Akdeniz Belediyeler Birliği Birlik Dergisi Sayı: 8

Yorumlar

Transkript

Akdeniz Belediyeler Birliği Birlik Dergisi Sayı: 8
$.'(1ú=
%(/('ú<(/(5
%ú5/úøú
<,/6$<,q$ï86726(</¶/
ISSN - 1302 - 4302
$%%n'(1+8.8.6(0ñ1(5ñ
7¶1(.7(3(n<(7(/()(5ñ.
+$77,.858/8<25
6¶&¶//¶6¶7/(.$/.,1$&$.
.21<$$/7,.ñ7$3)8$5,
621$(5'ñ
%8&$.n7$723/80<$5$5,1$
¡$/,ì0$352-(6ñ
6ñ'(%(/('ñ<(6ñn1'(1
(1*(//ñ/(5ñ¡ñ1<2/
)(7+ñ<(n'(%ñ5ñ1&ñ/ñ.
.87/$0$6,
içindekiler
S.06
ABB’den hukuk semineri
S.11
Tünektepe’ye teleferik hattı
kuruluyor
S.15
100 yıllık su sorunu çözülüyor
S.19
Sücüllü sütle kalkınacak
S.22
Konyaaltı Kitap Fuarı sona erdi
S.30
Manavgat için acil eylem planı
S.38
Tosmur’da sokak ve caddeler
yenileniyor
S.41
ABD’li heyetten Başkan Çetinkaya’ya
ziyaret
S.43
Bucak’ta toplum yararına çalışma
projesi
S.47
Side Belediyesi’nden engelliler için
yol
S.52
Fethiye’de birincilik kutlaması
S.55
Kumluca, genç konukları ağırladı
S.58
Yalvaç’ta vakıftan öğrencilere yardım
S.63
Başkan Özdemir Tosmur pazar
esnafını ziyaret etti
S.64
Türkiye’de ilk kez, çocuk senfoni
orkestrası Kepez’de
S.66
Türkiye’de en büyük mozaik yapı
Kibrya’da bulundu
15
22
56
66
64
52
16
08
[ $ø86726(</h/ 2011 ]
<×O6D\×$ùXVWRV(\O
‡
6DKLEL
$NGHQL]%HOHGL\HOHU%LUOLùL$G×QD
<|QHWLP.XUXOX%DüNDQ×
0XKLWWLQ%|FHN
%LUOLN%DüNDQ×
‡
(GLW|U
$.'(1ú=%(/('ú<(/(5%ú5/úøú
<$<,125*$1,
+VH\LQúQFH
‡
+DEHU0GU
6RQJO.oN|]ND\D
<D\×Q.XUXOX
6UH\\DúüHUL
$GDOHW7RVXQ
‡
*UDÀN7DVDU×P
%D\UDP6DQO×
‡
&73%DVN×
úKODV*D]HWHFLOLN$û
$QWDO\D%DVN×7HVLVOHUL
7HO
‡
ZZZDNGHQL]EHOELUJRYWU
LQIR#DNGHQL]EHOELUJRYWU
7HO
.HQWVHO'|QúP
Stratejileri
+VH\LQúQFH
$NGHQL]%HOHGL\HOHU%LUOLùL
Genel Sekreteri
A
S2 2 sĒ…Ē}vĵ~v2 „Ēƒvtz2 ‡v2 jvƒv}2 jĎv…z~}vƒ2
cvw€ƒ~2 ƒ€xƒr~}rƒij2
z}v2 z‡~v2 |r‹rr2 Švz22
jvƒv}2 jĎv…z~2 „ĒƒvtzzL2 2 …€}†~†2 uvızĵv=xv}zĵv2 ‡v2 uvƒz}vĵv2 yz‹~v…2 zy…zŠrĠ}rƒijij22
|rƒĵij}r~r„ij=ĵvyzƒ}vƒz~z‹z2wz‹z|z2
‡v2 z„rz2 xv}zĵz~}vƒzv2 ŠĎv}z|2
€}rƒr|=2 Ġrıurĵ2 |v…2 €ƒ~}rƒijij2
…rĵijŠr22ƒ€{v}vƒz2Šrĵr~r2xvĠzƒz}~v„zuv2xĒĠ}Ē2v…|z„z222s†}†~r|…ruijƒ?
S†2|r„r~ur=22Švz2sv}vuzŠvtz}zız2ĒƒĒĒ2€}rƒr|2xvƒĠv|}vĵ…zƒz}v2yz‹~v…}vƒ=2yrŠr…r2xvĠzƒz}v2
ƒ€{v}vƒ=2yvƒ2…Ēƒ}Ē2…v„z„}vƒz2Ġ€|2
r~rĠ}ij2 €}rƒr|2 }r}r~r„ij2 ‡v2
uryr2 r|…zw2 uvıvƒ}vuzƒz}~v„zv2
…rij|}ij|2v…~v|…vŠz‹?
ôƒvızL2 ^vŠur}rƒ=2 |rr}ij2
r‹rƒ2 Švƒ}vƒz=2 rƒ|2 ‡v2 sryĠv}vƒ2
‡s?2 …v„z„}vƒ2 |vuz2 ϋv}2 r~rĠ}rƒij2 Šrijur=2 yr}|ij2 zy…zŠrĠ}rƒijr2
uryr2 uvızĵz|2 r}r}rƒur2 yz‹~v…2
‡vƒvsz}vtvız=s†2tĒ~}vuv2€}rƒr|=2
~ryr}}v2z„r}rƒijij2szƒszƒ}vƒzŠ}v2
…rijĵij2|rŠrĵ…ijıij2\v…2\€„vŠ}vƒz2 ^ryr}}v2 ~vt}z„z=2 2 ~ryr}}v}z}vƒz=2 yvƒ2 …Ēƒ}Ē=2 „rr…„r}2 wrr}zŠv…}vƒz=2 v}2 „rr…}rƒij=2 yvuzŠv}z|2
vĵŠr2Ēƒv…z~2‡v2r‹rƒ}r~r2Ē„}vƒz2
xzsz=2 2 2 wrƒ|}ij2 ~z„Š€}rƒ}r2 uz‹rŠ2
vuz}vƒv|=2 †Šx†2 €}r2 xĒ}vƒuv2
s†2r~rĠ}rƒ}r2|†}}rij~ij2Švz2|v…2
$.'(1ú=%(/('ú<(/(5%ú5/úøú
uĎĒĵĒ~2 €}z…z|r}rƒij2 €}rƒr|2 v}v2
r}ij~r|…ruijƒ?
Uzıvƒ2 ŠrurL2 |€†…†2 z}v2 „€|r|2 rƒr„ijur2 urƒ2 szƒ2 r}rr2 „ij|ijĵr=2 …‡2 uz‹z}vƒz2 sz}xz„rŠrƒ=2 ϋv}}z|}v2„€„Šr}2rŠ}rĵij~2„z…v}vƒzuv=2
‹r~r2 yrƒtrŠr2 z„r}rƒij~ij‹ij2
s†2 z|}z~uv2 Ġij|rƒrƒr|=2 u€ır2 z}v2
|†tr|}rĵ…ijƒrtr|=2 xv}vv|}vƒzz=2
|Ē}…Ēƒ}vƒzz2 …rij…ij2 ŠrĵrŠrsz}vtv|}vƒz2r|…z‡z…v}vƒv2Švƒ2‡vƒv2„€†Ġ…rL2…€}†~†=|vuz2uvıvƒ}vƒz2
‡v2 |r‹rij~}rƒijij2 υv}v~vuv=2
Ġrıij2 xv}zĵz~2 „ĒƒvtzŠ}v2 †Š†~}†2 ĵv|z}uv2 Šrĵr~2 „ĒƒuĒƒ~v„zz2
uv„…v|}vŠv2 €ƒ…r~}rƒ2 Šrƒr…ij}~r„ij=2 ĵvyzƒ}vƒz2 wz‹z|z2 ‡v2 z„rz2
xv}zĵz~2 €}z…z|r}rƒijij2 s†2 ŠĎuv2
xv}zĵ…zƒz}~v„z=„rı}ij|}ij2 …€}†~2 ‡v2
|v…}vƒ2zĠz2Ďv~}z2yr}v2xv}~zĵ…zƒ?
S†2 sr|ij~ur=2 xvƒv|2 z„r}rƒij~ij‹ij2 uvızĵv2 ‡v2 xv}zĵv2 zy…zŠrĠ}rƒijij2|rƒĵij}r~r„ij=2xvƒv|„v2
|v…2|rŠr|}rƒijij2ƒr„Š€v}2|†}}rij~ij2 ŠĎĒuv=2 2 |v…„v}2 uvıvƒ}vƒz2‡v2…v„z„}vƒz2Ġ€|2r~rĠ}ij2
|†}}rij~ijr2 ŠĎv}z|2 €}z…z|r}rƒij2
eĒƒ|2Sv}vuzŠvtz}zızz2srĵrƒij}ij2‡v2
Švz}z|Ġz2\v…„v}2uĎĒĵĒ~2„…ƒr…v{z}vƒz2€}rƒr|2…vĵ‡z|2vuz}~v„z2xvƒv|…zızz2uĒĵĒĒŠ€ƒ†~?
$ø86726(</h/
Türk
EHOHGL\HFLOL÷LQLQ
GH÷LúLPVUHFL
Ü
0XKLWWLQ%|FHN
.RQ\DDOW×%HOHGL\H%DüNDQ×
Akdeniz Belediyeler
%LUOLùL%DüNDQ×
}|v~z‹z2 ĵvyzƒ}vĵ~v2
€ƒrij2ŠĒ|„v}~zĵ=2sĒ…Ē2
|r}|ij~r2 uzr~z|}vƒz2
ĵvyzƒ}vƒuv2 Š€ı†}rĵ~ijĵ2s†}†~r|…ruijƒ?
Sr…ij2 R|uvz‹2 yr‡‹r„ijur=2 Ēw†„†~†‹†2 IAz=2 Sv}vuzŠv2 „ijijƒ}rƒij2zĠzuv2srƒij~r|…ruijƒ?2jvz2
ĵvyzƒ}vĵ~v2€}x†„†=2sĒ…Ē2|r}|ij~r2uzr~z|}vƒzz2|v…}vƒv2…rĵijuijıij2 xzsz=2 …€}†~„r}2 „€ƒ†}rƒur2 s†2
~vƒ|v‹}vƒuv2sv„}vzƒ2yr}v2xv…zƒ~zĵ…zƒ?
S†2 „ĒƒvĠ…vL2 …€}†~„r}2 yz‹~v…2
…r}v}vƒzz2 rƒ……ijıij=2 uvƒz}vĵ…zız2
‡v2 Ġvĵz…}vuzız=2 wz‹z|z2 ‡v2 z„rz2
|r}|ij~r2 vƒ„v|…zw}vƒzz2 Švzuv2 …rij~}ruijıij2 szƒ2 ĵvyzƒ2 uzr~zızz2 sv|}v…z}vƒzv2 …rij|}ij|2
v…~v|…vŠz‹?22
Sz}z~2 ‡v2 …v|€}€{zz2 Ďuvƒ}zızuv2 Šrĵrr2 xv}zĵ~v}vƒz=2 wz‹z|z2
‡v2z„rz2xv}zĵz~2vƒ„v|…zw}vƒzz=2
ƒv|rsv…2 …€}†~†2 €}x†„††2 Ďxσ~vŠv2szƒ2Švƒv}2ŠĎv…z~2r}rŠijĵij2xvƒz}vƒuv2|r}~ijĵ…ijƒ?
XĒĒ~Ē‹2ĵvyzƒ}vƒzz=2Švƒv}2uv~€|ƒr„zz2 sĒ…Ē2 |†ƒ†~}rƒij2 z}v2
zĵ}vuzız=2 z„rz2 Šrĵr~2 „…rurƒ…}rƒijij2 ŠĒ|„v}uzız=2 ƒv|rsv…2 xĒtĒ2
€}r=2 „rı}ij|}ij2 |v…2 |ƒz…vƒ}vƒzŠ}v=2
„Ēƒv|}z2 uvızĵz~2 „…ƒr…v{z„z2 zĠzuv2
ŠĎv…~v2‡v2z}vƒz}vƒv2…rĵij~r2xvƒvız2s†}†~r|…ruijƒ?
dĒƒvĠ}vƒz2 zŠz2 ŠĎv…v~v‹=2 2 2 „€ƒ†}rƒij~ij‹ij2υv}vŠvƒv|=2Ġrıij2Švz2
yz‹~v…2Ēƒv…~v2~v…€…}rƒijr2†Š†~2
„rı}r~rur2 xvĠ2 |r}ijƒ„r|=2 sĒ…Ē2
xrŠƒv…}vƒv2 ƒrı~v=2 xv}zĵ~v„z2
u†ƒ~†ĵ=2 sĒ…Ē2 xτ…vƒxv}vƒz2 xvƒz2
„rŠ~rŠr2srĵ}rŠr2|v…}vƒ2|vƒ‡rijr2 |r…ij}rƒr|=2 2 2 …Ē~2 xv}zĵz~}vƒz2
Ġrıij2 xvƒz„zuv2 z‹}v~v|2 u†ƒ†~†ur2|r}rsz}zƒz‹?
R„}ijur=2 |v…}vƒz2 xv}zĵ~vŠv2
szƒ2 Ē}|vz2 |r}|ij~ijĵ}ijıijur2
$.'(1ú=%(/('ú<(/(5%ú5/úøú
„Ď‹2 vuz}v~v‹=2 |r}|ij~r2 ~Ētruv}v„zz2yv2szƒ}z|…v2‡v2…€2Šv|đ2
srĵrƒij}rsz}vtvızuv=2 |v…}vƒz2
|r}|ij~r2 „Ēƒvtzuv=2 Švƒv}2 ŠĎv…z~}vƒ}v2 szƒ}z|…v=2 …Ē~2 |†ƒ†~2 ‡v2
|†ƒ†}†ĵ}rƒij~ij‹ij2 ‡v2 ϋv}2 „v|…ĎƒĒ2 Ďv~}z2 ƒ€}2 ‡v2 „€ƒ†~}†|}rƒij2
s†}†u†ı†2rĠij|…ijƒ?2
S†2 ĠvƒĠv‡v2 uv=2 ~vƒ|v‹z2 ŠĎv…z~2 uv„…vızz2 vĵz…}z|Ġz2 szƒ2 r}rŠijĵ}r2v}v2r}ij~r„ij=2Šv…|z2rŠ}rĵij~ij=2
|rŠr|2urƒ}ijıij2xzsz2ĎĒuv|z2vxv}}vƒz2|r}uijƒij}~r„ij=22Švƒv}2zurƒv}vƒ2 ‡v2 sv}vuzŠv}vƒz2 yz‹~v…2 Ēƒv…~v2|rr„z…v„zz2rƒ……ijƒrtr|…ijƒ?
eĒƒ|2sv}vuzŠvtz}z|2yrƒv|v…z=2BGA2
Šij}ij2 rĵr2 yz‹~v…2 uvvŠz~z=2 |v…2
‡v2 sv}uv}vƒz~z‹z2 xv}zĵz~2 „Ēƒvtzuv2„rı}ruijıij2srĵrƒij}rƒ2Šrijur=2
Švƒv}2 uv~€|ƒr„z2 ‡v2 |r…ij}ij~tij2 ŠĎv…z~2r}rŠijĵijij2…rsrr2ŠrŠxij}rĵ…ijƒij}~r„ij2 r}rijur2 ur=2 Ďv~}z2
szƒ2 …vtƒĒsv2 ‡v2 |Ē}…Ēƒ2 szƒz|z~zv2
†}rĵ~ijĵ2s†}†~r|…ruijƒ?
R|uvz‹2 Sv}vuzŠv}vƒ2 Szƒ}zız2
€}rƒr|=2 uĒŠrur2 ‡v2 Ē}|v~z‹uv|z2
xv}zĵ~v}vƒz=22|v…„v}2r}rur2€ƒ…rŠr2 |€†}r2 zŠz2 †Šx†}r~r}rƒij2 uz||r…}v2z‹}vŠvƒv|=22R…r}Šr=2Z„rƒ…r2
S†ƒu†ƒ2 ‡v2 ^†ı}r2 IJ}}vƒzz2 |r„rŠr2Ġr}ijĵ~r2r}rij~ij‹ur=2sĎ}xv2‡v2
yr‡‹r2 sr‹ijur2 Šr…ijıij~ij‹2 …€}r…ij}rƒ2 €ƒ…r~ijur=2 ĒŠv}vƒz~z‹}v2
rŠ}rĵijŠ€ƒ†‹?2S†2…€}r…ij}rƒ=2sz}xz2
‡v2uvvŠz~}vƒz~z‹z2‡v2€ƒ…r|2„€ƒ†}rƒij~ij‹ij2 rŠ}rĵij~ij2 Šrijur=22
szƒszƒz~z‹z2 uryr2 Šr|ijur2 …rij~r=2~v„}v|z2urŠrijĵ~r2sr|ij~ijur2ur2Ġ€|2Šrƒrƒ}ij2€}~r|…ruijƒ?
eĒƒ|2 Sv}vuzŠvtz}zız=2 2 2 sĒ…Ē2
‹€ƒ}†|}rƒr2 ƒrı~v=2 |v…2 ‡v2 sv}uv}vƒz~z‹z=2wz‹z|z2‡v2z„rz2xv}zĵz~zz2„rı}r~r=2uĒŠr2ĵvyzƒ}vƒz2z}v2
ƒv|rsv…2 vuvtv|2 uzr~z|2 |v…„v}2
Šrij}r~rŠij2 zĵr2 v…~v2 ~Ētruv}v„zz2|rƒrƒ}ij}ij|}r2„ĒƒuĒƒ~v|…vuzƒ?
$ø86726(</h/
$NGHQL]%HOHGL\HU%LUOL÷L¶QGHQ
ø0$5+8.8.86(0ø1(5ø
Akdeniz
BelediyeOHU%LUOLøL
kamu
ihale
mevzuDWÖYH
imar hukukuna
yönelik
seminer
düzenledi
Y
erel Yönetimler reIRUPSURJUDPODUÕoHUoHYHVLQGH G]HQOHQHQ
VHPLQHUH
$QWDO\D
%XUGXU,VSDUWDYH0X÷ODøOOHULQLQ
%HOHGL\H %DúNDQODUÕ YH VW G]H\
\|QHWLFLOHULQGHQ ROXúDQ WHPVLOFLNDWÕOGÕ$QWDO\D5L[VRV'RZQ
7RZQ +RWHO¶GH JHUoHNOHúWLULOHQ
WRSODQWÕQÕQ DoÕOÕúÕQÕ \DSDQ $NGHQL] %HOHGL\HOHU %LUOL÷L YH .RQ\DDOWÕ %HOHGL\H %DúNDQÕ 0XKLWWLQ
%|FHN ³<HUHO <|QHWLPOHU 5HIRUP
3URJUDPÕQÕQGDWHPHOLRODQNDPX
KL]PHWOHULQLQ YHULPOL NDOLWHOL
HNRQRPLN UHWLPL KDONÕQ EX KL]PHWOHUGHQ HQ NROD\ ELoLPGH \DUDUODQPDVÕ LONHVL LoLQGH $NGHQL]
%HOHGL\HOHU%LUOL÷LRODUDNoDOÕúPD
DODQÕPÕ]GD EXOXQDQ EHOHGL\HOHUOH
VÕNVÕNELUDUD\DJHOPHNWH\L]%X
SURJUDPODUOD .DPX LKDOH PHY]XDWÕ \DQÕQGD øPDU +XNXNX YH
GHQHWLPOHULQL PDVD\D \DWÕUDFDN
GH÷HUOL KRFDODUÕPÕ]ÕQ VXQDFDNODUÕ
ELOGLULOHU oHUoHYHVLQGH NRQXODUÕ
HQLQH ER\XQD WDUWÕúDFD÷Õ] <DSWÕ÷ÕPÕ] KL]PHW LoL H÷LWLP VHPLQHUOHUL YH EX RUWDPGD PHVOHNWDú-
$.'(1ú=%(/('ú<(/(5%ú5/úøú
6
ODUÕPÕ]OD EXOXúPDODUÕPÕ] RUWDN
VRUXQODUÕPÕ]Do|]POHUUHWLOPHVL\DQÕQGDELOJLOHULPL]LWD]HOHPH
ELOJL DOÕúYHULúLQGH EXOXQPD \|QQGHQVRQGHUHFH\DUDUOÕROPDNWDGÕU´GHGL
BİRLİKLERE DESTEK
'DKD VRQUD V|] DODQ 7UNL\H
%HOHGL\HOHU %LUOL÷L *HQHO 6HNUHWHU <DUGÕPFÕVÕ &HYGHW 6|NPHQ
7UN EHOHGL\HFLOL÷LQLQ NXUXPVDO
NDSDVLWHVLQLQ \NVHOWLOPHVL DGÕQD
7%%RODUDNX\JXODPDNWDROGXNODUÕ
SURJUDPODUÕ|]HWRODUDNGLOHJHWLUGLNWHQ VRQUD $NGHQL] %HOHGL\HOHU
%LUOL÷LLOHYHULPOLELULúELUOL÷LLoLQGH
ROGXNODUÕQÕ D\QL DPDoODU GR÷UXOWXVXQGD oDOÕúDQ E|OJHVHO EHOHGL\H
ELUOLNOHULQL GHVWHNOHPH\H GHYDP
HGHFHNOHULQLLIDGHHWWLJQVUHQ
VHPLQHUGH6D\ÕúWD\'DLUH%DúNDQÕ$EGXUUDKPDQ$FDUNDPXLKDOH PHY]XDWÕQD \|QHOLN ELOJL YHULUNHQ7%%'DQÕúPDQÕ$Y9HOL%|NH
øPDU KXNXNX LPDU X\JXODPDODUÕ
\DSÕ GHQHWLP YH GLVLSOLQOHULQH \|QHOLNNRQXODUÕWDUWÕúPD\DDoWÕ
$ø86726(</h/
*HULG|QúPGH
LúELUOL÷LSURWRNRO
Antalya
Büyükşehir
Belediyesi
çevrenin
kirletilmesini
önlemek ve geri
dönüşümü olan
atıkları ekonomiye
geri kazandırmak
amacıyla atık
dönüşüm
sektörünün
öncüleri ile çöpü
toplamakla
sorumlu ilçe
belediye
temsilcilerini bir
araya getirdi
E
YVHODWÕNODUÕQJHULG|QúP NRQXVXQGD $QWDO\D%\NúHKLU%HOHGL\HVL LOoH EHOHGL\HOHU
YH |]HO VHNW|U WHPVLOFLOHUL DUDVÕQGD LúELUOL÷L SURWRNRO LP]DODQGÕ
$QWDO\D %\NúHKLU %HOHGL\HVL
oHYUHQLQ NLUOHWLOPHVLQL |QOHPHN
YH JHUL G|QúP RODQ DWÕNODUÕ HNRQRPL\H JHUL ND]DQGÕUPDN
DPDFÕ\OD DWÕN G|QúP VHNW|UQQ |QFOHUL LOH o|S WRSODPDNOD VRUXPOX LOoH EHOHGL\H
WHPVLOFLOHULQL ELU DUD\D JHWLUGL
%\NúHKLU %HOHGL\HVL .HSH] %HOHGL\HVL '|úHPHDOWÕ %HOHGL\HVL
$NVX %HOHGL\HVL LOH JHUL ND]DQÕP
VHNW|UQQ WHPVLOFLOHUL DUDVÕQGD
SODVWLN DWÕNODUÕQ ELWNLVHO YH PDGHQL DWÕN \D÷ODUÕQ YH |PUQ WDPDPODPÕú ODVWLNOHULQ \|QHWLPL
VD÷ODPDN ]HUH LúELUOL÷L SURWRNRO LP]DODQGÕ 3URWRNROOH oHYUH
$.'(1ú=%(/('ú<(/(5%ú5/úøú
7
VRUXQODUÕQD YH HNRQRPLN JHWLULVL
\NVHN JHUL G|QúP NRQXODUÕQD
EWQFOELU\DNODúÕPJHWLULOPHVLQLQKHGHIOHQGL÷LEHOLUWLOGL
HALK BİLGİLENDİRİLECEK
%\NúHKLU %HOHGL\HVL dHYUH
.RUXPD YH .RQWURO 'DLUHVL %DúNDQÕ+DOLOg]JH'RUDSURWRNROQ
7UNL\H¶GHNL GL÷HU EHOHGL\HOHUH
|UQHN ROGX÷XQX V|\OHGL 'RUD
³%XUDGD ELU VLVWHP NXUGXN 3URWRNROOHULQ WDUDIODUÕ LOH ELOJL SD\ODúÕPÕPÕ]DUWDFDNYHDWÕNODUÕQNRQWURO VD÷ODQPÕú RODFDN +DONÕPÕ]
oDOÕúPDODU NRQXVXQGD EURúU YH
DILúOHUOH ELOJLOHQGLULOHFHN %HOHGL\HOHULQ GHVWH÷L\OH VHNW|UGHNL GHUQHN YH LúOHWPHOHULQ oDOÕúPDODUÕ
LOLPL]GHGDKDID\GDOÕKDOHJHOHFHN
+HGHILPL] PXWODND KDVVDVL\HWOHUL
DUWÕUPDN YH ROXPOX VRQXoODU DOPDN´GL\HNRQXúWX
$ø86726(</h/
Büyükşehir Gezici Oyun
Otobüsü Habibler’de
B
\NúHKLU %HOHGL\HVL¶QLQ µ*H]LFL 2\XQ 2WREV¶ $NVX YH '|úHPHDOWÕ¶QÕQ DUGÕQGDQ EX NH] .HSH] LOoHVLQH ED÷OÕ +DELEOHU 0DKDOOHVL¶QGHNL oRFXNODUOD EXOXúWX
$QWDO\D %\NúHKLU %HOHGL\HVL¶QLQ \Dú JUXEX LoLQ
$Q
ROX
ROXúWXUGX÷X µ*H]LFL 2\XQ 2WREV¶QQ NHQW PHUNH]LQH X]DN PDKDOOHOHUGHNL oRFXNODUD FUHWVL] NUHú KL]PHWL
QH
YHUPH\H GHYDP HWWL÷L ELOGLULOLUNHQ RWREVWHQ $NVX LOoHYH
VLQ
VLQLQ 3ÕQDUOÕ 0DKDOOHVL YH '|úHPHDOWÕ LOoHVLQGHNL 72.ø
HYOHULQLQ DUGÕQGDQ úLPGL GH .HSH] LOoHVLQGHNL +DELEOHU
HY
0DKDOOHVL¶QGH \DúD\DQ oRFXNODUÕQ ID\GDODQGÕ÷Õ ND\GHGLOGL
0
$NVX3ÕQDUOÕ¶GDYH'|úHPHDOWÕ72.øHYOHULQGHLNLúHUD\ND$N
ODU
ODUDN oRFXNODUOD EXOXúDQ µ*H]LFL 2\XQ 2WREV VRQ RODUDN
+
+DELEOHU 0DKDOOHVL¶QH SDUN HWWL D\ ER\XQFD +DELEOHU¶GH
ID
IDDOL\HWJ|VWHUHFHNµ*H]LFL2\XQ2WREV¶QGHQKDIWDLoLKHU
J
JQ VDEDK YH |÷OH JUXSODUÕ KDOLQGH oRFXN \DUDUODQDFD÷Õ ELOGLULOGL |÷UHWPHQLQ J|UHY \DSWÕ÷Õ RWREVWH oRFXNODUD
UD RNXO |QFHVL H÷LWLP YHULOL\RU |÷UHQFL NDSDVLWHOL *H]LFL
2\
2\XQ2WREV¶QGHELUDQDRNXOXQGDROPDVÕJHUHNHQIDDOL\HW
P
PDVDODUÕNLWDSODUR\XQFDNODUNÕUWDVL\HPDO]HPHOHULR\XQ
KD
KDPXUODUÕJLELWPH÷LWLPDUDoYHJHUHoOHULEXOXQX\RU
$.'(1ú=%(/('ú<(/(5%ú5/úøú
$. (1ú
$.'
