PRATİK KULLANIM KILAVUZU ÖZEL TELEFON SETİ

Transkript

PRATİK KULLANIM KILAVUZU ÖZEL TELEFON SETİ
1110
1126
1111
1127
1112
1128
1113
1129
1114
1130
1115
1131
1116
1132
1117
1133
EKRAN:
opsiyon: 1
EKRAN TUÞLARI:
1125
1140
1124
1139
1123
1138
1122
1137
1121
1136
1120
1135
1119
1134
1118
1133
Sýraya gir
1132
Çaðrý yakala
1131
Dýþ hat beklet
1130
Yönlendir
1129
Rahatsýz etme
1128
Alarm
1127
Otomatik ara
1126
Kilitle
Çaðrý cihazý
1134
Konferans
1135
Gece Servisi
1136
1121
1137
1122
1138
1123
1139
1124
1140
1125
1141
FT20 OPSÝYON 2
"
Ekranda görünen menü seçeneklerini taramak ve alt menülerde dolaþmak için kullanýlýr.
yedek
11
38S
Dýþ Hat 1
Dýþ çaðrý
yakalama
Dýþ Hat 2
Konferans
Dýþ Hat 3
Sýraya gir
Dýþ Hat 4
Anons
Kilitle
Kapý (Röle)
Mesaj Dinle
Diyafon
Otomatik ara
Çatalaltý
Alarm
Pager
FT10 OPSÝYON MS38S
opsiyon:
Rahatsýz
edilmeme
12
Yönlendirme
13
Dýþ hat beklet
14
Paralel
operatör
15
Robop
16
Mute
17
Gece servisi
18
Müzik
MS
Telefonunuzun ve santralinizin pek çok özelliðinden en verimli þekilde yararlanmak için, ayrýntýlý
bilgilerin bulunduðu Montaj, Programlama ve Kullaným Kýlavuzu'nu mutlaka inceleyiniz.
Telefon defteri kayýtlarýnda deðiþiklik yaparken ve çaðrýyý kulaklýktan almak için kullanýlýr.
Dokümanlar ve ürün hakkýnda bilgi: www.karel.com.tr e-mail: [email protected] karel.com.tr
Bir menüye girmek ve alt menülere ulaþmak için seçim yapamakta kullanýlýr.
Ýstanbul tel: (0-212)288 31 00 Ankara tel: (0-312) 441 38 38 Ýzmir tel: (0-232) 464 29 29
DÝKKAT: FT10 ve FT20 modelleri arasýnda santral özelliklerinden kaynaklanan bazý farklar vardýr.
Açýklamanýn geçerli olduðu model "
" sembolü ile gösterilmiþtir, diðer modelde bu özellik yoktur.
Park: Konuþulan dýþ hatlarý park eder ve tekrar basýldýðýnda sýra ile geriye alýr.
Phonebook: 60 adet numara kapasiteli hafýzaya ve telefon defterine giriþ için kullanýlýr.
Menu: Programlama için menülere eriþim saðlar.
Flash: Konuþmayý beklemeye alýr, tekrar basýldýðýnda konuþmaya devam edilir.
Transfer: Beklemedeki konuþmayý daha sonra aranýlan aboneye aktarýr.
Redial: Son aranan dýþ hat numarasýný tekrar arar.
5
4
3
SES TUÞLARI
Handsfree (HF): Ahizeyi kaldýrmadan görüþme
Handsfree ses seviyesi
Ahize yerindeyken basýldýðýnda HF görüþme baþlatýr.
Mute
Handsfree azaltma - arttýrma
Ahizeden konuþma sýrasýnda HF durumuna geçirir.
Ahizeden konuþma sýrasýnda iki defa basýldýðýnda
monitör durumuna geçirir (hem ahizeden, hem
hoparlörden ses gelir, sadece ahizeden ses gider).
HF durumunda iken basýldýðýnda görüþmeyi bitirir.
Mute: Tüm görüþmelerde giden sesi keser ve ýþýkla uyarýr, tekrar basýldýðýnda sesi yeniden iletmeye
baþlar.
2
1
6
PROGRAMLANANABÝLÝR HIZLI ERÝÞÝM TUÞLARI:
1
En çok kullandýðýnýz iþlevleri programlayýp onlara hýzlý eriþebilir ve durumlarýný ýþýklardan takip edebilirsiniz.
16 tuþ ikiþer ayrý iþlev için programlanabilir, kýsa süre basýnca ilk iþlevi, uzun süre basýnca ikincisi uygulanýr.
