Turkish

Transkript

Turkish
i1800 Serisi Tarayıcılar
Yüksek Çözünürlüklü Yazıcı Aksesuarı
A-61591_tr
9E8651
İçindekiler
Basl bilgiler . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1
Yazdrma dizinizi yaplandrma . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3
Yatay yazdrma konumunu deitirme . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5
Dikey yazdrma konumunu deitirme . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7
Yalnzca sonraki belgede yazdrmay atla . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7
Bir belgeden daha fazlas üzerinde yazdrmay atlama . . . . . . . . . . . . . . . . . 8
Yazdrma Snamas Gerçekletirme . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
Yeni bir yazc kartuu takma . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10
Kullanlmad zaman yazc kartuunu saklama . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12
Yüksek Çözünürlüklü Yazc kullanldnda tarayc bakm yönergeleri . . . . . . . 14
Deitirme prosedürleri . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14
Mürekkep tepsilerini deitirme . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14
Tarayc otomatik temizlemesi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16
Yazc kartuu bakm . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16
Bask kafasn temizleme . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17
Sorun Giderme . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18
A-61597_tr Ocak 2008
i
Yüksek Çözünürlüklü Yazc Aksesuarn Kullanma /
Kodak i1800 Serisi Tarayclar için
A-61591_tr
Parça No. 9E8651
Ocak 2008
Bu klavuz Yüksek Çözünürlüklü Yazc Aksesuarn kullanma hakknda
talimatlar salamaktadr / Kodak i1800 Serisi Tarayclar için.
Yüksek Çözünürlüklü Yazc Aksesuar, taranan belgeye bilgiler uygulamak
ve ynlama ve zaman damgalama gibi belge yönetim sistemlerini kullanmak
için etkin bir yol salar. Ayrca uygulama yazlm tarafndan tanmland ekilde
alfasaysal karakterleri desteklemek için programlanan bir bask özellii
salar. Tüm bask bilgileri, bir belge bal kaydnda yakalanr. Tüm yazc
kontrol ve ilevlerine ISIS Sürücü ve TWAIN Veri kaynandan eriilebilir.
Yüksek Çözünürlüklü Yazc Aksesuarnn baz özellikleri:
• Sayfa bana 40 karaktere kadar bask yapar, yalnzca tarama öncesi ön
tarafa bask
• Artan bask kalitesi
• Krmz veya siyah bask kartular seçimi
• Otomatik temizleme
• Ayarlanabilir bask kontrast (yaz tipi seçimi üzerinden: %50 Normal; %100
Kaln)
Basl bilgiler
Yüksek Çözünürlüklü Bask Aksesuar tarafndan baslan bilgiler uygulama
yazlm tarafndan tanmlanr. Belge bana 40 karaktere kadar bask yaplabilir.
Basl bilgiler unlar içerebilir:
• Belge görüntüsü adresi
• Tarih
• Saat
• Belge ardk sayac
• Özel mesaj metni
Ayn bilgiler tüm düzeylerdeki belgelerin üzerine baslabilir veya farkl
bilgiler farkl düzeylerdeki belgelerin üzerine baslabilir. Oryantasyon/
döndürme, format ve stil/yaz tipi seçilebilir.
Oryantasyon/Döndürme — yazdrma dizesinin oryantasyonunu
seçebilirsiniz. Seçenekler, 0, 90, 180 veya 270 derece eklindedir.
Stil/Yaz Tipi — yazdrma dizesinin Kontrast ayarlanabilir. Normal (%50)
veya Kaln/Büyük (%100) seçebilirsiniz.
A-61591_tr / Parça#9E8651 Ocak 2008
1
Format — tekli veya çoklu karakter yazdrmay seçin.
• Tekli: tek bir dikey karakter satr (yatay satr bana bir karakter) yazdrr.
0 dönü
90 dönü
180 dönü
270 dönü
• Çoklu karakter: Çoklu karakter yazdrmay kullanarak bir karakter
blounu yazdrr. Aada çoklu karakter format örnekleri bulunmaktadr.
2
Bu örnekte 40 karakter gösterilmektedir.
Dönü: 0
6 karakterlik 6 sra ve 4'lük 1 sra
kullanarak 40 karaktere kadar
Bu örnekte 36 karakter
gösterilmektedir.
