yüksekte çalışmalarda iş güvenliği

Transkript

yüksekte çalışmalarda iş güvenliği
YÜKSEKTE ÇALIŞMALARDA
İŞ GÜVENLİĞİ
İnşaat işlerinde yüksekte çalışma
Seviye farkı bulunan ve düşme sonucu yaralanma ihtimalinin
oluşabileceği her türlü alanda yapılan çalışma; yüksekte çalışma olarak
kabul edilir.
Yüksekte yapılan çalışmalarda uyulması gereken hususlar:
1 - Yüksekte yapılması zorunlu olmayan montaj ve benzeri çalışmaların
mümkün olduğunca öncelikle yerde yapılması sağlanır.
2 - Yapılacak çalışmaların önceden planlanması ve organize edilmesi, bu
planlama yapılırken yüksekten düşme ile ilgili hususlara acil durum
planında yer verildiğinden emin olunması sağlanır.
3 - Çalışanların, çalışma yerlerine güvenli bir şekilde ulaşmaları uygun
araç ve ekipmanlarla sağlanır.
4 - Çalışma yerlerinde çalışanların güvenliği öncelikle, güvenli korkuluklar,
düşmeyi önleyici platformlar, bariyerler, kapaklar, çalışma iskeleleri,
güvenlik ağları veya hava yastıkları gibi toplu koruma tedbirleri ile
sağlanır.
5 - Toplu koruma tedbirlerinin düşme riskini tamamen ortadan
kaldıramadığı, uygulanmasının mümkün olmadığı, daha büyük tehlike
doğurabileceği, geçici olarak kaldırılmasının gerektiği hallerde, yapılan
işlerin özelliğine uygun bağlantı noktaları veya yaşam hatları oluşturularak
tam vücut kemer sistemleri veya benzeri güvenlik sistemlerinin kullanılması
sağlanır.
6 - Çalışanlara bu sistemlerle beraber yapılan işe ve standartlara uygun
bağlantı halatları, kancalar, karabinalar, makaralar, halkalar, sapanlar ve
benzeri bağlantı tertibatları; gerekli hallerde iniş ve çıkış ekipmanları, enerji
sönümleyici aparatlar, yatay ve dikey yaşam hatlarına bağlantıyı sağlayan
halat tutucular ve benzeri donanımlar verilerek kullanımı sağlanır.
7 - Yapı işleri sırasında ve yapı işleri bitirilip yapı kullanıma geçtikten sonra
yüksekte yapılacak çalışmalarda kullanılmak üzere oluşturulacak yatay ve
dikey yaşam hatları için gerekli olan bağlantı noktaları ve yapısal
düzenlemeler, projenin hazırlık aşamasında belirlenerek sağlık ve güvenlik
planı ve sağlık ve güvenlik dosyasında yer alır.
Karabina
makaralar
Çelik Halat Tutuculu Can Halatı
Güvenlik halatı
8 - Yüksekte güvenli çalışma donanımlarının, düzenli olarak kontrol ve
bakımlarının yapılması sağlanır. Uygun olmayan donanımların kullanılması
engellenir.
9 - Bu alanlarda çalışanlara yüksekte çalışmayla ilgili tehlike ve riskler
konusunda bilgilendirme yapılarak gerekli eğitim verilir.
10 - Yüksekte yapılan çalışmalar işveren tarafından görevlendirilen ehil bir
kişinin gözetim ve kontrolü altında gerçekleştirilir.
11 - Kullanılan güvenlik ağlarının standartlara uygun olması sağlanır ve
yapılan işe uygun tipte güvenlik ağı seçilir. Yapı alanında kullanılan güvenlik
ağının kullanma kılavuzu işyerinde bulundurulur. Güvenlik ağları
standartlara ve kullanım kılavuzuna uygun şekilde kurulur.
12 -Betonarme platformların döşeme kenarlarında, asansör, merdiven,
baca, şaft, aydınlatma boşlukları gibi döşemelerde süreksizlik meydana
getiren boşluklarda, duvar ve perde duvar gibi yapı elemanları arasında
süreksizlik meydana getiren pencere ve benzeri boşluklarda çalışanların
veya malzemelerin düşmesini engelleyecek toplu koruma tedbirleri alınır,
korkuluk sistemlerinin kullanılması halinde korkulukların bu Yönetmeliğin
Ek-4 (A) Yüksekte Çalışma başlığının 6 ncı maddesinde tanımlanan
özelliklere uygun olması sağlanır.
Güvenlik ağları
Korkuluk boyutları
1 - Platformdan en az bir metre yükseklikte ve herhangi bir yönden
gelebilecek en az 125 kilogramlık yüke dayanıklı ana korkuluk,
2 - Platforma bitişik, en az 15 santimetre yüksekliğinde topuk levhası,
3 - Topuk levhası ile ana korkuluk arasında açıklıklar 47 santimetreden
fazla olmayacak şekilde konulan ara korkuluk,
Topuk levhası ( etek tahtası, süpürgelik, tekmelik)
Ana korkuluk ( üst korkuluk)
Ara korkuluk (orta korkuluk)
Düşen cisimler
1 - Yüksekte yapılan çalışmalarda kullanılan el aletleri ve diğer malzemelerin
düşmelerini engelleyecek tedbirler alınır.
2 - Çalışanlar, düşen cisimlere karşı öncelikle toplu olarak korunur.
3 - Yapı alanında, cisimlerin düşerek tehlike oluşturabileceği bölgelere girişler
önlenir veya gerektiğinde kapalı geçitler yapılır.