Bu tuþlara sýk aranan aboneler, dýþ hatlar, ortak ve özel hafýza numaralarý ve fonksiyonlar programlanabilir.
Otomatik programlama özelliði ile tüm hýzlý arama tuþlarý birden programlanabilir. (Ayrýntýlý bilgi arkada)
Tuþlardaki yeþil ve kýrmýzý ýþýklar, ilk iþlevi konusunda bilgi verir:Sürekli kýrmýzý: meþgul (fonksiyon programlarýnda: program devrede); yanýp sönen kýrmýzý: çalýyor; yeþil/kýrmýzý yanýp sönüyor: açýk unutulmuþ / servis dýþý.
Tuþlarýn arasýndaki Hafýza Kaðýdý, programlanan özellikleri
yazarak kolay hatýrlamak için kullanýlýr. Her tuþun yanýna,
iþlevleri yazýlýr ( Üst satýra Ýlk Ýþlevi, alt satýra Ýkinci Ýþlevi ).
Yazý yazýlabilecek kaðýda ulaþmak için önünde bulunan þeffaf
koruyucu, sað üst köþesinden sivri uçlu bir cisimle kaldýrýlýr,
týrnaklarýn kenarlarýndan içeriye itilerek yerine takýlýr.
Hafýza kaðýdýnýn yedeklerini ve bilgisayarda deðiþtirilebilecek
þablon dosyasýný yüklemek ve basmak için: www.karel.com.tr
1 AHÝZE BAÐLANTISI:
Telefonun ahizesi
baðlanýr
6
Ýlk Ýþlev
Genel Merkez
Ýkinci Ýþlev
Ýstanbul Þube
Ayþe Haným
Ahmet Bey
Konferans
Yönlendirme
2 ZÝL SESÝ AYARI:
Zil sesini iki
seviyede ayarlar
3 HAT BAÐLANTISI:
Santraldan gelen
KTS hattý baðlanýr
4 YEDEK BAÐLANTI:
Sonraki kullanýmlar
için ayrýlmýþtýr
5 DSS BAÐLANTISI:
Doðrudan eriþim
birimi için kullanýlýr
KULAKLIK BAÐLANTISI:
Telefona kulaklýk opsiyonu baðlamak için kullanýlýr. Standart kulaklýk KAREL'den temin edilebilir.
Kulaklýðýn Aktiflenmesi: Kulaklýk takýldýktan sonra, gelen çaðrý kulaklýktan alýnmak istenirse
"X" tuþuna basýlarak kulaklýk aktiflenir. Tekrar X tuþuna basýlarak görüþme sonlandýrýlýr.
Kulaklýk baðlantýsýnýn aktiflenmesinde HF tuþu kullanýlamaz.
Telefon kapalý iken X tuþuna basýlýrsa "handsfree" tuþunun LED'i yanar ancak handsfree özelliði
aktiflenmez. Bu durumda kulaklýktan çevir sesi alýnýr ve istenen iþlem gerçekleþtirilebilir.
ETB
ETB
"
2 SATIR EKRANLI
*KAREL MS serisi santraller için
*KAREL DS serisi santraller için
ÖZEL TELEFON SETÝ
PRATÝK KULLANIM KILAVUZU
Özel telefon setinizi kullanmaya baþlamak için gerekli temel bilgileri bu kýlavuzda bulabilirsiniz.
ÖZEL ÝÞLEV TUÞLARI:
opsiyon: 2
1141
FT20 OPSÝYON 1
"
Kullanýmý kolaylaþtýran 2 satýr 20 karakter büyüklüðünde bilgi aktarma ekraný. Telefonun ve
santralin aktif özelliklerini, gelen çaðrý hakkýnda bilgileri, çaðrý sýrasýnda uygulanabilecek
seçenekleri, þebekeden gelen bilgileri ve telefon ayar seçeneklerini gösterir.
