havlupan Venus

Transkript

havlupan Venus
FERROLI VENÜS
HAVLU KURUTUCU
RADYATÖR
Düz beyaz üretim imkan›
3 farkl› ürün seçene¤i
5YIL
GARANTi
ÖZELL‹KLER
Is›tma ve havlu kurutma amaçl› kullan›m ile banyo ve mutfaklarda ideal çözüm,
Düz beyaz ürün seçene¤i,
3 ayr› ürün seçene¤i (500/700, 500/1100 500/1715 L/H),
Yatay boru çap› Ø21 mm olup, sac kal›nl›¤› 0,9 mm’dir,
MAYIS
Geliflmifl kaynak teknolojisi ve yüksek korozyon direnci,
ÜRÜN EBATLARI
2012
40x30 D profil kullan›lm›fl olup, sac kal›nl›¤› 1,2 mm’dir,
Beyaz ürünlerde RAL 9016 boya kullan›l›r,
Montaj aksesuar› ile birlikte teslimat,
TEKN‹K ÖZELL‹KLER
L (Genifllik)
mm
H (Yükseklik)
mm
I (Ba¤lant›
Ekseni) mm
Yatay Boru
Say›s›
Yatay Boru
Çap› - Ø - mm
D Profil
Ebatlar›
Maks. Çal›flma
Bas›nc› (bar)
Is›l Güç
(Δt: 50ºC)
Su Hacmi
lt.
VENÜS 4/7
500
700
450
11
21
40x30x1,5
10
288
2.8
VENÜS 5/11
500
1.100
450
18
21
40x30x1,5
10
456
4.5
VENÜS 5/17
500
1.715
450
26
21
40x30x1,5
10
681
6.8
• YO⁄UfiMALI KOMB‹ • KOMB‹ • YO⁄UfiMALI KAZAN (YER/DUVAR T‹P‹) • DÖKÜM KAT KALOR‹FER‹ • MERKEZ‹ KAZAN (ÇEL‹K/DÖKÜM)
• BRÜLÖR • BOYLER • ÇEL‹K PANEL RADYATÖR • HAVLU KURUTUCU • TERMOS‹FON • TERMOBOYLER • KL‹MA • SU SO⁄UTMA GRUBU
• FAN COIL • ELEKTR‹KL‹ KAZAN/KOMB‹
FERROLI ISITMA ve KL‹MA S‹STEMLER‹ SAN. T‹C. ve SERV‹S A.fi.
Bayi Kaşesi
Genel Müdürlük ve
‹stanbul Bölge Müdürlü¤ü
Tel: (0216) 527 83 80 (pbx)
Ege
Bölge Müdürlü¤ü
Tel: (0232) 252 41 13 (pbx)
Ferroli
Düzce Fabrika
Tel: (0380) 552 64 74
Ankara
Bölge Müdürlü¤ü
Tel: (0312) 256 04 02
Konya ve Güneydo¤u Anadolu
Kayseri
Bölge Müdürlü¤ü
Bölge Müdürlü¤ü
Tel: (0332) 325 00 16-17
Tel: (0352) 234 44 32
www.ferroli.com.tr
Ferroli; bu broflürde bask› ya da yaz›m hatalar›ndan dolay› meydana gelebilecek problemlerde hiçbir sorumluluk kabul etmez, ürünleri ve ürünlerin özelliklerini önceden bildirmeksizin de¤ifltirme hakk›n› sakl› tutar.
5 y›l garanti ve Türkiye geneline yay›lm›fl genifl servis a¤›.

Benzer belgeler

calypso - Ferroli

calypso - Ferroli YO⁄UfiMALI KOMB‹ • KOMB‹ • YO⁄UfiMALI KAZAN (YER/DUVAR T‹P‹) • DÖKÜM KAT KALOR‹FER‹ • MERKEZ‹ KAZAN (ÇEL‹K/DÖKÜM) • BRÜLÖR • BOYLER • ÇEL‹K PANEL RADYATÖR • HAVLU KURUTUCU • TERMOS‹FON • TERMOBOYLER ...

Detaylı