Tarımsal krediler çok can yakacak

Transkript

Tarımsal krediler çok can yakacak
Taþpýnar Muhasebe
Tarýmsal krediler
çok can yakacak...
Cumartesi, 17 Nisan 2010
Ali Ekber YILDIRIM / TARIM DÜNYASINDAN
Bundan 10 yýl öncesine
kadar, Ziraat Bankasý ve bir iki banka dýþýndaki bankalar tarýmla ilgilenmez,
çiftçileri bankanýn kapýsýndan içeri sokmazdý.
2001 krizinden sonra
yeniden yapýlandýrýlan ve pek çoðu yabancýlara teslim edilen bankalar bu yeni
dönemde tarýmý keþfetti. Yerli ve yabancý giriþimcilerin tarým ve hayvancýlýða
yatýrým yapmasý, mevcut iþletmelerin büyüme isteði bankalarýn ilgisini daha da
artýrdý. Bankalar tarýmsal kredilerde büyük bir yarýþa girdi.
Bir çok banka
"tarýmsal krediler" birimini kurdu. Tarým için özel paketler
hazýrlandý. Televizyonlarda reklam kampanyalarý yapýldý. Halkýn sevdiði
sanatçýlar köylü kýlýðýnda kredi pazarladý. Elleri nasýrlý çiftçiler reklam
yýldýzý oldu. Aldýðý tarýmsal krediyle nasýl tatlý bir hayat sürdüðü anlatýldý.
Köylüyü etkilemek için,
yakýþýklý beyler, güzel bayanlar altlarýnda araba köy köy dolaþarak peynir
ekmek daðýtýr gibi kredi daðýtmaya baþladý.
Bir çok ziraat odasý
baþkaný bir bilgisayara, bir laptopa üyelerini otobüslere doldurup bankalarýn
kapýsýna yýðdý.
Köylüler bir birine
kefil oldu. Kredilere karþýlýk tarlalarýn neredeyse tamamý bankalara ipotek
edildi.
Her banka çiftçiler
için özel kredi kartlarý çýkardý. Çiftçi mazotunu, gübresini, ilacýný, tohumunu
üstüne birde alýþveriþini bu kartla yapmaya baþladý. Köy kahvelerinde çay
paralarý bile neredeyse kartla ödenir oldu. Kahvelerde her akþam bir bankanýn
tanýtým toplantýsý yapýldý, kartý olmayan çiftçi dýþlandý,horlandý.
Çiftçi istediðini aldý,
kartla ödedi. Nasýl olsa o sýrada cebinden para çýkmýyordu. Týpký kredi
kartlarýnda olduðu gibi, çiftçiye de gelirinin çok üstünde harcama yaptýrýldý.
Bankalarýn çoðu
alýþveriþin vadesini 3 ay, 5 ay ödemesiz yani hasat döneminden sonrasýna
ayarladý. Çiftçiye "kýyak" yapýlýyor gibi sunulan bu uygulama faizi
katlayarak büyüttü. Vade uzadýkça faizi de ona göre arttý, bazý bankalarýn
faizi yýllýk yüzde 34'e ulaþtý. Bankalar için çiftçiler çok tatlý bir kar
kapýsý oldu.
(Kaynak:dunya.com)
http://www.taspinarmuhasebe.com
Joomla! ile Güçlendirilmiþtir
Oluþturan: 13 October, 2016, 04:51

Benzer belgeler

insanin sevecenliginin gercek hikayesidir

insanin sevecenliginin gercek hikayesidir spanya'ya hic gitmemis olanlar bile Katalanlar ile Madritliler arasindaki rekabeti bilir, cunku Katalanlar spanya'ya hukmeden Madrid'den bagimsizliklarini almak icin mucadele ediyorlar. Placido Dom...

Detaylı

McAfee Wireless Protection

McAfee Wireless Protection Her Zaman Yükseltir, Her Zaman Kendini Güncelleþtirir Tehditlere karþý günlük koruma ve güncelleþtirmeler, McAfee’nin birinci sýnýf araþtýrma merkezi McAfee® Avert® Labs tarafýndan 7 gün 24 saat hi...

Detaylı

yen akrep 2 yaşında-new scorp on 2 years old

yen akrep 2 yaşında-new scorp on 2 years old 6 kez düzenlediðim ulusal karikatür

Detaylı

Toplantı ve Organizasyonlar BroşürüİNDİRİN

Toplantı ve Organizasyonlar BroşürüİNDİRİN ettiğiniz taze lezzetleri size sunmaya hazırız. Dilerseniz oda servisimizi çağırın ya da restoranlarımızdan birini ziyaret edin. Taze ve lezziz yiyecekler sizi bekliyor

Detaylı