(1ú=
= %(/
=%(
(/('ú<(
8
$ø86726(</h/
Kaleiçi’ne revizyon planı
Antalya Büyükşehir Belediyesi, Kaleiçi’nde koruma amaçlı
revizyon planı yapmak için çalışmalara başladı
$
QWDO\D %\NúHKLU %HOHGL\HVL øPDU YH ùHKLUFLOLN 'DLUHVL
%DúNDQOÕ÷Õ¶QÕQJHUoHNOHúWL÷L.DOHLoL.RUXPD$PDoOÕøPDU3ODQÕ
5HYL]\RQoDOÕúPDVÕLoLQ$QWDO\D%DURVXWRSODQWÕ VDORQXQGD 0HVOHN 2GDODUÕ (úJGP
.XUXOX¶QD \|QHOLN ELOJLOHQGLUPH WRSODQWÕVÕ
G]HQOHGL
%\NúHKLU %HOHGL\H %DúNDQÕ 0XVWDID
$ND\GÕQ E|\OH SODQODPDODUGD VLYLO WRSOXP
|UJWOHULQGHQJ|UúDOPDQÕQoRN|QHPOLROGX÷XQXYXUJXODGÕ(úJGP.XUXOX\HOHULQGHQ
UHYL]H SODQD GHVWHN LVWH\HQ %DúNDQ $ND\GÕQ
9DNÕIODU %|OJH 0GUO÷¶QH GH .DOHLoL¶QGHNL WDULKL \DSÕODUÕQ KDONÕQ NXOODQÕPD DoÕOPDVÕ
LoLQ LúELUOL÷L oD÷UÕVÕ \DSWÕ .DOHLoL¶QLQ ¶OL
\ÕOODUGDNLú|KUHWOLJQOHULQLQ¶OÕ\ÕOODUGDQ
LWLEDUHQ ND\EROPD\D EDúODGÕ÷ÕQÕ KDWÕUODWDQ
%DúNDQ$ND\GÕQ³%Xú|KUHWLQND\EROPDVÕQGD
.DOHLoL¶QLQ\DQOÕúNXOODQÕPÕQÕQURORODELOLU2
]DPDQNLNXOODQÕPNDUDUODUÕEXJQNJHUoHNOH
|UWúP\RURODELOLU8]PDQJ|UúOHULEXUDGDNL WHPDQÕQ ELUD] ROVXQ GH÷LúWLULOPHVLQL ED]Õ
PHNDQODUÕQ \HQLGHQ WDQÕPODQPDVÕ JHUHNWL÷L
\|QQGH .DOHLoL¶QGH ELU 6HOoXNOX .OOH\HVL
JLEL .OOL\H ROXúWXUXOPDVÕ 5RPD \ROX WLFDUL
DNVÕQÕQ \HQLGHQ NXUXOPDVÕ JHUHNL\RU´ GHGL
$.'(1ú=%(/('ú<(/(5%ú5/úøú
%DúNDQ$ND\GÕQJHoPLúWHGDKDoRNNRQDNODPD YH WXUL]P JLEL NXOODQÕODQ DODQODUÕQ NRQXW
D÷ÕUOÕ÷ÕQD G|QPHVLQLQ .DOHLoL¶QL \DúDWPDN
LoLQGDKDL\LRODFD÷ÕQDGLNNDWoHNHUHN³3URMH
VÕQÕUODUÕQÕQ&XPKXUL\HW0H\GDQÕNX]H\LQHYH
$\DNNDEÕFÕODU dDUúÕVÕ¶QD ND\GÕUÕOPDVÕ JLEL ELU
WHPDYDU<DNÕQ]DPDQGDLKDOHHGLOHFHNRODQ
%\NúHKLU <DW /LPDQÕ 3URMHVL¶\OH EX \DSÕODFDN UHYL]H SODQÕQ EWQOHúPLú ELU úHNLOGH ROPDVÕJHUHNL\RU´GL\HNRQXúWX
REVİZE PLAN GEREKLİ
2UWD 'R÷X 7HNQLN hQLYHUVLWHVL 2'7h
0LPDUOÕN)DNOWHVLg÷UHWLPh\HVL'Ro'U
(PUH 0DGUDQ UHYL]\RQ SODQODPD\D LOLúNLQ
0HVOHN 2GDODUÕ (úJGP .XUXOX \HOHULQH
ELOJLYHUGL6RQUHYL]\RQSODQÕQÕQ]HULQGHQ
\ÕO JHoWL÷LQL EHOLUWHUHN \HQL ELU SODQODPDQÕQJHUHNWL÷LQLND\GHGHQ(PUH0DGUDQ
³<HQLUHYL]HSODQoHYUHVLQGHNLGL÷HUSODQODUODYH.DOHLoL.XOODQÕP<|QHUJHVL¶\OHEWQOHúWLULOHFHN &XPKXUL\HW &DGGHVL¶QLQ NX]H\LQGH\HUDODQWDULKLWLFDULPHUNH]OHLOLúNLVL
QD]ÕPSODQ|OoH÷LQGHNXUXODFDN.DOHLoL¶QGH
ELOJLOHQPH L]OHQHELOLUOLN YH XODúÕODELOLUOLOLN
VW G]H\H oÕNDUWÕODFDN .DOHLoL¶QLQ WDULKL
NLPOL÷L|QSODQDoÕNDUWÕODFDN´GHGL
$ø86726(</h/
ø/g=(/ø'$5(6ø
$QWDO\D¶\ÕWDQÕWÕ\RU
$QWDO\D·QÖQ
WDQÖWÖPÖQDELU
NDWNÖGDùOg]HO
ùGDUHVL·QGHQ
úHKULQHQ
|QHPOLD\UÖ
QRNWDVÖQD\HUOHûWLULOHQNDPHUDODUDUDFÖOÖøÖ\OD$QWDO\D
GQ\DQÖQKHU
yerinden internet üzerinden
FDQOÖL]OHQPH\H
EDûODQGÖ
$
OPDQ\D$PHULNDYH
øVNDQGLQDY ONHOHUL
EDúWD ROPDN ]HUH JHOLúPLú ONHOHU
ZHEFDP DUDFÕOÕ÷Õ\OD úHKLUOHULQL
WXULVWLN WHVLVOHULQL YH RNXOODUÕQÕ EWQ GQ\D\D J|VWHUHUHN
UHNODPÕQÕ \DSDUNHQ VRQ \ÕOODUGD 7UNL\H |]HOOLNOH GH $QWDO\D
LOHUL WHNQRORML NXOODQÕPÕ\OD IDUN
\DUDWÕ\RUøOg]HOøGDUHVLúHKULQ
D\UÕE|OJHVLQH\HUOHúWLULOHQNDPHUDODUDUDFÕOÕ÷Õ\ODVDDWFDQOÕ
\D\ÕQ KL]PHWL YHUPH\H EDúODGÕ
øOg]HOøGDUHVLWDUDIÕQGDQ\DSÕPÕ
JHUoHNOHúWLULOHQYHKHP$QWDO\DOÕODUÕQ KHP GH 7UN WXUL]PLQLQ
KL]PHWLQH VXQXODQ NDPHUDODU
DUDFÕOÕ÷Õ\OD&XPKXUL\HW0H\GDQÕ.RQ\DDOWÕ3ODMODUÕ6DDW.XOHVLho.DSÕODUYH<DW/LPDQÕ
$.'(1ú=%(/('ú<(/(5%ú5/úøú
VDDWFDQOÕRODUDNL]OHQHELOHFHN
TANITIM ODAKLI
øOg]HOøGDUHVL*HQHO6HNUHWHUL
)DUXN.DUDoD\³ùHKULPL]GHoRN
VD\ÕGD NDPHUD LOH WUDILN DPDoOÕ FDQOÕ \D\ÕQ KL]PHWL YHULOL\RU
DQFDN WDQÕWÕP RGDNOÕ NDPHUD
VLVWHPLSHN\RNg]HOøGDUHRODUDN EL] EX DoÕ÷Õ D\UÕ NDPHUD
LOH NÕVPHQ GH ROVD JLGHUPHN LVWHGLN´ GL\H NRQXúWX &XPKXUL\HW 0H\GDQÕ EDúWD ROPDN ]HUH WDULKL YH GR÷DO J]HOOLNOHULQL
J|UPHN LVWH\HQOHU GQ\DQÕQ
QHUHVLQGH ROXUVD ROVXQ LQWHUQHWH JLUPHN VXUHWL\OH $QWDO\D¶\Õ
L]OH\HELOHFHN $QWDO\D¶\Õ D\UÕ
NDPHUDGDQ FDQOÕ L]OHPHN LoLQ
ZZZDQWDO\DLOR]JRYWUDGUHVLQH
JLULOPHVL\HWHUOL
$ø86726(</h/
7QHNWHSH¶\HWHOHIHULN
KDWWÕNXUXOX\RU
$
QWDO\D øO *HQHO 0HFOLVL DOGÕ÷Õ
NDUDUOD øOOHU %DQNDVÕ¶QGDQ NXOODQÕODFDN PLO\RQ 7/¶OLN NUHGL
LOH$QWDO\D¶QÕQHQL\LVH\LUWHUDVODUÕQGDQELULRODQ7QHNWHSH'|QHU*D]LQRVXQD7HOHIHULNKDWWÕ\DSÕOPDVÕQDNDUDUYHUGL
7QHNWHSH WHOHIHULN KDWWÕ \DNODúÕN \ÕO
DUDGDQ VRQUD G|QHP $QWDO\D øO *HQHO
0HFOLVL¶QLQ NDUDUOD KD\DWD JHoLULOL\RU $QWDO\D øO *HQHO 0HFOLVL %DúNDQÕ $Y&DYLW $UÕ
³$QWDO\D¶\DYH$QWDO\DKDONÕQDHQL\LKL]PHW
YHUHELOPHN LoLQ JHoWL÷LPL] \ÕO PHFOLVLPL]LQ
$.'(1ú=%(/('ú<(/(5%ú5/úøú
DOPÕúROGX÷XELUNDUDUODøOOHU%DQNDVÕ¶QGDQ
NXOODQÕODQPLO\RQ7/¶OLNNUHGLLOH$QWDO\DøO
g]HOøGDUHVL¶QLQELUoRNLúPDNLQHVL\HQLOHQPLú YH NÕUVDO NHVLPGH NXOODQÕOPD\D EDúODQPÕúWÕUùLPGLGH0HFOLVLPL]DOPÕúROGX÷XELU
NDUDUOD\ÕOÕQGD\LQHøOOHU%DQNDVÕ¶QGDQ
NXOODQÕODFDNPLO\RQ7/OLNNUHGLLOH6DUÕVX
%|OJHVLLOH7QHNWHSHDUDVÕQDWHOHIHULNKDWWÕ
\DSÕOPDVÕQD NDUDU YHUPLúWLU³ GL\H NRQXúWX
$QWDO\D øO g]HO øGDUHVL WDUDIÕQGDQ \DSÕOÕS
LúOHWLOHFHN RODQ WHOHIHULN KDWWÕ VD\HVLQGH YDWDQGDúODUÕQ 7QHNWHSH\H KHU PHYVLP GDKD
JYHQOL ELU \ROFXOXN \DSDFDNODUÕQÕ EHJ
OOLUWHQ $UÕ ³7QHNWHSHQLQ HVNL KDOLQGHQ
G
NXUWXOXS WHNUDU g]HO øGDUH¶QLQ
N
NXOODQÕPÕQD
ND]DQGÕUÕOPDVÕQGD 9DOL
'U
' $KPHW $OWÕSDUPDN¶ÕQ oRN FLGGL YH
NDUDUOÕWDYUÕHWNLQROPXúYHg]HOøGDUH
N
7QHNWHSH¶\L
7
EX \ÕO KDONÕQ NXOODQÕPÕQD VXQPXúWXU 9DOLPL]LQ WDOLPDWÕ LOH
SURMH oDOÕúPDVÕ JHUoHNOHúWLULOPLúWLU
%X SURMH\H X\JXQ RODUDN WHOHIHUL÷LQ
JHUoHNOHúPHVLKDOLQGHEXNDUDUDLP]D
DWDQPHFOLV\HOHULNDUDUÕQJHUoHNOHúPHVLQLVD÷OD\DFDN´GHGL
$ø86726(</h/
,63$57$¶<$
GÜNEŞ TARLASI
,VSDUWD%HOHGL\H%DûNDQÖ<XVXI=L\D*QD\GÖQJQHûSDQHOOHUL
IDEULNDVÖYHJQHûWDUODODUÖNXUXOPDVÖLoLQdLQ+H\HWL\OHDQODûWÖ
,
VSDUWD EDúWD ROPDN ]HUH E|OJHGHNL LúELUOL÷L LPNDQODUÕQÕ DUDúWÕUPDN
LoLQ NHQWH JHOHQ dLQ 7LFDUL +H\HWL LOH ,VSDUWD %HOHGL\HVL DUDVÕQGD
GHY LúELUOL÷LQH JLGLOL\RU %DúNDQ *QD\GÕQ ³dLQ¶GHQ EX NRQXGD WHNQLN KH\HWOHU YH
úLUNHW VDKLSOHUL JHOHFHN %XQXQ NXUXOPD
DúDPDVÕQÕ GD R ]DPDQ WDPDPOD\DFD÷Õ]´
GHGL ,VSDUWD %HOHGL\H %DúNDQÕ <XVXI =L\D
*QD\GÕQ¶ÕQ µ,VSDUWD¶\D JQHú HQHUML SDQHOOHUL IDEULNDVÕ¶ YH µ*QHú WDUODODUÕ NXUXOPDVÕ¶ LOH LOJLOL DoÕNODPDODUÕ YH SURMHVL JHUoHNOHúL\RU dLQ +NPHWL +HEHL (\DOHWL 7LFDUL
øúOHU %URVX %DúNDQÕ 1LX )X]HQJ ;LQJWDL 7LFDUHW %URVX <|QHWLFL <DUGÕPFÕVÕ *DR
6KHQJOL;LQJWDL%RUVD<DWÕUÕP/WGùWL%DúNDQÕ -LDR 4LELQ ;LQJWDL (OHNWULN 7UDILN YH
(NLSPDQODUÕ/WGùWL*HQHO0GU<DUGÕPFÕ-
$.'(1ú=%(/('ú<(/(5%ú5/úøú
VÕ&KHQ/LZHL¶GHQROXúDQNRQXNKH\HW,VSDUWD %HOHGL\H %DúNDQÕ <XVXI =L\D *QD\GÕQ¶Õ
PDNDPÕQGD ]L\DUHW HWWL =L\DUHWWH %DúNDQ
*QD\GÕQ NRQX\OD LOJLOL RODUDN PXWDEDNDW
VD÷ODQGÕ÷ÕQÕEHOLUWHUHNLúELUOL÷LLOHLOJLOLRODUDN \D]GÕ÷Õ L\L QL\HW PHNWXEXQX GD ;LQJWDL
%HOHGL\H %DúNDQÕ¶QD LOHWLOPHN ]HUH dLQOL
KH\HWHWHVOLPHWWL
1 SENELİK ÇALIŞMA
%HOHGL\H %DúNDQÕ <XVXI =L\D *QD\GÕQ
,VSDUWD¶\D \DSDFDNODUÕ *QHú (QHUML 3DQHOOHUL )DEULNDVÕ YH *QHú 7DUODODUÕ <DSÕPÕ LOH
LOJLOL RODUDN GH÷HUOHQGLUPHVLQGH EX \DWÕUÕPÕQ ELU VHQHOLN ELU oDOÕúPDQÕQ UQ ROGX÷XQX EHOLUWWL 3URMHOHULQ ROJXQODúPD YH
NXOXoND G|QHPLQLQ WDPDPODQGÕ÷ÕQD GLNNDW
oHNHQ YH \DWÕUÕPÕ LúDUHW HGHQ %HOHGL\H %Dú-
$ø86726(</h/
NDQÕ*QD\GÕQdLQOL+H\HWLOHJQHúHQHUMLVL
SDQHOOHULYHJQHúWDUODODUÕ\DSÕPÕQRNWDVÕQGDDQODúPD\DYDUÕOGÕ÷ÕQÕLIDGHHWWL%HOHGL\H
%DúNDQÕ*QD\GÕQ³dLQ¶GHQWHNQLNKH\HWYH
NRQXLOHLOJLOLúLUNHWLQVDKLELYH\HWNLOLOHULJHOHFHNdLQKH\HWLPL]OHEHUDEHU\DNODúÕNELU\ÕOGDQEX\DQDoDOÕúPDODUÕPÕ]ROPXúWX6HoLPOHUGHQ |QFH GúQG÷P ELU SURMHP YDUGÕ
%XSURMHPLdLQKH\HWLPL]OHJ|UúWN%XQXQ
NDUDUÕQÕ YHUGLN *QHú HQHUMLVL SDQHOOHULQLQ
\DSÕPÕ YH D\QÕ ]DPDQGD JQHú WDUODODUÕQÕQ
NXUXOPDVÕ SURMHPL] YDUGÕ %XQXQ DQODúPDVÕQÕ \DSWÕN .XUXOXP DúDPDVÕQÕ GD ]DPDQOD WDPDPOD\DFD÷Õ] %X DúDPDGDQ VRQUD GD
NÕVD VUHGH IDEULNDQÕQ NXUXOPDVÕ YH UHWLP
\DSPDVÕ QRNWDVÕQD GD JHOPLú RODFD÷Õ] dLQ
+H\HWLPL]LQ]L\DUHWLQGHúHKULPL]HELUVKRZURRP\DSÕOPDVÕNDUDUÕDOÕQGÕ´GL\HNRQXúWX
FİKİR BİRLİĞİNE VARILDI
dLQ +H\HWL ,VSDUWD %HOHGL\HVL LOH \DSÕODQ DQODúPDQÕQ DUGÕQGDQ \DSWÕNODUÕ DoÕNODPDGD oRN NÕVD VUH NDOGÕNODUÕ NHQWWH GHULQ
GX\JXODU HGLQGLNOHULQLV|\OHGLOHU ,VSDUWD¶\D
JHoHQ 0DUW D\ÕQGD JHOGLNOHULQL KDWÕUODWDQ
dLQ +H\HWL R ]DPDQNL JHOLúLQGH PHPRUDQGXPDDWÕODQLP]DODUODLOJLOLROGX÷XQXEHOLUWWL%HOHGL\H%DúNDQÕ<XVXI=L\D*QD\GÕQ¶ÕQ
VHUL KDUHNHW HWPHVLQGHQ GROD\Õ oRN PXWOX
$.'(1ú=%(/('ú<(/(5%ú5/úøú
ROGXNODUÕQÕ V|\OH\HQ KH\HW EXQGDQ VRQUD
SD]DUODPD YH SD]DU EXOPD\OD LOJLOL oDOÕúPDODUDGHYDPHGLOHFH÷LQLDNWDUGÕ$QDKHGHILQ
LP]DODQDQ V|]OHúPH YH PHPRUDQGXPGD oÕNDQ ILNLUOHULQ GHYDP HWWLULOPHVL ROGX÷XQX EHOLUWHQ dLQ +H\HWL PDGGHOHU ]HULQGH ILNLU ELUOL÷LQH YDUÕOGÕ÷ÕQÕ DoÕNODGÕ
dLQ +H\HWL ,VSDUWD¶GD JQHú HQHUMLVL EDúWD
ROPDN ]HUH RWRPRELO PRWRVLNOHW U]JDU
WULEQOHUL EDWDU\D IDEULNDODUÕ GDKLO ROPDN
]HUHUQQLPDODWÕYHPRQWDMÕLoLQ,VSDUWD¶GDNL \DWÕUÕP JLULúLPOHULQL VUGUGNOHULQL GX\XUPXúODUGÕ dLQ KH\HWL LNL úHKLU
DUDVÕQGDNL \DWÕUÕPODUÕQ KÕ]ODQGÕUÕOPDVÕ LoLQ
\DSÕODELOHFHN oDOÕúPDODU KDNNÕQGD NDUúÕOÕNOÕ J|Uú DOÕúYHULúLQGH EXOXQPXú YH EXQXQ
NDUúÕOÕ÷ÕQGD %HOHGL\H %DúNDQÕ <XVXI =L\D
*QD\GÕQ¶GD JQHú HQHUMLVL NRQXVXQXQ
]RU ELU Lú ROPDVÕQD UD÷PHQ EX LúH JLUPHN
LVWHGLNOHULQL EHOLUWHUHN EX NRQXGD \DWÕUÕP
LoLQ LON VLQ\DOL YHUPLúWL dLQ¶GH UHWLOHUHN
7UNL\H¶GHYH|]HOOLNOH,VSDUWD¶GDPRQWDMÕ\DSÕODELOHFHNUQQEXOXQX\RUhUQOHULQ
VKRZURRPGD VHUJLOHQPH\H EDúODQPDVÕ\OD
ELUOLNWH ,VSDUWDOÕ \DWÕUÕPFÕ UQOHUL J|UHUHN
LVWHGL÷L UQQ LPDODWÕ YH PRQWDMÕQD EDúOD\DELOHFHNVDWÕúDVXQDELOHFHN,VSDUWD¶GDUHWLOHELOHFHN RODQ UQOHUH GH LVWHQLOGL÷L WDNGLUGH\HUHOPDUNDLVLPOHULYHULOHELOHFHN
$ø86726(</h/
,6%$ù
çevre
GRVWX
ELPVEORN
üretecek
,6%$úJQONELQ
DGHWELPVEORNUHWHFHNRODQ\HQLIDEULNDVÖQÖWDPDPODGÖ
,
VSDUWD %HOHGL\HVL %LPV <DSÕ (OH- UHWLOHFH÷LQL KDWÕUODWDQ %DúNDQÕ *QD\GÕQ
PDQODUÕ 6DQ YH 7LF $ù¶QLQ ,6- EXQXQ DGHW ORQJ 7,5¶D HúLW RODFD÷ÕQÕ
%$ù \HQL IDEULNDVÕ JQON ELQ GLOH JHWLULUNHQ UHWLOHQ ELPVOHULQ GH SD]DU
UHWLP NDSDVLWHVL LOH GHYUH\H JLUL- SD\ODUÕQÕQ D\ |QFHVLQGHQ \DSWÕNODUÕ oD\RU <HQL IDEULNDGD ,6%$ù LON GHID E|OJHGH OÕúPDODUOD KD]ÕU KDOH JHWLUGLNOHULQL V|\OHGL
YHGQ\DGDGR÷DGRVWX\HúLOELPVUHWHFHN
,6%$ù¶ÕQ IDEULND VDKDVÕQGD LQFHOHPHOHUTASARRUF ÇALIŞMALARI DEVAM
GH EXOXQDQ ,VSDUWD %HOHGL\H %DúNDQÕ <XVXI
=L\D *QD\GÕQ PDNLQHOHULQ NXUXOXPX WDEDİYOR
PDPODQDQ YH GHQHPH UHWLPOHULQH JHoLOHQ
,6%$ù ELPVEORN IDEULNDVÕQGD ELU \DQGDQ
WHVLVLQ oHYUHVLQGH NDOÕFÕ YH GD\DQÕNOÕ WUHWXUHWLP
\DSÕOÕUNHQ GL÷HU WDUDIWDQ GD WDVDUYDU oDOÕúPDODUÕQÕQ WDPDPODQPDN ]HUH ROUXI QRNWDVÕQGD oDOÕúPDODUÕQ GHYDP HWWL÷LQL
GX÷XQXV|\OHGL
LIDGHHGHQ%DúNDQ*QD\GÕQLQúDDWÕGHYDP
%DúNDQ *QD\GÕQ IDEULNDGD D\UÕFD
HGHQ<DOÕWÕP)DEULNDVÕLOHGHLOJLOLELOJLGR÷DGRVWX\HúLOELPVEORNUHWLOHFH÷LOHU YHUGL )DEULNDQÕQ NDUNDV ELQDVÕQÕQ
QLYHEXQXQGDE|OJHGHLONRODFD÷ÕQÕ
\DSÕOGÕ÷ÕQÕYHPDNLQHDOÕPODUÕQDEDúEHOLUWHUHN³%L]LONGHIDNHQGLSDWHQODQDFD÷ÕQÕ V|\OH\HQ %DúNDQ *QD\WLPL]OH\HúLOELPVUHWL\RUX]%LPVOHGÕQ ³)D]OD ]DPDQ ND\EHWPHGHQ HQ
ULPL]\HúLOYHGR÷D\DX\JXQRODFDN
NÕVD ]DPDQGD IDEULNDPÕ]Õ LúOHWPH\H
6ÕYDVÕ]GD|UOHELOHFHN%LPVDoDFD÷Õ]%XIDEULNDPÕ]GDGDUHEORNODUÕPÕ] GHNRUDWLI PDOWLOHFHNRODQPDO]HPHOHUWDPDPHQ
]HPHVL RODUDN GDKL NXOODLKUDo PDO]HPHVL RODFDN ,VSDUWD
QÕODELOHFHN hUHWHFH÷LPL]
7UNL\H¶QLQL]RODV\RQÕVÕ\DOÕWÕPÕ
UQ ELUoRN IRQNVL\RQYHoHYUHFLOLNLoLQHQ|QHPOLIDEODUÕ ELU DUDGD EDUÕQGÕUDULNDODUGDQ ELULVL RODFDN´ úHNFDN´ GHGL <HQL IDEULNDGD
<XVXI=L\D*QD\G×Q
JQON ELQ ELPVEORN
OLQGHNRQXúWX
$.'(1ú=%(/('ú<(/(5%ú5/úøú
$ø86726(</h/
100 yıllık su
sorunu çözülüyor
.
