Duyuru İiçin Tıklayınız

Transkript

Duyuru İiçin Tıklayınız
T.C. MU~ v ALiLiGi il Milll Egitim MtidOrltigu 02.10.2015
SaYl :32026198-300-E.9790072
Konu: Zeynep Cemali Oykti Yan~masl
............................................KA YMAKAMLIGINA
ilye Milli Egitim Mtidtirltigu
....................................................MUDORLDGUNE iIgi: Milli Egitim Bakanhg! Yenilik ve Egitim Teknolojileri Genel MtidOrltigu'ntin
30/09/2015 tarih ve 9657721 sayIll yazlSl.
ilgi saYlh yazl dogrultusunda, istanbul iii ~i~li i1yesinde faaliyette bulunan Gtim~lgl
Kitaphgl Yaymevi'nin Turkiye geneli resmi ve ozel tiim ortaokul ogrencilerine yonelik
"Zeynep Cemali Oykii YarI~maSl" dlizenlenecegi bildirilmi~tir. SOZ konusu yan~ma ile
ilgili ~artname yazlmlz ekinde gonderilmi~tir. Okulunuz ogrencilerine gerekli duyurunun
yapIlmasml ve yan~maya katllacak eserlerin ekte belirtilen adrese gonderilmesi hususunda;
Geregini rica ederim.
Cevdet ARSLAN
Vali a.
Milli Egitim Mudurii
Ekler: l-Yazl (8 Sayfa) Daglum: ilye Kaymakamhklanna Resmi, Ozel Tum Ortaokul MUd Bu evrak gUvenli elektronik irnza i1e irnzalanrnl~hr. http://evraksorgu.rneb.gov.tr adresindenbd29-1416-3ccl-b80a-a34b kodu i1e teyit edilebilir.
T.C. MiLL! EGiTiM BAKANLIGI Yenilik ve Egitim Teknolojileri Genel MUdilrlUgU 30.09.2015
SaYl : 88013337-821.05-E.9657721
Konu: Zeynep Cemali OykU Yan§m3Sl
............. "AL~iG~E (il Milli Egitim MiidiirliigU) iIgi:
GUru~llgl Kitaphgl Yaymevi'nin25.08.2015 tarihli ve 8371260 saYlb YazISl.
istanbul iii ~i!?li i1<;esinde faaliyette bulunan Giinl!?lgl Kitaphgl Yaymevi'nin Tilrkiye
geneli resmi ve ozel tUm ortaokul ogrencilerine yonelik "Zeynep Cemali Oykii Yan~masl"
dUzenlenmesi talebine ili§kin ilgi yazl ve ekleri incelenmi~tir.
Soz konusu etkinligin; Tilrkiye Cumhuriyeti Anayas3Sl, Milli Egitim Temel Kanunu
ile Tilrk Mi11i Egitiminin genel ama<;lanna uygun olarak, ilgili yasal dUzenlemelerde
belirtilen ilke, esas ve ama<;lara aykmhk te~ki1 etmeyecek ~ekilde, denetimleri ilgili okul,
il/il<;e milli egitim mUdiirliikleri tarafmdan ger<;ekle~tiri1mek Uzere, gonUIIUliik esasma gore
yaptlm3S1 hususunda bilgilerinizi ve geregini rica ederim.
Din<;er ATE~ Bakana. Genel Miidilr EK : ilgi yaZl ve ekleri (7 sayfa) Not: Etkinlik detaylanna YEGiTEK'e ait ~agldaki adres ilzerinden ul~abilecektir. http://yegitek.meb.gov.tr/www/yarisma-ve-etkinlik-duyurularilkategorillS
DAGITIM: Geregi:
BPlam
Bilgi: Temel Egitim Genel MUdiirliigU Din Ogretimi Genel MiidilrliigU
Ozel Ogretim Kurumlan Genel MUdilrlugU
Ozel Egitim ve Rehberlik Hizmetleri Gen.MUd.
GUru~lg1 Kitapltgl Yaymevi
Etkinlik lrtibat: 0212 212 99 73
Teknikokullar - 06500 Yenimahalle/ANKARA
