U122-U124 kullanim72057300

Transkript

U122-U124 kullanim72057300
7205 7300 - 07/2000 TR
Kullanma Kýlavuzu
ISISAN BUDERUS
Logamax U 122 / U 124 Kombi
Lütfen saklayýnýz
Kullanma Kýlavuzu
Sayýn müþterilerimiz,
Isýsan Buderus Logamax U122 / U124 Kombi en son teknoloji ve emniyet kurallarýna göre tasarlanmýþ ve imal edilmiþtir.
Bu esnada kullaným kolaylýðýna özellikle dikkat edilmiþtir.
Bu cihazý en güvenli, ekonomik ve çevre saðlýðý açýsýndan en elveriþli þekilde kullanabilmeniz için güvenlik talimatlarý ve
kullaným kýlavuzuna uymanýzý tavsiye ediyoruz.
1
Güvenlik talimatlarý
2
2.1
Gaz kokusunda:
1. Ateþ yakilmaz! Sigara içmeyin!
2. Kývýlcým oluþmasýna engel olun!
Telefon, fiþ veya zil dahil olmak üzere elektrikli
þalter kullanmayýn!
3. Gaz vanasýný kapatýn!
4. Kapýlarý ve pencereleri açýn!
5. Ev sakinlerini uyarýn ve binayý terk edin!
6. Gaz daðýtým firmasýný ve ISISAN Buderus yetkili
servislerimi bina dýþýndan telefonla haberdar
edin!
Diðer tehlike arz eden durumlarda ana gaz hattýný derhal
kapatýn ve cihaza gelen elektrik akýmýný kesin. Örneðin,
kazan dairesi önündeki kombi emniyet þalterini kapatýn.
Genel Bilgiler
Montaj yeri / Kazan dairesi
Alt ve üst havalandirmalar küçültülmemeli veya
kapatýlmamalýdýr.
Yanýcý materyal ve sývýlar kombinin yakýnýnda tutulmamalý
veya kullanýlmamalýdýr.
Kombinin hasar görmemesi için, yanan havanýn halojenli ve
hidrokarbonlu maddelerden (örneðin sprey kutularý, eriyik
ve temizlik malzemeleri, boyalar ve yapýþtýrýcýlar içindeki
maddelerden) ve yoðun tozdan uzak tutulmasý gerekir.
Kombinin monte edildiði yerin dona karþý korunmuþ ve iyi
havalandýrýlmýþ olmasý lazýmdýr.
2.2
Isýtma tesisatý ile ilgili iþlemler
Montaj, yakýt ve baca gazý baðlantýlarý, ilk çalýþtýrma,
elektrik baðlantýsý ile bakým ve tamirat iþlemleri
sadece yetkili bayi ve servisler tarafýndan yapýlmalýdýr.
Ýçinden gaz geçen bölümlerle ilgili iþlemler sadece
yetkili bayi ve servisler tarafýndan yapýlmalýdýr.
Temizlik ve bakým iþleri her senede bir yapýlmalýdýr.
Bu esnada tüm cihazýn kusursuz çalýþýp çalýþmadýðý kontrol
edilmelidir. Tespit edilen arýzalar derhal ortadan
kaldýrýlmalýdýr.
Yetkili servisler ile bir bakým sözleþmesi yapmanýzý tavsiye
ediyoruz.
2.3
Ýþlev ve çalýþtýrma hakkýnda
bilgilendirme
Yetkili bayi ve servisler kullanýcýya ýsýtma tesisatýnýn iþlevi ve
çalýþtýrýlmasý hakkýnda bilgi ve teknik belgeleri vermekle
yükümlüdür.
2
Kullanma Kýlavuzu
3
Devreye alma
Termostadýn
Konumu
Sýcak Tutma
Ýþlevi [° C]
Çikiþ Sýcaklýðý
[° C]
Lütfen ecomatic panelinin kullanma kýlavuzunu da
okuyunuz!
1
-
60
l Kumanda bölümünün kapaðýný açýn.
3
40
40
l Su basýncýný kontrol edin (resim 1, poz. 3).
Basýnç 1,0 barýn altýnda ise su doldurun ve tesisatýn
havasýný alin. Azami su basýncý 1,5 bardýr.
En uygun dolum basýncý 1,0 ila 1,2 bar arasýndadýr.
Sýk sýk su kaybý olmasý halinde bir yetkili servis
çaðrýlarak arýzalar tespit ettirilmeli ve ortadan
kaldýrýlmalýdýr.
4
43
43
5
46
46
6
49
49
7
52
52
8
55
55
l Termostadin ön çalýþtýrma ýsýsýný (resim 1, poz. 1)
Tablo 2’ye bakarak ayarlayýn.
9
58
58
10
60
60
l Logamax U122 ve Logamax U124 için sýcak su
sýcaklýðýný termostadin harici hafýza ile (resim 1, poz. 2)
Tablo 1’e bakarak ayarlayýn.
l Enerji tasarrufu için (sýcak tutma iþlevi deðil) termostadi
(resim 1, poz. 1) “1” soðuk çalýþtýrma konumuna getirin.
Bununla ilgili blokajý kaldýrýn ve ayarý yaptýktan sonra