4 - Yapı alanında, çalışanlara uygun baş koruyucu donanımlar verilerek kullanımı
sağlanır.
5 - Yapı alanında, malzemelerin hangi yükseklikten olursa olsun doğrudan yere
atılmaması, dengeli ve güvenli bir şekilde indirilerek uygun bir yere istif edilmesi
sağlanır. Atık malzemelerin uzaklaştırılması için moloz kaydırakları gibi güvenli
çalışma yöntemleri tercih edilir.
İskeleler
1 - Ön yapımlı bileşenlerden oluşan cephe iskeleleri ve iskele şeklinde
kullanılan geçici iş ekipmanlarının, TS EN 12810-1,TS EN 12810-2,TS EN
12811-1,TS EN 12811-2 ve TS EN 12811-3 standartlarına ve ilgili diğer ulusal
standartlara, konu ile ilgili ulusal standart bulunmaması halinde ilgili
uluslararası standartlara uygun olması sağlanır.
2 - Asma iskeleler, cephe platformları, güç kaynağıyla veya elle çalışabilen,
sabit veya hareketli, daimi veya geçici asılı erişim donanımları ve bu donanımı
oluşturan parçaların ilgili ulusal standartlara, konu ile ilgili ulusal standart
bulunmaması halinde ilgili uluslararası standartlara uygun olması sağlanır.
3 - Seçilen iskelenin kurulum ve kullanım şekline göre sağlamlık ve dayanıklılık
hesapları üreticiden temin edilir, mevcut değilse yapılır veya yaptırılır. Bu
hesaplar yapılmadan veya yapılan hesaplar sonucunda iskelenin güvenli
olmadığının tespit edilmesi halinde iskeleler kullanılamaz.
cephe iskelesi
seyyar iskele
İskelelerde genel tedbirler
1 - İskelelerin aşağıdaki hususlara uygun olması sağlanır;
a) Kendiliğinden hareket etmeyecek, stabilitesi bozulmayacak ve çökmeyecek
şekilde tasarlanmış, imal edilmiş ve kurulmuş olması,
b) İskele sistemlerinin güvenli bir şekilde desteklenmesi, yatay ve düşey
kuvvetlere karşı uygun şekilde sabitlenmesi,
c) Doğru şekilde ve bakımlı bulundurulması,
ç) Korozyona karşı uygun malzeme kullanılması,
d) İskele sisteminde çatlak, kırık, yıpranmış ve korozyona uğramış özellikteki
iskele ve bağlantı elemanlarının kullanılmaması,
e) İskelelerde görülen kusurların derhal giderilerek zayıf kısımların
güçlendirilmesi.
Üstün zeka ürünü mü?
İskelelerde genel tedbirler
2 - İskele platformları hareket etmeyecek şekilde iskele sistemine sabitlenir.
3 - Platform elemanları ile iskele dikey elemanları arasında ve platform
döşemesinde çalışanların düşmesine sebep olabilecek boşluk bulunmaması
sağlanır.
4 - İskelelerdeki korkuluk sistemlerinin bu Yönetmeliğin Ek–4 (A) Yüksekte
Çalışma başlığının 6 ncı maddesinde tanımlanan özelliklere uygun olması
sağlanır.
5 - İskelelerdeki bütün bağlantı yerleri ile bağlantı elemanlarının yeterli
sağlamlıkta olması sağlanır ve bu bağlantıların kendiliğinden ayrılmaması için
gerekli tedbirler alınır.
6 - İskele sistemlerinin kurulması, kullanılması ve sökümünde İş Ekipmanlarının
Kullanımında Sağlık ve Güvenlik Şartları Yönetmeliğinde belirtilen hükümlere
uyulur.
İskelelerde genel tedbirler
7 - İskeleler aşağıda belirtilen durumlarda işveren tarafından görevlendirilen ehil
bir kişi tarafından kontrole tabi tutularak, iskeleler ile ilgili özel tedbirlerde belirtilen
hususları içeren kontrol raporu hazırlanır, rapor sonucunda sadece güvenli olduğu
tespit edilen iskelelerde çalışma yapılır;
a) Kullanılmaya başlamadan önce,
b) Haftada en az bir kez,
c) Üzerinde değişiklik yapıldığında,
ç) Belli bir süre kullanılmadığında,
d) Sismik sarsıntı, kuvvetli rüzgârlar gibi olumsuz hava şartlarına veya denge ve
sağlamlığını etkileyebilecek diğer koşullara maruz kaldığında.
İskelelerde genel tedbirler
8 - İskelelerin taşıyabilecekleri azami ağırlıklar, levhalar üzerine yazılarak
iskelelerin uygun ve görülebilir yerlerine asılır. Belirtilen bu ağırlıkları aşan yükler
iskelelere yüklenmez.
9 - İskelelerin üzerine moloz ve artıklar ile geçişi engelleyecek malzemeler
bırakılmaz.
10 - İskelelerde geçiş amacıyla en az 60 santimetre genişliğinde ve kenarlarında
bu Yönetmeliğin Ek–4 (A) Yüksekte Çalışma başlığının 6 ncı maddesinde
tanımlanan özelliklere uygun korkuluk sistemleri bulunan geçitler kullanılır.
11 - Vinç veya benzeri makinelerin kullanılması sırasında, yüklenen malzemenin
iskeleye takılmaması için gerekli tedbirler alınır.
Ön yapımlı bileşenlerden oluşan cephe iskeleleri ve seyyar iskelelerde özel
tedbirler:
1 - Ön yapımlı bileşenlerden oluşan cephe iskelelerinin kurulumunda, taşıyıcı
