KAYSERİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ DENETİMLİ ÖZEL HALK

Yorumlar

Transkript

KAYSERİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ DENETİMLİ ÖZEL HALK
KAYSERİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
DENETİMLİ ÖZEL HALK OTOBÜSLERİ ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ
BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Yasal Dayanak ve Tanımlar
Amaç
Madde 1 : Bu Yönetmelik 5216 Sayılı yasanın 7. maddesinin (f) ve (p) bentleri ve 9., 10. maddeleri, 5393 Sayılı
yasanın 3. maddesi ile 15. maddesinin (f), (p) bentleri gereğince Kayseri Büyükşehir Belediyesine verilmiş olan
görevin, toplu taşım yetkisinin ve imtiyazının yerine getirilmesinde, yönetim, yürütüm ve denetim organizasyonu
altında bütünleştirmek, yolcu taşıma kalitesini yükseltmek; Belediye otobüsleri ve özel halk otobüslerinin, Kayseray
ile koordinasyonunu; vatandaşların çağdaş toplu taşıma hizmetinden yararlanabilmesini, işletenler açısından da
uyumlu, adaletli bir çalışma ortamını sağlamak amacına yönelik ilke ve usulleri düzenler.
Büyükşehir Belediyesi yasa ile kendisine verilen kent içi toplu taşıma imtiyazını kendisi ilgili Daire Başkanlığına
bağlı işletme ile yapabileceği gibi ortak kuruluşlarına veya özel halk otobüslerine, Büyükşehir Belediye meclisi
tarafından belirlenecek imtiyaz bedeli karşılığında yaptırabilir (işlettirebilir).
Kapsam
Madde 2: Bu yönetmelik Belediye sınırları içerisinde toplu taşımacılık yapan belediye otobüslerini, özel halk
otobüslerini, özel halk otobüslerinin araç şoförlerini, araç sahiplerini ve bu hizmeti alan kent halkını kapsar. Belediye
ile Oda arasında ve belediye ile halk otobüsü işletenleri arasında daha önce imzalanmış her türlü sözleşme bu
yönetmelik hükümlerine aykırı olmadığı sürece bu yönetmeliğin eki niteliğindedir.
Dayanak
Madde 3: Bu yönetmelik yasal dayanağını,
a- 5216 sayılı Büyükşehir Belediyeleri Kanunu,
b- 5393 sayılı Belediye Kanunu,
c- 2464 sayılı Belediye Gelirleri Kanunu,
d- 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu (Bu kanuna dayanılarak çıkarılan Karayolları Trafik Yönetmeliği) ve 4925
sayılı Karayolları Taşıma Kanunu, (Bu kanuna dayanılarak çıkarılan ve 25.02.2004 tarih ve 25384 sayılı Resmi
Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren “Karayolları Taşıma Yönetmeliği”),
e- 15.06.2006 tarih ve 26199 sayılı Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren Büyükşehir Belediyeleri
Koordinasyon Merkezleri Yönetmeliği
f- Büyükşehir Belediye Meclis Kararlarından alır.
Tanımlar
MADDE 4: Bu yönetmelikte yer alan deyimlerden;
BELEDİYE: Kayseri Büyükşehir Belediyesi’ni,
ENCÜMEN: Kayseri Büyükşehir Belediyesi Encümeni’ni,
UKOME: Ulaşım Koordinasyon Merkezi’ni,
K.B.B.O.İ.: Otobüs İşletme Şube Müdürlüğünü,
TAŞIMACILIK: Otobüslerin bu yönetmelik uyarınca çalıştırılmasını,
İŞLETİCİ: Bu yönetmelik uyarınca çalışan otobüslerinin sahiplerini,
ODA: Kayseri Otobüsçüler Esnafı Odasını,
Ö.H.O: Kent içi Toplu Taşıma İşinde kullanılan Özel Halk Otobüslerini,
OTOBÜS: 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanununda tarifi yapılan, yapısı itibariyle sürücüsünden başka en az 15
adet oturma yeri olan ve insan taşımak için imal edilen motorlu karayolu taşıtlarını,
İŞLETME YILI: Özel Toplu Taşım Halk Otobüsünün işletmeye başladığı ay ve günden bir sonraki yılın aynı ay ve
gününe kadar geçen zamanı,
TAKVİM YILI: Aynı yılın 1 Ocak tarihinden 31 Aralık tarihine kadar geçen zamanı,
KENT: Kayseri Büyükşehir Belediyesi mücavir alanı içinde kalan veya K.B.B.O.İ tarafından toplu taşıma
hizmetinin götürüldüğü yerleri,
ŞOFÖR: İşletici tarafından aracı sürmekle görevlendirilen araç şoförü veya araç sahibini,
1
HAREKET AMİRLİĞİ: K.B.B.O.İ.’ ye bağlı kent içi toplu taşıma işini yönlendiren birimi,
HAT: Aracın çalışacağı semt bölgesi güzergâhını,
HAVUZ SİSTEMİ: Belediye tarafından Kent içi toplu taşımada uygulama modeli olup; hat havuzu ve gelir paylaşım
mali havuz sistemi şeklinde olan uygulama modelini,
YOLCU: Aracı kullanan şoför dışında araçta bulunan kişileri,
DURAK: Kent içi toplu taşıma işini yapan yolcu taşıtlarının, yolcuları bindirmek ve indirmek için durakladıkları
işaretlerle belirlenmiş yeri,
BİLET: Belediyenin belirlediği, kent içi toplu taşıma da kullanılan tüm ödeme materyallerini,
GÜZERGÂH: Aracın çalıştığı hatta aracın izleyeceği yolu,
SÖZLEŞME: Kent içi toplu taşıma işinde hizmet veren gerçek veya tüzel kişiler ile Belediye arasında ve/veya AB
plakalı işleticiler adına K.O.E.ODASI ile Belediye arasında karşılıklı imzalanan yazılı belgeyi,
HAKEDİŞ: Ö.H.O’lar da kullanılan biletlerin Ö.H.O sahipleri ve/veya mutemetlerine havuz sistemine göre Belediye
tarafından ödenen parasal karşılığını,
KOMİSYON: Belediyeyi temsilen ilgili daire başkanının başkanlığında, İkmal ve Ambar Şube Müdürü, Otobüs
İşletmesi Şube Müdürü, Otobüs İşletmesi Şefi, İlgili Hareket Amiri ile Kayseri Otobüsçüleri Esnafı Odası Başkanı ve
yönetim kurulundan 2 kişi olmak üzere 8 kişiden oluşan kurulu ifade eder.
