Challenger Serisi 250 kVA Kullanma Kılavuzu

Yorumlar

Transkript

Challenger Serisi 250 kVA Kullanma Kılavuzu
KULLANMAKILAVUZU
CHALLENGERSERİSİ
250KVA
KULLANMAKILAVUZU
CHALLENGERSERİSİ
250KVA
AG‐SD‐39
DokümanY.No:2Rev:1
AG‐SD‐39Rev.No:1Rev.Tarihi:06.05.2013YayınNo:2
3
CHALLENGERSERİSİ250KVA
KILAVUZHAKKINDA
KılavuzHakkında
Bukılavuz,Challenger250kVAkullanıcılarıiçinhazırlanmıştır.
Yardımcıkılavuzlar
Bu cihaz ve opsiyonları hakkında daha fazla bilgi için, www.makelsan.com.tr adresini
ziyaretediniz.
Güncellemeler
Güncellemeler için www.makelsan.com.tr adresini ziyaret ediniz. Her zaman güncel
kılavuzlarıkullanınız.
AG‐SD‐39Rev.No:1Rev.Tarihi:06.05.2013YayınNo:2
4
CHALLENGERSERİSİ250KVA
İçindekiler
1. 2. İÇİNDEKİLER
GüvenlikveUyarılar ...................................................................................................................... 7 1.1. Uyarılar .................................................................................................................................. 7 1.2. AçıklıkveUlaşım ................................................................................................................. 8 1.3. Depolama .............................................................................................................................. 8 1.4. Sevkiyat ................................................................................................................................. 8 ÜrünTanıtımı ................................................................................................................................. 9 2.1. GenelBilgi ........................................................................................................................... 15 2.1.1. StatikBypassAnahtarları ........................................................................................ 15 2.1.2. AküSıcaklıkAyarlaması........................................................................................... 16 2.2. KGK’nınÇalışmaModları ................................................................................................. 16 2.2.1. NormalMod(OnlineMod) ....................................................................................... 16 2.2.2. AküModu(DepolanmışMod) ................................................................................. 17 2.2.3. BypassModu ............................................................................................................... 17 2.2.4. OtomatikBaşlatmaModu ........................................................................................ 17 2.2.5. BakımModu ................................................................................................................ 18 2.3. AküYönetimi ...................................................................................................................... 18 2.3.1. NormalÇalışmaModu ............................................................................................... 18 2.3.2. İleriDüzeyFonksiyonlar(OtomatikAküTesti) .................................................. 19 2.4. 3. KullanıcıPaneli .................................................................................................................. 19 2.4.1. AçılışEkranı ................................................................................................................ 22 2.4.2. AnaMenü ..................................................................................................................... 22 2.4.3. MenülerdeGezme ...................................................................................................... 22 2.4.4. ŞifreKorumalıMenüler ............................................................................................ 23 2.4.5. KontrolMenüsü ......................................................................................................... 23 2.4.6. DurumMenüsü ........................................................................................................... 24 2.4.7. AyarlarMenüsü .......................................................................................................... 26 2.4.8. OlaylarMenüsü .......................................................................................................... 30 Kurulum ........................................................................................................................................ 31 3.1. TekModülKurulumu ........................................................................................................ 31 3.1.1. Uyarılar ........................................................................................................................ 31 KGK,Makelsanonaylıpersoneltarafındankurulmalıdır. ................................................ 31 AG‐SD‐39Rev.No:1Rev.Tarihi:06.05.2013YayınNo:2
5
CHALLENGERSERİSİ250KVA
İÇİNDEKİLER
3.1.2. DevreyeAlmaÖncesiİlkKontrol ........................................................................... 31 3.1.3. Konumlandırma ......................................................................................................... 32 3.1.3.1. KGK’nınKonumlandırılması ........................................................................... 32 3.1.3.2. HariciAkülerinKonumlandırılması .............................................................. 32 3.1.4. KabinlerinTaşınmaŞekli......................................................................................... 34 3.1.5. Şebeke,YükveAküBağlantıları ............................................................................. 34 3.1.5.1. HariciKorumalar ............................................................................................... 35 3.1.5.2. KabloveSigortaSeçimi .................................................................................... 35 3.1.5.3. KablolarınBağlanması ..................................................................................... 36 3.1.5.4. AküBağlantısı .................................................................................................... 39 3.1.5.4.1. HariciAküKurulumProsedürüveBağlantısı ......................................... 39 3.1.5.5. 3.2. 4. KontrolveİletişimKabloBağlantıları........................................................... 41 ParalelKurulum ................................................................................................................ 42 İşletme .......................................................................................................................................... 45 4.1. İşletmeProsedürü ............................................................................................................. 45 4.1.1. DevreKesiciler ........................................................................................................... 45 4.1.2. İlkÇalıştırma .............................................................................................................. 46 4.1.3. KGK’nınÇalışmaTipleriniTestEtme .................................................................... 49 4.1.3.1. NormalMod’danAküModu’naGeçiş ............................................................. 49 4.1.3.2. NormalMod’danStatikBypassModu’naGeçiş ............................................ 50 4.1.3.3. StatikBypassMod’danNormalMod’aGeçiş ................................................. 50 4.1.3.4. NormalMod’danBakımBypassModu’naGeçiş ........................................... 51 4.1.4. KGK’yıTamamenKapatma ...................................................................................... 54 4.1.5. EPO(EmergencyPowerOff) .................................................................................... 55 4.1.6. RS232SeriHaberleşmeKurulumuveİncelenmesi ............................................ 55 5. OlaylarveAçıklamaları ............................................................................................................... 56 6. Teknik Özellikler Tablosu ............................................................................................................. 65 7. Garanti .......................................................................................................................................... 67 8. 7.1. GarantiŞartları .................................................................................................................. 67 7.2. GarantiKapsamıDışındaKalanDurumlar ................................................................... 69 İletişimBilgileri............................................................................................................................ 73 AG‐SD‐39Rev.No:1Rev.Tarihi:06.05.2013YayınNo:2
6
CHALLE
ENGERSERİSİ250KVA
GÜVE
ENLİKVEUY
YARILAR
1. Güven
nlikveUyarılar
1.1.. Uyarılarr
KG
GKkurulum
muyapılmad
danöncebu kılavuzmu
utlakaokunm
malıveanlaaşılmalıdır.K
Kurulum
veeilkbaşlatm
masadeceMA
AKELSANyeetkiliperson
nelitarafınd
danyapılabillir.
Yeetkisizkişileertarafından
nkurulumv
vebaşlatmaayapılmasıcciddiyaralanmalarayollaçabilir
vee/veyaölüm
mlesonuçlanabilir.
KG
GK,sabitkon
numluuygu
ulamalardassüreklidikey
ykullanılacaakşekildetaasarlanmıştıır.
ARI:
UYA
BAĞLANTIS
SIİLEKULLA
ANILMALID
DIR.
KGK,,TOPRAKB
Şebekeyibaağlamadanö
öncetoprakbağlantısınııyapınız.
T
Toprakkaça
akakımları0.4A’ekadaryükselebillir.
KGK,,BAKIMDAN
NÖNCEŞEB
BEKEDENV
VEAKÜLERD
DENAYRILMALIDIR.S
SERVİS
VEBA
AKIMİÇİN,,CİHAZIKA
APATTIKTA
ANSONRAD
DCBARAKA
APASİTELER
RİNİN
BOŞA
ALMASIİÇİN
NENAZ5D
DAKİKABEKLEYİNİZ.
Serv
vis‐Bakım
m
Bü
ütün servis ve bakım işşlemleri cih
hazın içinde yapılır. Parrçalar sadecce eğitimli personel
p
tarrafındanbak
kımvedeğiştirmeyetab
bitutulabilirr.
Ku
urulumdan
n itibaren yılda en az bir defa yetkili teknik pe
ersonel tarrafından
ko
oruyucubakımyapılm
masıtavsiye
eedilir.(Bu
uhizmetye
etkiliservisslerimiztarrafından
se
ervisücretikarşılığınd
daverilecek
ktir.)
AKÜVOLTAJI70
00VDC’YEÇIKABİLİR!!
Ak
kü voltajı ölümcül seviyelerdeedir (700V
Vdc). Aküleere eğitimlli personel harici
do
okunulmamaalıdır.
Ak
küler kesin
nlikle ateşee atılmamaalıdır. Ömrü
ünü tamam
mlamış veyya arızalı akülerin
toplanması vee imhası ile ilgili olaraak; atık akü
ülerin doğay
ya atılmamaası, ya MA
AKELSAN
Teeknik Servis teknisyen
nlerine ya da Çevre Bakanlığı’nd
dan akü to
oplama yetk
kisi olan
ku
uruluşlarateslimedilmesigerekmeektedir.
KG
GKyakınınd
dayangınsön
ndürmeekipmanıbulun
ndurulmalıd
dır.
33Rev.No:0
0Rev.Tarihii:06.11.201
12YayınNo:1
AG‐SD‐3
7
CHALLENGERSERİSİ250KVA
GÜVENLİKVEUYARILAR
1.2. AçıklıkveUlaşım
Açıklık
250kVAKGK’larımızınyanlarındaveüstkısmındahavagirişveçıkışızgaralarımevcuttur.
Tümhavaöndenveyandanalınır.Üsttaraftakifanızgaratelleriüzerindenatılır.KGK’nın
önünde ve yanlarında en az 1 metre boşluk bırakılmalıdır. Bu belirtilen sınırlar içinde
daimiyadageçicikullanımolmamalıdır.AksitakdirdeKGK’nınperformansıazalacaktır.
Ulaşım
250KVAarasıürünlerimizdeoperatörKGK’yaönkısımdanulaşır.Dolayısıileoperatöriçin
yeterlibiralanbırakılmalıdır.
1.3. Depolama
KGK devreye alınmadan önce aşırı nemden ve ısıdan korunmuş bir oda ya da bölgede
muhafazaedilmelidir.
UYARI: Kullanılmayan aküler belli periyotlarda şarj edilmelidir. Bu süre aralığı akü
tedarikçisitarafındanbelirlenmiştir.ŞarjişlemiKGK’yıbelliperiyottauygunbirşebekeye
birsürebağlayarakyapılabilir.
1.4. Sevkiyat
Taşıma aracının ya da tutmaçların KGK’nın ağırlığını taşıyacak karakterde ve yeterlilikte
olmasıgerekmektedir.
Cihazımümkünolduğuncaazhareketettiriniz.
AG‐SD‐39Rev.No:1Rev.Tarihi:06.05.2013YayınNo:2
8
CHALLENGERSERİSİ250KVA
ÜRÜNTANITIMI
2. ÜrünTanıtımı
Genelgörünüş
CH250TR02R0
AG‐SD‐33Rev.No:1Rev.Tarihi:06.11.2012YayınNo:1
9
CHALLENGERSERİSİ250KVA
ÜRÜNTANITIMI
Öngörünüş
CH250TR03R0
1
240x3206”GrafikLCD
2
TazeHavaEmişIzgarası
3
TazeHavaEmişIzgarası
4
EPO(AcilKapatma)Butonu
5
MenüGezintiTuşları
6
MimikDiyagram
AG‐SD‐39Rev.No:1Rev.Tarihi:06.05.2013YayınNo:2
10
CHALLENGERSERİSİ250KVA
ÜRÜNTANITIMI
Önkapakgörünüş
CH250TR04R0
1
EviriciveDoğrultucuiçinRS232SeriHaberleşmeKonnektörleri
2
ŞebekeSigortası
3
HariciBypassSigortası
4
ÇıkışSigortası
5
OpsiyonelKartTakılmaYuvaları
AG‐SD‐39Rev.No:1Rev.Tarihi:06.05.2013YayınNo:2
11
CHALLENGERSERİSİ250KVA
ÜRÜNTANITIMI
Öniçgörünüş
CH250TR05R0
1
ŞebekeSigortası
2
ŞebekeBağlantıKlemensleri
3
HariciBypassSigortası
4
ToprakBağlantısı
5
ÇıkışBağlantıKlemensleri
6
AküHızlıSigortalarıveBağlantıKlemensleri
7
ÇıkışSigortası
AG‐SD‐39Rev.No:1Rev.Tarihi:06.05.2013YayınNo:2
12
CHALLENGERSERİSİ250KVA
ÜRÜNTANITIMI
Üstgörünüş
CH250TR06R0
1
GüçŞoklarıSıcakHavaTahliyeKanalı
2
InverterSıcakHavaTahliyeKanalı
3
ParalellemeBağlantısıKonnektörü
4
PFCSıcakHavaTahliyeKanalı
AG‐SD‐39Rev.No:1Rev.Tarihi:06.05.2013YayınNo:2
13
CHALLENGERSERİSİ250KVA
ÜRÜNTANITIMI
ElektrikselBağlantı
AG‐SD‐39Rev.No:1Rev.Tarihi:06.05.2013YayınNo:2
14
CHALLENGERSERİSİ250KVA
ÜRÜNTANITIMI
2.1. GenelBilgi
Challenger®serisicihazlarınçalışmatopolojisiaşağıdakişekildenanlaşılabilir.
KGK’ya enerji CB1 anahtarı aracılığı ile girer. Bu enerji DC bara kondansatörlerini
doldurulduktan sonra doğrultucu çalışır. Doğrultucu AC şebeke gerilimini DC gerilime
çevirir.ŞebekeolmadığızamanaküvoltajıkullanılarakDC/DCyükselticitarafındanyeterli
seviyedeDCbaravoltajıoluşturulur.DCgerilim,eviricikullanılarakşebekeilesenkronbir
şekilde AC gerilime çevrilir. Bu voltaj yüksek kalitededir. Üretilen AC enerji statik yarı
iletkenanahtarlardangeçerekCB3anahtarınınardındanyüklereuygulanır.
2.1.1. StatikBypassAnahtarları
Yukarıdaki şekilde görüldüğü üzere bazı bloklar statik anahtar olarak isimlendirilmiştir.
Bu bloklar ters paralel bağlanmış tristörlerden oluşur. Bu anahtarlar ana kontrol ünitesi
tarafından kontrol edilerek, yüklerin şebeke veya evirici üzerinden beslenmesini sağlar.
Normal çalışma modunda yükler evirici üzerinden beslenir. Dolayısı ile evirici statik
anahtarlarısistemdebirsorunyokiseaktiftir.
Sistem, yüklerin şebekeden veya eviriciden sorunsuz ve kesintisiz olarak beslenmesini
sağlar. Bu işlemin en az risk altında gerçekleşmesi için KGK eviricinin çıkışını şebeke
bypassileaynıfazdavesenkronyapar.Bunedenleeviricifrekansı,şebekekabuledilebilir
frekanssınırlarıiçindeolduğusüreceşebekefrekansıileaynıdır.
Kullanıcıönpanelikullanarakşebekeveeviriciarasındageçişyapabilir.Kullanıcıtalimatı
ile şebekeden çalışan yükler, şebekede kesilme olması ya da şebekenin tolerans dışında
kalmasıdurumundayüküotomatikolaraküzerinealacaktır.
Kullanıcıisterseönpaneldenhiçbirayaryapmadanbakımbypassanahtarınıaktifederek
şebekeninkesinsizolarakyükübeslemesinisağlayabilir.Dahasonraçıkışvegirişanahtar
sigortalarıaçıkdevreyapabilir.
AG‐SD‐39Rev.No:1Rev.Tarihi:06.05.2013YayınNo:2
15
CHALLENGERSERİSİ250KVA
ÜRÜNTANITIMI
Bakım ya da tamir gerektiği durumlarda giriş ve çıkış anahtarları açılmadan önce bakım
anahtarıONkonumunagetirilir.DahasonraKGK’nınönceçıkışsonragirişanahtarlarıOFF
konumunagetirilir.
NOT: Bu esnada şebekeden kaynaklanan kesinti, darbe, bükülme vb. sorunlara karşı
yüklerkorumasızdır.
2.1.2. AküSıcaklıkAyarlaması
Harici akü kabinlerinde opsiyonel olarak sıcaklık sensörü verilmektedir. Bu sensör ile
akülerin sıcaklığı algılanmaktadır. Algılanan sıcaklık bilgisine göre KGK akü şarj
parametrelerini ayarlar. Bu parametreler yetikli personelce sisteme LCD arayüzünden ya
daTelnetarayüzdenrahatlıklaayarlanabilir.BudurumdaKGK’nınsıcaklıkalgılamasıiçin
“HariciAküSıcaklıkOkumaKiti”siparişvermeniziöneririz.
2.2. KGK’nınÇalışmaModları
Challenger serisi KGK’larımız on‐line ve çift çevrimli bir yapıya sahiptir. Ürünlerimiz
aşağıdakimodlardaçalışır:

NormalMod

AküModu

BypassModu

OtomatikBaşlatmaModu

BakımModu
2.2.1. NormalMod(OnlineMod)
Bu modda KGK, yüke enerjiyi evirici üzerinden verir. Doğrultucu ünitesi enerjiyi AC
şebekedenalır.OluşanDCbeslemeileeviriciveaküşarjenerjilendirilir.
AG‐SD‐39Rev.No:1Rev.Tarihi:06.05.2013YayınNo:2
16
CHALLENGERSERİSİ250KVA
ÜRÜNTANITIMI
2.2.2. AküModu(DepolanmışMod)
Şebekedeki herhangi bir hata nedeniyle KGK kritik yüklerini evirici üzerinden beslerken
bu enerji akülerden elde edilir. Yeterli DC bara voltajı için akü voltajı yükseltilir (boost
edilir).
2.2.3. BypassModu
ŞayetKGKaşırıyüklendiveya eviricideherhangi birsorun nedeniilekalitelibirACçıkış
üretilemiyor ise yükler bypass kaynağından beslenir. KGK bunun için eviricinden AC
kaynağa statik anahtarlar ile kesintisiz geçiş yapar. Bu geçişlerin sorunsuz olması için
eviricikaynağınınşebekeilesenkronolmasıgerekir.
2.2.4. OtomatikBaşlatmaModu
KGK herhangi bir şebeke hatası nedeniyle akü deşarj sonu voltaj seviyesine kadar kritik
yüklerini besler. KGK aküler deşarj olana kadar çalışacak ve daha sonra kapanacaktır.
Şebeke normale döndükten sonra belirlenen zamanda KGK kendi kendine tekrar
çalışabilir.BudurumdaKGKşebekevoltajıistendikkıstaslariçindeolduğusürecenormal
çalışmaya devam eder. Challenger serisi KGK’larda bu özellik fabrika ayarlarında aktif
değildir.
AG‐SD‐39Rev.No:1Rev.Tarihi:06.05.2013YayınNo:2
17
CHALLENGERSERİSİ250KVA
ÜRÜNTANITIMI
2.2.5. BakımModu
BakımesnasındayüklerinenerjisizkalmamasıiçinKGK,koruyucuözelliklibiranahtarile
donatılmıştır.Buanahtar,KGKtamyüklerinikarşılayacakseviyedeseçilmiştir.
2.3. AküYönetimi
CihazlardadâhiliolarakçeşitlikonfigürasyonlardaKurşun–Asitakülerkullanılmaktadır.
2.3.1. NormalÇalışmaModu
SabitŞarjAkımı
Tampon şarj voltajına ulaşana kadar akım 0.1C ile sınırlandırılır. (0.05C ‐ 0.25C arasında
ayarlanabilir.)UygulananakımKGK’nınmaksimumşarjgücünüaşamaz.
TamponŞarj
Akü üreticisine bağlı olarak akü enerjisinin 1/3’ü bu seviyede şarj edilir. Bu seviye
sayesindeakülerenyüksekkapasitedekullanımahazırbekletilir.Kurşun‐Asitakülerdebu
voltaj 2,2‐2,35 V/hücre’dir. Bu voltaj, sıcaklık adaptasyonu nedeniyle ufak değişiklikler
gösterebilir.KGK’lardabukatsayıayarıverilmiştir.Şayetsıcaklıksensörükullanılıyor ise
bununkullanılmasıtavsiyeedilir.
DeşarjSonuKoruması
Sistem aküden çalışır iken akü voltajı, deşarj sonu gerilim seviyesinin altına düşmüş ise
KGKkapanırveakülerisistemdenbirkontaktöraracılığıileayırır.BudeğerKurşun‐Asit
akülerde 1,6‐1,75 V/hücre arası değişebilir. Ni‐Cd akülerde ise 0,9‐1,1 V/hücre arası
değişir.
AküZayıfUyarısıSeviyesi
Sistemyedekyaniakümodundaçalışırkenmevcutyükleriletahminikapasitenin%40’ına
indiğinde sesli ve görsel bir uyarı verir. Bu değer kullanıcı tarafından %20 ila %70
arasındaayarlanabilir.
AG‐SD‐39Rev.No:1Rev.Tarihi:06.05.2013YayınNo:2
18
CHALLENGERSERİSİ250KVA
ÜRÜNTANITIMI
2.3.2. İleriDüzeyFonksiyonlar(OtomatikAküTesti)
Belli zaman aralıklarında (fabrika ayarı 90 gün) Otomatik Akü Testi ayarlanan akünün
mevcutkapasitesinin%30’uotomatikolarakdeşarjedilir.İkitestarasındakisüre30‐360
gün arasında kullanıcı tarafından ayarlanabilir. Testin sonucunda "iyi‐zayıf‐değiştir"
olmaküzereüçdurumdanbirisaptanır.
UYARI: Bu test sonucunda “değiştir” ibaresi şeklinde aküler rapor edilmiş ise test
sonucunda aküler boşalmıştır. Bu durumda enerji kesilmesi durumunda yükleriniz
enerjisizkalabilir.
Testi başlatma ön panelden komut ile Telnet arayüzünden, RS232 bağlantısı akıllı
haberleşmeileveyaMakNET(SNMP,opsiyonlarabakınız.)iletetiklenebilir.
Tüm bu testler sonucunda mevcut kullanılan akülerin ilk şebeke kesilmesi esnasında
yüklerin minimum ihtiyacını karşılayıp karşılamadığı gözlemlenir. Test sonuçlarının belli
periyotlardakontroledilmesiönerilir.
2.4. KullanıcıPaneli
Kullanıcı paneli mimik diyagram, LCD ekran ve menü tuşlarından oluşur. Cihaz bu
paneldenkontroledilebilir.
CH250TR07R0
AG‐SD‐39Rev.No:1Rev.Tarihi:06.05.2013YayınNo:2
19
CHALLENGERSERİSİ250KVA
1
2
3
4
Doğrultucuçalışırkenyanar.DCbaradolarkenyanıpsöner.
AC/DCmodül(Doğrultucu)
Boostmodledi
Akümodundayanar.Aküdenbaşlatmasırasındayanıpsöner.
Aküşarjledi
Akülerşarjolurkenyanar.
Akümodülü
6
DC/ACmodülü(Evirici)
8
9
ÜRÜNTANITIMI
Doğrultuculedi
5
7
Bypassstatikanahtarledi
Yüklerbypasshattıüzerindenbeslenirkenyanar.
Eviricistatikanahtarledi
Yükeviricitarafındanbeslenirkenyanar.
Alarm/Uyarıledi
10‐13 Menütuşları
14
EPOtuşu
AG‐SD‐39Rev.No:1Rev.Tarihi:06.05.2013YayınNo:2
20
CHALLENGERSERİSİ250KVA
ÜRÜNTANITIMI
MenüAkışDiyagramı
ANAEKRAN
Üretici‐Cihazİsmi
Tarih–Saat
YüzdeOlarakYükDurumu
YüzdeOlarakAküŞarj
Durumu
AküdenÇalışmaSüresi
CihazModu–AktifAlarmlar
AnaMenüBaşlıkları
KONTROL
Çalıştır
Durdur
ÇıkışBYPASS
ÇıkışKGK
HızlıAküTesti
AküKapasiteTesti
AküTestiniDurdur
ŞEBEKE
Gerilim(faz‐nötr)
Frekans
Akım
Gerilim(faz‐faz)
AktifGüç
GörünürGüç
GüçFaktörü
PozitifBara
NegatifBara
ÇIKIŞ
Gerilim(faz‐nötr)
Frekans
Akım
Gerilim(faz‐faz)
GörünürGüç
AktifGüç
GüçFaktörü
YükYüzdesi
CrestFaktörü
DURUM
Şebeke
Çıkış
Bypass
Akü
Sıcaklıklar
Evirici
Alarmlar
CihazBilgisi
KontrolMenüsü
DurumMenüsü
AyarlarMenüsü
OlaylarMenüsü
ServisMenüsü
AYARLAR
Tarih&Saat
AküTakılmaTarihi
OtomatikBaşlatma
OtomatikAküTesti
Ekran
UyarıSesi
Dil
Haberleşme
OLAYLAR
OlayTarihi
OlaySaati
OlayKodu
OlayBilgisi
SERVİS*
*Detaylı
servis
menüsü
sadece
yetkili
servis
personeli
tarafından
açılabilir.
AKÜ
BYPASS
Gerilim(faz‐nötr)
Frekans
Akım
Gerilim(faz‐faz)
SICAKLIKLAR
Doğrultucu
Evirici
Şarj
Ortam
Akü
Bypass
Sargı
Mod
Gerilim
Akım
Sıcaklık
ŞarjYüzdesi
AküdenÇalışmaSüresi
SonTestSonucu
SonrakiTestTarihi
EVİRİCİ
Gerilim(faz‐nötr)
Akım
AktifGüç
ALARMLAR
Güncel
Alarmlar
AG‐SD‐39Rev.No:1Rev.Tarihi:06.05.2013YayınNo:2
CİHAZBİLGİSİ
Yazılımversiyonları
SeriNo
GörünürGüç
Gerilim(faz‐nötr)
Frekans
SeriKolSayısıxAküSayısı
AküKapasitesi
21
CHALLENGERSERİSİ250KVA
ÜRÜNTANITIMI
2.4.1. AçılışEkranı
Ön panel açıldığında ilk olarak açılış
ekranıgörüntülenir.Modeladı,tarih,
saat, şarj durumu, yük durumu ve
kalan yedekleme süresi görülür. Sol
alt kısımda en son olan olay kaydı,
sağ alt kısımda ise 2,5 saniye
aralıklarla değişen aktif alarmlar
listesi yer alır. Beş dakika boyunca
hiçbir tuşa basılmazsa sistem açılış
ekranınadöner.
2.4.2. AnaMenü
AçılışekranındananamenüyeENTtuşuilegeçin.
2.4.3. MenülerdeGezme
Gezgin ok imlecini hareket ettirmek
için YUKARI/AŞAĞI tuşlarına basın.
ENTtuşuilealtmenüyegirin,ESCtuşu
ile bir önceki menüye geri dönün.
Kontrol
alt
menüsü
yanda
gösterilmiştir.
Bazı menüler birden fazla sayfadan
oluşur. YUKARI veya AŞAĞI tuşları ile
sayfalararasıgeçişyapın.
AG‐SD‐39Rev.No:1Rev.Tarihi:06.05.2013YayınNo:2
22
CHALLENGERSERİSİ250KVA
ÜRÜNTANITIMI
Bazı menüler ON/OFF, süre, miktar
gibi değiştirilebilir ayarlar içerir. Bu
menülerde ayarları değiştirmek için,
ENT tuşu ile değişkeni seçin.
YUKARI/AŞAĞI tuşları ile yeni değeri
ayarlayınveENTilekaydedin.ESCile
iptaledin.
2.4.4. ŞifreKorumalıMenüler
Kontrolmenüsügibibazımenülerşifre
korumalıdır. Şifre girmek için, her
rakamı YUKARI/AŞAĞI tuşları ile seçin
veENTtuşuileonaylayın.
Kullanıcıseviyesindekişifre:0000’dır.
2.4.5. KontrolMenüsü
Kontrolmenüsündeaşağıdakileryapılabilir.
Çalıştır KGK’yıbaşlat. Durdur KGK’yıdurdur.
ÇıkışBYPASS
Statikbypassmodunageç.
ÇıkışKGK
Onlinemodageç.
HızlıAküTesti Hızlıakütestinibaşlat.
AküKapasiteTesti
Derinakütestinibaşlat.
AküTestiniDurdur
Akütestinidurdur.
Hızlıakütestiakülerin%30’unukullanırvetestsonucunagöre%30’danyüksekkapasiteli
aküleri “İyi”, %15‐%30 kapasiteli aküleri “Zayıf” ve %15’den düşük kapasiteli aküleri
“Değiştir”olaraksınıflandırır.
Derinakütestiiseaküenerjisinintamamınıkullanırvemevcutakükapasitesini%olarak
belirler.
AG‐SD‐39Rev.No:1Rev.Tarihi:06.05.2013YayınNo:2
23
CHALLENGERSERİSİ250KVA
ÜRÜNTANITIMI
Not:Akütestleriniyapabilmekiçinakülerintamşarjolmuşvefloatingdurumunda5saat
beklemişolmasıgerekir.
SistemdekiDurum>Akü>Sürekısmındankaçdakikakaldığıgörüntülenebilir.
“AküTestiniDurdur”seçilirsecihaztestiiptaledervebiröncekiçalışmadurumunageçer.
2.4.6. DurumMenüsü
Şebeke, Çıkış, Bypass, Akü, Sıcaklık, Evirici, DC Bara değerleri, Alarmlar ve Cihaz Bilgisi
buradangörüntülenebilir.
AG‐SD‐39Rev.No:1Rev.Tarihi:06.05.2013YayınNo:2
24
CHALLENGERSERİSİ250KVA
ÜRÜNTANITIMI
Şebeke
UP,I,Hz Herfazıngerilimi(faz‐nötr),akımıvefrekans.
UL,S,P Herfazıngerilimi(faz‐faz),reaktifgücü,aktifgücü.
PF,U,D Herfazıngüçfaktörü,pozitifbaragerilimi,negatifbaragerilimi.
UP,I,Hz Herfazıngerilimi(faz‐nötr),akımıvefrekans.
UL,S,P Herfazıngerilimi(faz‐faz),reaktifgücü,aktifgücü.
PF,L,CF Herfazıngüçfaktörü,yüzdeyükoranıvecrestfaktörü.
UP,I,Hz Herfazıngerilimi(faz‐nötr),akımıvefrekans.
UL
Herfazıngerilimi(faz‐faz).
Mod
Akümodu.
U,I,T
Akügerilimi,şarjakımıvesıcaklık.
Şarj%
Şarjyüzdesi.
Çıkış
Bypass
Akü
Akü süre
Mevcut yükle tahmin edilen aküden çalışma süresi.
Son Test Sonucu
Test tipi, numarası ve tarihi, akü kapasitesi ve durumu.
Sonraki Test Tarihi
Bir sonraki test tarihi.
Süre
Floating durumunda akü testi için geri sayım.
Sıcaklık
°C,°C,°C,°C,°C,°C,°C
Doğrultucu,Evirici,Şarj,Ortam,Akü,BypassveSargısıcaklıkları.
Evirici
U,I,P
Herfazıngerilimi(faz‐nötr),akımıveaktifgücü.
Alarmlar
AktifKGKalarmları.
AG‐SD‐39Rev.No:1Rev.Tarihi:06.05.2013YayınNo:2
25
CHALLENGERSERİSİ250KVA
ÜRÜNTANITIMI
CihazBilgisi
Versiyon
menüsünden
eviricinin,
doğrultucunun, CPLD’nin ve ön panelin
yazılım versiyonlarına; KGK’nın seri
numarasına; cihazın görünür gücüne
(KVA), anma çıkış voltajına (faz-nötr),
anma çıkış frekansına (Hz); paralel akü
kol sayısı x seri akü kol sayısına ve
KGK’da ayarlı akü kapasitesine
ulaşılabilir.
2.4.7. AyarlarMenüsü
Aşağıdakiayarlarayarmenüsündenyapılabilir:
Tarih&Saat
Tarihveyasaatayarlamakiçinoktuşları
ileayarlamakistediğinizdeğişkeniseçin
veENTtuşunabasın.
Oktuşlarıiledeğeriayarlayınvetekrar
ENTtuşunabasın.
AG‐SD‐39Rev.No:1Rev.Tarihi:06.05.2013YayınNo:2
26
CHALLENGERSERİSİ250KVA
ÜRÜNTANITIMI
AküDeğişimTarihi
Yeni aküler kurulduğundan bu
menüden akü kurulum tarihini
ayarlayın.
OtomatikBaşlatma
Akü modunda, cihaz aküler deşarj
olana kadar çalışır ve daha sonra
kapanır. Şebeke limitler içine
girdiğinde cihazı kendi kendine
başlatmakiçinAuto‐Restartkullanılır.
ON/OFF seçeneği ile otomatik
başlatmayı açın/kapatın ve alttaki
süre seçeneği ile cihazın şebeke
normale döndükten ne kadar süre
sonraaçılacağınıbelirleyin.
OtomatikAküTesti
Kullanıcıdan bağımsız otomatik akü
testlerini
açmak/kapamak
ve
periyodunu (ne kadar zamanda bir test
yapılacağını)ayarlamakiçinbumenüyü
kullanın.
NOT: Otomatik Akü Testi, Hızlı Akü
Testiileaynışekildetestyapar.
