603_83_606 Radio Fiorino GB_10.08:603.xx.xxx Radio

Yorumlar

Transkript

603_83_606 Radio Fiorino GB_10.08:603.xx.xxx Radio
603_83_606 Radio Fiorino GB_10.08:603.xx.xxx Radio MiniCARGO GB
22.10.2008
12:03
Sayfa 1
ÝÇÝNDEKÝLER
TANITIM ...................................................................................
Faydalý Tavsiyeler .....................................................................
- Yol güvenliði ..........................................................................
- Radyo yayýnlarýnýn alýnmasý ..................................................
- Koruma ve bakým .................................................................
- Kompakt Disk (CD) ............................................................
Teknik bilgiler ...........................................................................
3
3
3
3
4
4
5
KISA TANITIM ........................................................................
Direksiyon üzerindeki kontroller ........................................
Genel özellikler ........................................................................
- Radyo bölümü .......................................................................
- Kompakt Disk (CD) bölümü .............................................
- MP3 CD Bölümü ..................................................................
- Ses bölümü ............................................................................
6
9
10
10
10
10
10
FONKSÝYON VE AYARLAR .................................................
Ses sistemini açmak ................................................................
Ses sistemini kapatmak ...........................................................
Radyo Fonksiyonlarýnýn seçimi...............................................
CD fonksiyonlarýnýn seçimi.....................................................
Ses kaynaðý hafýzasý fonksiyonu .............................................
Ses yüksekliði ayarý ..................................................................
SPEED VOLUME fonksiyonu ................................................
MUTE/PAUSE fonksiyonu .....................................................
Ses ayarlarý ................................................................................
Bass (bas)/Treble (tiz) ayarlarý ..............................................
11
11
11
11
11
11
11
11
12
12
12
Balans (sað/sol kanal balansý) ayarý .......................................
FADER (ön/arka hoparlörler arasýndaki balans) ayarý .....
LOUDNESS fonksiyonu .......................................................
Hýrsýzlýða karþý koruma ...........................................................
12
13
13
13
RADYO .....................................................................................
Önsöz ........................................................................................
Frekans bandýnýn seçimi .........................................................
Ön ayar düðmeleri ..................................................................
Son dinlenen istasyonu kaydetme ........................................
Otomatik ayar ..........................................................................
Manuel ayar ..............................................................................
AUTOSTORE (Otomatik kayýt) fonksiyonu .....................
Acil durum alarmlarýnýn alýnmasý ..........................................
EON (güçlendirilmiþ diðer yayýn istasyonlarý þebekesi)
fonksiyonu .................................................................................
Stereo yayýn yapan istasyonlar ..............................................
Menüler .....................................................................................
- MENU butonu fonksiyonlarý ..............................................
- AF fonksiyonu ......................................................................
- TRAFFIC INFO fonksiyonu ...............................................
- REGIONAL MODE fonksiyonu ........................................
- MP3 DISP fonksiyonu ..........................................................
- SPEED VOLUME fonksiyonu ..............................................
- EXTERNAL AUDIO VOL fonksiyonu .............................
- RADIO OFF fonksiyonu .....................................................
- RESTORE DEFAULT fonksiyonu ......................................
14
14
14
14
14
15
15
15
16
16
16
16
16
17
17
18
18
18
19
19
19
603_83_606 Radio Fiorino GB_10.08:603.xx.xxx Radio MiniCARGO GB
CD ÇALAR .................................................................................
Önsöz ........................................................................................
CD çalarýn seçilmesi ...............................................................
CD’nin yerleþtirilmesi/çýkartýlmasý ........................................
Muhtemel hata mesajlarý ........................................................
Ekrandaki bilgiler .....................................................................
Parça seçimi ..............................................................................
Hýzlý ileri/geri gitme .................................................................
Pause (duraklatma) fonksiyonu ............................................
Hýrsýzlýða karþý koruma ...........................................................
- Gizli þifrenin girilmesi ..........................................................
- Þifre Kartý ...............................................................................
20
20
20
20
21
21
21
21
21
22
22
22
MP3 CD ÇALAR ......................................................................
Önsöz ........................................................................................
MP3 Modu ................................................................................
Ekrandaki bilgiler .....................................................................
Sonraki veya önceki dizinin seçilmesi .................................
Hrszlğa karş koruma ..........................................................
23
23
23
24
24
24
HATA GÝDERME ....................................................................
23
22.10.2008
12:03
Sayfa 2
12:03
Sayfa 3
Aracý kullanmadan önce çeþitli radyo
fonksiyonlarýnýn (istasyonlarýn kaydedilmesi gibi) nasýl kullanýlacaðýný öðrenmeniz
tavsiye edilir.
Radyo yayýnlarýnýn alýnmasý
Radyo yayýnlarýnýn alýnmasý, araç hareket
halinde iken her zaman deðiþebilir. Özellikle dinlediðiniz istasyonun vericisinden
çok uzakta olmanýz halinde, yayýnlar;
daðlar, binalar veya köprülerin varlýðýndan
etkilenebilir.