Dönü: 90
12 karakterlik 3 sütun kullanarak
36 karaktere kadar
Bu örnekte 40 karakter gösterilmektedir.
Dönü: 180
6 karakterlik 6 sra ve 4'lük 1 sra
kullanarak 40 karaktere kadar
Bu örnekte 36 karakter
gösterilmektedir.
Dönü: 270
12 karakterlik 3 sütun kullanarak
36 karaktere kadar
A-61591_tr / Parça #9E8651 Ocak 2008
Yazdrma dizinizi
yaplandrma
Yüksek Çözünürlüklü Yazcnz yaplandrma, TWAIN Veri kayna veya ISIS
Sürücüsü üzerinden yaplr. Yazdrma dizilerini yaplandrma için ayrntl
prosedürler Kodak i1800 Serisi Tarayclar için Görüntü leme Klavuzu,
A-61580'de bulunabilir.
NOT: Görüntü adresiyle bir taraycda Yüksek Çözünürlüklü Yazc
kullanldnda ve yama okumas etkinletirildiinde tüm yamalarn
kenar balangcnn 2,5 inç içerisinde olmas gerekir.
Yüksek Çözünürlüklü yazc kullanldnda tekli veya çoklu karakter
yazdrmaya karar vermeniz gerekir.
Uygulamanz TWAIN Veri kayna kullanyorsa tekli veya çoklu karakter
yazdrmay tanmlamak için Yazc sekmesine eriin.
Format — Normal (tekli karakter) veya Blok (çoklu karakter) formatn
seçin.
A-61591_tr / Parça#9E8651 Ocak 2008
3
Uygulama yazlmnz ISIS Sürücüsünü kullanyorsa Yazc sekmesine eriin
ve Blok veya Normal modu seçin.
4
A-61591_tr / Parça #9E8651 Ocak 2008
Yatay yazdrma
konumunu deitirme
Belge üzerine yazdrmak istediiniz bilgilerin konumu, tarayc ve ön tanml
yazdrma konumu içerisinde Yüksek Çözünürlüklü Yazc Aksesuarnn
yazdrma konumu tarafndan belirlenir.
Yatay yazdrma konumunu deitirmek için:
1. Çk tepsisini çkarn.
2. Yazc eriim kapan açn.
A-61591_tr / Parça#9E8651 Ocak 2008
5
6 yatay yazdrma konumu vardr. Bu konumlar yazc yazc raynda
görünür durumdadr.
Yazdrma Konumlar
3. stenilen konuma gelene kadar yazdrma ray boyunca yazcy kaydrn.
Yazc kartu aryosundaki okun istenilen yazdrma konumuyla hizalanmas
gerekir.
4. Bittiinde yazc eriim kapan kapatn ve çkt tepsisini yeniden takn.
6
A-61591_tr / Parça #9E8651 Ocak 2008
Dikey yazdrma
konumunu deitirme
Yazdrma Testi ilevi, her dikey çizginin, bask kafasndaki bir püskürtücü
tarafndan basld bir “merdiven” hedefi yazdrmanz salar. Bir çizgi
eksikse, püskürtücülerden biri çalmyor demektir. Bask kafasnn bir
Staticide bezle kurulanmas tkal püskürtücüleri çou zaman açar.
Yalnzca sonraki
belgede yazdrmay
atla
Bir belgeyi(belgeleri) yeniden taramanz gerekiyorsa ve ayn belge
üzerinde yazdrma dizesini kopyalamaktan kaçnmak istiyorsanz Yazdrmay
Atla seçeneini kullann.
Tarayc dokunmatik ekran üzerinde Yazdrmay Atla seçeneini belirleyerek
sonraki belge üzerine yazdrmay atlayabilirsiniz. Yazdrmasn ortadan
kaldrmak istediiniz herhangi bir belge beslemesinden önce Yazdrmay
Atla seçeneini belirlemeniz gerekir.
NOT: Bu örnek, uygulama yazlmnn Yazdrmay Atla fonksiyonunu
tanmladn varsaymaktadr.