AG‐SD‐39Rev.No:1Rev.Tarihi:06.05.2013YayınNo:2
27
CHALLENGERSERİSİ250KVA
ÜRÜNTANITIMI
Ekran
Farklı çevre koşullarında ekranın
görünürlüğünü arttırmak için kontrast
ayarınıdeğiştirin.
UyarıSesi
Sesliuyarıyıaçın/kapatın.
Dil
Menüdiliniayarlayın.
AG‐SD‐39Rev.No:1Rev.Tarihi:06.05.2013YayınNo:2
28
CHALLENGERSERİSİ250KVA
ÜRÜNTANITIMI
Haberleşme
RS232bağlantısınınprotokolünüayarlayın.SeçeneklerSECveTelnet’dir.
EkonomiModu
Ekonomi (EKO) modu ile KGK
belirlenen gün ve saatlerde statik
bypassmodunageçer.Günvesaatleri
ayarlamakiçinbumenüyükullanın. ServisMenüsü
Servismenüsüservisseviyesişifreile
korumalıdır. Sadece yetkili servis
personelitarafaındanulaşılabilir.
AG‐SD‐39Rev.No:1Rev.Tarihi:06.05.2013YayınNo:2
29
CHALLENGERSERİSİ250KVA
ÜRÜNTANITIMI
2.4.8. OlaylarMenüsü
Olaylar menüsünde son 500 olay
görüntülenebilir. Herhangi bir olay görüntülenirken
ENT tuşuna basılırsa, olayın olduğu
andaki bütün bilgiler (durum, ayarlar
vs.)görülebilir.
Ok tuşları kullanılarak daha eski/yeni
olaylargörüntülenebilir.
AG‐SD‐39Rev.No:1Rev.Tarihi:06.05.2013YayınNo:2
30
CHALLE
ENGERSERİSİ250KVA
KU
URULUM
3. Kurullum
3.1.. TekMod
dülKurulu
umu
Bu
u bölümde cihaz çalışttırılmadan önce
ö
uyulmaası gereken uyarılar vee yapılması gereken
ko
ontrollerbeelirtilmekted
dir.Ayrıcak
konumlandırrmadadikkatedilmesi gerekenhu
ususlarla,
kaabinlerintaşşınmaşekliy
ylevebağlan
ntılarlailgiliibilgileribu
ulabilirsiniz.
3.1.1
1. Uyarılarr
KGK,Makelsanonaylıpersoneltaraffındankuru
ulmalıdır.
Dü
üzgünkurullumuyapılm
mamışbirKG
GK’yıçalıştırrmayınız.
Aküttehlikesi
n 700 Vdc’yee ulaşan akü
ü terminal voltajları
v
Baazı modellerrde akü ile KGK birliktee çalışırken
vaardır.
Teemaslardan kaynaklanaacak elektrriksel arklardan gözlerr korunacaak şekilde tedbirler
t
alıınmalıdır.
ESSDkorunmaalılastikeldiivenlerkullaanılmalıdır.
Elektrolikitak
kıtanyada sızdıranakü
ülerkullanıllmamalı,varisedeğiştiirilmelidir.Ç
Çıkarılan
ak
külergüvenllişekildemu
uhafazaedilmeli,taşınm
malıveimhaanoktalarınaasevkedilm
melidir.
Elektrolikitlerrin deriyle teması haliinde maruzz kalan bölgge çok hızllı bir şekild
de su ile
tem
mizlenmelid
dir.
Op
peratörçalışşmaöncesiy
yüzük,saatv
vb.tehlikeliaparatlarıççıkarmalıdırr.
Ürrün, girişinde üç faz ve dört kablolu
k
(+to
oprak) bir beslemeye ihtiyaç du
uyar. Bu
beeslemenin tipi
t
IEC60364‐3’e uygu
undur. Cihaazlar opsiyo
onel olarak
k üç kablod
dan dört
kaabloya çevriim yapabileecek trafolarra sahiptir. Şayet IT AC
C güç dağıttımı kullanıllacak ise
dö
örtkutuplud
devrekesiciikullanılmalıdır.Konun
nundetayıIE
EC60364‐3adlıstandarrttadaha
deetaylıaçıklan
nmıştır.
3.1.2
2. Devreye
eAlmaÖn
ncesiİlkKo
ontrol
KG
GK ürününü
ü devreye alma
a
öncesi aşağıdaki kontroller yapılmalıdır
y
r. Bu ürünü
ün doğru
olaarakçalıştırrılmasındakiiilkveönem
mliadımdır.
 KGK, ak
ksesuar ve akülerin
a
iç ve
v dış yapısında taşımaa ya da naklliye esnasın
nda zarar
gö
örüpgörmed
diğinimutlakakontroleediniz.Herh
hangibirhassarvariseteeslimalmadanrapor
ed
diniz.
AG‐SD‐3
39Rev.No:1
1Rev.Tarihii:06.05.2013
3YayınNo:2
2
31
CHALLENGERSERİSİ250KVA
KURULUM
 Ürünün doğru model olduğundan emin olunuz. Cihaz arkasındaki etiketin siparişi
verilenürünileeşleşipeşleşmediğinikontrolediniz.
3.1.3. Konumlandırma
KGK ve bataryalar bina içi kullanım için tasarlanmıştır; temiz ve rahat hava akışı olan
yerlereyerleştirilmesigerekmektedir.
3.1.3.1. KGK’nınKonumlandırılması
Challenger 250 kVA serisinde temiz ve serin hava cihazın ön ve yan tarafından girer, üst
bölmelerdenfanlararacılığıileçıkar.Havagirişveçıkışnoktalarıaslakapatılmamalıdır.Su
vb. sıvı teması riskinden uzak olan bir yere konumlandırılmalıdır.
Ortamçoktozluiseopsiyonelsağlananfiltrelerdenkullanılmalıdır.Bufiltrelerinkullanımı
ilgilitalimatagöreyapılacaktır.
KGK, yapısı gereği enerji kayıplı bir sistemdir. Kaybedilen enerji ısı olarak ortaya çıkar.
Nasıl bir zorlamalı hava soğutmaya ihtiyaç duyulduğu aşağıdaki tabloda verilmiştir. Bu
tablo kullanılarak KGK’nın bulunduğu ortamın hangi kapasite klima ile soğutulabileceği
hesaplanabilir.
Cihaz
Soğutma için BTU/h
miktarı
%100 Köprü Yükü (Non-lineer) yük çalışma
için tahmini BTU/h değeri
250 KVA
54700
65600
3.1.3.2. HariciAkülerinKonumlandırılması
Aküler, dengeli ve eşit dağılımlı sıcaklığa sahip ortamlarda kullanılmalıdır. Sıcaklık
akülerin kapasitesine ve kullanım ömürlerine doğrudan etki eden en önemli unsurdur.
Genelde akü imalatçıları akülerin 20‐25 °C arasında kullanılmasını önerirler. Ayrıca akü
üretici firmalar ürünlerinin performansını bu sıcaklık aralığına göre verir. Şayet sıcaklık
bununüstüneçıkarsaakününömrüazalacaktır.Yinebununtamtersisıcaklıkbuaralığın
altına düşer ise akü kapasitesi ciddi şekilde düşecektir. Dolayısı ile yedekleme esnasında
beklenenmiktardasürealınamayacaktır.Sonuçolarakaküleriısıkaynaklarındanveciddi
hava akışı olan noktalardan uzak tutunuz. Bu unsurları da dikkate alarak akülerin harici
olarakbağlanmasındaaşağıdakinoktalaradikkatedinizveuyunuz.
 Aküleriısıkaynaklarındanuzaktutunuz.
 Ciddihavaakışıolannoktalardanuzaktutunuz.
 Aküleri nemli yerlerden uzak tutunuz. Bu sayede terminal oksitlenmesi ve olası
kaçakakımlarıengellemişolursunuz.
 AkükabinveodalarındaaRveyagRyarıiletkentipsigortakullanınız.
 Akükabiniüzerindemümkünsesigortasızayırmaanahtarlarıkullanınız.
 Akükabinveyaraflarınızemindenyüksektetutunuz.Olasısubasmavesıvıtemasına
karşıkorunmuşolmasınaözengösteriniz.
 Aküodalarıuygunşekildehavalandırılmalıdır.
AG‐SD‐39Rev.No:1Rev.Tarihi:06.05.2013YayınNo:2
32
CHALLENGERSERİSİ250KVA
KURULUM
 Aküler, akü odasında ise raflar temasa açık olacaktır. Bu nedenle, akü odalarına
ulaşımıkısıtlıtutunuz.Gerekligüvenlikyazılarınıveşeritlerinikullanınız.
ÖzellikleKGKkabinidışındakiakülerdeakükabinlerindemutlakasigortakullanılmalıdır.
Bu sigortalar akülere mümkün olduğunca yakın olmalıdır. Bu yakınlık akü ile elektriksel
olarakçalışmagüvenliğiniarttıracaktır.
CihazGücü(KVA)
250
AküAdedi
50
I_ş[email protected]_akü_mak(A)
58,0
I_akü[email protected]_akü_kesme(A)
424
HariciAküKutusuİçinÖnerilenSigorta(A)
400
Harici akü kabin ve akü odası uygulamaları aşağıda örnek olarak verilmiştir. Uygulama
şeklimüşteriyegöredeğişiklikgösterebilir.
b
ÖrnekAküOdasıUygulaması
CH250TR08R0
AG‐SD‐39Rev.No:1Rev.Tarihi:06.05.2013YayınNo:2
33
CHALLENGERSERİSİ250KVA
CH250TR09R0Harici
KURULUM
Akü Kabini Uygulaması
3.1.4. KabinlerinTaşınmaŞekli
Taşıma aracının ya da tutmaçların KGK’nın ağırlığını taşıyacak karakterde ve yeterlilikte
olduğunadikkatediniz.
KGK ve opsiyonel kabinler forklift veya benzeri araçlar ile taşınabilecek şekilde
tasarlanmıştır.
Özellikle aküler kabin içinde iken yapılan ani hareketlere daha dikkat ediniz. Mümkün
olduğuncaazhareketettiriniz.
3.1.5. Şebeke,YükveAküBağlantıları
KGK çıkışlarında dağıtım panosunun kullanılması önerilir. Bu dağıtım panosunda yük
koruma sigortaları ve şalterleri kullanılmalıdır. Ayrıca yüke bağlı olarak çeşitli hızlarda
sigortalar gerekebilir. Yükler uygun ise A ve B tipi koruyucu sigortalar ya da manyetik
şalterlerkullanılmalıdır.
AG‐SD‐39Rev.No:1Rev.Tarihi:06.05.2013YayınNo:2
34
CHALLENGERSERİSİ250KVA
KURULUM
3.1.5.1. HariciKorumalar
ACgirişlerikorumakiçintermikmanyetikşalterveyaV‐otomatlarpanoyamüstakilolarak
takılmalıdır.Buradayapılankablokesitlerivesigortadeğerleriuzmanbir kişitarafından
belirlenmişvebağlantısıyapılmışolmalıdır.
Giriş ana şebeke panosunda aşırı akım koruması bulunmalıdır. Bu koruma KGK’nın aşırı
akım ve aşırı yük dayanımlarına uygun olarak seçilmelidir. Panodaki sigortalar aşağıdaki
tablodaverilenakımdeğerlerinin%135fazlasınagöreseçilmeliveCtipi(yavaş)olmalıdır.
ToprakkaçaklarıKGKgirişveçıkışındakiEMIbastırmadevreleriaracılığıiletoprağaakar.
Makelsanburada700mA’ekadarayarlanabilenkaçakakımröleleriönerir.
KGKgirişinetakılankaçakakımröleleri;
 HerikiyönlüDCdarbelereduyarlı,
 Anigeçişliakımlaraduyarsız,
 0.3‐1amperarasıortalamaakımlaraduyarlıolmalıdır.
3.1.5.2. KabloveSigortaSeçimi
Kablo tasarımları burada bahsi geçen akım ve voltajlara uygun olmalıdır; ayrıca bu
konudakiyerelyönergelerdedikkatealınmalıdır.
Nominal Akımlar (A) KGK Gücü (KVA) 250 Maksimum Akü Şarjında Şebeke Akımları (3 faz+nötr) 380V 427,5 400V 406,1 Tam Yük Altında Çıkış Akımları (3 faz+nötr) 415V 391,4 380V 384,7 400V 365,5 415V 352,3 Doğrusal olmayan yükler (bilgisayar tipi yükler) kablo kesit tasarımını etkileyebilir. Nötr
akımlarıfazakımlarınıfazlaolabilir,hattafazakımının1,5katınaulaşabilir.
Koruma Toprak Kablosu her bir kabin doğrudan ve en kısa yoldan toprak hattına
bağlanmalıdır.Tipiktoprakhattıkablokesitleri80kVAiçin50mm2,100kVAiçin70mm2,
120kVAiçin95mm2olmalıdır.
AG‐SD‐39Rev.No:1Rev.Tarihi:06.05.2013YayınNo:2
35
CHALLE
ENGERSERİSİ250KVA
KU
URULUM
3.1.5
5.3. Kablo
olarınBağllanması
KG
GKgiriş,çıkıışveakübağğlantıgirişleeriKGK’nınöntaraftanyapılmaktaadır.
DİKK
KAT! Cihaz giriş ve çıkıışında 3 kutuplu anahtaarlar kullanılmıştır,
nötr hattı
h
kesilmeemektedir!
1
GirişTerm
minalleri
2
ÇıkışTerm
minalleri
CH250TR10R0
AG‐SD‐3
39Rev.No:1
1Rev.Tarihii:06.05.2013
3YayınNo:2
2
36
CHALLENGERSERİSİ250KVA
KURULUM
Elektrikselbağlantılariçinaşağıdakiadımlarıtakipediniz:
1. Dağıtım panolarındaki bütün
anahtarları kapatarak yüklerin
ve şebekenin kablolardan izole
olduğunaeminolunuz.
2. Toprakkablosunubağlayınız.
AG‐SD‐39Rev.No:1Rev.Tarihi:06.05.2013YayınNo:2
CH250TR11R0
CH250TR12R0
37
CHALLENGERSERİSİ250KVA
KURULUM
3. Bütün kesicilerin kapalı olduğundan emin olunuz. Bu kesicilerin kullanımı sonraki
bölümlerdeaçıklanacaktır.
CH250TR13R0
4. Girişkablolarınıbağlayınız;
 RfazınıgirişL1’e,
 SfazınıgirişL2’ye,
 TfazınıgirişL3’e,
 N(nötr)’yigirişN’ye.
CH250TR14R0
AG‐SD‐39Rev.No:1Rev.Tarihi:06.05.2013YayınNo:2
38
CHALLE
ENGERSERİSİ250KVA
KU
URULUM
5. Fazsırasınıkontrollediniz.
6. 4.ve5.aadımlarıçık
kışbağlantılaarıiçintekraarlayınız.
yapıldıktansonrakablo
otutucularıkullanarakk
kablolarısabitleyiniz.
Bağlantılary
YARI: Hazırlanan KGK
K çıkışındak
ki yükler heenüz bağlanmaya hazırr durumda değil ise
UY
baağlantıesnaasındayüklerinizoleold
duğunadikk
katediniz.
UY
YARI: KGK
K’yı başlatm
madan önce kablo bağğlantılarının panolardaaki uyarılara uygun
yaapıldığından
neminolunu
uz.AyrıcaK
KGKgirişindeizoletrafo
oolupolmad
dığınıkontrrolediniz
veeyerelyöneergeleridikk
katealınız.
UY
YARI: Topraklamanın
n doğru yaapıldığından
n emin olu
unuz. Yapılaan yanlış işler ve
to
opraklamaK
KGKvetesisaattakidiğersistemlerezzararverebilir.
3.1.5
5.4. AküB
Bağlantısı
Bu
ubölümdeh
hariciakülerrinkurulum
mprosedürleerivebağlan
ntılarıhakkıındaaçıklam
malar
bu
ulabilirsinizz.
Ak
kütehlike
esi

