2004-2005 Eğitim-Öğretim Yılı Başladı Beytepe

Yorumlar

Transkript

2004-2005 Eğitim-Öğretim Yılı Başladı Beytepe
H A C E T T E P E Ü N Ý V E R S Ý T E S Ý H A B E R B Ü LT E N Ý
“ d a h a
GÜZ 2004
i l e r i y e . . .
e n
i y i y e ”
2004-2005
Eðitim-Öðretim Yýlý Baþladý
Beytepe
Kültür ve Kongre Merkezi’ne
Kavuþuyor
Taþlar Heykelde Can Buldu
Arý ve Arý Ürünleri Araþtýrma ve
Uygulama Merkezi’nin Hormonsuz
Domates Üretim Çalýþmalarý
HIV/AIDS Tedavi ve Araþtýrma
Merkezi
Yeni ve Temiz Enerji Araþtýrma ve
Uygulama Merkezi
Avrupa Birliði Eðitim ve Gençlik
Programlarý Koordinatörlüðü
Hacettepe Gezileri
Hacettepe Senfoni Orkestrasý
Konserleri
Baþlarken
Yayýn Kurulundan,
Yeni bir sunumla sizlere ulaþan dergimizin ikinci sayýsýný da
çýkarmýþ bulunmaktayýz. Sizlerden gelen olumlu görüþler bizlerin daha
büyük bir heves ve gayretle çalýþmamýzý saðlamýþtýr.
Üniversitemizle ilgili bize ulaþan haberleri sizlerin bilgisine
sunmak için çaba gösteriyoruz. Ýletiþimin sürekliliði açýsýndan birim
Hacettepe Üniversitesi adýna sahibi
Rektör Prof.Dr.Tunçalp Özgen
Yayýn Kurulu
Prof.Dr. Sezgin Ýlgi
temsilcilerine önemli görevler düþmektedir. Haberlerin güncelliðini
kaybetmeden bize ulaþmasý, eksik bilgi içermemesi, birimlerimizi
ilgilendirmesi ve ilgi çekici haberler olmasý dergimizin amaçlarý
açýsýndan önem taþýmaktadýr.
Prof.Dr. Uðurcan Akyüz
Dr. Gonca Gökalp Alpaslan
Dr. Þerif Özgen
Süheyla Çakman
Serap Ünal
Hacettepe Üniversitesi Rektörlüðü’nce
yayýmlanýr. Ücretsizdir.
’de üniversitemiz birimleriyle
Dergimizde üniversitemizin merkezlerini ve birimlerini tanýtan
bilgilere de yer vermekteyiz. Bu yazýlarla, üniversitemizin çeþitli
etkinlikleri hakkýnda mensuplarýmýzý bilgilendirmeyi amaçlýyoruz.
Hacettepe Haber’de farklý baþlýklar altýnda Hacettepelilerin
ilgisini çekeceðini düþündüðünüz ve bilgi paylaþýmýnda bulunmayý
ilgili yer alacak haberlerin bekletilmeksizin Basýn
istediðiniz konularda destek ve ilgilerinizi beklemekteyiz. Destekleriniz
ve Halkla Ýliþkiler Müdürlüðü’ne ulaþtýrýlmasý
ve yapýcý eleþtirileriniz bizlerin daha iyiyi ve en güzeli bulmamýza
gerekmektedir.
yardýmcý olacaktýr.
Tel : (0312) 305 2144 - 305 1272
Dahili : 2144
Fax : (0312) 310 2366
e-posta : [email protected]
Tasarým
Bütün Hacettepelilere saðlýklý, mutlu ve baþarýlý bir eðitim yýlý
diliyoruz.
Saygýlarýmýzla.
Ar.Gör. Hatice Öz
Hacettepe Üniversitesi
Güzel Sanatlar Fakültesi Grafik Bölümü
Tel : (0312) 297 8825
Dizgi ve Baský
Yayýn kurulu adýna
Prof.Dr. Sezgin Ýlgi
Hacettepe Üniversitesi Hastaneleri Basýmevi
Tel : (0312) 305 1020
Dahili : 1017
e-posta : [email protected]
1
Güncel
2004-200
2004-2005
Eðitim-Öðretim Yýlý
Baþladý
Üniversitemiz 6 Ekim’de Beytepe stadyumunda düzenlenen
törenle yeni eðitim-öðretim yýlýna baþladý. Tören, Hacettepe
Senfoni Orkestrasý’nýn verdiði konserden sonra Rektörümüz
Prof.Dr. Tunçalp Özgen’in açýþ konuþmalarý ile devam etti.
Rektörümüzün konuþmasýndan bazý bölümler sunuyoruz:
“Geliþmiþ ülkelerde son on yýlda ortaya çýkan yeni
bilim – teknoloji devriminde, temel araþtýrmalara
verilen önem azaltýlmadan, AR-GE bulgularýný en kýsa
zamanda ekonomik bir yarara dönüþtürme yaklaþýmý,
bilim ve teknoloji politikalarýnýn temel öðesi olmuþtur.
Refah içinde bir toplum yaratmak için, mevcut
kaynaklardan en uygun ve en verimli koþullarda üretim
yapmak gerekmektedir. Uygun üretim de bilimle ve
bilgili insanla mümkündür. Toplumlarýn geliþmiþliði
eskiden sarf edilen enerji ve suyla ölçülürken bugün
bilgiyle ve bilgili insan gücüyle ölçülmektedir.
Günümüz bilgi toplumunda refaha ulaþmanýn koþullarý,
bilim, teknoloji, kültür, sanat ve iyi yetiþmiþ insan
gücüdür; yani entelektüel sermayedir. Bunlarýn ana
kaynaðý ise üniversitelerdir. Düþünce saðlam temellere
dayanmalýdýr. Düþünmek, öðrenmekle birlikte giden
bir iþlemdir. Öðrendikçe düþünür, düþündükçe öðreniriz.
…
Türkiye Cumhuriyeti’nde üniversiteler zaman zaman
siyasi iradenin idaresi altýna alýnmak istense de toplum
buna hiçbir zaman izin vermemiþtir. Çünkü üniversiteler
daima rejimin bir sigortasý, toplumun güven kaynaðý
olmuþtur.
...
Üniversite ile ilgili bir düzenlemede, öncelik ve aðýrlýk
üniversitenindir. Üniversitenin içinden doðmayan,
üniversite mensuplarýnýn kabul etmediði bir yasa,
hangi kurum tarafýndan yapýlýrsa yapýlsýn kabul
görmeyecek, tartýþmasý yine yýllar sürecektir.
…
2
05
Ýleri toplum olmak için üniversitelere bu kadar çok
görev yüklerken, üniversitelere ne verdiðimize de bir
bakmalýyýz. Bugün Türk yüksek öðretiminin aðýrlýðý
devlet üniversitelerindedir. Devlet üniversitelerinde
öðrencinin %96’sý okumakta, yurtdýþý yayýnlarýn
% 97’si gerçekleþtirilmektedir. Buna karþýn devlet
üniversitelerine ayrýlan bütçe, her yýl azalmaktadýr.
Mali özerkliði olmayan ve yatýrým yapmadýðýmýz bir
kurumdan nasýl daha fazla baþarý bekleyebiliriz?
Devlet üniversiteleri, bir bakýma mucizeler
Tören, HÜ Hizmet-Bilim-Sanat ödüllerinin takdiminin
ardýndan, enstitülerimizden mezun olanlarýn diplomalarýnýn
daðýtýmý ile son bulmuþtur.
yaratmaktadýr. Maalesef genç kadrolar ihmal
Bilimde Hizmet Ödülü
Prof.Dr. Þeref Zileli, Týp Fakültesi
edilmektedir. Bir tarafta bütçe ve kadro eksiði ile
Prof.Dr. Osman Okyar, Ýktisadi ve Ýdari Bilimler Fakültesi
uðraþýrken, diðer tarafta ciddi geçim sorunlarý yaþayan
Sanat Ödülü
Prof. Zafer Gençaydýn, Güzel Sanatlar Fakültesi
araþtýrma görevlisi, öðretim görevlisi ve genç doçentlere
verilen sözler yýllardýr tutulmamakta, ekonomik
durumlarýnda bir düzeltme yapýlmamaktadýr. Bu
Öð.Gör. Cihan Ünal, Devlet Konservatuvarý
Bilimde Teþvik Ödülü
arkadaþlarým üniversitelerin gelecekteki bilim insanlarý
Doç.Dr. Yahya Büyükaþýk, Týp Fakültesi
Doç.Dr. Enver Atalar, Týp Fakültesi
ve hocalarý olacaktýr. Karnýný doyurma, ailesini
Sanatta Teþvik Ödülü
geçindirme sorunu yaþayan bu kiþilerden, yüksek
Prof.Dr. Türev Berki, Devlet Konservatuvarý
Ar.Gör. Lütfü Özden, Güzel Sanatlar Fakültesi
akademik performans beklemek, iyi birer bilim adamý
olmalarýný istemek hakkýna sahip deðiliz. Araþtýrma
görevlisi kadrolarýnýn azlýðý, doktorasýný bitirenlere
kadro temin edilememesi ve süre uygulamalarýndaki
katý tutum, yarýnýn bilim insanlarýný üniversitelerden
uzaklaþtýrmakta, gençleri mutsuzluða ve umutsuzluða
itmekte, yarýnlarýmýzý tehlikeye atmaktadýr.
Üniversiteden ayrýlan araþtýrma görevlisi ve idari
kadrolarýn yerlerine yenilerinin konamamasý sorunu,
son çýkan kanunla araþtýrma görevlileri için çözülmüþse
de idari personelimizin kadro ve özlük haklarý
problemleri halen çözüm beklemektedir.”
Araþtýrma Grubu Baþarý Ödülü
Prof.Dr. Reyhan Öner, Prof.Dr. Cihan Öner baþkanlýðýndaki
grup çalýþmasý, Fen Fakültesi
Perinatal Mortalite Çalýþma Grubu, Týp Fakültesi Çocuk
Saðlýðý ve Hastalýklarý Anabilim Dalý
Neonatal Ýþitme Taramasý Çalýþma Grubu, Týp Fakültesi
Çocuk Saðlýðý ve Hastalýklarý Anabilim Dalý
Ayný gün öðleden sonra konserin ardýndan profesörlük
belgeleri, baþarýlý öðrencilerin plaketleri ve Ýhsan Doðramacý
Üstün Baþarý Ödülü takdim töreni yapýlmýþtýr.
Akademik yýl açýlýþ sergisi, 7 Ekim’de Kültür Merkezi Sanat
Galerisi’nde Abidin Elderoðlu suluboya ve yaðlýboya resim
sergisi ile gerçekleþtirilmiþtir.
3
Geliþmeler
Beytepe,
Kültür ve
Kongre Merkezi’ne Kavuþuyor
Hacettepe Üniversitesi, bilimsel, sosyal ve sanatsal etkinliklere
evsahipliði yapmak üzere Ankara’ya yeni bir kültür merkezi
kazandýrýyor.
Konferans ve seminerlere, sergi ve fuarlara, yemekli
toplantýlara, konserlere ve dans gösterilerine olanak saðlayacak
þekilde tasarlanan kültür ve kongre merkezinde, özel salonlar
ve olimpik bir yüzme havuzu yer alacak. Merkezin iki yýl
içinde hizmete açýlmasý planlanýyor.
Beytepe yerleþkesindeki törende, üniversitemizin en kýdemli
öðretim üyeleri olan Prof.Dr. Özgen Birgül, Prof.Dr. Yalçýn
Sanalan ve Prof.Dr. Gökçe Bingöl’e ait bilgiler, projeye ait
anlaþma ve sözleþmelerle birlikte çelik bir kutu içinde inþaatýn
temeline konuldu.
Hacettepe
Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Merkezi
Oran’da yeni açýlan modern binasýnda hizmete girdi
Hacettepe Üniversitesi Hastaneleri Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Merkezi, Oran’da yeni açýlan
modern binasýnda hizmete girdi. Merkez 21 yatak kapasitesi ile tüm týbbi rehabilitasyon
hizmetlerini akademik bir ortamda sunuyor. Merkezde kas-iskelet sistemi sorunlarý, aðrýlý olaylar
ve romatizmal hastalýklarýn yanýsýra hareket sorunlu hastalara, kas-iskelet sorunlu anne adaylarýna,
kemik erimesi ve þiþmanlýk sorunu olanlara, yaþlýlara yatarak týbbi rehabilitasyon hizmeti ve
ayaktan hastalara poliklinik hizmeti veriliyor.
Randevu için Eriþkin Hastanesi Fiziksel Týp ve Rehabilitasyon (FTR) bölümüne baþvurulmasý
gerekiyor. Telefon: (0312) 305 1575
Ayrýntýlý bilgi: Hacettepe Üniversitesi Fizik Tedavi Merkezi
Turan Güneþ Bulvarý, 44. Sokak, No. 3 Oran, Ankara
Telefon: (0312) 490 3414
Hacettepe
Senfoni Orkestrasý
Selanik’te
4
Sanatseverleri dünyanýn önemli müzisyenleriyle
buluþturan Hacettepe Senfoni Orkestrasý, ilk yurtdýþý
turnesini Yunanistan’a yaptý. Selanik Belediyesi
tarafýndan düzenlenen Dimitria Festivali’ne katýlan
orkestraya solist olarak piyanoda Ýdil Biret, kemanda
Hasan Niyazi Tura eþlik etti.
Polatlý Saðlýk Hizmetleri
Meslek Yüksek Okulu ile
Polatlý Meslek Yüksek Okulu
Yeni Bir Binaya Kavuþtu
Oldukça yýpranmýþ olan eski binalarýnda ikametin tehlikeli
olacaðýnýn bildirilmesi üzerine Polatlý Belediyesi tarafýndan
inþa edilen yeni binanýn açýlýþý, 19 Eylül 2004’te büyük bir
törenle gerçekleþti. HÜ Çocuk Halk Danslarý Topluluðu’nun
da gösteri sunduðu tören, halk müziðimizin büyük ustasý
Neþet Ertaþ’ýn “Bozkýr’ýn Tezenesi Gordion’da” konulu konseri
ile sona erdi.