"
BTE
TELEFONUN TEMEL ÖZELLÝKLERÝNÝN KULLANILMASI:
flash
ahizeyi
kaldýr
ahizeyi
kapat
sonraki
iþlem
ARAMA YAPMAK:
handsfree
tarama
tuþlarý
ÝÇ HAT NUMARASI
DIÞ HAT:
numerik
tuþ
programlý
tuþ
DIÞ HAT NUMARASI
(PROGRAMLI TUÞ)
ÇAÐRI YANITLAMAK:
iþlev
tuþu
ÝÇ HAT NUMARASI
DIÞ HAT NUMARASI
HAFIZADAN:
kulaklýk
tuþu
HANDSFREE (AHÝZEYÝ KALDIRMADAN):
AHÝZE ÝLE :
ÝÇ HAT :
seçme
tuþu
(PROGRAMLI TUÞ)
AHÝZE ÝLE :
HANDSFREE
KULAKLIK ÝLE (TAKILI ÝSE)
AHÝZE ÝLE :
HANDSFREE
KULAKLIK ÝLE (TAKILI ÝSE)
ÝÇ / DIÞ HAT :
ÇAÐRI BÝTÝRMEK:
ÝÇ / DIÞ HAT :
ÇAÐRI TRANSFER ETMEK: (KONUÞMAYI BAÞKA BÝR ÝÇ HATTA AKTARMAK)
GÖRÜÞME SIRASINDA :
flash
TRANSFER EDÝLECEK ÝÇ HAT NUMARASI
ARKADA TUT >
YA DA
transfer
AKTAR >
TRANSFER EDÝLECEK ÝÇ HAT NUMARASI
ÇAÐRI PARK ETMEK: (BAÞKA ÝÞLEMLER YAPABÝLMEK ÝÇÝN KONUÞMAYI BEKLEMEYE ALMAK)
park
PARK
>
YA DA
YAPILACAK ÝÞLEMLER
ARKADA TUT
GÖRÜÞME SIRASINDA :
PARKTAN GERÝ ALMAK:
park
> GERI AL >
( SON PARK EDÝLEN HATTI ALIR) BÝRDEN FAZLA HAT PARK EDÝLMÝÞSE:
PROGRAMLAMA MENÜLERÝ:
menu
PROGRAMLAMA :
tuþu ile girilen menüde;
tuþlarý ile istenilen seçenek ekrana getirilir, tuþu ile
alt menüsüne girilir. Yazýnýn saðýnda ve solunda bulunan
iþaretleri baþka seçenekler olduðunu gösterir.
<TELEFON DEFTERÝ
>
Alt menü ekranýnda; üst satýrýnda
tuþuna bastýðýnýda geri dönülecek ana menü görüntülenir. Alt satýrda <
TELEFON DEFTERÝ
>
görünen menü seçeneði
tuþu ile onaylanabilir. Yanýndaki
iþareti baþka seçenekler olduðunu gösterir. AÇILIÞ MESAJI
menu
Örnek: Açýlýþ mesajýný deðiþtirmek için,
ile menüye girildikten sonra TELEFON DEFTERI seçeneði ekrana gelinceye kadar
tuþuna
basýlýr.
tuþuyla onaylandýktan sonra, ACILIS MESAJI ekrana gelene kadar
tuþuna basýlýr. tuþu ile açýlýþ mesajýna girilir.
Aþaðýdaki tablolarda, menülerin temel yapýsý ve tuþ programlama alt menüsü baþlýklarý listelenmiþtir.
Tabloda en üst satýr, ana menü seviyesindeki seçenekleri gösterir. Altýnda, o menünün alt seçenekleri sýralanmýþtýr.
ile iþareti
özellik sadece o modelde bulunur. Telefon modeline ve santral konfigürasyonuna göre menü baþlýklarý farklý sýralanabilir.
ARAMA SEÇENEKLERI
YONLENDIRME
CAGRI CIHAZI
OTOMATIK ARAMA
ANONS
CEVAPSIZ CAGRI
TELEFON AYARLARI
TUS PROGRAMLAMA
RAHATSIZ EDILMEME
ALARM
MÜZIK
VERSIYON
TEMBEL KONUMU
DIL SEÇIMI
ÖZEL HAFIZA KAYDI
KONTÖR ÜCRETI
UYARI SESI
YÖNLENDIRME SERVISI
HIZLI ERÝÞÝM TUÞLARININ PROGRAMLANMASI:
>
ABONE
DIS HAT
TUSA BASINIZ
TUSA BASINIZ
ABONE NO: A
DIS HAT: B
ORTAK
NO: C
HAFIZA
TUSA BASINIZ
HAFIZA
D
NO:E
FONKSIYON
FONKSIYON KODU
TUSA BASINIZ
(Seçenekler)
OTOMATIK AYAR
(Seçenekler)
TUSA BASINIZ
F
KOD:...
G
opsiyon: 2
opsiyon: 3
dh9 ortak hafýza 00
111
119 dýþ hat1
127
135 dh17
dh25
112
"
opsiyon: 1
"
FT 2 Satýr Pratik Kýlavuz • REV AAA • TR HKGT00204 • 03/03
MESAJ
YOKUM MESAJI
MESAJ DINLEME
TELEFON AYARLARI> TUS PROGRAMLAMA
TUSA BASINIZ
HAFIZA
TELEFON DEFTERI
BUL
EKLE
DEGISTIR
SIL
AÇILIS MESAJI
H
HEPSINI SIL
için 3 basamaklý,
için 4 basamaklý abone numarasý girilir.
