Teknik Şartname Son Teklif Verme Tarihi 31.07.2015

Transkript

Teknik Şartname Son Teklif Verme Tarihi 31.07.2015
ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ
NÜKLEER TIP ANABİLİM DALI
ONALTI DEDEKTÖRLÜ SPECT GAMA KAMERA/BİLGİSAYARLI TOMOGRAFİ
HİBRİD GÖRÜNTÜLEME SİSTEMİ TEKNİK ŞARTNAMESİ
1. KONU
Bu teknik şartname Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Nükleer Tıp Anabilim
Dalı ihtiyacı için satın alınması planlanan “Onaltı Dedektörlü SPECT Gama
Kamera/Bilgisayarlı Tomografi Hibrid Görüntüleme Sistemi” cihazının teknik
özelliklerini, denetim ve muayene metodlarını ve ilgili diğer hususları kapsar.
2. GENEL ŞARTLAR
2.1. SPECT/BT (cihaz) idari şartnamede belirtilen yere monte edilecek ve
çalışır vaziyette teslim edilecektir.
2.2. Cihaz, nükleer tıpta statik, dinamik ve gated çalışmalarda veri toplama ve
işleme için kullanılacak çok amaçlı bir sistemdir.
2.3. İhale üzerinde kalan istekli; sözleşmenin imzalanmasından sonra cihazı
teslim ederken, cihaz ile birlikte Türkçe ve İngilizce olarak kullanma,
bakım ve hata kodlarının anlamları ile arıza giderme prosedürlerini içeren
birer set teknik dokümanı idareye teslim edecektir.
2.4. İhale dökümanında adı geçen tüm cihazların montajı, kalibrasyonu ve
cihazları kullanacak personelin yeterli eğitimi, idarenin öngördüğü biçim ve
koşullarda, yüklenici firma tarafından sağlanacaktır. İhale üzerinde kalan
istekli, sözleşme imzalanmadan önce belirtilen hususlarla ilgili taahhüdünü
idareye yazılı olarak sunmak zorundadır.
2.5. Firmaların uzaktan arıza teşhisi yapabilmeleri ve arızaya müdahale
edebilmeleri (remote service) için gerekli yazılım ve donanıma sahip
olmaları şarttır. Bu özellik için gerekli telefon hattı ve/veya internet
erişimi hastane yönetimi tarafından sağlanacaktır.
2.6. SPECT/BT değişken açılı, çift başlı gama kamera ile kombine çalışmalı,
SPECT görüntüleri ile BT görüntülerini füzyon yapabilmeli, BT görüntüleri
üzerinden atenüasyon düzeltmesi yapabilmelidir. SPECT dikdörtgen
dedektörlü, statik ve dinamik, planar tüm vücut tarama, gated, SPECT gibi
genel amaçlı nükleer tıp uygulamalarını yapabilecek bir sistem olmalıdır.
Dedektörler hastanın uzun ekseni etrafında dönecek ve SPECT/BT
yapabilir özellikte olacaktır.
1
2.7. Cihazın birbirlerine göre en az üç değişik açıda pozisyonlandırılabilen iki
adet geniş görüş açılı dijital dedektörü bulunacaktır.
2.8. Gama kamera sistemine bağlı diğer üniteler 220 Volt, 50 Hz şehir şebeke
elektriği ile çalışmalıdır. Elektrik kesintileri ve voltaj dalgalanmalarına
karşı sistem kesintisiz güç kaynağı ile korunacaktır.
3. GANTRİ ve HASTA YATAĞI
3.1. SPECT ve BT görüntüleme için tek bir hasta yatağı kullanılmalıdır.
3.2. Gantri, sağlıklı dedektör uyumu ve mekanik denge için sabitlenmiş
olacaktır.
3.3. Sistem gantrisi kilolu hastaların görüntülenebilmesi için en az 70 cm
açıklığında olmalıdır.