Taþlar
Heykelde
Can Buldu
Ülkeleri ve kültürleri birbirinden farklý heykeltýraþlar 2.
Uluslararasý Taþ Heykel Sempozyumu için Beytepe
yerleþkesinde buluþtu.
Güzel Sanatlar Fakültesi Heykel Anabilim Dalý tarafýndan bu
yýl ikincisi düzenlenen ve 20 Eylül-18 Ekim 2004 tarihleri
arasýnda gerçekleþtirilen sempozyum, sanatçýlara deneyim
ve birikimlerini uygulamalý olarak sergileme olanaðý verdi.
Sempozyum sýrasýnda yapýlan 14 taþ heykel, üniversitenin
çeþitli alanlarýna yerleþtirilecek. Sempozyum, üniversiteye
kazandýrdýðý taþ heykellerin yaný sýra hem izlemeye gelen
hem de sanatçýlara eþlik eden öðrencilerin görgü ve bilgilerini
artýrmalarýný saðlayarak, onlarýn geleceðe hazýrlanmalarý için
önemli bir fýrsat yarattý.
5
Duyurular
Ankara Meslek Yüksekokulu’nun adý Sosyal Bilimler
Meslek Yüksekokulu olarak deðiþtirilmiþtir.
HÜ Finansal Araþtýrmalar Merkezi (HÜFAM), 3-8
Temmuz 2004 tarihlerinde Multinational Finance Society’nin
11. toplantýsýnýn Türkiye’de düzenlenmesini saðlayarak,
bankacýlýk sektörüne mercek tutan ve dünya borsacýlarýný
biraraya getiren bir organizasyon gerçekleþtirdi.
HÜ Genç Kimyacýlar Topluluðu, Avrupa’nýn çeþitli
ülkelerinden üniversiteli 40 kimyagere ev sahipliði yaptý. AB
Eðitim Programlarý çerçevesinde 27 Haziran-5 Temmuz
Güzel Sanatlar Fakültesi Seramik Bölümü, 3 - 18
Haziran 2004 tarihlerinde “Yüksek Derece Odun Piþirimi”
2004 tarihlerinde düzenlenen organizasyonda bilimsel
toplantýlarýn yaný sýra, Ankara’da ve Ýstanbul’da düzenlenen
etkinliklerle Türkiye’nin tarihsel zenginlikleri, sosyal ve
ve “Tuz Seramiði Piþirimi” fýrýnlarý yapýmý için dünyanýn önde
gelen seramik ustalarýndan Frederick Olsen’ý aðýrladý.
kültürel yapýsý da tanýtýldý.
Edebiyat Fakültesi, Ýngiliz Dili ve Edebiyatý
Bölümü’nden Prof.Dr. Burçin Erol ISCLT
(International Society for Contemporary Literature
and Theatre) yönetim kuruluna seçilmiþtir.
Edebiyat Fakültesi, Psikoloji Bölümü’nden
Prof.Dr. Sirel Karakaþ, iki yýlda bir düzenlenen
ve 2006’da Türkiye’de yapýlacak olan “World
Congress of Psychophysiology: Olympics of the
Brain”ýn baþkan yardýmcýlýðýna seçilmiþtir.
Týp Fakültesi, Mikrobiyoloji ve Klinik Mikrobiyoloji
Anabilim Dalý’ndan Doç.Dr. Sevtap Arýkan,
American Society for Microbiology tarafýndan
çýkarýlmakta olan “Antimicrobial Agents and
Chemotherapy” dergisinin yayýn kuruluna
seçilmiþtir.
Saðlýk Hizmetleri Meslek Yüksekokulu’nda
Acil Yardým Teknikerliði Programý kurulmuþ, Ýç
Hastalýklarý Anabilim Dalý öðretim üyesi ve Acil
Týp Anabilim Dalý Baþkan Vekili Prof. Dr. Bülent
Sivri program baþkaný olarak atanmýþtýr.
6
Arý ve Arý Ürünleri
HÜ
Araþtýrma ve Uygulama Merkezi
(HARÜM) ve
Hormonsuz Domates
Üretim Çalýþmalarý
Ýklim koþullarý, bitki örtüsü ve 40.000 arýcýsýyla Türkiye
yeryüzünde arýcýlýða en uygun ülkelerden birisidir. Ancak bu
potansiyeli yönlendirecek, arýcýlarýn sorularýna cevap verecek
ve sorunlarýný çözecek kurumlarýn yetersizliði, günümüzde
bu iþ kolunda rastlanan problemlerin çoðalmasýna neden
olmuþtur.
Bu temel eksikliði giderebilmek için Hacettepe Üniversitesi
bünyesinde bir arýcýlýk araþtýrma merkezinin kurulmasý
Dünyada yaþayan yaklaþýk 50 milyon bal arýsý kolonisinin
Uygulama ve Araþtýrma Merkezi (HARÜM) kurulmuþtur.
5 milyonu Türkiye’dedir. Çeþitli ülkelerde arýcýlýk alt yapý
çalýþmalarý yýllar önce tamamlanmýþ ve araþtýrma, eðitim,
yayýn, arý saðlýðý, damýzlýk ana arý üretimi, tozlaþma, arý
florasý yetiþtiriciliði, apiterapi ve üretici örgütlenmesi konusunda
birçok çalýþma yapýlmýþtýr.
Kovan sayýsý, bitki çeþitliliði ve iklimiyle Türkiye arýcýlýða en
uygun ülkelerden biri olmasýna raðmen bilimsel yaklaþýmýn
yetersizliði, üreticinin bilinçsiz arýcýlýk yapmasý hem ülke
ekonomisine hem de arý ürünleri tüketicisine büyük zarar
vermiþtir. Özellikle son yirmi yýlda dünyada arý ürünleri
konusunda çok mesafe kaydedilmiþtir; bizim sadece bal
olarak tadabildiðimiz üründen, likör, þarap, krem, þampuan
vb. elde edilmiþtir. Ayrýca polen, arý sütü, arý zehri ya da
propolis gibi çok önemli diðer arý ürünlerinin mikroskobik
ve kimyasal çalýþmalarý tamamlanarak deðiþik ürün formlarý
geliþtirilmeye baþlanmýþ, çeþitli alanlarda ve formlarda
kullanýma sunulmuþtur (pastil, tablet, enjeksiyon, krem,
losyon, sabun vb.). Bal arýlarý ayrýca doðadaki bitkilerin
büyük bir bölümünü tozlaþtýrarak bitkisel üretime ve ürün
kalitesinin artýþýna da katkýda bulunmaktadýr. Örtü altý
planlanmýþ ve çeþitli giriþimler sonucunda Arý ve Arý Ürünleri
Merkezin temel hedefi, arý ve arý ürünleri hakkýnda bilimsel
boyutta çalýþmak, üretici ve tüketici düzeyinde yeni ürünlerin
geliþtirilmesine olanak saðlayacak projeler geliþtirmektir.
Bu doðrultuda merkez bazý projeler üretmeye baþlamýþtýr.
Bu projelerden ilki “Hacettepe Üniversitesi’nde Eko-Tarým
Çalýþmalarý ve HARÜM Marka Hormonsuz Domates Üretimi”
baþlýklý araþtýrma projesidir. Proje kapsamýnda Beytepe
yerleþkesinde kurulan 600 m2 lik bir serada, hormon ve
pestisit kullanmadan, doðal gübreyle organik domates üretmek
amaçlanmaktadýr. Serada üretilen domatesin miktarýný ve
kalitesini artýrmak için, domates çiçeklerinin tozlaþmasýnda
bombus arýsý kullanýlmýþtýr. Bombus arýlarý çiçek yüzeyinde
gezerken çiçeðin tozlaþmasýný saðlamakta, bu da ürün ve
kalite artýþýna neden olmaktadýr.
Seranýn açýlýþý, Haziran 2004’te bir kokteyl ile Rektörümüz
Prof.Dr.Tunçalp Özgen tarafýndan yapýlmýþtýr. Elde edilen
ürün, öðrenci kafeteryalarýnda kullanýlmak üzere günlük
olarak toplanmakta ve tüketime sunulmaktadýr.
tarýmda, bal arýlarýnýn yerine bombus arýlarý görev
yapmaktadýr. Ülkemizde bu konularda yapýlan çalýþmalar
birkaç bilim adamýnýn þahsi gayretlerinin dýþýna çýkamamýþtýr.
7
Hacettepe Üniversitesi
HIV / AIDS
Tedavi ve Araþtýrma Merkezi
Hacettepe Üniversitesi Hastaneleri “D” Katý
Sýhhiye, 06100, Ankara
Tel : (0312) 310 80 47 - 311 12 71
Faks : (0312) 310 80 47 - 310 41 79
www.hatam.hacettepe.edu.tr
[email protected]
Tanýmlandýðý 1981 yýlýndan beri ýrk, dil, din, cinsiyet, yaþ
ayrýmý yapmadan insanlarýn saðlýðýný tehdit eden HIV/AIDS
HATAM’ýn baþlýca etkinlikleri þunlardýr:
Eðitim Etkinlikleri:
hastalýðý taný, takip ve týbbi bakým yönlerinden disiplinlerarasý
yaklaþýmý gerektiren bir hastalýktýr. Hacettepe Üniversitesi
Að eriþim sayfasýnýn oluþturulup güncelleþtirilmesi
(www.hatam.hacettepe.edu.tr),
HIV/AIDS Tedavi ve Araþtýrma Merkezi (HATAM), 1997
yýlýnda bu amaçla kurulmuþtur.
Türk HIV/AIDS Dergisi’nin yýlda 4 kez yayýnlanmasý,
HATAM, týp, diþhekimliði, eczacýlýk fakülteleri, hemþirelik,
sosyal hizmetler ve saðlýk hizmetleri yüksek okullarýndan 40
akademik personelin biraraya gelmesi ile kurulmuþtur.
Eðitici eðitimi kurslarý düzenlenmesi,
HATAM’ýn müdürü Prof.Dr. Serhat Ünal, müdür yardýmcýsý
Doç.Dr. Sedef Þahin ve koordinatörü Dr. Aygen Tümer’dir.
HATAM’a baðlý HÜ AIDS ile Savaþým Kulübü, 60 üyesiyle
etkinliklerini sürdürmektedir.
Ülkemizde, ilk vakanýn 1985 yýlýnda tanýmlanmasýndan
sonra, Saðlýk Bakanlýðý ve pekçok kurum HIV/AIDS
hastalýðýnýn tanýsý, tedavisi ve korunmasýna yönelik
çalýþmalar yapmaya baþlamýþtýr. HATAM, kurulan
merkezler arasýnda ilktir ve Ulusal AIDS
Komisyonu ve Ulusal AIDS Komisyonu
Daimi Temsil Komitesi üyesidir.
Test öncesi ve sonrasý danýþmanlýk hizmetleri,
Akran eðitimi kurslarý düzenlenmesi,
1 Aralýk “Dünya AIDS Günü” nedeniyle o hafta boyunca
halka ulaþmayý hedefleyen etkinlikler düzenlenmesi,
Yaz okulu düzenlenmesi,
Yurt içi ve yurt dýþý konferanslar verilmesi,
Yurt içi ve yurt dýþý kongrelere katýlým,
Televizyon ve radyo programlarýna katýlým.
Laboratuvar Etkinlikleri: Hacettepe Üniversitesi
Hastanelerinde ELISA yöntemi ile antikor tayini, doðrulama
testi yapýlmaktadýr.
Tedavi: Hastalarýn týbbi takip ve bakýmý Ýnfeksiyon Hastalýklarý
Ünitesi ve HATAM hekimleri iþbirliði ile gerçekleþtirilmektedir.
Danýþmanlýk: Test öncesi ve sonrasý danýþmanlýk hizmetleri
verilmekte, ayrýca baþvuranlar yüz yüze görüþerek, telefon
ve e-posta ile bilgilendirilmektedir.
8
Hacettepe Üniversitesi
Yeni ve Temiz Enerji
Araþtýrma ve Uygulama Merkezi
1990’larýn baþlarýnda, Hacettepe Üniversitesi Fizik
Mühendisliði Bölümü’nde yeni ve temiz enerjilerle çalýþan
bir grup araþtýrmacý, bu konulardaki çalýþmalarýn
yaygýnlaþtýrýlmasý ve derinleþtirilmesi amacýyla bir araþtýrma
ve uygulama merkezi kurulmasýnýn yararlý olacaðýnda görüþ
birliðine vardý. Eylül 1993’te HÜ Yeni ve Temiz Enerji ARUY Merkezi (YETAM) kuruldu. Merkeze müdür olarak 1996
yýlýnda Prof. Dr. Demir Ýnan atandý.
YETAM’ýn etkinlikleri:
Araþtýrma-uygulama çalýþmalarý: Beytepe’deki “HÜ Güneþ
Evi ve Bahçesi” 1993 yýlýnda bir araþtýrma fonu projesiyle
baþlatýlmýþtý. Güneþ Evi, yaklaþýk 100 m2 ye oturan baðýmsýz
bir binadýr. Bodrumunda ýsý deposu (çakýl-yatak)
bulunmaktadýr. Yaklaþýk 1000 W’lýk güneþ gözesi panelleri
ile donatýlmýþtýr. Bu panellerden saðlanan elektrik enerjisi,
akü ve çevirgeç sistemleri aracýlýðýyla evin tüm elektrik
gereksinimini karþýlamaktadýr. Evin eðimli güney cephesine
yerleþtirilmiþ özel cam yüzeyden (frensel mercekler) alýnan
güneþ enerjisi ýsý olarak çakýl-yatakta depolanmaktadýr. Bu
ýsý, evin kýþýn ýsýnmasýnda kullanýlacak þekilde planlanmýþtýr.
Bir çalýþma binasý olarak kendi elektrik ve ýsý gereksinimini
güneþten saðlayan Güneþ Evi’yle ülkemizde kendi kendine
yeterli bir yapý ilk kez gerçekleþtirilmiþ bulunmaktadýr.