A-61591_tr / Parça#9E8651 Ocak 2008
7
Bir belgeden daha
fazlas üzerinde
yazdrmay atlama
Yazdrmay Devre D Brakma fonksiyonu, bir yndaki tüm belgeler
üzerinde yazdrmay geçici olarak devre d brakmanz salar. Mevcut
durumda yazdrlm olan bir belge yn yeniden taranyorsa bu faydal olabilir.
Yazdrmay Devre D Brakma fonksiyonu yalnzca tarayc etkinletirildikten
sonra kullanlabilirdir (ana bilgisayar PC'sinden balatlan tarama). Yndaki
birinci belge için yazdrmay devre d brakmak istiyorsanz, bu durumda
ana bilgisayar yazlmnzn, taramay otomatik olarak BALATMA eklinde
ayarlanm olmas gerekir.
Yazdrmay Devre D Brak dümesi yalnzca yazdrma tarama uygulamas
tarafndan etkinletirildiyse kullanlabilirdir. Yazdrmay Devre D Brak bir
kez açldnda aadakilerden biri oluana kadar belge yazdrlmaz:
• Yazdrmay Devre D Brak kapatlr veya
• taranacak (i Sonlandr) daha fazla belge olmadndan tarayc devre d braklr
veya çoklu besleme oluur ve tarayc skma durumunda Taramay Durdurma
seçenei yardmyla ayarlanr.
8
A-61591_tr / Parça #9E8651 Ocak 2008
Yazdrma Snamas
Gerçekletirme
Print test (Yazdrma snamas), Yüksek Çözünürlüklü Yazcdaki bask
kafasnn düzgün çalp çalmadn kontrol eder.
1. Print Test’e (Yazdrma Snamas) dokunun. Print Test (Yazdrma Snamas)
ekran görüntülenecektir.
2. Giri yükselticisine bo bir kat yerletirin.
3. OK’e (Tamam) dokunun. Çkt tepsisindeki belgelerde yazdrma
snamasnn sonuçlar görüntülenir.
Besleme Yönü
4. Belgeleri çkt tepsisinden çkarn ve snama deseninin görünümünü
deerlendirin.
• Desen tam ise balamaya hazrsnz demektir.
• Desen okunamyorsa:
− Yazc kartuunun düzgün taklp taklmadn kontrol edin. Yazdrma
−
−
snamasn tekrarlayn.
Desen hala okunabilir deilse, yazc kartuu üzerinde bask
kafasn temizleyin.
Desen hala okunamyorsa yazc kartuunu deitirin.
Daha fazla bilgi için klavuzda daha sonra yer alan "Sorun Giderme"
balkl bölüme bakn.
A-61591_tr / Parça#9E8651 Ocak 2008
9
Yeni bir yazc kartuu
takma
Aadaki durumlarda yazc kartuunu deitirin:
•
•
•
•
yazdrlan karakterler hafif veya trtkl göründüünde
eksik karakterler olduunda
yazdrma snamas tutarsz karakter kalitesi gösterdiinde
temizleme, genel yazdrma kalitesini iyiletirmediinde
1. Çk tepsisini çkarn.
2. Yazc eriim kapan açn.
10
A-61591_tr / Parça #9E8651 Ocak 2008
3. Yazc kartuunu serbest brakmak için mavi kay kaldrn.
4. Yazc kartuu kaldrp yazc aryosundan dar çkarn.
ÖNEML: Bo yazc kartuunu tüm devlet, eyalet ve yerel kanunlar
gözeterek atn.
5. Yeni yazc kartu paketini açn ve paketten çkarn.
A-61591_tr / Parça#9E8651 Ocak 2008
11
6. Bask kafasn aça çkarmak için yazc kartuunun altndan koruyucu
band çkarn.
Bask kafas
NOT: Yukardaki fotoraf yalnzca açklama amaçldr. Yazc kartuundan
bant çkarldnda bask kafasnn ters olmas gerekir.
7. Yeni yazc kartuunu yerletirin ve yerine oturtun.
8. Yazc kartuunu güvenli ekilde yerinde tutmas için mavi kay kapatn.
9. Yazc eriim kapan kapatn ve çkt tepsisini yeniden yerletirin.
10. Bir snama yazdrmas yapn.
Kullanlmad zaman
yazc kartuunu
saklama
Bakm istasyonu, Yüksek Çözünürlüklü Yazc kullanlmadnda yazc
kartuunuzu saklamak için salanmaktadr. Uygun yazc kartuunu saklama,
yazc kartuunun ömrünü uzatmak ve kurumasn engellemek için önemlidir.