3.4. Tüm vücut taramalarında tarama uzunluğu en az 190 cm olmalıdır.
3.5. Hasta yatağının maksimum taşıma kapasitesi en az 220 kg olmalıdır.
3.6. Gantride hasta pozisyonlamasını sağlayacak lazer işaretleyiciler olmalıdır.
3.7. Her iki dedektörün de rahatça değişimini sağlayacak donanımı
bulunacaktır.
3.8. Dedektörler birbirinden bağımsız kullanılabilmeli, oturan, ayakta
hastalarda görüntüleme yapabilecek şekilde açı verilebilen özellikte
olmalıdır. SPECT çekimlerinde birbirlerine göre 90 ve 180 derece açılarda
olmak üzere en az iki şekilde hareket edebilmelidir.
3.9. Dedektör hasta mesafesini en aza indirmek için real-time, otomatik
autocontouring özelliği bulunacaktır.
3.10. Her iki dedektör horizontal düzlemde yan yana gelerek (yere paralel)
sedyede veya hastanın kendi yatağında planar çekim imkanı sağlamalıdır.
3.11. Gantri üzerinde dedektör, gantri ve hasta hareket ve pozisyonlarını
gösterecek monitör olmalıdır. Gantri ve operatör konsolu üzerinde hasta
yatağının hareketlerini durdurabilecek acil durum düğmeleri bulunacaktır.
3.12. Kablolu veya kablosuz el kontrol ünitesi bulunacaktır.
3.13. Hasta yatağının tüm vücut taramalarda yatay hareket hızı 5-25cm/dak,
daha hızlı çekimler için yatak hızı ayarlanabilir olmalıdır.
3.14. Hasta yatağı hastadan gelen fotonları çok düşük oranlarda zayıflatan (140
keV enerjili gama ışınları için en fazla %11) ve yüzeyi kolay temizlenebilen
özellikte olmalıdır.
3.15. Hasta yatağı ile birlikte baş sabitleyici, kol desteği ve hasta sabitleyici
bant verilmelidir.
4. SPECT DEDEKTÖRLERİ
2
4.1. Sistem çift başlı dijital dikdörtgen dedektöre sahip olmalı, dedektörler
511 keV enerjiye kadar ekranlandırılmış olmalıdır. Enerji aralığı en az 56
ile 511 keV arasında bulunmalıdır.
4.2. Dedektörlerin kullanılabilir görüş alanı (UFOV) en az 50x38 cm
boyutlarında olmalıdır. Köşelerde cut-off kayıpları olmamalıdır.
4.3. Kristal talyum ile aktive edilmiş NaI yapıda olmalı ve min. 3/8 inch
kalınlığında olmalıdır.
4.4. Dedektörlerin her birinde en az 59 adet photomultiplier tüp (PMT)
bulunmalıdır. Her bir PMT için analog dijital çevirici (ADC) bulunmalıdır.
4.5. Dedektörün NEMA standart değerleri belirtilmelidir. İntrinsik enerji
rezolüsyonu 140 keV için %10 ve/veya daha küçük olmalıdır. Uzaysal
rezolüsyon, UFOV ve FWHM da en fazla 4mm olmalıdır.
4.6. Sistemin saniyedeki sayım hızı en az 300.000 olmalıdır.
4.7. Dedektörler gerçek zamanlı olarak uniformite, enerji, linearite ve COR
düzeltmeleri yapabilmelidir.
4.8. Dedektörlerin dönme açısı en az 540 derece olmalıdır.
5. BT
5.1. BT sistemi 360 derecelik 1 tam rotasyonda en az 16 kesit alabilecek spiral
bir BT sistemi olacaktır.
5.2. Atenüasyon düzeltmesi için gereken x ışınını sistem otomatik olarak
oluşturabilmelidir.
5.3. Trunkasyon artefaktlarını önlemek için, SPECT görüntülerinin atenüasyon
düzeltmesinde kullanılacak BT transvers tarama alanı en az 50 cm
olacaktır.