YETAM’ýn merkezi olan Güneþ Evi ülkemizdeki üniversiteler
arasýnda da ilktir.
YETAM’ýn Araþtýrma Fonu’nca desteklenen üç projesi daha
uygulanmaya konmuþtur. Frensel Mercekler Aracýlýðýyla
Güneþ Enerjisinin Isý Olarak Depolanmasýnda Veri Toplama
ve Ýþletim Sistemi baþarýyla bitirilmiþtir. HÜ Beytepe Güneþ
Evi’ne Güneþ Enerjili Isý ve Elektrik Sistemi Yapýmý ve
Anadolu’daki Güneþ Saatlerinin Ýncelenmesi,
Sýnýflandýrýlmasý ve Örnek Güneþ Saatleri ile
Üniversitemizde Bir Sergi Oluþturulmasý
projeleri olanaklar çerçevesinde yürütülmektedir. Bu proje
sonuçlandýðýnda Türkiye’de ilk kez bir üniversitede güneþ
saatleri parký oluþturulmuþ olacaktýr.
Projelerden biri de Güneþ Enerjili Bisiklet projesidir. Bu
proje, Temiz Enerji Vakfý (TEMEV) ve BÝSAN firmasý ile ortak
yürütülmüþ ve ilk örnek bisiklet yapýlmýþtýr. Güneþ Enerjisi
ile Su Pompalama, üzerine gerçekleþtirilen proje ise
uluslararasý bir projedir. Bu proje sonucunda güneþ enerjisiyle
bir su pompalama sistemi uygulamaya sokulmuþtur; bu
sistem de ülkemizde tektir.
Yukarýda belirtilenlerin dýþýnda, üniversite olanaklarýyla
gerçekleþtirilmiþ projeler þunlardýr:
Tükenmez enerji adasý tasarýmý ve hesaplarý (1996)
Yapay güneþ düzeneði tasarýmý ve yapýmý (1996)
Güneþ enerjili dolaplý kurutucu tasarýmý ve yapýmý (1997)
Parabolik çanak (3m) yoðunlaþtýrýcý tasarýmý ve yapýmý
(1997)
Güneþ enerjili damýtým sistemleri tasarýmý ve yapýmý (1998)
Güneþ enerjili ocaklar (piþiriciler) tasarýmý ve yapýmý (1996)
Güneþ enerjili sokak lambasý tasarýmý ve yapýmý (2001)
Eðitim ve bilgilendirme çalýþmalarý:
Üniversitemiz dýþýndan uzmanlar çaðýrýlarak konuþma
(seminer) yaptýrýlmýþtýr.
YETAM için bir að eriþim sayfasý düzenlenmiþtir.
Temiz tükenmez enerjilerde bir yüksek lisans programý
hazýrlanmýþtýr.
Güneþ Evi ve Bahçesi’ndeki olanaklarla bir doktora, üç
yüksek mühendislik tezinin deneysel çalýþmalarý yaptýrýlmýþtýr.
Halen bir doktora tezinin deneysel çalýþmalarý yürütülmektedir.
Çalýþmalarla ilgili bilimsel makaleler yayýnlanmýþ,
yurtiçi ve yurtdýþýnda çeþitli kongrelere bildiriler
sunulmuþtur.
9
HACETTEPE GEZÝLERÝ
Yerleþkelerimiz arasý tanýtým, tanýþma, iletiþim
ve bilgilendirme gezileri
Daha görmediðiniz o kadar çok güzellik var ki...
Gelin beraber gezelim.
Sýhhiye’den Beytepe’ye
Beytepe’den Sýhhiye’ye
30 Kasým 2004 Salý
22 Aralýk 2004 Çarþamba
1 Aralýk 2004 Çarþamba
12 Ocak 2005 Çarþamba
10 Þubat 2005 Perþembe
3 Mart 2005 Perþembe
13 Ocak 2005 Perþembe
25 Mart 2005 Cuma
5 Nisan 2005 Salý
24 Mart 2005 Perþembe
6 Nisan 2005 Çarþamba
20 Nisan 2005 Çarþamba
4 Mayýs 2005 Çarþamba
19 Nisan 2005 Salý
5 Mayýs 2005 Perþembe
26 Mayýs 2005 Perþembe
25 Mayýs 2005 Çarþamba
10 Haziran 2005 Cuma
16 Haziran 2005 Perþembe
9 Haziran 2005 Perþembe
17 Haziran 2005 Cuma
21 Aralýk 2004 Salý
9 Þubat 2005 Çarþamba
4 Mart 2005 Cuma
ULAÞIM
Ulaþým Hacettepe Üniversitesi’nin otobüsleri ile saðlanacaktýr.
Merkez Yerleþkesi: 2 no’lu Otopark (Rektörlük Karþýsý)
Beytepe Yerleþkesi: Öðretim Üyeleri Kafeteryasý Önü
Hareket Saati: 9.30
Dönüþ Saati: 16.30
REZERVASYON
Sýhhiye Yerleþkesi: Zeynep YENER,
Basýn ve Halka Ýliþkiler Müdürlüðü (Tel: 2144)
Beytepe Yerleþkesi: Betül CENGÝZ,
Genel Sekreterlik (Tel: 6025)
Tüm Akademik ve Ýdari Personelimiz Davetlidir.
Ulaþým, öðle yemeði ve tüm ikramlar ücretsizdir.
HÜ HABERLEÞME VE TANITIM KOMÝTESÝ
http://www.tanitim.hacettepe.edu.tr
10
2004 ÖSS’DE
ÜNÝVERSÝTEMÝZ
2004 ÖSS’DE HACETTEPE ÜNÝVERSÝTESݒNÝ TERCÝH EDEN ÖÐRENCÝLERÝN
(ÝLK 100-500-1000-2000) FAKÜLTELERE VE BÖLÜMLERE GÖRE DAÐILIMI
FAKÜLTELER
ÝLK 100 ÝLK 500
ÝLK 1000 ÝLK 2000
Diþ Hekimliði
1
6
Eczacýlýk
1
7
6
102
Eðitim
Ýngiliz Dili Öðretmenliði
Fransýz Dili Öðretmenliði
1
Toplam
6
103
53
53
53
Ýngiliz Dili ve Edebiyatý
30
92
94
Amerikan Kültürü ve Edebiyatý
24
62
Edebiyat
Ýngilizce Mütercim Tercümanlýk
12
Ýngiliz Dilbilimi
Fransýz Dili ve Edebiyatý
Toplam
12
1
46
2
2
2
85
172
257
1
18
2
11
Mühendislik
Bilgisayar Mühendisliði
Elektrik-Elektronik Mühendisliði
Toplam
3
29
Týp
Ýngilizce Týp Fakültesi
5
63
107
111
Türkçe Týp Fakültesi
17
39
97
176
Toplam
22
106
204
287
Genel Toplam
34
191
387
689
2003 ve 2004 ÖSS’DE PUAN TÜRLERÝNE GÖRE
ÝLK 100, 500, 1000 ve 2000 KÝÞÝ ÝÇÝNDE HACETTEPE ÜNÝVERSÝTESݒNÝ
TERCÝH EDEN ÖÐRENCÝLERÝN SAYILARI
ÝLK 100
Puan Türü
ÝLK 500
ÝLK 1000
2003 2004 2003 2004 2003 2004
ÝLK 2000
2003 2004
Sayýsal
9
22
55
106
151
209
326
329
Sözel
-
-
-
-
-
-
-
-
Eþit Aðýrlýk
-
-
-
-
-
-
-
-
Dil
5
12
80
85
202
178
385
360
14
34
135
191
353
387
711
689
Toplam
Hacettepe Üniversitesi Haberleþme ve Tanýtým Komitesi tarafýndan hazýrlanmýþtýr.
http://www.tanitim.hacettepe.edu.tr
11
Avrupa Birliði
Eðitim ve Gençlik Programlarý
Koordinatörlüðü
Üniversitemizde Nisan 2004 tarihinde faaliyete geçen Avrupa
Birliði Eðitim ve Gençlik Programlarý Koordinatörlüðü (AB
Ofisi), Socrates, Leonardo da Vinci ve Gençlik programlarýný
yürütmektedir.
Beytepe ve Merkez yerleþkelerinde iletiþim bürolarý bulunan
AB Ofisi’nde tam zamanlý bir akademisyen, bir idari eleman
ve bir uzman bulunmaktadýr. Ayrýca yarým zamanlý iki
akademisyen çalýþmalara destek vermektedir.
Üniversitemiz, Mayýs 2004’te AB Komisyonu tarafýndan
Erasmus Üniversite Beyannamesi’ni almaya hak kazanmýþtýr
ve 2004-2005 eðitim öðretim yýlýndan itibaren Erasmus
Programý’na katýlmaktadýr.
Bu program çerçevesinde çeþitli birimler bünyesinde,
Avrupa’daki deðiþik üniversitelerle 33 adet ikili anlaþma
imzalanmýþtýr. Bu anlaþmalar kapsamýnda 8 öðrencimiz
eðitimlerinin bir kýsmýný tamamlamak üzere Erasmus öðrencisi
olarak Avrupa’ya gönderilmiþtir. Önümüzdeki dönem, öðrenci
ve öðretim elemaný deðiþimi devam edecektir.
Socrates - Comenius 2 (Ýlköðretim Programý) kapsamýnda
Ýngilizce Öðretmenliði Bölümünde okuyan bir öðrencimiz
stajýný yapmak üzere üç ay süreyle Ýngiltere’ye gitmiþtir.
Avrupa Üniversiteler Birliði’ne (EUA) ve Uluslararasý
Üniversiteler Birliði’ne (IAU) üye olan Üniversitemiz, Bologna
sürecinde bu kurumlarla ortak çalýþmalara katýlmaktadýr.
Avrupa Üniversiteler Birliði’nin programlarýndan olan Doktora
Programlarý Projesi’ni enstitülerimiz, AB Ofisi ile birlikte
yürütmektedir.
Detaylý bilgi için : AB Ofisi
Tel-faks 312 305 41 05
12
www.hacettepe.edu.tr
www.ua.gov.tr
www.eua.be
www.unesco.org/iau/
[email protected]
Mesleki eðitimi destekleyen, Leonardo da Vinci Programý
kapsamýnda yüksek bütçeli projeleri içeren B Tipi Projeler
kapsamýnda Devlet Konservatuvarý Sahne Sanatlarý Anasanat
Dalý ve Güzel Sanatlar Fakültesi Grafik Bölümü, Fizik Tedavi
ve Rehabilitasyon Yüksekokulu ve Hemþirelik Yüksekokulu
olmak üzere 4 birimimiz proje yürütücüsü, Hemþirelik
Yüksekokulu ve Eðitim Fakültesi Ýlköðretim bölümlerimiz
ise proje ortaðý olarak baþvuruda bulunmuþlardýr.
Üniversitemiz Týp Fakültesi Pediatrik Odyoloji Ünitesi, Avrupa
Birliði Eðitim Programlarý’ndan olan Müfredat Geliþtirme
(CD) ve Yoðun Programlar (IP) alanýnda iki projeye ortak
olarak katkýda bulunmaktadýr.
Avrupa Birliði Gençlik Programlarý altýnda Gençlik Buluþmalarý
kapsamýnda “Hayatýmýzdaki Yapaylýklar” projesi, Fen Fakültesi
Kimya Bölümü öðrencilerinden oluþan Genç Kimyacýlar
Topluluðu tarafýndan gerçekleþtirilmiþtir. Bu proje kapsamýnda
Türkiye, Ýspanya ve Estonya’dan onar üniversite öðrencisi
Ankara ve Ýstanbul’da yapýlan etkinliklere katýlmýþtýr.
Spor Bilimleri ve Teknolojisi Yüksekokulu, European Year Of
Education Through Sport 2004 kapsamýndaki bir projede
ortaktýr.
Týp Fakültesi, Týp Eðitimi Anabilim Dalý, Avrupa Birliði
Eðitim Programlarýndan Konulu Aðlar alanýnda Týp Eðitimi
(MEDINE) Aðý’na katýlmaktadýr.
26 Ekim 2004, Salý
05 Mart 2005, Cumartesi
CEMAL REÞÝT REY ANMA KONSERÝ
Þef
:Erol Erdinç
Solistler :Hande Dalkýlýç - Piyano
Hasan Niyazi Tura - Keman
Eserler :Cemal Reþit Rey - Andante / Allegro
( Keman ve Yaylý Sazlar için )
Cemal Reþit Rey - Bir Ýstanbul Türküsü Üzerine
Çeþitlemeler ( Piyano ve Orkestra için )
Cemal Reþit Rey - 1. Senfoni - Allegro ModeratoAllegro Assai-Lento-Moderato
Þef
:Roger Bausier
Solistler :Ekrem Öztan - Klarnet
Ahmet Kanneci - Gitar
Eserler :Turgay Erdener - Klarnet Konçertosu
Joaquin Rodrigo - Gitar Konçertosu
J. Brahms - Senfoni No:1
01 Aralýk 2004, Çarþamba (Dünya AIDS Günü dolayýsýyla)
Þef
:Server Ganiev
Solistler :Tuncay Yýlmaz - Keman
Eserler :W. A. Mozart - Keman Konçertosu - No:3
P. Tschaikovsky - Senfoni No:6
28 Aralýk 2004, Salý
Þef
:Erol Erdinç
Solistler :Alexander Shustin - Keman
Eserler :Alexander Glazunof - Keman Konçertosu
Rimsky Korssakov - Þehrazat
29 Ocak 2005, Cumartesi
Þef
:Erol Erdinç
Solistler :Alexander Shustin - Keman
Orçun Civelek - Klarnet
Eserler :A. Vivaldi - 4 Keman için Konçerto
A. Kopland - Klarnet Konçertosu
L. V. Beethoven - Senfoni No:1
02 Nisan 2005, Cumartesi
Þef
:Erol Erdinç
Solistler :Angelica Akbar - Piyano
Cem Sevgi - Trompet
Eserler :Angelica Akbar - Güneþin Doðduðu Ufuk
(Piyano ve Orkestra için Rapsodi )
Alexander Arutunian - Trompet Konçertosu
L. V. Beethoven - Senfoni No:6
03 Mayýs 2005, Salý
Þef
:Erol Erdinç
Solist :Gülsin Onay - Piyano
Eserler :Robert Schumann - Piyano Konçertosu
Gustav Mahler - Senfoni No:1
28 Mayýs 2005, Salý
Þef
:Erol Erdinç
Solistler :Ömer Yýlmaz, Eralp Kýyýcý, Elvira Fatihova
Ankara Devlet Opera ve Balesi Korosu
Eser
:Carl Orff - Carmina Burana
Yer: Kültür Merkezi, M Salonu Sýhhiye, Saat: 20.00
Bilet Satýþ Yerleri: Dost ve Kültür Kitabevleri
Öðretim Üyesi Kafeteryalarý (Beytepe-Sýhhiye)
Basýn ve Halkla Ýliþkiler Müdürlüðü
Ödüller
Uðurcan Akyüz, 2004, Kent ve Yaþam, 100x190cm
Diþhekimliði Fakültesi, Konservatif Diþ Tedavisi Anabilim
Dalý’ndan Dt. Yonca Korkmaz ( Dr. Neslihan Eminkahyagil,
Doç.Dr. Meserret Baþaran, Dt. Alev Çetinþahin, Prof.Dr.