RQDNOÕ
%HOHGL\H
%DúNDQÕ $EGXOODK
6|QPH] LOH 3D\DOODU %HOHGL\H %DúNDQÕ $EGXOODK g]WUN EHOGHOHULQLQ \ÕO VRQUD LoPH VX\X
SUREOHPLQLQ N|NWHQ KDOOHGHFHN ROPDQÕQ PXWOXOX÷XQX \DúDGÕNODUÕQÕV|\OHGL
øOOHU%DQNDVÕ.RQDNOÕYH3D\DOODU%HOHGL\HOHUL\OHRUWDNODúD
\UWOHQ $ODUD VX\X \DSÕP
LKDOHVLQL ND]DQDQ $WLOOD øQúDDW úLUNHWLQH \HU WHVOLPL \DSÕOGÕ÷Õ DoÕNODQGÕ $ODUD¶GDQ NLORPHWUHOLN ELU \ROGDQ GXNWLO
ERUXODUOD JHWLULOHFHN LoPH VX\XQXQ VDQL\HGH OLWUH JLEL
E\N ELU VX DNÕúÕ RODFD÷ÕQÕ
EHOLUWHQ.RQDNOÕ%HOHGL\H%DúNDQÕ$EGXOODK6|QPH]\ÕO
NDGDU .RQDNOÕ YH 3D\DOODUÕQ
LoPH VX\X VRUXQX ROPD\DFD÷ÕQÕ V|\OHGL 6|QPH] 3D\DOODU
%HOGHVLLOHRUWDNODúD\UWPú
ROGXNODUÕ$ODUDLoPHVX\XSURMHVLQGHVX\XQYHPDOL\HWLQ\]GH.RQDNOÕ¶QÕQ\]GHLVH
3D\DOODUÕQRODFD÷ÕQÕLIDGHHWWL
3D\DOODU %HOHGL\H %DúNDQÕ
g]WUN $ODUD VX\XQXQ \DSÕP
LúLQL DODQ $WLOOD LQúDDW úLUNHWLQLQLúHEDúODPDVÕQÕQDUGÕQGDQ
\ÕO JLEL NÕVD ELU ]DPDQ ]DUIÕQGDSURMH\LWDPDPOD\DFD÷ÕQÕ
EHOLUWWL
$.'(1ú=%(/('ú<(/(5%ú5/úøú
$ø86726(</h/
Antalya’nın Alanya
ilçesinde Konaklı
ve Payallar
beldelerinin 100
yıllık su ihtiyacını
karşılayacak
Alara suyu ihalesi
yapıldı
%XUGXU¶GDWUDIRODU
VDQDWODEXOXúX\RU
B
XUGXU %HOHGL\HVL GÕú ER\DODUÕ WDKULS RODQ WUDIR
ELQDODUÕQGD \HQLGHQ ER\DPD oDOÕúPDVÕ \DSÕ\RU
.HQW PHUNH]LQGH EHOHGL\H\H DLW
SDUNODUGD EXOXQDQ WUDIR ELQDODUÕ
7('$ù¶OD \DSÕODQ DQODúPD QHWLFHVLQGH ER\DQDUDN J]HO ELU J|UQPH
NDYXúX\RU %HOHGL\H %DúNDQÕ 6HEDKDWWLQ $NND\D LON X\JXODPDQÕQ *D]L
3DUNÕ¶QGD EXOXQDQ WUDIR ELQDVÕQGD
\DSÕOGÕ÷ÕQÕ ELOGLUGL $NND\D ³7('$ù
LOH\DSWÕ÷ÕPÕ]J|UúPHOHUQHWLFHVLQGH
SDUNODUGD EXOXQDQ WUDIR ELQDODUÕQÕQ
\HQLGHQ ER\DQPDVÕ LoLQ oDOÕúPD EDúODWWÕN.LUOHWLOHQWUDIRODU\DSÕODQoDOÕúPDLOHJ]HOELUJ|UQPHNDYXúX\RU
*D]L3DUNÕ¶QGDNLWUDIRELQDVÕQGDKHP
%XUGXUXPX]XQ WDULKL \HUOHUL KHP GH
J|OP]'LNNX\UXN|UGH÷LPL]VLSVLPL]\HUDOÕ\RU´GHGL7UDIRODUÕQER\DPDLúLQLUHVVDP$OWDQ'HPLU\DSÕ\RU
Mamak’a MOBESE
Ű %XUGXU¶XQ$÷ODVXQLOoHVLQHED÷OÕ0DPDNEHOGHVLQLQGH÷LúLN QRNWDODUÕQD EHOHGL\H WDUDIÕQGDQ WDQH 02%(6(
NDPHUDVÕ\HUOHúWLULOGL$÷ODVXQ¶DED÷OÕELQQIXVOX0DPDN%HOGHVLQHEHOHGL\HWDUDIÕQGDQWDQH.HQW*YHQOLN
6LVWHPL02%(6(NDPHUDVÕ\HUOHúWLULOGL0DPDN%HOHGL\H
%DúNDQÕ<FHOdHWLQHU³+DONÕPÕ]ÕQKX]XUYHJYHQOL÷LDPDFÕ\OD ELQ QIXVOX EHOGHPL]H úLPGLOLN WDQH JYHQOLN
NDPHUDVÕ NXUGXN JYHQOLN NDPHUDVÕ VD\ÕVÕQÕ ¶\H oÕNDUPD\ÕSODQOÕ\RUX]´GHGL
0DPDN %HOGHVL¶QGH DVD\Lú ROD\ODUÕQÕQ |QFHGHQ ID]OD
\DúDQGÕ÷ÕQÕúLPGLJYHQOLNNDPHUDODUÕVD\HVLQGHKX]XUXQ
VD÷ODQGÕ÷ÕQÕEHOLUWHQ%DúNDQ<FHOdHWLQHU³0DPDNEHOGHVLJLULúLQGH+LVDUN|\J]HUJDKÕQDYHEHOGHPHUNH]LQGH
ROPDN]HUHNDPHUDNXUGXNVLVWHPEHOGHGH\DúD\DQODUÕQ JYHQOL÷LQL DUWWÕUGÕ 'DKD |QFH 0DPDN %HOGHVL¶QGH
oRNROD\ROX\RUGXùLPGLLVHROD\ODUQHUHGH\VHELWPHQRNWDVÕQDJHOGL+HUVRND÷DNDPHUDWDNDFD÷Õ]NDPHUDQÕQ
EHOHGL\HPL]HPDOL\HWLND\ÕWFLKD]ÕGDKLOELQ7/FLYDUÕQGD
ROGXgQHPOLRODQLQVDQODUÕQJYHQOL÷LYHROD\ODUÕQD]DOPDVÕ´GL\HNRQXúWX
$.'(1ú=%(/('ú<(/(5%ú5/úøú
$ø86726(</h/
Burdur Belediyesi araç parkına
TAŞ KIRICI EKLEDi
B
XUGXU %HOHGL\HVL
)HQ øúOHUL 0GUO÷DUDoSDUNÕQÕJHQLúOHWPH\H
GHYDPHGL\RU*HoHQ\ÕO)HQ
øúOHUL DUDo SDUNÕQD PLO\RQ
7/¶OLN DUDo ND]DQGÕUDQ %XUGXU %HOHGL\HVL úLPGL GH WDú
RFD÷ÕQGD NXOODQDFD÷Õ ELQ 7/¶OLN KLGUROLN WDú NÕUÕFÕ\ÕDUDoSDUNÕQDND]DQGÕUGÕ
<HQL DOÕQDQ KLGUROLN WDú NÕUÕFÕ\Õ 6XOWDQ 'HUHVL 7Dú
2FD÷Õ¶QGD WDQÕWDQ %HOHGL\H
%DúNDQÕ 6HEDKDWWLQ $NND\D KLGUROLN WDú NÕUÕFÕ LOH WDú
RFD÷ÕQGD LúOHULQ GDKD VHUL
\DSÕODFD÷ÕQÕ V|\OHGL 0DNLQH YH WHoKL]DW HNLSPDQODUÕ
JoOHQGLUGLNOHULQL EHOLUWHQ
$NND\D ³'DKD |QFH ND\DODUÕ
JDOHULDoPDNVXUHWLLOHSDWODWÕ\RUYHPDPXOPDGGHKDOLQH
JHWLUL\RUGXN
ÇEVREYE ZARAR
VERİLMEYECEK
*DOHUL DoPDQÕQ ELU WDNÕP
VÕNÕQWÕODUÕ YDU R \]GHQ EX
ND\DGHOLFL\LDOGÕN%XPDNLQH LOH ND\D\D VÕN DUDOÕNODUOD
GHOLN DoPDN VXUHWL\OH oHYUH\H ]DUDU YHUPHGHQ ND\DODU
SDWODWÕODFDN %XUGXU¶XPX]D
KD\ÕUOÕ ROVXQ´ GL\H NRQXúWX 'DKD VRQUD WHPVLOL GHOLN
DoPD LúOHPL \DSDQ PDNLQHQLQ IRQNVL\RQODUÕ L]OH\LFLOHUH
WDQÕWÕOGÕ
$.'(1ú=%(/('ú<(/(5%ú5/úøú
$ø86726(</h/
Burdur
%HOHGL\HVL
WDûRFDøÖQGD
NXOODQDFDøÖ
ELQ7/·OLN
WDûNÖUÖFÖ\Ö
DUDoSDUNÖQD
ND]DQGÖUGÖ
%85'85¶'$
7RSUDNDOWÕVXODPD
VLVWHPLGHYUH\HJLUGL
B
XUGXU
%HOHGL\HVL
3DUN
YH
%DKoHOHU
0GUO÷¶QH
ED÷OÕ HNLSOHU úHKLUGHNL
RUWDUHIMYHSDUNODUGDWRSUDN DOWÕ VXODPD VLVWHPLQH
JHoWL
7RSUDN DOWÕ VXODPD VLVWHPL LON RODUDN +Õ]ÕULO\DV
0DKDOOHVL øEUDKLP =HNL
%XUGXUOX &DGGHVL¶QGHNL
NDYúDNWD \DSÕOGÕ 6LVWHP
LOH RUWD UHIM YH SDUNODUGD
\DSÕODQ VXODPDODUGD \]GH ¶H YDUDQ VX WDVDUUXIX
VD÷ODQDFDN6X\XQoRNNÕ\PHWOL ROGX÷XQX LIDGH HGHQ
%HOHGL\H %DúNDQÕ 6HEDKDWWLQ $NND\D ³$]DODQ VX
$.'(1ú=%(/('ú<(/(5%ú5/úøú
ND\QDNODUÕQÕ GDKD YHULPOL
NXOODQPDN LoLQ JHOLúWLULOHQ
WRSUDNDOWÕVXODPDVLVWHPLQL LON RODUDN EL] X\JXOX\RUX] %X VLVWHPOH RUWD UHIM
YHSDUNODUGD\DSWÕ÷ÕPÕ]VXODPDGD \]GH FLYDUÕQGD WDVDUUXI VD÷OD\DFD÷Õ]´
GHGL
%DúNDQ $NND\D VLVWHPGHQ LVWHQHQ YHULPLQ DOÕQPDVÕKDOLQGHúHKLUGHNLWP
RUWD UHIM NDYúDN YH SDUNODUGD EX VLVWHPLQ KD\DWD
JHoLULOHFH÷LQL GH DNWDUGÕ
6LVWHP WRUDN DOWÕQGD oDOÕúWÕ÷Õ LoLQ EXKDUODúPD\Õ
D]DOWWÕ÷ÕYHWRSUD÷ÕQQHPLQLDUWÕUGÕ÷ÕELOGLULOGL
$ø86726(</h/
Sücüllü sütle
kalkınacak
Yalvaç’a bağlı Sücüllü Belediye Başkanı aynı
zamanda Tarımsal Kalkınma Kooperatifi Başkanı
Şenel Özkanlı, Tarım Bakanlığına sunulan 1.3
milyon TL değerindeki projenin onaylanması
halinde beldede günde 10 ton sütü işleme
kapasitesine sahip mandıra kurulacağını belirtti
6
W KD\YDQFÕO Õ ÷ Õ Q Õ Q
JHOLúLP
J|VWHUGL÷L<DOYDo \|UHVLQGH
WRSODQDQ VWQ\LQH\|UHGH
LúOHQPHVLQLVD÷ODPDNDPDFÕ\ODLONNH]
ELU NRRSHUDWLI VW LúOHPH
QLWHVLNXUPDNLoLQ7DUÕP%DNDQOÕ÷Õ¶QDSURMHVXQGX<DOYDo6FOO7DUÕPVDO.DONÕQPD
.RRSHUDWLIL %DúNDQOÕ÷Õ WDUDIÕQGDQ VXQXODQ
PLO\RQGH÷HULQGHNLSURMHQLQRQD\ODQPDVÕKDOLQGHEHOGHGHJQGHWRQVWLúOHPH
NDSDVLWHVLQHVDKLSPDQGÕUDNXUXODFDN
NL SURMHPL] LoLQ 7DUÕP %DNDQOÕ÷Õ¶QGDQ RQD\
EHNOL\RUX]´GHGL
PAZAR SORUNU YOK
<DOYDo \|UHVLQLQ VWQQ DURPD DoÕVÕQGDQ NDOLWHVLQLQ KHUNHV WDUDIÕQGDQ ELOLQGL÷LQL7UNL\H¶GHEX\|UHQLQVWQQSDUPDNOD
J|VWHULOGL÷LQL|QHVUHQg]NDQOÕ³6WLúOHPH
QLWHVLQGH NDOLWHOL VWWHQ UHWLOHFHN EH\D]
SH\QLUNDúDUSH\QLUL\R÷XUWD\UDQWHUH\D÷Õ
JLELELUoRNUQ7UNL\HSD]DUÕQDVXQXODFDN
3DNHWOHPH DPEDODM VLVWHPL GH SURMH LoLQGH
YDU 3D]DUODPD HNLELPL] KD]ÕU %X QRNWDGD
3D]DU VRUXQX \DúD\DFD÷ÕPÕ]Õ VDQPÕ\RUXP´
ELOJLVLQLYHUGL
ÇIĞIR AÇACAK PROJE
6FOO %HOHGL\H %DúNDQÕ ùHQHO g]NDQOÕ
SURMHQLQ ,VSDUWD¶GD WDUÕPVDO NRRSHUDWLIOHU
LoLQLoÕ÷ÕUDoDFDNQLWHOLNWHROGX÷XQXV|\OHGL
\ÕOÕQGDEHOGHGHDLOH\HVWLQH÷L
GHVWHNOHPHVL\DSÕOGÕNWDQVRQUDEHOGHGHVW
UHWLPLQLQ JHOLúPH J|VWHUGL÷LQL ND\GHGHQ
g]NDQOÕVÕUDQÕQ VW LúOHPH\H JHOGL÷LQL DNWDUGÕ7DUÕPÕQD\DNWDQROXúWX÷XQXEHOLUWHQ
g]NDQOÕ³7DUÕPVDOUHWLPWDUÕPVDOHQGVWUL WDUÕPVDO SD]DUODPD YH WDUÕPVDO LúOHWPH
%XQODUWDUÕPÕQD\D÷ÕQÕROXúWXUX\RU*QONWRQVWLúOHPHNDSDVLWHVLQHVDKLSVW
LúOHPHQLWHVLLoLQPLO\RQOLUDGH÷HULQGH-
$.'(1ú=%(/('ú<(/(5%ú5/úøú
6FOO%HOHGL\H%DüNDQ×ûHQHOg]NDQO×
$ø86726(</h/
ANTALYA HAVALiMANI
Avrupa’nın en iyisi seçildi
Yılda yaklaşık 23 milyon yolcu
ağırlayan Antalya Havalimanı,
46 Avrupa ülkesindeki 400
havalimanını geride bırakarak
Avrupa Havalimanları Birliği
(ACI Europe) tarafından ‘En İyi
Havalimanı’ ödülüne layık görüldü
$
&, (XURSH¶XQ /L]ERQ¶GD \DSÕODQ \ÕOOÕN
NRQJUHVLQGHµPLO\RQ\ROFX¶NDWHJRULVLQGHELULQFLRODQ$QWDO\D+DYDOLPDQÕVRQRQ\ÕOLoLQGHNLIL]LNVHOYHWLFDULGH÷LúLPLQLQ\DQÕVÕUDHWNLOLOLNNDOLWHYHoHYUH\H
GX\DUOÕOÕNNRQXODUÕQGDJHWLUGL÷LEDúDUÕOÕo|]POHUGHQ|WUGH|GOHOD\ÕNJ|UG$\UÕFDGH÷HUOHQGLUPHGHJYHQOLNRSHUDV\RQKDONODLOLúNLOHUYHPúWHULPHPQXQL\HWLNULWHUOHULEHOLUOH\LFLROGX
,&) \|QHWLPL HOGH HGLOHQ EX EDúDUÕ\Õ $QWDO\D
+DYDOLPDQÕ øo +DWODU 7HUPLQDOL¶QGH G]HQOHGL÷L
$.'(1ú=%(/('ú<(/(5%ú5/úøú
$ø86726(</h/
ELU W|UHQOH KDYDFÕOÕN YH WXUL]P VHNW|UQQ
|QGHJHOHQLVLPOHUL\OHSD\ODúWÕ7|UHQGHNRQXúDQ ,&) $LUSRUWV *HQHO 0GU $OH[DQGHU/DXNHQPDQQEX|GOQNDOLWHOLJYHQOL
YHL\LSHUIRUPDQVÕLOHKDYDOLPDQÕQGDoDOÕúDQ
KHUNHVLQ JD\UHWL\OH ND]DQGÕNODUÕQÕ V|\OHGL
6LYLO+DYDFÕOÕN*HQHO0GU%LODO(NúLGH
\DSWÕ÷ÕNRQXúPDGD$QWDO\D+DYDOLPDQÕ¶QÕQ
7UNL\H¶QLQ \ROFX YH XoDN WUDIL÷L DoÕVÕQGDQ
HQ\R÷XQKDYDOLPDQODUÕQGDQELULVLROGX÷XQX
ND\GHWWL (NúL ³ \ÕOÕQGDQ LWLEDUHQ KHP
\ROFX VD\ÕODUÕQGD KHP GH XoXú D÷ODUÕQGD
PH\GDQD JHOHQ PWKLú JHOLúPHOHUL KHSLPL]
ELOL\RUX]%XJHOLúPHOHULD\QÕKÕ]ODGHYDPHWWLUPHNLoLQ\XUWGÕúÕQGD\HQLQRNWDODUÕQLODYH
HGLOPHVLQH\|QHOLNoDOÕúPDODUÕPÕ]D\QÕKÕ]OD
DUWDUDNGHYDPHGL\RUùXDQDNDGDUONH\OH GDKDXODúÕPYH XODúPDODUÕQJHOLúWLULOPHVL
LoLQ oDOÕúPDODUGD EXOXQGXN´ GL\H NRQXúWX
6LYLO KDYDFÕOÕN IDDOL\HWOHULQLQ XoXú HPQL\HWLQLQXOXVODUDUDVÕNXUDOODUoHUoHYHVLQGHJHUoHNOHúWLULOPHVLQLQ E\PHQLQ VUGUHELOLU
ROPDVÕ EDNÕPÕQGDQ KD\DWL |QHP WDúÕGÕ÷ÕQÕ
YXUJXOD\DQ (NúL EX oHUoHYHGH XOXVODUDUDVÕ
VWDQGDUWODUÕQGL÷HUONHOHUOHHú]DPDQOÕRODUDNKD\DWDJHoLULOPHVL\|QQGHE\NJD\UHW
$.'(1ú=%(/('ú<(/(5%ú5/úøú
VDUIHWWLNOHULQLGLOHJHWLUGL'HYOHW+DYD0H\GDQODUÕ øúOHWPHVL '+0ø *HQHO 0GU
2UKDQ%LUGDOLVH$QWDO\D+DYDOLPDQÕ¶QÕQLONOHULQKDYDOLPDQÕROGX÷XQDGLNNDWoHNWL$QWDO\D +DYDOLPDQÕ¶QÕQ 7UNL\H¶GH \DSLúOHW
GHYUHWSURMHVLQLQLONX\JXODQGÕ÷ÕKDYDOLPDQÕ
ROGX÷XQX KDWÕUODWDQ %LUGDO D\QÕ ]DPDQGD
ELUELULQH SDUDOHO YH ED÷ÕPVÕ] SLVWL RODQ WHN
KDYDOLPDQÕROGX÷XELOJLVLQLYHUGL
KALİTE VE GÜVENLİKTEN HİÇ
ÖDÜN VERİLMEDİ
$QWDO\D +DYDOLPDQÕ¶QÕQ ¶GH PLO\RQ RODQ \ROFX VD\ÕVÕQÕQ \ÕOÕQGD PLO\RQDoÕNWÕ÷ÕQÕND\GHGHQ%LUGDOú|\OHNRQXúWX ³.DOLWHGHQ YH JYHQOLNWHQ KLo |GQ
YHUPH\HQ 7UNL\H WXUL]PLQLQ EDúNHQWLQGH
KL]PHW YHUHQ EX KDYDOLPDQÕ WDEL NL |GOOHULQ HQ L\LVLQH OD\ÕNWÕU 7UN VLYLO KDYDFÕOÕ÷ÕQÕQ GQ\D\D DoÕODQ HQ |QHPOL NDSÕVÕ 7UN
JOHU\]QQHQ|QHPOLYLWULQLRODQ$QWDO\D
+DYDOLPDQÕ¶QÕQEXVDKDGDNLGQ\DRWRULWHUOHUL WDUDIÕQGDQ GD EDúDUÕVÕQÕQ WHVFLO HGLOPHVLQGHQE\NPXWOXOXNGX\X\RUXPYH7UN
VLYLO KDYDFÕOÕ÷ÕQD YH WXUL]PLQH KD\ÕUOÕ ROPDVÕQÕGLOHULP´
$ø86726(</h/
.RQ\DDOWÕ.LWDS
)XDUÕVRQDHUGL
.HQW0H\GDQÖ·QGDELQPHWUHNDUHOLNGHYoDGÖUGD
ROXûWXUXODQYHVWDQGÖQEXOXQGXøX.LWDS)XDUÖJQ
ER\XQFD]L\DUHWoLDNÖQÖQDXøUDGÖ
K
RQ\DDOWÕ %HOHGL\HVL WDUDIÕQGDQ EX
\ÕO LNLQFLVL G]HQOHQHQ 8OXVODUDUDVÕ .RQ\DDOWÕ $QWDO\D .LWDS )XDUÕ¶QD
$QWDO\DOÕODU \R÷XQ LOJL J|VWHUGL
.HQW 0H\GDQÕ¶QGD ELQ PHWUH NDUHOLN GHY oDGÕUGD ROXúWXUXODQ YH VWDQGÕQ EXOXQGX÷X .LWDS )XDUÕ JQER\XQFD]L\DUHWoLDNÕQÕQDX÷UDGÕ ONHGHQ NDWÕODQ NOWU DWDúHOHULYHGHUQHNOHULQLQNDWÕOÕPÕLOHWDP
ELU NOWU ú|OHQLQH G|QúHQ NLWDS
$.'(1ú=%(/('ú<(/(5%ú5/úøú
IXDUÕQGD YDWDQGDúODU VHYGLNOHUL \D]DUODUEXOXúPDLPNkQÕEXOGX
%X\ÕOLNLQFLVL\DSÕODQNLWDSIXDUÕQÕQXOXVODUDUDVÕROPDVÕQHGHQL\OHWHPDVÕQÕQ ³$NGHQL]¶L \D]PDN´ RODUDN
EHOLUOHQGL÷LQL LIDGH HGHQ .RQ\DDOWÕ
%HOHGL\H %DúNDQÕ 0XKLWWLQ %|FHN
³$QWDO\D¶GD GDKD |QFH KLo NLWDS IXDUÕ G]HQOHQPHPLúWL %X LKWL\DFÕ
NDUúÕODPDN LoLQ JHoHQ \ÕO ³2NXPDN
$ø86726(</h/
/D]ÕP´VORJDQÕ\ODLONLQLG]HQOHPLúWLN%X\ÕOLVH
$NGHQL]¶L\D]PDNVORJDQÕ\ODXOXVODUDUDVÕER\XWD
WDúÕGÕN+HUELULELQPHWUHNDUHRODQooDGÕUNXUGXN%LULQFLoDGÕUGDNOWU\D\ÕQODUÕLNLQFLoDGÕUGDH÷LWLP\D\ÕQODUՁoQFoDGÕUGDLVHVLYLOWRSOXPNXUXOXúODUÕVWDQWODUÕ\DEDQFՁONHGHUQHNOHUL
YH VDQDW DW|O\HOHULQH \HU YHUGLN )XDUGD VHYLOHQ
\D]DUODU=H\QHS2UDO$OL1HVLQ6KH\O%DWXP
hPLW =LOHOL 1LKDW +DWLSR÷OX 1LOIHU $oÕNDOÕQ
$WDRO %HKUDPR÷OX .DKUDPDQ 7D]HR÷OX %OHQW
hVWQEDúWDROPDN]HUH\D]DUÕPÕ]LP]DJQ
YHV|\OHúLOHUL\OHYDWDQGDúODUÕPÕ]ODEXOXúWX´GHGL
%DúNDQ %|FHN JHoHQ \ÕO \DSÕODQ NLWDS IXDUÕQÕ
ELQYDWDQGDúÕQ]L\DUHWHWWL÷LQLEX\ÕO\DSÕODQ
NLWDSIXDUÕQÕLVHELQYDWDQGDúÕQ]L\DUHWHWWL÷LQLELOGLUGL