5.4. BT yüksek voltaj jeneratörü en az 50 kW çıkış gücüne sahip olacaktır.
5.5. X-ışın tüp anodunun ısı kapasitesi en az 5 milyonHU olmalıdır.
5.6. X-ışın tüp akımı en az 30 mA akım sağlayabilmeli, kademeli olarak en az
300mA’ya dek yükseltilebilmelidir.
5.7. X-ışın tüp voltajı en az 90-130 kV aralığında kademeli ayarlanabilmelidir.
5.8. Ayarlanabilen en ince kesit kalınlığı en fazla 1 mm olmalıdır.
5.9. Ayarlanabilen en kısa rotasyon süresi en fazla 1 sn olmalıdır.
5.10. Sistemde otomatik kazanç kontrolü bulunmalıdır.
5.11. Teklif edilecek SPECT/BT sisteminde SPECT gama kameranın, sintilasyon
kameralarının performans ölçümü başlıklı NEMA standartları yayın
numarası NU 1-2001 YA DA NU 1-2007’DE açıklanan yöntemlerden biri
kullanılarak elde edilen performans değerleri, uygun standart yayın
3
numarası belirtilerek “NEMA performans değerleri” başlığı altında beyan
edilecektir.
5.12. BT kalite kontrolü ve kalibrasyonu için bir adet su fantomu verilmelidir.
6. KOLİMATÖRLER
6.1. SPECT/BT ile birlikte istenen kolimatörler;
a. Bir çift düşük enerjili yüksek rezolüsyonlu (LEHR) kolimatör,
b. Bir çift orta enerjili genel amaçlı (MEGP) kolimatör,
c. Bir çift yüksek enerjili genel amaçlı (HEGP) kolimatör.
6.2. Kolimatörler mikrokast korumalı olmalı, taşıyıcı arabaları verilmeli, ilgili
sensitivite ve geometrik rezolüsyon değerleri belirtilmelidir.
7. VERİ TOPLAMA VE İŞLEME BİLGİSAYARI VE YAZILIMLARI
7.1. Sistem veri toplama (acquisition) ve veri işleme yapabilecek bilgisayar
donanımını içerecektir. Veri toplama bilgisayarının özellikleri ve
konfigürasyonu, kurulum aşamasında (en az bir adet 19 inch renkli LCD
ekranlı) en üst versiyon olacaktır. İşlemci sayısı ve hızları, kullanılan RAM,
hard disk kapasitesi tekliflerde belirtilmelidir.
7.2. Veri toplama ve veri işleme işlemleri ve programları hakkında firmanın
cihaz ile ilgili eğitim almış personeli tarafından cihaz başında ayrıntılı
aplikasyon eğitimi verilecektir.
7.3. Veri toplama iş istasyonu DICOM 3.0 donanım ve yazılımına sahip olmalı,
aşağıdai özellikleri kullanıma hazır verilmelidir;
a. DICOM storage (send/receive)
b. DICOM query/retrive
c. DICOM basic print
d. DICOM get (HIS/RIS) worklist
e. DICOM storage commitment
f. DICOM MPPS (modality performed procedure step)
7.4. Veri toplama yazılımı ile aşağıdaki işlemler yapılabilecektir;
a. Analizörleri ayarlayabilecektir
b. Veri toplama parametrelerini tanımlayabilecektir
c. Tüm gama kamera fonksiyonlarını kontrol edebilecektir
d. Dedektör tuning işlemlerini kontrol edebilecektir
7.5. Önceden düzenlenmiş veri toplama protokolleri içermeli, ayrıca kullanıcı
kendi veri toplama protokollerini oluşturabilmelidir.
7.6. Aynı çalışmada aynı radyoizotop için en az 3 enerji penceresi
seçilebilmelidir.
4
7.7. Aynı çalışmada birden fazla radyoizotop ile veri toplanabilmelidir.
7.8. Veri toplama manüel olarak, zamana ve sayıma bağlı olarak durdurulabilir
özellikte olmalıdır.
7.9. Sistem elektronik büyütme kapasitesine sahip olacak, büyütme faktörleri
seçilebilecektir.