Saadet Gökalp) “Comparison of Bracket Deponding Force
and Remnant Adhesive Rezin Between a Newly Developed
Antibacterial and Self-etch Adhesives” isimli posterleri ile
26-27 Mart’ta Dusseldorf-Almanya’da yapýlan 5. Uluslararasý
Kuraray Adhesive Rezin Sempozyumu’nda Kuraray Young
Inventigator Award Ýkincilik Ödülü ve Doç.Dr. Rüya Yazýcý
(Doç.Dr. Meserret Baþaran, Prof.Dr. Saadet Gökalp) “Lazer
Florasan Sistemi ve Çürük Tespit Eden Boyanýn Diþ
Preparasyonu Sýrasýnda Rezidüel Çürük Teþhisindeki Rolü”
isimli posterleri ile 6-9 Mayýs’ta yapýlan 9. Konservatif Bilim
Dallarý Toplantýsý’nda poster ikincilik ödülü almýþlardýr.
Güzel Sanatlar Fakültesi, Grafik Bölümü’nden Prof.Dr.
Uðurcan Akyüz, yukarýdaki çalýþmasý ile 65. Devlet Resim
Diþhekimliði Fakültesi, Periodontoloji Anabilim Dalý’ndan
Öð.Gör. Dr. Tolga Fikret Tözüm, International Academy of
Dental Research-Continental European Division 2004
toplantýsýnda “Sulcular Fluid Nitride Levels in Early and
Delayed Loaded Implants” baþlýklý (T.F. Tözüm, Ý. Türkyýlmaz,
N. Yamalýk, C. Tümer, A. Kýlýnç, K. Kýlýnç, E. Karabulut, K.
Eratalay) çalýþmasýyla Traveller Stipend ödülünü kazanmýþtýr.
Hacettepe Üniversitesi’nde düzenlenecek bir sergiyle Türkiye’ye
Heykel Sergisi Özgün Baský Dalý’nda Baþarý Ödülü almýþtýr.
Güzel Sanatlar Fakültesi, Grafik Bölümü’nden Yrd.Doç
Erdal Aygenç ve Ar.Gör. Elif Varol Ergen, FISAE 1. Uluslararasý
CGD (Bilgisayar Tasarýmý) Exlibris Yarýþmasý’nda mansiyon,
Yrd.Doç. Zülfükar Sayýn, Öðr.Gör. Gökhan Okur, Öðr.Gör.
Filiz Þenler, Ar.Gör. Yusuf Keþ, Ar.Gör. Armaðan Gökçearslan,
Ar.Gör. Gökçe Keçeci Þekeroðlu, Ar.Gör. Berna Özlem Özcan,
Ar.Gör. Didem Alkaç, Ar.Gör. Sebahat Demirel, Ar.Gör. Serdar
Pehlivan, Ar.Gör. Özden Pektaþ Turgut, Ar.Gör. Banu Ýnanç
Uyan, Ar.Gör. Salih Denli sergileme almýþlardýr. Yarýþmada
dereceye giren ve sergilenmeye deðer görülen tüm eserler,
de sanatseverlerin beðenisine sunulacaktýr.
Güzel Sanatlar Fakültesi, Grafik Bölümü’nden Ar.Gör.
Yusuf Keþ’in “Face and Fish” isimli çalýþmasý 3. The Biennale
Internazionale di Grafica 2004 " Aqua " Francavilla-Ýtalya
ve Larapita-Ýspanya’da sergilenmiþtir. Ayrýca 4. Triennial
Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatý Bölümü’nden
Exlibris Bratislava 2004 International Competitive Exlibris
Ar.Gör. Bülent Gül, Moðolistan Devlet Üniversitesi Türkoloji
Exhibition Bratislava-Slovakya’da bir çalýþmasý, 10 Mayýs-
Bölümü’nün kurulup geliþtirilmesine katkýlarý nedeniyle
30 Haziran tarihleri arasýnda sergilenmiþtir. Ayný çalýþma
üniversite tarafýndan Þeref Madalyasý ile ödüllendirilmiþtir.
30. FISAE kongresinde Avusturya-Wels’de 14-17 Temmuz
tarihlerinde sergilenmiþtir.
Edebiyat Fakültesi, Ýngiliz Dili ve Edebiyatý Bölüm’ünde
18 Ekim’de Zeynep Nur Gürsoy anýsýna ailesi tarafýndan her
yýl sýnýf birincilerine verilen ödüllerin daðýtýldýðý bir toplantý
düzenlenmiþtir.
14
Ödüller
Erdal Aygenç
Güzel Sanatlar Fakültesi, Grafik Bölümü’nden Yrd.Doç.
Zülfükar Sayýn, Öðr.Gör. Gökhan Okur, Ar.Gör. Gökçe Keçeci
RTÜK (Radyo Televizyon Üst Kurulu) tarafýndan düzenlenen
“Televizyon Yayýnlarýnda Kullanýlacak Bilgilendirici Simge
Sistemi Yarýþmasý”nda birincilik ödülü almýþlardýr.
Ýktisadi ve Ýdari Bilimler Fakültesi, Ýþletme Bölümü
Sayýsal Yöntemler Anabilim Dalý’ndan Yrd.Doç.Dr. Aydýn
Ulucan, ODTÜ Ýþletme Bölümü Prof.Dr. Muhan Soysal
Ýþletmecilik Eðitiminde Yayýncýlýk 2004 yýlý teþvik ödülünü
kazanmýþtýr.
Mühendislik Fakültesi, Gýda Mühendisliði Bölümü’nden
Doç.Dr. Vural Gökmen Türkiye Bilimler Akademisi’nin 2004
Yýlý Üstün Baþarýlý Genç Bilim Ýnsanlarýný Ödüllendirme
Programý kapsamýnda Seçkin Genç Bilimci Ödülü alarak
bilim bursu kazanmýþtýr.
Týp Fakültesi, Çocuk Cerrahisi Anabilim Dalý Öðretim
Üyesi Doç. Dr. Ýbrahim Karnak, Türkiye Bilimler Akademisi
Üstün Baþarýlý Genç Bilim Ýnsanlarýný Ödüllendirme Programý
kapsamýnda, 2004 Seçkin Genç Bilimci Ödülü ve Bilim
Bursu’nu kazanmýþtýr.
Týp Fakültesi, Farmakoloji Anabilim Dalý’ndan Dr. Ümit
Yaþar, týpta kullanýlan birçok ilacýn vücut içindeki
metabolizmasýna önemli katkýsý olan, bir sitokrom P450
enzim türü olan CYP2C9 enziminin genetik polimorfizminin
genotipleme yaklaþýmý ile araþtýrýlmasý konularýndaki
uluslararasý düzeyde üstün nitelikli çalýþmalarý nedeniyle
2004 yýlý TÜBÝTAK Teþvik Ödülü’nü kazanmýþtýr.
Elif varol Ergen
Yusuf Keþ
Týp Fakültesi, Nükleer Týp Anabilim Dalý’ndan Dr. Bilge
Volkan, Dr. Eser Lay Ergün, Fatih Nar, Dr. Erkan Mumcuoðlu,
Dr. Yasemin Yardýmcý, Dr. Ayþenur Cila, Dr. Serap Saygý, Dr.
Ömer Uður, Dr. Belkýs Erbaþ, HÜ Bilimsel Araþtýrmalar
Birimi’nce desteklenen “Geliþtirdiðimiz Yazýlým ile Epilepsi
Odaðý Oluþturulmuþ Beyin Fantomu Kullanýlarak Siacom
Algoritmasýnýn Uygulanmasý, Analyze 5.0 ile Sonuçlarýnýn
Karþýlaþtýrýlmasý” çalýþmalarý ile 6. Uluslararasý Nükleer
Onkoloji ve 17. Ulusal Nükleer Týp Kongresi’nde Türkiye
Nükleer Týp Derneði’nin Prof.Dr. Suphi Artunkal Ödülü’nü
kazanmýþtýr.
Týp Fakültesi, Nükleer Týp Anabilim Dalý’ndan Dr. Pelin
Özcan Kara, Dr. Murat Gültekin, Dr. Fani Bozkurt, Dr. Emel
Ceylan, Dr. Tolga Güler, Dr. Polat Dursun, Dr. Ömer Uður,
Dr. Biray Caner, Dr. Türkan Küçükali, Dr. Alp Usubütün, Dr.
Kunter Yüce, Dr. Ali Ayhan, “Erken Evre Serviks Kanserinde
Sentiel Lenf Nodu Tesbiti: Lenfosintigrafi, Mavi Boya ve
Ýntraoperatif Gama Prob Yöntemlerinin Baþarýsýnýn
Karþýlaþtýrýlmasý” çalýþmalarýyla 9. Ulusal Jinekolojik Onkoloji
Kongresi’nde en iyi 3. sözel sunum ödülüne layýk görülmüþtür.
Týp Fakültesi Anatomi Anabilim Dalý’ndan Doç.Dr. M.
Mustafa Aldur, Prof.Dr. H. Hamdi Çelik “Neuroanatomy-An
Annual Interdisciplinary Journal” isimli bildirileriyle 10-12
Ekim 2004’te Riyad’da yapýlan “2. Regional Conference on
Medical Journalism in WHO Eastern Mediterranean Region”
adlý uluslararasý medikal yayýncýlýk kongresinde sözlü sunumda
birincilik ödülü almýþlardýr.
15
Atamalar
Diþhekimliði Fakültesi, Aðýz, Diþ, Çene Hastalýklarý ve
Cerrahisi Anabilim Dalý Baþkanlýðýna Prof.Dr. Ferda Taþar,
Eczacýlýk Fakültesi, Farmasötik Botanik Anabilim Dalý
Baþkanlýðýna Prof.Dr. Nurten Ezer,
Edebiyat Fakültesi, Bilgi ve Belge Yönetimi Anabilim Dalý
Baþkanlýðýna Prof.Dr. Ýrfan Çakýn,
Eðitim Fakültesi, Eðitim Bilimleri Bölüm Baþkanlýðýna
Prof.Dr. Yüksel Kavak, Ýlköðretim Bölüm Baþkanlýðýna Prof.Dr.
Belma Tuðrul, Orta Öðretim Fen ve Matematik Alanlar Eðitimi
Bölüm Baþkanlýðýna Prof.Dr. Mehmet Abak, Eðitimde
Dalý’ndan Prof.Dr. A. Ünal Yarýmaðan Öðrenci Seçme ve
Yerleþme Merkezi Baþkanlýðýna atanmýþtýr.
Týp Fakültesi, Dahili Týp Bilimleri Bölüm Baþkanlýðýna
Prof.Dr. Okay Sarýbaþ, Adli Týp Anabilim Dalý Baþkanlýðýna
Doç.Dr. Alp Usubütün, Kardiyoloji Anabilim Dalý Baþkanlýðýna
Prof.Dr. Nasýh Nazlý, Nöroloji Anabilim Dalý Baþkanlýðýna
Prof.Dr. Bülent Elibol,
Atatürk Ýlkeleri ve Ýnkýlap Tarihi Enstitüsü Müdürlüðüne
Prof.Dr. Mustafa Yýlmaz,
Psikolojik Hizmetler Anabilim Dalý Baþkanlýðýna Prof.Dr.
Nilüfer Voltan Acar, Alman Dili Eðitimi Anabilim Dalý
Çocuk Saðlýðý Enstitüsü Müdürlüðüne Prof.Dr. Gülsev
Kale, Müdür Yardýmcýlýðýna Prof.Dr. Süheyla Özkutlu ve
Baþkanlýðýna Prof.Dr. Hüseyin Salihoðlu, Fransýz Dili Eðitimi
Anabilim Dalý Baþkanlýðýna Prof.Dr. Ayþe Kýran, Sýnýf
Öðretmenliði Anabilim Dalý Baþkanlýðýna Prof.Dr. Veysel
Prof.Dr. Elif Özmert,
Sönmez, Fen Bilgisi Eðitimi Anabilim Dalý Baþkanlýðýna
Doç.Dr. Fitnat Kaptan, Ýlköðretim Matematik Eðitimi Anabilim
Dalý Baþkanlýðýna Doç.Dr. Aysun Umay, Fizik Eðitimi Anabilim
Dalý Baþkanlýðýna Prof.Dr. Mehmet Abak, Kimya Eðitimi
Anabilim Dalý Baþkanlýðýna Prof.Dr. Fatma Ýnci Morgil,
Fen Fakültesi, Biyoloji Bölümü Hidrobiyoloji Anabilim
Dalý Baþkanlýðýna Prof.Dr. Sedat Vahdet Yerli, Ýstatistik
Bölümü Uygulamalý Ýstatistik Anabilim Dalý Baþkanlýðýna
Prof.Dr. Süleyman Günay, Kimya Bölümü Teorik Kimya
Anabilim Dalý Baþkanlýðýna Doç.Dr. Nesrin Tokay,
Mühendislik Fakültesi, Jeoloji Mühendisliði Bölümü
Uygulamalý Jeoloji Anabilim Dalý Baþkanlýðýna Prof.Dr. K.