NOT: Bakm istasyonu, kolay kullanm ve eriim için taraycnn üzerine
taklabilir.
1. Taraycdan yazc kartuunu çkarn. "Yeni yazc kartuunu takma" balkl
bölümdeki prosedürlere bakn.
12
A-61591_tr / Parça #9E8651 Ocak 2008
2. Bakm istasyonu üzerindeki serbest brakma levyesini döndürün ve
aryoyu çekin.
3. aryo üzerindeki mavi kay kaldrn.
4. Gösterildii ekilde bakm istasyonuna yazc kartuunu takn.
Mavi kay
5. Mavi kay kapatn ve aryoyu bakm istasyonuna kaydrn.
6. Serbest brakma levyesini döndürün ve mandallayn.
A-61591_tr / Parça#9E8651 Ocak 2008
13
Yüksek Çözünürlüklü
Yazc kullanldnda
tarayc bakm
yönergeleri
Yazdrma ihtiyaçlarna bal olarak taraycnn daha sk temizlenmesi gerekebilir.
Ek olarak mürekkep tepsilerinin periyodik olarak deitirilmesi gerekir.
Deitirme prosedürleri
Aadaki gereksinimler tarayc satcnzdan elde edilebilir.
Ayrntl tarayc temizleme ve bakm prosedürleri için Kodak i1800 Serisi
Tarayclar,A-61555 Kullanm Klavuzu'na bakn.
Gereksinimler/Sarf Malzemeleri
KAT No.
Kodak i1800 Serisi Tarayclar için Yüksek Çözünürlüklü Yazc
Bakm Kiti
877 6254
Kodak i1800 Serisi Tarayclar ve Kodak Imagelink Microimager
70 için Yüksek Çözünürlüklü Yazc Siyah Yazc Kartuu
822 1376
Kodak i1800 Serisi Tarayclar ve Kodak Imagelink Microimager
70 için Yüksek Çözünürlüklü Yazc Krmz Yazc Kartuu
145 6532
NOT: Kimyasal ürünlere yönelik Malzeme Güvenlik Veri Sayfalar
(MSDS) Kodak web sitesinde bulunabilir:
www.kodak.co/gomsds. Web sitesinden MSDS'lere eriirken,
Malzeme Güvenlik Veri Sayfas'n istediiniz sarf malzemesinin
katalog numarasn vermeniz istenecektir.
Mürekkep tepsilerini
deitirme
Mürekkep tepsileri taan mürekkebi toplar. Bir mürekkep birikmesi
olduunda deitirilmeleri gerekir. Bir Bakm Kiti satcnzdan satn alnabilir.
1. Bölmeyi açn.
2. Kaldrmak için yeil kay kullann ve mürekkep tepsilerine erimek için
kat kurutma eridi kapan çkarn.
Kat Kurutma eridi kapan kaldrma
14
A-61591_tr / Parça #9E8651 Ocak 2008
3. Kirli mürekkep tepsisini çkarn. Gerektiinde tepsilerin birini veya
ikisini birden deitirebilirsiniz.
4. Kirli mürekkep tepsisini(tepsilerini) atn.
5. Yeni mürekkep tepsisini takn.
6. Kurutma kad eridi kapan deitirin.
7. Bölmeyi kapatn.
A-61591_tr / Parça#9E8651 Ocak 2008
15
Tarayc otomatik
temizlemesi
Mürekkep aknn bakmn salamak ve kartularn kurumasn engellemek için
tarayc otomatik olarak yazc kartuunu temizler. Temizleme, bask
kafasnn dndaki küçük miktarda mürekkebi hareket ettiren bir ilemdir.
Bu mürekkep mürekkep tepsilerinde toplanr veya belgeler aktarldnda,
yazdrlan her bir belge bir temizleme çubuuna sahip olur.
Temizleme çubuu
Yeterince sk biçimde yazdrmyorsanz, temizleme önceden belirlenen
zaman aralklarnda oluur. Tarayc temizlemenin gerekli olduunu belirlediinde
ve kat aktarlmadnda, ayarlanan aralklarda mürekkep tepsisine temizlenir.