7.10. SPECT çalışmalarında dairesel veya dairesel olmayan çalışmalar
yapılabilecek, dedektör hareketleri “devamlı” veya “step and shoot”
modlarından birine ayarlanabilecektir.
7.11. Veri işleme ünitesi veri toplama ünitesinden tamamen bağımsız olmalı,
görüntülerin işlenmesi sırasında bilgisayar ağında veri aktarımı, arşivleme
ve filme basma işlemleri eşzamanlı yapılabilmelidir.
7.12. Veri işleme iş istasyonunun bilgisayar özellikleri en az aşağıdakiler gibi
olmalıdır;
a. İşlemci hızı: en az 2.0 GHz hızında en az dual işlemci
b. RAM bellek: en az 2 GB
c. Hard disk kapasitesi: en az 120 GB
d. CD/DVD yazıcısı
e. Medikal monitör: en az bir adet 19 inch renkli LCD
f. Klavye, Mouse
7.13. Veri işleme istasyonunda görüntülerle ilgili aşağıda belirtilen tüm işlemeler
yapılabilmelidir;
a. Görüntüleri, tekli, çoklu resim ve sine modlarında inceleme
b. Pan/zoom
c. Mesafe ve açı ölçümü
d. Görüntü üzerine yazı yazma ve işaret koyma
e. Farklı renk ve kontrast pencerelerde inceleme
f. En az 3 değişik filtre uygulaması
g. JPEG formatında resim avi ve/veya mov formatında sine kaydı yapılarak
yerel bilgisayar ağı ile PC’lere atılabilme veya CD/DVD kaydı
h. Arşivleme ve filme basma
7.14. Gated çalışmaları için otomatik pencere ve değişken EKG eşiği
tanımlanabilmelidir. Çalışma sayıma, zamana veya kalp atışına göre
ayarlanabilmelidir.
7.15. Gated kardiyak çalışmalar için EKG’de R-R aralığında ayarlanmış çekim
yapılmasını sağlayacak tarzda bir EKG tetikleyici cihaz verilmelidir. Cihaz
ortalama kalp hızından sapmalar ve aritmilerde, uygun olmayan atımları red
edecektir. Hasta kalp atımları veri toplama ekranından izlenebilecektir.
Cihazla ilgili bağlantı kabloları ve hasta elektrod kabloları verilecektir.
5
7.16. Veri işleme üniteleri yazılımları arasında kardiyak duvar hareketleri, duvar
kalınlaşması, EF hesaplaması, Stres/rest karşılaştırması için SPECT/BT
veri tabanı bulunan CEDARS yazılımı bulunacaktır.
7.17. Önceden çekilmiş SPECT, PET, BT ve MR görüntüleri ile birleştirme ve 3D
füzyon (co-registration) yazılımı verilmelidir.
7.18. Yarı zamanda ve yarı enjeksiyon dozunda kardiyak SPECT çekimine olanak
tanıyan rekonstrüksiyon yazılım ve donanımı bulunmalıdır.
7.19. Yarı zamanda ve yarı enjeksiyon dozunda planar kemik ve tüm vücut kemik
çekimine olanal tanıyan rekonstrüksiyon yazılım ve donanımı bulunmalıdır.
7.20. Sistemde otomatik hareket düzeltimi programı bulunmalıdır.
7.21. Sistemde otomatik kardiyak reoryantasyon bulunmalıdır.
7.22. Veri işleme ünitesi protokolleri arasında en az statik ve dinamik veriler
üzerinde ilgi alanı çizme, sayım yapma, zaman-aktivite eğrisi elde etme gibi
temel özelliklerin yanı sıra;
a. Kardiyak ejeksiyon fraksiyon yazılımı,
b. First pass ejeksiyon yazılımı,
c. Kardiyak şant analiz yazılımı,
d. Kardiyak gated SPECT/BT analiz ve motion correction yazılımı,
e. Genel SPECT analiz yazılımı,
f. SPECT/BT füzyon yazılımı,
g. Akciğer ventilasyon-perfüzyon analiz ve segmentasyon yazılımı,
h. DTPA ve MAG3 için renografi, renal perfüzyon, renogram, MPTT (mean
parenchymal transit time) hesaplaması, süzme indeksi, GFR, klirens ve
DMSA rölatif uptake yazılımları,
i. Beyin kan akımı yazılımı
j. Safra kesesi ejeksiyon fraksiyonu analiz yazılımı,
k. Mide boşalım zamanı yazılımı,
l. Tiroid uptake yazılımı,
m. Paratiroid analiz yazılımı,
n. AVI-JPEG formatında resim kaydedebilme,
o. 3D iterative reconstruction,
p. PET, BT, SPECT, MR füzyon yazılımı bulunmalıdır.