tekrar yerine takýn. Bu esnadaki çýkýþ ýsýsý 60° C’dir.
l Kumandanýn sýcaklýk ayarýný en yüksek konuma getirin.
l Gaz kapatma musluðunu açýn: içeriye bastýrýn ve dikey
konumda sola doðru döndürün (resim 1, poz. 4).
l Þebeke þalterini (resim 1, poz. 5) “I” konumuna getirin.
Cihaz çalýþma programýna baþlar, yaklaþýk 30 saniye
sonra brülör yanar.
l Kumanda bölümünün kapaðýný kapatýn.
l Kumandanýn sýcaklýik ayarýný istediðiniz deðer getirin.
Tablo 1 Kombine tesisatlarda sýcak su sýcaklýðý
Ayar Aleti
Kullanma
Alaný
Termostadýn
Konumu/
Ön çalýþtýrma
sýcaklýðý
Logamatic
RC, ERC,
HW4201
Kalorifer
Yerden Isýtma
1
7
(40 ° C)
(75 ° C,
Fabrika ayarý)
ON-OFF
Termostad
24 V
Kalorifer
5
(62 ° C, yeni
model) ila
(90 ° C eski
model)
Tablo 2 Ön çalýþtýrma sýcaklýðý
Ayar Aleti
3
1
5
I
0
1
6
11
KW
10
1
10
1
0
1
1
2
2
10
Termostadýn
Konumu
Harici
depodaki
su sýcaklýðý
Daha az konfor,
Daha az ýsý kaybý
1
27 ° C)*
Orta derecede
konfor, Orta
derecede ýsý kaybý
5
40 ° C)*
En iyi konfor,
Normal ýsý kaybý
10
60 ° C)*
10
4
Tablo 3 Sýcak su sýcaklýðý
Resim 1 Kumanda bölümü, gaz kapatma musluðu,
sýcaklýk göstergesi
*
Ana ayar: Gerçek ön çalýþtýrma ýsýsý Logamatic termostadý üzerinden ayarlanýr. Logamatic termostadý ve UBA’nýn kumanda
bölümünde tesisata özel ayarlamalar yetkili servis tarafýndan yapýlmalýdýr.
3
Kullanma Kýlavuzu
4
Ýþletme bilgileri
4.1
Yakýt
Tablo 4’te belirtilmeyen tüm bildirileri bir tarafa not
etmelisiniz. Bunlar, giderilmesi için uzman bir firmayý
görevlendirmeniz gereken arýzalardýr.
Doðal gaz, LPG
2 3 4
4.2 Isýtma Tesisatý için Don Tehlikesi
11
KW
Isýtma tesisatý için don tehlikesi söz konusu olduðunda:
l Kumanda bölümünün kapaðýný açýn.
5
l 2. Kumanda bölümünün kapaðýný açýn (resim 2, poz. 1).
l Þalteri
“2” konumuna (pompanýn çalýþmaya devam
etme süresi 24 saat) getirin (resim 2, poz. 5).
10
l 2. Kumanda bölümünün ve kumanda bölümünün
kapaðýný kapatýn.
0
I
10
1
1
2
1
10
11
KW
1
10
1
10
1
0
1
1
2
10
4.3 Çalýþma ve Arýza Sinyalleri (Tablo 4)
Çalýþma durumu veya olasý bir arýza ekranda gösterilir
(resim 2, poz. 4) Bildiri iki iþaretten ibarettir. Servis tuþuna
basýldýðýnda (resim 2, poz. 3) ikinci iþaret görülür.
1
0
1
Resim 2 Kumanda bölümü, çalýþma ve arýza sinyalleri
Gösterge
Servis tuþuna bastýktan
sonra göstergede
görülen
Anlamý
Arýza giderme
0
A, H, L, P, U, Y
Cihaz çalýþmaya hazýr
6*
A
Brülör yanmýyor
-.
H
Normal ýsýda çalýþma
=.
H
Sýcak suda normal çalýþma
Reset tuþuna basýn (resim 2, poz. 2).
Birkaç kez açtýktan sonra hala çalýþmýyorsa
yetkili servise baþvurun.
Tablo 4 Çalýþma ve arýza sinyalleri
* Üç kez çalýþtýrmayý denedikten sonra brülör yanar.
5
l Kumanda bölümünün kapaðýný açýn.
Tesisatý don tehlike durumlarýnda da çalýþtýrmayacaksanýz
tesisattaki bütün sularýn tamamen boþaltýlmasý
gerekmektedir.
l Þebeke þalterini (resim 3, poz. 1) “0” konumuna getirin.
Dona karþý koruyucu malzemeler kullanýlmamalýdýr.
Devre dýþý býrakma
l Gaz kapatma musluðunu kapatýn: saða doðru döndürün
(resim 3, poz. 2).
l Kumanda bölümünün kapaðýný kapatýn.
l Uzun süre orada olmayacaksanýz su besleme hattýný da
kapatýn.
1
5.1
Isýtma Tesisatý için Don Tehlikesi
l Þebeke þalterini “I” konumuna getirin ve gaz kapama
musluðunu açýk býrakýn.
l Ayar aleti veya uzaktan kumanda bölümündeki çevre
ýsýsýný en az dereceye veya dondan korunma derecesine
getirin.
I
0
1
11
KW
10
1
10
1
0
1
1
2
10
2
Resim 3 Þebeke þalteri, gaz kapatma musluðu
4

Benzer belgeler