İKİNCİ BÖLÜM
ÖZEL HALK OTOBÜSLERİNİN İZİN BELGESİ, SÖZLEŞME VE GENEL KURALLAR
Ruhsat
Madde 5: Kayseri Büyükşehir Belediyesi adına ilgili makam tarafından, belediye sınırları içerisinde yolcu
taşımacılığı yapacak olan özel halk otobüslerine, bu yönetmelik hükümlerine göre çalışma ruhsatı verilir. Özel halk
otobüslerinin çalışma süreleri göz önünde bulundurularak araçlar teknik yönden her zaman ilgili komisyon tarafından
denetlenerek uygun olmayanların ruhsatları, uygun hale gelinceye kadar askıya alınır.
İmtiyaz veya kiranın süresi
Madde 6: Çalışma süreleri ile ilgili olarak;
a- Minibüsten halk otobüsüne geçenler yönünden;
İl Trafik Komisyonunun 12.07.1999 tarih ve 1999-62 sayılı kararı ve Ukome’nin14.10.2007 tarih ve 2007/10-18
Sayılı kararına istinaden iki minibüs ruhsatı iptali karşılığında bir halk otobüsü işletim imtiyaz hakkını devir alan
işleticilerin yönetmelikte belirtilen otobüs tipi araçla çalıştığı sürece dönüşümlerinden önceki ticari tahditli minibüs
plakasından kaynaklanan hakları saklı kalacaktır. Çalışma süreleri minibüsten dönüşüm tarihlerinden itibaren
kanunlarla öngörülen en uzun süredir.
b- İmtiyaz sureti şeklinde ihale edilen hatlarla ilgili olarak;
18.03.2011/217-tarih ve sayılı Belediye Meclis Kararına göre; Büyükşehir Belediyesinin ihale sureti ile özelleştirdiği
hatlarda işletim imtiyaz hakkını devir alan işleticilerin çalışma süreleri için; ihale tarihinde imzalanan
sözleşmelerdeki süre ile ilgili hükümler geçerlidir.
c- Talas ilçe belediyesinin ihale sureti ile özelleştirdiği hatlarda işletim imtiyaz hakkını devir alan işleticilerin
çalışma süreleri ihale tarihinden itibaren 49 yıldır.
d- Gesi Belde belediyesinin ihale sureti ile özelleştirdiği hatlarda işletim imtiyaz hakkını devir alan işleticilerin
çalışma süreleri ihale tarihinden itibaren;
d.1- 38 AB 114, 38 AB 119, 38 AB 120, 38 AB 123, 38 AB 160 plakalı araçların çalışma süreleri, ilgili belediye ile
hat işletim imtiyaz hakkını alan araç sahiplerinin imzalamış oldukları sözleşmelerinde belirtildiği gibi ihale edildiği
tarihten itibaren 10 yıldır.
d.2- Gesi Belde Belediyesinin 4.1.maddesinin haricinde özelleştirdiği hatların işletim imtiyaz hakkını alan 38 AB
112, 38 AB 113, 38 AB 115, 38 AB 116, 38 AB 117, 38 AB 118, 38 AB 121, 38 AB 122, 38 AB 126, 38 AB 130, 38
AB 148, 38 AB 151 plakalı araç sahiplerinin çalışma süreleri ise ilk ihale tarihinden itibaren 49 yıldır.(17.06.2011
tarih ve 25-468 sayılı Belediye Encümenin kararına istinaden; ilk ihale tarihinden itibaren 49 yıldır.)
e- Mimarsinan belde belediyesinin ihale sureti ile özelleştirdiği hatlarda işletim imtiyaz hakkını devir alan
işleticilerin çalışma süreleri ihale tarihinden itibaren 40 yıldır.
f- Süksün belde belediyesinin ihale sureti ile özelleştirdiği hatlarda işletim imtiyaz hakkını devir alan işleticilerin
çalışma süreleri ihale tarihinden itibaren 49 yıldır.
2
Bütün bu sürelerin bitiminden itibaren hatların durumunu belirleme yetkisi Kayseri Büyükşehir Belediyesi ne aittir.
Uygulama Şekli
Madde 7: İşleticiler kent içi toplu taşıma hizmetini verirken;
a- UKOME tarafından farklı bir düzenleme yapılmadığı sürece, Hat üzerindeki K.B.B.O.İ. duraklarını, durak yeri
olarak kullanılacaktır.
b- Teknolojinin yenilikleri ışığında K.B.B.O.İ. tarafından uygun görülen bilet çeşitleri geçerli olacaktır.
c- İşleticilerin hak edişleri kendilerine ve /veya işleticilerden vekâlet almaları kaydı ile ODA mutemedine ayda üç
kez ( her 10 günde) BELEDİYE tarafından ödenmesi esastır. Ancak, ödeme şekli ile ilgili her türlü düzenleme
belediye yetkisindedir.
d- Ücret toplama ve otomasyon sistemleri ile ilgili olarak doğacak olan, her tür gider işleticiler tarafından
ödenecektir. Sistemlerin ücretlerini belirleme yetkisi ise Belediye Encümenine aittir.
e- Kent içi topu taşımada hizmet veren Ö.H.O larda denetim amaçlı kurulan veya kurulacak olan her türlü teknik
donanım ve her tür giderleri işletici tarafından karşılanacaktır.
Uygulamaya Geçiş Şekli ve Şartları
Madde 8: Bu yönetmelik kapsamında hazırlanmış ve/veya hazırlanacak olan uygulama sözleşmeleri ile devir
işlemlerine ilişkin tüm sözleşmelerde noter tasdiki zorunludur. Bu kapsamda;
a- Çalışma Ruhsatı sahibi olan gerçek kişiler ODA’ya kayıtlı olmak zorundadır. ODA üyeliği sona erenler ve
Yönetmeliğin yürürlüğe girişinden itibaren 1(Bir) ay içersinde ODA’ya kaydını yaptırmayanlara 5. Madde gereğince
işlem yapılır. Uygulama şekli ile ilgili düzenlemelerde belediye işleticiler adına ODA’yı muhatap kabul edecektir.
b- İşin gereği uygulama için resmi kurum ve kuruluşlara ödenen veya daha sonra ödenecek her türlü sözleşme,
ruhsat, vergi, resim, harç, fon vs. gibi giderler ile yasal yükümlülükler ruhsat sahibine aittir.
İmtiyaz veya kira hakkının devrinde taahhütname
Madde 9: Aracın devir işlemlerinde, araçla ilgili olarak; devirden önceki döneme ait belediye, diğer kamu kurum
kuruluşları ile aracın özel ve tüzel kişilere karşı her türlü borcunu devralan şahıs, üstlenildiğine dair noterden
taahhütname vermedikçe devir işlemleri tamamlanmaz.