DÝKKAT Trafik raporlarý, normal yayýnlara
göre daha yüksek ses seviyesinde yayýnlanabilir.
KISA
TANITIM
Yol güvenliði
UYARI
Aracýnýzý, ses çok açýk iken
kullanýrsanýz; hem kendi hayatýnýzý, hem de diðer insanlarýn hayatýný tehlikeye atarsýnýz. Bu yüzden
ses yüksekliðini her zaman çevrenizdeki sesleri duyabilecek þekilde
ayarlayýnýz (kornalar, ambulans, polis sirenleri gibi).
FONKSÝYON VE
AYARLAR
Ses sistemi, sürücü ve yolcunun kolaylýkla
eriþebileceði konumdadýr. Ayrýca, ön
tarafta yer alan grafikler, kumandalarýn kolaylýkla tanýnmasýný ve kullanýlmasýný saðlar.
FAYDALI TAVSÝYELER
RADYO
Aracýnýzdaki CD çalarlý (CD çalar ile birlikte radyo) ses sistemi yolcu kabininin
özelliklerine göre ve özellikle de ön panelin görünümüne uyum saðlayacak þekilde
dizayn edilmiþtir. Aracýnýzdaki ses sistemi
baþka bir araca takýlamaz ve bu amaçla
aracýnýzdan sökülmemelidir.
TANITIM
TA N I T I M
CD ÇALAR
22.10.2008
MP3 DÝSK
ÇALAR
603_83_606 Radio Fiorino GB_10.08:603.xx.xxx Radio MiniCARGO GB
3
603_83_606 Radio Fiorino GB_10.08:603.xx.xxx Radio MiniCARGO GB
FONKSÝYON VE
AYARLAR
KISA
TANITIM
TANITIM
Koruma ve bakým
Ses sisteminin esas yapýsý, hiçbir özel bakým
gerektirmeden uzun süre çalýþýr. Bir arýza
durumunda yetkili bir Fiat servisi ile
temasa geçiniz.
Ön paneli, sadece yumuþak, anti-statik bir
bez ile temizleyiniz. Temizlik ve cilalayýcý
maddeler yüzeye zarar verebilir.
Kompak Disk (CD)
CD üzerindeki kirlerin, lekelerin veya deformasyonlarýn, atlamalara ve ses
kalitesinin bozulmasýna sebep olabileceðini unutmayýnýz. CD’den en iyi performansý elde etmek için aþaðýdaki tavsiyelere
uyunuz:
MP3 DÝSK
ÇALAR
CD ÇALAR
RADYO
Ì Sadece aþaðýdaki markaya sahip CD’leri kullanýnýz:
4
22.10.2008
12:03
Sayfa 4
Ì Tüm CD’lerin üzerindeki parmak izlerini ve tozlarý, yumuþak bir bez kullanarak dikkatle temizleyiniz. CD’leri
dýþ kenarlarýndan tutunuz ve merkezinden baþlayýp kenarýna doðru temizleyiniz;
Bir Kompak Diski muhafazasýndan çýkarmak için orta yerine bastýrýnýz ve diski
dikkatle dýþ çevresinden tutup çekiniz.
Ì CD’leri temizlemek için kesinlikle
kimyasal ürünler (sprey þeklindeki temizleyiciler, antistatik veya inceltici
maddeler gibi) kullanmayýnýz; aksi
takdirde CD yüzeyi hasar görebilir;
Parmak izi ve tozu temizlemek için Kompakt Diski ortasýndan baþlayýp dýþa doðru
yumuþak bir bezle siliniz.
Ì CD çalýnýrken atlamalara sebep olabilecek lekeleri ve çizilmeleri önlemek
için, CD’leri kullandýktan sonra kutularýna koyunuz;
Ì CD’lerin eðilmesini önlemek için; uzun
sürelerle direkt güneþ ýþýðýna, yüksek sýcaklýklara ve neme maruz býrakmayýnýz;
Ì Kompakt Diskinizin kayýt tarafýna
çýkartma yapýþtýrmayýnýz ve üstüne yazý
yazmayýnýz.
Kompak Diski her zaman dýþ çevresinden
tutunuz. Kesinlikle yüzeyine dokunmayýnýz.
Çok çiziðe sahip, kýrýk veya eðik vb. diskler
kullanmayýnýz. Bu disklerin kullanýmý CD
çalarda arýza veya hasara yol açar.
Optimum kalite ve kullaným için her zaman orjinal CD’ler kullanýnýz. Usulüne uygun olarak hazýrlanmayan R/RW (tekrar
yazýlabilir) CD’ler ve/veya 650 MB’tan daha fazla kapasiteye sahip CD’lerin düzgün
çalýþmasý garanti edilmez.
DÝKKAT CD’ler için piyasada satýlan koruyucu filmleri veya stabilizör içeren diskleri kullanmayýnýz; bunlar iç mekanizmaya
sýkýþabilir ve CD’nin hasar görmesine sebep olabilir.
Korumalý CD’lerde (ve bu CD’lerin
kaplarýnda) çoðunlukla AUDIO CD ibaresi bulunmaz:
12:03
Sayfa 5
TEKNÝK BÝLGÝLER
Ì Maksimum güç: 4 x 30 W
Ön hoparlörler
DÝKKAT CD çalar, piyasada satýlan sýkýþtýrma sistemlerinin birçoðunu okuyabilmektedir (LAME, BLADE, XING, FRAUNHOFER gibi). Bununla birlikte, sýkýþtýrma
sistemlerinin sürekli çoðalmasý sebebi ile
tüm sýkýþtýrma formatlarýnýn okunmasý
garanti edilemez.
DÝKKAT Üzerine bir kereden fazla yazýlmýþ
CD’ler kullanýldýðýnda (multisession CD)
ilk yazma iþlemi esnasýnda yazýlan veriler
okunur.
Ì Hýrsýzlýðý karþý koruma sistemi
Ì Anten
FONKSÝYON VE
AYARLAR
Ì Arka þapkalýk üzerinde, 100 mm çapýnda 2 full-range hoparlör
RADYO
Arka hoparlörler (bazý tiplerde)
CD ÇALAR
Ì Kapýlar üzerinde 130 mm çapýnda 2
mid-woofer
KISA
TANITIM
Ì Kapý aynalarý yakýnýnda 2 tweeter
MP3 DÝSK
ÇALAR
DÝKKAT Kopyalanmaya karþý korumalý
CD’lerin kullanýlmasý durumunda, çalmaya
baþlamadan önce bir kaç saniye beklemeniz gerekebilir. Sürekli yeni koruma
metotlarýnýn oluþturulmasýndan dolayý CD
çalar tüm korumalý CD’leri çalmayabilir.
Korumalý CD’ler CD kabýndaki küçük bir
harf iþareti veya okunmasý zor olan küçük
karakterler ile gösterilmektedir. Üzerlerinde genelde þu ifadeler olabilir: “COPY
CONTROL”, “COPY PROTECTED”,
“THIS CD CANNOT BE PLAYED ON A
PC/MAC”, veya aþaðýdaki gibi semboller
kullanýlmýþ olabilir:
22.10.2008
TANITIM
603_83_606 Radio Fiorino GB_10.08:603.xx.xxx Radio MiniCARGO GB
5
603_83_606 Radio Fiorino GB_10.08:603.xx.xxx Radio MiniCARGO GB
22.10.2008
12:03
Sayfa 6
RADYO
FONKSÝYON VE
AYARLAR
KISA
TANITIM
TANITIM
K I S A TA N I T I M
F0T0016m
Ses bölümü
Radyo bölümü
CD Bölümü
Ì Loudness (ses seviyesi düþükken bas ve
tiz sesinin vurgulanmasý) fonksiyonu
Ì Trafik bilgileri (TA)
Ì Play/Pause (parça çalýnmasý/duraklatma)
Ì Ýlgili FM bandýndaki 6 istasyonun
otomatik kaydý - FMT (AS - Autostore)
Ì Önceki/sonraki parça seçimi
CD ÇALAR
Ì Standart ekolayzer
Ì Kiþisel ekolayzer
Ì Aracýn hýzýna göre otomatik ses deðiþimi (SPEED VOLUME)
MP3 DÝSK
ÇALAR
Ì MUTE (sesin tamamen kesilmesi)
fonksiyonu
6
Ì FF (hýzlý ileri) / FR (hýzlý geri)
Ì Önceki/sonraki dosya seçimi
Mod
On (açýk)
Düðmeye kýsaca basýnýz
Off (Kapalý)
Düðmeye uzunca basýnýz
Ses seviyesi ayarý
Düðmeyi saða/sola çeviriniz
Buton
GENEL FONKSÝYONLAR
Mod
FM as
AM
CD
MUTE
Radyo band seçimi FM1, FM2, FM Otomatik kaydetme
Butona kýsaca basýnýz
Radyo band seçimi MW, LW
Butona kýsaca basýnýz
Ses (audio) kaynaðýnýn seçimi (radyo/CD)
Ses açýk/kapalý (on/off) (MUTE (SES KESME) / PAUSE (DURDURMA))
Butona kýsaca basýnýz
AUDIO
Ses ayarlarý: bas (BASS), tiz (TREBLE),
sað/sol ses ayarý (BALANCE - kanal balansý),
ön/arka ses ayarý (FADER - ön ve arka hoparlörler arasýndaki balans)
Menü açma: butona kýsaca basýnýz
Ayar seçimi: N veya O butonuna basýnýz
Deðer ayarý: ¯ veya 6 butonuna basýnýz
MENU
Ýleri seviye fonksiyonlarýn ayarý
Menü açma: butona kýsaca basýnýz
Ayar seçimi: N veya O butonuna basýnýz
Deðer ayarý: ¯ veya 6 butonuna basýnýz
Butona kýsaca basýnýz
KISA
TANITIM
GENEL FONKSÝYONLAR
ON/OFF
FONKSÝYON VE
AYARLAR
Buton
TANITIM
Sayfa 7
RADYO
12:03
CD ÇALAR
22.10.2008
MP3 DÝSK
ÇALAR
603_83_606 Radio Fiorino GB_10.08:603.xx.xxx Radio MiniCARGO GB
7
603_83_606 Radio Fiorino GB_10.08:603.xx.xxx Radio MiniCARGO GB
TANITIM
Buton
¯
N
O
˙
KISA
TANITIM
FONKSÝYON VE
AYARLAR
RADYO
CD ÇALAR
MP3 DÝSK
ÇALAR
12:03
Sayfa 8
RADYO FONKSÝYONLARI
Mod
Radyo istasyonu arama:
• Otomatik ayar
• Manuel ayar