Erçin Kasapoðlu, Çevre Mühendisliði Bölümü Çevre Teknolojisi
Anabilim Dalý Baþkanlýðýna Doç.Dr. Ayþenur Uðurlu, Fizik
Mühendisliði Bölümü Baþkanlýðýna Prof.Dr. Tezer Fýrat,
16
Bilgisayar Mühendisliði Bölümü Bilgisayar Bilimleri Anabilim
Onkoloji Enstitüsü Müdürlüðüne Prof.Dr. M. Tezer Kutluk,
Müdür Yardýmcýlýðýna Prof.Dr. S. Ayþe Kars, Prof.Dr. Abdullah
Faruk Zorlu,
Ev Ekonomisi Yüksekokulu Müdür Yardýmcýlýðýna Prof.Dr.
Emine Nilgün Metin,
Saðlýk Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Müdür
Yardýmcýlýðýna, Diþhekimliði Fakültesi Protetik Diþ Tedavisi
Anabilim Dalý’ndan Prof.Dr. R. Þenay Canay, Diþ Protez
Program Baþkanlýðýna Diþhekimliði Fakültesi Protetik Diþ
Tedavisi Anabilim Dalý’ndan Prof.Dr. Sevil Meral Þahmalý,
Sosyal Hizmetler Yüksekokulu Müdür Yardýmcýlýðýna
Yrd.Doç.Dr. Ümit Onat ve Yrd.Doç.Dr. Nilgün Küçükkaraca,
Bilimsel Araþtýrmalar Birimi Þube Müdürlüðüne Süheyla
Özdemir.
Yükselmeler
Profesörlüðe Atananlar
Diþhekimliði Fakültesi, Diþ Hastalýklarý ve Tedavisi Anabilim
Dalý’ndan Doç.Dr. Jale Görücü, Endodonti Anabilim Dalý’ndan
Doç.Dr. Ahmet Serper 12 Mayýs,
Anabilim Dalý’ndan Doç.Dr. M. Turgay Öcal, Doç.Dr. Fehmi
Coþkun, Doç.Dr. Bilge Çelebioðlu 20 Ekim,
Doç.Dr. Ülkü Çelik Þavk, Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümü’nden
Devlet Konservatuvarý, Etnomüzik ve Folklor Anasanat
Dalý’ndan Doç.Dr. Osman Türev Berki 16 Haziran, Yaylý
Çalgýlar Anasanat Dalý’ndan Doç. Cengiz Özkök 6 Temmuz,
Doç.Dr. S. Serap Kurbanoðlu 6 Ekim,
Doç.Dr. A. Mustafa Yurdakul 20 Ekim,
Edebiyat Fakültesi, Türk Dili ve Edebiyatý Bölümü’nden
Eðitim Fakültesi, Okul Öncesi Eðitim Anabilim Dalý’ndan
Doç.Dr. Berrin Akman 8 Eylül,
Týp Fakültesi, Biyokimya Anabilim Dalý’ndan Doç.Dr. Ayþe
Neþe Çokuðraþ 9 Haziran, Çocuk Cerrahisi Anabilim Dalý’ndan
Doç.Dr. Arbay Özden Çiftçi 5 Mayýs, Çocuk Ruh Saðlýðý
Anabilim Dalý’ndan Doç.Dr. Mehmet Fatih Ünal 16 Haziran,
Ýç Hastalýklarý Anabilim Dalý’ndan Doç.Dr. Ömer Alper Gürlek
9 Haziran, Doç.Dr. Þuayib Yalçýn 16 Haziran, Doç.Dr. Nilgün
Sayýnalp 15 Eylül, Doç.Dr. Ali Ýhsan Ertenli 6 Ekim, Kulak
Burun Boðaz Anabilim Dalý’ndan Doç.Dr. Oðuz Öðretmenoðlu
28 Nisan, Mikrobiyoloji ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim
Dalý’ndan Doç.Dr. Sevtap Arýkan, Doç.Dr. Burçin Þener 9
Haziran, Nükleer Týp Anabilim Dalý’ndan Doç.Dr. Ömer Uður
9 Haziran, Radyoloji Anabilim Dalý’ndan Doç.Dr. Deniz Akata
8 Eylül, Radyasyon Onkolojisi Anabilim Dalý’ndan Doç.Dr.
Hüsnü Murat Gürkaynak 2 Haziran, Anestezi ve Reanimasyon
Onkoloji Enstitüsü, Temel Onkoloji Anabilim Dalý’ndan
Doç.Dr. Dicle Güç, Prevantif Onkoloji Anabilim Dalý’ndan
Doç.Dr. Ýsmail Çelik 24 Haziran,
Hemþirelik Yüksekokulu’ndan Doç.Dr. Fatma Öz 6 Ekim,
Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Yüksekokulu’ndan
Doç.Dr. Mine Uyanýk 24 Haziran.
Fen Fakültesi Biyoloji Bölümü Hidrobiyoloji Anabilim
Dalý’ndan Doç.Dr.F. Güler Ekmekçi,
Ýktisadi ve Ýdari Bilimler Fakültesi Siyasal ve Sosyal
Bilimler Anabilim Dalý’ndan Doç.Dr. Ali Çaðlar 27 Ekim,
Spor Bilimleri ve Teknolojisi Yüksekokulu’ndan
Doç.Dr. Gýyasettin Demirhan 20 Ekim.
Doçentlik Kadrosuna Atananlar
Diþhekimliði Fakültesi, Diþ Hastalýklarý ve Tedavisi Anabilim
Dalý’ndan Doç.Dr. Arlin Serpuhi Kiremitçi, Doç.Dr. Nesrin
Týp Fakültesi: Göðüs Hastalýklarý Anabilim Dalý’ndan
Doç.Dr. Gül Karakaya, Kalp ve Damar Cerrahisi Anabilim
Gökhan 5 Mayýs,
Dalý’ndan Doç.Dr. Murat Güvener, Doç.Dr. Mustafa Yýlmaz
12 Mayýs, Radyasyon Onkolojisi Anabilim Dalý’ndan Doç.Dr.
Mustafa Cengiz 8 Eylül, Kalp ve Damar Cerrahisi Anabilim
Dalý’ndan Doç.Dr. Mustafa Bora Farsak,
Eczacýlýk Fakültesi, Farmasötik Kimya Anabilim Dalý’ndan
Doç.Dr. Birsen Tozkoparan, Doç.Dr. Nesrin Gökhan 5 Mayýs,
Farmakognozi Anabilim Dalý’ndan Doç.Dr. Ayþe Uz 11
Aðustos,
Fen Fakültesi Zooloji Anabilim Dalý’ndan Doç.Dr. Güldeniz
Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Yüksekokulu’ndan
Doç.Dr. Tülin Düger 2 Haziran.
Selmanoðlu,
17
Yayýnlar
Kalecik’e Baðlý Baðcýlýkla Uðraþan On Köyde Modernleþme
Eðilimleri Üzerine Bir Araþtýrma. Proje Yöneticisi: Prof.Dr.
Gülay Arýkan, Hacettepe Üniversitesi Yayýnlarý,Hacettepe
Üniversitesi Hastaneleri Basýmevi, Ankara, 2004 (Edebiyat
Fakültesi, Sosyoloji Bölümü)
Atasözleri-Kaybolan Kültür Mirasýmýz. Musa Yaþar Saðlam,
Ürün Yayýnlarý, Ankara, 2004 (Edebiyat Fakültesi, Alman
Dili ve Edebiyatý Bölümü)
Narspi (Metin, Yazýçevrimi, Türkçe Çeviri, Sözlük-Dizin).
Prof.Dr. Emine Yýlmaz, Öncü Kitap, Ankara, 2004 (Edebiyat
Fakültesi, Türk Dili ve Edebiyatý Bölümü)
Laboratuvarda Güvenli Çalýþma. Doç.Dr. Ayhan Yýlmaz,
Hacettepe Üniversitesi Yayýnlarý, Hacettepe Üniversitesi
Hastaneleri Basýmevi, Ankara, 2004 (Eðitim Fakültesi,
Ortaöðretim Fen ve Matematik Alanlar Eðitimi Bölümü,
Kimya Eðitimi Anabilim Dalý)
II. Kamu Yönetimi Forumu: Dünyada Kamu Yönetimindeki
Dönüþüm ve Türkiye’de Kamu Yönetimi Öðretimine
Yansýmalarý. Hacettepe Üniversitesi Hastaneleri Basýmevi,
Ankara, 2004 (Ýktisadi ve Ýdari Bilimler Fakültesi, Kamu
Yönetimi Bölümü)
Kamu Yönetimi: Geliþimi ve Güncel Sorunlarý. Editörler:
Dr. M.Kemal Öktem, Dr. Uður Ömürgönülþen, Ýmaj Yayýnevi,
Ankara, 2004 (Ýktisadi ve Ýdari Bilimler Fakültesi, Kamu
Yönetimi Bölümü)
Kuantum Fiziði. Prof.Dr. Fevzi Apaydýn, Hacettepe
Üniversitesi Yayýnlarý, Hacettepe Üniversitesi Hastaneleri
Basýmevi, Ankara, 2004 (Mühendislik Fakültesi, Fizik
Mühendisliði Bölümü)
Sözüm Yüreðimdekidir. Yrd.Doç.Dr. Ümran Uygun, Hece
Yayýnlarý, Ankara, 2004 (Mühendislik Fakültesi, Gýda
Mühendisliði Bölümü)
Türkiye Nüfus ve Saðlýk Araþtýrmasý 2003. Hacettepe
Üniversitesi Hastaneleri Basýmevi, Ankara, 2004 (Nüfus
Etütleri Enstitüsü)
Turkey Demographic and Health Survey 2003. Hacettepe
Üniversitesi Hastaneleri Basýmevi, Ankara, 2004 (Nüfus
Etütleri Enstitüsü)
18
Türkiye Nüfus ve Saðlýk Araþtýrmasý 2003 Temel Bulgular.
Hacettepe Üniversitesi Hastaneleri Basýmevi, Ankara, 2004
(Nüfus Etütleri Enstitüsü)
Cinsel Tutum Ölçeði. Doç.Dr. Veli Duyan, Sosyal Hizmetler
Yüksekokulu Yayýnlarý, Ankara, 2004 (Sosyal Hizmetler
Yüksekokulu)
Çalýþma Hayatýnda Stres ve Baþa Çýkma Yollarý. Doç.Dr.
Vedat Iþýkhan, Sandal Yayýnlarý, Ankara, 2004 (Sosyal
Hizmetler Yüksekokulu)
Afetlerde Sosyal Hizmet: Marmara ve Bolu-Düzce
Depremleri Sonrasýnda Gerçekleþtirilen Sosyal Hizmet
Uygulamalarý. Tarýk Tuncay, Özbay Ofset Matbaacýlýk,
Ankara, 2004 (Sosyal Hizmetler Yüksekokulu)
Zorunlu Çýkýþ Zorlu Kabul: Mültecilik. Sema Buz,
Sýðýnmacýlar ve Göçmenlerle Dayanýþma Derneði Yayýný,
Ankara, 2004 (Sosyal Hizmetler Yüksekokulu)
Genel Topoloji. Prof.Dr.Ali Bülbül, Hacettepe Üniversitesi
Yayýnlarý. Hacettepe Üniversitesi Hastaneleri Basýmevi,
Ankara 2004 (Eðitim Fakültesi, Ortaöðretim Fen ve
Matematik Alanlar Eðitimi Bölümü)
80. Yýlýnda Türkiye Cumhuriyeti ve Demokrasi. Editör:
Yonca Anzerlioðlu, Yasemin Doðaner, Saime Selenga Gökgöz,
Hacettepe Üniversitesi Yayýnlarý. Hacettepe Üniversitesi
Hastaneleri Basýmevi, Ankara 2004 (Atatürk Ýlkeleri ve
Ýnkýlap Tarihi Enstitüsü)
Ýþ Saðlýðý ve Güvenliði. Prof.Dr. Nazmi Bilir, Öð.Gör.Dr.
Ali Naci Yýldýz, Hacettepe Üniversitesi Yayýnlarý. Hacettepe
Üniversitesi Hastaneleri Basýmevi, Ankara 2004 (Týp
Fakültesi, Halk Saðlýðý Anabilim Dalý)
Okul Temelli Önleyici Rehberlik ve Psikolojik Danýþma.
Doç.Dr. Fidan Korkut, Aný Yayýncýlýk, Ankara, 2004 (Eðitim
Fakültesi, Psikolojik Danýþma ve Rehberlik Anabilim Dalý)
Ýyilik Hali Çalýþma Kitabý. Doç.Dr. Fidan Korkut, Aný
Yayýncýlýk, Ankara, 2004 (Eðitim Fakültesi, Psikolojik
Danýþma ve Rehberlik Anabilim Dalý)
Kültür-Sanat
Türk Müziði
Araþtýrma ve Uygulama Merkezi
Korosu
Önceki rektörümüz Prof. Dr. Süleyman Saðlam’ýn desteði ile
Prof.Dr. Erol Belgin tarafýndan 2000 yýlýnda kurulan
üniversitemiz Türk Müziði Araþtýrma ve Uygulama Merkezi,
o yýldan itibaren bilimsel çalýþmalarýnýn yanýsýra birçok kültür
ve sanat etkinliðine de imza attý. Rektörümüz Prof.Dr. Tunçalp
Özgen’in de destekleriyle kurulan akademisyenlerden oluþan
koro, Ankara Radyosu’nun deðerli sanatçýlarýndan Özgen
Gürbüz ve Vedat Kaptan Yurdakul ile 17 Þubat 2004’te
çalýþmalarýna baþladý, 12 Haziran 2004’te ilk konserini
verdi.