7.23. Veri işleme iş istasyonu, DICOM 3.0 donanımına ve yazılımına sahip
olmalıdır. Aşağıda belirtilen alt maddeler kullanıma hazır olarak
verilecektir.
a. DICOM storage (send/receive)
b. DICOM query/retrive
c. DICOM basic print
6
7.24. Masa üstü bilgisayar (Image Görüntüleme Ünitesi) ve lazer yazıcı
verilmelidir.
a. Dört adet MacOS işletim sistemi kullanan (iMac) ve bu işletim sistemi
ve bilgisayarla uyumlu dört adet A4 lazer yazıcı
b. 27 inch ekran boyutunda tek kasada olacak şekilde, minimum 326hz
Intel Core i5 işlemcili, minimum 1 TB harddisk ve minimum 86B RAM
kapasiteli bilgisayar verilmelidir
c. Her üç bilgisayar da process işlemlerinin yapılabilmesi için Osirix 64 bit
Extension Site lisansı yüklü bulunmalıdır
7.25. Sistemle birlikte bir adet çok fonksiyonlu laser yazıcı verilecektir.
İstenen özellikler;
a. Tarayıcı/fotokopi/yazıcı olarak kullanılabilmeli
b. Baskı ve tarama kalitesi en az 600x600 dpi olmalı
c. Tarama türü masaüstü olmalı, A4 kağıda çift taraflı baskı yapabilmeli
d. Bellek en az 128MB olmalı
e. En az 250 sayfalık kağıt giriş kapasitesi ve toner kapasitesi en az 2500
sayfa olmalıdır
f. Bağlantı arabirimi olarak USB, Ethernet ve kablosuz ağ desteği
bulunmalı
g. Güç ve data bağlantı kablosu verilmeli
h. Başlangıç toneri tam dolu olmalı
i. En az iki yıl servis ve yedek parça garantili olmalı
7.26. Kalite kontrol ve kalibrasyon aksesuarları dedektör ölçülerine uygun
olarak;
a. Bar fantomu (dörtlü)
b. Doldurulabilir düzlemsel fantom
c. Jaszsazak (SPECT) fantomu
d. BT fantomları (Haunsfield phantom)
8. EFORLU EKG
8.1. Sistem bilgisayar kontrollü ve modüler yapıda olmalıdır. Eforlu EKG özelliği
bulunmalıdır. İleride istenildiğinde kullanılmak üzere opsiyonel olarak 12
kanal Yorumlu EKG, Ambulatuar Tansiyon Holteri, spirometre özellikleri
bulunmalıdır. Bunlara tek bir menüden veya herbirinin kendi menüsünden
ulaşmak mümkün olmalıdır.
8.2. Cihaz 220±%10 (ikiyüzyirmi artı eksi yüzde on) V ve 50±%3 (elli artı eksi
yüzde üç) Hz gerilim ile çalışmalıdır.
8.3. Cihaz 12 (oniki) kanal eforlu EKG test fonksiyonunu yapabilmelidir.
7
8.4. Cihaz aşağıdaki parçalardan oluşmalıdır:
a. Windows işletim sistemi,
b. CD-ROM,
c. Q Klavye,
d. Mouse,
e. Laser printer,
f. Yüksek çözünürlüklü en az 17 (onyedi) inch renkli LCD monitör,
g. En az 160 Gbyte sabit disk,
h. Treadmill (koşu bandı),
i. 10 lead EKG Hasta kablosu.