sisteme ait düşey ve yatay elemanların eksiksiz olarak kullanılması ve sistemin
yeteri kadar çapraz elemanlarla takviye edilmesi sağlanır.
2 - Ön yapımlı bileşenlerden oluşan cephe iskelelerinde taşıyıcı sisteme ait
dairesel kesitli düşey ve yatay elemanların anma dış çapının en az 48,3 milimetre
olması, anma et kalınlıklarının ise malzeme cinsine ve en küçük akma dayanımına
uygun olması sağlanır.
3 - Cephe iskeleleri binaya mümkün olduğunca yakın kurulur, bunun mümkün
olmadığı durumlarda çalışanların bina ile iskele arasından düşmelerini önleyici
tedbirler alınır.
Ön yapımlı bileşenlerden oluşan cephe iskeleleri ve seyyar iskelelerde özel
tedbirler:
4 - Cephe iskelelerinin ayaklarında sabit veya düşeyliği ayarlanabilir taban
plakaları ve yumuşak zeminlerde yükü dağıtmak için taban plakaları altlarında
uygun malzemeden yapılmış altlıklar kullanılır. Sağlam olmayan ve uygunsuz
malzemeler destek parçaları olarak kullanılmaz, iskelenin sağlam ve dengeli
olması sağlanır.
5 - İskelelerde çalışılan platformlara güvenli ulaşımın sağlanması için merdiven
sistemleri veya benzeri güvenli ulaşım sistemleri kullanılır.
6 - Madeni cephe iskeleleri statik elektriğe karşı uygun şekilde topraklanır.
7 - Seyyar iskeleler, üzerinde çalışan bulunduğu durumlarda hareket ettirilmez.
İskelenin dik ve platformun düz olması sağlanır. İskele ayaklarında iskelenin
kendiliğinden hareket etmesini engelleyecek fren kolu gibi uygun tertibatlar
bulunur.
Asma iskele, cephe platformu ve asılı erişim donanımları şeklindeki iskele
sistemlerinde özel tedbirler:
1 - İskele taşıyıcı sistemi için kullanılacak halatlar, hareketi sağlayan mekanik
tesisat ve motor tertibatı, fren sistemleri, çalışma platformu ve diğer güvenlik
teçhizatları her gün işe başlamadan önce kontrol edilir.
2 - İskelelerin hareketlerini sağlayan makine, teçhizat ve vinçlerin, kullanılmaya
başlanmadan önce, montajını gerçekleştiren yetkili teknik elemanlarca kullanıma
elverişli olduklarına dair belgeler hazırlanarak, bu belgeler işyerinde
bulundurulur.
3 - İskelelerin, çalışma sırasında sağa sola veya ileri geri hareket etmeden asılı
kalması sağlanır.
4 - İskelelerin taşıyabileceği azami yük miktarı belirtilerek, bu miktardan fazla
yükleme yapılmaz. Asma iskelelerde merdiven kullanılmaz.
Asma iskele
Asma iskeleyi taşıyacak halatların güvenlik kat sayısı 6 dan aşağı olmayacak ve
bu halatlarda ek yeri, halka, başlık ve bağlantı bulunmayacak, bunlar askı
demirlerinden kaymayacak şekilde tespit edilecektir.
Asma iskele, cephe platformu ve asılı erişim donanımları şeklindeki iskele
sistemlerinde özel tedbirler:
5 - İskeleler, çalışma konumunda devreye sokulabilecek durdurma fren
sistemleriyle donatılır. Ayrıca iskelelerde düşmeyi önleyici teçhizat ve ikincil fren
sistemleri bulunur. Halatlı kaldırma tertibatlarında çalışma konumunda güç
kaynağının kesilmesi durumunda otomatik olarak devreye giren ayrı bir tutma
freni bulunur. İskelelerde düşmeyi önleyici teçhizat, tutma frenleri ve ikincil fren
sistemi gibi güvenlik tedbirlerinin çalışma esnasında sistemi durdurma amaçlı
kullanılmaması için gerekli tedbirler alınır.
6 - Güç tahrikli halatlı asma iskele sistemlerinde, aşırı yük algılama sistemleri,
otomatik hız algılayıcı sistemler, en düşük ve en yüksek çalışma seviyelerinde
devreye girecek halat sonu sınır anahtarları, yapıdan kaynaklanan tehlikeli
durum varsa çarpışmayı önleyici düzenekler, iskele platformunun yatay
düzlemde kalmasını sağlayan eğim algılayıcılar gibi güvenlik sistemleri bulunur.
Antalya’da 16 katlı bir binanın dış izolasyonunu yapan 3 işçiyi taşıyan iskele
cıvataları kopup ikiye ayrılınca bir işçi düşerek yaşamını yitirdi, iki işçi 13’üncü
katta 1 saat kurtarılmayı bekledi
Asma iskele, cephe platformu ve asılı erişim donanımları şeklindeki iskele
sistemlerinde özel tedbirler:
7 - İskele sistemlerinde çalışan sayısı kadar dikey yaşam hattı oluşturulur.
Çalışanlara bağlantı aparatları ve halat tutucularıyla beraber tam vücut kemer
sistemleri verilerek kullanımı sağlanır. Dikey yaşam hatlarının üst uçları uygun bir
yere sağlam ve güvenli bir şekilde sabitlenir.
8 - Halatlı sistemlerde halatların sarıldığı ve geçtiği mekanik teçhizatlardan
kurtulmalarını, hareket sırasında çekme sisteminde halatların kaymasını önleyen
