++XML-ILERI XML-icindeki

Yorumlar

Transkript

++XML-ILERI XML-icindeki
++XML-ILERI XML-icindeki
9/7/10
5:49 PM
Page vii
‹Ç‹NDEK‹LER
1 XML’E G‹R‹fi
XML Nedir?
XML’in Avantajlar›
HTML ve XML Aras›ndaki Farklar
XML Dosyalar›n› Görüntülemek
XML Dosyas› Oluflturmak
XML Editörleri
XML’in Kullan›m Alanlar›
1
1
3
4
6
9
11
12
2 XML’‹N YAPISI
Root (Kök) Element
Child Element (Çocuk Element)
XML A¤aç Yap›s› (Tree Structure)
XML Söz Dizimi
Elementler
XML ‹simlendirme Kurallar›
Attribute’ler
Element ve Attribute Fark›
XML Dosyalar›n›n Do¤rulanmas›
Well Formed XML (‹yi Tasarlanm›fl XML)
XML Dosyalar›n›n DTD ile Do¤rulanmas›
XML Schema
XML Dosyalar›n›n Biçimlendirilmesi
CSS ile XML Biçimlendirmek
15
16
17
18
19
23
24
25
26
27
28
28
29
30
31
3 DTD
DTD Nedir?
DTD’nin Tan›mlanmas›
Internal DTD
Internal DTD Sözdizimi
External DTD
DTD’nin Yap› Tafllar›
Element
Attribute
Entity
33
33
37
38
38
38
39
39
40
40
++XML-ILERI XML-icindeki
9/7/10
5:49 PM
Page viii
viii XML VE ‹LER‹ XML TEKNOLOJ‹LER‹
PCDATA
CDATA
ELEMENT Tan›mlamalar›
EMPTY ‹fadesi
ANY ‹fadesi
PCDATA ‹fadesi
Alt Elementler Tan›mlamak
Tek Bir Alt Element Tan›mlamak
Birden Fazla Alt Element Tan›mlamak
+ ‹fadesi
? ‹fadesi
* ‹fadesi
+, ? ve * ‹fadelerinin Birlikte Kullan›lmas›
| ifadesi
PCDATA ve Elementlerin Kar›fl›k Kullan›m›
Örnekler
Attribute Tan›mlamalar›
Attribute De¤er Tipi
#REQUIRED ‹fadesi
#IMPLIED ‹fadesi
#FIXED ‹fadesi
ENTITY Tan›mlamas›
41
42
43
46
46
47
48
48
49
51
55
57
58
59
61
64
65
67
67
67
67
67
4 XSL VE XSLT
XSL ve XSLT ‹liflkisi
XSLT Taray›c› Deste¤i
XSLT Nas›l Uygulan›r?
Select ‹fadesinde Koflul Belirtmek
Verileri S›ralamak
if Koflul Yap›s›
Çoklu Koflul Yap›s›
69
70
78
79
84
88
90
91
5 XHTML
Yeni Nesil HTML
XHTML Nedir?
XHTML Avantajlar›
XHTML Kurallar›
93
93
95
95
96
++XML-ILERI XML-icindeki
9/7/10
5:49 PM
Page ix
‹Ç‹NDEK‹LER ix
Bir HTML Sayfas›n› XHTML Format›na Getirmek
XHTML Sayfas›n› Test Etmek
Validate by URI
Validate by File Upload
Validate by Direct Input
105
111
112
114
116
6 HTML-XML ‹L‹fiK‹S‹
XML Verilerinin Okunmas›
Örnek Uygulama
Verileri Sayfalamak
Kay›tlar Aras› Dolaflmak
Dolafl›lan Kay›tlar› Okumak
Dolafl›lan Kay›tlar› Ekranda Göstermek
Arama Yapmak
117
119
123
126
131
133
134
140
7 JAVASCRIPT ‹LE XML KULLANIMI
XMLHttpRequest Nesnesi
XMLHttpRequest Nesnesi Oluflturmak
DOMParser Nesnesi
XMLHttpRequest Nesnesi ile XML DOM Oluflturmak
DOMParser Nesnesi ile XML DOM Oluflturmak
XML DOM
XML DOM Nesnesi Oluflturmak
HTML DOM
XMLHttpRequest ile XML Dosyas›ndan Veri Okumak