$.'(1ú=%(/('ú<(/(5%ú5/úøú
$ø86726(</h/
30 ayda
30 proje
0XUDWSDíD%HOHGL\H%DíNDQÜ6ÖOH\PDQ
(YFLOPHQ\HUHOVHÁLPOHULQLQ
DUGÜQGDQJÐUHYGHJHÁLUGLðLD\ODLOJLOL
GHðHUOHQGLUPHWRSODQWÜVÜ\DSWÜ
$
QWDO\D¶QÕQ 0XUDWSDúD %HOHGL\H
%DúNDQÕ 6OH\PDQ (YFLOPHQ
J|UHYGHJHoLUGL÷LD\OÕNJ|UHY
VUHVL ER\XQFD X\JXODPD
JHUoHNOHúWLUGLNOHULQL EHOLUWHUHN LOoHGH KHU JQGHELUX\JXODPDQÕQ\DúDPDJHoLULOGL÷LQL
V|\OHGL
&+3¶OL0XUDWSDúD%HOHGL\H%DúNDQÕ6OH\PDQ(YFLOPHQ0DUW\HUHOVHoLPOHULQLQDUGÕQGDQJ|UHYGHJHoLUGL÷LD\ODLOJLOLGH÷HUOHQGLUPHWRSODQWÕVÕ\DSWÕµD\GD
SURMH¶EDúOÕ÷Õ\ODG]HQOHQHQWRSODQWÕ0XUDWSDúD %HOHGL\HVL .RQIHUDQV 6DORQX¶QGD JHUoHNOHúWLULOGL%HOHGL\HoDOÕúDQODUÕQÕQ\DQÕVÕUD
GDYHWOLOHULQGHNDWÕOGÕ÷ÕWRSODQWÕGDNLNDOÕN
WDQÕWÕPILOPL\OHEDúODGÕ
MURATPAŞA 20. BÜYÜK BELEDİYE
)LOPLQDUGÕQGDQNUV\HoÕNDQ%DúNDQ6OH\PDQ(YFLOPHQQIXVXELQLDúDQ\D]
D\ODUÕQGD PLO\RQGDQ ID]OD LQVDQD KL]PHW
$.'(1ú=%(/('ú<(/(5%ú5/úøú
YHUHQ 0XUDWSDúD¶QÕQ 7UNL\H¶QLQ E\NEHOHGL\HVLROGX÷XQXND\GHWWL(YFLOPHQ
³0XUDWSDúD $QWDO\D¶QÕQ VÕQÕI LOoHVL %LU
EDúNDGH\LúOHNHQWLPL]HJHOHQPLO\RQWXULVWLQKHSVL0XUDWSDúD¶\ÕELUNH]J|UPHNGXUXPXQGDPLO\RQ\HUOLWXULVWGH0XUDWSDúD¶\Õ
J|UPHN YH ]DPDQ JHoLUPHN GXUXPXQGD
%|\OHVLQH E\N ELU LOoHQLQ \DúD\DQODUÕQÕQ
EHNOHQWLOHUL YH WHUFLKOHUL GH R GHQOL IDUNOÕ´
GL\H NRQXúWX (YFLOPHQ ³%XQD ED÷OÕ RODUDN
D\OÕNVUHLoLQGHKHUJQHELUX\JXODPD
VÕ÷GÕUÕODQoDOÕúPD\ÕWDPDPODGÕN0XUDWSDúDKHUJQGHELUX\JXODPD\ÕJHUoHNOHúWLUHQEHOHGL\HVÕIDWÕWDúÕ\RU$UWDQELUH÷UL\OH
|QP]GHNDODQD\GDGDEHQ]HUoDOÕúPDODUÕVUGUPHNLVWL\RUX]´GHGL
0XUDWSDúD %HOHGL\HVL WDUDIÕQGDQ \ÕOODUÕDUDVÕQGDX\JXODQDQSURMHQLQ
EDúOÕNODUÕ úXQODU .UHú *HQoOLN 0HUNH]L
.OWUYH7RSOXP0HUNH]OHUL(÷LWLP0HUNH]L+DONHYOHUL+X]XUHYOHUL(QJHOOLOHU.RRUGLQDV\RQ0HUNH]L.XUV0HUNH]OHUL.HQWVHO
'|QúP 3URMHOHUL 'H÷LUPHQ|Q 5HVWRUDV\RQX (VNL 6DQWUDO 5HVWRUDV\RQX 7DULKL E8UoODU 5HVWRUDV\RQX .Õ]ÕOWRSUDN .DWOÕ
3D]DUÕ <HQLJQ .DSDOÕ 3D]DUÕ %DKoHOLHYOHU
3D]DUÕ(O3D]DUODUÕ0XKWDU(YOHUL(PHNOLOHU .DKYHVL +D\YDQ %DUÕQD÷Õ 6SRU .RPSOHNVOHUL $oÕN %DVNHWERO 6DKDODUÕ 3DUN YH
<HúLO$ODQdDOÕúPDODUÕ+H\NHO3DUNODU.HQW
0H\GDQÕ<HU$OWÕ.RQWH\QÕUODUÕ*HUL'|QúP )L]LNL ']HQOHPHOHU dLoHN 'Q\DVÕ
HEHOHGL\H
$ø86726(</h/
Korkuteli’nde Asar
Göleti ihalesi yapıldı
$
QWDO\D¶QÕQ .RUNXWHOL
LOoHVLQH
ED÷OÕ .oNN|\
%HOGHVL¶QGH EXOXQDQ $VDU *|OHWL¶QLQ LKDOHVL
\DSÕOGÕ .oNN|\ %HOHGL\H
%DúNDQÕ 0XUDW <ÕOGÕ] LKDOH\H ILUPDQÕQ NDWÕOGÕ÷ÕQÕ
EHOLUWHUHN ³%X ILUPDODU DUDVÕQGDQ HQ GúN WHNOLIOHUL YHUHQ LNL ILUPD ROGX øEUDKLP
g]WUN¶Q ILUPDVÕ PLO\RQ
ELQOLUD*UVHO<DSÕLVH
PLO\RQELQOLUDWHNOLIYHUGL øKDOH NRPLV\RQX oDOÕúPDODUÕQÕWDPDPOD\DUDN|QP]GHNLJQOHUGHLKDOH\LND]DQDQ
ILUPD\Õ DoÕNOD\DFDNWÕU´ GHGL
$VDU *|OHWL LoLQ EXJQH NDGDUE\NoDEDVDUIHWWLNOHULQL
LIDGHHGHQ%DúNDQ<ÕOGÕ]³%X
SURMHGHYOHWWDUDIÕQGDQ\DSÕODFDNWÕU %HQLP EXUDGDNL oDEDODUÕPEHONL¶WHKD\DWDJHoHFHNRODQEXSURMH\L¶GH
KD\DWD JHoLUPHN ROPXúWXU
3URMH\HHPH÷LJHoHQEDúWD%DNDQ9H\VHO(UR÷OXROPDN]HUH KHUNHVH WHúHNNU HGL\RUX]
%L]LPDVÕOKHGHILPL].RUNXWHOL
LoLQ .oNN|\ LoLQ ELU úH\OHU \DSDELOPHN øQúDOODK $VDU
*|OHWL¶QLQ WHPHOL VRQX
LWLEDULLOHDWÕODUDNoDOÕúPDODUD
EDúODQDFDN´úHNOLQGHNRQXúWX
$.'(1ú=%(/('ú<(/(5%ú5/úøú
$ø86726(</h/
Küçükköy Belde Belediye
%DüNDQ×0XUDW<×OG×].oNN|\
ALTERNATiF TURiZM ADAYI
OYMAPINAR
Mücavir alan sınırları içinde Manavgat ve Oymapınar
barajlarını barındıran Oymapınar, zengin su kaynakları,
tarihi antik şehri, doğal güzelliği ve doğa sporları alanları ile
alternatif turizme öncü olmayı hedefliyor
$.'(1ú=%(/('ú<(/(5%ú5/úøú
$ø86726(</h/
$
QWDO\D¶QÕQ 0DQDYJDW LOoHVLQH ED÷OÕ
2\PDSÕQDU EHOGHVLQLQ DOWHUQDWLI WXUL]P
YH GR÷D VSRUODUÕQGD $NGHQL]
%|OJHVL¶QH PRGHO RODFD÷Õ EHOLUWLOGL 0FDYLU DODQ VÕQÕUODUÕ LoLQGH 0DQDYJDW YH 2\PDSÕQDU EDUDMODUÕQÕ EDUÕQGÕUDQ 2\PDSÕQDU
]HQJLQ VX ND\QDNODUÕ WDULKL DQWLN úHKUL GR÷DO J]HOOL÷L YH GR÷D
VSRUODUÕ DODQODUÕ LOH DOWHUQDWLI WXUL]PH |QF ROPD\Õ KHGHIOL\RU
2\PDSÕQDU%HOGHVL%HOHGL\H%DúNDQÕ 7HYILN *YHQ EHOGHOHULQLQ
GQ\DQÕQ HQ QDGLU DOWHUQDWLI WXUL]P DODQODUÕQGDQ ELUL ROGX÷XQX
V|\OHGL
2\PDSÕQDU¶GD ¶QLQ ]HULQGH
GR÷D VSRUODUÕ \DSÕOGÕ÷ÕQÕ EHOLUWHQ
*YHQ EXQODUÕQ EDúÕQGD GD÷ ELLVNOHWL RU\DQWLULQJNRúDUDN \|Q
EXOPDWUHNNLQJGR÷D\U\ú
1RUGLF:DONLQJPRWRNURVYHGH÷LúLNVXDNWLYLWHVSRUODUÕROGX÷XQX
ND\GHWWL 2\PDSÕQDU %DUDMÕ¶QÕQ
MHRPRUIRORMLN \DSÕVÕQÕQ IDUNOÕ ROGX÷XQXEHOLUWHQ*YHQE|OJHQLQ
PLO\RQ\ÕOOÕNROXúXP\DSÕVÕLOH
LOJLOLøQJLOL]FH$OPDQFDYH5XVoD
GLOOHULQGH WDQÕWÕP NDWDOR÷X NLWDSoÕNYH&'KD]ÕUOD\DUDNWDQÕWÕP
\DSDFDNODUÕQÕV|\OHGL*YHQV|]OHULQLú|\OHVUGUG
20 DALDA DOĞA SPORU
YAPILIYOR
³'Q\DQÕQ HQ J]HO GD÷ ELVLNOHWL 1RUGLF :DONLQJ NUHN
NDQR YH RU\DQWLULQJ VSRU \DSÕP
DODQODUÕ 2\PDSÕQDU¶GD %HOGHPL]GH GDOGD GR÷D VSRUODUÕ
\DSÕOÕ\RU 'Q\DGD VSRU GDOÕQÕQ ELU DUDGD \DSÕOGÕ÷Õ EDúND ELU
WXUL]P DODQÕ \RN 2\PDSÕQDU¶D
DNWLI WXUL]P VH]RQXQGD JQON
ELQ WXULVW GR÷D VSRUODUÕ
\DSPD\D JHOL\RU $YUXSD ONHOHUL ELVLNOHW WDNÕPODUÕ NÕú YH
EDKDU G|QHPL ELVLNOHW DQWUHQPDODUÕQÕ EHOGHPL]GH \DSÕ\RU
2\PDSÕQDU%DUDMÕ%\N.DQ\RQ¶XQXERWODJQONELQ
\DEDQFÕNRQXN]L\DUHWHGL\RU´
$OPDQ\D %LVLNOHW )HGHUDV\RQX $VEDúNDQÕ 7RQL .LUFK
2\PDSÕQDUGD÷ELVLNOHWLSDUNXU DODQÕQÕQ GQ\DQÕQ VD\ÕOÕ
SDUNXUDODQODUÕQGDELULROGX÷XQXV|\OHGL7UNL\H%LVLNOHW )HGHUDV\RQX7%)¶QXQ
GHVWH÷LLOH$OPDQ\D%LVLNOHW
)HGHUDV\RQX \DSWÕ÷Õ NÕú YH
EDKDU G|QHPL DQWUHQPDODUÕQÕQ $ODQ\D $ODQ\D*QGR÷PXú *QGR÷PXúøEUDGÕ LOH 6LGH2\PDSÕQDU
SDUNXU DODQODUÕ ROGX÷XQX
V|]OHULQHHNOHGL
$.'(1ú=%(/('ú<(/(5%ú5/úøú
$ø86726(</h/
8OX÷EH\¶GHSLODY
IHVWLYDOLoRúNXVX
,VSDUWD·QÖQ
Senirkent iloHVL8OXøEH\
Beldesi’nde
EX\ÖO6H\LW
9HOL%DED6XOWDQÖ$QPDYH
3LODY)HVWLYDOL
G]HQOHQGL
+
HU \ÕO $÷XVWRV
D\ÕQGD JHUoHNOHúWLULOHQ IHVWLYDOGH
ELU DUD\D JHOHQ
8OX÷EH\OLOHU VHPD J|VWHULOHUL
YH VDQDWoÕODUÕQ WUNOHUH HúOLN
HGHUHNFRúNXOXELUJHFHJHoLUGL
)HVWLYDOLQ DoÕOÕú NRQXúPDVÕQÕ
\DSDQ %HOGH %HOHGL\H %DúNDQÕ
+DVDQ +VH\LQ .|VH ³ 0XUDW %D÷GDW VHIHULQH JLGHUNHQ
=RU3DúDNRPXWDVÕQGDNLELUOL÷LQ
\ROX 8OX÷EH\¶GHQ JHoHU 2UDGD
EXOXQDQ +RUDVDQ HUOHULQGHQ
9HOL %DED SLúLUWWL÷L D] ELU SLODYOD ELUOLNWHNL EWQ DVNHUOHUL
GR\XUXU PLVDILU HGHU DWODUÕQÕ
\HPOHWLUYHVXODU$]ELUSLODYOD
$.'(1ú=%(/('ú<(/(5%ú5/úøú
NRFD ELUOL÷L GR\XUDUDN NHUDPHW
J|VWHULU %L] GH \ÕOGÕU KHP
6H\LW %DED 6XOWDQ¶Õ DQÕ\RU KHP
GHSLúLUGL÷LPL]SLODYÕKDONÕPÕ]D
GD÷ÕWÕ\RUX]´ úHNOLQGH NRQXúWX
)HVWLYDOHNDWÕODQHVNL,VSDUWD9DOLVL&+3,VSDUWD0LOOHWYHNLOL$OL
+D\GDUgQHUYH6HQLUNHQW.D\PDNDPÕ2VPDQ6D\ÕOÕUELUHUNRQXúPD\DSWÕODU)HVWLYDOH*DUQL]RQ.RPXWDQÕ+VH\LQùHQWUN
6HQLUNHQW%HOHGL\H%DúNDQÕ+VH\LQ %D\NDO <DVVÕ|UHQ %HOHGL\H%DúNDQÕ+DPGXOODKgQFøO
*HQHO0HFOLVLh\HVL$GQDQ.DUFÕYHED]ÕGDLUHDPLUOHULN|\YH
PDKDOOHPXKWDUODUÕ\ODoRNVD\ÕGDYDWDQGDúNDWÕOGÕ
$ø86726(</h/
Ormana dokumaları
turizme kazandırılacak
$
QWDO\D¶QÕQ øEUDGÕ LOoHVL 2UPDQD %HOGHVL %HOHGL\HVL WXUL]P
\|UHOHULQGH DoWÕ÷Õ
VHUJLOHUOH DVÕUOÕN 2UPDQD GRNXPDODUÕQÕWXUL]PHND]DQGÕUPD\Õ KHGHIOL\RU 6LGH 0]HVL¶LQGH
DoWÕNODUÕ2UPDQDGRNXPDODUÕQÕQ
\HUOLYH\DEDQFÕWXULVWOHUWDUDIÕQGDQE\NLOJLJ|UG÷QEHOLUWHQ 2UPDQD %HOHGL\H %DúNDQÕ
0HKPHW $\KDQ .HVNLQ WDQÕWÕP
VHUJLOHULQL $ODQ\D *D]LSDúD YH
.HPHU¶GHGHDoDFDNODUÕQÕV|\OHGL
7DULKL2UPDQDGRNXPDODUÕQÕQ
DVÕUOÕN JHOHQH÷L ROGX÷XQX EHOLUWHQ .HVNLQ øEUDKÕ +DON (÷LWLP
0HUNH]L+(0 0GUO÷¶QQ
EHOGHOHULQGHQ DoWÕ÷Õ GRNXPD
NXUVODUÕQGD UHWLOHQ HO HPH÷L
J|]QXUXHVHUOHULWXUL]PHND]DQGÕUDUDNHYKDQÕPODUÕQÕQYHJHQo
NÕ]ODUÕQ DLOH EWoHVLQH NDWNÕGD
EXOXQPDODUÕQÕ VD÷OD\DFDNODUÕQÕ
ND\GHWWL 2UPDQD GRNXPDODUÕ-
QÕQ 2UPDQDOÕ KDQÕPODUÕQ \|UHVHO |UW RODUDNWDQ NXOODQGÕ÷ÕQÕ
EHOLUWHQ .HVNLQ WH]JDKWD GRNXQDQ GRNXPDODUD JHQHOGH øVWDQEXO$QWDO\DYHø]PLU¶GH\DúD\DQ
2UPDQDOÕODUÕQ LOJL J|VWHUGL÷LQL
ND\GHWWL 2UPDQD¶\Õ 2UPDQD
\DSDQ HQ |QHPOL XQVXUXQ WDULKLKDWÕOOÕHYOHULROGX÷XQXQDOWÕQÕ
oL]HQ .HVNLQ $QDGROX 6HOoXNOX
YH 2VPDQOÕ G|QHPLQGH |QHPOL
\HUOHúLP \HUL RODQ EHOGHOHULQLQ
DVÕUOÕN JL\LP NXúDP YH HO HPH÷L
J|]QXUXHVHUOHUL\DúDWPD\DNDUDUOÕROGXNODUÕQÕV|\OHGL.HVNLQ
³2UPDQD GRNXPDODUÕQÕ DoWÕ÷ÕPÕ]VHUJLOHUOHWXUL]PHND]DQGÕUPDN LVWL\RUX] 6LGH¶GH DoWÕ÷ÕPÕ]
VHUJL \HUOL YH \DEDQFÕ WXULVWOHU
WDUDIÕQGDQE\NLOJLJ|UG2UPDQDGRNXPDODUÕQÕWXUL]P\|UHOHULQGH WXULVWOHUH VDWDUDN HY KDQÕPODUÕQÕQ YH JHQo NÕ]ODUÕQ DLOH
EWoHVLQH NDWNÕGD EXOXQPDVÕQÕ
LVWL\RUX]´GL\HNRQXúWX
2UPDQD%HOHGL\H%DüNDQ×
0HKPHW$\KDQ.HVNLQ
$.'(1ú=%(/('ú<(/(5%ú5/úøú
$ø86726(</h/
0$762¶'$1
Manavgat için
acil eylem planı
$QWDO\D0DQDYJDW7LFDUHWYH6DQD\L2GDVÖ0$762WXUL]PûHKULQLQHVWHWLNGRNXVXQXQNRUXQPDVÖYHoHYUHG]HQOHPHOHUL\OHLOJLOL
RODUDNKD]ÖUODGÖøÖPDGGHOLNDFLOH\OHPSODQÖQÖEHOHGL\H\HVXQGX
0
DQDYJDW %HOHGL\H %DúNDQ 9HNLOL
6HPD (FHYLWR÷OX¶QX PDNDPÕQGD
]L\DUHW HGHQ 0$762 %DúNDQÕ 'U
ùNU 9XUDO YH <|QHWLP .XUXOX
\HOHUL ]L\DUHW VRQUDVÕ EHOHGL\H\H VXQGXNODUÕ PDGGHOLN DFLO H\OHP SODQÕQÕ NDPXR\XQD GX\XUGX
7XULVWOHULQ \R÷XQ RODUDN ]L\DUHW
HWWL÷L .OOL\H &DPLL |QQGH oHYUH
G]HQOHPHVL YH \DQÕ EDúÕQGD LQúD-
$.'(1ú=%(/('ú<(/(5%ú5/úøú
DWÕ GHYDP HGHQ ELU ELQDQÕQ DFLOHQ
GXUGXUXOPDVÕ JHUHNWL÷LQL EHOLUWHQ
'UùNU9XUDOúHKULQHVWHWLNJ|UQPLoLQWXUL]PúHKULQH$ODQ\D
YH $QWDO\D¶GDQ JLULúWH J|UQW NLUOLOL÷L ROXúWXUDQ QHVQHOHULQ RUWDGDQ
NDOGÕUÕOPDVÕ JHUHNWL÷LQL ELOGLUGL
%LUúHKULQJLULúYHoÕNÕúODUÕQÕQR\HULQ DQDKWDUÕ KNPQGH ROGX÷XQD
GLNNDW oHNHQ 9XUDO úHKULQ JLULú YH
$ø86726(</h/
oÕNÕúODUÕQÕQ oHYUH G]HQOHPHVLQH |]HO |QHP 0%.( EQ\HVLQGH DoWÕ÷ÕPÕ] 7XUL]P 'DYHULOPHVLJHUHNWL÷LQLND\GHWWL
QÕúPD %URVX LOH LOoHPL]GH |QHPOL ELU HNVLNOL÷LNDSDWWÕ7XULVWOHULQ0DQDYJDW¶ÕQWDULKL
MOBESE SİSTEMİNE GEÇİLSİN
GR÷DO J]HOOLNOHULQL EXOPDVÕ LoLQ øQJLOL]FH
0DQDYJDW¶WD WXUL]P VH]RQXQGD HNRQR- $OPDQFD YH 5XVoD GLOOHULQGH KDULWD KD]ÕUPLN FDQOÕOÕN ROXúPDVÕ LoLQ ÕúÕNODQGÕUPD ODGÕN 7XULVWOHULQ úHKLU LoLQGH YDUDFDNODUÕ
VLVWHPLQLQ oR÷DOWÕOPDVÕ JHUHNWL÷LQLQ DOWÕ- \HUH GDKD NÕVD VUHGH JLWPHOHUL LoLQ DFLQÕ oL]HQ 9XUDO RODVÕ QHJDWLI ROD\ODUÕQ |Q- OHQ \DEDQFÕ GLOOHUGH \|Q OHYKDODUÕ \DSPDN
QH JHoLOPHVL LoLQ GH ELU DQ |QFH PREHVH ]RUXQGD\Õ] (YUHQVHNL ,OÕFD *QGR÷GX
VLVWHPLQH JHoLOPHVL JHUHNWL÷LQL V|\OHGL dRODNOÕ YH 6LGH¶GHQ JHOHQ WXULVWOHULQ úHKLU
3D]DUWHVL YH SHUúHPEH JQOHUL WXULVWOHULQ LoLQH JHOPHVLQGH GROPXúODUÕQ \ROFX DOÕPÕ
SD]DUGDQ UDKDW ELU úHNLOGH DOÕú YHULúOHUL- YHLQGLULPLQHVNLRWRJDUGD\DSÕOPDVÕLOoHGH
QL \DSDELOPHVL LoLQ øEUDKLP 6|]HQ &DGGH- WXUL]PHFDQOÕOÕNNDWDFDNWÕU³GL\HNRQXúWX
VL YH 9DNÕIEDQN \DQÕQGDNL LSWDO HGLOHQ GX- 0DQDYJDW %HOHGL\H %DúNDQ 9HNLOL 6HPD
UDNODUÕQ \HQLGHQ DNWLI KDOH JHWLULOPHVLQLQ (FHYLWR÷OX WXUL]P úHKULQLQ VRUXQODUÕQÕQ
oRN |QHPOL ROGX÷XQX DQODWDQ 9XUDO úHKLU o|]PQH \|QHOLN \DSÕODFDN KHU |QHUL\L
LoLQGH \HUOL YH \DEDQFÕ WXULVWOHUH \|QHOLN GH÷HUOHQGLUHFHNOHULQLV|\OHGL0DQDYJDW¶ÕQ
WXYDOHW VD\ÕVÕQÕQ \HWHUVL] NDOGÕ÷ÕQÕ YH HQ- VRUXQODUÕQÕQ o|]PQGH RUWDN DNOÕ LúOHWHJHOOLOHUH \|QHOLN WXYDOHWLQ ROPDPDVÕQÕQ FHNOHULQL EHOLUWHQ (FHYLWR÷OX KL]PHW YHUoRN E\N HNVLNOLN ROGX÷XQX GLOH JHWLUGL PHGHWHPHOLONHOHULQLQEHQGH÷LOEL]RODFD9XUDO ³0DQDYJDW %HOHGL\HVL .OWU (YL ÷ÕQÕND\GHWWL
$.'(1ú=%(/('ú<(/(5%ú5/úøú
$ø86726(</h/
Herford Caddesi
trafiğe açılacak
0DQDYJDW%HOHGL\H%DûNDQ9HNLOL6HPD(FHYLWRøOXNDUGHûûHKLUOHULDGÖQD
\DSÖODQ+HUIRUG&DGGHVL·QÖQ\ÖOÖLoLQGHKL]PHWHDoÖODFDøÖQÖV|\OHGL
$
OPDQ\D¶QÕQ.X]H\5HQ:HVWIDO\D(\DOHWL+HUIRUGúHKULLOHNDUGHúúHKLUROPD
oDOÕúPDODUÕQÕ NDUúÕOÕNOÕ ]L\DUHWOHUOH