Otomatik ayar: ¯ veya 6 butonuna basýnýz (hýzlý ileri arama
için uzun süre basýnýz)
Manuel arama: N veya O butonuna basýnýz (hýzlý ileri arama
için uzun süre basma)
1 2 3 4 5 6 Dinlenen istasyonun kaydedilmesi
8
22.10.2008
Butona uzun basýlmasý sýrasý ile 1’den 6’ya kadar önceden
ayarlanan/kayýt yapýlan istasyonlar
Kaydedilen istasyonun çalýnmasý
Butona kýsa basýlmasý sýrasý ile 1’den 6’ya kadar önceden
ayarlanan/kayýt yapýlan istasyonlar
Buton
CD FONKSÝYONLARI
Mod
˚
CD’nin çýkartýlmasý
Butona kýsaca basýnýz
_6
Önceki/sonraki parçanýn çalýnmasý
¯ veya 6 butonuna kýsa basýnýz
Parça üzerinde hýzlý ileri/geri gitmek
¯ veya 6 butonuna uzun basýnýz
Bir önceki/bir sonraki dizinin çalýnmasý (MP3 CD için)
Butonlara kýsa basýlmasý veya
N
O
603.46.922 Radio Ducato_TR:603.46.922 Radio Ducato_GB.qxd
22.10.2008
11:22
Sayfa 9
KISA TANITIM
TANITIM
DÝREKSÝYON SÝMÝDÝ
ÜZERÝNDEKÝ KUMANDALAR
(bazý tiplerde)
F0T0297m
^
Ω
+
–
Sessiz konum açma/kapama
(ses sistemi açýk konumundayken)
SRC
Radyo frekansý
Düðmeye basýnýz
(FM1, FM2, FMT, MW, LW) ve ses kaynaðý
(Radyo - CD - MP3 - Çoklu CD çalar) seçme butonu
Ô
Ses yükseltme
Düðmeye basýnýz
Ses azaltma
Düðmeye basýnýz
Düðmeye basýnýz
Düðmeye basýnýz
MP3 DÝSK
ÇALAR
Radyo: kayýtlý radyo istasyonlarýnýn (1’den 6’ya kadar)
etkinleþtirilmesi
CD çalar: bir sonraki parçaya geçiþ
Çoklu CD çalar: bir sonraki parçaya geçiþ
Radyo: kayýtlý radyo istasyonlarýnýn (6’den 1’ya kadar)
etkinleþtirilmesi
CD çalar: önceki parçayý seçme
Çoklu CD çalar: önceki parçayý seçme
ÇOKLU CD ÇALAR
(CD CHANGER)
Õ
Mod
Düðmeye kýsaca basýnýz
RADYO
FONKSÝYON
CD ÇALAR
Düðme
FONKSÝYON VE
AYARLAR
F0N0226m
9
FONKSÝYON VE
AYARLAR
KISA
TANITIM
TANITIM
603_83_606 Radio Fiorino GB_10.08:603.xx.xxx Radio MiniCARGO GB
RADYO
CD ÇALAR
MP3 DÝSK
ÇALAR
12:03
Sayfa 10
GENEL ÖZELLÝKLER
CD bölümü
CD MP3 Bölümü
Ses sistemi aþaðýdaki fonksiyonlara sahiptir:
Ì Direkt disk seçimi;
Ì MP3-Info fonksiyonu (ID3-TAG);
Ì Parça seçimi (ileri/geri);
Ì Parça seçimi (ileri/geri);
Radyo bölümü
Ì Hýzlý ileri/geri gitme;
Ì Hýzlý ileri/geri gitme;
Ì FM/AM/MW/LW frekans bantlarýnda
sahip PLL ayarý;
Ì CD bilgi ekraný fonksiyonu: CD ismi/parçanýn baþlangýcýndan itibaren
geçen süre bilgisinin gösterilmesi;
Ì MP3 bilgi ekraný fonksiyonu: MP3 diski bilgi ekraný: dizin ismi, ID3-TAG bilgisi, parçanýn baþlangýcýndan itibaren
geçen süre, dosya ismi);
Ì TA (Trafik Bilgileri)- TP (Program
Türü) - EON (Güçlendirilmiþ Diðer
Yayýn Ýstasyonlarý Þebekesi) - REG
(Bölgesel Programlar) fonksiyonlarý ile
birlikte RDS (Radyo Data Sistemi)
Ì AF: RDS modunda alternatif frekans
arama bölümü;
Ì acil durum alarmlarýnýn alýnmasý için ön
hazýrlýk;
Ì otomatik/manuel istasyon arama;
10
22.10.2008
Ì FM Multipath (çok yollu) algýlayýcý;
Ì 36 istasyonun manuel kaydý: FM
bandýnda 18 (6’sý FM1, 6’sý FM2, 6’sý
FMT), MW bandýnda 6 ve LW bandýnda 6;
Ì 6 istasyonun FM bandýnda otomatik
kaydý (AUTOSTORE fonksiyonu);
Ì SPEED VOLUME (Hýza baðlý ses yüksekliði deðiþimi) fonksiyonu araç hýzýna
baðlý olarak sesin otomatik yükseltilmesi/azaltýlmasý;
Ì otomatik Stereo/Mono seçimi.
Ì Ses CD’si ve R/RW CD’lerin çalýnmasý.
Ì Ses CD’si ve R/RW CD’lerin çalýnmasý.
Ses bölümü
Multimedia CD’lerine müzik
parçalarýna ilave olarak veri
parçalarý da kaydedilir. Bu
CD’lerin çalýnmasý, parazitlerin yaný sýra, yol güvenliðini tehlikeye
atacak ve sistemin son kademeleri ile
hoparlöre zarar verebilecek derecede
yüksek seslerin çýkmasýna sebep olabilir.
Ì Mute/Pause (sessize alma/duraklatma)
fonksiyonu;
Ì Soft Mute (kademeli olarak ses kesme)
fonksiyonu;
Ì Loudness (ses seviyesi düþükken bas
ve tiz sesinin vurgulanmasý) fonksiyonu;
Ì 7 bantlý grafik ekolayzer;
Ì Baðýmsýz bass (bas)/treble (tiz) ayarlarý;
Ì Sað/sol kanal balansý.
603_83_606 Radio Fiorino GB_10.08:603.xx.xxx Radio MiniCARGO GB
22.10.2008
12:03
Sayfa 11
SES SÝSTEMÝNÝN KAPATILMASI
ON/OFF butonunu basýlý tutunuz.
Eðer bir CD dinlerken baþka bir fonksiyon seçilirse (radyo gibi), çalma durdurulur ve CD moduna tekrar dönüldüðünde
durduðu yerden tekrar baþlar.
Ì TUNER (Radyo) (“FM1”, “FM2”,
“FMT”);
Aþaðýda belirtilen fonksiyonlarý dönüþümlü olarak seçmek için, AM butonuna kýsa
bir þekilde ve ard arda basýnýz:
Ì TUNER (Radyo) (“MW”, “LW”).
Radyo dinlenirken baþka bir fonksiyon
seçilmesinin ardýndan tekrar Radyo moduna dönüldüðünde seçilmiþ olan en son
istasyon ayarlanýr.
SES SEVÝYESÝNÝN
AYARLANMASI
CD FONKSÝYONLARININ
SEÇÝLMESÝ
Ses seviyesini ON/OFF düðmesini kullanarak ayarlayabilirsiniz.
CD butonuna kýsa bir þekilde ve ard arda
basarak CD ses kaynaðýný seçmek
mümkündür (sadece Kompakt Disk yerleþtirilmiþ ise);
Eðer trafik bülten yayýný sýrasýnda ses seviyesi deðiþtirilirse, yeni ayar sadece bülten sonuna kadar ayarlanmýþ olur.
SPEED VOLUME (Hýza baðlý ses
yüksekliði deðiþimi) fonksiyonu
SVC fonksiyonu, ses seviyesi ile yolcu kabini içindeki gürültü seviyesi arasýndaki
oranýn korunmasý için, ses seviyesini aracýn
hýzýna göre otomatik olarak ayarlar; sürat
arttýkça, ses seviyesi de artýrýlýr.
Bu fonksiyonu devreye almak/devreden
çýkartmak için MENU bölümüne bakýnýz
KISA
TANITIM
Aþaðýda belirtilen fonksiyonlarý dönüþümlü olarak seçmek için, FM-AS butonuna
kýsa bir þekilde ve ard arda basýnýz:
FONKSÝYON VE
AYARLAR
Eðer radyo kontak anahtarý STOP konumuna çevrildiðinde açýlýrsa 20 dakika sonra kendiliðinden kapanacaktýr. ON/OFF
butonuna tekrar basarak radyonun tekrar
20 dakika çalýþmasý saðlanabilir.
SES KAYNAÐI HAFIZA
FONKSÝYONU
RADYO
Ses sisteminin kapanmadan önceki ses seviyesi 20’nin üzerindeyse tekrar açýldýðýnda ses seviyesi 20’ye ayarlanmýþ olur.
RADYO FONKSÝYONLARININ
SEÇÝLMESÝ
CD ÇALAR
Sistemi açmak için ON/OFF butonuna
basýnýz.
MP3 DÝSK
ÇALAR
SES SÝSTEMÝNÝN AÇILMASI
TANITIM
F O N K S Ý Y O N V E AYA R L A R
11
603_83_606 Radio Fiorino GB_10.08:603.xx.xxx Radio MiniCARGO GB
MP3 DÝSK
ÇALAR
CD ÇALAR
RADYO
FONKSÝYON VE
AYARLAR
KISA
TANITIM
TANITIM
MUTE /PAUSE FONKSÝYONU
(sesin tamamen kesilmesi)
12
Mute fonksiyonunu açmak için ON/OFF
butonuna kýsa bir süre basýnýz. Ses
kademeli olarak azalacak ve ekranda radyo
modunda iken “MUTE” kelimesi veya
CD/CD-Changer modunda “PAUSE” kelimesi görüntülenecektir.
Mute fonksiyonunu kapatmak için MUTE
butonuna tekrar basýnýz. Ses seviyesi, Mute
fonksiyonu devreden çýkartýlmadan önceki ses seviyesine ulaþýlana kadar kademeli
olarak artýrýlýr.
Ses seviyesinin deðiþtirilmesi Mute fonksiyonunu kapatýr ve ses seçilen yeni seviyede
duyulmaya baþlanýr.
22.10.2008
12:03
SES AYARLARI
Ses menüsünden yapýlacak ayarlar seçilen
ses ayarýna göre farklýlýk gösterir:
AM/FM/CD/CD Changer.
Ses fonksiyonunu deðiþtirmek için kýsa bir
süre AUDIO butonuna basýnýz. Ekranda
“BASS” mesajý görüntülenir.
Menü fonksiyonlarý arasýnda geçiþ yapmak