Aküteerminalgerilimi700Vd
dc’yeulaşabiilir.

Gözlerinizivecild
dinizioluşab
bilecekarklaarakarşıkorumaaltınaaalınız.

danöncesızzıntıolupolm
madığınıkontrolediniz.
Aküleeribağlamad

Aküiççeriğizararllıdır.Temashalindebollsuylayıkay
yıptahrişdeevamedersee
dokto
orabaşvurun
nuz.
külerleçalışşmadanönceeyüzük,saaatgibimetallaksesuarlarıçıkartınızz.
Ak
3.1.5
5.4.1. HariiciAküKurulumPro
osedürüve
eBağlantıssı
Harici akü
ülerin naasıl konumlandırılacağını yuk
karıdaki “Harici Akülerin
A
Ko
onumlandırrılması” başşlığı altındaa detaylı olarak
o
bulaabilirsiniz. B
Bu bölümd
de harici
ak
külerinKGK
K’yabağlanm
masıhakkınd
dabilgiverillmiştir.
Akü uçlarını kısa
k
devre
e etmekten
n kaçınınızz. Patlayan
n aküler size ve
çevre
enizezararverebilir!
Akütterminalind
de700Vdcbulunabilir!
AG‐SD‐3
39Rev.No:1
1Rev.Tarihii:06.05.2013
3YayınNo:2
2
39
CHALLENGERSERİSİ250KVA
KURULUM
1. VariseakükabiniüzerindekianahtarlarıOFFpozisyonunaalınız.
2. Akükabinindekiaküsigortasınıçıkartınız.
3. KGKüzerindekiaküsigortasınıçıkartınız.
CH250TR15R0
4. Harici akü gruplarının seri ve paralel bağlantılarının doğru olduğundan emin
olunuz.
5. KGK’nıniçinde–BATkablosunanegatifaküterminalini,+BATkablosunadapozitif
aküterminalinibağlayınız.
6. Akülerin bağlantılarını son bir kez kontrol ederek kutupların doğru
bağlandığındaneminolunuz.
7. KGKüzerindekiaküsigortasınıyerinetakınız.
CH250TR16R0
8. Akükabinindekiaküsigortasınıyerinetakınız.
9. Variseakükabiniüzerindekianahtarları“ON”pozisyonunaalınız.
10. KGK’nınakügirişterminallerindeuygunaküvoltajlarıolupolmadığınıuygunölçü
aletiilekontrolediniz.
Harici akü kablosu seçimi uygulama ile belirlenir. KGK ve akü kabini için önerilen
sigortalar verilmiştir. Bu sigortalara bağlanabilecek en yüksek kesitli kablo kullanılması
önerilir.BukonudaEN50525‐2‐31(VDE0100‐430)adlıstandardıreferansalınız.Seçim,
kablodaenfazla0,5Vdcdüşümeizinverilecekşekildeolmalıdır.
Harici akü kabini uygulamasında akülerinizin sıcaklığa göre optimizasyonunu sağlamak için
opsiyonel olarak satılan “Harici Akü Sıcaklık Okuma Kiti” almanız önerilmektedir. Aksi
durumda, aküleriniz sıcaklığa göre optimize edilemeyecektir.
AG‐SD‐39Rev.No:1Rev.Tarihi:06.05.2013YayınNo:2
40
CHALLENGERSERİSİ250KVA
KURULUM
CH250TR17R0
3.1.5.5. KontrolveİletişimKabloBağlantıları
MakelsanKGKürünlerigelişmişhariciakükabin,çevreselizleme,panokontrolveçeşitli
akıllıizlemestandartyadaopsiyonelbağlantılarıvardır.
KGK’nınönündekibağlantılar:

BiradetRS232serihaberleşmesoketi(doğrultucuiçin)

BiradetRS232serihaberleşmesoketi(eviriciiçin)

İkiadetopsiyonelkartyuvası
KGK’nınüstündekibağlantılar:

Biradetparalellemebağlantısısoketi
AG‐SD‐39Rev.No:1Rev.Tarihi:06.05.2013YayınNo:2
41
KU
URULUM
CHALLE
ENGERSERİSİ250KVA
3.2.. ParalelK
Kurulum
Allmışolduğunuzürünpaaralelçalışab
bilmeözelliğğinesahiptir.Paralelçaalışmaözelliğiiçin
lü
ütfenyetkilisatıcınızlairrtibatageçin
niz.
Parraleluygula
amaMAKEL
LSANtarafıındanatanm
mışyetkilipersonelce
e
yap
pılmalıdır!
urumlar için
n, Challengeer® serisi ciihazlar 8
Yeedekleme veeya daha faazla güç ihtiyacı gibi du
tan
neye kadar paralel çallıştırılabilir. İki KGK’nıın paralel bağlandığı
b
b
bir sistemin prensip
şeemasıaşağıd
daverilmiştiir.
3
Giriş
L1
L2
L3
N
L1
L2
L3
N
3
4
Girişş Güçç Beslemesi
CB2
Statik By -pass
CB1
Doğrultucu
(PFC)
AC/DC
Ev
virici
(İnv
vertör )
DC
C/AC
CB3
4
Şarj /Yükseltici
(Charger /
Booster )
DC/DC
Bakım
By-pass
B
KG
GK 1
3
Giriş
ş
KGK1
CB2
Statik By -pass
L1
L2
L3
N
L1
L2
L3
N
3
4
CB1
Doğrultucu
(PFC)
AC/DC
Ev
virici
(İnv
vertör )
DC
C/AC
KGK
Anahtarı
A
KGK2
Yü
ük’e
CB3
4
Yük Dağıtıım Panosu
Şarj /Yükseltici
(Charger /
Booster )
DC/DC
KG
GK 2
c
girrişleri ve çıkışları birbirine
b
Paaralel çalışşma esnasıında birdeen fazla cihazın
baağlanmaktad
dır; fakat her birin
nin akü grubu
g
kesin
nlikle ayrııdır; aküler ortak
ku
ullanılmamaaktadır. Parralel sistemdeki cihazların yerleşimi ve elek
ktriksel bağğlantıları
yaapılırkenaşaağıdakinokttalargözönü
ündebulund
durulmalıdır.
 Paralelbağlanancihazlaraynıgüçveaynıserideolmalııdır.
onverevizy
yonkodluyaazılımileçallışıyorolmalıdır,eskiyaazılımile
 Cihazlaraynıversiyo
ç
çalışanciha
zlargüncellenmelidir.
 Cihazlar mümkün olduğunca birbirine yak
kın yerleştirrilmelidir. (maksimum 6 x 110
c
cmparalelk
kablo)
 Hercihazzınayrınötrrkablosuolm
malıdır.
AG‐SD‐3
39Rev.No:1
1Rev.Tarihii:06.05.2013
3YayınNo:2
2
42
CHALLENGERSERİSİ250KVA
KURULUM
 Hercihazınayrıtoprakbağlantısıolmalıdır.
 Cihazlardağıtımpanosuüzerindeparalellenmelivefazlarıdoğrubağlanmalıdır.(U1‐
U2‐…‐UN),(V1‐V2‐…‐VN),(W1‐W2‐…‐WN).
 Birdenfazlacihazaaynıakügrububağlanmamalıdır.
 Eşitakımpaylaşımıiçincihazlarınpanoyabağlandığıtümkablolarınuzunluğueşitve
aynıkesitteolmalıdır.
AG‐SD‐39Rev.No:1Rev.Tarihi:06.05.2013YayınNo:2
43
CHALLENGERSERİSİ250KVA
KURULUM
ParalelAyarlar
Paralel bağlantı kablosunu şekilde görüldüğü gibi bağlayınız. Sadece Makelsan
tarafındanüretilmişkablolarıkullanınız.
CH250TR18R0
CH250TR19R0
*Kullanıcı panelindeki yazılım ayarları, sadece servis yetkilisi tarafından yapılabilir. AG‐SD‐39Rev.No:1Rev.Tarihi:06.05.2013YayınNo:2
44
CHALLENGERSERİSİ250KVA
İŞLETME
4. İşletme
4.1. İşletmeProsedürü
Bu bölümde devre kesiciler, ilk çalıştırma, KGK’nın çalışma tiplerinin testleri, KGK’nın
kapatılması,EPOveRS232serihaberleşmesistemihakkındabilgibulabilirsiniz.
4.1.1. DevreKesiciler
KGK ön kısımdan ulaşılabilen üç devre kesiciye sahiptir, bunlar sırasıyla AC giriş, bakım
bypassveçıkışbağlantılarıiçinkullanılır.
CB1ileKGK’nıngirişineüçfazACvoltajuygulanmışolur.
CB2 ile yüklere AC giriş voltajı doğrudan uygulanır. Bu sayede bakım amaçlı anahtarlama
sorunsuz yapılmış olur. CB3’de bulunan yardımcı kontak bilgisi sayesinde KGK çalışırken
aktifediliriseşebekebypassstatikanahtarlarınıaktifeder.Bakımmodunasistemkesintisiz
geçmişolur.
CB3 ile KGK statik anahtarlardan aldığı AC voltajı yüklere bağlamak ya da ayırmak için
kullanılır.
AktifKesiciler
Çalışmatipi
Açıklama
CB1,CB3
OnlineMod
KGKonlinemoddaçalışır.
CB1,CB3
StatikBypassModu
KGKaşırıyüklenmiştir,yüklergeçiciolarakstatik
bypasshattınaalınır.
CB2
TestModu
KGK açıktır, fakat yükler mekanik bypass
üzerindenbeslenir.
CB2
BakımModu
KGK bakım için kapatılır, mekanik bypass
üzerindenbeslenir.
AG‐SD‐39Rev.No:1Rev.Tarihi:06.05.2013YayınNo:2
45
CHALLENGERSERİSİ250KVA
İŞLETME
4.1.2. İlkÇalıştırma
UYARI:Heradımdansonraenaz5saniyebekleyiniz.
1. Bakım(CB2)şalterini“ON”konumunagetiriniz.
2. Giriş(CB1)şalterini“ON”konumunagetiriniz.
CH250TR20R0
AG‐SD‐39Rev.No:1Rev.Tarihi:06.05.2013YayınNo:2
CH250TR21R0
46
CHALLENGERSERİSİ250KVA
İŞLETME
3. ÖnpanelikullanarakKGK’yıbaşlatınız.
“Kontrol>Şifre>Çalıştır”
4. Doğrultucunun çalışmasını bekleyiniz. Mimik
diyagramdaki doğrultucu ledi bir süre yanıp
sönecek,sonrasürekliyanacaktır.
CH250TR22R0
5. Akü şarjının çalışmasını bekleyiniz. Mimik
diyagramdakiaküşarjledisürekliyanacaktır.
CH250TR23R0
6. KGK’nın statik bypass moduna geçmesini
bekleyiniz. Mimik diyagramda statik bypass ledi
yanacaktır.
CH250TR24R0
7. Akülerin devreye alındığını ön panel gösterge ledlerinden ve “Durum>Akü” menüsünden
doğrulayınız.
AG‐SD‐39Rev.No:1Rev.Tarihi:06.05.2013YayınNo:2
47
CHALLENGERSERİSİ250KVA
İŞLETME
8. Çıkış(CB3)şalterini“ON”konumunagetiriniz.
CH250TR26R0
9. Bakım(CB2)şalterini“OFF”konumunagetiriniz.
CH250TR27R0
AG‐SD‐39Rev.No:1Rev.Tarihi:06.05.2013YayınNo:2
48
CHALLENGERSERİSİ250KVA
İŞLETME
10. ÖnpanelgöstergeledlerindenveLCDekrandan
cihazınNormalÇalışmaModunageçtiğinigörünüz.
11. Cihazabağlıyükleriaçabilirsiniz.
CH250TR25R0
Tüm bu işlemlerden sonra mimik diyagramdan yükün evirici statik anahtarları üzerinden
beslendiğini görünüz. Aksi bir durum söz konusu ise KGK toplam ve faz yüklerini kontrol
ediniz.AşırıbiryüklemesözkonusuiseKGKACkritikyükleriüzerinealmayıpseslibiralarm
verecektir.
4.1.3. KGK’nınÇalışmaTipleriniTestEtme
İlkçalışmadansonrakontrolamacıylaçalışmamodlarıarasındageçişyapınız.
4.1.3.1. NormalMod’danAküModu’naGeçiş
CB1’i kapatınız. Bu işlem şebekeden gelen enerjiyi keser ve KGK akü modunda çalışır.
ÇalışmayıkontrolettiktensonraCB1’itekraraçınız.
CH250TR28R0
AG‐SD‐39Rev.No:1Rev.Tarihi:06.05.2013YayınNo:2
49
CHALLENGERSERİSİ250KVA
İŞLETME
4.1.3.2. NormalMod’danStatikBypassModu’naGeçiş
Kullanıcı panelinden KGK’yı bypass moduna geçiriniz. Mimik diyagramdan statik bypass
ledininyandığınıgörünüz.
AnaMenü>Kontrol>ÇıkışBYPASS
CH250TR29R0
Not: Şebeke limitler dışındaysa veya fazlar yanlış bağlanmışsa KGK bypass hattına
geçmeyecektir.
4.1.3.3. StatikBypassMod’danNormalMod’aGeçiş
KullanıcıpanelindencihazıKGKmodunageçiriniz.Mimikdiyagramdandurumudoğrulayınız.
Anamenü>Kontrol>ÇıkışKGK
CH250TR30R0
AG‐SD‐39Rev.No:1Rev.Tarihi:06.05.2013YayınNo:2
50
CHALLENGERSERİSİ250KVA
İŞLETME
Not: Evirici voltajı limitler dışındaysa, aşırı yük veya ısınma varsa evirici yükü üzerine
almayacaktır.
4.1.3.4. NormalMod’danBakımBypassModu’naGeçiş
UYARI:Bakımbypassmodunageçmedenönceeviriciçıkışınınbakımbypasshattıilesenkron
olduğundaneminolunuz.Aksitaktirdeyükleregidenenerjidekısasürelibirkesilmemeydana
gelebilir.
Önpanelikullanarakcihazıstatikbypassmodunageçiriniz.Mimikdiyagramdanstatikbypass
led’ininyandığınıgörünüz.
AnaMenü>Kontrol>ÇıkışBYPASS
CH250TR31R0
AG‐SD‐39Rev.No:1Rev.Tarihi:06.05.2013YayınNo:2
51
CHALLENGERSERİSİ250KVA
İŞLETME
1. CB2’yiaçınız.(ON)
CH250TR32R0
2. ÖnpanelikullanarakKGK’yıdurdurunuz.
AnaMenü>Kontrol>Durdur
AG‐SD‐39Rev.No:1Rev.Tarihi:06.05.2013YayınNo:2
52
CHALL
LENGERSER
RİSİ250KVA
A
İŞLETME
E
3. CB1
1’iveCB3’ük
kapatınız(O
OFF).
CH250TR33R
R0
U
UYARI:
üvenlikaçıssından,ciha
azıbakımb
bypassmod
dunaaldıkta
ansonraiçiini
Gü
açm
madanönceenaz5da
akikabekle
eyiniz.
39Rev.No:1
1Rev.Tarihi:06.05.2013YayınNo:2
AG‐SD‐3
53
3
CHALL
LENGERSER
RİSİ250KVA
A
İŞLETME
E
4.1.4
4. KGK’yıTamamen
nKapatma
1. Cihazabaağlıyüklerik
kapatınız.
den “Kontro
ol>Şifre>Durrdur”
2. Ön paneld
menüsünee
gideerek
cihazı
durdurun
nuz.
YARI:
UY
Cih
hazıtamam
menkapatm
madanönceçıkıştakritikyükolm
madığından
nemin
olu
unuz.
39Rev.No:1
1Rev.Tarihi:06.05.2013YayınNo:2
AG‐SD‐3
54
4
CHALLENGERSERİSİ250KVA
İŞLETME
4.1.5. EPO(EmergencyPowerOff)
EPObutonunabasıldığında,KGKsırasıyladoğrultucuyu,yükselticiyiveeviriciyikapatır.Eğer
çıkışdevrekesicikapatmaseçeneğideayarlıysaKGKsistemdentamamenayrılır.
CH250TR34R0
4.1.6. RS232SeriHaberleşmeKurulumuveİncelenmesi
Challenger serisi standart olarak SEC protokollerini destekleyen default bağlantı hızı
2400bps olan biradetRS‐232arabiriminesahiptir.Bubirimtamamenizolevegüvenlidir.Bu
protokolkullanılarakKGK’nındurumuuzaktanbirPCyadaSNMParacılığıileizlenebilir.Bu
bağlantıhertürlüopsiyonilebirlikteçalışır.
AG‐SD‐39Rev.No:1Rev.Tarihi:06.05.2013YayınNo:2
55
CHALLENGERSERİSİ250KVA
OLAYLARVEAÇIKLAMALARI
5. OlaylarveAçıklamaları
KGKherhangibirsorunsaptadığındasesliuyarıverecektir.Mimikdurummebranındanduruma
dair ilk bilgileri alabilirsiniz. Bu çoğu zaman yeterli olmayabilir. Bu durumda log ekranından
faydalanarakaşağıdakiuyarılaraulaşabilirsiniz.
Uyarı
1
2
RS232Calıs.Komutu
UyarıAçıklaması
KGKRS232haberleşmeyazılımıtarafındançalıştırıldı.
RS232Durdur.Komutu KGKRS232haberleşmeyazılımıtarafındandurduruldu
KGKakülerinbitmesininardından,şebekeninnormaledönmesiile
ayarlanansüresonundaotomatikolarakyenidenkendiniçalıştırdı.
3
OtomatikBaslatma
4
KGKAçıldı
5
BaraSarjEdilemedi
6
HızlıAküTesti
Hızlıakütestibaşladı.
7
DerinAküTesti
Akükapasitetestibaşladı.
8
OtomatikAküTesti
Periyodikakütestibaşladı.
9
AküDesarjSonu
10
AsırıYüklenmeSonu
KGKaşırıyüktebelirlenenzamanlimitindendahafazlakaldı.Yükler
bypasshattınaaktarılacak.
11
AküTestiSonu
Akütestibitti.Testsonucuileilgilibilgileraküdurummenüsünden
görüntülenebilir.
12
AküTestiİpt.Edildi
Akütestiesnasındatestmanuelveyacihaztarafındankriterler
yerinegetirilmediğiiçiniptaledildi.
13
BypassaGeçKomutu
KGKkomutlarmenüsündenmanuelolarakstatikanahtarlarınyönü
bypasshattıüzerinedeğiştirildi.
14
AküYok
KGKanakartıenerjilendi.
KGKDCbarasınıistenilendeğereşarjedemedi.
KGKakümodundançalışırken,akülerkesmevoltajlimitininaltına
düştü.
KGK,çalıştırmaanındaakülerinmevcutolmadığınısaptadı.
AG‐SD‐39Rev.No:1Rev.Tarihi:06.05.2013YayınNo:2
56
CHALLENGERSERİSİ250KVA
OLAYLARVEAÇIKLAMALARI
15
BakımByp.Sig.ON
Bakımbypassanahtarıdevreyealındı.
16
OrtamSıc.Anormal
KGKçalışmaortamsıcaklığıizinverilenlimitlerindışınaçıktı.
17
AküdeAsırıAkım
KGKaküşarjakımıbelirlenendeğerinüzerineçıktı.Normale
dönenekadarşarjkapatılacak.
18
SebekeVoltajıKötü
Şebekevoltajıbelirlenenlimitlerindışınaçıktı,KGKakümoduna
geçecek.
19
EviriciAsırıSıcak
Eviricisıcaklığıbelirlenenlimitlerindışınaçıktı5derecelikdaha
artışolursayükbypasshattınaaktarılacak.
20
PFCAsırıSıcak
Doğrultucusıcaklığıbelirlenenlimitlerindışınaçıktı5derecelik
dahaartışolursayükbypasshattınaaktarılacak.
21
SarjAsırıSıcak
Şarj/boostmodülüsıcaklığıbelirlenenlimitlerindışınaçıktışarj
modundaiseşarjdurdurulacak,boostmodundaiseKGK
durdurulacak.
22
STSAsırıSıcak
Statiktransferanahtarlarınsıcaklığıbelirlenenlimitlerindışınaçıktı
KGKdurdurulacak.
23
CıkısFL1AsırıAkım
ÇıkışL1fazındakısadevrekorumasıdevreyegirdi.
24
CıkısFL2AsırıAkım
ÇıkışL2fazındakısadevrekorumasıdevreyegirdi.
25
CıkısFL3AsırıAkım
ÇıkışL3fazındakısadevrekorumasıdevreyegirdi.
26
BypassVoltajıKötü
KGKbypassmodundaikenbypassvoltajılimitlerdışınaçıktı,KGK
sıcaklıkveyükdurumunormalsenormalmodageçecek;değilse
duracak.
27
BypassFrek.Kötü
KGKbypassmodundaikenbypassfrekansılimitlerdışınaçıktı,KGK
sıcaklıkveyükdurumunormalsenormalmodageçecek;değilse
duracak.
28
BobinAsırıSıcak
KGKeviriciveyadoğrultucusargılarındaaşırısıcaklıkvar.
29
EviriciVoltajıKötü
Eviricivoltajlimitdeğerleriaşıldıyükbypasshattınaaktarılacak,
eviricivoltajınormaledöndüğündeKGKnormalmodatekrar
dönecek.
AG‐SD‐39Rev.No:1Rev.Tarihi:06.05.2013YayınNo:2
57
CHALLENGERSERİSİ250KVA
OLAYLARVEAÇIKLAMALARI
Çıkışyükdeğeri%105’inüzerineçıktı,aşırıyüklenmesayacı
çalışacak,KGKnormalmoddaiseyüknormaledönenekadarşarj
kapanacak.
30
AsırıYüklenme
31
BakımByp.Sig.OFF
32
OrtamSıc.Normal
KGKçalışmaortamsıcaklığıizinverilenlimitleredöndü.
33
SebekeVoltajıNor.
Şebekevoltajıbelirlenenlimitleriçinde,KGKnormalmoduna
geçecek.
34
EviriciSıc.Normal