E1ektronikAg: W\vw.meb.gov.tr
e-posta: [email protected]
YEGITEK bilgi i9in: Ya~ar ~AHiN (UzmOgrt.)
Tel: (0 312) 296 9440
Faks : (0 312)223 S7 36
Bu evrak glivenli elektronik imza ile imzalanml~lr. htlp:l/evraksorgu.meb.govtr adresindenf233-7b29-3db5-bfce-f2da kodu ile teyit edilebilir.
GONISI I Kf
Pli I 011 £V1il1201S
• T.C M!Hi Egitim Bakanhgl
YenHtk \Ie 'E'gltlln T~ktlofojilerj
Genel MUdurlUgu
ANKARA
Konu: 2015-2016 ogretim Vtll; ortaokul6, 7 ve 3.slmf ogrencilerine yoneHk oyku yarf:;masl (Zeynep Cemali oyku Yan~masl) Genel Mfidurlugunultce ge~tlgjmit YII 01.11.2:014 tarih, 88013337/821.05/5135948 saylll; ondan onceld
vHlarda da 30,OS.2013 tarih, 8801~3i:l7/821.051l1f)2498saYIII ve 20;11.2012 tarin, B,08.0,YET.Q.06.00,OO~
821.05/821.05/175440 saylll yazrlarla uygunluK verilerek U1ka geneHndeki tum Qkulfara duyurlllmu~ clan
yart$l'\'lamlzH'\ 2015-2016 ogretimYIIl katilltn ko~t.Il1aflnJ is;eren ~artnamesi ekte takdim edilmektedlr.
:W yllolr <;oculdar ve gen~Jef h;:ln Turk ve dilnya edebiyatmdan nitellkli kttaplar yaYlmlamakta olan
vaymevimiz, bu yam~maYI ~oculdan duygu, dU~UAce va gQzlemlerini yazarak ifade etmeye ozendirmek;
z:~ngin Vfl dogru Tilrk<;e kul/amffiullil yerle~meSjl1e katk. sagtamak; ogrendlertl'l ogrenim siire<;ini yaratlCl
uygulamalarla zenginle§tlrme:k vet gelecegin yazarfanmn yeti~mes.ine ontOIOk emek amac.yla; 2009 ythnda
kaybettiglmlz I;Otuk edebiyatlflfl1 u!)ta yatr.ltr Zeynep Cemali amsmaduzerllemektedir.
Y(In~ma takvimi vekatlhm kd~ulfarlrH is;eren 9artnameya ek
olaraK, seS;icl kurul Oyelerinln 6zges:mi~leri de
e!<tet9/(drm edifmektedir.
2015-2016 ogretim ytlmda ortaokul 6, 7 Via 8.slIufttl okuyatak tum ogteneiterin katrhmma <ltflk Qlan
tllk.e genelirnJerum devlet ve ozel ortaoKuliar<l duyurulmasl hususunda gereginiarz edet!:!.
yan~m<imltUl
Ekler:
1· Yan~ma $artnamesi {3 sayfa) 2· Secici Kurul OYelerit'lin O~e~ml~leri (2 sayfa) GGnljljl i(lt,pI~1J
2EVNEP (EMAti o'idl YAfI$MA512016 $AR1'NA~i ADI
te~i,!pCemaliOykfl Van~maSl
nOlENLiYENIURtlM Gjfll~IIIKttapllgl (Tilrk va aunya edebiyatmt!an 9'cuklar va gen~!er i~ln ¥agda? kitaplar yaVlmlayan uzmanvayltlevl) KONUSU
,otuk etlebi'3ttml~1n usta yata,l Zeynep Cemall'nln oykiilerinde ve romanlarmda s!fdl!da hlledigi «Adafel" 2016
var~masflllfl anatemaSl
oIarait betlrlenmljtlf.
TOttO
OykU Yatl~masl
AMAQ Yar~a, Utkemizinbugim en ~oki1lkUl:tan ~at:uk kitablyazariarl arasli'ldaveralan VE ~ocuk edeb,iyatlmlta tlstalata yak~a" ~ bir ailve anlatlmzenginJlif<kataAo}ikucu Zeynep Cemetitnll'l amslmva~atatak. 90culdan duygu. dUJunce lie gozlemlerini
yataraklfadeetmeye otendlrm~k~ zl;!llIgin Ve d()§ru r~rk~el«flkffllmlhln yerl~mesme katkl
~cuklannogren!m