için N veya O butonunu kullanýnýz. Seçilen
opsiyonun ayarlarýný deðiþtirmek için, ¯
veya 6 butonuna basýnýz.
Seçilen fonksiyon ile ilgili güncel durum
ekranda gösterilir.
Menü tarafýndan kumanda edilebilen
fonksiyonlar þunlardýr:
Mute fonksiyonu devreye alýndýðýnda:
Ì BASS (bas ayarý);
Ì acil durum alarmý veya trafik bülteni
(TA fonksiyonu devrede iken) alýnýr ise
Mute fonksiyonu devre dýþý býrakýlýr;
Trafik anonsu sonlandýrýldýðýnda Mute
fonksiyonu tekrar devreye alýnýr.
Ì TREBLE (tiz ayarý);
Ì BALANCE (sað/sol ses daðýlýmý);
Ì FADER (ön/arka ses daðýlýmý);
Ì LOUDNESS (ses yüksekliði açýk/kapalý)
Ì EQUALIZER (standart ekolayzerin
devreye alýnmasý ve seçilmesi);
Ì USER EQUALISER (kiþisel ekolayzer
ayarý).
Sayfa 12
TON AYARI (bas/tiz)
Aþaðýdaki iþlemleri yapýnýz:
Ì AUDIO-SES menüsünden “BASS” (bas)
veya “TREBLE” (tiz) seçimi için N veya
O butonuna basýnýz;
Ì bas veya tiz ayarýný artýrmak/azaltmak
için ¯ veya 6 butonuna basýnýz.
Butonlara kýsa bir þekilde basýldýðýnda, ayar
iþlemi kademeli olarak gerçekleþir. Butonlara uzun süre ile basýldýðýnda, ayar iþlemi hýzlý bir þekilde gerçekleþir.
BALANS AYARI
Aþaðýdaki iþlemleri yapýnýz:
Ì AUDIO-SES menüsünden “BALANCE”
seçimi için N veya O butonuna basýnýz;
Ì Sað hoparlörlerden gelen sesi artýrmak
için ¯ butonuna, sol hoparlörlerden
gelen sesi artýrmak için 6 butonuna
basýnýz.
Butonlara kýsa bir þekilde basýldýðýnda, ayar
iþlemi kademeli olarak gerçekleþir. Butonlara uzun süre ile basýldýðýnda, ayar iþlemi
hýzlý bir þekilde gerçekleþir.
Sað ve sol hoparlörü ayný deðerde ayarlamak için“¯ 0 6” seçiniz.
Butonlara kýsa bir þekilde basýldýðýnda, ayar
iþlemi kademeli olarak gerçekleþir. Butonlara uzun süre ile basýldýðýnda, ayar iþlemi hýzlý bir þekilde gerçekleþir.
Ön ve arka hoparlörü ayný deðerde
ayarlamak için “¯ 0 6” seçiniz.
LOUDNESS FONKSÝYONU
(düþük ses seviyesinde baz ve tiz
sesleri artýrarak ses kalitesini
iyileþtirir)
Loudness fonksiyonu; düþük ses seviyesinde, bas ve tiz sesleri artýrarak ses
kalitesini iyileþtirir.
Fonksiyonu açmak/kapatmak için, AUDIO
menüsünden “LOUDNESS” seçimi için N
veya O butonuna basýnýz. Fonksiyonun
devrede veya devre dýþý olmasýna baðlý
olarak (on veya off), ekranda birkaç saniye
süre ile “LOUDNESS ON” veya “LOUDNESS OFF” mesajlarý görüntülenir.
Entegre ekolayzer, açýlabilir veya kapatýlabilir. Ekolayzer kapalýyken, sadece bas ve
tiz tonlar ayarlanabilir; fonksiyon
devreye alýndýðýnda ise, ses eðrilerinin
ayarlanmasý mümkün olur.
Kiþisel ekolayzer ayarý için, USER seçimi
için N veya O butonuna basýnýz, daha sonra O butonuna uzun süre basýnýz.
Ekolayzeri devre dýþý býrakmak için ¯ veya
6 butonunu kullanarak “PRESET” konumunu seçiniz.
Ekolayzeri devreye almak için ¯ veya 6
butonunu kullanarak aþaðýdakileri seçiniz:
Ì “USER” (kullanýcý tarafýndan deðiþtirilebilen 7 ekolayzer bandýnýn ayarý);
Ì “CLASSIC” (önceden belirlenen ekolayzer ayarý);
Ì “ROCK” (rock müziði en iyi kalitede
dinlemek için önceden belirlenen ekolayzer ayarý);
Ì “JAZZ” (jazz müziðini en iyi kalitede
dinlemek için önceden belirlenen ekolayzer ayarý);
Ekolayzer ayarlarý açýkken ekran “EQ” simgesini görüntülenir.
Ekranda, 7 adet çubuktan oluþan bir grafik
görüntüye gelir. Bu çubuklarýn her biri, bir
frekansý gösterir. ¯ veya 6 butonunu kullanarak, ayar yapacaðýnýz çubuðu seçiniz;
seçilen çubuk yanýp sönmeye baþlar ve N
veya O butonlarýný kullanarak, bu çubuk
üzerinde ayar yapmanýz mümkün olur.
Yeni ayarý kaydetmek için AUDIO butonuna tekrar basýnýz. Gösterge halen “USER
EQ SETTINGS - KULLANICI EQ
AYARLARI” simgesini gösterecektir.
HIRSIZLIÐA KARÞI KORUMA
“CD ÇALAR” bölümüne bakýnýz.
TANITIM
*USER EQ SETTINGS fonksiyonu
(sadece USER (kullanýcý) ekolayzer
ayarý seçildiðinde)
KISA
TANITIM
Ì Arka hoparlörlerden gelen sesi artýrmak için ¯ butonuna, ön hoparlörlerden gelen sesi artýrmak için 6 butonuna basýnýz.
PRESET/USER/CLASSIC/ROCK/
JAZZ fonksiyonu
(ekolayzeri açmak/kapamak)
FONKSÝYON VE
AYARLAR
Ì AUDIO-SES menüsünden “FADER”
seçimi için N veya O butonunu kullanýnýz;
Sayfa 13
RADYO
Aþaðýdaki iþlemleri yapýnýz:
12:03
CD ÇALAR
FADER AYARI (ön ve arka
hoparlörler arasýndaki balans)
22.10.2008
MP3 DÝSK
ÇALAR
603_83_606 Radio Fiorino GB_10.08:603.xx.xxx Radio MiniCARGO GB
13
603_83_606 Radio Fiorino GB_10.08:603.xx.xxx Radio MiniCARGO GB
22.10.2008
12:03
Sayfa 14
MP3 DÝSK
ÇALAR
CD ÇALAR
RADYO
FONKSÝYON VE
AYARLAR
KISA
TANITIM
TANITIM
R A DYO
14
TANITIM
FREKANS BANDI SEÇÝMÝ
ÝSTASYON KAYIT BUTONLARI
Ses sistemi açýldýðý zaman, sistem kapatýlmadan önce seçilen son kaynak (Radyo
veya CD) çalmaya baþlar.
Radyo modunda iken, istenilen frekans
bandýný seçmek için kýsa bir þekilde ve ard
arda FM veya AM butonuna basýnýz.
l’den 6’ya kadar numaralandýrýlmýþ olan butonlar aþaðýda belirtilen istasyon kayýt
iþlemlerinin yapýlmasýný saðlar:
Baþka bir ses kaynaðý dinlerken Radyo dinlemek için, istenilen frekans bandýna göre
FM veya AM butonuna basýnýz.
Butona her basýþta, sýrasý ile aþaðýdaki bandlar seçilebilir:
Ì 18 adet FM bandýna (6 adet FM1’de, 6
adet FM2’de, 6 adet FMT’de)
Ì FM butonuna basýlarak: “FM1”, “FM2”,
“FMT”;
Ì 6 adet MW bandýna;
Radyo devrede olduðunda ekranda seçili
olan istasyon ismi (sadece RDS destekli istasyonlar) (veya istasyon frekansý), frekans
bandý (FM1 gibi) ve ön seçim butonuna
(P1 gibi).
Ì AM butonuna basýlarak: , “MW” ve
“LW”.
Seçilen bandlar ekrandaki ilgili kelime ile
gösterilir.
Ýlgili frekansta son olarak seçilen istasyon
ekranda gösterilir.
FM bandý üç bölüme ayrýlmýþtýr: FM1, FM2
ve FMT. FMT bandý, Autostore (otomatik
kayýt) fonksiyonu ile otomatik olarak
kaydedilen istasyonlara tahsis edilmiþtir.
Ì 6 adet LW bandýna;
Önceden kaydedilen istasyonlarý dinlemek
için, istediðiniz radyo bandýný seçiniz ve ilgili istasyon kayýt butonuna (1’den 6’ya
kadar numaralandýrýlan) kýsa bir þekilde (1
saniyeden daha kýsa bir süre ile) basýnýz.
Ýstasyon kayýt butonlarýna 2 saniyeden daha uzun süre basýldýðýnda o an ayarlý olan
istasyon ilgili butona kaydedilir. Kayýt bir
“bip” sesi ile onaylanacaktýr.
DÝNLENÝLEN SON
ÝSTASYONUN KAYDEDÝLMESÝ
Radyo, her radyo bandýnda dinlenilen son
istasyonu otomatik olarak kaydeder ve
radyo açýldýðýnda veya radyo bandý deðiþtirildiðinde bu istasyona ayar yapýlýr.
MANUEL AYAR
Eðer TA fonksiyonu açýksa (trafik bilgileri),
sadece trafik bültenlerini yayýnlayan istasyonlar kaydedilecektir.
Bu fonksiyon, seçilen radyo bandýnda istas-yonlarýn manuel olarak aranmasýný
saðlar.
Ýstediðiniz radyo bandýný seçiniz ve seçilen
radyo bandýnda aramayý baþlatmak için
kýsaca ve tekrarlý olarak N veya O butonuna basýnýz. N veya O butonuna uzun
süre basýldýðýnda, ileri doðru hýzlý arama
yapýlýr. Buton serbest býrakýlýr býrakýlmaz,
arama iþlemi sona erer.
Otomatik kayýt esnasýnda “FM AST” mesajý
