Neuromyelitis optica (NMO), selektif olarak optik sinirler ve spinal

Transkript

Neuromyelitis optica (NMO), selektif olarak optik sinirler ve spinal
Neuromyelitis optica (NMO), selektif olarak optik sinirler ve spinal kordu etkileyen, idiopatik inflamatuvar demyelinizan bir hastalıktır. Semptomları multiple skleroza benzer ve relapslarla seyreder. Rekürren optik nörit ve myeliti olan hastalar daha önceleri sıklıkla multipl skleroz olarak kabul edilirken, klinik çalışmalar serebrospinal sıvıda eşlenmemiş oligoklonal bantların yokluğunu ve beyin lezyonlarının farklı bir etyolojiye sahip olduklarını ortaya çıkarmış ve multiple sklerozla karışan bu vakaların NMO oldukları düşünülmüştür. Tedavisinde uzun süre immunsupresyon gereken NMO ve tedavisinde kortikosteroid kullanılan multiple sklerozun ayrımının yapılması tedavi etkinliği için çok önemlidir. Nöromyelitis optikanın görme ile ilgili prognozu multipl sklerozdan (MS) kötüdür. MS’de görsel kayıp görülmezken, NMO’da hastaların %50’si 5 yıl içinde en az bir gözde görme kaybı yaşarlar. Bu nedenle hastaların doğru ve erken ayırıcı tanı ile saptanması ve hastalığa uygun tedavi verilmesi ile görme kaybının önüne geçilebilir. NMO IgG antikoru, NMO tanısında kullanılan bir testtir. İlk kez 2004 yılında NMO‐IgG antikoru transvers miyeliti olan nöromyelitis optika vakalarında aquaporin‐4 kanallarına karşı saptanmıştır. Aquaporin‐4 kanalları SSS'deki astrositlerin ayaksı çıkıntılarında bulunmaktadır. Aquoporin‐4’e karşı gösterilen NMO IgG (AQP‐4 antikoru) antikorlarının tanıda kullanılmasıyla birlikte multiple sklerozla (MS) ilgili olmayan bazı optik nörit vakalarının ayırt edilebilmesi sağlanmıştır. NMO IgG’nin NMO için sensitivitesi %73, spesifitesi ise %91’dir. MS’li vakalarda görülme sıklığı ise %0 gibi oldukça iddialı bir rakamdır. Bu nedenle testin pozitifliği NMO tanısında ve erken dönemde immünosupresif tedavi başlanmasında etkili bir göstergedir. Testin negatif olması ise NMO tanısını ekarte ettirmez. Ayrıca immünosupresif tedavi, testin negatifleşmesine yol açabilir. Yüksek düzeydeki bazı otoantikorlar ise, immünfloresans paternde interferansa yol açabilir. Her ne kadar serum örneğinde çalışılması tavsiye edilse de, laboratuvarımızda da çalışılan IFA (immünfloresan) yöntemi ile BOS örneklerinde de çalışma yapılabilmektedir. Nörolojik T a n ıd a Kullan ıla bile ce k B a zı Diğ e r Ö z e l Testlerimiz •
•
•
•
•
•
•
İmmünfiksasyon elektroforezi (Isoelectric focusing) Levetiracetam (Keppra) Topiramate (Topomax) Zonisamide (Zonegran) Vigabatrin (Sabril) Oxcarbazepin (Trileptal) Lamotrigine (Lamictal) •
G a b a p en t i n NÖROMYELİTİS OPTİKA
TANISINDA
TEK TERCİH
NMO IgG
ÜCRETSİZ DANIŞMA HATTI
0800 314 73 93
444 D LAB – 444 5 322
ANKARA Tel: 0.312.468 70 10
ADANA Tel: 0.322.454 49 01
İSTANBUL Avrupa Yakası Tel: 0.212.272 48 00 Anadolu Yakası Tel: 0.216.302 97 93
MERSİN Tel: 0.324.237 77 88
www.duzen.com.tr

Benzer belgeler