Sigorta Zorunluluğu
Madde 10:
a- İşletici aracını; kent içi toplu taşıma işine başladığı tarihten itibaren, kent içi toplu taşımacılık yapacağından
trafikte seyri halindeyken meydana gelebilecek her türlü olumsuzluklara karşı FULL KASKO yaptıracaktır.
b- ODA kent içi toplu taşımada hizmet veren halk otobüsü işleticisi ile bu kişilerin istihdam ettiği tüm personellerin
özlük haklarını takip ederek gerekli tüm arşiv bilgilerini tutmakla yükümlüdür. Lüzumu halinde, tüm resmi
kurumlara bu bilgi ve belgeleri sunmakla yükümlüdür.
Yukarıdaki a,b, bentlerinden doğan her türlü kanuni ve hukuki sorumluluk işleticiye aittir.
Sorumluluk:
Madde 11: İşletici, şoförün görev sorumluluğu ve özlük hakları aynı zamanda araçtan kaynaklanan nedenlerle
üçüncü kişilerin göreceği her türlü zararın karşılanmasından işletici hukuken ve kanunen bizzat sorumludur. Bu
konularda belediyenin her hangi bir kanuni ve hukuki sorumluluğu yoktur.
Tebligat Adresi:
Madde 12: Kent içi toplu taşıma hizmetini üstlenen Özel Halk Otobüsü işletenleri veya yetkili vekilleri; tebligat
adreslerini, K.B.B.O.İ. ‘ne yazılı ve/veya elektronik ortamda beyan etmesi zorunludur.
Adres bilgilerinin veya adres bilgilerinde değişikliğin otuz (30) gün içerisinde K.B.B.O.İ ‘ne bildirilmemesi halinde,
K.B.B.O.İ. ‘ kayıtlarında mevcut adresine yapılan tebligat geçerlidir.
Denetim
:
Madde 13: Özel Halk Otobüsleri işleticileri, sorumluluğundaki personel ve araçlar; yönetmelik ve mevzuat ile
sözleşme hükümlerine uygun olarak aşağıdaki yetkililerce denetlenir.
a- Kayseri Büyükşehir Belediyesi üst düzey yetkilileri,
3
b- Otobüs İşletme Şube Müdürlüğü idari personeli,(Otobüs İşletme Şube Müdürü, Otobüs işletme Şefi ve
Yardımcısı, Otobüs İşletme Denetim ( kontrol ) elemanları, Otobüs İşletme bölge hareket amirleri ve hareket
görevlileri)
c- Kayseri Büyükşehir Belediyesi zabıta personeli,
d- ODA yetkilileri.
Ruhsat Sahibinin Sorumluluğu
Madde 14: İşleticiler, taşımacılık için istihdam ettikleri personelin görevi ile ilgili fiillerinden tüm kamu kurumları
ve belediye ile üçüncü kişilere karşı sorumludurlar. İşleticinin ve personelinin diğer kamu kurum ve kuruluşları ile
üçüncü kişilere karşı fiillerinden dolayı Belediyenin her hangi bir sorumluluğu yoktur.
Çalışma Şartları ve Çalışma Şekli
Madde 15:
Kent içi toplu taşıma hizmetini üstlenen işletici;
a- Mevcut veya bundan sonra işletmeye katılacak olan Özel Halk Otobüsleri, Büyükşehir Belediyesinin taşıma
sınırları içerisinde BELEDİYE ve/veya UKOME’nin belirleyeceği bütün hatlarda belediye araçları ile birlikte
çalışmak zorundadırlar. Çalışma şekli ile ilgili hat ve mali havuz sisteminde düzenleme yapma yetkisi Belediye’ye
aittir.
b- İŞLETİCİLER çalışma programı dâhilindeki belirlenen hatlarda çalışma sürelerine riayet edecek, mücbir sebep
olmadan çalışmalarında kesintiye meydan vermeyeceklerdir. Günlük çalışmasını etkileyecek bir durum söz konusu
olduğunda, ilgili hareket görevlilerine durumu en geç (1) saat evvelinden bildirmeleri zorunludur. Aksi takdirde
hizmet aksaması nedeni ile ilgili müeyyideler uygulanır.
c- İŞLETİCİLER trafik açısından oluşacak zorunluluklar veya geçici alt yapı çalışmaları dışında, BELEDİYE
ve/veya UKOME’ce belirlenen hat ve güzergâhları değiştirmeden izleyeceklerdir. Güzergâh üzerindeki duraklara
tam yanaşmadan durak haricinde kesinlikle indirme ve bindirme yapamayacaklardır. Aksi halde yönetmelik
hükümleri gereğince müeyyide uygulanır.
d- Araçların seferlerini tamamlayamamaları halinde (arıza, trafikten alıkoyma vb-) yolcuların ek ücret alınmadan
yedek araç veya aynı hattan geçen başka bir araca nakli suretiyle taşıma hizmetinin tamamlamaları sağlanacaktır.
Bunun haricinde bir araçtan diğerine yolcu nakli yasaktır. Aksi halde yönetmelik hükümleri gereğince müeyyide
uygulanır.
e- İŞLETİCİLER bireysel veya araçla ile ilgili teknik nedenler göstererek K.B.B.O.İ. ’den izin belgesi almak şartı ile
bir takvim yılı içinde en fazla 30 (otuz) gün işletmeden çekilebilirler. Bu süre mücbir sebeplerin varlığı halinde
Belediye tarafından uzatılabilir. İşleticinin izin almadan işletmeden çekilmesi halinde çekildiği her gün için
yönetmelik hükümleri gereğince müeyyide uygulanır.
f- İşleticinin ve personelinin görev gereği kusur veya ihmalinden kaynaklanan, araçla ilgili her türlü denetim
neticesinde (sigorta, muayene, vergi, vb sebepler ) trafikten alıkonulma halleri mücbir sebep olarak kabul edilemez.
Aracın bu suretle işletmeden çekilmesi halinde çekildiği her gün için yönetmelik hükümleri gereğince müeyyide
uygulanır.
g- Araç sürücülerinin, araçlarında yolcu güvenliğini ve sağlığını tehlikeye atacak; hayvan, yanıcı, patlayıcı, parlayıcı,
kesici vb, malzemeleri taşıması yasaktır.
h- Çocuk arabası ve tekerlekli sandalye ile binmek isteyen yolculara gerekirse iniş kapıları da açılmak suretiyle
yardımcı olunacak, ancak çocuk arabalarının araçta katlı vaziyette bulundurulması hususunda ikazda bulunulacaktır.
Şoförün bu konudaki ikazlarına uyulmaması sebebiyle oluşacak zararlardan işleten, şoför ve belediye sorumlu
değildir.
