T.e . JJB I Ii 2UJ4

Transkript

T.e . JJB I Ii 2UJ4
T.e . MEztTLi KA YMAKAMLIGI iI~e Milli Egitim MiidiirIiigii JJB I I i
SaYI : 2883573 3.903.03.011 7551
KO DU :
Mlidlirllik Gorev Sliresinin Diger Egitim Kurumunda
Uzatlima Duyurusu
(TELEFON ziNciRi)
••
••
.. ;r., ..
.................................................................. MUDURLU\JUNE MEZiTLi
Dgi: il Milli Egitim Miidlirlliglinlin 05/09/2014 tarih 374 10 14 saYlh yazdan.
Egitim Kurumu Yoneticiliklerine gorevlendirme ile ilgili
ilgi yazlSl ve ekleri ili~ikte gonderilmi~tir.
Bilgilerinizi ve geregini rica ederim.
Ekler:
1- Yonetmelik
2- Ktlavuz
3- Bakanhk yazlSl
4- Takvim
5- Mildlirlligli miinhal bulunan egitim kurumlan
MEzlTLi 1L<;:E MtLLl EGtTiM MOoORLOGO
Yeni Mah.G .M.K.Bulvan Mezitli Sanayii Sitesi
Giri~i <;:elik ApLKat2 MEZITLilMERStN
Telefon:(324)3585464 Faks:(0324)3597444
e-posta:[email protected]
web: http://mezitl i.meb.gov. tr
Aynntlh bilgi i ~in irtibat: insan Kaynaklan Birimi
F ,<;F7FR
il Milli Egitim Miidlirlliguniin
2UJ4

Benzer belgeler

the full PDF

the full PDF tarihinde satın almak için anlaşma sağladı. 1) Amaç ve Etkileri Türkiye; Avrupa, Rusya, Kuzey Afrika ve Ortadoğu için uygun bir bağlantı noktası olmakla beraber büyük ekonomik potansiyele ve iş güc...

Detaylı

Stratejik Plan

Stratejik Plan bilgilendirme top lantisi y apilacagmdan, top lantiy a kanlacak okul temsilcilerinin yanlarmda 1 laptop ve okul plan taslagmm flas ortammda getirilmesi, sadece maliyet faaliyet tablosunun cikti ola...

Detaylı

Kritik (Kriz) Dönem Enflasyon

Kritik (Kriz) Dönem Enflasyon Bu makale daha once hiybir yerde yaYlmlamnaml~tlr, yayuna kabul edi lmemi~tir ve yaYlmlamnak iizere ba~ka bir dergiye gonderilmemi~tir. Makalenin, yaYlma kabul edilmesi durumunda tiim yaym haklarmm...

Detaylı

Akademik Personel Yurtiçi Yurtdışı Görevlendirme Yönergesi

Akademik Personel Yurtiçi Yurtdışı Görevlendirme Yönergesi Yё ncrgcsi"ndc dcgi,ikiik yapllmasina dair Univcrsitcmiz Scnatosunun 09 06 2015 tarih vc grclm c!cmanlarina duyurulmasl 2015/74-05 saylll kararl ckte gOndcrlimcktc olup,kararin ё

Detaylı

I iL.02.. _ (~

I iL.02.. _ (~ ve dt:ngi okul ogrencilerine duyurularak, ~artnamede belirtilen [email protected] adres ine gonderilmesi hususunda; Bilgilerinizi ve geregini rica ederim.

Detaylı

İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü Yazısı

İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü Yazısı protokoli'.;rin detaylt olar-ak bilgilerinin sisteme glrisiflin gerek oektecli*. .Biirrilerirrizi ve geregini rica ederim.

Detaylı