Eviricisıcaklığıbelirlenenlimitleriçinde,yükvediğersıcaklıklar
normalseKGKnormalmodageçecek.
35
PFCSıc.Normal
Doğrultucusıcaklığıbelirlenenlimitleriçinde,yükvediğer
sıcaklıklarnormalseKGKnormalmodageçecek.
36
SarjSıc.Normal
Şarj/boostmodülüsıcaklığıbelirlenenlimitleriçinde,şarjtekrar
devreyegirecek.
37
STSSıc.Normal
Statiktransferanahtarlarınsıcaklığıbelirlenenlimitleriiçinde.
38
BypassVoltajıNor.
39
BypassFrek.Nor.
Bypassfrekansıbelirlenenlimitleriçinde.
40
BobinSıc.Normal
KGKeviriciveyadoğrultucusargılarındakisıcaklıknormaledöndü.
41
EviriciVoltajıNor.
Eviricivoltajılimitleriçinde,KGKnormalmodadönecek.
42
YükNormal
Bakımbypassanahtarıdevredençıkarıldı.
Bypassvoltajıbelirlenenlimitleriçinde.
Çıkışyükü%100ünaltınaindi,şarjkapandıysatekrardevreye
girecek.
43
BYP.Tris.L1K.Devre KGK,bypassL1tristöründekısadevretespitetti.KGKkapatılacak.
44
BYP.Tris.L2K.Devre KGK,bypassL2tristöründekısadevretespitetti.KGKkapatılacak.
45
BYP.Tris.L3K.Devre KGK,bypassL3tristöründekısadevretespitetti.KGKkapatılacak.
46
KGK.Tris.L1K.Devre KGK,eviriciL1tristöründekısadevretespitetti.KGKkapatılacak.
AG‐SD‐39Rev.No:1Rev.Tarihi:06.05.2013YayınNo:2
58
CHALLENGERSERİSİ250KVA
OLAYLARVEAÇIKLAMALARI
47
KGK.Tris.L2K.Devre KGK,eviriciL2tristöründekısadevretespitetti.KGKkapatılacak.
48
KGK.Tris.L3K.Devre KGK,eviriciL3tristöründekısadevretespitetti.KGKkapatılacak.
49
KGK.Tris.L1A.Devre
KGK,eviriciL1tristörünündevreyealınamadığınıtespitetti.Yük
bypasshattıüzerineaktarılacak.
50
KGK.Tris.L2A.Devre
KGK,eviriciL2tristörünündevreyealınamadığınıtespitetti.Yük
bypasshattıüzerineaktarılacak.
51
KGK.Tris.L3A.Devre
KGK,eviriciL3tristörünündevreyealınamadığınıtespitetti.Yük
bypasshattıüzerineaktarılacak.
52
BYP.Tris.L1A.Devre
KGK,bypassL1tristörünündevreyealınamadığınıtespitetti.Yük
eviricihattıüzerineaktarılacak.
53
BYP.Tris.L2A.Devre
KGK,bypassL2tristörünündevreyealınamadığınıtespitetti.Yük
eviricihattıüzerineaktarılacak.
54
BYP.Tris.L3A.Devre
KGK,bypassL3tristörünündevreyealınamadığınıtespitetti.Yük
eviricihattıüzerineaktarılacak.
55
Prl.Sis.F.Sır.Hatası
56
AküdenBaslatma
57
Prl.BaslamaHatası
58
EviriciHatası
59
CıkısKapalı
Statiktransferanahtarlarınıntamamıdeaktif.Yüklereenerji
verilemiyor.
60
NormalMod
KGKnormalmoddaçalışıyor,yüklerdoğrultucu‐eviricihattı
üzerindenenerjileniyor.
61
AküModu
62
BypassModu
63
BakımBypassModu
ParalelçalışanKGK’larınbirveyadahafazlasınıngirişfazsırası
birbirlerineuymuyor.
KGK’yaaküdenbaşlatmakomutuverildi.
ParalelbağlıKGK’lardanbirveyabirkaçıçalıştırmaiçin
hazırlanamadı.
KGKçalıştırıldığındaeviricivoltajınıhazırlayamadı.
KGKakümodundaçalışıyor,yüklerakü‐eviricihattıüzerinden
enerjileniyor.
KGKbypassmoddaçalışıyor,yüklerbypasshattıüzerinden
enerjileniyor.
KGKbakımbypassmodundaçalışıyor,yüklerbakımbypasshattı
üzerindenenerjileniyor.
AG‐SD‐39Rev.No:1Rev.Tarihi:06.05.2013YayınNo:2
59
CHALLENGERSERİSİ250KVA
OLAYLARVEAÇIKLAMALARI
64
ParalelMod
İkiveyadahafazlaKGKgüçpaylaşımımodundaçalışıyor.Yük
KGK'larıneviricihatlarıüzerindenbesleniyor.
65
TestMod
KGKakütestmodunageçti,yüklerdoğrultucu‐akü‐eviricihattı
üzerindenkaynakpaylaşımlıolarakçalışıyor.
66
EKOMod
KGKekomoddançalışıyor.Yüklerbypasshattıüzerinden
besleniyor.
67
EviriciyeGeçKomutu
KGKkomutlarmenüsündenmanuelolarakstatikanahtarlarınyönü
eviriciüzerinedeğiştirildi.
68
CıkısVoltajHatası
KGKçalıştırmaanındaçıkışındavoltajtespitedildi.KGKdurduruldu.
69 PFCDurdurmaKomutu
Doğrultucuçalışmaanındaanormaldurumsaptadı,KGKdurdurma
komutuverdi.
70
CalıstırmaKomutu
KGKkomutmenüsündençalıştırmakomutuuygulandı.
71
DurdurmaKomutu
KGKkomutmenüsündendurdurmakomutuuygulandı.
72
AküAnahtarıHatası
Akübaradoldurmasırasındahataoluştu,akülerdevreyealınamadı.
73
KGKDurdu
74
BypassHatası
75
ParametreDegisti
76
AkülerDegisti
77
AküKontaktörüOFF
Servismenüsündenakümekanikanahtarıdeaktifedildi.Aküler
devrededeğil.
78
AküKontaktörüON
Servismenüsündenakümekanikanahtarıaktifedildi.Aküler
devrede.
79
SarjHatası
80
ParalelKomut
KGKdurduruldu.
KGKkısasüreiçindeçokfazlasayıdabypassmodageçti,KGK
kapatılacak.
Servismenüsündencihazlailgiliparametrelerdeğiştirildi.
Akütakılmatarihideğiştirildi.Aküistatistiklerisıfırlanacak.
AkülerKGK’yabağlıolmasınarağmenşarjedilemiyor.
ParalelmoddaçalışanbirKGKstatikanahtarlarındurumunu
değiştirmekiçinkomutaldı.
AG‐SD‐39Rev.No:1Rev.Tarihi:06.05.2013YayınNo:2
60
CHALLENGERSERİSİ250KVA
OLAYLARVEAÇIKLAMALARI
ParalelmoddaçalışanslaveKGKCANBus’danmastercihaza
ulaşamıyor.KGKçalışıyorsakapanacak.
81
Prl.CANHbr.Yok
82
HariciCalısKomutu
ParalelmoddaçalışanKGKdiğerbirKGK’dançalıştırmakomutu
aldı.
83
HariciDur.Komutu
ParalelmoddaçalışanKGKdiğerbirKGK’dandurdurmakomutu
aldı.
84
Har.BYP.GecKomutu
ParalelmoddaçalışanKGKyükübypasshattıüzerineaktarmakiçin
komutaldı.
85
Har.KGK.GecKomutu
ParalelmoddaçalışanKGKyüküeviriciüzerineaktarmakiçin
komutaldı.
86
Prl.Hbr.FEHatası
87
EviriciOlustu
88
AküSıc.Anormal
89
BoosterAsırıAkım
90
EPOyaBasıldı
91
AküDüsük
92
Prl.485Hbr.Yok
93
STSAsırıAkım
Bypasshattındanaşırıyüklenmesüresidoldu.
94
CıkısSig.Kapalı
KGKçıkışanahtarıkapandı.Yüklereenerjiverilemez.
95
BYP.FazSır.Hatası
96
FanHatası
Fankontrolsistemiilehaberleşmekurulamıyor.(Sadecefankontrol
sistemiiçerenKGK’lariçin.)
97
CıkısDCV.Hatası
EviriciDCvoltajlimitiaşıldı.Yüklerbypasshattınatransferedilecek.
ParalelmoddaçalışanslaveKGKgelenakımpaylaşımıbilgisinde
hatatespitetti.
KGKçalıştırmadansonraEviricivoltajıistenendeğereulaştı.Yükleri
eviriciüzerindenbesleyebilir.
Aküsıcaklığılimitlerdışında,akülerzarargörebilir.
Akümodundaaşırıakım,KGKkapatılacak.
EPObutonunabasıldı.
KGKakümodundaçalışırkenakükapasitesiöncedenayarlanmış
aküdüşüklimitininaltınadüştü.
PararlelKGK’lararasındaRS485haberleşmesimevcutdeğil.
KGKçalıştırmaanındaşebekedefazsırasınıntersolduğutespit
edildi.
AG‐SD‐39Rev.No:1Rev.Tarihi:06.05.2013YayınNo:2
61
CHALLENGERSERİSİ250KVA
OLAYLARVEAÇIKLAMALARI
98
AküSıc.Normal
Aküsıcaklığılimitleriçinde.
99
CıkısSig.Açık
100
FanlarDevrede
101
PFCPbaraY.Voltaj
Pozitifbaravoltajılimitiaşıldı.
102
PFCNBaraY.Voltaj
Negatifbaravoltajılimitiaşıldı.
103
PFCFL1AsırıAkım
DoğrultucuL1fazındakısadevrekorumasıdevreyegirdi.
104
PFCFL2AsırıAkım
DoğrultucuL2fazındakısadevrekorumasıdevreyegirdi.
105
PFCFL3AsırıAkım
DoğrultucuL3fazındakısadevrekorumasıdevreyegirdi.
106
TekDurdurma
ParalelçalışanKGK’yaparalelsistemdenayrıolaraksadece
kendisinidurdurmasıiçinkomutverildi.
107
MasterDegisti
ParalelsistemdeKGKmastercihazoldu.
108
ParalelIDCakısması
109
CıkısOfsetHatası
110
BypasstaKısaDevre
111
CıkısRMSHatası
KGKçıkışvoltajınındeğerilimitlerdışınaçıktı.KGKkapatılacak.
112
TümünüDurdur
Önpaneldenparalelsistemintümünüdurdurmakomutuverildi.
113
TamponSarjModu
114
GüçKay.Hatası
KGKçıkışanahtarıaçıldı.Yüklereenerjiverilebilir.
Fankontrolsistemiilehaberleşmekuruldu.(Sadecefankontrol
sistemiiçerenKGK’lariçin.)
ParalelsistemdebirveyadahafazlacihazınIDdeğeribirbiriileaynı.
Paralelsistemlerdeslavecihazınçıkışınınbirveyadahafazlafazı
mastercihazabağlıdeğil.
Bypasstançalışırkenkısadevreakımlimitiaşıldı.KGKkapatılacak.
KGKşarjmodusabitakımmodundan,sabitvoltajdabekleme
modunageçti.
Güçkaynağıhatabulucudevresindenhatasinyalialgılandı.
AG‐SD‐39Rev.No:1Rev.Tarihi:06.05.2013YayınNo:2
62
CHALLENGERSERİSİ250KVA
115
JeneratörModu
OLAYLARVEAÇIKLAMALARI
Kurukontakkartınınjeneratörmodugirişindensinyalalgılandı.
Jeneratörmodunageçecek.
AlarmlarveAçıklamaları
Alarm
Alarm Açıklaması
1
AşırıSıcaklık
KGKbirimlerindesıcaklıklimitiaşıldı,Durum>Sıcaklıklar
menüsünükontroledin.
2
AşırıYük
KGKaşırıyüklü,yüküazaltın.
3
BypassKötü
Bypasshattıvoltajıveyafrekansılimitlerdışında,bypassyapılamaz.
4
UPSKapandı
Cihazkapandı.
5
ŞarjHatası
Şarjdevresiproblemalgıladı,akülerşarjedilemiyor.Şebeke
kesilmesidurumunda,kritikyüklerenerjisizkalabilir.
6
FanHatası
Fankontrolkartınaulaşılamıyor,sıcaklığagörekontrol
yapılamayacak.
7
SigortaHatası
Çıkışsigortasıkapalı.
8
KapanmayıBekliyor
KGK’yadurdurmakomutuverildi,verilensüreninsonunda.
9
AküYok
KGK’yabağlıaküalgılanamadı.
10
M.Byp.Sig.Aktif
Bakımbypasssigortasıaçık.
11
S.Byp.Modu
KGKkritikyükleristatikbypasshattıüzerindenbesliyor.
12
TestYapılıyor
KGK,akütestimodunagirdi.
13
AküleriDeğiştir
Akütestisonunda,akülerinkapasitelerininyetersizolduğugörüldü.
Şebekekesilmesindekritikyüklerenerjisizkalabilir.
14
EviriciHatası
Eviricivoltajıoluşturulamıyor,KGKonlinemodageçemeyecek.
15
AküModu
KGK,aküdençalışmamodunageçti.
16
Par.IDÇakışması
ParalelbağlısistemdebirdenfazlaaynıIDnumarasınasahipKGK
var.IDnumaralarınıkontroledin.Budurumdasistemçalıştırılamaz.
17
ParalelHab.Yok
KGK,paralelsistemdekimastercihazlahaberleşemiyor.Paralel
sistembağlantılarınıkontroledin.
AG‐SD‐39Rev.No:1Rev.Tarihi:06.05.2013YayınNo:2
63
CHALLENGERSERİSİ250KVA
OLAYLARVEAÇIKLAMALARI
18
AküDüşük
Aküdençalışmamodunda,akükapasitesibelirlenenyüzdelimitin
altınadüştü.
19
EKOModu
KGK,EKOmoddaçalışıyor.
20
TristörHatası
Birveyabirkaçtristörarızalı.Ayrıntıiçingeçmişolaykayıtlarına
bakınız.
21
Byp.FazSır.Hata.
Bypasshattıfazsırası,eviricifazsırasıile.
22
Par.CihazEksik
Paralelsistemdealgılanancihazsayısı,setedilencihazsayısıileaynı
değil.
23
AkımPay.Hatası
KGK’nınbirveyabirkaçfazıparalelsistemdekidiğercihazlardan
farklıyükleniyor.
24
Güç.Kay.Hatası
Paralelçalışangüçkaynaklarındanbiridevredençıktı.
25
JeneratörModu
KGKjeneratörmodunageçti.Kurukontakkartındanjeneratör
modunageçkomutugeldi.
AG‐SD‐39Rev.No:1Rev.Tarihi:06.05.2013YayınNo:2
64
CHALLENGERSERİSİ250KVA
TEKNİKÖZELLİKLERTABLOSU
6. Teknik Özellikler Tablosu
TeknikÖzellikler
Güç
250KVA
AktifGüç
200kW
GİRİŞ
GirişVoltajAralığı
220±%15(L‐N)veya380±%15(L‐L)3P+N+PE
GirişGüçFaktörü
Tamyükte>0.99
GirişFrekansAralığı
50Hz±10%/60Hz±10%(Ayarlanabilir)
Doğrultucu
IGBTDoğrultucu
GirişHarmonikBozunumu(THDi)
<%5
ÇIKIŞ
ÇıkışGerilimi
Toparlama
220/380VAC(230/400VACAyarlanabilir)3P+N±1%Statik,±1%Dengesiz
0%‐100%‐0%yükteçıkıştoleransıenfazla%5,%1bandınadönüş<40ms.
Verim
ÇıkışFrekansAralığı
%93'ekadar
50Hz±2%Aralığındaşebekeilesenkron,şebekearalığındışınaçıktığında50Hz±
0,2%,akümodunda50Hz±0,2%
Lineer<%3
ÇıkışHarmonikBozunumu
(THDv)
Non‐Lineer<%4
TepeFaktörü(CF)
AşırıYükKapasitesi
Korumalar
3:1
%125yükte10dakika,%150yükte1dakika.
Girişgeriliminintoleranslardışınaçıkması,girişfrekansınıntoleranslardışına
çıkması,giriştefazkesilmesi,çıkışgeriliminintoleranslardışınaçıkması,çıkış
frekansınıntoleranslardışınaçıkması,çıkıştafazkesilmesi,çıkışgeriliminde
oluşabilecekDCbileşen,Çıkıştameydanagelecekaşırıyük(belirlenensürelerin
dışında),Sıcaklıkkaynaklıarızalanmayasebepolacakseviyedeısınma,DCbara
gerilimindeoluşacakyüksekgerilim,DCbaragerilimindeoluşacakdüşükgerilim,
çıkıştakısadevre.
AKÜ
AküSayısı(12V)
ŞarjDeğeri(C)
ŞarjGücü
50
Nominal0.1C,ayarlanılabilir.
Sürekliçıkışgücünün%25'i
HABERLEŞME
Bağlantı
RS232Standart,RS485veSNMPadaptöropsiyonu
KuruKontak
Opsiyonel
Protokol
SEC,TELNET
SERTİFİKALAR
Kalite
AG‐SD‐39Rev.No:1Rev.Tarihi:06.05.2013YayınNo:2
ISO9001
65
CHALLENGERSERİSİ250KVA
TEKNİKÖZELLİKLERTABLOSU
Standart
CE,TSE
Güvenlik
TSEN62040‐1‐1,IEC60950
EMC/LVD
TSEN62040‐2;AClass
GENEL
ÇalışmaSıcaklığı
DepolamaSıcaklığı
0°C~40°Carası(aküleriçin0~25°C)
‐15°C~45°Carası(aküleriçin‐10~60°C)
KorumaSınıfı
IP20
Şase
Anti‐StatikBoyaKorumalı
Nem
ÇalışmaYüksekliği
0‐95%
<1000m,DüzeltmeFaktörü1.<2000m,DüzeltmeFaktörü>0,92,<3000m;
DüzeltmeFaktörü>0,84
AkustikGürültü(1m)
OlayKaydı
Paralelleme
<70dBA
500detaylıolay.(DurumMenüsüKaydedilir)
8adedekadarparalelgüçartımı
EPO(EmergencyPowerOff)
Standart
İzolasyonTrafosu
Opsiyonel
AküsüzAğırlık(kg)
700
Ölçüler(GxDxY)
1055x800x1905mm
AG‐SD‐39Rev.No:1Rev.Tarihi:06.05.2013YayınNo:2
66
CHALLENGERSERİSİ250KVA
GARANTİ
7. Garanti
7.1. GarantiŞartları