LOHUOHWHFHNOHULQL EHOLUWHQ 6HPD (FHYLWR÷OX 0DQDYJDW¶ÕQ WHN NDUGHú úHKULQLQ +HUIRUG
ROGX÷XQX ND\GHWWL +HUIRUG &DGGHVL¶QL WUDIL÷H DoPDNLoLQE|OJHGHDUDOÕNVÕ]oDOÕúPD\DSWÕNODUÕQÕEHOLUWHQ(FHYLWR÷OX\ROXQWUDIL÷HDoÕOPDVÕLOHELUOLNWH
7LWUH\HQJ|O¶H WDWLOH JHOHQ WXULVWOHUL ELVLNOHW GR÷D
\U\ú YH 1RUGLF :DONLQJøVNDQGLQDY \U\ú\DSDUDNúHKLUPHUNH]LQHUDKDWELUúHNLOGHJLGLS
JHOHELOHFHNOHULQLLIDGHHWWL(FHYLWR÷OX³.DUGHúúHKULPL]+HUIRUGDGÕQD\DSÕODQFDGGH\ÕOVRQXQDNDGDU
WUDIL÷HDoÕODFDN<ROXQWUDIL÷HDoÕOPDVÕLOHWXULVWOHU
6RUJXQ¶GDQ 0DQDYJDW¶D ÕUPDN NHQDUÕQGDQ UDKDW
ELUúHNLOGHJLGLSJHOHELOHFHN<ROXQWUDIL÷HDoÕOPDVÕ
LOH E|OJHGH EDúWD ELVLNOHW VSRUX ROPDN ]HUH GR÷D
VSRUODUÕQÕFD]LSKDOHJHWLUPHN´GHGL
Manavgat’ta halk günleri başlıyor
Ű $QWDO\D¶QÕQ0DQDYJDWLOoH%HOHGL\HVL¶QLQ
JHoPLú \ÕOODUGD EDúODWÕODQ DQFDN ELU VUHGLU DUD YHULOHQ µ+DON *QOHUL¶QLQ \HQLGHQ
EDúODWDFD÷ÕELOGLULOGL
+DON *QOHUL¶QLQ D\GD LNL NH] G]HQOHQHFH÷LQL ND\GHGHQ 0DQDYJDW %HOHGL\H %DúNDQ 9HNLOL (FHYLWR÷OX YDWDQGDúODUÕQ VRUXQODUÕQD o|]P EXOPD\D
oDOÕúDFDNODUÕQÕ V|\OHGL (FHYLWR÷OX ³*HoWL÷LPL]\ÕOODUGDROGX÷XJLEL\HQLGHQKDONÕPÕ]ÕQVRUXQODUÕQÕúLND\HWOHULQLLOND÷Õ]GDQ
$.'(1ú=%(/('ú<(/(5%ú5/úøú
GLQOHPHN LoLQ µ+DON *QOHUL¶QH \HQLGHQ
EDúOD\DFD÷Õ] YH YDWDQGDúODU 0HFOLV 7RSODQWÕ 6DORQX¶QGD JQGH ELU G]HQOHQHFHN RODQ EX WRSODQWÕGD EHOHGL\H EDúNDQ
YHNLOL LOH J|UúHELOHFHN´ GL\H NRQXúWX
gWH \DQGDQ 0DQDYJDW %HOHGL\HVL LOoHQLQ
VRUXQODUÕQÕ YDWDQGDúODUOD \DSÕODQ DQNHW
VRQXFXQD J|UH o|]PH\L KHGHIOL\RU gQP]GHNL JQOHUGH DQNHW VRQXoODUÕQÕQ GH÷HUOHQGLUHUHNWDOHSOHUGR÷UXOWXVXQGD\HQL
SURMHOHUKD]ÕUODQDFD÷ÕND\GHGLOGL
$ø86726(</h/
%DúNDQ7XUVXQ¶D
WHúHNNUHWWLOHU
Antalya’nın
Döşemealtı
ilçesindeki
Çıplaklı TOKİ
konutlarında,
yerleşimin
başlamasıyla
ortaya çıkan
sorunlar da
çözülmeye
başlandı
T
2.ø VDNLQOHUL VRUXQ
o|]PQH
NDWNÕODUÕQGDQ GROD\Õ
'|úHPHDOWÕ %HOHGL\H %DúNDQÕ 1XUHWWLQ 7XUVXQ¶D WHúHNNU HWWL
'|úHPHDOWÕ %HOHGL\HVL 72.ø
NRQXWODUÕQÕQ oHYUH YH UHIM G]HQOHPHVLQL\HQLGHQ\DSWÕ']HQOHPH\OH \HúLO ELU J|UQPH
NDYXúDQ NRQXWODUÕQ HWUDIÕQD
3DUN YH %DKoHOHU 0GUO÷
WDUDIÕQGDQ ELQOHUFH D÷Do GLNLOGL72.øNRQXWODUÕQGDEXOXQDQ
RNXOXQoHYUHG]HQOHPHVLLOHVXODPDVLVWHPLGH'|úHPHDOWÕ%HOHGL\HVL WDUDIÕQGDQ \DSÕOGÕ %HOHGL\H ELU \DQGDQ GD 72.ø¶QLQ
oHYUH GXYDUÕ oDOÕúPDVÕQÕ VUGU\RU %HOHGL\H HNLSOHUL VLWH
LoLQH \DSWÕNODUÕ KDYX]ODUOD PRGHUQELUoHYUHG]HQOHPHVLJHUoHNOHúWLUL\RU$\UÕFDoRFXNR\XQ
$.'(1ú=%(/('ú<(/(5%ú5/úøú
JUXSODUÕNDPHO\DVSRUDOHWOHUL
RWXUPDEDQNODUÕYHoHYUHD\GÕQODWPDVÕ\DSÕOGÕ
72.ø \HúLOOHQGLUPH oDOÕúPDODUÕQÕ VWOHQHQ '|úHPHDOWÕ %HOHGL\HVL¶QH WHúHNNU HGHQ
6LWH0GU%Q\DPLQg]\XUW
³*|UHYOHUL ROPDGÕ÷Õ KDOGH ELUoRN VRUXQXPX]X o|]PH NDYXúWXUDQ %DúNDQÕPÕ] 1XUHWWLQ
7XUVXQ¶D WP 72.ø VDNLQOHUL
DGÕQD WHúHNNU HGL\RUX] +HU
DUDGÕ÷ÕPÕ]GD NROD\OÕNOD XODúDELOGL÷LPL] KDON DGDPÕ RODQ
ELU EDúNDQD VDKLS ROPDNWDQ
VRQ GHUHFH PHPQXQX] <DSWÕ÷Õ oDOÕúPDODUOD dÕSODNOÕ 72.ø
NRQXWODUÕQÕ |UQHN \DúDP DODQÕ
NRQXPXQDJHWLUGL+DODGHYDP
HGHQ oDOÕúPDODU WDPDPODQGÕ÷ÕQGDVRV\DOGRQDWÕDODQODUÕPÕ]
\DúDPÕPÕ]Õ NROD\ODúWÕUDFDNWÕU´
GHGL
$ø86726(</h/
Kaş, yamaç paraşütü ve dağ
bisikletinde lider olmak istiyor
$QWDO\D·QÖQ.DûLOoHVLGDOÖûWXUL]PLQGHJ|VWHUGLøLEDûDUÖ\ÖGDø
ELVLNOHWLYH\DPDoSDUDûWQGHGHJ|VWHUPH\LKHGHÁL\RU
B
HOHGL\H %DúNDQÕ $EGXOODK *OWHNLQ .Dú¶Õ GDOÕú WXUL]PLQGH ROGX÷X JLEL GD÷ ELVLNOHWL \DPDo SDUDúWGR÷D\U\úYH1RUGLF
:DONLQJøVNDQGLQDY \U\ú YH NOWU
WXUODUÕQGDGQ\DGDFD]LEHPHUNH]L\DSDFDNODUÕQÕV|\OHGL
.Dú¶WDGDOÕúWXUL]PLQGHQVRQUDGDKDID]OD
GR÷D VSRUX \DSÕPÕQÕ \D\JÕQODúWÕUPDN LoLQ
oDOÕúPD \DSWÕNODUÕQÕ EHOLUWHQ *OWHNLQ \DSWÕNODUÕoDOÕúPDLOHLOoHOHULQGHWXUL]PLD\GDQ
¶D oÕNDUPDN LVWHGLNOHULQL LIDGH HWWL .Dú¶WD
GDOÕú WXUL]PL \DQÕ VÕUD VRQ \ÕOODUGD \DPDo
SDUDúW GD÷ ELVLNOHWL 1RUGLF :DONLQJ
WUHNNLQJGR÷D \U\ú DQWLN NHQW WXUODUÕQD \R÷XQ LOJL ROGX÷XQX DQODWDQ *OWHNLQ
\DSDFDNODUÕ WDQÕWÕPODUOD \DPDo SDUDúWQ-
$.'(1ú=%(/('ú<(/(5%ú5/úøú
GH .Dú¶Õ gOGHQL] %DEDGD÷¶GDQ GDKD HWNLQ
KDOHJHWLUHFHNOHULQLND\GHWWL*OWHNLQ³.Dú
GDOÕúWXUL]PLQGHELUGQ\DPDUNDVÕ+HU\ÕO
ELQOHUFH GDOÕú WXWNXQX WXULVW .Dú¶D GDOPD\D
JHOL\RU øOoHPL]GH WXUL]PL \ÕOÕQ JQQH\D\PDNLoLQGDOÕúWXUL]PLLOHELUOLNWHGD÷
ELVLNOHWL GR÷D \U\ú 1RUGLF :DONLQJ
YH\DPDoSDUDúWXoXúXVSRUODUÕQÕ\D\JÕQODúWÕUPDN LVWL\RUX] .Dú¶ÕQ FR÷UDIL LNOLP YH
GR÷DJ]HOOL÷L\DPDoSDUDúWYHGD÷ELVLNOHWL \DSÕPÕQD oRN HOYHULúOL $YUXSDOÕ GD÷ ELVLNOHWL WXWNXQODUÕQÕ .Dú¶D EHNOL\RUX] 3HGDO
VHYHUOHULQ /LN\D WXUX LOH JHoPLúH \ROFXOXN
\DSPDVÕQÕLVWL\RUX]´GL\HNRQXúWX.Dú7XUL]P YH 7DQÕWÕP 'HUQH÷L %DúNDQÕ 0XVWDID
(ULú GQ\DGD .Õ]ÕOGHQL]¶GHQ VRQUD HQ ID]OD
GDOÕúÕQ\DSÕOGÕ÷Õ\HULQ.DúROGX÷XQXV|\OHGL
$ø86726(</h/
Havai
fişek
yönlerini
şaşırtıyor
$QWDO\D·QÖQ0DQDYJDWLOoHVLQHEDøOÖ.Ö]ÖORW%HOHGL\H
%DûNDQÖ0XVWDID.HoHU
KDYDLÀûHNDWÖPÖQÖQFDQOÖODU]HULQGHNDOÖFÖNRUNX
ROXûWXUGXøXQXV|\OHGL
&
DUHWWD FDUHWWD WU
GHQL] NDSOXPED÷DODUÕQÕQ UHPH DODQODUÕQGD KDYDL ILúHN
DWÕPÕQÕQ oRN WHKOLNHOL ROGX÷XQX
EHOLUWHQ .HoHU \XPXUWDGDQ oÕNDQ\DYUXODUÕQKDYDLILúHNDWÕOGÕ÷ÕQGDNRUNXGDQGHQL]HXODúDPDGÕNODUÕQÕND\GHWWL
HAVAİ FİŞEK YASAK
%HOGHOHUL .Õ]ÕORW¶XQ $NGHQL]
ONHOHUL oDQD÷ÕQGD GQ\DQÕQ
HQ QDGLU GHQL] NDSOXPED÷DVÕ
UHPH DODQODUÕQGD ELUL ROGX÷XQX EHOLUWHQ .HoHU E|OJHOHULQGH FDUHWWD FDUHWWDODUÕQ UDKDWVÕ]
ROPDPDVÕ LoLQ WXULVWLN H÷OHQFH
PHNkQODUÕQGDQ KDYDL ILúHN DWÕPÕQÕ \DVDNODGÕNODUÕQÕ LIDGH HWWL
%HOGHOHULQGHNLORPHWUHOLNVDKLO
úHULGLQGH GHQL] NDSOXPED÷DVÕ UHPH DODQÕ ROGX÷XQXQ DO-
WÕQÕ oL]HQ .HoHU KHU \XYDGD LVH
RUWDODPD LOH \XPXUWDQÕQ
EXOXQGX÷XQXND\GHWWL
.HoHU³+DYDLILúHNDWÕPÕFDQOÕODUGDNDOÕFÕNRUNXODUDQHGHQROX\RU<DSWÕ÷ÕPÕ]DUDúWÕUPD\DJ|UH
¶ÕQ]HULQGHFDQOÕ\D]DUDUÕYDU
+DYDL ILúHN DWÕOGÕ÷ÕQGD NXúODU
NRUNXGDQDQLELUúHNLOGHXoXú\DSÕ\RU +DYDL ILúHN DWÕPÕ \XPXUWDGDQ oÕNDQ GHQL] NDSOXPED÷D
\DYUXODUÕQÕoRNNRUNXWX\RU<DYUXODU NRUNXGDQ \DQOÕú LVWLNDPHWH JLGHUHN GHQL]H XODúDPD\DUDN
|OHELOL\RU +DYDL ILúHN FDQOÕODU
\DQÕVÕUDWDULKLHVHUOHUHGHE\N
]DUDU YHUL\RU PLO\RQ \ÕOGÕU
GQ\DGDYDURODQGHQL]NDSOXPED÷DODUÕQÕKDYDLILúHNDWDUDNNRUNXWPD\DKLoNLPVHQLQKDNNÕ\RN
'Q\DPÕ]ÕQ HQ HVNL YDUOÕNODUÕQÕ
NHQGLH÷OHQFHPL]LoLQNRUNXWPD\DOÕP´GL\HNRQXúWX
$.'(1ú=%(/('ú<(/(5%ú5/úøú
$ø86726(</h/
.×]×ORW%HOHGL\H%DüNDQ×
0XVWDID.HoHU
%HOHGL\H\H\×O|QFHGDYDDoDQ+DVDQ2NüDU
GDYD\×ND]DQ×QFD\ROXWHO|UJOHUOHNDSDWW×UP×üW×
%DúNDQ+DWLSR÷OX
7HO|UJOHULDoDFD÷Õ]
$
2ED%HOHGL\H%DüNDQ×(PLQ+DWLSRùOX
QWDO\D¶QÕQ $ODQ\D LOoHVLQGH \ÕO |QFH DoÕODQ GDYD VRQXFXQGD GDYD\Õ ND\EHGHQ
EHOHGL\H WHO |UJOHUOH NDSDWÕODQ \ROX WHNUDU DoDFDN
$ODQ\D LOoHVLQH ED÷OÕ 2ED
EHOGHVLQGH EXOXQDQ )DWLK
&DGGHVL ]HULQGH DUVDVÕQD
\RO \DSÕOGÕ÷Õ LoLQ EHOHGL\H\H
\ÕO |QFH GDYD DoDQ +DVDQ
2NúDUGDYD\ÕND]DQÕQFD\ROX
WHO |UJOHUOH NDSDWWÕUPÕúWÕ
9DWDQGDúODUÕQ YH oHYUHGH
EXOXQDQ HVQDI LOH LúoLOHULQLQ
PD÷GXU ROGX÷X ROD\OD LOJLOL
DUVD VDKLEL +DVDQ 2NúDU¶D
XODúÕODPD]NHQ 2ED %HOHGL\H %DúNDQÕ (PLQ +DWLSR÷OX ROD\ÕQ JHoPLúLQLQ \ÕOD
$.'(1ú=%(/('ú<(/(5%ú5/úøú
GD\DQGÕ÷ÕQÕ EHOLUWWL 2OD\ÕQ
KXNXNHQ GR÷UX ROGX÷XQX
EHOLUWHQ %DúNDQ +DWLSR÷OX
EX VH]RQ G|QHPLQGH DKODNHQE|\OHELUGDYUDQÕúÕQHWLN
RODUDNGR÷UXROPDGÕ÷ÕQÕV|\OHGL%DúNDQ+DWLSR÷OX³%XJQEXROD\ÕDúDFD÷ÕPÕ]ÕGúQ\RUXP \ÕO JHoHQ ELU
PDKNHPH VUHFL YDU %HOHGL\H YH úDKVÕQ KXNXNL SUREOHPOHULQGHQGROD\ÕELUVUHo
ROGX%HOHGL\H RODUDNGDYD\Õ
ND\EHWWLN6RUXQEXJQHNDGDU VDUNPÕú $PD o|]PH
NDYXúDFD÷ÕQD LQDQÕ\RUXP
<ROX LQúDOODK DoDFD÷Õ] *|UúPHOHULPL] GHYDP HGL\RU
øVWLPODN \ROX\OD \DGD ELU
SODQEXODUDNNRQX\Xo|]PH
NDYXúWXUDFD÷Õ]´GHGL
$ø86726(</h/
Başkan Özdemir Tosmur
pazar esnafını ziyaret etti
%DûNDQg]GHPLU
pazaryeri
HVQDIÖQD
PûWHULOHUH
NDUûÖKHU]DPDQ
nazik ve sorumlu
GDYUDQÖOPDVÖ
JHUHNWLøLQH
LûDUHWHWWL
T
RVPXU %HOHGL\H
%DúNDQÕ 0XVD
g]GHPLU SD]DU
\HULQL
]L\DUHW
HGHUHN HVQDI YH YDWDQGDúODUÕQVRUXQODUÕQÕYHWDOHSOHULQL
GLQOHGL3D]DU\HUOHULQLQGDKD
VD÷OÕNOÕ YH G]HQOL ROPDVÕ
DPDFÕ\OD \HQL X\JXODPDODUD
JLGHQ7RVPXU%HOHGL\HVLGHQHWLPOHULQLVÕNODúWÕUGÕ
3D]DU \HULQGH LQFHOHPHOHUGH EXOXQDQ %HOHGL\H
%DúNDQÕg]GHPLUHVQDIWDQ
WH]JkKODUGDNL
UQOHULQ
]HULQH HWLNHW NR\PDODUÕ-
$.'(1ú=%(/('ú<(/(5%ú5/úøú
QÕ LVWHGL 0úWHULOHUH NDUúÕ
KHU]DPDQQD]LNYHVRUXPOX GDYUDQÕOPDVÕ JHUHNWL÷LQH LúDUHW HGHQ %DúNDQ g]GHPLU ³3D]DU \HULPL]GH
NXUDOODUÕPÕ]D ULD\HW HGHQ
KHUNHVH\HUYDU
3D]DU\HULPL]GHWPSD]DU
HVQDIÕQÕQ JYHQFHVL EHOHGL\HPL]GLU+HUNHV ELUELULQLQ
KDNNÕQDKXNXNXQDULD\HWHWWL÷LPGGHWoHGHSD]DUÕPÕ]GDKX]XUYHJYHQOLDOÕúYHULú
NHQGLOL÷LQGHQ RUWD\D oÕNDFDNWÕU´úHNOLQGHNRQXúWX
$ø86726(</h/
7RVPXU¶GDVRNDNYH
FDGGHOHU\HQLOHQL\RU
7RVPXU%HOHGL\HVL
halka daha modern
ELU\DûDPVUGUPHNLoLQVRNDNYH
caddelerde yenilePHoDOÖûPDVÖJHUoHNOHûWLUL\RU
$
QWDO\D¶QÕQ $ODQ\D
LOoHVLQH
ED÷OÕ 7RVPXU
EHOGHVLQGH EHOHGL\H VRNDN YH FDGGHOHUGH
\HQLOHPH oDOÕúPDVÕ \DSÕ\RU
dDOÕúPDODUÕ \HULQGH LQFHOH\HQ %HOHGL\H %DúNDQÕ 0XVD
g]GHPLU PHYFXW SDUNODUD
\HQL R\XQ JUXSODUÕ LODYH HWWLNOHULQL D÷Do YH oLoHNOHUOH
GRQDWWÕNODUÕQÕ V|\OHGL 2NXO
\ROXQGD VÕFDN DVIDOW oDOÕúPDVÕ \DSWÕNODUÕQÕ LIDGH HGHQ
%DúNDQ g]GHPLU DVIDOW |Q-
$.'(1ú=%(/('ú<(/(5%ú5/úøú
FHVL \D÷PXU VX\X GUHQDM
YH NDOGÕUÕP oDOÕúPDODUÕQD EDúODGÕNODUÕQÕ ND\GHWWL
+D]ÕUOÕNODUÕ WDPDPODGÕNWDQ
VRQUD \RO DVIDOWOD\DFDNODUÕQÕ EHOLUWHQ %DúNDQ g]GHPLU
³%XUDGD LNDPHW YH XODúÕP
VD÷OD\DQ KDONÕPÕ]D GDKD WHPL]JYHQLOLUELURUWDPVD÷OD\DFD÷Õ] %HOHGL\H RODUDN
WP IDDOL\HW YH oDOÕúPDODUÕ
KDONÕPÕ]D GDKD PRGHUQ ELU
\DúDP VUGUPHN LoLQ JHUoHNOHúWLUL\RUX]´GHGL
$ø86726(</h/
6$5,/$5
40 yıl sonrasına
göre planlanıyor
0
DQDYJDW GHVWLQDV\RQXQGD WXUL]PLQ
KHU PHYVLP FDQOÕ
ROPDVÕ YH ELQ
\DWDN NDSDVLWHVL EXOXQPDVÕ QHGHQL\OHE|OJHQLQ$QDGROX¶GDQ\R÷XQ
J|oDOGÕ÷ÕQÕEHOLUWHQ%DúNDQ(UVR\
J|oVRQUDVÕWXUL]PVHNW|UQGHoDOÕúDQODUÕQ EHOGHHULQLQ LOoH PHUNH]LQH \DNÕQ ROPDVÕQGDQ JHQHOGH
6DUÕODU¶D\HUOHúWL÷LQLND\GHWWL
6DUÕODU¶GD \DSWÕNODUÕ DOW\DSÕ YH
VW\DSÕ oDOÕúPDODUÕ LOH LOJLOL ELOJL YHUHQ (UVR\ 0DQDYJDW¶ÕQ EHOGHOHUL LoLQGH 6LGH¶GHQ VRQUD HQ
ID]OD QIXV DUWÕúÕQ EHOGHOHULQGH
ROGX÷XQX V|\OHGL %HOGHOHULQGH
$QDGROX¶GDQ J|oOHUOH VRQ \ÕO
LoLQGH\]GH¶QQ]HULQGHoRN
E\N QIXV DUWÕúÕQÕQ ROGX÷XQX
EHOLUWHQ (UVR\ WXUL]P EHOGHVLQH
\DSWÕNODUÕ NDOÕFÕ \DWÕUÕPODUÕ YL]\RQXQD J|UH úHNLOOHQGLUGLNOHULQL ND\GHWWL 7UNL\H øVWDWLVWLN
.XUXPX7hø.¶LQ $GUHVH 'D\DOÕ
1IXV .D\ÕW 6LVWHPL$'1.6 YH-
ULOHULQH J|UH 6DUÕODU¶ÕQ QIXVXQXQ
ELQROGX÷XQXEHOLUWHQ(UVR\
DUWDQ QIXVXQD NDUúÕ GD WXUL]P
EHOGHVLQLQDOWYHVW\DSÕoDOÕúPDODUÕQÕ KDONÕQ \ÕO LKWL\DFÕQÕ NDUúÕOD\DFDN úHNLOGH \HQLGHQ GL]D\Q
HWWLNOHULQLND\GHWWL
YOĞUN GÖÇ VAR
(UVR\V|]OHULQLú|\OHVUGUG
³%LOLQGL÷L ]HUH 0DQDYJDW GQ\DQÕQ VD\ÕOÕ WXUL]P E|OJHOHULQGHQ
ELUL%|OJHPL]LQELQ\DWDNNDSDVLWHVL YDU 0DQDYJDW YH EHOGHOHUL WXUL]P VHNW|UQGH oDOÕúPDN
LoLQJHOHQOHUOH$QDGROX¶GDQ\R÷XQ
J|o DOÕ\RU 6DUÕODU LOoH PHUNH]LQH
\DNÕQ ROGX÷X LoLQ J|oOHULQLQ E\N oR÷XQOX÷X EHOGHPL]H ROX\RU
\ÕOLoLQGHLoLQGHEHOGHPL]LQQIXVX ELQOHUGHQ ELQLQ ]HULQH
oÕNWÕ$QDGROX¶GDQJ|oROGX÷XVUHFH GH DUWÕúÕQ GHYDP HGHFH÷LQH
LQDQÕ\RUX] 2QXQ LoLQGH DOW\DSÕ
YHVW\DSÕoDOÕúPDODUÕPÕ]Õ\ÕO
VRQUDVÕQDJ|UH\DSÕ\RUX]´GHGL
$.'(1ú=%(/('ú<(/(5%ú5/úøú
$ø86726(</h/
%DûNDQ(UVR\DUWDQ
QIXVNDUûÖVÖQGDWXUL]P
EHOGHVLQLQDOW
YHVW\DSÖ
oDOÖûPDODUÖQÖKDONÖQ
\ÖOLKWL\DFÖQÖ
NDUûÖOD\DFDN
ûHNLOGH\HQLden dizayn
ettiklerini
kaydetti
Başkan Çetinkaya
çalışmaları inceledi
Kumluca Beledi\H%DûNDQÖ+VDPHWWLQdHWLQND\D
Belediye Meclis
h\HOHULQLLOoHGH
\DSÖPÖGHYDP
eden ve hizmette olan tesisleri
JH]GLUGL
.