ı- Savaş durumu, seferberlik hali, olağan üstü hal uygulaması, deprem, sel baskını gibi doğal afet hallerinde
BELEDİYE’nin İŞLETİCİ’lere yapacağı bildirimi izleyen andan itibaren İŞLETİCİ’ler, araçlarını hat ve güzergâh
sınırlamaları olmaksızın BELEDİYE’nin emrine tahsis eder.
i- Ö.H.O’leri hiçbir şekilde özel amaçlı kullanılamayacak ve idarenin izni olmaksızın belediye mücavir alanı dışına
çıkartılmayacaktır.
j- Ö.H.O. Hareket Amirliklerine bağlı olarak, günlük hareket programlara göre seferlerini yapacaklardır. Günlük
hareket programları, o hatta ki sefer süreleri gözetilerek K.B.B.O.İ.’nin hazırladığı dönüşümlü sistemde çalışacak
şekilde hazırlanır. Araçlar seferlerini bu programda belirtilen süreler içerisinde tamamlar. Şoförler ilk servisine
başlarken, ehliyetini görevli elemana gösterir, hareket kayıt defterini imzalar ve kişiselleştirilmiş yaka kartını da
4
şoför takip otomasyonuna okutacaktır. Şoför; yaka kartını görev süresi boyunca yönetmelikte belirlenmiş şekilde
üzerinde bulundurur.
k- Yolcu potansiyelinin artış gösterdiği özel gün ve saatlerde (Mesai giriş ve çıkış saatleri, iftar zamanı diğer özel
artış gözlenen durumlarda) Ö.H.O’lar ile K.B.B.O.İ.’ce ek seferler yapılacaktır.
l- Araç kullanıcıları işbaşı yapmadan önce ilgili hareket amirliklerindeki hareket kayıt defterine imza atmadan
değişimi yapamazlar.
m- K.B.B.O.İ. yetkilileri başkanlıktan onay almak suretiyle yönetmelikte yer alan görevleriyle ilgili bu yönetmeliğe
aykırı olmamak üzere çalışma talimatnamesi düzenlemeye ve uygulamaya yetkilidir.
Hat ve Güzergâh değişiklikleri:
Madde 16: Altyapı çalışmaları ve toplu taşımadan kaynaklanan ihtiyaç ve gelişmeler sebebiyle hattın veya
güzergâhın bir kısmında ya da tamamında değişiklik lüzumu halinde, UKOME ya da yönetmelikle belirtilen ilgili
Belediye birimin kararları doğrultusunda hat ve güzergâhı belirleme yetkisi belediyeye aittir.
Taşıma Ücret Tarifesi ve Mali Konular
Madde 17:
Kent içi toplu taşıma hizmetini üstlenen işleticilerin toplu taşımadan elde ettiği gelirler ile ilgili olarak;
a- Belediye, Ö.H.O.’nin mali havuzuna dâhil olan brüt bilet geliri üzerinden %5 oranında katkı payı alacaktır.
b- ODA günün şartlarına göre belediyeden zam talebinde bulunabilir. Kent içi toplu ulaşımda uygulanacak olan tam
ve indirimli ücret tarifesi UKOME tarafından tespit edilir. Tarifeler kararda belirlenen tarihten itibaren yürürlüğe
girer.
c-Kanun, Kararname, Bakanlar Kurulu Kararı, Büyükşehir Belediyesi Meclis kararı ve ilgili mevzuat ile belirlenen
serbest ve indirimli pasolar Ö.H.O da geçerli olacaktır.
d-İşleticiler, mevcut ve sisteme dâhil olacak halk otobüslerine takılacak Validatör ve diğer her tür teknik
donanımlarının bedelini belediyeye ödeyeceklerdir. Ödenecek bedel ve ödeme şekli encümence belirlenir.
Taşımacılığa Başvuru ve Katılma
Madde 18: Ruhsat Sahibi İşleticiler
a- Araçlarını BELEDİYE tarafından belirlenecek tarihler arasında ODA kayıt belgesi ile birlikte K.B.B.O.İ.’sine
getirir. Araç; belediye yetkilileri ile ODA yönetiminden iki kişinin katılımı ile oluşan 5 kişilik komisyon tarafından
bu yönetmelik esaslarına göre incelenir. İnceleme sonunda araç yeterli görülmesi halinde araca uygunluk belgesi
verilir. Araç ilk kontrolde uygun bulunmamışsa, yetkililer tarafından tespit edilen eksiklikler yazılı veya kontrol
esnasında sözlü olarak işleticiye iletilir. İşletici 15 gün içinde eksikliklerini tamamlayarak, aracı ikinci kez yeterlilik
açısından kontrole getirir. Tespit edilen eksiklikler giderilmemişse aracın çalışmasına komisyon tarafından izin
verilmez. Bu işlem en fazla 6 aya kadar devam eder.Eğer işlem tamamlanamamışsa işleticilik hakkı askıya alınır.
b- İşleticiler, araçları kullanmak üzere istihdam ettikleri personellere ait bilgi ve belgeleri ve bunlarda meydana
gelecek değişiklikleri derhal K.B.B.O.İ.’ye bildirmek zorundadırlar.
c- İşleticiler ruhsatlarını araçlarında bulundurmak zorundadırlar.
Taşımacılıktan Çekilme
Madde 19: İşletici kendi isteğiyle ve hiçbir hak talep etmeksizin her zaman taşımacılıktan çekilebilir.
Taşımacılıktan Çıkarılma
Madde 20: İşletici aşağıdaki hallerde taşımacılıktan çıkarılır.
a- Aracın Trafik Ruhsatının iptali veya 5. madde ile 18. madde de belirtilen teknik komisyonun belirlediği sürelerin
içerisinde eksikliklerini tamamlamaması,
b- Yönetmelikte düzenlenmiş ruhsat iptalini gerektiren müeyyidelerin uygulanması,
c- İşleticinin ölümü durumunda tüm mirasçıların veya yetkili vekillerinin 180 gün içerisinde K.B.B.O.İ’ne
işletmeciliğe devam etme yönünde başvuru yapmaması,
Ancak araç üzerinde ortaklık hissesi bulunanların hukuki hakları saklı olacaktır.
d- Sözleşme süresinin sona ermesi veya araç kullanım yaşının 15 yaşını tamamlaması halinde, araçlar hattan çekilir.