Seçerek dýþ hat almak için, dýþ hat numarasý girilir.(
için son iki basamaðý girilir. Örnek: 703 numaralý dýþ hat için 03 kodlanýr.)
için 01-20 arasý,
için 1-9 arasý sýra no;
de önce TELEFON AYARLARI>ÖZEL HAFIZA KAYIDI menüsünden hafýza kayýdý yapýlýr.
Bu ekrana dýþ hat numarasý yanýsýra fonksiyon kodu da girilebilir. Fonksiyon için * tuþuna kýsa bastýktan sonra kod girilir (bkz. G ).
Santralýn ortak hafýzasýna telefon numaralarýný operatör programlayabilir. Buraya, önceden kayýtlý ortak hafýzalarýn sýra no su girilir.
Seçenekler: OTOMATÝK ARAMA>YÖNLENDIRME> SIRAYA GIRME> RAHATSIZ EDILMEME> TELEFON KILITLEME> KONFERANS> GECE SERVISI> ÇAGRI CIHAZI
Ýstediðiniz fonksiyonun kodunu santralýnýzýn kýlavuzundan öðrenerek bu ekrana yazabilirsiniz. Örnek: Müzik dinlemek için 743
Santral ve telefon modeline göre farklý toplu programlama opsiyonlarý vardýr. Aþaðýdaki seçeneklerden ihtiyacýnýza ve sisteminize
uygun olaný seçerek tuþlarý otomatik programlayabilirsiniz. Seçtiðiniz opsiyonun tablosunu keserek hafýza kaðýdý yerine takabilirsiniz.
Opsiyonlarý yükledikten sonra, kendi gereksinimleriniz doðrultusunda tuþlarýn iþlevlerini teker teker de deðiþtirebilirsiniz. Bunun için
tuþ programlama menüsünden deðiþtirmek istenen tuþun üzerine yeni iþlevini programlanýr. www.karel.com.tr adresinden, tüm
opsiyonlarýn yedeklerini yükleyebilir ve bilgisayarýnýzda kolayca deðiþtirerek basabilirsiniz.
"
"
menu
ÖZEL HAFIZA
NO:
A
B
C
D
E
F
G
H
SISTEM AYARLARI
(Sadece operatörler için)
SAAT AYARLAMA
TARIH AYARLAMA
GECE SERVISI
ROBOT OPERATÖR
PARALEL OPERATÖR
ORTAK HAFIZA
TELEFON GÜVENLIGI
SIFRE ISLEMLERI
TELEFON KILITLE
opsiyon: 4
Robot
oh08
Kilitle
oh16
oh24
Kapý (Röle)
120 dh2
dh10 oh01
oh09
Mesaj Dinle
128
136 dh18
dh26 oh17
oh25
Diyafon
113
121 dh3
dh11 oh02
oh10
Otomatik ara
129
137 dh19
dh27 oh18
oh26
Çatalaltý
114
122 dh4
dh12 oh03
oh11
Alarm
Müzik
130
138 dh20
dh28 oh19
oh27
Pager
118
115
123 dh5
dh13 oh04
oh12
Rahatsýz
edilmeme
131
139 dh21
iç hat1 oh20
oh28
111
116
124 dh6
dh14 oh05
oh13
Yönlendir
132
140 dh22
ih2 oh21
oh29
112
117
125 dh7
dh15 oh06
oh14
Dýþ hat
bekletme
133
141 dh23
ih3 oh22
oh30
113
118
126 dh8
dh16 oh07
oh15
Paralel
operatör
oh31
114
134
142 dh24
FT10 OPSÝYON 1
ih4 oh23
FT10 OPSÝYON 2
BTE
FT10 OPSÝYON 3: ORTAK HAFIZA
115
Mute
116
Gece servisi
117
Dýþ çaðrý
yakala
119
Konferans
120
Sýraya gir
121
Anons
122
FT10 OPSÝYON 4

Benzer belgeler

PRATİK KULLANIM KILAVUZU ÖZEL TELEFON SETİ

PRATİK KULLANIM KILAVUZU ÖZEL TELEFON SETİ En çok kullandýðýnýz iþlevleri programlayýp onlara hýzlý eriþebilir ve durumlarýný ýþýklardan takip edebilirsiniz. 16 tuþ ikiþer ayrý iþlev için programlanabilir, kýsa süre basýnca ilk iþlevi, uzun...

Detaylı