Bir sonraki konserini 27 Kasým 2004’te M Salonu’nda
gerçekleþtirecek olan koro, Ahmet Kart, Ali Kalaycýoðlu, Beril
Tufan, Bülent Evre, Çaðlar Özel, Çiðdem Altaþ Tanal, Erbil
Eryýlmaz, Erol Belgin, Ersen Buket, Filiz Hýncal, Gonca
Boztepe, Gönül Erkan, Hacer Çetin, Hamza Uygun, Hasan
Sevgili, Hüseyin Tekin, Ýsmail Demirdöven, Mehmet Demirer,
Meltem Çetin, Müberra Babaoðul, Nilgün Baþar, Nuran
Özyer, Uður Ömürgönülþen, Tijen Ergönen, Türkan Kutluay
Merdol, Türkan Erdoðan, Tülin Bedük, Yaþar Bedük, Zekiye
Cantürk’ten oluþmaktadýr.
Anadolu Güneþi
Hacettepe’de
Yöresel ezgileri, klasik batý müziðinin enstürmanlarýyla
seslendiren Anadolu Güneþi, Ankara’da ýþýdý.
Abant Ýzzet Baysal Üniversitesi Öðretim Üyeleri’nin oluþturduðu
Anadolu Güneþi Müzik Topluluðu, 19 ve 20 Ekim tarihlerinde
Beytepe ve Sýhhýye yerleþkelerinde verdiði konserlerde Ankaralý
müzikseverlerle buluþtu.
Kemal Birsel Sarýözen, Uður Alpagut, Erdal Gültekin ve Uður
Alim’in oluþturduðu topluluk, türküleri keman, piyano, klarnet
ve baðlamayla yorumladý.
Yurtdýþýnda da Türkiye’yi temsil etme olanaklarý bulan Anadolu
Ateþi’nin Hacettepe Üniversitesi’nde verdiði konserlere tüm
müzikseverler ücretsiz katýlabildi.
19
Kültür-Sanat
07-20 Ekim 2004, Sergi
Abidin Elderoðlu Suluboya ve Yaðlýboya Resim Sergisi
Kültür Merkezi,Sanat Galerisi
19 Ekim 2004, Konser
Anadolu Güneþi Topluluðu Konseri
Kültür Merkezi, M Salonu, 19.00
19 Ekim 2004, Söyleþi
“Avrupa Topluluðu ile Ters Davranýþlarýmýz”
Prof. Dr. Alaattin Kutsal
K Salonu, 13.00
20 Ekim 2004,
Anadolu Güneþi Topluluðu Konseri
K Salonu, 13.00
21 Ekim 2004, Söyleþi
“Bir Eylemci Olarak Sanatçý”
Bedri Baykam
Mehmet Akif Ersoy Salonu, 13.00
26 Ekim 2004, Söyleþi
“Avrupa Konseyi Sosyal Sözleþmesi”
Leyla Kayacýk
K Salonu, 13.00
04 Kasým 2004, Söyleþi
“Milli Eðitim Tarihinde Aþamalar”
Prof.Dr. Ýlber Ortaylý
Mehmet Akif Ersoy Salonu, 13.00
09 Kasým 2004, Söyleþi
“Tanrý-Felsefe-Sinema” Prof.Dr. Þahin Yeniþehirlioðlu
K Salonu, 13.00
09-26 Kasým 2004, Sergi
1. Uluslararasý CGD Exlibris Yarýþmasý Sergisi
Kültür Merkezi, Sanat Galerisi
20
09 Kasým 2004, Dia Gösterisi
“Japonya’dan Görüntüler”
Saime Þahin
Kültür Merkezi, Kýrmýzý Salon, 13.00
10 Kasým 2004, Söyleþi
“Eleþtirmen Kimdir? Okura Yazara ve Edebiyata Karþý Görevleri
Nelerdir?”
Doðan Hýzlan
Mehmet Akif Ersoy Salonu, 13.00
11 Kasým 2004, Söyleþi
“Çaðýn Vebasý Uyuþturucu”
Edip H. Aktaþ
K Salonu, 13.00
12 Kasým 2004, Caz Konseri
“Kaçkar Illusion”
Kültür Merkezi, M Salonu, 19.00
18 Kasým - 9 Aralýk 2004, Sergi
“Hacettepe’de Yaþam” Fotoðraf Yarýþmasý Sergisi
Sanat Galerisi, Kulüp Katý, Beytepe
22 Kasým 2004, Söyleþi
“Sanatta Ankara-Ýstanbul Ayýrýmý”
Prof.Dr. Kaya Özsezgin
Kültür Merkezi, Kýrmýzý Salon, 18.00
29 Kasým 2004, Söyleþi
“Dünyanýn En Önemli Ýþi”
GSF Grafik Bölümü ve Ankara Reklamcýlar Derneði
Ýþbirliði ile
K Salonu, 13.00
26 Kasým 2004, Söyleþi
“Çevre Hakký ve Yurttaþlýk”
Prof.Dr. Ruþen Keleþ
K Salonu, 13.00
Kültür-Sanat
27 Kasým 2004, Konser
Türk Müziði Araþtýrma ve Uygulama Merkezi Korosu
(Akademik Koro)
Kültür Merkezi, M Salonu, 20.00
29 Kasým-03 Aralýk 2004, Sergi
Münevver Gürsoy Resim Sergisi
Kültür Merkezi,Sanat Galerisi
03 Aralýk 2004, Söyleþi
“Tüketim Psikolojisi ve Ritmoloji”
Dr. Ayten Kaplan
Bedrettin Cömert Salonu, 13.00
4 Aralýk 2004, Caz Konseri
Ercüment Vural-Önder Focan Project
(Ankara Caz Festivali Kapsamýnda)
M Salonu, 20.00
07 Aralýk 2004, Söyleþi
“Görsel Kültür ve Günlük Yaþam”
Prof.Dr. Filiz Yeniþehirlioðlu
K Salonu, 13.00
07-17 Aralýk 2004, Sergi
Çocuk Sevenler Derneði Resim Sergisi
HÜ Kültür Merkezi, Sanat Galerisi
09 Aralýk 2004, Söyleþi
“Kültürel Boyutuyla Avrupa Birliði ve Türkiye”
Prof.Dr. Onur Bilge Kula
K Salonu, 13.00
13 Aralýk 2004, Söyleþi
“Tiyatro Sanatýnda Dil”
Cihan Ünal
Mehmet Akif Ersoy Salonu, 13.00
14 Aralýk 2004,
“Ýllüzyon Gösterisi” Prof. Dr. Metin And
K Salonu, 13.00
15 Aralýk 2004, Konser
Napoliten ve Nostaljik Þarkýlar Konseri
Solistler:
Soprano: Meral Gökoðlu
Mezzo Soprano: Þebnem Algýn
Tenor: Osman Gökoðlu
Tenor: Þakir Ýlyasoðullarý
Bariton: Umut Gökoðlu
Piyanist: Johan Botka
Þiirlerle sunan: Serap Besimoðlu
K Salonu, 13.00
16 Aralýk 2004, Söyleþi
“Osmanlý Tarihi Araþtýrmalarýnýn Bugünkü Durumu”
Prof.Dr. Halil Ýnalcýk
K Salonu, 13.00
21-31 Aralýk 2004, Sergi
Sevim Bilaloðlu Resim Sergisi
Kültür Merkezi, Sanat Galerisi
25 Aralýk 2004, Konser
Mevlana ve Müzik
Kültür Merkezi, M Salonu, 20.00
04-14 Ocak 2005, Sergi
Anadolu Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi
Seramik Bölümü Öðretim Elemanlarý Sergisi
Kültür Merkezi, Sanat Galerisi
25 Ocak-04 Þubat 2005, Sergi
Þadan Dinçel Yaðlýboya Resim Sergisi
Kültür Merkezi, Sanat Galerisi
21
Etkinlikler
Diþhekimliði Fakültesi, Endodonti Anabilim Dalý’ndan
Francisco’da gerçekleþtirilen, International Association for
Prof.Dr. Ömer Görduysus 13-16 Mayýs 2004 tarihinde Ohrid-
Educational and Vocational Guidance ve National Career
Makedonya’da düzenlenen 9. Balkan Stomatoloji Kongresi’nde
Development Association tarafýndan ortaklaþa düzenlenen
“Laser Use in Endodontics” konulu bir konferans vermiþtir.
“Advancing Career Interventions in the Next Decade” adlý
kongreye, National Board of Certified Counselors aracýlýðý
ve sponsorluðuyla davet edilmiþ, “Career Counseling in
Turkey” adlý bir bildiri sunmuþtur.
Diþhekimliði Fakültesi, Konservatif Diþ Tedavisi Bilim
Dalý’ndan Dr. Filiz Yalçýn (Prof.Dr. Sevil Gürgan ile) “The
Effect of Two Different Bleaching Regimens on the Color
of Tooth Colored Restorative Materials” ve “The Effect of
Two Different Bleaching Regimens on the Surface Rougnes
and Hardnes of Tooth Colored Restorative Materials” poster
Korkut, 28-29 Ekim 2004’te Sonthofen- Almanya’da
sunumlarýyla Hawaii’de yapýlan 82. International Association
gerçekleþtirilen, European Banch of the American Counseling
for Dental Research toplantýsýna katýlmýþlardýr.
Association tarafýndan düzenlenen “Counseling:Ê A Creative
Diþhekimliði Fakültesi, Diþ Hastalýklarý ve Tedavisi
Anabilim Dalý’ndan Doç.Dr. Arlin Kiremitçi 25-28 Aðustos
2004 tarihlerinde Ýstanbul’da düzenlenen Uluslararasý
Diþhekimliði Araþtýrmalarý Birliði Avrupa Birimi’nin toplantýsýna
“A Novel Hydrogetic System Designed for Chlorhexidine
Relase” baþlýklý bildirisi ile katýlmýþtýr.
Edebiyat Fakültesi, Fransýz Dili ve Edebiyatý Bölümü 1214 Mayýs 2004 tarihlerinde “Türkiye, Balkan ve Doðu
Avrupa Ülkelerinde Frankofoni” adlý geniþ katýlýmlý uluslararasý
bir sempozyum düzenlemiþtir.
Eðitim Fakültesi, Eðitim Bilimleri Bölümü, Psikolojik
Danýþma ve Rehberlik Anabilim Dalý’ndan Doç.Dr. Fidan
Korkut, 29 Haziran-30 Temmuz 2004’te ABD’de San
Burslar
Edebiyat Fakültesi, Türk Dili ve Edebiyatý Bölümü’nden
Dr. G.Gonca Gökalp Alpaslan “Gýlgamýþ Destaný ve Türk
Edebiyatýnda Çaðdaþ Yorumlarý” konulu çalýþmasýyla
ARIT(American Research Institute in Turkey)- Türk Amerikan
Ýlmi Araþtýrmalar Derneði’nin 2004 yýlý doktora üstü araþtýrma
bursunu almýþtýr.
22
Eðitim Fakültesi, Eðitim Bilimleri Bölümü, Psikolojik
Danýþma ve Rehberlik Anabilim Dalý’ndan Doç.Dr. Fidan
Force in the Fabric of Life. The Professional Counselor:
Ê Integrating Practice & Science with Client Advocacy”
konulu kongreye, Heather Smith ve Muthoni Kimenia ile
beraber iki saatlik “Kenya, Turkey and US: Similarities and
Differences in Counseling” konulu bildiri ile katýlmýþtýr.
Güzel Sanatlar Fakültesi, Resim Bölümü Öðretim
Elemanlarý, 17-23 Eylül 2004 tarihlerinde Incheon’da Türk
Kore Çaðdaþ Deðiþim Sergisi’ne, 22 Ekim - 4 Kasým 2004
tarihlerinde 1. Uluslararasý Gongju Sanat Festivali’ne
katýlmýþtýr.
Etkinlikler
Ýktisadi ve Ýdari Bilimler Fakültesi, Ýktisat Bölümü’nden
Yrd.Doç.Dr. Hakan Mýhçý, Yrd.Doç.Dr. Selim Çaðatay,
European Trade Study Group’un Nottingham-Ýngiltere’de
düzenlediði 6. yýllýk konferansýna “The Impact of
Environmental Regulations on Trade and Foreign Direct
Investments” baþlýklý bildirileri ile, Yrd.Doç.Dr. Arzu AkkoyunluWigley, Yrd.Doç.Dr. Sevinç Mýhçý “Effects of Customs Union
with European Union on the Market Structure and Pricing
Behaviour of Turkish Manufacturing Industry” baþlýklý
bildirileri ile katýlmýþlardýr.
Mühendislik Fakültesi, Jeoloji Mühendisliði Bölümü 5
Kasým 2004’te “Doðal Afetlerin Üstesinden Gelmenin Yolu:
Bilime Yaklaþmak” konulu bir çalýþtay düzenlemiþtir.
Mühendislik Fakültesi, Maden Mühendisliði Bölümü’nden
Prof.Dr. Bahtiyar Ünver 18-21 Mayýs 2004’te Çin’de yapýlan
SINOROCK 2004 Uluslararasý Kaya Mekaniði
Sempozyumu’na “Characterization of Rock Joint Surface
Degradation Under Shear Loads” baþlýklý sözlü sunumu ile
katýlmýþtýr.
Týp Fakültesi, Fizyoloji Anabilim Dalý 2 Eylül 2004
tarihinde Avustralya’dan Dr. Kemal Türker tarafýndan verilen
“Sinir Sisteminin H-refleksi Kullanýlarak Ýncelenmesi;
Nereden ve Nereye Kadar” konulu bir konferans düzenlemiþtir.
Týp Fakültesi, Mikrobiyoloji ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim
Dalý Ankara Mikrobiyoloji Derneði ile birlikte 28 Haziran1 Temmuz 2004’te uluslararasý katýlýmlý “3. Moleküler ve
Tanýsal Mikrobiyoloji Kongresi” ni ve 15-20 Haziran 2004’te
Türk Mikrobiyoloji Cemiyeti, Ýstanbul Üniversitesi Ýstanbul
Týp Fakültesi ve Dokuz Eylül Üniversitesi ile birlikte
Safranbolu’da “I. Moleküler, Klinik ve Tanýsal Viroloji Kursu”nu düzenlemiþtir.