Ürünlerimiz; üretim, malzeme ve işçilik hatalarından meydana gelebilecek arızalara karşı
teslim tarihinden itibaren iki yıl garantilidir. Bu tip arızalardan dolayı oluşacak işçilik
masrafıvedeğiştirilenparçabedelitalepedilmeksizintamiriyapılacaktır.

Arızalardakullanımhatasınınbulunupbulunmadığıservisistasyonları,servisistasyonunun
mevcut olmaması halinde sırasıyla; bu malınsatıcısı,bayii,acentesi, temsilciliği, ithalatçısı
veyaimalatçı‐üreticisindenbirisitarafındandüzenlenenraporlabelirlenir.

Arızalı ürünün tamir süresi en fazla yirmi iş günüdür. Bu süre; ürünün, satıcısı, bayi,
acentesi, temsilciliği, ithalatçısı ve imalatçısından birine teslim edildiği tarihten itibaren
başlar. Ürünün, garanti süresi içerisinde arızalanması durumunda, tamirde geçen süre
garanti süresine eklenir. Ürünün arızasının on iş günü içerisinde giderilememesi halinde,
imalatçı‐üreticiveyaithalatçı;malıntamiritamamlanıncayakadar,benzerözellikleresahip
başkabirmalıtüketicininkullanımınatahsisetmekzorundadır.