XPOXFD %HOHGL\H
%DúNDQÕ
+VDPHWWLQ dHWLQND\D
%HOHGL\H
0HFOLV h\HOHULQL LON RODUDN LOoH
PHUNH]LQGHQ JHoPHNWH RODQ
*DYXU 'HUHVL h]HULQGH \DSÕOPDNWD RODQ ÕVODK oDOÕúPDODUÕQÕ\DSÕOGÕ÷ÕDODQDJ|WUG
%DúNDQ dHWLQND\D¶QÕQ EXUDGD
YHUGL÷L ELOJL\H J|UH .DSDOÕ
3D]DU\HULQLQ JQH\ NÕVPÕQGDEXOXQDQDODQDKDYX]ODUYH
IÕVNL\HOHU \DSÕODFDN %X oDOÕúPDODU HQ JHo ¶\H NDGDU
WDPDPODQDFDN +H\HW GDKD
VRQUD øOoH¶QLQ GHQL] VDKLOLQGH \DSÕPÕ GHYDP HGHQ VDKLO
SURMHVLQLQ X\JXODQGÕ÷Õ DODQD
JHOGL %DúNDQ dHWLQND\D VDKLOSURMHVLNDSVDPÕQGD\D]OÕN
G÷Q VDORQX NDIHWHU\DODU
KDYX] JLEL WHVLVOHULQ \DSÕODFD÷ÕQÕ YH EX oDOÕúPDODUÕQ GD
1LVDQWDULKLQHNDGDU
WDPDPODQDFD÷ÕQÕ V|\OHGL %HOHGL\H%DúNDQÕYHPHFOLV\HOHUL DUÕWPD WHVLVOHULQH JHoWL
%DúNDQ dHWLQND\D DUÕWPD WHVLVLQLQ NDSDVLWHVL YH oDOÕúPDODUÕKDNNÕQGDPHFOLV\HOHULQH
ELOJLYHUGL
+H\HWLQüDDW×GHYDPHGHQ$NGHQL]hQLYHUVLWHVL.XPOXFD0HVOHN<NVHN2NXOXQXYHNDW×DW×No|SGHSRODPDWHVLVOHULQLJH]GL
$.'(1ú=%(/('ú<(/(5%ú5/úøú
$ø86726(</h/
$%'¶OLKH\HWWHQ%DúNDQ
dHWLQND\D¶\D]L\DUHW
.
DGÕQ dLIWoLOHUH <|QHOLN 7DUÕPVDO øúOHWPHFLOLN (÷LWLP
3URMHVL¶QLQ $QWDO\D D\D÷ÕQÕ KD]ÕUODPDN ]HUH
$%'¶GHQ JHOHQ 5XWJHUV hQLYHUVLWHVL 7DUÕP *ÕGD YH .D\QDN (NRQRPLVL %|OP¶QGHQ
7DUÕPVDO LúOHWPHFLOLN 8]PDQÕ 3URI 'U 5RELQ %UXPILHOG
6WUDWHMLN øOHWLúLP 'DQÕúPDQÕ
0LFN0LQDUG$NGHQL]hQLYHUVLWHVL =LUDDW )DNOWHVL 7DUÕP
(NRQRPLVL %|OP g÷UHWLP
h\HVL3URI'U%XUKDQg]NDQ
LOH ELUOLNWH .XPOXFD¶\D JHOGL
.XPOXFD %HOHGL\H %DúNDQÕ
+VDPHWWLQ dHWLQND\D¶\D NRQX\ODLOJLOLELOJLYHUHQ$NGHQL]
hQLYHUVLWHVL =LUDDW )DNOWHVL
7DUÕP(NRQRPLVL%|OPg÷UHWLP h\HVL 3URI 'U %XUKDQ
g]NDQ $%'¶GH H\DOHWWH ELQ NDGÕQ oLIWoLQLQ NDWÕOÕPÕ\OD
X\JXODQDQ YH EDúDUÕOÕ VRQXoODUD XODúÕODQ 7DUÕPVDO øúHWPHFLOLN3URMHVL¶QL7DUÕP*ÕGD
YH +D\YDQFÕOÕN øO 0GUO÷
LúELUOL÷L LOH $QWDO\D¶GD X\JXODQDFD÷ÕQÕ EHOLUWWL 3URI 'U
g]NDQ SURMHQLQ WHPHO DPDFÕQÕQ NDUOÕ YH VUGUOHELOLU
ELU WDUÕPVDO UHWLP IDDOL\HWL
LoLQ NDGÕQ oLIWoLOHULQ LúOHWPH
\|QHWLFLOL÷L NRQXVXQGD ELOJL YH EHFHUL G]H\OHULQL DUWWÕUPDN ROGX÷XQX V|\OHGL
=L\DUHWVRQXQGD%DúNDQdHWLQND\D NRQXNODUÕQD .XPOXFD¶\Õ
WDQÕWDQNLWDSKHGL\HHWWL
$.'(1ú=%(/('ú<(/(5%ú5/úøú
$ø86726(</h/
$%'·GHH\DOHWWHELQNDGÖQ
oLIWoLQLQNDWÖOÖPÖ
LOHX\JXODQDQ
¶7DUÖPVDOùûOHWmecilik Projesi’ni
WDQÖWPDNLoLQ
$QWDO\D·QÖQ.XPOXFDLOoHVLQHJHOHQ
KH\HW%HOHGL\H
%DûNDQÖ+VDPHWWLQdHWLQND\D·\Ö
ziyaret etti
Manavgat Şelalesi’ne
=ø<$5(7dø$.,1,
'
Q\DFD QO 0DQDYJDW ùHODOHVL
DNWLIWXUL]PVH]RQXQXQHQKDUHNHWOLJQOHULQL\DúÕ\RU0DQDYJDW
ùHODOHVL¶QL JQON ELQ \HUOL YH
\DEDQFÕ WXULVW ]L\DUHW HGL\RU $÷XVWRV D\ÕQGD HQ ID]OD WXULVW \R÷XQOX÷XQX 5XV øQJLOL]
YHøVNDQGLQDYONHYDWDQGDúODUÕROXúWXUX\RU
dD÷OD\DQD JHOHQ 5XV WXULVW \R÷XQOX÷X HVQDIÕQ \]Q JOGU\RU 0DQDYJDW¶ÕQ 6DUÕODU
%HOHGL\H%DúNDQÕ0XVWDID(UNDQ(UVR\
\ÕOÕLoLQGHoD÷OD\DQÕPLO\RQWXULVWLQ]L\DUHW
HWPHVLQLWDKPLQHWWLNOHULQLV|\OHGLdD÷OD\DQÕ
JHoHQ\ÕOELQWXULVWLQ]L\DUHWHWWL÷LQLEHOLUWHQ(UVR\$QWDO\D¶\DWDWLOHJHOHQYHJH]L\DSPD\Õ VHYHQ WXULVWOHULQ |QHPOL oR÷XQOX÷XQX
'GHQ.XUúXQOX6LGH$QWLN.HQW3HUJH0DQDYJDW,UPD÷Õ¶QGDERWWXUX.OOL\H&DPLL¶QL
$.'(1ú=%(/('ú<(/(5%ú5/úøú
]L\DUHW HWWLNWHQ VRQUD 0DQDYJDW ùHODOHVL¶QH
X÷UDPDGDQ NDOGÕNODUÕQÕ NRQDNODPD WHVLVLQH JHUL G|QPHGLNOHULQL ND\GHWWL 0DQDYJDW
ùHODOHVL¶QLQ7UNL\H¶QLQGQ\DGDGR÷DOJ]HOOLNOHULQLQ WDQÕWÕOPDVÕQD E\N NDWNÕ VD÷ODGÕ÷ÕQÕEHOLUWHQ(UVR\oD÷OD\DQD\ÕOOÕNGQ\DQÕQ
ONHYDWDQGDúÕQÕQJ|UPH\HJHOGL÷LQLLIDGH
HWWL(UVR\³$NWLIWXUL]PVH]RQXQXQRUWDODUÕQDGR÷UXúHODOH\H\HUOLYH\DEDQFÕWXULVW]L\DUHWOHULDUWÕúJ|VWHUL\RU$QWDO\D¶\DWDWLOHJHOHQ
øVNDQGLQDYYHøQJLOL]WXULVWOHUoD÷OD\DQGDKDWÕUD IRWR÷UDIÕ oHNWLUPHGHQ JLWPL\RU $÷XVWRV
D\ÕQÕQLONJQQGHLVHWXULVW\R÷XQOX÷XQX
5XV %D÷ÕPVÕ] 'HYOHWOHU 7RSOXOX÷X%'7 YH
øVNDQGLQDY WXULVWOHU ROXúWXUGX 6RQ \ÕOODUGD
øVNDQGLQDY ONH YDWDQGDúODUÕQÕQ 0DQDYJDW
ùHODOHVL¶QHLOJLVLoRN\NVHN´GL\HNRQXúWX
$ø86726(</h/
Bucak’ta toplum yararına
çalışma projesi
B
XUGXU¶XQ %XFDN LOoHVLQGH øúNXU 7RSOXP <DUDUÕQD dDOÕúPD 3URJUDPÕ %XFDN %HOHGL\HVL WDUDIÕQGDQ KD]ÕUODQDQ
SURMH LOH KD\DWD JHoLULOL\RU 3URMH NDSVDPÕQGD NLúL D\ VUH LOH Lú VDKLEL RODFDN
%XFDN%HOHGL\H%DúNDQÕ5DPD]DQ$\D]7RSOXP<DUDUÕQDdDOÕúPD3URJUDPÕoHUoHYHVLQGHKD]ÕUODQDQSURMH\LKD\DWDJHoLUHFHNOHULQL
EHOLUWWL3URMHQLQWRSOXP\DUDUÕQDELULú\DGD
KL]PHWLQJHoLFLRODUDN\UWOG÷ELULVWLKGDPH÷LWLPPRGHOLROGX÷XQXKDWÕUODWDQ%DúNDQ $\D] ³7<d3 NDSVDPD DOÕQDQ NLúLOHULQ
NHQGLLVWHNOHUL\OHWRSOXP\DUDUÕQDELULúWHJHoLFLRODUDNLVWLKGDPODUÕQÕLúoLOHUHDVJDULFUHW|GHQPHVLQLYHVRV\DOVLJRUWDSULPOHULQLQ
NDUúÕODQPDVÕQÕ |QJ|UPHNWHGLU %X NDSVDPGD 3DUN YH %DKoHOHU 0GUO÷QGH NLúL
D\ VUH LOH Lú VDKLEL RODFDN´ GL\H NRQXúWX
øú EDúYXUXODUÕQÕQ øúNXU %XUGXU øO 0GUO÷QH \DSÕOGÕ÷ÕQÕ ND\GHGHQ %DúNDQ $\D] NLúLOLN NRQWHQMDQD NLúLQLQ EDúYXUGX÷XQX
EHOLUWWL3URMHNDSVDPÕQGDLVWLKGDPHGLOHFHN
LúoL\HGDKDLKWL\DoROGX÷XQXELOGLUHQ%DúNDQ$\D]³øúHEDúOD\DQWPDUNDGDúODUDKD\ÕUOÕROVXQ´GHGL
Yağmur suyu drenaj hattı
2. etap çalışmaları sürüyor
B
XUGXU¶XQ %XFDN LOoH %HOHGL\HVL
øQFH\RO¶GD\D÷PXUVX\XSUREOHPLQLQo|]PQH\|QHOLNRODUDNLNLQFLHWDSoDOÕúPDODUÕQÕVUGU\RU
%XFDN %HOHGL\H %DúNDQÕ 5DPD]DQ $\D]
øQFH\RO¶GD \UWOHQ oDOÕúPDODUÕ <HQL
0DKDOOH 0XKWDUÕ øEUDKLP 6D÷DU LOH ELUOLNWH LQFHOHGL %DúNDQ $\D] øQFH\RO \D÷PXU VX\X YH VHO VX\X VRUXQXQXQ o|]P LoLQ JHoWL÷LPL] \ÕO \DSÕPÕQD EDúODQDQ
GUHQDM KDWWÕ \DSÕP SURMHVLQLQ LNLQFL HWDS
oDOÕúPDODUÕQD
EDúODGÕNODUÕQÕ
EHOLUWWL
%LULQFL HWDS oDOÕúPDODUÕQGD øQFH\RO¶XQ
)DWLK 0DKDOOHVL VÕQÕUODUÕQGD NDODQ E|OPQQ \D÷PXU VX\X SUREOHPLQLQ o|]OG÷Q ND\GHGHQ %DúNDQ $\D] ³øQFH\RO
$.'(1ú=%(/('ú<(/(5%ú5/úøú
\D÷PXU VX\X GUHQDM KDWWÕ SURMHVLQLQ LNLQFL HWDS oDOÕúPDODUÕ <HQL 0DKDOOH VÕQÕUODUÕQGDNL NDODQ E|OPQ NDSVÕ\RU´ GHGL
øQFH\RO¶GDNLoDOÕúPDODUÕ%XFDN%HOHGL\H%DúNDQÕ 5DPD]DQ $\D] LOH ELUOLNWH LQFHOH\HQ
<HQL 0DKDOOH 0XKWDUÕ øEUDKLP 6D÷DU LVH
³ < Õ O O D U G Õ U
N D Q D \ D Q
\DUD DUWÕN
\ D S Õ O Õ \ R U øQFH\RO DUWÕN \D÷PXU
VX\X VRUXQXQGDQNXUWXOX\RU´GL\H
NRQXúWX
$ø86726(</h/
/
Anders Ohlsson
6ø'(¶'(
TÜKE TAPINAĞI GÜN
YÜZÜNE ÇIKIYOR
$.'(1ú=%(/('ú<(/(5%ú5/úøú
(</h/(.ú0
h
QO WXUL]P
úHKULQGH \ÕO
|QFH 3URI
'U $ULI 0ILG 0DQVHO WDUDIÕQGDQ EDúODWÕODQ ND]Õ oDOÕúPDODUÕ
$QDGROX hQLYHUVLWHVL
$UNHRORML %|OP %DúNDQÕ 'Ro 'U +VH\LQ
6DEUL $ODQ\DOÕ EDúNDQOÕ÷ÕQGD\UWO\RU
NLúL LOH \DSÕODQ ND]ÕGD
HNLS oDOÕúPD EDúNDQOÕ÷ÕQÕ 'Ro 'U +VH\LQ
$ODQ\DOÕ¶QÕQ HúL 'Ro
'U )HULúWDK $ODQ\DOÕ
\UW\RU .OWU YH
7XUL]P%DNDQOÕ÷ÕDGÕQD
ND]Õ VDKD NRPLVHUOL÷LQL
LVHDUNHRORJ)HUKDQ%\N\|UN \DSÕ\RU .D]Õ
EDúNDQÕ +VH\LQ $ODQ\DOÕ(\OO¶GHELWHFHN
RODQ \D] G|QHPL ND]Õ
oDOÕúPDODUÕQD GHVWHN
YHUHFHN RODQ NLúL VD\ÕVÕQÕQ ¶H oÕNDFD÷ÕQÕ
LIDGHHWWWL
ÇALIŞMALARA 3 YIL
ÖNCE BAŞLANDI
Antalya’nın Manavgat ilçesine bağlı
bağğlı
andaa
Side Antik Kenti’nde 30 Haziranda
başlayan yaz dönemi arkeolojikk
kazıları 15 Eylül’de sona eriyorr
$.'(1ú=%(/('ú<(/(5%ú5/úøú
(</h/(.ú0
(</h/
(</
h (.ú0
$QWLNúHKLUGHND]ÕoDOÕúPDODUÕQD \ÕO |QFH
6LGH $QWLN 7L\DWUR¶GD
VRQGDM oDOÕúPDVÕ \DSDUDN
EDúODGÕNODUÕQÕ
EHOLUWHQ $ODQ\DOÕ EX
VHQH ND]ÕODUÕQ .X]H\GR÷X $ODQÕ 'LRQ\VRV
7DSÕQD÷Õ 'R÷X .DSÕVÕ
7\FKH 7DSÕQD÷Õ /DWULQD7DNYHoHYUHVLLOHWDSÕQDNODUE|OJHVLQGH\R÷XQODúDFD÷ÕQÕ V|\OHGL
'Ro'U)HULúWDK$ODQ\DOÕND]ÕODUÕQ\ÕO|QFH
'LRQ\VRV 7DSÕQD÷Õ¶QÕQ
NDUúÕVÕQGD
\DSWÕNOD-
UÕ oDOÕúPDQÕQ GHYDPÕ QLWHOL÷LQGH ROGX÷XQX
ND\GHWWL6LGH$QWLN.HQWL¶QGHNL\D]G|QHPL
ND]Õ oDOÕúPDODUÕQD +D]LUDQGD EDúODGÕNODUÕQÕEHOLUWHQ$ODQ\DOÕoDOÕúPDODUÕQ(\OOGHVRQDHUHFH÷LQLLIDGHHWWL$YXVWXU\D*UD]
.DUO )UDQ]HQV hQLYHUVLWHVL $UNHRORML %|OP %DúNDQÕ 3URI 'U 3HWHU 6FKHUUHU LVH NLúLOLNHNLSOHND]ÕoDOÕúPDODUÕQDHúOLNHGL\RU
SİDE’Yİ SİDE YAPAN ANA UNSUR
ARKEOLOJİK ZENGİNLİĞİ
%HOHGL\HVL RODUDN $QDGROX hQLYHUVLWHVL¶QH
GHVWHN YHUGLNOHULQL EHOLUWHQ 8oDU 7NH
7DSÕQD÷Õ¶QÕQ ELU \ÕO LoLQGH D\D÷D NDOGÕUDUDN
]L\DUHWH DoÕODFD÷ÕQÕ V|\OHGL 8oDU V|]OHULQL
ú|\OHVUGUG³6LGH¶GHWDULKLQJQ\]QH
oÕNPDVÕ LoLQ $QDGROX hQLYHUVLWHVL¶QH GHVWH÷LPL] WDP 7UN WXUL]PLQLQ GQ\D\D DoÕODQ
SHQFHUHVL 6LGH¶GH ND]ÕODU \ÕOÕQGDQ EX
\DQD VU\RU 7NH 7DSÕQD÷Õ¶QÕQ D\D÷D NDOGÕUÕOPDVÕQÕVDEÕUVÕ]OÕNODEHNOL\RUX]´GHGL
6LGH %HOHGL\H %DúNDQÕ $EGXONDGLU 8oDU
WXUL]PEHOGHVLQGHNLWDULKLHVHUOHULQJQ\]QH oÕNPDVÕ LoLQ $QDGROX hQLYHUVLWHVL¶QLQ
6LGH¶GH \ÕO |QFH EDúODWWÕ÷Õ ND]Õ oDOÕúPDODUÕQD WDP GHVWHN YHUGLNOHULQL V|\OHGL 6LGH¶\L
6LGH\DSDQDQDXQVXUXQNOWUWDULKGR÷DO
J]HOOL÷L YH DUNHRORMLN ]HQJLQOL÷L ROGX÷XQX
EHOLUWHQ8oDU3DPILO\D¶QÕQEDúNHQWL6LGH¶QLQ
DUNHRORMLN ]HQJLQOL÷LQL NRUXPD YH JHOHFHN
QHVLOOHUH EÕUDNPD DGÕQD KHU WUO |]YHULOL
oDOÕúPD\DGHVWHNYHUPH\HNDUDUOÕROGXNODUÕQÕ ND\GHWWL 7NH 7DSÕQD÷Õ¶QÕQ JQ \]QH
oÕNDUWÕOPDVÕ YH D\D÷D NDOGÕUÕOPDVÕ LoLQ 6LGH
$.'(1ú=%(/('ú<(/(5%ú5/úøú
$ø86726(</h/
Side Belediyesi’nden
engelliler için yol
6
LGH %HOHGL\H %DúNDQÕ $EGXONDGLU
8oDU \DSWÕ÷Õ DoÕNODPDGD
7UDILNWH %LVLNOHWOL\H 6D\JÕ 3URMHVL
oHUoHYHVLQGH \DSDFDNODUÕ ELVLNOHW\ROXQD\UPHHQJHOOL
WXULVWOHU LoLQ GH HQJHOOL \ROX
\DSDFDNODUÕQÕ V|\OHGL %LVLNOHW YH HQJHOOL \ROXQXQ NLORPHWUH X]XQOX÷XQGD RODFD÷ÕQÕEHOLUWHQ8oDU\UPH
YH J|UPH HQJHOOL WXULVWOHULQ
\UUNHQ HQJHOOHUH WDNÕOPDPDVÕLoLQ$YUXSD%LUOL÷L$%
ONH NDOGÕUÕPODUÕQGD ROGX÷X
JLEL HQJHOOLOHUH \|QHOLN ND-
EDUWPDNDOGÕUÕPWDúÕGRNXQPDWLN ÕúÕNODQGÕUPD YH \|Q
OHYKDODUÕQÕQ 5XVoD øQJLOL]FH
YH$OPDQFDGLOOHULQGH\D]ÕODFD÷ÕQÕND\GHWWL8oDU³'Q\DQÕQ HQ PRGHUQ YH $%
NULWHUOHULQH X\JXQ ELVLNOHW
YH HQJHOOL \ROXQX 6LGH¶\H
\DSDFD÷Õ] 7UNL\H %LVLNOHW )HGHUDV\RQX7%)¶QD
YHUGL÷LPL] V|] ]HULQH ELVLNOHW \ROX YH HQJHOOL \ROX
\DSÕP oDOÕúPDODUÕQD EDúODGÕN <DNODúÕN NLORPHWUHOLN \ROX HQ NÕVD ]DPDQGD
ELWLUHUHNKL]PHWHDoDFD÷Õ]´
GL\HNRQXúWX
$.'(1ú=%(/('ú<(/(5%ú5/úøú
Antalya’nın Manavgat
ilçesine bağlı Side
Belediyesi engelli
turistleri tarihi ören
yerlerini rahat bir
şekilde gezebilmesi
için engelli yolu
yapıyor.
$ø86726(</h/
ATB’den köylüye tıbbi
aromatik bitki eğitimi
A
QWDO\D 7LFDUHW %RUVDVÕ $7%
7UNL\H¶GH \DNODúÕN PLO\RQ GRODUOÕN LKUDFDW KDFPLQH XODúDQ WÕEEL DURPDWLN ELWNLOHULQ GR÷UX KDVDW
HGLOPHVL KDVDW HGLOGLNWHQ VRQUD GD
UQND\EÕPH\GDQDJHOPHPHVLLoLQ
EDúODWWÕ÷Õ µ.HNLN 'HIQH YH $GDoD\Õ dHúLWOHUL +DVDW YH +DVDW 6RQUDVÕ
øúOHPOHU LoLQ <HQLOLNoL 0RGHO $UDúWÕUPDVÕ YH 3LORW 8\JXODPDVÕ 3URMHVL¶ NDSVDPÕQGD N|\OOHUL H÷LWL\RU
$7%¶QLQKD]ÕUODGÕ÷Õ7DUÕPVDO$UDúWÕUPDODU*HQHO0GUO÷¶QQ7$*(0GHVWHNOHGL÷Lµ.HNLN'HIQHYH
$.'(1ú=%(/('ú<(/(5%ú5/úøú
$GDoD\Õ dHúLWOHUL +DVDW YH +DVDW
6RQUDVÕ øúOHPOHU LoLQ <HQLOLNoL 0RGHO$UDúWÕUPDVÕYH3LORW8\JXODPDVÕ 3URMHVL¶ NDSVDPÕQGD $QWDO\D¶QÕQ
$ODQ\DLOoHVL%D\ÕUYH*]HOED÷N|\OHULQGHN|\OOHUH\|QHOLNX\JXODPDOÕH÷LWLPG]HQOHQGL
VERİM KAYBI ÖNLENECEK
7ÕEELYHDURPDWLNELWNLOHUGHYHULP
ND\EÕQÕ |QOHPHN DPDFÕ\OD EDúODWÕODQ SURMH NDSVDPÕQGD $ODQ\D¶QÕQ
%D\ÕU YH *]HOED÷ N|\OHULQH JLGHQ
$NGHQL] hQLYHUVLWHVL =LUDDW )DNO-
$ø86726(</h/
WHVL g÷UHWLP h\HVL 3URI 'U .HQDQ 7XUJXW
$QWDO\D 7LFDUHW %RUVDVÕ WHVFLO PHPXUX ]LUDDW PKHQGLVL 7ROJDKDQ $ODYDQW 2UPDQ
%|OJH 0GUO÷¶QGHQ RUPDQ PKHQGLVL
$KPHW .ÕVD LOH *ÕGD 7DUÕP YH +D\YDQFÕOÕN øO 0GUO÷¶QGHQ X]PDQODU N|\OOHUH DGDoD\Õ YH NHNL÷L KDVDW HWPH YH NXUXWPD \|QWHPOHULQL X\JXODPDOÕ RODUDN DQODWWÕ
3URMH LoLQ |]HO WDVDUODQPÕú JÕGD W]÷QH
X\JXQúHNLOGH\DSÕOPÕúNXUXWPDVHKSDVÕ
EXGDPDPDNDVÕRUDNJLELWÕEELDURPDWLNELWNLOHULQKDVDGÕQGDYHKDVDWVRQUDVÕQGDNXOODQÕODQ HNLSPDQ GD N|\OOHUH GD÷ÕWÕOGÕ 3URMH
HNLELH÷LWLPNLWDSoÕ÷ÕYHEURúUOHULQGD÷ÕWÕPÕQÕGDJHUoHNOHúWLUGL
EĞİTİMLER DEVAM EDECEK
.|\OOHU GD÷ÕWÕODQ HNLSPDQÕQ KDVDW VÕUDVÕQGD YH VRQUDVÕQGD |QHP WDúÕGÕ÷ÕQÕ EHOLUWHUHN H÷LWLP oDOÕúPDVÕQÕQ GHYDP HWPHVLQL
LVWHGL3URMHHNLEL0DQDYJDWYH*D]LSDúD¶GD
WÕEELDURPDWLNELWNLKDVDGÕLOHJHoLPLQLVD÷OD\DQ N|\OOHUH D\QÕ HNLSPDQODUÕ GD÷ÕWDFDN
3URI'U.HQDQ7XUJXWKDVDWYHKDVDWVRQUDVÕ LúOHPOHU VÕUDVÕQGDNL KDWDODU QHGHQL\OH
WÕEEL DURPDWLN ELWNLOHUGH JHOLULQ \DUÕ\D \D-
$.'(1ú=%(/('ú<(/(5%ú5/úøú
NÕQÕQÕQ ND\EHGLOGL÷LQL
EHOLUWHUHN ³%X ELWNLOHULQ LoHUGL÷L \D÷ODUÕQKDVDWVÕUDVÕQGDYHKDVDWVRQUDVÕ
X\JXODPDODUGD ND\EROPDP D V Õ L K U D F D W
SL\DVDODUÕQÕQ VUHNOLOL÷LDoÕVÕQGDQ |QHP
W D ú Õ \ R U 7ÕEEL
DURPDWLN ELWNLOHULQ
KDVDGÕQÕ \DSDQ
N|\OOHUL H÷LWLS RQODUD
HNLSPDQGHVWH÷LVD÷OD\DUDNFLGGLELUHNRQRPLNJLUGLVD÷OD\DQ
WÕEEL DURPDWLN ELWNLOHULQ GR÷UX KDVDW HGLOPHVL YH KDVDW VRQUDVÕQGD QHOHUH GLNNDW HGLOPHVL JHUHNWL÷L
NRQXVXQGD N|\OOHUH H÷LWLP YHUL\RUX]
(÷LWLPOHULPL]GHYDPHGHFHN¶¶GL\HNRQXúWX
$ø86726(</h/
KINALI KEKLiKLER
DOĞAYA SALINDI
Isparta İl Çevre ve Orman İl Müdürlüğü, Gönen ilçesinde
750 kınalı kekliği doğaya saldı
$.'(1ú=%(/('ú<(/(5%ú5/úøú
$ø86726(</h/
.