görüntüye gelir.
Otomatik kayýt iþlemini durdurmak için
FM-AS butonuna tekrar basýnýz: Radyo,
Autostore fonksiyonunu devreye almadan
önce dinlenilen son istasyonu otomatik
olarak çalmaya baþlar.
Ayar yapýlan radyo bandýnda, o anda sinyalleri en güçlü olan istasyonlar 1’den 6’ya
kadar numaralandýrýlan istasyon kayýt butonlarýna otomatik olarak kaydedilirler.
AutoSTore fonksiyonu MW veya LW
bantlarýnda devreye alýnýrsa otomatik
olarak FMT bandýna geçilir ve fonksiyon
bu bantta çalýþmaya baþlar.
DÝKKAT Bazý durumlarda, Autostore
(otomatik kayýt) fonksiyonu sinyalleri güçlü
olan 6 adet istasyon bulamayabilir. Bu durumda, önceki istasyonlar boþ kalan istasyon kayýt butonlarýna kaydedilir.
TANITIM
KISA
TANITIM
Eðer TA fonksiyonu (trafik bilgileri) devrede ise, radyo sadece trafik bültenlerini yayýnlayan istasyonlarý arar.
DÝKKAT Autostore fonksiyonu devreye
alýndýðýnda, daha önce FMT bandýna
kaydedilmiþ olan bütün istasyonlar iptal
edilirler.
Otomatik kayýt fonksiyonunun sonunda,
radyo otomatik olarak FMT bandýnda 1
no’lu istasyon kayýt butonuna ilk olarak
kaydedilmiþ istasyonu çalmaya baþlar.
FONKSÝYON VE
AYARLAR
¯ veya 6 butonuna daha uzun bir süre
basýlýr ise, hýzlý arama gerçekleþir. Buton
serbest býrakýldýðýnda radyo, yayýný alýnabilen bir sonraki istasyonda durur.
Autostore (otomatik kayýt) fonksiyonunu
devreye almak için, bir “bip” sesi duyuncaya kadar FM-AS butonunu basýlý konumda tutunuz. Radyo, bu fonksiyon ile, sinyalleri en güçlü olan istasyonlarý, FMT bandýna otomatik olarak (en güçlü sinyali veren
istasyondan baþlayarak) kaydeder.
Sayfa 15
RADYO
Yayýnlarý alýnabilen bir sonraki istasyonu,
seçilen yönde otomatik olarak aramaya
baþlamak için ¯ veya 6 butonuna kýsa bir
süre ile basýnýz.
AUTOSTORE FONKSÝYONU
(otomatik kayýt)
12:03
CD ÇALAR
OTOMATÝK AYAR
22.10.2008
MP3 DÝSK
ÇALAR
603_83_606 Radio Fiorino GB_10.08:603.xx.xxx Radio MiniCARGO GB
15
603_83_606 Radio Fiorino GB_10.08:603.xx.xxx Radio MiniCARGO GB
CD ÇALAR
RADYO
FONKSÝYON VE
AYARLAR
KISA
TANITIM
TANITIM
ACÝL DURUM ALARMLARININ
ALINMASI
Radyo RDS modunda iken, genel tehlike
durumuna sebep olan sýra dýþý olaylarýn
(depremler, seller gibi) ortaya çýkmasý
halinde, yapýlan acil durum anonslarýný
(eðer dinlediðiniz istasyon bu anonslarý
yayýnlýyor ise) alacak þekilde ayarlanmýþtýr.
Bu fonksiyon, otomatik olarak devreye
alýnýr ve devre dýþý býrakýlmaz.
Bir acil durum anonsu olmasý durumunda
gösterge “ALARM” sinyalini gösterecektir.
Acil durum anonsu sýrasýnda ses seviyesi
trafik anonslarýnda olduðu gibi deðiþecektir (“TA FUNCTION-Trafik anonsu”
paragrafýna bakýnýz).
22.10.2008
12:03
Sayfa 16
EON FONKSÝYONU
(Güçlendirilmiþ diðer yayýn
istasyonlarý þebekesi)
MENÜ
Bazý ülkelerde, trafik raporu yayýnlayan istasyonlarý bir araya toplayan yayýn istasyonlarý þebekesi mevcuttur. Bu durumda,
trafik bilgileri anonsu alabilmek için dinlenilen istasyondaki program geçici olarak
durdurulacaktýr.
Menü fonksiyonunu devreye almak için,
MENU butonuna kýsa bir süre basýnýz.
Ekranda “MENU” mesajý görüntüye gelir.
Ì trafik bilgilerini almak için (sadece TA
fonksiyonu devrede ise);
Ì ayný yayýn þebekesindeki bir istasyon
tarafýndan verilen anonslarýn yapýldýðý
bölgesel programlarý dinlemek için.
MENU butonu fonksiyonlarý
Menü fonksiyonlarý arasýnda geçiþ yapmak
için N veya O butonunu kullanýnýz. Seçilen
fonksiyonun ayarlarýný deðiþtirmek için ¯
veya 6 butonuna basýnýz.
Seçilen fonksiyon ile ilgili güncel durum
ekranda gösterilir.
Menü tarafýndan kumanda edilebilen
fonksiyonlar þunlardýr:
STERO YAYIN YAPAN
ÝSTASYONLAR
Ì AF SWITCHING (AÇMA/KAPATMA)
(alternatif frekans açma/kapatma)
Eðer alýnan yayýnýn sinyali zayýf ise,
otomatik olarak Stereo’dan Mono’ya geçiþ
yapýlýr.
Ì TRAFFIC INFO (AÇMA/KAPATMA)
(trafik bilgileri açma/kapatma)
Ì REGIONAL MODE (bölgesel programlarý AÇMA/KAPATMA);
Ì SPEED VOLUME (aracýn hýzýna göre
otomatik ses ayarý);
Ì EXTERNAL AUDIO VOL (harici ses
kaynaðý kontrolü)
MP3 DÝSK
ÇALAR
Ì RADIO OFF (Sistem kapalý modu);
16
Ì RESTORE DEFAULT (Fabrika ayarlarýna dönme)
Ýlgili menü fonksiyonundan çýkmak için
MENU butonuna tekrar basýnýz.
Ì “AF ON”: alternatif frekans arama
devrede (ekranda “AF” ibaresi görüntülenir);
Ì “AF OFF”: alternatif frekans arama
devre dýþý.
TA (trafik bilgileri) fonksiyonunu açmak/kapatmak için MENU butonuna kýsa
bir þekilde basýnýz, önce “TRAFFIC INFO”
ve sonra ON/OFF opsiyonunu seçiniz.
Trafik bültenlerinin dinlendiði ses seviyesi, radyo dinlenirken kullanýlan ses seviyesine baðlý olarak deðiþir:
Ì ses seviyesi 20’nin altýnda ise: trafik bültenleri için ses seviyesi 20’ye (sabit
deðer) eþittir;
“AF ON” konumunda radyo kendiliðinden
ayný program yayýný yapan en güçlü sinyale
sahip istasyona geçecektir. Böylece, seyahat esnasýnda bulunduðunuz bölgeyi
deðiþtirdiðinizde, frekansý deðiþtirmeden
seçtiðiniz istasyonu dinlemeye devam edebilirsiniz
DÝKKAT CD, Telefon veya Mute/Pause
devrede iken TA fonksiyonu (trafik bilgileri) açýk ise: otomatik istasyon arama iþlemi baþlar.
TA fonksiyonu ile aþaðýdaki iþlemleri yapmak mümkündür:
Eðer ses yüksekliði trafik bülteni yayýný
sýrasýnda deðiþtirilirse ses deðeri
göstergede gösterilmez ve yeni deðer yalnýzca bülten sýrasýnda korunur.
Ancak, seyahat ettiðiniz bölgede bu istasyonun yayýnlarýnýn alýnýyor olmasý gerekir.
Ì FM bandýnda sadece trafik anonslarýný
yayýnlayan RDS istasyonlarýnýn aranmasý;
Trafik bilgileri yayýnlanmaya baþladýðý zaman, ekranda “TRAFFIC INFORMATION” mesajý görüntülenir.
Ì CD player çalarken dahi trafik bilgilerinin alýnmasý;
TA (trafik bilgisi) fonksiyonu ses sisteminin herhangi bir butonuna basýlarak
devreden çýkartýlabilir.
AF fonksiyonunu açmak/kapatmak için
MENU butonuna basýnýz, önce “AF
SWITCHING” ve sonra ON/OFF opsiyonunu seçiniz. AF fonksiyonu devrede
iken ekranda “AF” mesajý görüntülenir.
Eðer radyo AM bandýnda çalýþýyor ise AF
butonuna basýldýðý zaman, FM1 bandýna
geçilir ve seçilen son istasyon çalmaya
baþlar.
Ì radyo sesi kapalýysa bile önceden
tanýmlanmýþ bir asgari ses seviyesinde
trafik bilgilerini almak.
DÝKKAT Bazý ülkelerde, bazý radyo istasyonlarý TP fonksiyonu devrede olmasýna
(ekranda “TP” mesajý gösterilir) raðmen,
trafik anonslarýný yayýnlamayabilirler.
TANITIM
FM bandýndaki (FM1, FM2 ve FMT) bazý istasyonlar, trafik ile ilgili bilgileri de yayýnlarlar. Bu durumda ekranda “TP” mesajý
görüntülenir.
Ì ses seviyesi 20’un üstünde ise: trafik
bülteni sesi = ses seviyesi +1.
KISA
TANITIM
Radyo, RDS sistemi içinde iki farklý modda çalýþabilir:
Eðer radyo AM bandýnda çalýþýyor ise TA
butonuna basýldýðý zaman, FM1 bandýna
geçilir ve seçilen son istasyon çalmaya
baþlar.
FONKSÝYON VE
AYARLAR
TRAFFIC INFO fonksiyonu
(trafik bilgileri)
Sayfa 17
RADYO
AF SWITCHING fonksiyonu