tedbirler alınır.
9 - İskelelerin, iniş ve çıkış yollarında herhangi bir engel bulunmaması için gerekli
tedbirler alınır.
10 - İskele platformunu taşıyan, tutan sistem ve bu sistemin bağlantı ve sabitleme
noktalarının en olumsuz yükleme koşullarında oluşan statik ve dinamik kuvvetleri
karşılayacak nitelikte olması sağlanır.
El merdivenleri:
1 - Yapılan işe ve bulunması halinde ulusal standartlara uygun, basamakları
kaymaz malzemeden yapılmış veya kaymaz malzeme ile kaplanmış, yeterli
sağlamlıkta el merdivenleri kullanılır. Basamakları, kolları veya bağlantı yerleri
kırılmış, çatlamış, yıpranmış, hasar görmüş ekipmanlar kullanılmaz. El
merdivenleri düzenli olarak kontrol edilerek kusurlu merdivenlerin kullanılmaması
sağlanır.
2 - El merdivenlerinin kullanılmasında İş Ekipmanlarının Kullanımında Sağlık ve
Güvenlik Şartları Yönetmeliğinde belirtilen hükümlere uyulur.
3 - El merdivenleri ancak düşük risk nedeniyle daha güvenli bir
iş ekipmanı kullanımı gerekmiyorsa, kısa süre kullanılacaksa veya işverence
değiştirilmesi mümkün olmayan işyeri koşullarında, EK-II madde 4.1.1’de
belirtilen şartlara uymak kaydıyla yüksekte yapılan çalışmalarda kullanılabilir.
4 metreden uzun taşınır merdivenlerle el merdivenleri, çelik boru veya profilden
yapılacaktır.
El merdivenleri:
4 - El merdivenleri, kullanımı sırasında sağlam bir şekilde yerleştirilir. Portatif el
merdivenleri, basamakları yatay konumda olacak şekilde düzgün,
sağlam, ölçüsü uygun, sabit pabuçlar üzerinde durmalıdır. Asılı duran el
merdivenleri güvenli bir şekilde tutturulur, ip merdivenler hariç,
yerlerinden çıkarılması ve sallanması önlenir.
5 - Portatif el merdivenlerinin kullanımı sırasında üst veya alt uçları sabitlenerek
veya kaymaz bir malzeme kullanılarak veya aynı korumayı sağlayan diğer
tedbirlerle, ayaklarının kayması önlenir. Platformlara çıkmakta kullanılan el
merdivenleri, platformda tutunacak yer bulunmadığı durumlarda,
güvenli çıkışı sağlamak için platform seviyesini yeteri kadar aşacak uzunlukta
tesis edilir. Uzatılıp kilitlenebilir ve eklenebilir el merdivenleri, parçalarının
birbirinden ayrı hareket etmeleri önlenecek şekilde kullanılır. Mobil el
merdivenleri, üzerine çıkılmadan önce hareketleri durdurulur ve sabitlenir.
El merdivenleri:
6 - El merdivenlerinde her zaman çalışanların elleriyle tutunabilecekleri uygun
yer ve sağlam destek bulunur.Özellikle, bir el merdiveni üzerinde elle yük
taşınıyorsa bu durum elle tutacak yer bulunması zorunluluğunu ortadan
kaldırmaz.
Yüksekten düşme
1 - Yüksekten düşmeler, özellikle yeterli yükseklikte sağlam korkuluklarla veya
aynı korumayı sağlayabilen başka yollarla önlenecektir. Korkuluklarda en az; bir
trabzan, orta seviyesinde bir ara korkuluk ve tabanında eteklik bulunacaktır.
2 - Yüksekte çalışmalar ancak uygun ekipmanlarla veya korkuluklar, platformlar,
güvenlik ağları gibi toplu koruma araçları kullanılarak yapılacaktır.
3 - İşin doğası gereği toplu koruma önlemlerinin uygulanmasının mümkün
olmadığı hallerde, çalışma yerine ulaşılması için uygun araçlar sağlanacak,
çalışılan yerde vücut tipi emniyet kemeri veya benzeri güvenlik yöntemleri
kullanılacaktır.
İskelelerin kullanımı ile ilgili özel hükümler
1 - Seçilen iskelenin sağlamlık ve dayanıklılık hesabı mevcut değilse veya var
olan hesaplar seçilen iskele tipinde tasarlanan yapısal değişikliklere uygun
değilse veya iskelenin genel olarak alışılmış standart konfigürasyonlara uygun
yapıda imal edilmemiş olduğu durumlarda bunların sağlamlık ve dayanıklılık
hesapları yapılır. Bu hesaplar yapılmadan iskeleler kullanılamaz.
2 - Seçilen iskelenin karmaşıklığına bağlı olarak kurma, kullanma ve sökme
planı; yapı işlerinde inşaat mühendisi, inşaat teknikeri veya yüksek teknikeri;
gemi inşası ve sökümü işlerinde ise gemi inşaatı mühendisi tarafından yapılır
veya yaptırılır. Bu plan, iskele ile ilgili detay bilgileri içeren standart form şeklinde
olabilir.
3 - İskelenin taşıyıcı elemanlarının kayması; yeterli sağlamlıktaki taşıyıcı zemine
sabitlenerek, kaymaz araçlar kullanarak veya aynı etkiye sahip diğer
yöntemlerle önlenir. İskelenin sağlam ve dengeli olması sağlanır.
Yüksekte çalışma sırasında tekerlekli iskelelerin kazara hareket