8.5. Sistem, efor testi esnasında 12 (oniki) kanal simultane EKG derivasyonunu,
ST veya median değerlerini alacaktır. Sistem ekranında gerçek zamanlı 12
(oniki) derivasyon EKG dalga formları izlenebilecektir.
8.6. Sistem EKG sinyallerini bilgi veri toplama modülünde toplayacak, burada
sinyalleri sayısal hale getirecek ve sisteme bu şekilde gönderecektir.
Böylece sinyallerin dış etkenlerden etkilenmesi en aza indirilecektir.
8.7. Hastaya ait ad, yaş, cinsiyet, kilo, boy gibi çeşitli bilgiler sisteme
girilebilecektir.
8.8. Testin herhangi bir anında sistolik ve diastolik kan basınç değerleri
girilebilecektir.
8.9. Sistem kolay kullanımlı olacak, tüm fonksiyonları mouse ile kumanda
edilebilecektir.
8.10. Sistem otomatik aritmi dedeksiyon ve dökümantasyon özelliklerine sahip
olacaktır.
8.11. Ekranda, hedef kalp hızı ile anlık hasta kalp hızı, METS değeri, egzersiz
ve stage süresi aynı anda izlenebilecektir.
8.12. Sistemde ST ölçümleri (gerçek zamanlı st seviyesi-st eğimi grafikleri)
yapılabilmelidir.
8.13. Sistemde E veya J noktaları otomatik ve/veya manuel olarak, QRS
dedeksiyonu ve analizi için otomatik ve/veya manuel olarak lead
seçilebilecektir.
8.14. Sistem, efor testini otomatik veya manuel olarak uygulayabilecek,
programında en az 11 (onbir) değişik protokol yüklü olacak, kullanıcı da
gerektiğinde protokol yaratıp sisteme yükleyebilecektir.
8.15. Sistem üzerinden hastaya bağlanan elektrodların empedansı ölçülerek test
edilebilmelidir. Bu özellik sayesinde yanlış elektrod yerleşimi veya
temassızlık tespit edilebilmelidir.
8
8.16. Sistemde hastanın ölçüm sonuçlarının seçilen önceki ölçüm sonuçları ile
karşılaştırılması veya hastanın önceki ölçüm sonuçlarının incelenmesi
mümkün olmalıdır.
8.17. Yüksek trase doğruluğu ve güvenilirliği açısından her lead için örnekleme
en az 4000 (dört bin) örnek/saniye, EKG analiz frekansı en az 500 Hz
olacaktır.
8.18. Ekrandaki EKG hızı 25, 50 mm/ms, kazanç 5, 10, 20 mm/mV olarak
seçilebilecektir.
8.19. Sistemde; 0,01 Hz(veya özel kullanımlar 0,05 Hz) yüksek geçiren, alçak
geçiren emg filtrelemesi uygulanabilmelidir, 50 veya 60 Hz şebeke
geriliminden
kaynaklanan
gürültüyü
süzen
filtrelere
ve
Artefak/Tabanhattı için özel filtre algoritması özellikleri bulunmalıdır.
8.20. Sistem hasta raporlarını daha sonradan incelenmesi veya çıktı alınabilmesi
için kendi hafızasında saklayabilmelidir.
8.21. Kullanıcı yorumu rapora girilebilecektir.
8.22. Sistemin program güncelleştirilmesi CD-ROM aracılığı ile kolayca
gerçekleştirilebilecektir.
8.23. Rapor formatlarının ve hangi rapor sayfalarının basılacağı kullanıcı
tarafından seçilebilecektir.
8.24. Sistemde Bruce, Modifiye Bruce...vs. gibi protokoller tanımlanmış olmalı
ayrıca kullanıcı tarafından protokolller tanımlandırılabilmelidir.