Týp Fakültesi, Mikrobiyoloji ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim
Dalý’ndan Prof.Dr. Sevtap Arýkan 17-20 Haziran 2004’te
Wroclaw-Polanya’da düzenlenen 10. Congress of the European
Confederation of Medical Mycology’e “Emerging Fungal
Pathogens: Fusarium Species” baþlýklý konuþmasý ile
katýlmýþtýr.
Çocuk Saðlýðý Enstitüsü 27-28 Mayýs 2004 tarihlerinde
“Çocuk Ýhmali ve Ýstismarý Kursu” düzenlemiþtir.
Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Yüksekokulu’ndan Prof.Dr.
Filiz Can 1. IPTOP (International Association for Physical
Therapists Working with Older People)’ýn 6-8 Mayýs 2004’te
Dublin-Ýrlanda’da düzenlediði Conference Advances in Balance
and Falls Management in the Older Person’a “The Differences
Between Sex, in Balance, Reaction Time and Activity Level
in Healthy Elderly Individuals” baþlýklý sözel sunumla
katýlmýþtýr.
Hacettepe Üniversitesi Ýnsan Haklarý ve Felsefesi
Uygulama ve Araþtýrma Merkezi, UNESCO Türkiye Milli
Komisyonu Biyoetik Ýhtisas Komitesi iþbirliðiyle 15 Eylül
2004 tarihinde düzenlenen “Dünyada Biyoetik
Toplantýlarý”nda “Biyoetik Konusunda Evrensel Normlar
Bildirgesi”ne son þekli verilmiþtir.
Eðitim
Edebiyat Fakültesi, Arkeoloji Bölümü 2004 yýlýnda aþaðýdaki
arkeolojik kazý ve yüzey araþtýrmalarýný gerçekleþtirmiþtir:
Doç.Dr.Sevinç Günel baþkanlýðýnda Aydýn/Tepecik kazýlarý
ve Aydin ili yüzey araþtýrmasý,
Prof.Dr. Armaðan Erkanal baþkanlýðýnda Ýzmir/Panaztepe
kazýlarý ve Ýzmir ili yüzey araþtýrmasý,
Doç.Dr. Halime Hüryýlmaz baþkanlýðýnda Gökçeada/Yeni
Bademli kazýlarý,
Prof.Dr. Engin Özgen baþkanlýðýnda Kilis/Oylum Höyük
kazýlarý ve Kilis ili yüzey araþtýrmasý,
Yrd.Doç.Dr. Halil Tekin’in bilimsel sorumluluðunda
Diyarbakýr/Hakemi Use kazýlarý.
23
Haberleþme ve
Tanýtým Komitemizden
www.tanitim.hacettepe.edu.tr
Hacettepe Üniversitesi Haberleþme ve Tanýtým Komitesi geçtiðimiz eðitim döneminde 23 akademisyenden
oluþan bir kadro ile çalýþmalarýna devam etmiþtir. Etkinlikler sýrasýnda baþta Sayýn Rektörümüz olmak
üzere, Rektör Yardýmcýlarýmýz, Genel Sekreterlik, Genel Sekreter Yardýmcýlýklarý, Basýn ve Halkla Ýliþkiler
Müdürlüðü, Öðrenci Ýþleri Dairesi Baþkanlýðý, Bilgi Ýþlem Dairesi Baþkanlýðýnýn yanýsýra fakülte dekanlýklarý
ve yüksekokul müdürlükleriyle iletiþim kurarak bilgi ve belge temini yoluna gidilmiþtir. Komitenin
etkinlikleri beþ ana baþlýkta toplanabilir: Yurt Ýçi Etkinlikler, Yurt Dýþý Etkinlikler, Üniversite Adaylarýný
Bilgilendirme, Tanýtým Gezileri, Tanýtým Materyalleri.
YURT ÝÇÝ ETKÝNLÝKLER
Bu etkinlikler üniversitemizi ziyaret eden çeþitli okul ve
Hacettepe Üniversitesi olarak Ýzmir, Antalya ve Ankara’da
dershanelere Hacettepe Üniversitesi yerleþkelerinde yapýlan
düzenlenen üç ulusal tanýtým fuarýna katýlýnmýþ ve bu fuarlarda
tanýtýmlarý, Ankara içindeki liselere yapýlan tanýtýmlarý ve
standýmýzý ziyaret eden yaklaþýk on beþ bin öðrenci, ebeveyn
yurtiçinde düzenlenen, yükseköðrenimi tanýtma amaçlý
ve öðretmen HÜ tanýtým kataloðu ve çeþitli tanýtým materyalleri
fuarlardaki etkinlikleri kapsamaktadýr.
sunularak Hacettepe Üniversitesi ve yükseköðrenim
Geçtiðimiz eðitim döneminde üniversitemizi ülkemizin dört
bir yanýndan toplam 147 lise ve dershane ziyaret etmiþ ve
toplam 9300 öðrenciye üniversitemizin tanýtýmý yapýlmýþtýr.
Hacettepe Üniversitesi tanýtýmýnýn kendi okullarýnda
yapýlmasýný talep eden TED Ankara Koleji ile Tevfik Fikret
Lisesi’nin bu talepleri doðrultusunda okullara gidilerek
öðrencilere Hacettepe Üniversitesi ve genel çizgileri ile
yükseköðrenim konusunda tanýtýmlar yapýlmýþ ve basýlý
materyal daðýtýlmýþtýr.
24
konularýnda bilgi aktarýlmýþtýr.
Hacettepe Üniversitesi tanýtým kataloðunu talep eden 66
okul, dershane veya özel kiþiye yeterli sayýda tanýtým kataloðu
posta yoluyla gönderilmiþtir.
YURT DIÞI ETKÝNLÝKLER
Bu etkinlikler, Hacettepe Üniversitesi, Orta Doðu Teknik
Geçtiðimiz eðitim yýlýnda, proje çerçevesinde Suriye, Çin
Üniversitesi, Ankara Üniversitesi ve Gazi Üniversitesi’nin
Halk Cumhuriyeti, Lübnan, Kazakistan, Pakistan ve Birleþik
birlikte yürüttükleri, Baþbakanlýk Tanýtma Fonu tarafýndan
Arap Emirlikleri’nde düzenlenen uluslararasý fuarlara katýlýnmýþ
desteklenen “11 Eylül Sonrasý Türk ve KKTC
Üniversitelerindeki Yabancý Öðrenci Sayýsýný Artýrma Projesi”
ülkemizin ve üniversitemizin tanýtýmý yapýlmýþtýr.
çerçevesinde katýlýnan yurt dýþý yükseköðrenim tanýtým
Bu program çerçevesindeki temas ve deðerlendirmeler
fuarlarýný kapsamaktadýr.
sonucunda YÖS ve/veya diðer bazý uluslararasý sýnavlarýn
Bu fuarlarda ziyaretçilere Türkiye’deki yükseköðrenim
kurumlarý ve öðrenim koþullarý konusunda bilgi aktarýlmakta,
çeþitli basýlý materyaller daðýtýlmakta ve fuar programlarý
çerçevesinde konferanslar verilmektedir. Fuar programý dýþýnda
baþvuracak yabancý öðrencilerin baþvuru koþullarý belirlenerek
kalan zamanlarda ise mümkün olursa ilgili ülkenin
yükseköðrenimden sorumlu yetkilileriyle görüþülmekte;
kentteki üniversite ve liseler ziyaret edilerek tanýtým faaliyetleri
sürdürülmektedir.
(SAT-1, GCE, Tawcihi vb.) sonuçlarýna göre üniversitemize
rektörlük onayýna sunulmuþ ve hayata geçirilmiþtir.
Temmuz-Aðustos 2004 dönemlerinde YÖS sonuçlarýna göre
üniversitemize baþvuran yabancý uyruklu öðrencilerin e-posta
veya telefon aracýlýðýyla yönelttikleri tüm sorular cevaplanmýþ,
öðrenciler kayýt sistemimiz, üniversitemiz ve Türkiye hakkýnda
bilgilendirilmiþlerdir.
25
ÜNÝVERSÝTE ADAYLARINI BÝLGÝLENDÝRME
TANITIM MATERYALLERÝ
Üniversitemizin að eriþim sayfasýnda yapýlan düzenlemeler
sonucunda sayfaya yeni bir baðlantý eklenerek, ÖSS sonucunda
Hacettepe Üniversitesi’ni kazanan adaylarýn kendilerine yol
1) 2003-2004 Eðitim ve öðretim yýlýnda kullanýlmak üzere
HÜ Tanýtým Kataloðu hazýrlanarak bastýrýlmýþtýr.
gösterici çeþitli bilgilere ulaþmalarý saðlanmýþtýr. Bu sayfa
aracýlýðýyla adaylar Hacettepe Üniversitesi tanýtým kataloðuna,
Öðrenci Ýþleri Dairesi Baþkanlýðý að eriþim sayfasýna, geçmiþ
yýllara ait giriþ puanlarý cetveline ve Hacettepe Üniversitesi’ni
tanýtýcý diðer bilgilere eriþebilmektedirler.
Ayrýca, 21 Temmuz-4 Aðustos tarihleri arasýnda, her iki
yerleþkedeki tanýtým ofislerini ziyaret eden öðrenci ve velileri
bilgilendirilmiþ; ofislerimize telefon aracýlýðýyla ulaþan öðrenci
ve velilerin çeþitli sorularý da cevaplandýrýlmýþtýr. Bu süreçte
25655 kiþi tanýtým að eriþim sayfasýný ziyaret etmiþ, tanýtým
ofislerine baþvuraran 500 öðrenci birebir bilgilendirilmiþ,
158 kiþiye e-postayla cevap verilmiþ ve 540 kiþiye telefonla
bilgi verilmiþtir.
Üniversitemizi yeni kazanan öðrencilerin 6-15 Eylül 2004
tarihlerinde yapýlan genel kayýtlarýnda komitemiz elemanlarý
da kurulan danýþma masasýnda görev alarak öðrencilere
yardýmcý olmuþtur.
TANITIM GEZÝLERÝ
Üniversitemizin Sýhhiye ve Beytepe yerleþkelerinde bulunan
akademik ve idari birimlerimizde görevli elemanlarýmýzýn
diðer yerleþkeyi ve Ankara Devlet Konservatuvarý’ný gezmelerini
ve yerleþkelerde görev yapan diðer mensuplarýmýzla
tanýþmalarýný saðlamak amacýyla tanýtým gezileri
düzenlenmiþtir.
Mart 2004-Haziran 2004 dönemleri arasýnda karþýlýklý olarak
16 gezi düzenlenmiþtir. Bu gezilere birçok öðretim elemaný
ve idari personel katýlmýþtýr.
26
2) 2003-2004 Eðitim ve öðretim yýlýný gösteren bir (akademik
takvim) planner hazýrlanarak bastýrýlmýþtýr.
3) Üniversitemize yeni kayýt yaptýracak öðrencilere verilmek
üzere Hacettepe Üniversitesi Tanýtým Broþürü hazýrlanarak
bastýrýlmýþtýr.
4) Hacettepe Üniversitesi Tanýtým Kataloðu (Türkçe)
hazýrlanarak bastýrýlmýþtýr.
5) 2004-2005 Eðitim ve öðretim yýlýna ait akademik takvim
hazýrlanarak bastýrýlmýþtýr.
2004-2005 DÖNEMÝNDE
PLANLANAN ETKÝNLÝKLER
1) Hacettepe Üniversitesi’ni tanýtmak amacýyla lise ve dengi
okullara yönelik tanýtým programlarýna devam edilecektir.
2) Hacettepe Üniversitesi’ni tanýtmak amacýyla, yurt içindeki
fuarlara katýlým sürdürülecektir. Bu yýl Ýzmir ve Antalya
fuarlarýna ek olarak Gaziantep’te düzenlenen GAP-Eðitim
2005, II. Eðitim Fuarýna da gidilmesi planlanmýþtýr.
3) Yerleþkeler arasý tanýtým gezileri sürdürülecektir.
4) Hacettepe Üniversitesi Tanýtým Kataloðu Türkçe ve Ýngilizce
olarak hazýrlanarak bastýrýlacaktýr.
5) Hacettepe Üniversitesi’ni tanýtmak amacýyla kýrma sayfalý
Tanýtým Broþürleri hazýrlanarak bastýrýlacaktýr.
6) Hacettepe Üniversitesi’ni tanýtýcý çeþitli afiþler hazýrlanarak
bastýrýlacaktýr.
Emekliler
Ýdari Personel :
Hastaneler Genel Direktörlüðü: Psikolog Mihriban Ertürk,
Saðlýk Teknikeri Hülya Çýnar, Hemþire Nezihe Tatayoðlu,
Nihal Çoban, Sevgi Ýnan, Saðlýk Teknisyeni Adnan Aydýn,
Mehmet Diri, Saðlýk Memuru Ali Kurumlu, Bilgisayar Ýþletmeni
Aynur Bilgili, Ambar Memuru Nejdet Gelen, Daktilograf
Yüksel Erdem, Hastabakýcý Kazým Kaya, Mehmet Þahin,
Cemal Artan, Kazým Karýncalý, Hizmetli Memnune Canýtez,
Hümmet Baþal,
Ýdari ve Mali Ýþler Dairesi Baþkanlýðý: Memur Kahraman
Mucur,
Akademik Personel :
Diþhekimliði Fakültesi: Prof.Dr. Türkan Karabýyýkoðlu,
Eczacýlýk Fakültesi: Prof. Dr. Hülya Akgün,
Edebiyat Fakültesi: Prof.Dr. M. Bahaettin Yediyýldýz,
Ýktisadi ve Ýdari Bilimler Fakültesi: Prof.Dr. Selçuk Cingi,
Prof.Dr. Ersoy Akýncý,
Fen Fakültesi: Prof.Dr. Cenap Erdemir,
Mühendislik Fakültesi: Prof.Dr. Hayrettin Gürbüz, Uzman
Ali Can,
Güzel Sanatlar Fakültesi: Öð. Gör. Þ. Gürkan
Kasýmhocaoðlu,
Týp Fakültesi: Prof.Dr. Nurten Koçak, Prof.Dr. Þali Çaðlar,
Prof.Dr. Emine Gönenç Ciliv, Prof.Dr. Yýlgör Güler Kanra,
Prof.Dr. Sabriye Perin Yolaç, Prof.Dr. Eþmen Baltalý,
Onkoloji Enstitüsü: Prof.Dr. Ahmet Þevket Ruacan,
Ev Ekonomisi Yüksekokulu: Prof.Dr. Nilüfer Darýca,
Devlet Konservatuvarý: San.Öðr.El. Çetin Iþýközlü.