etmesini önleyecek uygun araçlar kullanılır.
İskelelerin kullanımı ile ilgili özel hükümler
4 - İskele platformlarının boyutu, şekli ve yerleştirilmesi yapılan işin özelliklerine
ve taşınan yüke uygun ve güvenli çalışma ve geçişlere izin verecek şekilde
olması gerekir. İskele platformları normal kullanımda, elemanları hareket
etmeyecek şekilde kurulur. Platform elemanları ve dikey korkulukların arasında
düşmelere neden olabilecek tehlikeli boşluklar bulunmaması gerekir.
5 - Kurma, sökme veya değişiklik yapılması sırasında iskelenin kullanıma hazır
olmayan kısımları,23/12/2003 tarihli ve 25325 sayılı Resmî Gazete’de
yayımlanan Güvenlik ve Sağlık İşaretleri Yönetmeliğine uygun şekilde genel
uyarı işaretleri ile işaretlenir ve tehlikeli bölgeye girişler fiziki olarak engellenir.
6 - Gözetim yapan kişi ve ilgili çalışanlara gerekli talimatları da içeren EK-II
madde 4.3.2.’de belirtilen kurma ve sökme planları verilir.
İskelelerin kullanımı ile ilgili özel hükümler
7 - İskelelerin kurulması, sökülmesi veya üzerinde önemli değişiklik yapılması,
görevli inşaat mühendisi, inşaat teknikeri veya yüksek teknikeri; tersanelerde ise
gemi inşaatı mühendisi gözetimi altında ve bu Yönetmeliğin 11 inci maddesi
uyarınca, özel riskleri ve ayrıca aşağıda belirtilen hususları kapsayan konularda
yapacakları işle ilgili yeterli eğitim almış çalışanlar tarafından yapılır.
a) İskelelerin kurulması, sökülmesi veya değişiklik yapılması ile ilgili planların
anlaşılması,
b) İskelelerin kurulması, sökülmesi veya değişiklik yapılması sırasında güvenlik,
c) Çalışanların veya malzemelerin düşme riskini önleyecek tedbirler,
ç) İskelelerde güvenliği olumsuz etkileyebilecek değişen hava koşullarına göre
alınacak güvenlik önlemleri,
d) İskelelerin taşıyabileceği yükler,
e) İskelelerin kurulması, sökülmesi veya değişiklik yapılması işlemleri sırasında
ortaya çıkabilecek diğer riskler.
Halat kullanarak yapılan çalışmalarla ilgili özel hükümler
1 - Halat kullanılarak yapılan çalışmalarda aşağıdaki şartlara uyulur.
a) Sistemde biri, inip çıkmada veya destek olarak kullanılan çalışma halatı,
diğeri ise güvenlik halatı olacak şekilde ayrı kancalı en az iki halat bulunur.
b) Çalışanlara, çalışma halatına bağlı paraşütçü tipi emniyet kemeri verilir ve
kullandırılır. Emniyet kemerinin ayrıca güvenlik halatı ile bağlantısı sağlanır.
c) Çalışma halatı, güvenli iniş ve çıkış araçları ile teçhiz edilir ve kullanıcının
hareket kontrolünü kaybetmesi halinde, düşmesini önlemek için
kendiliğinden kilitlenebilen sisteme sahip olması gerekir. Güvenlik halatında
da, çalışan ile birlikte hareket eden düşmeyi önleyici bir sistem bulunur.
Halat kullanarak yapılan çalışmalarla ilgili özel hükümler
ç) Çalışan tarafından kullanılan alet, edevat ve diğer aksesuarlar paraşütçü tipi
emniyet kemerine veya oturma yerine veya başka uygun bir yere bağlanarak
güvenli hale getirilir.
d) Acil bir durumda çalışanın derhal kurtarılabilmesi için iş uygun şekilde
planlanır ve gözetim sağlanır.
e) Bu Yönetmeliğin 11 inci maddesi doğrultusunda, çalışanlara yapacakları işe
uygun ve özellikle kurtarma konusunda yeterli eğitim verilir.
2 - Risk değerlendirmesi göz önünde bulundurularak ikinci bir halat
kullanılmasının işin yapılmasını daha tehlikeli hale getirdiği istisnai
durumlarda, güvenliği sağlayacak yeterli önlemler alınmak şartıyla tek bir
halatla çalışma yapılabilir.
İnşaat işlerinde yüksekten düşmenin önemi
1 - Bu Yönetmeliğin 5 inci maddesine uygun olarak, yüksekte yapılan geçici işler
uygun bir platformda, güvenlik içinde ve uygun ergonomik koşullarda
yapılamıyorsa, güvenli çalışma koşullarını sağlayacak ve devam ettirecek en
uygun iş ekipmanı seçilir. Toplu koruma önlemlerine kişisel koruma önlemlerine
göre öncelik verilir. İş ekipmanının boyutları, yapılacak işin doğasına
ve öngörülen yüke uygun, geçişlerin tehlikesiz şekilde yapılmasını
sağlayacak şekilde olması gerekir.
2 - Yüksekteki geçici çalışma yerlerine ulaşmak için en uygun yol ve araçlar,
geçişlerin sıklığı, söz konusu yerin yüksekliği ve kullanım süresi göz önüne
alınarak belirlenir. Seçilen bu araçlar, yakın bir tehlike durumunda çalışanların
tahliyesini de mümkün kılacak şekilde olur. Ulaşımda kullanılan yol, araç ve