Araç yaş sürelerinin Ö.H.O. işleticisi tarafından takip edilmesi zorunludur. Yaşları itibarı ile çalışma sınırını
doldurmuş araçların yönetmelikte belirtilen şartlara uygun şekilde yenileri ile (0-10 yaş arası) değiştirilmediği
5
takdirde araç hattan, yenileme işlemi tamamlanıncaya kadar çekilir. Bu konuda Ö.H.O. işleticisi hiçbir hak talep
edemez.
e- Sözleşme tarihinden itibaren 6 ay içerisinde ruhsat alarak taşımacılık hizmetine başlanmaması,
f- Ukome’nin 14.10.2007 tarih ve 2007/10–18 Sayılı kararına istinaden işleticilerin sisteme yeni getirecekleri araçlar
2008 model ve daha yeni orijinal doğalgaz yakıtlı araçlar olmak zorundadır. Bu konuda işleticilerin belediye ile geçiş
sürecindeki imzaladıkları sözleşme hükümleri geçerlidir.
Ruhsat İptali
Madde 20:
Bir takvim yılı içinde en fazla 20 defa (G) grubu ceza alan araç sahibinin ruhsatı iptal edilir.
Sahte bilet satan veya bastıran işleticinin Ö.H.O ruhsatı derhal iptal edilir ve suç duyurusunda bulunulur.
İşleticinin, yönetmelikte yazılı hükümlere uymama sebebiyle belediye encümeni tarafından aracın ruhsatı iptal edilip,
hattan çıkartılarak çalışmasının durdurulması halinde İŞLETİCİ uğrayacağı zararı hiç bir şekilde belediyeden talep
edemez.
Devir
Madde 21: Bütün devir işlemlerinde; devir durumu, hisse oranları ve devir ücretleri Belediye Encümenin yetkisine
ve onayına tabidir. Araçlarda hisse devirlerinde belediyeye yatırılacak devir ücreti oranı;
a- Araç ruhsatlarında ortaklar arası devirlerde( hisse oranı X tavan 5.000 tam bilet),
b- Araç üzerinde ortaklıkları bulunmayan kişilere devirlerde (hisse oranı X tavan 10.000 tam bilet) fiyatı esas alınır.
c- Aynı plakalı araç için Ana, Baba, Eş ve Çocuklara yapılan devirlerden bir defaya mahsus olmak üzere ücret
alınmaz. Ücretsiz devir, aracın K.B.B.O.İ.’de tutulan dosyasına işlenir. Sonraki devirlerde ise araç sahibinin
hissesinin tam devir ücreti 5.000 tam bilet üzerinden hesaplanır.
d- Ruhsat sahibin vefatı halinde birinci derece yakınlarına devir işleminde ücret alınmaz.( Ana, Baba, Eş ve
Çocukları )
e- İşleticiler, tüzel kişiliğe sahip başka bir oluşumda aynen yer alsalar bile devir işlemlerinde(hisse oranı X tavan
10.000 tam bilet) devir ücreti alınır.
Tam bilet: Devirin yapıldığı tarihteki en ucuz tam bilet değeridir.
Araçlarda Reklam Yapılması
Madde 22: Belediyeden izin alınmadan hiç bir ilan ve reklâm uygulaması yapılamaz. Reklamların gelir boyutu
belediyemiz mali hizmetler daire başkanlığınca takip edilerek tahakkuk eden reklam bedelinin %40’ı belediyeye
aittir. Ö.H.O. uygulanacak reklamların genel ahlaka ve kamu düzenine aykırı olmaması gerekir.
K.B.B. ile bağlı Genel Müdürlük, işletme ve iştiraklerine ait her türlü ilan ve reklamlar ücrete tabi olmaksızın.
Ö.H.O’lerine asılır. Bu konuda işletmeciye önceden haber verme zorunluluğu yoktur.
İşletmeci ilan ve reklamların muhafazasından mesuldür.
Çalıştırılacak Personel
Madde 23: Kent içi toplu taşımada hizmet veren araçlardaki;
1- Araç Şoförleri K.B.B.O.İ.’ce tespit edilen yaka kimlik kartlarını takmak zorundadır.
2- Ö.H.O’larda görevlendirilecek personelin kılık ve kıyafetleri K.B.B.O.İ. tarafından belirlenen lacivert takım
elbise, beyaz veya açık mavi gömlek, lacivert kravattır. K.B.B.O.İ idari yönetimi tarafından mevsim şartlarına göre
kılık kıyafet düzenlemesi gözden geçirilebilir.
3- Bu Yönetmelik kapsamındaki faaliyetlerde çalışan/çalıştırılan şoförlerin;
3.a- Türkiye Cumhuriyeti Vatandaşı olmaları,
3.b- En az ilköğretim mezunu olmaları,
3.c- Taşıtın niteliğine uygun sürücü belgesi ve Karayolları Trafik Kanunu’na göre zorunlu diğer belgelere sahip
olmaları,
3.d- E sınıfı ehliyetinin en az bir yıllık olması ve 63 yaşını tamamlamamış olmaları,
3.e- Mesleki bakımdan bedeni ve psikoteknik açıdan sağlıklı olduklarını gösterir rapor almaları,
45 yaşına kadar her beş yılda, 45-55 yaş arasında 3 yılda ve 55-63 yaş arasında ise yılda bir olmak üzere şoförlük
mesleği bakımından bedeni ve psikoteknik açıdan sağlıklı olduklarını gösteren raporu yenilemeleri,
3.f- Kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile
devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet,
6
hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat
karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak.
Üçüncü fıkradaki şartları taşımayan ya da şartları yitirenlerin çalışmasına izin verilmez.
Personelin Eğitimi
Madde 24: Ö.H.O Şoförü; İlgili Daire Başkanlığı’nca kent içi toplu ulaşıma intibak eğitimine tabi tutulur ve
akabinde başarı gösterenlere hizmet içi eğitim sertifikası ile birlikte yaka kartı verilir. Eğitim şekli ve şartlarını
belediye belirler. Hizmet içi eğitim sertifikası olmayan personel Ö.H.O. larda çalıştırılmayacaktır.
Komisyon Yetkileri:
Madde 25:
a-)İşletmenin huzuru açısından kurallara uygun davranmayarak kavga eden, huzur ortamını bozan personel veya
personelleri K.B.B.O.İ. yetkilileri denetim yetkisini kullanarak söz konusu olayla ilgili soruşturma tamamlanana
kadar geçici olarak araçtan indirir. Konu; Makine İkmal D. Bşk. Otobüs İşletme Şb. Müdürü, İkmal ve Ambarlar
Şube Müdürü, Otobüs İşletme Şefi, İşletme Hareket Amiri ile K.O.E.O başkanı ve oda yönetiminden iki kişinin
katılımı ile oluşan komisyon tarafından değerlendirilir. Neticede suçsuz olduğu anlaşılan personelin istemesi halinde
yeniden işe başlamasına müsaade edilir. Suçlu olduğu kanaati hasıl olan personele ise 1-6 ay arasında araç
kullanmama cezası uygulanır. Bu süre işlenen suçun özelliğine göre komisyon tarafından belirlenir.
b-) Yüz kızartıcı suçu (ırza tecavüz veya yönlenmek, sarkıntılık, kız, kadın ve erkek kaçırmak, fuhşa tahrik, zimmet,
irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı kötüye kullanma, yalan yere tanıklık, yalan yere yemin,
hileli iflas suçları…) tespit edilen personel derhal işletmeden süresiz olarak uzaklaştırılır.