(alternatif frekans arama)
12:03
CD ÇALAR
22.10.2008
MP3 DÝSK
ÇALAR
603_83_606 Radio Fiorino GB_10.08:603.xx.xxx Radio MiniCARGO GB
17
MP3 DÝSK
ÇALAR
CD ÇALAR
RADYO
FONKSÝYON VE
AYARLAR
KISA
TANITIM
TANITIM
603_83_606 Radio Fiorino GB_10.08:603.xx.xxx Radio MiniCARGO GB
18
22.10.2008
12:03
REGIONAL MODE fonksiyonu
(bölgesel yayýnlarý alma)
MP3 DISP fonksiyonu
(MP3 CD data display)
Bazý ulusal yayýnlar, günün bazý zamanlarýnda, bölgeden bölgeye deðiþen yerel
programlar yayýnlarlar. Bu fonksiyon yalnýzca yerel (bölgesel) istasyonlarý seçip
ayarlamanýzý saðlar. (“EON fonksiyonu”
paragrafýna bakýnýz)
Bu fonksiyonla bir MP3 CD’si dinlerken
ekranda gösterilen bilgileri seçmek
mümkündür.
Eðer bölgesel istasyonlarýn yayýnlarýnýn
seçilen kanalda otomatik olarak açýlmasýný
istiyorsanýz bu fonksiyonu devreye alýnýz.
Fonksiyonu deðiþtirmek için _ veya 6
butonunu kullanýn.
Fonksiyonu devreye almak/devre dýþý
býrakmak için ¯ veya 6 butonunu kullanýnýz.
Dört farklý ayar söz konusudur:
Ekranda fonksiyonun mevcut durumu gösterilecektir:
Ì “AUTHOR” (parça yazarý/ID3-TAG
mevcutsa);
Ì “REGIONAL MODE: AÇIK”: fonksiyon açýk.
Ì “ALBUM” (albüm adý/ID3-TAG mevcutsa);
Ì “REGIONAL MODE:
fonksiyon kapalý.
Ì “DIR” (dizin adý).
KAPALI”.
Eðer fonksiyon kapalý ve belirli bir alanda
çalýþan yerel bir program dinleniyorsa ve
araç farklý bir alana geçerse, yeni alandaki
yerel istasyon alýnýr.
DÝKKAT AF ve REG fonksiyonlarý devrede
ise, bir bölgeden diðerine geçerken radyo
geçerli alternatif frekansa uygun olarak
geçmeyecektir.
Bu fonksiyon sadece MP3 CD’si takýldýðýnda seçilebilir. Bu durumda ekranda “MP3
DISPLAY simgesi görüntülecektir.
Ì “TITLE” (parça adý/ID3-TAG mevcutsa);
Ì “FILENAME” (MP3 dosya adý);
Ì “TIME” (parça süresi);
Sayfa 18
SPEED VOLUME fonksiyonu
(Ses seviyesinin aracýn hýzýna göre
ayarlanmasý) (bazý tiplerde)
Bu fonksiyon ses seviyesi ile yolcu kabini
içindeki gürültü seviyesi arasýndaki oranýn
korunmasý için, ses seviyesini aracýn hýzýna göre otomatik olarak ayarlar, sürat arttýkça ses seviyesi de artýrýlýr.
Fonksiyonu devreye almak/devre dýþý
býrakmak için ¯ veya 6 butonunu kullanýnýz. Ekranda fonksiyonun mevcut durumu gösterilecektir:
Ì OFF: fonksiyon kapalý
Ì LOW: fonksiyon açýk
(düþük hassasiyet)
Ì HIGH: fonksiyon açýk
(yüksek hassasiyet)
22.10.2008
Ì “EXTERN FUNCTION OFF”: fonksiyon kapalý.
Ì “EXTERN VOLUME: 23”: fonksiyon
açýktýr ve ses yüksekliðini 23’e ayarlýdýr.
görün-
Ì “00 MIN ”: devre dýþý býrakmak kontak
anahtarýna baðlýdýr. Ses sistemi kontak
anahtarý STOP konumuna çevrildiðinde
otomatik olarak kapanacaktýr;
Ì “20 MIN ”: devre dýþý býrakmak kontak
anahtarýndan baðýmsýzdýr. Ses sistemi
kontak anahtarý STOP konumuna
çevrildikten sonra maksimum 20 dakika için açýk kalacak.
DÝKKAT Eðer ses sistemi kontak
anahtarýnýn STOP konumuna çevrilmesinin
ardýndan otomatik olarak kapatýlýrsa
(hemen kapanýrsa veya 20 dakikalýk
sürenin bitiminin ardýndan kapandýðýnda)
kontak anahtarý tekrar MAR konumuna
çevrildiðinde otomatik olarak tekrar
devreye alýnýr. Eðer ses sistemi ON/OFF
butonuna basýlarak kapatýldýysa, kontak
anahtarý MAR konumuna çevrildiðinde ses
sistemi kapalý konumda kalacaktýr.
TANITIM
Ì NO: dönüþ yok;
Ì YES: fabrika ayarlarýna dönüþ. Bu iþlem
sýrasýnda ekranda “RESTORING”
mesajý görüntülenecektir. Ýþlem sonunda, ses kaynaðý deðiþmeyecek ve
bir önceki durum görüntülenecektir.
KISA
TANITIM
Ekranda fonksiyonun mevcut durumu gösterilecektir:
fonksiyon
Bu fonksiyon fabrika ayarlarýna dönüþü
saðlar. Mevcut olan opsiyonlar aþaðýdaki
gibidir:
FONKSÝYON VE
AYARLAR
Bu fonksiyon ses sisteminin iki farklý þekilde kapatýlma seçeneði arasýnda seçim
yapmayý saðlar. Fonksiyonu devreye almak
için ¯ veya 6 butonunu kullanýnýz.
RADYO
Bu fonksiyon ile dýþ ses kaynaklarýný ayarlamak (1’den 40’a kadar) ve devreden çýkarmak (OFF) mümkündür.
CD ÇALAR
RADIO OFF fonksiyonu
(sistem açýk/kapalý modu)
Ekranda seçilen
tülenecektir:
Sayfa 19
RESTORE DEFAULT fonksiyonu
EXTERNAL AUDIO VOL (harici
ses ayarý) fonksiyonu
Fonksiyonu açmak/kapatmak için ¯ veya
6 butonunu kullanýnýz.
12:03
MP3 DÝSK
ÇALAR
603_83_606 Radio Fiorino GB_10.08:603.xx.xxx Radio MiniCARGO GB
19
603_83_606 Radio Fiorino GB_10.08:603.xx.xxx Radio MiniCARGO GB
22.10.2008
12:03
Sayfa 20
KISA
TANITIM
TANITIM
CD ÇALAR
TANITIM
CD ÇALARIN SEÇÝLMESÝ
Bu bölüm sadece CD çalarýn çalýþmasýný
anlatýr: ses sisteminin genel kullanýmý ile ilgili “FONKSÝYON VE AYARLAR”
BÖLÜMÜNE BAKINIZ”.
Ses sistemine entegre CD çalarý devreye
almak için aþaðýdaki iþlemleri uygulayýnýz:
Ì bir CD yerleþtiriniz: ilk parça çalmaya
baþlar;
FONKSÝYON VE
AYARLAR
Optimum kalite ve kullaným için her zaman orjinal CD’ler kullanýnýz. R/RW
CD’ler kullanýldýðýnda mümkün olan en
düþük yazma hýzý ile yazýlmýþ, en kaliteli
CD’leri kullanýnýz.
MP3 DÝSK
ÇALAR
CD ÇALAR
Ì bir CD önceden yerleþtirilmiþ ise sistemi devreye alýnýz ve CD butonuna
kýsa bir þekilde basarak “CD” modunu
seçiniz: en son dinlenilen parça çalmaya
baþlar.
RADYO
veya
20
CD’NÝN YERLEÞTÝRÝLMESÝ/
ÇIKARTILMASI
Mekanizmayý harekete geçirmek için,
CD’yi dikkatle yuvasýna yerleþtiriniz;
mekanizma CD’nin doðru konuma
geçmesini saðlar.
CD’yi yerinden çýkaran mekanizmayý
çalýþtýrmak için, ses sistemi açýkken
˚ butonuna basýnýz. Çýkartma iþleminin
ardýndan, CD geri dönmeden önce kaynaðýn sesi duyulur.
Eðer CD takýlmazsa, sistem 20 saniye sonra tekrar CD takýlýp takýlmadýðýný kontrol
eder ve daha sonra Tuner (Radyo) moduna geçer.
Cihaz kapalýyken CD çýkartýlamaz.
Yerinden çýkan ancak yuvasýndan tamamen
alýnmamýþ CD tekrar yuvasýna yerleþtirilirse, ses sistemi CD moduna geçmeyecektir.
PARÇA SEÇÝMÝ (ileri/geri)
Eðer yerleþtirilen CD okunamaz ise ( CDROM, CD uygun þekilde yerleþtirilmemiþ
ise veya okuma hatasý varsa), ekranda yaklaþýk 2 saniye “CD ERROR” mesajý görüntülenir.
Bir önceki parçayý çalmak için, ¯ butonuna, bir sonraki parçayý çalmak için 6 butonuna kýsaca basýn. Parçalar sýrayla çalýnýr:
son parçanýn ardýndan ilk þarký çalmaya
baþlar.
Daha sonra CD dýþarý çýkartýlýr ve CD
seçilmeden önce kullanýlan kaynaða geri
dönülür.
Eðer parça çalýnmaya baþladýktan sonra 3
saniye geçmiþ ise, parçayý baþýndan itibaren
tekrar dinlemek için ¯ butonuna basýnýz.
Bu durumda eðer bir önceki parçayý çalmak istiyorsanýz, ayný butona iki kez basýnýz.
“03:42”: parçanýn baþlangýcýndan itibaren
geçen süreyi gösterir (eðer ilgili Menü
fonksiyonu devrede ise);
Seçilen parça üzerinde hýzlý bir þekilde ileri
doðru gitmek için 6 butonuna; hýzlý bir
þekilde geri gitmek için ¯ butonunu basýlý
Parçayý tekrar dinlemek için MUTE butonuna tekrar basýnýz.
Ses kaynaðý deðiþtirildiðinde pause (duraklatma) fonksiyonu devre dýþý kalýr.
konumda tutunuz. Buton serbest býrakýldýðýnda hýzlý ileri/geri iþlemi durdurulur.