platformlar ile katlar veya ara geçitler arasındaki geçişlerde düşme riski ortadan
kaldırılır.
3 - Halat kullanılarak yapılan çalışmalar ancak risk değerlendirmesi sonucuna
göre işin güvenle yapılabileceği ve daha güvenli iş ekipmanı kullanılmasının
gerekmediği durumlarda yapılabilir.
İnşaat işlerinde yüksekten düşmenin önemi
4 - Risk değerlendirmesi göz önünde bulundurularak ve özellikle işin süresine
ve ergonomik zorlamalara bağlı olarak, uygun aksesuarlı oturma yerleri
sağlanır.
5 - Seçilen iş ekipmanının türüne bağlı olarak iş ekipmanının yapısında bulunan
riskleri minimuma indirmek için uygun önlemler belirlenir. Eğer gerekiyorsa
yüksekten düşmeyi önleyecek ve çalışanların yaralanmasına da meydan
vermeyecek şekilde uygun yapıda ve yeterli sağlamlıkta koruyucular yapılır.
Düşmeleri önleyen toplu korumaya yönelik koruyucular ancak seyyar veya sabit
merdiven başlarında kesintiye uğrayabilir.
6 - Düşmeleri önleyen toplu korumaya yönelik koruyucuların, özel bir işin
yapılması için geçici olarak kaldırılması gerektiği durumlarda,
aynı korumayı sağlayacak diğer güvenlik önlemleri alınır. Bu önlemler alınıncaya
kadar çalışma yapılmaz. Bu özel iş geçici veya kesin olarak tamamlandıktan
sonra koruyucular tekrar yerine konulur.
İnşaat işlerinde yüksekten düşmenin önemi
7 - Yüksekte yapılan geçici işler, çalışanların sağlık ve güvenliklerini tehlikeye
atmayacak uygun hava koşullarında sürdürülür.
Operatörlerin Eğitimi Yüksekte Çalışanların Toplu Ve Bireysel Korunması
1 - İSG Yönetmeliğinin 5 inci maddesindeki hükümler saklı kalmak kaydıyla
olağanüstü veya acil olan istisnai durumlarda insanları kaldırmak amacıyla
yapılmamış iş ekipmanı, gerekli önlemleri almak ve gözetim altında olmak şartıyla
insanların kaldırılmasında kullanılabilir.
2 - İşçiler yük kaldırmak için tasarlanmış iş ekipmanı üzerindeyken, ekipmanın
kumandası için her zaman görevli bir kişi bulunacaktır.
3 - Kaldırılan kişilerin güvenilir haberleşme imkanları olacaktır. Tehlike halinde
tahliye için güvenilir araçlar bulunacaktır.
4 - Kılavuzsuz yükleri kaldırmakta kullanılan iş ekipmanının operatörü doğrudan
veya gerekli bilgileri sağlayan yardımcı cihazlar vasıtasıyla yük yolunun tamamını
göremiyorsa, operatöre yol gösterecek uzman bir kişi görevlendirilecek ve işçiler
için tehlike yaratacak yük çarpışmasını engellemek üzere gerekli düzenleme
yapılacaktır.
Operatörlerin Eğitimi Yüksekte Çalışanların Toplu Ve Bireysel Korunması
5 - İşçiler tarafından elle bağlanması veya çözülmesi halinde işin güvenlikle
yapılabilmesi için gerekli düzenleme yapılacak, özellikle iş ekipmanının
kontrolünün doğrudan ya da dolaylı olarak işçide olması sağlanacaktır.
6 - İşin tekniği yönünden zorunlu olmadıkça kaldırılan yükün altında insan
bulunmaması için gerekli tedbir alınacaktır. İşçilerin bulunabileceği korunmasız
çalışma yerlerinin üzerinden yük geçirilmeyecektir. Bunun mümkün olmadığı
hallerde uygun çalışma yöntemleri belirlenerek uygulanacaktır.
7 - Kaldırmada kullanılan bağlantı elemanları kullanımdan sonra sökülmüyorsa,
bunların özellikleri hakkında kullanıcıların bilgi sahibi olması için belirgin bir
şekilde işaretlenmiş olacaktır.
8 - Bütün yük kaldırma işleri işçilerin güvenliğini korumak için uygun şekilde
planlanacak ve gözetim altında yürütülecektir.
Operatörlerin Eğitimi Yüksekte Çalışanların Toplu Ve Bireysel Korunması
9 - Özellikle bir yük, kılavuzsuz yükleri kaldırmakta kullanılan iki veya daha fazla iş
ekipmanıyla aynı anda kaldırılacaksa operatörler arasında eşgüdümü sağlayacak
düzenleme yapılacak ve uygulanacaktır
10 - Hava şartlarının, güvenli kullanımı engelleyecek ve işçileri tehlikeye maruz
bırakacak şekilde bozulması halinde, kılavuzsuz yüklerin kaldırılması için
tasarlanmış iş ekipmanlarının açık havada kullanılması durdurulacaktır. İşçileri
riske atmamak için özellikle iş ekipmanının devrilmesini önleyecek tedbirler
alınacaktır.
11 - Yüksekliği tabandan itibaren 3 metreden daha fazla olan ve düşme veya
kayma tehlikesi bulunan yerlerde çalışanlarla, kiremit döşeyicilerine,oluk ve her
türlü dış boya işleri yapanlara, gırgır vinçlerini çalıştıranlara ve kuyu, lağım, galeri
ve benzeri derinliklerde çalışanlara güvenlik kemerleri verilecek, işçilerde verilen
bu kemerleri kullanacaklardır.