Süresiz olarak belirlenen zaman dilimi komisyon takdirinde olup yukarıda sayılan fiillerden herhangi birini işleyen
şoföre son bir kez daha aynı fiillerden birini yapmamak üzere komisyonca iş hakkı tanınabilir.
İşten el çektirilen şoför, komisyon karar tarihinden itibaren en az 1 yılı doldurmadan tekrar iş müracaatı yapması ve
bu müracaatın komisyonca değerlendirilmesi mümkün değildir. Nihai kararı belediye encümeni onaylar.
c-) Araçlarda bulanan denetim amaçlı kamara kayıtlarına ilişkin görüntüler emniyet ve adliye birimlerinin yazılı
taleplerinin dışında hiçbir kurum ve kişiye verilemez.
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
ÖZEL HALK OTOBÜSLERİNDE ARANAN TEKNİK ÖZELLİKLER
Genel Olarak
Madde 25:
Sisteme dâhil araçların Karayolları Trafik Tüzüğünün kent içi toplu taşım araçlarının yapım, tadil ve
montajı hakkında teknik şartlarını gösteren yönetmelik ile ilgili mevzuatta gösterilen ölçü, değer ve gereçlerle imal
edilmesi ve trafik için geçerli bütün teçhizat ile donatılmış olması şarttır.
Motor Tipi ve Gücü
Madde 26: Kanuni sınırla kabul edilen yakıt ve enerji türleri ile çalışan motor ile tahrik edilecek, değişik ısılarda ilk
hareketi kolaylıkla temin edecek bir düzene sahip olacaktır. (-35 C'de kolaylıkla çalışabilmesi için ilk hareket
donanımı bulunacaktır-) Motor çalışır durumdayken sessiz, gürültüsüz, araç içinde ve dışında uluslararası gürültü
normlarına uygun olacaktır. Egzoz emisyonu ulusal tüzük ve standartlarda belirtilen şartları sağlayacaktır. Motor
gücü en az 210 HP ve üzeri olacaktır.
Otobüs Ölçüleri
Madde 27: Uzunluk ölçüsü standart 12 m. yerden yüksekliği en fazla 3,50 m. genişliği en fazla 2,5 m olacaktır.
Belediye bu ölçülerle ilgili değişiklik yapma hakkına sahiptir.
Kapılar
Madde 28:
a- Otobüste sağ ön, ortada ve arkada olmak üzere üç kapı bulunacaktır.
b- Kapılar içe kırmalı kavuşma kenarları kauçukla çevrilmiş olmalıdır.
7
c- Kapılar elektro pnomatik, gerektiğinde el ile açılabilir düzene haiz olmalıdır. El kumanda ventil mandalı kapı
pompa muhafaza kutusu içinde olacaktır.
d- Kapıların açık veya kapalı olduğunu belirtecek sinyal tertibatı bulunacaktır.
e- Kapılar açıldığında otomatik olarak basamakları aydınlatacaktır.
f- Ö.H.O’leri engellilerin güvenli bir şekilde araca binip inmeleri için gerekli teknik donanıma sahip olacaklardır.
Cam ve Pencereler
Madde 29:
a- Tüm camlar sızdırmaz ve titreşime karşı dayanıklı olacaktır.
b- Otobüsün tüm camları standartlara, Trafik Tüzüğüne uygun boyut, renk ve teknik özelliklerde olacaktır.
c- Şoför yeri koltuk kısmından yolcular tarafından görülebilir bir paravan ile ayrılacaktır.
Korna
Madde 30: Otobüste elektrikle çalışan orijinal korna bulunacaktır. Diğer korna türlerinin hepsi yasaktır.
Renk
Madde 31: Dizel araçlar; açık yeşil - beyaz renklerde olacaktır. Doğalgazlı araçlar; aynı renk zemini üzerinde
belediye tarafından belirlenen motif ve süslemeleri içerecektir. Yeni renk değiştirme ve belirleme yetkisi belediyeye
aittir.
Yolcu Sayısı ve Oturak Dizaynı
Madde 32: Dizel Otobüslerde 30+1, doğalgazlı otobüslerde 31+1 koltuk bulunacaktır. İşletmeye dâhil olacak
araçların ruhsat düzenlemesi bu yönetmelikte belirtilen koltuk sayısına uygun olarak yaptırılacaktır. Araç oturakları
ölçü ve imalat malzemesi açısından kent içi taşımacılık standartlarına uygun olacaktır.
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
DİSİPLİN SUÇLARI VE CEZALAR
Genel Olarak
Madde 33: Kent içi toplu taşıma hizmetini üstlenen işleticilerin veya istihdam ettiklerin personelin hizmetin ifası
sırasında işlemiş oldukları disiplin suçları ile ilgili olarak;
a- Hata ve kusuru görülen işleticiler ile sorumlu olduğu şoförleri madde 13’de belirtilen yetkili kişilerce her zaman
sözlü veya yazılı olarak uyarılabilirler.
b- Yetkililer ve vatandaşların; K.B.B.O.İ.’ne yapacakları ihbar niteliğindeki bildirimleri üzerine; K.B.B.O.İ.
yetkilileri ihbara konu hususlarla ilgili olarak tarafları dinleyip teknik kayıtları inceleyerek düzenleyeceği raporu ve
eklerini Encümene sunar.
İhbar niteliğindeki iddialar Suç ve Cezaları içerisinde 34-40 bentlerde sayılan fiillerden ise; K.B.B.O.İ yetkililerince
işleticiler ve şoförler hakkında, soruşturma tamamlanana kadar geçici olarak araçtan indirme ve/veya taşımacılıktan
çıkarma uygulaması yapabilir. K.B.B.O.İ yetkililerince geçici tedbir uygulamasına gerek görüldüğü hallerde
iddialarla ilgili inceleme yapma, tarafları dinleme, rapor hazırlama ve hazırlanan raporu Encümene sunma görevi 4.
Maddede sayılan komisyona aittir.
c- Bu yönetmelik hükümlerine uymayan işleticiler ile sorumlu olduğu şoförlerine uygulanacak olan, ihtar, bilet,
parka çekme, araçtan indirme ve taşımacılıktan çıkarılma cezaları belediye encümenince verilir.
d- İşletici ya da personeli tarafından işlenen suçlar nedeniyle verilen bilet cezaları K.B.B.O.İ’nce yapılacak bildirimi
takiben ilgili işleticinin hak edişinden kesilir.