HNOLNOHU $I\RQ¶XQ ùXKXW LOoHVLQGH EXOXQDQ 2UPDQYH6XøúOHUL%DNDQOÕ÷Õ¶QDDLW.HNOLNhUHWPH
øVWDV\RQX¶QGDQ WHPLQ HGLOGL.HNOLNOHULQ GR÷D\D
EÕUDNÕOPDVÕ LoLQ *|QHQ 6XEDúÕ 0HYNLLQGH W|UHQ
G]HQOHQGL 7|UHQH 9DOL 0HPGXK 2÷X] *|QHQ .D\PDNDPÕ0HKPHW.HNOLNøOdHYUHYH2UPDQ0GU7D\IXQ%\NNSo*|QHQ%HOHGL\H%DúNDQÕ0HWH(OFLP*|QHQ-DQGDUPD %|ON .RPXWDQÕ .G %úoY 0HWLQ %Õ\ÕN *QH\NHQW
%HOHGL\H%DúNDQÕ)DKUHWWLQ*|]JQøO*HQHO0HFOLVL\HOHUL
.DGLU'DOYHøEUDKLPdHOLN'R÷D.RUXPD0LOOL3DUNODU0GU6HPDhONHUYHPXKWDUODUNDWÕOGÕ
10 BİN HEKTARLIK ALANDALAR
'R÷D.RUXPD0LOOL3DUNODU0GU6HPDhONHU³.HNOLNOHULQGR÷DúDUWODUÕQDDGDSWHRODELOPHVLLoLQJQONDGDSWDV\RQoDOÕúPDVÕ\DSWÕNWDQVRQUDELQKHNWDUOÕNDODQD\HUOHúWLUPHVLQL\DSWÕN8PDUÕPGR÷DOGHQJHDoÕVÕQGDQROXPOX
ROXU´GHGL
'R÷DGDNL NHNOLN VHVLQLQ oRN J]HO ROGX÷XQX LIDGH HGHQ
*QH\NHQW%HOHGL\H%DúNDQÕ)DKUHWWLQ*|]JQ³%XVHVELU
VHYGDGÕUDYFÕNDUGHúOHULPL]LQEXVHYGDGR÷UXOWXVXQGDKDUHNHWHWPHOHULQLGLOL\RUXP´GL\HNRQXúWX
GÖNEN, MUHTEŞEM DOĞAYA SAHİP
*|QHQ¶LQPXKWHúHPGR÷DOJ]HOOLNOHUHVDKLSROGX÷XQXEHOLUWHQ,VSDUWD9DOLVL0HPGXK2÷X]VDOÕQDQNHNOLNOHUOHGR÷D\DKL]PHWHGLOGL÷LQLEHOLUWWL.HNOLNOHULQGD÷ODUÕQYHWDELDWÕQ
VV ROGX÷XQX YXUJXOD\DQ 2÷X] ³%XUD\D EÕUDNWÕ÷ÕPÕ] NHNOLN L\L NRQWURO HGLOLUVH EX E|OJH LoLQ oRN |QHPOL NDWNÕGD
EXOXQXU (PH÷L JHoHQOHUH
EXUDGDQWHúHNNUHGL\RUXP
%X WUO SURMHOHULQ VDGHFH
%
N
NHNOLN GH÷LO GH÷LúLN WUOHUG
GH GH GHYDP HWPHVLQL GLOL\RUX]´
úHNOLQGH NRQXúWX
\
3URMHQLQ EDúDUÕVÕQGD DYFÕODUD|QHPOLJ|UHYOHUGúW÷Q KDWÕUODWDQ 9DOL 2÷X]
DFÕOÕ÷ÕQ VDGHFH VSRU RODUDN
DOJÕODQPDVÕQÕ GR÷DQÕQ \RN
HGLOPHPHVLQLWDYVL\HHWWL
.HNOLNOHULQGR÷D\DX\XP
VD÷OD\ÕQFD\D NDGDU WDNLS
HGLOHFH÷LQL EHOLUWHQ *|QHQ
.D\PDNDPÕ 0HKPHW .HNOLN ³.HNOLNOHU DYFÕODU NXOEP] WDUDIÕQGDQ WDNLS
HGLOHFHN.HNOLNOHU\DEDQFÕ DYFÕODU YH \DEDQL KD\YDQODUÕQ VDOGÕUÕODUÕQGDQ
HNLELPL]FH NRUXQDFDN´
GHGL
$.'(1ú=%(/('ú<(/(5%ú5/úøú
$ø86726(</h/
)(7+ú<(·'(
Birincilik kutlaması
Her yıl binlerce yerli ve yabancı turistin ağırlandığı Fethiye Ölüdeniz
Belcekız Plajı’nın Avrupa’nın en iyi plajı seçilmesinin ardından
önümüzdeki günlerde birincilik kutlaması geçekleştirilecek
ø
QJLOWHUH¶GH 6XUUH\ hQLYHUVLWHVL¶QGHQ
'U 'LPLWULRV %XKDOLV¶LQ \ÕOÕQGD \DSWÕ÷Õ DUDúWÕUPD\D J|UH VÕUDODPDGDGQ\DGDNLLONEHúSODMDUDVÕQGD
øWDO\D¶GD7XVFDQ5LYLHUDøVSDQ\D¶GD7DULID0LDPL¶GH6RXWK%HDFK&RUQZDOO¶GD
6W ,YHV YH )HWKL\H¶GHNL gOGHQL] 3ODMÕ RODUDN \D\ÕQODQPÕúWÕ %X EDúDUÕQÕQ DUGÕQGDQ GQ\DQÕQ HQ E\N WXU RSHUDW|UOHULQLQ
EXOXQGX÷X øQJLOWHUH¶GH WXU RSHUDW|UOHULQLQ
PúWHULOHUL DUDVÕQGD \DSÕODQ DUDúWÕUPDGD
GDgOGHQL]%HOFHNÕ]3ODMÕ$YUXSD¶QÕQHQL\L
SODMÕ VHoLOPLúWL %HOFHNÕ] 3ODMÕ 'Q\D 6H\DKDWgGOOHUL:RUOG7UDYHO$ZDUGVWDUDIÕQGDQ$YUXSD¶QÕQHQL\Lµ%HDFK'HVWLQDV\RQX¶
GDOÕQGD |GOH OD\ÕN J|UOUNHQ ELULQFLOLN
|GOQQ|QP]GHNLJQOHUGH\LQH%HOFHNÕ]SODMÕQGDNXWODPDVÕ\DSÕODFDN
0X÷OD9DOLVL)DWLKùDKLQ³gOGHQL]%HOFHNÕ]3ODMÕPÕ]]DWHQGQ\DoDSÕQGDELUSODMRODUDNWDQÕQÕ\RU%X|GOEXQXWDoODQGÕUGÕ%HO-
$.'(1ú=%(/('ú<(/(5%ú5/úøú
FHNÕ]3ODMÕELOLQGL÷LJLEL0X÷ODøOg]HOøGDUH
0GUO÷¶QHDLW0(/6$úLUNHWLWDUDIÕQGDQ
LúOHWLOL\RU øúOHWPHVLQL YDOLOL÷LPL]LQ \DSWÕ÷Õ
SODMÕQ$YUXSD¶GDELULQFLVHoLOPHVLEL]LID]ODVÕ\ODPHPQXQHWWL´GHGLgOGHQL]%HOHGL\H
%DúNDQÕ .HUDPHWWLQ <ÕOPD] gOGHQL] %HOFHNÕ] 3ODMÕ G]HQOHPH YH NXOODQPD GHQJHVL
J|]HWLOHUHN GQ\DQÕQ HQ E\N WXU RSHUDW|UOHULQLQPúWHULOHULWDUDIÕQGDQ$YUXSD¶QÕQ
HQ L\L SODMÕ VHoLOPLúWL gQFHOLNOH YDOLOL÷LPL]H
WHúHNNUHWPHNLVWL\RUXPdQNLúOHWPHVLQL9DOLOL÷LPL]HED÷OÕ0(/6$úLUNHWLQLQ\DSP D V Õ Q Õ Q
DUGÕQGDQ EX |GOQ DOÕQPDVÕ EL]L
KL]PHWO H U L P L ] L Q
GHYDPÕ YH
GDKDLOHULVL
LoLQ úHYNOHQGLUPHNWHGLU´
$ø86726(</h/
Side Belediyesi
\ROODUÕDVIDOWOÕ\RU
$QWDO\D·QÖQ0DQDYJDWLOoHVLQHEDøOÖ6LGH%HOGHVL·QGHNL
\ROODUEHOHGL\HWDUDIÖQGDQVÖFDNNDUÖûÖPDVIDOW
oDOÖûPDVÖYHVDWKLNDSODPD\DSÖOÖ\RU
6
PDODUÕQÕQ \DQÕ VÕUD \D\DODUÕQ JYHQOL÷L YH
UDKDWOÕ÷ÕQÕ J|]HWHQ oDOÕúPDODU GD \UWWNOHULQLEHOLUWHQ6LGH%HOHGL\H%DúNDQÕ$EGONDGLU 8oDU ³.HPHU 0DKDOOHVL¶QGH .HPHU
0H]DUOÕ÷Õ YH EHQ]LQ LVWDV\RQX PHYNLVLQGHNL
NDOGÕUÕPoDOÕúPDODUÕVUHUNHQD\QÕ]DPDQGD
YDWDQGDúODUÕQ VSRU DNWLYLWHOHULQGHQ WHQLVLQ
\D\JÕQ YH UDKDW úHNLOGH \DSÕODELOPHVL LoLQ GÜVENLİK ÖN PLANDA
NRUW \DSÕPÕ GD VU\RU dDOÕúPDODUÕQD DUD
<DYX] 6XOWDQ 6HOLP YH )DWLK 6XOWDQ 0HK- YHUPHGHQGHYDPHGHQ6LGH%HOHGL\HVL|QPHW %XOYDUODUÕ¶QGD VÕFDN NDUÕúÕP DVIDOW oD- P]GHNL JQOHUGH \HQL SURMHOHU EDúODWPD\D
OÕúPDODUÕQÕQ VUG÷Q \RO YH DVIDOW oDOÕú- YHX\JXODPD\DGHYDPHGHFHN´GL\HNRQXúWX
LGH %HOHGL\HVL ELU WDUDIWDQ <DYX]
6XOWDQ6HOLPYH)DWLK6XOWDQ0HKPHW EXOYDUODUÕQGD VÕFDN NDUÕúÕP
DVIDOW oDOÕúPDVÕ \DSDUNHQ GL÷HU
WDUDIWDQVDWKLNDSODPDoDOÕúPDVÕQÕVUGU\RU6LGH%HOHGL\H%DúNDQÕ$EGONDGLU8oDU
ELUD\VUHFHNoDOÕúPDODUÕQ\D]VRQXQDNDGDU
ELWLULOPHVLQLQSODQODQGÕ÷ÕQÕV|\OHGL
$.'(1ú=%(/('ú<(/(5%ú5/úøú
$ø86726(</h/
7$56(56(5*ø6ø
.XPOXFD¶GDDoÕOGÕ
Antalya’nın Kumluca Belediyesi ve Ziraat Ajansı tarafından ortaklaşa
düzenlenen tarım girdileri sergisi ‘Tar-Ser’ düzenlenen törenle açıldı
.
XPOXFD %HOHGL\HVL KDON 3D]DUÕQGDG]HQOHQHQVHUJLQLDoÕOÕúW|UHQLQH.XPOXFD.D\PDNDPÕ6DOLK
,úÕN .XPOXFD %HOHGL\H %DúNDQÕ
+VDPHWWLQ dHWLQND\D GDLUH DPLUOHUL UHWLFLOHU YH ILUPD WHPVLOFLOHUL NDWÕOGÕ $oÕOÕú
PHKWHUDQJ|VWHULOHULLOHEDúODGÕ=LUDDW$MDQVÕ*HQHO0GU6HGDW.ROFXR÷OXGDKD|QFHNL\ÕOODUGD|]HOOLNOHEHOGHOHUGHG]HQOHQHQ
WDUÕP JLUGLOHUL VHUJLVLQLQ EX \ÕO LONLQL .XPOXFD JHUoHNOHúWLUGLNOHULQL V|\OHGL .XPOXFD
*ÕGD 7DUÕP YH +D\YDQFÕOÕN 0GU (UGHP
(UPDQLVHLOoHGHoNXúDNWDWDUÕPVDOUHWLP
\DSÕOGÕ÷ÕQÕ V|\OHGL (UPDQ ³ LOH UDNÕPÕQGD |UW DOWÕ VHE]H UHWLPL LOD UDNÕPÕQGDQDUYH]H\WLQUHWLPLLODELQ
PHWUHUDNÕPGDLVHHOPDND\ÕVÕYHúHIWDOLJLEL
UQOHUUHWLOL\RU%L]PGUONRODUDNPHY]XDWÕQEL]HYHUGL÷LVÕQÕUODULoLQGHUHWLFLOHULPL]LQ|QQDoPDNLoLQ\DUGÕPFÕROX\RUX]´
GHGL 6HUJL\H HY VDKLSOL÷L \DSDQ .XPOXFD
$.'(1ú=%(/('ú<(/(5%ú5/úøú
%HOHGL\H %DúNDQÕ +VDPHWWLQ dHWLQND\D
LQVDQOÕN WDULKLQLQ HQ KÕ]OÕ GH÷LúLP \DúDQGÕ÷ÕELUG|QHPGHEXOXQXOGX÷XKDWÕUODWWÕ%DúNDQdHWLQND\D³+HUúH\HUD÷PHQ7UNL\H¶GH
$QWDO\D $QWDO\D¶GD .XPOXFD WDUÕPÕQ PHUNH]L ROPD\D GHYDP HGL\RU 'HYDP HGHFHN
gQP]GHNL \ÕO .DVÕP D\ÕQGD .XPOXFD¶GD
'RPDWH[SR )XDUÕ G]HQOH\HFH÷L] %X VD\HGH 7UNL\H¶GH GRPDWHVL WDUWÕúÕOÕ\RU KDOH
JHWLUHFH÷L] (÷HU GRPDWHV WDUWÕúÕODFDNVD EX
.XPOXFD¶GDQ EDúOD\DFDN YH\D EDúODPDOÕGÕU´ GHGL .XPOXFD .D\PDNDPÕ 6DOLK ,úÕN
PHYVLP JHUH÷L VHO WHKOLNHVL\OH NDUúÕ NDUúÕ\D
ROXQGX÷XQXV|\OHGL.D\PDNDP,úÕN³'DKD
VH]RQXQ EDúÕQGD ROXPVX] ELU úH\ \DúDPDN
LVWHPL\RUX] 7P UHWLFLOHULPL] WHVLVOHULQLQ
NHQDUÕQGDQJHoHQNDQDOYH\DGHUH\DWDNODUÕQÕWHPL]WXWVXQ%|\OHJ]HOELURUJDQL]DV\RQ
G]HQOL\RUX]%XLPNkQÕVD÷OD\DQNXUXPYH
NXUXOXúODUÕNXWOX\RUYHRQODUDWHúHNNUHGL\RUXP´GHGL
$ø86726(</h/
.XPOXFDJHQo
NRQXNODUÕD÷ÕUODGÕ
$
% %DNDQOÕ÷Õ¶QD ED÷OÕ $% (÷LWLP YH *HQoOLN 3URJUDPODUÕ 0HUNH]L %DúNDQOÕ÷Õ WDUDIÕQGDQ VD÷ODQDQ KLEH\OH \UWOHQ JHQoOLN GH÷LúLP SURJUDPÕ $YUXSD¶QÕQ 6X
%DORQFXNODUÕ :DWHU %XEEOHV RI (XURSH NDSVDPÕQGD
\DEDQFÕ NRQXNODU $QWDO\D¶QÕQ .XPOXFD LOoHVLQH JHOGL
.XPOXFD øOoH 0LOOL (÷LWLP 0GUO÷ EQ\HVLQGH NXUXODQ
*HOLGRQ\D *HQoOLN *UXEX WDUDIÕQGDQ \UWOHFHN SURMH\H NDSVDPÕQGD 5RPDQ\D YH øWDO\D¶GDQ JHOHQ JHQoOHU 7UN
DUNDGDúODUÕ\OD EXOXúWX %HOHGL\H WRSODQWÕ VDORQXQGD G]HQOHQHQ WDQÕúPD WRSODQWÕVÕQD %HOHGL\H %DúNDQÕ +VDPHWWLQ
dHWLQND\D øOoH 0LOOL (÷LWLP 0GU 6H\GL 'R÷DQ YH RNXO
PGUOHULNDWÕOGÕ
ARITMA TESİSİNİ GEZDİLER
.XPOXFD øOoH 0LOOL (÷LWLP 0GUO÷ $5*( 6RUXPOXVX ùDEDQ 'DUÕ\HPH] VX\XQ HYUHQVHOOL÷LQLQ JHQoOHULQ J|]QGHQ LQVDQODUD DQODWÕODFD÷ÕQÕ V|\OHGL 'DUÕ\HPH] VX
NRQXVXQGD LQVDQODUÕ GX\DUOÕ KDOH JHWLUPHN LVWHGLNOHULQL
ND\GHWWL 7RSODQWÕGD JHQoOHULQ NHQGL ONHOHUL YH ROXúWXUGXNODUÕVXSURMHOHUL\OHLOJLOLKD]ÕUODGÕNODUÕVXQXPODUL]OHQGL
*HQoOHUWRSODQWÕQÕQDUGÕQGDQEHOHGL\H\HDLW%L\RORMLN$WÕN6X
$UÕWPD7HVLVL¶QL]L\DUHWHGHUHNoDOÕúPDODULOHLOJLOLdHYUH0KHQGLVL7DPHU$NVX¶GDQELOJLDOGÕODU
$.'(1ú=%(/('ú<(/(5%ú5/úøú
$ø86726(</h/
*HOLGRQ\D*HQoOLN
*UXEXWDUDIÖQGDQ
yürütülecek projeye
NDSVDPÖQGD5RPDQ\DYHùWDO\D·GDQJHOHQ
JHQoOHU7UNDUNDGDûODUÖ\ODEXOXûWX
7HPVLOL)RWRøUDI
&LNFLOOL0H]DUOÕ÷Õ¶QD
7HOHIHULNOL8ODúÕP
0XUDW$UVODQRøOX
$QWDO\D·QÖQ$ODQ\DLOoHVL&LNFLOOL
%HOGHVL·QGHNL<HQL
.HQW0H]DUOÖøÖQD
XODûÖPÖQWHOHIHULNOHVDøODQPDVÖLOH
GQ\DQÖQHQJ]HO
PH]DUOÖNODUÖQGDQ
ELULVLROXûWXUXODELOHFHøLQLV|\OHGL
&
HQD]H +L]PHWOHUL 'HUQH÷L %DúNDQÕ 0XUDW $UVODQR÷OX $ODQ\D
%HOHGL\HVL¶QHdHYUHYH2UPDQ
%DNDQOÕ÷Õ¶QFDWDKVLVL\DSÕODQ
&LNFLOOL %HOGHVL¶QGHNL <HQL
.HQW 0H]DUOÕ÷Õ¶QÕQ NRQXPX
KDNNÕQGD \D]ÕOÕ ELU DoÕNODPD \DSWÕ $UVODQR÷OX \HQL
PH]DUOÕN DODQÕQÕQ JHUHN NRQXPX JHUHNVH FR÷UDIL |]HOOLNOHUL EDNÕPÕQGDQ |QHPOL
ELU \HUL ROGX÷XQX ND\GHWWL
$UVORQR÷OX ³0H]DUOÕN DODQÕQGDQ $ODQ\D¶QÕQ E\N
ELU NÕVPÕ J|UOPHNWHGLU 9H
HúVL] ELU PDQ]DUDVÕ YDUGÕU
0H]DUOÕ÷DJLGHQ\ROODUYHVH\LU WHUDVODUÕQGDNL o|SOHU EL]L
$.'(1ú=%(/('ú<(/(5%ú5/úøú
]PHNWHGLU 'HUQHN RODUDN
PH]DUOÕNODUÕQ J]HOOHúWLULOPHVL \DOQÕ]FD FHQD]HOHULQ
GHIQHGLOHFH÷L ELU \HU RODUDN
GH÷LO NOWUOHULQ GH SD\ODúÕODELOHFH÷L \HUOHU RODUDN WDVDUODQPDVÕ JHUHNLU &LNFLOOL
0H]DUOÕ÷Õ¶QÕQ EDúWD XODúÕPÕ
o|]OPHOL 'Q\DGD DGHW
EXOXQDQ &HQD]H 0]HVL
$ODQ\D¶\D GD ND]DQGÕUÕODELOLU%|\OHFHFHQD]HKL]PHWOHUL
LOHLOJLOLNOWUHOWDULKLELOJLOHU YDWDQGDúODUD YH \DEDQFÕODUD DNWDUÕODELOLU $ODQ\D¶\D
NXúEDNÕúÕ ELU J|UQPGH
RODQ &LNFLOOL 0H]DUOÕ÷Õ¶QD WHOHIHULNLOHXODúÕPVD÷ODQPDOÕGÕU´LIDGHOHULQH\HUYHUGL
$ø86726(</h/
(öø5'ø5¶'(
Başkan Özmeral, kaçak
su kullananları uyardı
,
VSDUWD¶QÕQ(÷LUGLULOoHVLQGH%HOHGL\H WÕQ\HQLERUXODUODGH÷LúWLULOGL÷LQLLIDGHHWWL
%DúNDQÕ2VPDQ1XULg]PHUDONDoDN øNLPDKDOOHGH<DNODúÕNPHWUH\HQLERUX
VXNXOODQDQYDWDQGDúODUÕX\DUGÕg]- G|úHQGL÷LQL YH GDKD VÕKKDWOL VX DNÕúÕQÕQ
PHUDO ³øoPH VX\X NDQXQOD EHOHGL- VD÷ODQGÕ÷ÕQÕEHOLUWHQ%DúNDQg]PHUDOú|\OH
\H\H YHULOPLú ELU KDNWÕU %HOHGL\H VÕQÕUODUÕ GHYDPHWWL³%HOHGL\HRODUDNEL]EXYHEXQD
LoLQGHúHKLUúHEHNHVLQGHQDERQH\OHVXDOPD- EHQ]HULúOHULNHQGLSHUVRQHOLPL]YH\HWHUVL]
\ÕSGH÷LúLNXVXOOHUOHQHúHNLOGHROXUVDROVXQ
LPNkQODUÕPÕ]OD\DSÕ\RUX]
L]LQVL]RODUDNNXOODQÕODQ
<DSPD\D GD GHYDP HGHKHU GDPOD VXGD KDONÕQ
FH÷L] <HúLODGD DQD ERUX
KDNNÕ ROGX÷X ELOLQPHKDWODUÕQÕ GD GH÷LúWLUGLN
OLGLU YH NXO KDNNÕ XQX.DQDOL]DV\RQ VX úHEHNHWXOPDPDOÕGÕU´
GHGL
OHUL WRSUDN DOWÕQGD ROXS
%DúNDQ g]PHUDO &DJ|UQPH]OHU $PD LQVDQ
PLL 0DKDOOHVL¶QGH YFXGXQGDNL DWDUGDPDU
\ÕOGÕU HVNL NXUúXQ ED÷YH WRSODUGDPDU JLEL oRN
ODQWÕOÕ G|NP ERUXODE\N |]HOOLNOHUL YH YD]LUÕQ GH÷LúWLULOPHVL YH
IHOHUL YDUGÕU 6D\JÕGH÷HU
2VPDQ1XULg]PHUDO
DERQHOHUH \HQL KDWWDQ
KDONÕPÕ]GDQQHUHGHROXUVXODUÕQ ED÷ODQPDVÕQGDQ
VD ROVXQ GX\GX÷X J|UG÷
VRQUD E\N NDoDNODUÕQ EXOXQGX÷X *|NWDú VXNDoDNODUÕLOHNDoDNVXNXOODQDQODUÕEHOHYH %D\ER÷DQ 0DKDOOHOHULQH JLGHQ DQD KDW- GL\HPL]HELOGLUPHOHULQLEHNOL\RUX]´
$.'(1ú=%(/('ú<(/(5%ú5/úøú
$ø86726(</h/
Yalvaç’ta vakıftan
öğrencilere yardım
<DOYDo
*oV]OHUH
<DUGÖP6DøOÖN
YH(øLWLP
9DNIÖNÖû
|QFHVLLOoHGH
EXOXQDQ
|øUHQFLOHUH
JL\VL\DUGÖPÖ
\DSÖ\RU
Y
DOYDo¶WD
IDDOL\HW
J|VWHUHQ *oV]OHUH <DUGÕP 6D÷OÕN
YH (÷LWLP 9DNIÕ
NÕú PHYVLPLQLQ \DNODúPDVÕ YH
KDYDODUÕQVR÷XPD\DEDúODPDVÕ