ya~amll'll yarattCtuygulamalarla zeflg{nte~tjtmek 'Ie geleeelin ya~arJarmtnvetf~mes!l1eond.l!ok etmek amacJyla
dUl!en!enmi~tir.
K!IJEF Kine
Bu yal'l~aya TUrldye tJ!nel!nd~ tUm Uj 1ve 8, S)'lllfogrnnctlerikat1tabillrler. OgreJ'leilennyamlklal'1 oykillerill, olwl
yonetlmferince berhangi blr on ek:meye tabi tutulmadal'l tamamlnm gomIetifmestte$vik edlimelfdlr. KatlhmCllartn
Dvkf11erinlkul'gutamadan once, aykii sanatfmn incelilderlne ili$ldn olarak
ZAMANf
A§~~d~ belirtlte:n "tlhm~tlal'mlt uygun olarcak yap.llat'ak b~vufular 18 Mayls 2016 tarihine kadar kabul edllecek, ()dill
wrent 2{)16 Yth EkimaylaNl'lda dUlenten~k Zeynep CemalffdebfyatGOnu ka~tnda fstahbul'd"lyaplll:Icaktlr.
nnUM KQ~UltARI
l. ¥arj~may;J Turklye genelind~ tumilkogtetim f(ufl.lmJanntn 2015-2016ogretlm Ylllnda 0, 7 va 8. siruflarda okuyan
ogrendlerininkatdnn hafiiklva,t'dif,
2. air agfli~nctvalmzta.l {birlay!dly1e yan~maya katnabillr.
3. Bf!dtm fade ki~lta\'aftn~rl Qrtal<fafayatllm~ 6yRaler yanljmaya kabul edilmez.
4. Metln.. 8yttu tUrGl'le uYli)un ~tart;ikvaZllmaJ!dlr.
5. QykU l'irktf dilindf!,a:l11~'ldfr.
6. Oyku "'Adaler' temaslndayattfmaln:br.\letllenk'llaMcilmfel'lin Oykuaekullandmast G-r§l~. "I, Oyku AI( boyutunda dosya kagldm<l. tercihen bitgiSayarda 12punto "Times New Roman" yazlkarakteriyleya da okunakh elya!l$lyta \f3tlimalldff.
8'* OykunUn uzuftfugunun 1,Ssatlr afalJglyla, iki {2} A4 sayfadanaz, dart (4)A4 sayfadan fazla oimamasl anermr.
9. Oyku adtve o.'1kuyu vazanogtel'lcimn adi aykiinun ba~lnda belirtilmeUdir. 1$. O,kuool'l posta VEyae-pO$ta yoluyla tek (1) kopya gonderilmesi yeterlidir. 11•. YaflJmay&son ba}vurutarfhi lS MaYl.s2015'dw. 12.llOndel'l/ecek o,kun!inen$QJ\ $\'Iyftilfu;la:,QgreI1tJnin ve Turk~e 6gretmeninill a~agld"'i bilgileri yer almabdll': &~rendnin: Ath ve soyati!
Oiretml'll'lmffi,
Achve soyadl Oktilunuh ad. Sfnlfl v~
OklJ/ atiresi ve tetefon llumarasl Zeynep Cemali Qyku Yar~masJ'na dana ante katlld, ml'( Katlldwsa VIII. 14. $artrrameye uygunolarak 'Ie aamlimtnda·tes~m edilen aday oykuler on ele.m:elfen 8e~irilerek, seciel kurul
talilfmdan degertendirillr, odu!e de~r gorufen otlrendlere ve itgili ogretmenine odtUierllstanbuf da
di1zenlooecek odiiltar.eninae verit(\l:(;Wlr. Qdule hill< kaaanan <>ykUJer arasmda herhangi bil' detecelendirme
yapl!mayaca~tlf. S~\iclku~Ult.IYStlng(lrdtiifilen at.3 oykUye adul verir, Odull.u oykUlertn yat'n 51ta, dllckat .;aken
iJykOlerde Gtlm~I@Kitapfigltarafitidan hatldanm't veu~etsft:dagltdanQduUu aVkUfer 1(itap~lgmda y:er alir.
15. Vafl~aya gonderiten 6ykiilerin tetlf haklatll'lll'l 5846 s~!lj Fi"Ur ve ~mft
Kant,mu per~evesinde sureStz,
