ECZANELERE ÖZEL

Transkript

ECZANELERE ÖZEL
ECZANELERE ÖZEL
AÞI DOLABI ve ORTAM
SICAKLIK NEM ÝZLEME SÝSTEMÝ
IG-116 Eczaneler için özel olarak üretilmiþ
sýcaklýk nem izleme sistemidir.
2 Adet sensörü ile aþý dolabý ile ortam
sýcaklýk ve nemini anlýk olarak kayýt altýna
alýr.
Kayýt altýna aldýðý verileri veritakip.com
sitesine yollayarak uzaktan anlýk ve
geçmiþe dönük raporlama imkaný saðlar.
ÞT IR
I
L
A
Ç
TAK
Harici güç kaynaðý sayesinde 3 güne
kadar elektrik kesintilerinden etkilenmez.
* 1 Adet IG-116 GPRS dataloger
* 2 Adet Sýcaklýk / Nem Sensörü
* 1 Adet UPS (3 Günlük)
* 2 Adet SMS ile uzaktan aktif edilebilen 5
Amp röle çýkýþý (Klima ve nem alma cihazý
kontrolü)
* 2 Yýl ücretsiz www.veritakip.com
aboneliði.
* 2 Yýl ücretsiz data hattý.
* Aylýk 100 SMS paketi
* Tek veri için 131.000 kayýt hafýzasý bulunmaktadýr .(Hafýza dolduðunda en baþtaki veriden baþlayarak
silme yapar ve kayýt – hafýza iþlemi devam eder.)
* Cihazla birlikte, Kurulum ve Kullaným kýlavuzu ve CD si, sim kart, kullanýcý adý ve þifresi, broþür, teknik
hizmet, danýþmanlýk, kalibrasyon, güncelleme, servis ve arýza durumunda yapýlacak iþlemler , gerekli iletiþim
bilgileri , call center bilgileri ve cihazla ilgili her türlü teknik bilgi cihazýn kutusunda mevcut olacaktýr.
* Cihazýn güncellenmesi, yeni sürüm – versiyon yüklenmesi iþlemleri uzaktan eriþim yöntemi ile GENTEK
firmasý tarafýndan yapýlacaktýr.
* Sistem 100.000 kullanýcýya kadar desteklidir.
* Parametre ayarlarý cihaz üzerinden yapýlabildiði gibi web üzerinden de yapýlabilmektedir..
* Ölçüm süreleri, kayýt süreleri ve webe gönderim sürelerinin ayrý ayrý belirlenebilir..
* Ölçüm verilerine göre 10 adet alarm tanýmý yapýlabilir ve bu alarm durumlarýnda buzze, röle , sms gönderimi
veya telefon aramasý yapabilmesi saðlanabilir.
Eczane Gereçleri A.Þ.
Huzur Mahallesi 1112. Cadde No: 35 Öveçler / ANKARA
Tel : (0.312) 284 04 15 • Fax : (0.312) 286 74 31
www.egas.com.tr

Benzer belgeler