Operatörlerin Eğitimi Yüksekte Çalışanların Toplu Ve Bireysel Korunması
12 - Çatılarda veya eğik yüzeylerde yapılan işlerde kullanılan yapı iskeleleri uygun
korkuluklarla donatılacaktır. Bu korkuluklar aynı zamanda dengesini kaybetmiş bir
işçinin düşmesine engel olabilecek sağlamlıkta yapılacaktır.
13 - Cam, saç ve çimento harçlı levhalardan yapılmış veya eskimiş, yıpranmış ve
dayanıklılığı azalmış çatılarda, çatı merdiveni kullanılacak ve buralarda tam
güvenlik sağlanmadıkça çalışılmayacaktır.
Tüzük
Madde 23 - Sert kaya, sert şist, betonlaşmış çakıl, sert kalker, killi şist kaya, gre
ve konglomera gibi kendini tutabilen zeminlerde yetkililerin gerekli gördüğü
hallerde ve şevsiz yapılmak zorunluluğu bulunan 150 santimetreden (1,5m)
daha derin kazılarda, yan yüzler uygun şekilde desteklenmek veya iksa edilmek
suretiyle tahkim olunacak ve iksa için kullanılacak kalas başları, kazı üst
kenarından 20 santimetre yukarı çıkarılacaktır. İksanın yeterliliği iş süresince
kontrol edilerek sonuçlar yapı iş defterine kaydedilecektir.
Madde 24 - Açıkta yapılan kazı işlerinde, 150 santimetreden daha derin toprak
yığınlarının ve her derinlikte yapılan temel ve kanal kazılarında yan cidarların
altlarını şerit gibi kazarak yukarıdan çökertmek yasaktır.
Madde 25 - 150 santimetreden daha derin olan kazı işlerinde, işçilerin inip
çıkmaları için yeteri kadar el merdivenleri bulundurulacaktır. İksa tertibatını ve
desteklerini, inip çıkma için kullanmak yasaktır.
Madde 27 - Kazı işlerinde yağış sırasında işçi çalıştırılmaz. Yağışın
durmasından ve güvenlik tedbirlerinin alınmasından sonra işçi çalıştırılabilir.
Arazi durumuna göre, muhtemel su baskınlarına karşı gereken tedbirler
alınacaktır.
Madde 31 - Kazılan toprağı dışarıya taşıyacak araçların kazı yerine kolaylıkla
girip çıkmalarını sağlayacak rampa eğimleri 35 dereceden fazla olamaz. bunun
sağlanamadığı hallerde yük asansörleri kullanılacaktır. Rampalarda birden fazla
araç bulundurulamaz.
Madde 48 - İskeleler, sık sık ve en az ayda bir kere muayene ve kontrol edilecek
ve sonuçlar yapı iş defterine yazılacaktır.
Madde 57 - Sıva, badana ve tamirat gibi işler için yapılan ve yük taşımayan iskele
genişlikleri 80 santimetreden dar yapılmayacak, döşemelerinde en az iki adet
5B20 santimetre kesitten daha küçük kesitte kalas kullanılmayacak ve bu kalaslar
birbirlerine 60 santimetrede bir enine olmak üzere alttan 2,5B5 santimetrelik
çıtalarla bağlanacaktır.
Madde 59 - İskelelerde yapılacak korkuluk ve ara korkuluk kereste kesitleri 5B10
santimetreden küçük olmayacak ve ara korkuluklar döşeme tabanından itibaren 50
santimetre yükseklikte yapılacaktır. Ancak iki dikme arasında yatay kuvvetlere
karşı çaprazlar yapıldığında, ara korkuluklar konulmayabilir
Madde 60 - Yük taşıyan iskelelerde alet ve malzemenin düşerek kazaya sebep
olmasını önlemek için döşeme dış kısmına 15 santimetre yüksekliğinde bir etek
tahtası konacaktır. Bu etek tahtası ile döşeme arasında en çok bir santimetre
boşluk bırakılabilir
Uygun olmayan iskele
Uygun olmayan iskele
Madde 62 - İki dikme arası, yük taşıyan iskelelerde 240 santimetreden, yük
taşımayan iskelelerde ise 3 metreden daha fazla olmayacaktır.
Madde 74 - İskelelerde köprü görevi görecek geçitler, 60 santimetreden dar ve
korkuluksuz yapılmayacaktır.
Madde 79 - Düşey ve yatay borulardaki ekler en çok 6 metrede bir yapılacaktır.
Madde 95 - Platform genişlikleri, sıva işlerinde 80 santimetreden, duvar işlerinde
120 santimetreden az olmayacaktır.
Madde 98 - Asma iskelelerde her metrekareye 400 kilogramdan fazla yük
konmayacak ve asma iskelede 4 den fazla işçi çalıştırılmayacaktır.
Madde 100 - Asma iskele korkulukları, en az 100 santimetre yükseklikte ve ara
korkuluklu yapılacak, etek tahtaları ise en az 15 santimetre yükseklikte olacaktır.
Mevzuat ;
- Yapı İşlerinde İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetmeliği, Çalışma ve Sosyal
Güvenlik Bakanlığı, 5 Ekim 2013 tarih ve 28786 sayılı Resmî Gazete, ,
- Yapı İşlerinde İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Tüzüğü, 12.9.1974 tarih ve 15004
sayılı Resmî Gazete.
- İş Ekipmanlarının Kullanımında Sağlık ve Güvenlik Şartları Yönetmeliği, 25
Nisan 2013 Tarih ve 28628 sayılı Resmi Gazete,
KAZASIZ
GÜNLER DİLER
TEŞEKKÜR EDERİZ…