Tüketicininonarımhakkınıkullanmasınarağmen;
o
Malın tüketiciye teslim edildiği tarihten itibaren, garanti süresi içinde kalmak
kaydıyla, bir yıl içerisinde en az dört defa veya imalatçı‐üretici ve/veya ithalatçı
tarafındanbelirlenengarantisüresiiçerisindealtıdefaarızalanmasınınyanısıra,bu
arızalarınmaldanyararlanamamayısüreklikılması,
o
Malıntamiriiçingerekenazamisüreninaşılması,
o
Firmanın servis istasyonunun, servis istasyonunun mevcut olmaması halinde
sırasıyla satıcısı, bayii, acentesi, temsilciliği, ithalatçısı veya imalatçı‐üreticisinden
birisinin düzenleyeceği raporla arızanın tamirinin mümkün bulunmadığının
belirlenmesi, durumlarında, tüketici malın ücretsiz değiştirilmesini, bedel iadesi
veyaayıporanındabedelindirimitalepedebilir.

Garanti kapsamı içerisindeki tamirat veya değişimlerde tüketici, istendiği takdirde garanti
kartınıgöstermekleyükümlüdür.
AG‐SD‐39Rev.No:1Rev.Tarihi:06.05.2013YayınNo:2
67
CHALLENGERSERİSİ250KVA

GARANTİ
Kargo ile gönderilen ürünleri teslim almadan önce mutlaka dış ambalajda hasar kontrolü
yapmanız gerekmektedir. Var olan bir hasar durumunda kargo görevlisine “hasar tespit
tutanağı”hazırlatılmalıdır.
o
(Örnek:Ürünelimeulaştığındakontroledilmişvehasarlıolduğugörülmüştür.)

HasartespittutanağıhazırlatıldıktansonraMakelsanmerkezebilgiverilmesiniricaederiz.
Kargodan imza karşılığı teslim alınan ürün hasarsız ve eksiksiz olarak teslim alınmış
anlamınagelmektedir.

Yerinde servis hizmeti olmayan “tak çalıştır” ürünlerde onarım; Makelsan merkezinden
yapılacak yönlendirmeye göre Makelsan fabrikasında veya en yakın servis noktasında
yapılır.ArızalıürünMakelsanmerkezindenyapılacakyönlendirmeyegöre,enyakınservis
noktasına elden ya da Makelsan fabrikaya gönderilmek üzere anlaşmalı kargo firmasına
“orijinalambalajında”teslimedilir.Garantikapsamındakiarızalardakargoücretianlaşmalı
kargofirmasınateslimedilmesişartıileMakelsan’aaittir.

Servis tarafından istenmediği sürece cihaz kutulu olarak orijinal ambalajında
gönderilmelidir. Oluşabilecek onarım durumlarında cihazı sevk ederken kullanmak
amacıyla cihazın orijinal ambalajını saklamakla yükümlüdür. Aksi takdirde yaşanan
sıkıntılardasorumlulukkabuledilmeyecektir.

Arızalı olarak elden veya kargo ile yollanan tüm ürünler, gerekli taşıma koşullarını yerine
getirecektir.(Anti‐statikkoruyucu,baloncuklupoşetvekutugibi...)Ürününüzerindeürüne
ait okunabilir barkot seri numarasının olması gerekmektedir. Olmadığı takdirde garanti
kapsamınagirmemektedir.

Kargo ile gönderilen ürünlerde ürünlerin mutlaka sevk irsaliyesi ile gönderilmesi,
gönderilenirsaliyedeürünseri/model/arızabilgilerininyazılması(örnek:arızaformu)ve
paketiçeriğiyleirsaliyedebelirtilenürünlerinuyuşmasıgerekmektedir.Aksitakdirdekargo
kabuledilmeyecektir.

MakelsanmarkalıürünlerilebirlikteverilenGarantiBelgesi'ninkullanılmasına4077sayılı
kanunilebukanunadayanılarakdüzenlenenTRKGM‐95/116‐117sayılıtebliğuyarıncaT.C.
Sanayi ve Ticaret bakanlığı, Tüketicinin ve Rekabetin Korunması Genel Müdürlüğü
tarafından ……. sayılı ile izin verilmiştir. Makelsan kanun ve mevzuatın belirlediği
yükümlülüklereuymayıkabulvetaahhütetmektedir.
AG‐SD‐39Rev.No:1Rev.Tarihi:06.05.2013YayınNo:2
68
CHALLENGERSERİSİ250KVA
7.2.

GARANTİ
GarantiKapsamıDışındaKalanDurumlar
Ürünün kullanma kılavuzunda yer alan hususlara aykırı veya belirtilen ortam koşulları
dışında (sıcaklık, nem vs.) kullanılmasından kaynaklanan arızalar garanti kapsamı
dışındadır.

Ürünileberaberkullanılanveönerilenlerdışındaolanyazılım,donanım,arabirimaksesuar
veya sarf malzemelerinden; yer değiştirme, yanlış ve yetersiz bakım, kalibrasyon veya
yanlış kullanımdan, mal için yayınlanan çevre spesifakasyonlarına aykırı işletimden, hava
tesisatının yetersizliği, malın aşırı nemli veya sıcak ortamda kullanılması, elektronik
devrelerezararlı,aşındırıcıortamdaçalıştırılmasından;kaza,darbeelektrik,nakliyat,doğal
afetlerden kaynaklanan, hasar ve arızalar sayılanlarla sınırlı kalmamakla beraber ürün
garantikapsamıdışındakalır.

Arızakabulüsırasındayapılangenelincelemedeürünügarantidışıbırakanbazıproblemler
anlaşılamayabilir. Daha sonrateknikservis ekipmanlarıyla yapılan ayrıntılıincelemedebu
kusurlarınortayaçıkmasıdurumundaürünmüşteriyegeriiadeedilir.

Garanti kapsamı dışındaki ürünlere yetkili servisin olanakları içinde müşteri isteğiyle
ücretlimüdahaleedilir.Onarımımümkünolmayangarantidışıürünlermüşteriyegeriiade
edilir.

Makelsan’ınonayıolmadanürünemüdahaleedilmesi,içtenveyadıştankurcalanması,tamir
edilmeye çalışılması ve parça değiştirilmesinden kaynaklanan hasar ve arızalar, yetkili
olmayan bir servisin/satıcının/şahsın/kuruluşun müdahale etmesi halinde oluşabilecek
arızalar garanti kapsamı dışında kalır. Ürünlerin dış yüzeylerinin (kabin‐kapak‐ön panel)
bozulması, kırılması, çizilmesi, zamanla ve kullanılma ile oluşan eskime, yıpranma,
tozlanmanınyaratacağıarızalargarantikapsamıdışındadır.

Ürünüzerindekiorijinalserinumaraları,garantietiketlerivemühürlerinkaldırılmasıveya
tahrip edilmesi durumlarında, ürün, garanti kapsamı dışında kalır. Ürünlerin tanıtım veya
kullanım kılavuzunda belirtilen dışında herhangi bir amaca uygun olduğu konusunda
garantiverilmemektedir.

VRLAakülerinrafömrü15°Cortamsıcaklığında6ay,25°Cortamsıcaklığında3aydır.

Satınalınansistemin3ayiçerisindedevreyealınmasızorunludur.
AG‐SD‐39Rev.No:1Rev.Tarihi:06.05.2013YayınNo:2
69
CHALLENGERSERİSİ250KVA
GARANTİ
AG‐SD‐39Rev.No:1Rev.Tarihi:06.05.2013YayınNo:2
70
GARANTİ BELGESİ
İMALATÇI FİRMA Belge Onay Tarihi Belge No : ‐‐ / ‐‐ / ‐‐‐‐ : ÜNVAN ADRES MAKELSAN MAKİNE KİMYA ELEKTRİK SAN. TİC. LTD. ŞTİ. TELEFON : 0216 – 428 65 80 FAKS : 0216 – 327 51 64 : __________________________________________ _____ MARKASI : __________________________________________ _____ MODELİ : __________________________________________ _____ : __________________________________________ _____ TESLİM TARİHİ VE YERİ : __________________________________________ _____ AZAMİ TAMİR SÜRESİ : 20 iş günü GARANTİ SÜRESİ : __________________________________________ _____ FİRMA YETKİLİSİNİN İMZA VE KAŞESİ MALIN CİNSİ SERİ NO / BANDROL SATICI FİRMA ÜNVAN : __________________________________________ _____ ADRES : __________________________________________ _____ TELEFON : __________________________________________ _____ FAKS : __________________________________________ _____ FATURA TARİHİ / NO : __________________________________________ _____ TARİH / İMZA VE KAŞE : __________________________________________ _____ : __________________________________________ _____ MÜŞTERİ
ÜNVAN / İSİM ADRES : __________________________________________ _____ İMZA : __________________________________________ _____
UPS YETKİLİ SERVİSLERİ
İstanbul Deri Organize Sanayi Bölgesi 2. Yol I ‐5 Parsel 34956 Tuzla/İstanbul Tel: 0216 428 6 5 80 Fax: 0216 327 51 64 makels [email protected] an.com.tr www.makelsan.com.tr PZ‐FR‐07 (R.1) Revizyon Tarihi: 03.11.2010 GARANTİ BELGESİ
1 – Garanti süresi, malın teslim tarihinden itibaren başlar ve …….. yıldır. 2 – Malın bütün parçaları dahil olmak üzere tamamı Firmamızın garanti kapsamındadır. 3 – Malın garanti süresi içerisinde arızalanması durumunda, tamirde geçen süre garanti süresine eklenir. Malın tamir süresi en fazla …….. iş günüdür. Bu süre, mala ilişkin arızanın servis istasyonuna, servis istasyonunun olmaması durumunda, malın satıcısı, bayii, acentesi, temsilciliği, ithalatçısı veya imalatçısından birisine bildirim tarihinden itibaren başlar. Sanayi malının arızasının 10 iş günü içerinde giderilmemesi halinde, imalatçı veya ithalatçı; malın tamiri tamamlanıncaya kadar, benzer özelliklere sahip başka bir sanayi malını tüketicinin kullanımına tahsis etmek zorundadır. 4 – Malın garanti süresi içerisinde, gerek malzeme ve işçilik, gerekse montaj hatalarından dolayı arızalanması halinde, işçilik masrafı, değiştirilen parça bedeli ya da başka herhangi bir ad altında hiçbir ücret talep etmeksizin tamiri yapılacaktır. 5 – Malın; ‐
‐
‐
Teslim tarihinden itibaren garanti süresi içinde kalmak kaydıyla bir yıl içerisinde, aynı arızayı ikiden fazla tekrarlaması veya farklı arızaların dörtten fazla ortaya çıkması sonucu maldan yararlanamamanın süreklilik kazanması, Tamiri için gereken azami sürenin aşılması, Servis istasyonunun mevcut olmaması halinde sırasıyla satıcı, bayii, acentesi, temsilciliği, ithalatçısı veya imalatçısından birisinin düzenleyeceği raporla arızanın tamirinin mümkün bulunmadığının belirlenmesi durumlarında ücretsiz olarak değiştirme işlemi yapılacaktır. 6 ‐ Malın kullanma kılavuzunda yer alan hususlara aykırı kullanılmasından kaynaklanan arızalar garanti kapsamı dışındadır. 7 – Garanti Belgesinde ilgili olarak çıkabilecek sorunlar için Sanayi ve Ticaret Bakanlığı Tüketicinin ve Rekabetinin Korunması Genel Müdürlüğü’ne başvurabilir. UYARI 8 – Müşteri MAKELSAN yetkili servis elemanları dışında cihaza hiçbir şekilde onarım için müdahale etmeyecektir. 9 – 8. Maddenin ihlalinden doğacak hasar ve sonuçlar müşteriye fatura edilecektir. Bu belgenin kullanılmasına; 4077 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ve bu Kanun’a dayanılarak yürürlüğe konulan Garanti Belgesi Uygulama Esaslarına Dair Tebliği Uyarınca, T.C. Sanayi ve Ticaret Bakanlığı Tüketicinin ve Rekabetinin Korunması Genel Müdürlüğü tarafından izin verilmiştir. CHALLENGERSERİSİ250KVA
İLETİŞİMBİLGİLERİ
8. İletişimBilgileri
www.makelsan.com.tr
İstanbul Deri Organize Sanayi Bölgesi 2. Yol, I -5 Parsel,
34956 Tuzla/ İstanbul
Tel: 0216 428 65 80 Faks: 0216 327 51 64 e-mail: [email protected]
İzmir Şube: Hakapınar Mah. 1348 Sok. 2AE Keremoğlu İş Merkezi Yenişehir – İzmir
Tel: 0232 469 47 00 Faks: 0232 449 47 00 e-mail: [email protected]
AG‐SD‐39Rev.No:1Rev.Tarihi:06.05.2013YayınNo:2
73
www.makelsan.com.tr
İstanbul Deri Organize Sanayi Bölgesi 2. Yol, I -5 Parsel,
34956 Tuzla/ İstanbul
Tel: 0216 428 65 80 Faks: 0216 327 51 64 e-mail: [email protected]
İzmir Şube: Hakapınar Mah. 1348 Sok. 2AE Keremoğlu İş Merkezi Yenişehir – İzmir
Tel: 0232 469 47 00 Faks: 0232 449 47 00 e-mail: [email protected]

Benzer belgeler