8.25. Sistem ile eforlu EKG için özel üretilmiş ve bilgi alışverişinde bulunabilen
bir dinamik kan basıncı cihazı verilmelidir. Cihaz, efor test sistemi ile
bağlı olarak çalışarak efor programı tarafından otomatik kumanda ile
aktivite edilebilmeli, ölçümler efor sistemi bilgisayarı tarafından otomatik
olarak alınıp efor ekranında gösterilmeli ve efor çıtısında bastırılmalıdır.
Akustik tansiyon ölçüm metodunda cihaz kendi üzerinde EKG sinyali alarak
senkronazasyon sağlamalı, bunun için gerekli bağlantı kablosu ve
aksesuarları bulunmalıdır.
8.26. Cihazla birlikte verilecek treadmill en az 204 (ikiyüzdört) kg ağırlık
taşıma kapasitesine, en az 145 (yüz kırkbeş) cm yürüme alanına ve
yanlarda barlara sahip olacaktır.
8.27. Treadmill, en az 3 (üç) beygir gücünde dijital kontrollü motora sahip
olacak, en az %0-25 (yüzde sıfır tire yirmibeş) arasında eğim ayarlamasına
ve en az 0-20 (sıfır tire yirmi) km/saat aralığında sürat ayarlamasına
imkan verecektir. Teklif edilecek treadmill efor test sistemi ile aynı
marka veya tam uyumlu olacaktır.
9
8.28. İstenildiği takdirde sisteme entegre TWA (T-Wave Alternans) yazılımı
veya yorumlu rest EKG yazılımı verilecektir. Bu özellik ilave bir cihaz,
modül, özel elektrod ve protokol gerektirmeksizin kullanılabilmelidir.
8.29. Teklif veren firmalar bu şartnameye şekilde “..... marka ..... model Eforlu
EKG cihazı Teknik Şartnameye Uygunluk Belgesi” başlığı altında madde
madde açıklayıcı şekilde cevap vermeli ve bu cevaplar orijinal
dökümanlardaki bilgilerle tutarlı olmalıdır.
9. Kurşun cam
a. TAEK tarafından lisanslama koşullarına uygun olup, kalınlığı en az 2 mm
kurşun eş değerinde olmalı
b. Hasta görüntüleme odası ile operatör odası arasına monte edilecektir
c. Görünen boyutları en az 110x90 cm olmalıdır
10.Günlük radyoaktif atık kutusu
a. TAEK lisanslandırma koşullarına ve yüksek enerjili atıklara uygun en az
12 mm kurşun zırha sahip olmalıdır
b. SPECT/BT çekim odasına konulacaktır
11. Kesintisiz güç kaynağı ve klimatizasyon
a. Elektrik kesildiğinde, en az SPECT, operatör ve iş istasyon birimlerine
en az 20dk süre ile çalışmasını sağlayacak kapasitede olmalı ve en az 80
kVA güç sağlayabilmelidir.
b. Mikroişlemci kontrollü, online tipte olmalıdır
c. Kuru tip akü içermelidir
d. Operatör odası, cihaz odası ve varsa kabinet odası inverter split tip
yeterli güçte klimalar ile sabit ısıda tutulmalıdır
12. GENEL ŞARTLAR
a. Sistem modem veya network üzerinden servis (remote service)
özelliğini içermelidir.
b. Firmalar kuracakları gama kamera sisteminin yıllık %95’lik bir hizmet
süresi içinde çalıştırmalıdır. Arızalı süre %5 downtime süresini aşarsa
geçen süre garanti süresine eklenecektir.
c. Firmalar sistem için gerekli kurşunlama planlamasını, teminini ve
montajını Türkiye Atom Enerjisi Kurumu lisans izin belgesindeki
gereklilikleri kapsayacak şekilde üstlenmelidir.
d. Muayene heyetine sunulacak belgeler:
10
a.
b.
c.
d.
e.
f.
13.