Ceza Cetveli
Madde 34: Ö.H.O işleticilerine ve sorumluluğunda bulunan şoförlerine uygulanacak A’dan I’ya kadar bilet ve J’den
M’ye kadar parka çekme cezaları bu cetvelde sayılmıştır.
A
B
C
D
grubu
grubu
grubu
grubu
200 tam bilet,
300 tam bilet,
400 tam bilet,
500 tam bilet,
8
E grubu 600 tam bilet,
F grubu 800 tam bilet,
G grubu 1000 tam bilet,
H grubu 2500 tam bilet,
I grubu 5000 tam bilet,
J grubu 2 gün parka çekme
K grubu 5 gün parka çekme
L grubu 10 gün parka çekme
M grubu 15 gün parka çekme
Cetvelde sayılan bilet cezaları, suçun işlendiği tarihteki en ucuz tam bilet bedeli olarak para cezasıdır.
Suç ve cezaları
Madde 35: Disiplin suç ve cezaları aşağıda bentler halinde sıralanmıştır.
(35.1) Araçta gerekli olan iç ve dış temizliği yapmadan servise çıkmak.
CEZA: İlk seferde A, tekrarında B grubu bilet cezası.
(35.2) Araçta Sigara içilmesi.
CEZA: 4207 Sayılı Kanun hükümleri uygulanır.
(35.3) Alkollü Araç kullanma.
CEZA: M ve G grubu cezalar birlikte uygulanır. Ayrıca olayın failine 12 ay süreli direksiyona çıkmama
cezası uygulanır.
(35.4) Kılık-Kıyafet Talimatlarına uymaması.
CEZA: İlk seferde A, tekrarında sırasıyla en fazla B grubu bilet cezası uygulanır.
(35.5) Belirli günlerde bayrak takmama.
CEZA: İlk seferde B, tekrarında sırasıyla en fazla F grubu bilet cezası uygulanır.
(35.6) Yaka kimlik kartsız çalışmak veya çalışma izini olmayan birini direksiyona çıkarmak.
CEZA: İlk seferde C, tekrarında sırasıyla en fazla G grubu bilet cezası uygulanır.
(35.7) Kanun ve mevzuatın öngördüğü veya teknolojinin getirdiği yenilikler uyarınca K.B.B.O.İ. nin gerekli
gördüğü teknik ekipmanlarla aracını donatmamak. Konu ile ilgili 3. Şahıslardan doğacak tazmin bedelleri ile
her türlü kanuni ve hukuki yaptırımlar araç sahibine aittir.
CEZA: İlk seferde A, tekrarında sırasıyla en fazla I grubu bilet cezası uygulanır.
(35.8) Araç içerisinde canlı hayvan veya insan sağlığını ve güvenliğini tehdit edebilecek eşya taşınması veya
taşınmasına müsaade edilmesi.
CEZA: İlk seferinde A tekrarında B grubu bilet cezası uygulanır.
(35.9) Yolcu harici kişi taşıması veya aracın özel işlerde kullanılması.
CEZA: İlk seferde A, tekrarında B grubu bilet cezası uygulanır.
(35.10) Yönetmeliğin “araçlara alınacak reklamlarla ilgili maddesi” gereğince her türlü ilan ve reklamı
otobüslerde muhafaza etmeme ve tahrifi halinde K.B.B.O.İ.’ni bilgilendirmeme.
CEZA: İlk seferde C, tekrarında sırasıyla en fazla E grubu bilet cezası uygulanır.
(35.11) Araçta gereksiz süs veya aksesuar (havalı korna, radyo, teyp, cd çalar vb. hizmet harici cihazlar)
bulundurmak. Seyir esnasında ciddiyetsiz tutumlarda bulunmak, cep telefonu ile konuşmak.
CEZA: İlk seferde A, tekrarında sırasıyla en fazla C grubu bilet cezası uygulanır.
9
(35.12) Toplu ulaşım için gerekli olan belgelerden herhangi birini bulundurmamak.
CEZA: D grubu bilet cezası uygulanır.
(35.13) Bilet yerine ücret talep edilmesi, verilen ücretin kabul edilmesi, biniş karşılığı verilen biletin
kullandırılmaması veya usulüne uygun kullanılmadığı için el konulan kartların içindeki para bilgilerinin
usulsüz olarak validatörlerde kullanılması.
CEZA: İlk seferde B, tekrarında sırasıyla en fazla D grubu bilet cezası uygulanır.
(35.14) Yanlış kullanım sonucu el konulan pasoları Otobüs İşletme Müdürlüğüne teslim etmeme.
CEZA: İlk seferde A, tekrarında sırasıyla en fazla C grubu bilet cezası uygulanır.
(35.15) Ücretsiz yolculuk hakkı olan yolcuları taşımama.
CEZA: İlk seferde B, tekrarında sırasıyla en fazla F grubu bilet cezası uygulanır.
(35.16) Ücretsiz taşınma hakkı olmayan kişileri ücretsiz taşımak.
CEZA: İlk seferde B, tekrarında sırasıyla en fazla D grubu bilet cezası uygulanır.
(35.17) Duraklarda gereksiz bekleme yapmak ve tehirli çalışmak.
CEZA. İlk seferde A, tekrarında sırasıyla en fazla C grubu bilet cezası uygulanır.
(35.18) Duraklarda ayrılmış alanlar dışında yolcu almak veya indirmek.
CEZA: İlk seferde A, tekrarında sırasıyla en fazla D grubu bilet cezası uygulanır.
(35.19) Hatta uymama ve duraklarda durmama.
CEZA: İlk seferde E, tekrarında en fazla G grubu bilet cezası uygulanır.
(35.20) Araca arka ve orta kapıdan yolcu alma.
CEZA: C gurubu bilet cezası uygulanır.
(35.21) KBBOİ’nin hareket programını 10 dakikadan fazla aksatma.
CEZA: İlk seferde D, tekrarında sırasıyla en fazla G grubu bilet cezası uygulanır. Takvim yılı içinde aynı suç
20 kez işlendiğinde ruhsat iptal edilir.
(35.22) Günlük hareket programına aykırı olarak servisin erken veya geç başlatılması veya bitirilmesi.
CEZA: İlk seferde D, tekrarında sırasıyla en fazla E grubu bilet cezası uygulanır.
(35.23) Günlük Hareket programına tüm gün uymama.
CEZA: İlk seferde G, tekrarında sırasıyla en fazla H grubu bilet cezası uygulanır.