Personel Dairesi Baþkanlýðý: Þef Fatma Derya Özbay,
Döndü Baðýoðlu, Daktilograf Dilek Ermeç,
Öðrenci Ýþleri Dairesi Baþkanlýðý: Memur Seher Levent,
Saðlýk Kültür ve Spor Dairesi Baþkanlýðý: Þef Emine
Güneþ, Memur Yusuf Kaçar, Duran Þahin, Ambar Memuru
Hamza Erdinç, Aþçý Ramazan Arslan, Hizmetli Hicret Erdoðan,
Ýsmail Danýþan, Fehmi Çetin,
Yapý Ýþleri Teknik Daire Baþkanlýðý: Mühendis Ali Avni
Günel, Teknisyen Mevlüt Danýþman, Kazým Iþýk, Mustafa
Sabri Akman, Ahmet Karaman, Salih Veli, Faik Durmuþ,
Baki Arý, H. Hüseyin Üngör, Hasbi Ertekin,
Savunma Uzmanlýðý: Sivil Savunma Uzmaný Cemalettin
Duman, Teknisyen Yardýmcýsý Mikail Gülbað,
Koruma Güvenlik Müdürlüðü: Bekçi Haydar Daþçý
Anaokulu Müdürlüðü: Teknisyen Yardýmcýsý Abidin Erdoðan,
Fen Fakültesi: Teknisyen Yardýmcýsý Ýsmail Tepecik,
Güzel Sanatlar Fakültesi: Bilgisayar Ýþletmeni Hanife
Öngel,
Ýktisadi ve Ýdari Bilimler Fakültesi: Fakülte Sekreteri Baki
Yýldýz.
Emekli olan personelimize üniversitedeki deðerli hizmetleri için þükranlarýmýzý sunar, yeni yaþamlarýnda saðlýk
ve mutluluklar dileriz.
27
Yitirdiklerimiz
Prof.Dr.
Doðan Karan
Üniversitemiz önceki rektörlerinden Prof.Dr. Doðan Karan’ý
20 Haziran 2004’te yitirdik. Karan, 1923 yýlýnda Balýkesir’de
doðmuþ, 1947 yýlýnda Ankara Üniversitesi Týp Fakültesi’nden
mezun olmuþtur. Askerlik görevinden sonra 1948-1951 yýllarý
arasýnda fahri asistan olarak çalýþmýþ, 1951 yýlýnda Ankara
Üniversitesi Týp Fakültesi Psikiyatri Kliniði’nde asistan olarak
göreve baþlamýþ, 1952 yýlýnda uzmanlýðýný almýþ ve Ýþçi Sigortalarý
Kurumu Sultanahmet Hastanesi’nde Asabiye Mütehassýsý olarak
görev yapmýþtýr. 1954 yýlýnda Ankara Üniversitesi Týp Fakültesi
Psikiyatri uzmanlýðýna baþlayan Karan, 1959-1961 yýllarý arasýnda
Amerika Birleþik Devletleri’nde bulunmuþtur.
Doðan Karan 1963 yýlýnda Ankara Üniversitesi Hacettepe Týp ve
Saðlýk Bilimleri Fakültesi Profesörlüðüne, 4 Kasým 1963’te Týp
ve Saðlýk Bilimleri Fakültesi Dekanlýðýna, 31 Temmuz 1967’de
Hacettepe Üniversitesi Týp Fakültesi Dekanlýðýna, 6 Eylül 1967’de
Hacettepe Üniversitesi Rektör Yardýmcýlýðýna atanmýþtýr.
Doðan Karan, 1 Temmuz 1975 – 30 Haziran 1978 tarihleri
arasýnda Hacettepe Üniversitesi Rektörlüðü görevinde bulunmuþtur.
1978-1980 yýllarý arasýnda Türk Üniversite Rektörleri Konseyi
Dýþ Ýliþkiler Komitesi üyeliði yapmýþtýr.
23 Ekim 1981’de Danýþma Meclisi Üyeliðine seçilen Karan,
21 Aralýk 1981’de istifa ederek emekliliðini istemiþtir. Prof.Dr.
Doðan Karan, 21 Aralýk 1981’de Yüksek Öðretim Kurulu Üyeliðine
atanmýþ, Ekim 1987’den itibaren Dokuz Eylül Üniversitesi Týp
Fakültesi Psikiyatri Anabilim Dalý öðretim üyeliðinde bulunmuþtur.
28
Yitirdiklerimiz
Prof.Dr.
Süleyman Saðlam
Üniversitemizin 1981-82 ve 1995-99 yýllarý arasýnda iki dönem
rektörlüðünü yapan Prof.Dr. Süleyman Saðlam, 16 Aðustos 2004
tarihinde vefat etti.
1932 yýlýnda Adana’da doðan Süleyman Saðlam, 1956 yýlýnda Ankara
Üniversitesi Týp Fakültesi’nden mezun olmuþ, 1956-1962 yýllarý
arasýnda Amerika Birleþik Devletleri’nde genel cerrahi eðitimi görmüþtür.
Süleyman Saðlam mesleki geliþimine 1964-1965 yýllarý arasýnda
Haydarpaþa Hastanesi Göðüs Cerrahisi Merkezi’nde ve 1965-1968
yýllarý arasýnda Hacettepe Üniversitesi Týp Fakültesi Nöroþirurji
Bölümü’nde üst uzmanlýk eðitimi alarak devam etmiþtir.
1968-1970 yýllarý arasýnda Amerika Birleþik Devletleri University of
California San Francisco Medical Center’de Research Fellow olarak
görev yapan, 1970 yýlýnda nöroþirurji doçenti, 1975 yýlýnda nöroþirurji
profesörü olan Saðlam, 1970 yýlýndan beri Hacettepe Üniversitesi Týp
Fakültesi Nöroþirurji Anabilim Dalý öðretim üyesiydi.
Prof.Dr. Süleyman Saðlam Hacettepe Üniversitesi Týp Fakültesi Acil
Servis Þefliði (1965-1968), HÜ Týp Fakültesi Hastaneleri Baþhekimliði
(1973-1978), HÜ Saðlýk Ýdaresi Yüksekokulu Müdürlüðü (19751979), HÜ Rektör Yardýmcýlýðý (1978-1981) ve rektör vekilliði,
Hacettepe Üniversitesi Rektörlüðü (1981-1982), Üniversitelerarasý
Kurul üyeliði (1981-1986) Nörolojik Bilimler ve Psikiyatri Enstitüsü
Müdürlüðü (1983-1985) Hacettepe Üniversitesi Rektörlüðü (19951999) yapmýþ ve 4 Ocak 2000 tarihinde Yükseköðretim Kurulu Genel
Kurul Üyesi olarak atanmýþtýr. Saðlam, ulusal ve uluslararasý nitelikte
pekçok yayýn ve bildiri sahibiydi.
Üniversitemizin çaðdaþ, açýk, yirmi dört saat yaþanan bir üniversite
haline gelmesi için çalýþan Saðlam, pek çok ilklere ve yeni oluþumlara
imza atmýþtýr. Üniversitemizin teknolojik alt yapýsýný oluþturarak biliþim
ve teknoloji alanýnda üst düzeye çýkmasýný saðlamýþ, her alanda
kurumsallaþmasý için üstün gayret göstermiþtir.
29
Yitirdiklerimiz
Prof.Dr.
Ayhan Enacar
Diþhekimliði Fakültesi, Ortodonti Anabilim Dalý öðretim üyesi
Prof.Dr.Ayhan Enacar’ý 14 Mayýs 2004 tarihinde kaybettik. 1976
yýlýnda AÜ Diþhekimliði Fakültesi’nden mezun olan Prof.Dr.
Enacar, 1977 yýlýnda HÜ Diþhekimliði Fakültesi’nde doktora
eðitimine baþlamýþtýr. 1993 yýlýnda profesör olan Enacar, ulusal
ve uluslararasý nitelikte pekçok yayýn ve bildiri sahibiydi.
Prof.Dr. Bedri
Uzunalimoðlu
Týp Fakültesi Patoloji Anabilim Dalý Baþkaný Prof. Dr. Bedri
Uzunalimoðlu’nu 2 Haziran 2004 tarihinde kaybettik. 1965
yýlýnda Ankara Üniversitesi Týp Fakültesi’nden mezun olan
Uzunalimoðlu, 1968-1970, 1975-1977 yýllarý arasýnda Amerika
Birleþik Devletleri’nde araþtýrmalarýný yürütmüþ ve daha sonraki
yýllarda da Amerika ve Japonya’da uluslararasý çalýþmalar yapmýþtý.
1977 yýlýnda Hacettepe Üniversitesi’ne dönen hocamýz, 1995
yýlýndan beri Patoloji Anabilim Dalý Baþkanlýðýný sürdürmekteydi.
Uzunalimoðlu, ulusal ve uluslararasý nitelikte pekçok yayýn ve
bildiri sahibiydi.
30
Yitirdiklerimiz
Prof.Dr.
Ali Ýhsan Baðýþ
Ýktisadi ve Ýdari Bilimler Fakültesi öðretim üyelerinden Prof.Dr.
Ali Ýhsan Baðýþ, 23 Aðustos 2004’te vefat etti. Ýstanbul Üniversitesi
Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü’nden mezun olan ve doktorasýný
Londra Üniversitesi’nde yapan Baðýþ, Ýktisadi ve Ýdari Bilimler
Fakültesi’nin Ýktisat, Kamu Yönetimi ve Uluslararasý Ýliþkiler
bölümlerinde görev yaptý. HÜ Hidropolitik ve Stratejik Araþtýrmalar
Merkezi’ni kuran ve baþkanlýðýný yapan Ali Ýhsan Baðýþ’ýn
uluslararasý iliþkiler, Türk siyasal tarihi ve iktisat tarihi alanlarýnda
kitaplarý ve çok sayýda makalesi bulunmaktadýr.
Prof.Dr.
Atalay Yörükoðlu
Prof. Dr. Atalay Yörükoðlu, 4 Ekim 2004’te vefat etti. Ýstanbul
Üniversitesi Týp Fakültesi'ni bitirdikten sonra çeþitli yörelerde
hekimlik yapan Yörükoðlu, 1959-1962 yýllarý arasýnda Pittsburgh
Üniversitesi’nde çocuk psikiyatrisi uzmanlýk eðitimi gördü. 1964
yýlýnda Hacettepe Üniversitesi'nde görev alan Yörükoðlu, uzun
yýllar Dünya Psikiyatri Birliði'nin ruh saðlýðý danýþmanlýðýný yürüttü.
Hacettepe Üniversitesi Týp Fakültesi Çocuk Ruh Saðlýðý Kliniði
Baþkanlýðýný da yapan Yörükoðlu'nun çocuk ruh saðlýðý ve
hastalýklarý konusunda yazýlmýþ Ýngilizce ve Türkçe birçok bilimsel
yayýný ve kitaplarý bulunuyor. Yörükoðlu, çocuk ruh saðlýðý ve
çocuklukta görülen duygusal sorunlara iliþkin özgün, herkesin
anlayabileceði ve benimseyebileceði çözümler sunduðu yazýlarý
ve söyleþileriyle, daha güvenli anne babalar, daha bilinçli
öðretmenler ve daha saðlýklý çocuklarýn yetiþmesine yol gösterici
olmuþtur. Mizahýn çocuk ruh saðlýðý alanýnda kullanýlmasýnýn
öncülüðünü yapmýþtýr.
31
Yitirdiklerimiz
Ar. Gör.
Sezgin Hamamcý
Araþtýrma Görevlisi Sezgin Hamamcý 1977 yýlýnda Ankara'da doðdu.
1999 yýlýnda Hacettepe Üniversitesi Aðaç Ýþleri ve Endüstri
Mühendisliði Bölümü’nü bitirdi ve 2001 yýlýnda Hacettepe Üniversitesi
ÝÝBF Ýþletme Bölümü’nde araþtýrma görevlisi oldu. Yüksek lisans
öðrenimini sürdürmekte iken elim bir trafik kazasý sonucunda hayatýný
kaybeden Arþ.Gör. Hamamcý'nýn bir çalýþmasý Pazarlama Dünyasý
Dergisi tarafýndan kapak yapýlarak yayýnlanmýþtýr.
Ar. Gör.
Sertan Bozkurt
Araþtýrma Görevlisi Sertan Bozkurt 11 Kasým 2004 tarihinde bir
trafik kazasý sonucu hayatýný kaybetti. 1996 Hacettepe Üniversitesi
Psikoloji Bölümü’nden mezun olan Bozkurt, yükleme süreci, tutumlar,
iletiþim ve propaganda, grup dinamiði, politik psikoloji ve kamuoyu
yoklamalarý, ütopya-distopya metinlerinde insan modelleri alanlarýnda
çalýþmaktaydý. 2001 yýlýnda Hacettepe Üniversitesi Psikoloji
Bölümü’nde yüksek lisansýný tamamlayan Bozkurt ayný bölümde
bilim doktorluðu programýna devam etmekteydi.
Ercan Asil
1970 yýlýnda Çankýrý’da doðan Ercan Asil’i 24 Eylül 2004 tarihinde
yitirdik. Yapý iþleri Teknik Daire Baþkanlýðý’nda 1990 yýlýndan
itibaren teknisyen olarak görev yapan Asil, evli ve iki çocuk babasýydý.
Tüm yitirdiklerimizi sevgi ve saygý ile anýyor, kendilerine Tanrý’dan rahmet, ailelerine ve üniversitemiz
camiasýna baþsaðlýðý diliyoruz.
32

Benzer belgeler