Cihazların üretici firma antetli ilk fabrika çıkış belgesi,
Cihazların operatör kullanım kitapçığı ve Türkçe çevirisi,
Cihazların orijinal mekanik, elektrik ve elektronik devre şemaları
Cihazların orijinal bakım, onarım ve servis kitapçığı
Periyodik bakım çizelgesi ve ayrıntılı program,
Gama kamera için NEMA standartlarına uygunluk belgesi
PERSONEL ÇALIŞTIRILMASI
a. Yüklenici, teknik servis kapasitesi, teknik servis, personel sayı ve eğitim
durumları ile servis olanaklarını belirtir bir belgeyi muayene kabul
komisyonuna sunmalıdır. Sistemin arızalanması halinde hemen müdahale
edebilecek bilgi ve beceriye sahip, teklif edilen cihazın bakım ve
onarımı üzerine eğitilmiş, sertifikalı, mühendis düzeyinde teknik eleman
ile en kısa sürede arıza nedeninin anlaşılarak onarım için gerekli
işlemlerin başlatılmasını sağlanmalıdır.
b. Personelin niteliğini ve deneyim süresini gösteren belgeler ile
yüklenicinin bünyesinde bulunduğuna ilişkin belgeler, sözleşmenin
imzalanmasından sonra işe başlamadan önce yüklenici tarafından idareye
sunulacaktır.
c. Personelin yüklenicinin bünyesinde bulunduğu hususu; ilgili personel
adına prim ödendiğini veya ilgili personelin işe alındığını gösteren sosyal
güvenlik kurumu belgesi ile tevsik (ispat) edilecektir.
14. MONTAJ, KABUL VE MUAYENE
a. Hastane
yönetimince
belirlenecek
montaj
mahallinin
TAEK
standartlarında montaja hazırlanması, aydınlatma, klimatizasyon ve
sistemin etkili bir şekilde çalışabilmesi için gerekli düzenleme firma
tarafından ilave ücret talep edilmeden yaptırılmalıdır.
b. Bölümde yapılan değişikliklerden sonra TAEK dan alınacak tadil
ruhsatına ait tüm masraflar yüklenici firma tarafından karşılanmalıdır.
c. Cihazın montajı firma tarafından ücretsiz ve şartnameye uygun olarak
tamamlanmalı ve sistem çalışır halde teslim edilmelidir.
d. Muayeneye sunulan SPECT/BT ve muhteviyatı denetim ve muayeneye
tabi tutulacak, muayene heyetinde ilgili firmanın yetkilisi de
bulunacaktır.
e. Kabul ve muayenede oluşabilecek kaza ve hasarlardan yüklenici firma
sorumludur.
11
f. Bina enerji dağıtım panosundan, cihazın kurulacağı sahaya kadar
elektrik ve topraklama kablolamaları yüklenici firma tarafından
gerçekleştirilecektir.
15. TEKLİFLERİN HAZIRLANMASI
a. Firmalar arızanın kendilerine bildirilmesi durumunda en geç 8 saat
içinde müdahale etmeli; parça değişiminin gerekmediği durumlarda 24
saat içinde arızayı gidermelidir (Pztesi-Cuma 09.00-18.00 arası; resmi
tatiller ve bayramlar hariç). Parça değişimi gerektiren durumlarda ise
sistem en geç 7 işgünü içinde çalışır hale getirilmelidir. İthalatı kısıtlı
parçalar (firma bu durumu belgeleyecektir) için bu süreler geçerli
değildir.
16.
ÜSTÜN ÖZELLİKLER
a. Sistemde verimlilik artışı ve yüksek hasta alım kapasitesi sağlanması
nedeniyle, sistem kolimatörlerinin otomatik olarak değiştirilebilme
özelliğine sahip olması (nispi değer %7 )
b. Sistemde verimlilik artışı ve yüksek hasta alım kapasitesi sağlaması
nedeniyle, sistemin yatağa entegre Co-57 kaynağını kullanarak
otomatik kalite kontrol yapabilme özelliğine sahip olması (nispi değer
%5)
Prof.Dr.Zeynep YAPAR
Doç.Dr.Gülgün BÜYÜKDERELİ
Yrd. Doç. Dr. İsa Burak GÜNEY
12
13

Benzer belgeler