bedelsil veko~llf$Ut olarakGUtlJ~,gIKitaplli(na ge,mi~ oldugul'ltl, yan¥maya kaUlal1iar kabul ve bevan ederler.
OolaYlslYfaGUn(~l~t {l;ltaphii, vart~aya kattlan aykulerOzer,nde suresiz tasarruf yetklsine sahlptir. Aynea
ya(limaya katllall GykGlenn mUt"lafazastda surce!!z ve kO$ulsuz oIafal< G{lnl~lgl Kitaphl§,' I1fl ait otup, yar~maya
kattlanlar taraflndan geri istenemeyecektir.
nt. Onceki Vlllarda leynep CemallOykii Y:atttmas1 na katlfarak adO! alm'~ ogrenciler, farldt bir aykllyle de olsa,
van~aya tekrar katdamazlar.
11. "'an~mava katil'an oylrulerindahaonce dtlzentenenwanzel' varl~matarda dereceyegil'memi~ olmast, ba§.kasl
tarafuufan yaZl!rnam!§ almasl, klsmen ya datamamen ba~a blr metindenKopya edflmemi$ 'Ie daha once
7
nertiansJ bit yerde yaYlIllanmamttofmasl gerekmektedlr.
18. Yaflfffiayakatdall oykiller uzerinde se~ctkurul taraJtru:'anse:rek g6rCridO~U takditde editt)riiIk ~I!~asl
·y\1Jll.labifif, fatlasaYWahOktlliamave vazrm hamsi t~eren ovkUler degerlendlrme d~1 blrakllabilir. 19~ :Gunl~gl Kimpbgl'113 son ba§yutlll tarjhjl'ldensoflraula~n Oykm~ degerlendirmeve aJmmayacaktir. 8~U1WNUN YAPlf.ACA~VER
B~~wrular Gunf~l.ritapfllt" Profif~ PIa-.,cerillilf :sahlI' SofJ. 26/21 113· MedCliyek&r 34$$1 istanbul adresine kapab zan
I~nde postalkargoyoluv1a soo.oerileblIeoogigibl; !~~~l~!lfgi..:com adresine e"posta ~kinde de
gonderllebilit. GuruiJ~Il(itap\lglfnasonba~vUfl;ltat!hlndel'l sonratll~afl ba~\fumlar degertendlrmeye ahnmayacaktJr.
Qc_lkamo~j!lIatl1k ba~w,ular
.gldaktomega uygun ofarak haltrlanml~ blr zad i~lne, i:lrkasmda kattllm kO$tjUarmm 10. maddesinde belirtilen tUm
biIgiJerin yer atdlSI oykil metnl komdarak gllnderilmelft;lil\
GUN'JfGIKfrAPUGI
nVNEP CEMAll OVIV VAIU,MASI
ProfllaPlaza Cemal ~hir Sot<. 26/21J83
Meddiyfilkav~3$1
m-AI'$UL
~;iIeY<lpd_klg\1uRllar
Yati~maya gonoet:itecek ayku .doc: ut.n\'t,fl "word" dosyaStformatlllda. konu oofUmurlde "Zeynep CemaJi Oykil Vart~SIH
ibal'E!si yer alan bit e-posmeldnde,y!!til.lmlili/gunisigikitapJigi.rom adresine g6nderumelldlr, E-postavla vapdan
katlilM ko~ullarll'nl} 10. maddesinde be1irt:nen tum bligiler yer almabdJl'.
ba~vufularda da,
Y'jfl~makosut!arr;JalfSm bilgialmak ya daba~vtlrufarlli.ula~lp tlla~adJg~f1Ii<Otltrol etmek l~itlba§Vuru salTipierj,GUf\~~il
1,ttapf!l('Ila~agtdaki telefon
Ugil! I(~j:
ve a-posta. adresinden i1eti~jm kurabfflrle!'.
M41lW Ozcan
Tei,
e-pasta :
(OZ12)21! 9913
yativna@gunlsigikitl\lPHllcom
Po$1:aa<:iki gecikmeierya ds tetrntk aksakltklar netfenlyfe zamantl1da ula§lnayan ba~\furufardan GOnlilgl Kitapllgl sorumtu
degildw.
z
5E~itlKUrwt
Yanpnase~ei kurulu,
isfmleti· a~aiu:{a ,l1eflrtilell yazar, akademfsven ve edlti:fnerdet'J ofu~m3I$thr,
QlmlrlCa.vuk~u f(atiftf(arak~f& (Vazar)