Benzer belgeler

Yüksekte Çalışmalarda Güvenlik

Yüksekte Çalışmalarda Güvenlik c) Çalışanların veya malzemelerin düşme riskini önleyecek tedbirler, ç) İskelelerde güvenliği olumsuz etkileyebilecek değişen hava koşullarına göre alınacak güvenlik önlemleri, d) İskelelerin taşıy...

Detaylı

yapı işlerinde işçi sağlığı ve güvenliği tüzüğü

yapı işlerinde işçi sağlığı ve güvenliği tüzüğü fazla çıktığı hallerde, o kısma geçmeyi önleyecek uygun korkuluklar yapılacaktır. Madde 57 - Sıva, badana ve tamirat gibi işler için yapılan ve yük taşımayan iskele genişlikleri 80 santimetreden da...

Detaylı

yapı işlerinde yüksekten düşmeyi önleme sistemleri

yapı işlerinde yüksekten düşmeyi önleme sistemleri Bu maddeler haricinde Tüzüğün çeşitli maddelerinde, özellikle 4. kısmında Ahşap, çelik borulu iskelelerde, sıpa iskelelerde, asma iskelelerde, merdivenlerde ve kalıp sökümünde alınması gerekli önle...

Detaylı

İskeleleri - Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı

İskeleleri - Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı hesapları yapılır. Bu hesaplar yapılmadan iskeleler kullanılamaz. 2 - Seçilen iskelenin karmaşıklığına bağlı olarak kurma, kullanma ve sökme planı; yapı işlerinde inşaat mühendisi, inşaat teknikeri...

Detaylı

36-Yüksekte Çalışmalarda İş Sağlığı ve Güvenliği

36-Yüksekte Çalışmalarda İş Sağlığı ve Güvenliği 5 - Portatif el merdivenlerinin kullanımı sırasında üst veya alt uçları sabitlenerek veya kaymaz bir malzeme kullanılarak veya aynı korumayı sağlayan diğer tedbirlerle, ayaklarının kayması önlenir....

Detaylı

iskele kurulum elemanı (seviye 3)

iskele kurulum elemanı (seviye 3) Güvenli Çalışma Yükü (Safe Workıng Load : SWL) “Güvenli Çalışma Yükü (SWL)” bir bağlantı parçasına en kötü ihtimalle uygulanabilecek en fazla yüktür. Bu “kötü” ifadesi testler sonucu sorun yaşanan ...

Detaylı