RADYO
“T05”: CD üzerindeki parçanýn numarasýný
belirtir;
HIZLI ÝLERÝ/GERÝ GÝTME
CD çalarý durdurmak için MUTE butonuna
basýnýz. Ekranda “PAUSE” mesajý görüntülenir.
CD ÇALAR
CD çalar çalýþýr durumda iken ekranda
aþaðýdaki anlama gelen mesajlar görüntülenir:
PAUSE (DURAKLATMA)
FONKSÝYONU
MP3 DÝSK
ÇALAR
EKRANDAKÝ BÝLGÝLER
Sayfa 21
TANITIM
MUHTEMEL HATA MESAJLARI
12:03
KISA
TANITIM
22.10.2008
FONKSÝYON VE
AYARLAR
603_83_606 Radio Fiorino GB_10.08:603.xx.xxx Radio MiniCARGO GB
21
12:03
Gizli þifrenin girilmesi
Radyo, kendisi ile aracýn içerisine monte
edilmiþ elektronik kontrol ünitesi (Body
Computer) arasýnda gerçekleþen bilgi alýþ
veriþine dayanan bir hýrsýzlýk önleme sistemiyle donatýlmýþtýr.
Ses sistemi açýldýðýnda (ve gizli þifrenin girilmesi istendiðinde), ekranda yaklaþýk 2
saniye boyunca “CODE” mesajý görüntülenir ve ardýndan da dört adet kýsa çizgi “- - - -” görüntülenir.
Sistem en yüksek güvenlik derecesini
temin eder ve radyo beslemesinin baðlantýsýnýn her kesilmesinde gizli þifrenin girilmesini önler.
Gizli þifre, 1 ila 6 arasýnda yer alan ve her
biri bu çizgilerden birine karþý gelen dört
rakamdan meydana gelir.
Otomatik kontrolün sonuçlarý olumsuz ise
ses sistemi çalýþmaya baþlar, eðer þayet
karþýlaþtýrma kodlarý ayný olmazsa veya
elektronik kontrol ünitesi deðiþtirildi ise
cihaz kullanýcýyý uyarýr ve sonraki paragraflarda bahsedilen prosedürlere göre
gizli þifreyi girmesi ister.
MP3 DÝSK
ÇALAR
CD ÇALAR
RADYO
TANITIM
HIRSIZLIÐA KARÞI KORUMA
KISA
TANITIM
22.10.2008
FONKSÝYON VE
AYARLAR
603_83_606 Radio Fiorino GB_10.08:603.xx.xxx Radio MiniCARGO GB
22
Þifrenin ilk rakamýný girmek için, ilgili istasyon kaydý butonuna (1’den 6’ya kadar numaralandýrýlan) basýnýz. Benzer þekilde
þifrenin diðer rakamlarýný da giriniz.
Eðer dört rakam 20 saniye içerisinde girilmezse, ekranda 2 saniye süre ile
“CODE” mesajýný ve ardýndan dört adet
kýsa çizgi “- - - -” gösterilecektir. Bu durum, sistem tarafýndan yanlýþ þifre giriþi
olarak yorumlanmaz.
Ses sistemi dört rakam da girildikten sonra (20 saniye içerisinde) çalýþmaya baþlar.
Eðer hatalý þifre girilirse, bir “bip” sesi
duyulur, ekranda 2 saniye süreyle“CODE”
ibaresi ve ardýndan da dört adet kýsa çizgi “- - - -” görüntülenir. Bu durum, kullanýcýya doðru þifrenin girilmesi gerektiðini belirtir.
Sayfa 22
Kullanýcý her yanlýþ þifre girdiðinde, bekleme süresi maksimum 24 saate ulaþýlana
kadar, kademeli olarak artar (1 dakika, 2
dakika, 4 dakika, 8 dakika, 16 dakika, 30
dakika, 1 saat, 2 saat, 4 saat, 8 saat, 16 saat,
24 saat). Bekleme süresi göstergede
“WAIT” sözcüðü olarak gösterilir. Mesaj
ekrandan kaybolduktan sonra, þifrenin girilmesi prosedürünü yeniden uygulamaya
baþlamak mümkün olur.
Þifre Kartý
Þifre kartý, radyonun sahibi olduðunuzun
belgesidir. Þifre kartý üzerinde; radyonun
modeli, seri numarasý ve gizli þifre yer alýr.
DÝKKAT Hýrsýzlýk durumunda yetkili
makamlara gerekli bilgileri verebilmek için,
þifre kartýný güvenli bir yerde saklayýnýz.
603_83_606 Radio Fiorino GB_10.08:603.xx.xxx Radio MiniCARGO GB
22.10.2008
12:03
Sayfa 23
En iyi verimi alabilmek için kaliteli ve düþük
hýzda yazdýrýlmýþ CD kullanmanýzý tavsiye
ederiz.
MP3 CD’deki mp3 dosyalarý dizinler içinde
bulunmaktadýr (dizinler ve alt dizinler ayný
seviyede kabul edilir). MP3 dosyasý içermeyen dizinler seçilemez.
Ì müzik dosyalarý “.mp3” uzantýlý olmalýdýrlar, farklý uzantýya sahip dosyalar
çalýnmayacaktýr;
Ì çalýnabilen frekans aralýðý þöyledir: 44.1
kHz, stereo (96’dan 320 kbit/s’ye
kadar) - 22.05 kHz, mono veya stereo
(32’den 80 kbit/s’ye kadar);
Ì deðiþik bit oranýna sahip dosyalarý
(parçalarý) çalmak mümkündür.
DÝKKAT parçalarýn isimleri þu karakterleri
içermemelidir: boþluklar, ‘ (apostrof
iþareti), ( ve ) (açýk veya kapalý parantezler). Bir MP3 CD yazarken dosya isimlerinin bu karakterleri içermemesine
dikkat ediniz, eðer içerirse ses sistemi bunlarý çalamaz.
KISA
TANITIM
Ì kullanýlan CD-ROM ISO9660 normuna uygun olarak yazýlmýþ olmalýdýr;
FONKSÝYON VE
AYARLAR
NOT: MPEG Layer-3 audio kodlama
teknolojisi Fraunhofer IIS ve Thomson
multimedia kuruluþlarý tarafýndan geliþtirilmiþtir ve lisanslýdýr.
MP3 dosyalarý çalýnmasý için teknik bilgiler
ve þartlar þu þekildedir:
RADYO
Alýþýlmýþ audio CD’leri çalmanýn yaný sýra,
ses sistemi ayrýca MP3 formatýndaki ses
dosyalarýný da çalabilir. Ses sistemine bir
Audio CD takýldýðýnda sistem “CD çalarlý
ses sistemi” bölümünde anlatýldýðý gibi
çalýþýr.
CD ÇALAR
MP3 MODU
Bu bölüm sadece MP3 çalarýn çalýþmasýný
anlatýr: ses sisteminin genel kullanýmý ile ilgili “FONKSÝYON VE AYARLAR”
BÖLÜMÜNE BAKINIZ”.
MP3 DÝSK
ÇALAR
TANITIM
TANITIM
MP3 DÝSK ÇALAR
23
MP3 DÝSK
ÇALAR
CD ÇALAR
RADYO
FONKSÝYON VE
AYARLAR
KISA
TANITIM
TANITIM
603_83_606 Radio Fiorino GB_10.08:603.xx.xxx Radio MiniCARGO GB
24
22.10.2008
12:03
EKRANDAKÝ BÝLGÝLER
SONRAKÝ VEYA ÖNCEKÝ
DÝZÝNÝN SEÇÝLMESÝ
Id3-tag bilgi ekraný
Bir sonraki dizini seçmek için N butonuna
basýnýz, bir önceki dizini seçmek için O butonuna basýnýz. Yeni seçilen dizinin ismi
ekranda görünecektir.
Geçen süreye ilave olarak, dizin ismi ve
dosya ismi, ayrýca ID3-TAG bilgisi parçaya
ait Parça Ýsmi, Sanatçý ve Aranjör (“MP3
EKRAN FONKSÝYONLARI” bölümüne
bakýnýz) isimleri görüntülenir.
Ekranda gösterilen MP3 dizininin ismi
küçük yýldýz simgesinin takip ettiði CD
üzerinde kayýtlý bulunan dizin adýna uygundur.
Komple bir MP3 dizin isim örneði: BEST
OF *.
Eðer çalýnan parçanýn ID3-TAG bilgisi yoksa ve ID3-TAG bilgisi (parça ismi, sanatçý,
aranjör) görüntülemek istiyorsanýz, dosya
ismi görüntülenecektir.
Dizin seçimi devirsel olarak gerçekleþir:
son dizinin ardýndan, ilki seçilir ve bu böyle
devam eder.
Sonraki 2 saniyede baþka dizin/parça
seçilmemiþse, yeni dizinin ilk parçasý çalýnacaktýr.
Eðer son seçilen dizin içerisindeki son
parça çalýndýysa bir sonraki dizin seçilecektir.
Sayfa 24
HIRSIZLIÐA KARÞI KORUMA
“CD ÇALAR” bölümüne bakýnýz.
603_83_606 Radio Fiorino GB_10.08:603.xx.xxx Radio MiniCARGO GB
22.10.2008
12:03
Sayfa 25
H ATA G Ý D E R M E
GENEL BAKIÞ
CD ÇALAR
Düþük ses seviyesi
Fader fonksiyonu sadece “F” (ön) olarak
ayarlanmýþ olabilir, düþük ses seviyesini ve
ses kesilmesini önlemek için Fader fonksiyonunun seviye ayarý R+9 olmalýdýr.
CD çalýnmýyor
Yerleþtirilen CD kirli olabilir. CD’yi temizleyiniz.
Yerleþtirilen CD çizik olabilir. Baþka bir
CD çalmayý deneyiniz.
Ýstenilen ses kaynaðý seçilemiyor
CD yerleþtirilmemiþ. Çalmak istediðiniz
CD’yi yerleþtiriniz.
Ýstenilen CD yüklenemiyor
Baþka bir CD yüklenmiþ olabilir. ˚ butonuna basýnýz ve CD’yi çýkartýnýz.
25
603_83_606 Radio Fiorino GB_10.08:603.xx.xxx Radio MiniCARGO GB
22.10.2008
NOTLAR
26
12:03
Sayfa 26
603_83_606 Radio Fiorino GB_10.08:603.xx.xxx Radio MiniCARGO GB
22.10.2008
12:03
Sayfa 27