DOMParser Nesnesi ile XML String Verisi Okumak
Tüm XML Verilerini Okumak
Örnek Uygulama
143
143
144
144
145
147
149
149
150
151
155
157
159
8 E4X TEKNOLOJ‹S‹
E4X Kullanmadan Ba¤lanmak
E4X Kullanarak Ba¤lanmak
Örnek Uygulama
167
168
169
169
9 XML-DOM M‹MAR‹S‹
XML DOM
Node (Dü¤üm)
XML Node Tree
179
181
182
183
++XML-ILERI XML-icindeki
9/7/10
5:49 PM
Page x
x XML VE ‹LER‹ XML TEKNOLOJ‹LER‹
Parent, Child, Sibling Kavramlar›
Parent
Child
Sibling
Elementler Aras› iliflkiler
XML DOM Nesnesi Oluflturmak
Microsoft Internet Explorer için DOM Nesnesi Oluflturmak
Firefox ve Di¤er Taray›c›lar için DOM Nesnesi Oluflturmak
loadxml.js Dosyas›
XML DOM Properties
Örnek Uygulama
Length Özelli¤ini Kullanmak
Node Type Özelli¤i
Dü¤ümler Aras› Gezinmek
10 C# ‹LE XML ‹fiLEMLER‹
SYSTEM.XML Kütüphanesi
SYSTEM.XML Kütüphane Bileflenleri
Visual Studio ile Projemize XML Dosyas› Eklemek
XMLREADER S›n›f›
XmlReader S›n›f›n› Ne Zaman Kullanmal›y›z?
XmlTextReader S›n›f›n› Kullanmak
NodeType Özelli¤ini kullanmak
Name Özelli¤i
Value Özelli¤i
Depth Özelli¤i
Attribute De¤erleri
HasAttributes
GetAttribute(x)
XmlValidatingReader S›n›f›n› Kullanmak
ValidationTaype Özelli¤i
XMLWRITER S›n›f›
XmlTextWriter S›n›f›n› Kullanmak
XMLDOCUMENT S›n›f›
XmlElement Nesnesini Kullanmak
InnerText Özelli¤i
183
184
184
184
184
185
185
185
186
188
188
190
192
195
201
202
203
205
210
211
212
214
215
218
219
220
220
220
223
223
227
227
240
244
245
++XML-ILERI XML-icindeki
9/7/10
5:49 PM
Page xi
‹Ç‹NDEK‹LER xi
InnerXml Özelli¤i
OuterXml Özelli¤i
ChildNodes Özelli¤i
Kay›tlar Aras› Dolaflmak
Kay›t Aramak
XmlDocument ‹le Yeni Eleman Eklemek
Herhangi Bir Elementin De¤erini De¤ifltirmek
Herhangi Bir Elementi Silmek
247
247
248
252
262
269
272
273
11 RSS
RSS’nin Kullan›m Alanlar›
RSS Nas›l Çal›fl›r?
RSS Dosyas›
RSS Okuyucu Programlar
RSS Dosyas›n›n Yap›s›
Aç›klama Sat›rlar›
<channel> Elementi
<category> Elementi
<copyright> Elementi
<image> Elementi
<language> Elementi
<lastBuildDate> ve <pubDate> Elementleri
<item> Elementi
RSS Dosyalar›n›n Do¤rulanmas›
RSS Dosyas›n› Online Görüntülemek
275
276
276
277
279
279
281
281
282
282
283
284
284
285
289
290
++XML-ILERI XML-icindeki
9/7/10
5:49 PM
Page xii
xii XML VE ‹LER‹ XML TEKNOLOJ‹LER‹

Benzer belgeler

eXtensible Markup Language

eXtensible Markup Language 2. Şimdi tekrar IE ile books.xml'e bakın. books.xml hala well-formed bir XML dokumanı mıdır? Evet. books.xml hala bir well-formed XML dokümanıdır. Eğer bu dokümanı bir SQL tablosuna ekleyecek olsak...

Detaylı