(35.24) 24 saatlik süre içinde şoförün dokuz saatten fazla araç kullanması
CEZA: B grubu bilet cezası uygulanır ve yeni şoför gelinceye kadar araç servise çıkarılmaz.
(35.25) Seyir halinde iken ara noktalarda şoför değişimi yapmak.
CEZA: İlk seferde A, tekrarında sırasıyla en fazla C grubu bilet cezası uygulanır.
(35.26) Çalışma ruhsatında tahrifat yapma.
CEZA: İlk seferde I grubu bilet cezası tekrarında taşımacılıktan çıkarılma cezası uygulanır.
(35.27) KBBOİ’nin izni olmadan bir yıl içinde 10 (On) günden fazla işbaşı yapmamak.
CEZA: Taşımacılıktan çıkarılma cezası uygulanır.
(35.28) Yolcu ve araç güvenliğini tehlikeye düşürecek biçimde trafik ihlali yapmak ve araç kullanmak.
CEZA: İlk seferde C, tekrarında sırasıyla en fazla F grubu bilet cezası uygulanır.
10
(35.29) Aracın teknik ve teknolojik donanımına kasıtlı olarak zarar vermek veya teknik özelliklerini yitirmiş
aracın onarımını yaptırmadan sefere çıkartmak.
CEZA: İlk seferde D, tekrarında sırasıyla en fazla G grubu bilet cezası uygulanır.
(35.30) Aracın parka çekilmesi için işleticiye veya personeline bilgi verildiği halde aracın parka çekilmemesi.
CEZA: Parka çekilmediği her gün için C grubu bilet cezası uygulanır.
(35.31) Bireysel veya toplu olarak tamamen ya da kısmen iş akışını yavaşlatma veya iş bırakma.
CEZA: Her araç için ilk seferinde ilk gün için H, ikinci gün için I ve takip eden her gün için I gurubu bilet
cezası. 5. günün sonunda taşımacılıktan çıkarılma cezası uygulanır.
(35.32) Araçlarda mevzuata göre silah sayılan (sopa, bıçak vb.) eşyaların bulundurulması veya aracın
avadanlıklarının bunlara mahsus yer dışında bulundurulması.
CEZA: İlk seferinde G, tekrarında sırasıyla I grubuna kadar bilet cezası uygulanır.
(35.33) Şoförlerin araçta siyasi propaganda yapmaları.
CEZA: D grubu bilet cezası uygulanır.
(35.34) Araç sahipleri ve şoförlerin görev süresi içerisinde birbirlerine sözlü veya fiili olarak hakaret etmeleri.
CEZA: İlk seferde D, tekrarında sırasıyla E grubu bilet cezası uygulanır.
(35.35) Araç sahipleri ve şoförlerin görev süresi içerisinde birbirlerine darp etmesi veya üçüncü bir kişiyi
azmettirmesi.
CEZA: Araç iki güne kadar işletme idaresi tarafından servisten çekilebilir. İlk seferde H, tekrarında I grubu
bilet cezası, ikinci tekrarında M grubu park cezası verilir.
(35.36) Araç sahibi veya şoför tarafından yolcuya veya üçüncü kişilere hakaret veya kötü muamelede
bulunulması.
CEZA: İlk seferde E, tekrarında F grubu bilet cezası uygulanır.
(35.37) Araç sahibi veya şoförün yolcu veya üçüncü kişileri tehdit veya darp etmesi.
CEZA: İlk seferde G, tekrarında H grubu bilet cezası uygulanır.
(35.38) Araç sahibi veya şoförün, yolcu veya üçüncü kişilere karşı TCK’nun “Cinsel Dokunulmazlığa Karşı
Suçlar” başlıklı bölümünde düzenlenen suçlardan birini işlemesi.
CEZA: I ve M grubu cezalar birlikte uygulanır. Fiili işleyene süresiz olarak direksiyona çıkmama cezası
verilir.
(35.39) KBBOİ’nin yetkili elemanlarına hakaret ve kötü muamelede bulunmak.
CEZA: İlk seferde H ve J tekrarında ise I ve K grubu cezalar birlikte uygulanır. Yukarıdaki cezalarla birlikte
fiili işleyen kişiye ilk seferde 1 yıl, tekrarında süresiz olarak direksiyona çıkmama cezası verilir.
(35.40) Araç sahipleri veya şoförlerin, görev süresi içinde veya dışında KBBOİ’nin yetkili ve denetim
elemanlarını tehdit veya darp etmesi veya üçüncü bir şahsı buna azmettirmesi.
CEZA: I ve M grubu cezalar birlikte uygulanır. Ayrıca olayın failine süresiz olarak direksiyona çıkmama
cezası uygulanır.
Aynı zamanda böyle bir durumda yapılan fiil Büyükşehir Belediyesine karşı yapılmış sayılır. Belediyenin
hukuk dairesi konu ile ilgili her türlü kanuni ve hukuki mevzuatı yerine getirir.
35. madde kapsamında bulunan cezaları işleyen şoförlere o takvim yılına ait olmak üzere ilgili maddenin
bilet cezasının % 5’ine karşılık gelen miktar, ceza puanı olarak ilgili şoförün siciline işlenir. Yıl içerisinde 100
ceza puanına ulaşan şoförlere ilk defasında üç ay, ikinci defasında 1 yıl süreyle direksiyona çıkamama cezası
uygulanır.
Yürürlük
11
Madde 36: Bu yönetmelik hükümlerinden doğabilecek her tür ihtilaflı ve açıklanmayan konularda Kayseri
Büyükşehir Belediye Encümeni yetkilidir.
Madde 37:Daha önce Ö.H.O işleticileri ve K.O.E.O ile belediye arasında yapılan sözleşme, şartname ve
benzerlerinde yer alan ifadeler ile bu yönetmelikte tezat oluşturan ifadeler var ise yönetmelik hükümleri geçerli
olmakla birlikte belediye encümeni de ayrıca yetkilidir.
Madde 38: Bu yönetmelik Büyükşehir Belediye Meclisinin kabul ettiği tarihte yürürlüğe girer ve önceki
yönetmelikleri hükümsüz kılar. Yönetmelik hükümlerini Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı yürütür.
Madde 39: İş bu yönetmelik 39 maddeden ibarettir.
Av.Can ÖZCAN
1. Hukuk Müşavirliği
Av.Orhan ERDOĞAN
1. Hukuk Müşavirliği
İbrahim ÇAVDAR
İkmal ve Ambarlar Şube Müdürü
Burak ÇAKIR
1. Hukuk Müşavirliği
Yusuf DELİKTAŞ
Makine Mühendisi
Otobüs İşletme Şube Sorumlusu
Ali Küçükoğlu
Makine İkmal Bakım Onarım Daire Başkanı
12