Benzer belgeler

Radio FUN_TR.qxp

Radio FUN_TR.qxp CD’nin yerleþtirilmesi çýkartýlmasý ........................................... 17 Muhtemel hata mesajlarý ............................................................. 18 Ekrandaki bilgiler .........

Detaylı

603_95_765 RADIO PUNTO EASY-LOUNGE GB 1ed.qxd

603_95_765 RADIO PUNTO EASY-LOUNGE GB 1ed.qxd ❒ CD’lerin eðilmesini önlemek için; uzun sürelerle direkt güneþ ýþýðýna, yüksek sýcaklýklara ve neme maruz býrakmayýnýz;

Detaylı

603.46.325 Radio PuntoNew TR.qxd

603.46.325 Radio PuntoNew TR.qxd - ID3-TAG info display .......................................................... Sonraki veya önceki dizinin seçilmesi ...............................

Detaylı

cd çalar

cd çalar ❒ FM/AM/MW frekans bantlarýna sahip PLL ayarý; ❒ TA (Trafik Bilgileri) - TP (Program Türü) - EON (Güçlendirilmiþ Diðer Yayýn Ýstasyonlarý Þebekesi) - REG (Bölgesel Programlar) fonksiyonlarý ile bir...

Detaylı

cd çalar - Miller Oto

cd çalar - Miller Oto ❒ CD çalar, piyasada satýlan sýkýþtýrma sistemlerinin birçoðunu okuyabilmektedir (LAME, BLADE, XING, FRAUNHOFER gibi). Bununla birlikte, sýkýþtýrma sistemlerinin sürekli çoðalmasý sebebi ile tüm sý...

Detaylı

cd çalar - Miller Oto

cd çalar - Miller Oto FAYDALI TAVSÝYELER Yol güvenliði Aracý kullanmadan önce çeþitli radyo fonksiyonlarýnýn (istasyonlarýn kaydedilmesi gibi) nasýl kullanýlacaðýný öðrenmeniz tavsiye edilir. Radyo yayýnlarýnýn alýnmasý...

Detaylı