MiirenBeybn
{Gtlm~lgIKltap:hgl
(ValarJ
·N;t%f.Eray(Yalsr) VusUf~uk$Okefi
{A!\:ademlsyen} Yay,ll VOl1etmenl) Rapotfof:fla'nde D.amif'taf
OdERtEN1)inME ~E:KLI VE SUREel
1. aa~vurularm~artoameye uygun1uI:uGunl§rItKitapJ,gl taraflndtnl denetlefldikten vegt'.!reldi on eleme yapllthktan
sonra, belirlenen 5yktilerden birerKQPya okunmak lie deaetlendirilmek u~reseyJti kurul iiyeterine
ula§tlrJlatakttr,
2. S!:Cldkuruf uye1eri ba~\luran o'lkuleFf btreyset alamk okuyup degerlel1dlrdikten saAra, 20iS ylllflitl ~ustos~Ey!tlf
diineminde belirieneeek bir tarinte bl!' ,aeal/a gelerek tidUle d~er bulunan oykClleri belirleyeceklerdir.
a. Duul almava hak kazanan oykuter 21116 Yilt EylilJ <Wi ~jnde ilal'lecilleceRtr(,
Odure ~eJergarUlen &ykUJeri yatanagtentiJere 1~, 16GB, SNIP ozelliklerinde Android]; ndet tabletln yamSffa
~eYflepCematikttaplan &eti ve $el'tiflka arm$nedilecektlr.
OdUIl<azanan tOmOgreru;;iferin ba$vurulartl'ldif bildirdikleri ogretmenlerine, ogrem::lferini etiebiyat sevgtsf ~Ilayarak
d(f~eldedlfderi i~if) bl(erte~kkUr seftlfikaswla blnlkte Zeynep Cernali kitapMfI selt VI:) okul kOtl.ipnanclerlne de 20
kitalltan:plu~n hlr GUnI§lgI KitlplJjJ se~klsiarmlJlan edife~ektlr.
~tTOR£Nt
QdGrtiJ~12016 '1111 Ekim aYf I~lnde Gunl~lgl KitIfttilgl tmafmdan ger~ek1~~tlrlleoelfZeynepCemQliEdebiyat Gill1iJ
l<aps.nnll1da fstanbul~d3yat;ntacalttlt" Odillro~nfnelstanbul dl~lIldan kat/lacakogrenellel', veilJerlve ogretmenlerl
yafl§maYJdur.enmyenkurumunolarak Istanbul'a3- aglrlanacaklardw. Ula~1ftl 'lie tonaklama gideneri yart$maYJ
dOl(!nleyen kurum tarafHld~nka~Jfana(:aktlr,
YAfU$MA TAKViMi
SOb b~vuru
18 MavIS 2016:
Temmui2016:::
$artnameyeuyg!o!rI eserlefin Gurit~lgl Kitapflgl tatafmdan se~itl kurui uy~erine
Agustos!l:yIUl 2G1~;
Seiicikufl.i! .uyeJerinin toplanarak Odliie deger eserleri beilrieme tarlhi
fkim2016~
OdUiTore,ni
tarini
ilelitmE!$it~jll son tarih
GON~Gl KtMPtl(iI.If.ETI~IM &iUSILERf
ngiUl(i~ltMenteOle~n
Adres: (,iGnl$l1t Ktta~I:i11 ProfJlo PAiCemat Sabir Sok~ 1.6/28 83 MedClyefcayS43iW I$tanbul
Tet~fon:ttl2121,n2: 9913
e."'Posta:(b~wrula:r vebiJgi i9n) yari.s:mal!gunt$fgifcitlpllgi.~<)m

Benzer belgeler

TORKivE CUMHURiYETf HOKUMETi ilE

TORKivE CUMHURiYETf HOKUMETi ilE c) Kar§llrklt bHgi, uzman ve arasnrmaci degi§imi, d) Bllirnsel yaymlar ile uyqularnah veterinerlikle ilgili diger yaymlann degi 9imi, e) Veterinerhk faaliyetlerinin organizasyonu ve bu konudaki mev...

Detaylı

VALiLiGiNE

VALiLiGiNE istanbul iii ~i!?li i1<;esinde faaliyette bulunan Giinl!?lgl Kitaphgl Yaymevi'nin Tilrkiye geneli resmi ve ozel tUm ortaokul ogrencilerine yonelik "Zeynep Cemali Oykii Yan~masl" dUzenlenmesi talebi...

Detaylı