Belge aktarlmadnda tarayc periyodik olarak 3 dakika için otomatik
temizleme yapar. 3 dakika sonra dokunmatik ekranda aadaki mesaj
görüntülenir, Remove printer cartridge (Yazc kartuunu çkarn).
• Yüksek Çözünürlüklü Yazcy kullanmay tamamladysanz yazc kartuunu
çkarn ve bakm istasyonuna yerletirin.
Yazc kartuu bakm
En iyi sonuçlar almak için bu yazc kartuu yönergelerini takip edin:
• Htiyaç olana kadar yazc kartularn orijinal paketinde kapal tutun.
• Yazc kartularn dik konumda saklayn.
• Yeni bir kartu takmaya hazr oluncaya kadar koruyucu band
çkarmayn. Çkarldktan sonra band yeniden takmayn.
• Yazc kartularn oda scaklnda saklayn (60 ila 78°F).
• Koruyucu band çkardktan sonra bask kafas püskürtecine
dokunmaktan kaçnn.
• Yazdrma yapmadnz zaman yazc kartuunu bakm istasyonunda saklayn.
16
A-61591_tr / Parça #9E8651 Ocak 2008
Bask kafasn temizleme
Bask kafas, belgeye mürekkebi datan yazc kartuunun parçasdr.
"Yazc Kartuu Bakm" yönergeleri takip edilmezse mürekkep, zayf bask
kalitesine neden olabilecek ekilde bask kafas üzerinde kuruyabilir.
Bask kafasn temizleme kurumu mürekkebi kaldrr ve bask kalitesini artrr.
Temizleme memnuniyet verici sonuçlar ortaya çkarmazsa yazc
kartuunu deitirin.
Bask kafasn temizlemek için:
1. aryodan yazc kartuunu çkarn.
2. Yazc kartuunu bask kafas aa gelecek ekilde tutun.
3. Nemli bir bez kullanarak bask kafasna dokunun (silmeyin). Küçük
miktarda mürekkep beze geçene kadar bask kafasna dokunmaya
devam edin. Püskürtücü bölgesini çizebileceinizden ar güç uygulamayn.
NOT: Mürekkep beze geçmezse yazc kartuunu deitirin.
ÖNEML: Ellerinize ve elbisenize mürekkep bulamasn engellemek için
önerilen yazdrma malzemelerini kullann.
A-61591_tr / Parça#9E8651 Ocak 2008
17
Sorun Giderme
Yüksek Çözünürlüklü Yazc Aksesuarn kullanrken karlaabileceiniz
sorunlarn olas çözümleri için aadaki tablodan klavuz olarak
yararlanabilirsiniz.
Sorun
Olas Çözüm
Bask kalitesi zayf veya düzensiz
Aadakileri kontrol edin:
• Yazc kartuunun bo olmadndan emin olun.
• Yazc kartuunun düzgün takl olduundan emin olun.
• Yazc kartuunun yazdrma için olan doru konumda olduundan emin olun.
• Yazcnn uygulama yazlmnda etkinletirildiini ve beklenen yazdrma
dizesinin belirtildiini dorulayn.
• Tüm püskürtücülerin düzgün ekilde çaltn dorulamak için yazdrma
snamas yapn.
• Bask kafasn temizleyin.
Kuru bir bask kafasna bal olarak
balatmada yazdrma problemleri
Yazc kartuunu taraycdan çkarn ve nemli bir bez kullanarak yazc
kartuu üzerindeki bask kafasna dokunun (silmeyin), yazc kartuunu
yerine yerletirin ve tekrar deneyin.
Yazdrmyor
• Yazc kartuunun, taraycda istenilen yazdrma konumunda salam bir
ekilde bulunduundan emin olmak için kontrol edin.
• Bandn bask kafasndan çkarldndan emin olun.
Mürekkep, taranan belgelerin arka
tarafnda iz yapyor
• Yazcnn uygulama yazlmnda etkinletirildiini ve beklenen yazdrma
dizesinin belirtildiini dorulayn.
18
A-61591_tr / Parça #9E8651 Ocak 2008
Eastman Kodak Company
343 State Street
Rochester, NY 14650 A.B.D.
© Kodak, 2008. Tüm hakları saklıdır.
TM: Kodak