]HULQHKHU\ÕO\DSWÕ÷Õ|÷UHQFLOHUH\|QHOLN\DUGÕPODUDEDúODGÕ
%XNDSVDPGDNHQWPHUNH]LQGH
EXOXQDQ RNXOODUGD LKWL\Do VDKLEL |÷UHQFLOHUH NÕúOÕN JL\VL YH
D\DNNDEÕ\DUGÕPÕ\DSÕOÕ\RU
7PRNXOODUÕNDSVD\DFDNúHNLOGHGHYDPHGHFHN\DUGÕPODUD
LON RODUDN *D]LSDúD øON|÷UHWLP
RNXOXQGDQ EDúODQGÕ øKWL\DFÕ
VDKLEL |÷UHQFL |÷UHWPHQOHUL J|]HWLPLQGH YDNIÕQ IDDOL\HW
$.'(1ú=%(/('ú<(/(5%ú5/úøú
PHUNH]LRODQ7UNDQ$WD\DOYDo
.Õ]<XUGXQDJ|WUOHUHNEXUDGDNHQGLOHULQHX\JXQ|OoGHYH
EH÷HQGLNOHUL PRGHOGHNL FHNHW
YHD\DNNDEÕODUGDQROXúDQNÕúOÕN
JL\VLOHUYHULOGL
9DNÕI%DúNDQÕGDRODQ<DOYDo
%HOHGL\H %DúNDQÕ 7HNLQ %D\UDP V|] NRQXVX \DUGÕPODUÕQ
EDúWDøVWDQEXOROPDN]HUHGL÷HU E\N úHKLUOHUGH EXOXQDQ
KD\ÕUVHYHU<DOYDoOÕODUÕQD\QLYH
QDNGL\DUGÕPODUÕVRQXFX\DSÕOGÕ÷ÕQÕEHOLUWHUHNJHOHFH÷LPL]LQ
JYHQFHVL \DYUXODUÕPÕ]ÕQ HQ
L\L úDUWODUGD RNXOODUÕQD GHYDP
HWPHOHULLoLQoDOÕúPDODUÕQÕVUGUGNOHULQLV|\OHGL
$ø86726(</h/
.XOH|Q¶QHHWW
H÷LWLPPHUNH]LDoÕOGÕ
,
VSDUWD .|\OHULQL .DONÕQGÕUPD YH *]HOOHúWLUPH 'HUQH÷L %DúNDQÕ 0HKPHW *|oPHQ NDVDED YH N|\OHUGH
ELOLQoOL ELU JHOLúPH\L VD÷ODPDN DPDFÕ\OD PHUNH]H ED÷OÕ .XOH|Q .DVDEDVÕQGD (WW (÷LWLP 0HUNH]L DoWÕNODUÕQÕ V|\OHGL
0HUNH] |QQGH G]HQOHQHQ DoÕOÕú W|UHQLQH
,VSDUWD 9DOLVL 0HPGXK 2÷X] $YUXSD %LUOL÷L
%DNDQOÕ÷Õ 0VWHúDU <DUGÕPFÕVÕ 'U 0HKPHW
&DQJLU<g.<UWPH.XUXOXh\HVL3URI'U
'XUPXú *QD\ ,VSDUWD -DQGDUPD $OD\ .RPXWDQÕ -DQGDUPD $OED\ gPHU 8\DQ øO 0IWV0HKPHW(PLQ$YFÕYH.XOH|QOELUoRN
YDWDQGDúNDWÕOGÕ
(÷LWLPPHUNH]LQLDoPDNWDNLDPDoODUÕQÕQNDVDEDYHN|\OHUGHELOLQoOLELUJHOLúPH\LVD÷ODPDN
ROGX÷XQXEHOLUWHQ,VSDUWD.|\OHULQL.DONÕQGÕUPDYH*]HOOHúWLUPH'HUQH÷L%DúNDQÕ0HKPHW
*|oPHQ³6RV\DOND\QDúPD\DKX]XUDNDWNÕGD
EXOXQPDNNOWUHOFDQOÕOÕ÷ÕVD÷ODPDNDPDFÕ\-
$.'(1ú=%(/('ú<(/(5%ú5/úøú
ODH÷LWLPVD÷OÕNYHWDUÕPJLELDODQODUGDNDPX
NXUXOXúODUÕLOHLúELUOL÷L\DSDUDNNDVDEDYHN|\OHULPL]H NDWNÕGD EXOXQX\RUX]´ GL\H NRQXúWX
%XWUSURMHOHULQ$YUXSD%LUOL÷LQLQHQoRNPDOL
GHVWHNYHUGL÷LSURMHOHUROGX÷XQDGH÷LQHQ,VSDUWD9DOLVL0HPGXK2÷X]%XWUSURMHOHULQHQWHJUHSURMHRODUDN$YUXSD%LUOL÷LQHPUDFDDWHWWL÷L
WDNGLUGHoRNFLGGLND\QDNEXOGX÷XQXV|\OHGL
$YUXSD %LUOL÷L %DNDQOÕ÷Õ 0VWHúDU <DUGÕPFÕVÕ
'U0HKPHW&DQJLU³%XJ]HOSURMH,VSDUWD¶\D
JHQHOOHúWLULOHELOLU %X SURMH KHS DNOÕPGD NDODFDN YH ONH JHQHOLQGH E|\OH ELU SURMH $%¶\H
EDúYXUGX÷X DQ EXUDVÕ KHS DNOÕPGD RODFDN YH
|UQHNRODUDNJ|VWHUHFH÷LP$\QÕ]DPDQGDNHQGL X]PDQ DUNDGDúODUÕPD GD E|\OH SURMHOHULQ
KD]ÕUODQPDVÕ \|QQGH GH WDOLPDWODUÕP RODFDN
YHHOLPL]GHQJHOHQL\DSDUDNEXWUSURMHOHULQ
ONHJHQHOLQGHoR÷DOPDVÕQDNDWNÕGDEXOXQDFD÷Õ]%LUD]VRQUDDoÕOÕúÕQÕ\DSDFD÷ÕPÕ]HWWPHUNH]LQLQ KD\ÕUOÕ ROPDVÕ GLOHNOHULPOH KHSLQL]L
VD\JÕ\ODVHODPOÕ\RUXP´úHNOLQGHNRQXúWX
$ø86726(</h/
,VSDUWDhazine
WDúÕQPD]Õ]HQJLQL
Akdeniz’de, Isparta 31 bin 271 adet hazine taşınmazıyla
kapladığı alan bakımından ikinci sırada yer alıyor
0
DOL\H %DNDQOÕ÷Õ
0LOOL(PODN*HQHO 0GUO÷
ONH JHQHOLQGHNL +D]LQH WDúÕQPD]ODUÕQÕQ VD\ÕODUÕNDSODGÕNODUÕDODQODUÕYHLO
\]|OoPQGHNLSD\ODUÕQÕDoÕNODGÕ%XQDJ|UH$NGHQL]¶GH+D]LQH WDúÕQPD]ODUÕQÕQ LO \]|OoPQHJ|UHHQID]ODNDSODGÕ÷Õ
DODQ\]GH¶OD$QWDO\DoÕNWÕ 9HULOHUH J|UH ,VSDUWD¶GD ELQ DGHW +D]LQH WDúÕQPD]Õ
EXOXQX\RU ,VSDUWD LO \]|OoPQH J|UH \]GH ¶ON WDúÕQPD]ODLNLQFLVÕUDGD\HUDOÕ\RU
,VSDUWD¶GD KD]LQH WDúÕQPD]ODUÕ
PLO\DUELQPHWUHNDUHOLN
DODQÕ NDSVÕ\RU hoQF VÕUDGD
LVH ELQ WDúÕQPD]Õ RODQ
%XUGXUEXOXQX\RU%XUGXU¶XQ
PLO\DUELQPHWUHNDUHOLN
DODQÕQÕ NDSVD\DQ WDúÕQPD]ODU
\]GH¶QROXúWXUX\RU
EN ÇOK ARTIŞ
ISPARTA’DA
85 TAŞINMAZ KİRADA
9HULOHUH J|UH .RQ\D¶GD ELQ RODUDN WHVSLW HGLOHQ
GHYOHWH DLW WDúÕQPD] VD\ÕVÕ
6LYDV¶WDELQ0HUVLQ¶GH
ELQ %DOÕNHVLU¶GH ELQ $QWDO\D¶GD LVH ELQ
RODUDNND\ÕWODUDJHoWL0LOOL (PODN LGDUH JHOLUL EDNÕPÕQGDQ ,VSDUWD¶QÕQ\ÕOÕQGD PLO\RQ ELQ 7/ RODQ LGDUH
JHOLUL \ÕOÕQGD PLO\RQ
ELQ OLUD RODUDN JHUoHNOHú-
$.'(1ú=%(/('ú<(/(5%ú5/úøú
WL $QWDO\D¶GD PLOOL HPODN LGDUL
JHOLULEDNÕPÕQGDQ¶GD
PLO\RQELQOLUDRODQUDNDP
JHoHQ \ÕO PLO\RQ ELQ
OLUDRODUDN\]GHRUDQÕQGDDUWÕúJ|VWHUGL%XUGXU¶GDLVH
¶GD PLO\RQ ELQ OLUD
RODQPLOOLHPODNLGDUHJHOLULELU
VRQUDNL \ÕO \]GH RUDQÕQGDJHULOH\HUHNPLO\RQELQ
OLUDRODUDNJHUoHNOHúWL
,VSDUWD¶GD KD]LQH DUD]LVL VDWÕúODUÕQGDQ \ÕOÕQGD ELQ 7/ GHYOHW JHOLU HOGH HGHUNHQ ¶GD EX UDNDP ELQ 7/¶\H \NVHOGL ,VSDUWD¶GD
KHPLGDUHKHPVDWÕúODUGDQHOGH
HGLOHQ JHOLU PLNWDUÕ WRSODP PLO\RQ ELQ 7/ $UWÕú RUDQÕ \]GH $QWDO\D¶GD PLO\RQ ELQ 7/ RODQ VDWÕú JHOLUL¶GD\]GHRUDQÕQGDDUWÕúODPLO\RQELQ7/
ROGX
\ÕOÕQGD *HQHO 0GUO÷Q PHUNH] YH WDúUD
WHúNLODWÕQFD
NLUD\D
YHULOHQ WRSODP WDúÕQPD] VD\ÕVÕ
ELQ RODUDN DoÕNODQGÕ .LUD\D YHULOHQ WDúÕQPD]ODUÕQ ¶L
,VSDUWD¶GD EXOXQX\RU PLO\RQ
ELQ PHWUH NDUHOLN DODQÕ
NDSVD\DQWDúÕQPD]ODUÕLoLQ
ELQ OLUD NLUD EHGHOL EHOLUOHQGL $QWDO\D¶GD LVH DGHW
NLUDOÕN WDúÕQPD] LoLQ PLO\RQ
ELQ7/
$ø86726(</h/
7ULDWORQ\DUÕúODUÕ
oRúNX\ODJHoWL
Isparta’nın Eğirdir ilçesinde, Türkiye Triatlon Federasyonu ile Eğirdir Belediyesi’nin
işbirliği ile gerçekleştirilen Triatlon yarışlarının 9’uncusu coşku ile gerçekleştirildi
+
DONÕQ E\N LOJL J|VWHUGL÷L \DUÕúODUGD LON VWDUWÕ ,VSDUWD 9DOLVL 0HPGXK 2÷X] LOH 7UNL\H
7ULDWORQ )HGHUDV\RQX %DúNDQÕ
+DPGL*QHúELUOLNWHYHUGL
(÷LUGLU*|ONHQDUÕQGDEDúOD\DQ\DUÕúODUD
7UNL\H¶QLQ oHúLWOL LOOHULQGHQ ¶Q ]HULQGH VSRUFX NDWÕOGÕ <]PH SDUNXUX LOH EDúOD\DQ 7ULDWORQ ELVLNOHW SDUNXUXQXQ DUGÕQGDQ
NRúX\DUÕúÕLOHVRQDHUGL7ULDWORQ\DUÕúÕQDNDWÕODQ VSRUFXODU <ÕOGÕ] (UNHNOHU YH %D\DQODU
*HQo (UNHNOHUYH%D\DQODU%\N(UNHNOHU
YH%D\DQODU0DVWHU\DúDOWÕJUXSODUÕQGD
ELUELUOHUL\OH\DUÕúWÕODU
%HOHGL\HVSRU¶OXhPUDQ$VODQELULQFLOL÷LHOGH
HWWL gGO 7|UHQLQGH )HGHUDV\RQ %DúNDQÕ
+DPGL *QHú (÷LUGLU .D\PDNDPÕ 'U <DOoÕQ<ÕOPD](÷LUGLU%HOHGL\H%DúNDQÕ2VPDQ
1XULg]PHUDO(÷LUGLU*DUQL]RQYH'D÷.RPDQGR2NXOX.RPXWDQÕ7PJHQHUDOøVPDLO
0HWLQ7HPHOYH(PQL\HW0GU$OSHU$\JOGHUHFH\HJLUHQVSRUFXODUDPDGDO\DODUÕQÕ
YHUGL
7ULDWORQ)HGHUDV\RQX¶QXQEWQ\HWNLOLOHULQHSODNHWYHoLoHNWDNGLPHGHQ(÷LUGLU%HOHGL\H %DúNDQÕ 2VPDQ 1XUL g]PHUDO ³7ULDWORQ \DUÕúÕQD NDWÕODQ VSRUFXODUD YH HPH÷L
JHoHQ EWQ \HWNLOLOHUH úNUDQODUÕPÕ VXQX\RUXP7ULDWORQ\DUÕúODUÕQÕQ|QP]GHNL
BİRİNCİ ALANYA’DAN
\ÕO GDKD J|UNHPOL ELU úHNLOGH \DSÕODFD÷ÕQÕQ
<ÕOGÕ](UNHOHUJUXEXQGDVSRUFXQXQND- PMGHVLQLGHVL]GH÷HUOLKDONÕPÕ]DGX\XUX\RWÕOGÕ÷ÕYHPHWUH\]PHNLORPHWUHEL- UXP %L] VSRUD YH VSRUFX\D GHVWH÷LPL]L KHU
VLNOHWYHNLORPHWUHNRúXGDQROXúDQ\DUÕúWD ]DPDQ \HULQH JHWLUPH\H KD]ÕUÕ] øPNkQODU
$ODQ\D %HOHGL\HVSRU¶GDQ (PLUKDQ $OWÕQWDú GkKLOLQGHVSRUDYHVSRUFX\DNDSÕPÕ]KDQNDGHGL
SÕVÕNDGDUDoÕNWÕU´GHGL
ELULQFLOL÷LHOGHHGHUNHQ<ÕOGÕ]%D\DQODUGDLVH
GDLVH SÕVÕNDGDUDoÕNWÕU
*HOLEROX)HUGLVSRUNXOEQGHQ7X÷oH.DUDND\DELULQFLROGX
VSRUFXQXQNDWÕOGÕ÷Õ*HQo(UNHNOHUJUXEXQGDLVHWULDWOHWOHUPHWUH
\]PHNLORPHWUHELVLNOHWYHNLORPHWUHNRúXPFDGHOHVLYHUGLOHU%DOÕNHVLU,úÕNVSRU¶GDQ0HOLKøONHUELULQFL
ROXUNHQ*HQo%D\DQODUGDQLVH$ODQ\D
$.'(1ú=%(/('ú<(/(5%ú5/úøú
/úøúú
$ø86726(</h/
$ø8672
$ø8
ø 672
6726
6 (</h
6(
</h/
h/
Türkiye’de ilk
kez, çocuk senfoni
orkestrası Kepez’de
$QWDO\D·QÖQ.HSH]%HOHGL\H%DûNDQÖ+DNDQ7WQF|QFOøQGHNXUXODQ.HSH]%HOHGL\HVL$QWDO\DdRFXN6HQIRQL
2UNHVWUDVÖ·QGDGDYHWOLOHUXQXWXOPD]JHFH\DûDGÖ
T
UNL\H¶GH LON NH] \DúODUÕ DUDVÕQGD DOWÕ ONHGHQ oRFXN VHQIRQL RUNHVWUDVÕ NXUXOGX PLQLN NHPDQFÕ EDWÕ
P]L÷LQLQ HúVL] ]HYNLQL L]OH\LFLOHUH WDWWÕUGÕ
$QWDO\D¶QÕQ .HSH] %HOHGL\H %DúNDQÕ +DNDQ
7WQF |QFO÷QGH NXUXODQ .HSH] %HOH-
$.'(1ú=%(/('ú<(/(5%ú5/úøú
GL\HVL$QWDO\DdRFXN6HQIRQL2UNHVWUDVÕ¶QGD
GDYHWOLOHU
XQXWXOPD]
JHFH
\DúDGÕ
$QWDO\D¶QÕQ .HSH] LOoHVL .HQW 0H\GDQÕ¶QGD
JHUoHNOHúWLULOHQ dRFXN 6HQIRQL 2UNHVWUDVÕ
NRQVHULQH$QWDO\D9DOLVL$KPHW$OWÕSDUPDN
.HSH]%HOHGL\H%DúNDQÕ+DNDQ7WQF.HSH] .D\PDNDPÕ 0HKPHW $OL g]\L÷LW '|úH-
$ø86726(</h/
PHDOWÕ .D\PDNDPÕ 0HKPHW %D\JO SURWRNRO\HOHULYHGDYHWOLOHUNDWÕOGÕ,UDN.HUNN
DVÕOOÕ$OPDQYDWDQGDúÕNHPDQVDQDWúHIL0RKDPPHG5DXI¶XQ|QFO÷QGHLOH\DúODUÕ DUDVÕ PLQLN NHPDQFÕGDQ ROXúDQ RUNHVWUD7UNL\H¶GHELULONROPDXQYDQÕWDúÕ\RU
8 AYLIK BİR ÇALIŞMA
.HSH] %HOHGL\HVL $QWDO\D dRFXN 6HQIRQL
2UNHVWUDVÕ7UN$PHULNDQ5XV.D]DNLVWDQ
8NUD\QDYH*QH\.RUHX\UXNOXoRFXNODUGDQ
ROXúX\RU 6HNL] D\OÕN oDOÕúPDQÕQ DUGÕQGDQ
EXJQ VDKQH DODQ PLQLN NHPDQFÕODU $QWDO\DOÕYDWDQGDúODUDEDWÕP]L÷LQLQELUELULQGHQ
QOúDUNÕODUÕQÕQ]HYNLQL\DúDWWÕ<DúODUÕNoNRODQNHPDQFÕODUÕQ]DPDQ]DPDQRUNHVWUD\DX\PDPDVÕNHQGLEDúODUÕQDIDNOÕELUúH\OHUOH LOJLOHQPHVL GH GLNNDWOHUGHQ NDoPDGÕ
dRFXN VHQIRQL RUNHVWUDVÕQ NXUXOPDVÕQGD
HPH÷L RODQ .HSH] %HOHGL\H %DúNDQÕ +DNDQ
7WQF PLQLN NHPDQFÕODUÕQ EXJQ NHQGLOHULQH XQXWXOPD] ELU JHFH \DúDWWÕ÷ÕQÕ LIDGH
HWWLdRFXNSURMHVLQLEDúODWÕUNHQKHGHIOHULQLQ
NHQGLGH÷HUOHULQLQ\DQÕVÕUDoRFXNODUÕQEDWÕ-
$.'(1ú=%(/('ú<(/(5%ú5/úøú
\DG|QNSHQFHUHOHULQLQGHDoÕNROPDVÕQÕLVWHGLNOHULQLEHOLUWHQ+DNDQ7WQF³%XJQ
EX J]HO NRQVHUL L]OH\LQFH KHSLQL] JLEL EHQ
GHoRNGX\JXODQGÕPYHoRNVHYLQGLP'LOL\RUXP YH LVWL\RUXP NL EXJQ EX NRQVHU GDKD
ELUoRN XIXN DoÕFÕ ELU ILNULQ EL]LP WDUDIÕPÕ]GDQ GD JHOLúPHVLQH NDWNÕ VD÷ODU GLOL\RUXP´
GHGL
KEPEZ, KÜLTÜR VE SANAT ŞEHRİ
OLACAK
.HSH]¶L ELU NOWU VDQDW YH JHQoOLN úHKUL \DSPD NRQXVXQGD ÕVUDUOÕ oDOÕúPDODUÕQÕQ
VUG÷QDoÕNOD\DQ%DúNDQ7WQFoDOÕúPDODUÕQD GHYDP HGHFHNOHULQL KHGHIOHULQLQ
EXJQN oRFXNODUGDQ LOHULQLQ P]LN GHKDVÕ \HWLúWLUPHN ROGX÷XQX LIDGH HWWL 7WQF
SURMHGHHPH÷LJHoHQKHUNHVHGHWHúHNNUHWWL
%XJQXQXWXOPD]ELUJHFH\DúDGÕ÷ÕQÕND\GHGHQ $QWDO\D 9DOLVL $KPHW $OWÕSDUPDN VDKQHGH RODQODUÕQ V|]Q ELWWL÷L \HU ROGX÷XQX
EHOLUWWL $OWÕSDUPDN oRFXNODUD YH JHQoOHUH
IÕUVDWYHULOHELOGL÷LDQGDQHOHU\DSDELOHFHNOHULQLEXJQJ|]OHU|QQHVHUGL÷LQLDNWDUGÕ
$ø86726(</h/
%DúNDQ+DNDQ7WQF
PWHDKKLWOHUOHEXOXúWX
.HSH]%HOHGL\H%DûNDQÖ+DNDQ7WQF.HSH]0WHDKKLWOHU
'HUQHøL.(0h'\HOHULLOH.HQW2UPDQÖ·QGDELUDUD\DJHOGL
2
VPDQOÕ 2WD÷Õ¶QGD NDKYDOWÕGD
EXOXúDQ .HSH] %HOHGL\H %DúNDQÕ +DNDQ 7WQF YH .(0h'
\HOHUL VHNW|UQ VRUXQODUÕQÕ
NRQXúWX .(0h' <|QHWLP .XUXOX %DúNDQÕ
6OH\PDQ$NEÕ\ÕNJHoWL÷LPL]JQOHUGH\DSWÕNODUÕ]L\DUHWWH%DúNDQ7WQF¶\HPWHDKKLWOHULQ WDOHSOHULQL LOHWWLNOHULQL V|\OHGL .DUúÕOÕNOÕGL\DORJLoHULVLQGHEXWDOHSOHULo|]PH
NDYXúWXUXODFD÷ÕQÕ EHOLUWHQ %DúNDQ 7WQF
LVH.HSH]¶LQ\DWÕUÕPODUODEXOXúPDVÕDPDFÕ\OD
JLULúLPFLOHULGHVWHNOHPH\H|QHPYHUGLNOHULQL
ND\GHWWL.HSH]¶LQ\DWÕUÕPODUODEXOXúPDVÕLoLQ
FHVXU DWÕPODU DWWÕNODUÕQÕ LIDGH HGHQ %DúNDQ
+DNDQ 7WQF V|]OHULQL ú|\OH VUGUG
³.HSH]¶GH%úHUKLRODQPDKDOOHOHUGHLQúDDW
UXKVDWÕYHULOPHPHVLVRUXQXYDUGÕ2SUREOHPLNDUDUOÕOÕNODWDNLSHWWLNYHVRUXQXo|]PH
NDYXúWXUGXN 2 NDUDUOÕOÕ÷Õ J|VWHUHPHPLú YH
PHVHOH\LEURNUDVLQLQGLSVL]NX\XODUÕQDWHUN
HWPLú ROVD\GÕN '6ø VX NDQDOÕQ NX]H\LQGH
NDODQPDKDOOHOHUGHEXJQLQúDDWIDDOL\HWOHUL
GXUPXúELU.HSH]RODFDNWÕgQP]GHNLJQOHUGH%LOHLOJLOL\DVDWDVDUÕVÕQÕQ7UNL\H%-
$.'(1ú=%(/('ú<(/(5%ú5/úøú
\N0LOOHW0HFOLVL¶QGHNDEXOHGLOPHVL\OHELUOLNWHEXSUREOHPWDPDPHQRUWDGDQNDONDFDN´
.HSH]%HOHGL\H%DúNDQÕ7WQFNRQXúPDVÕQGD .HSH] 7DSX YH 6LFLO 0GUO÷¶QQ
0XUDWSDúD LOoHVLQGH ROPDVÕ SUREOHPLQL GH
o|]OHFH÷LQLV|\OHGL
HÜKÜMET KONAĞI BARIŞ
MAHALLESİ’NE
%DUÕú 0DKDOOHVL¶QGH '6ø DUD]LVL LoHULVLQGHEXOXQDQELQPHWUHNDUHOLNDODQÕQ.HSH]KNPHWNRQD÷ÕRODUDNWDKVLVHGLOGL÷LQL
DQÕPVDWDQ %DúNDQ 7WQF ³%XUDGD KHP
ND\PDNDPOÕN KHP GH LOoH HPQL\HW PGUO÷ KL]PHW ELQDVÕ RODFDN %L]LP GH JD\UHWLPL]OH øoLúOHUL %DNDQOÕ÷Õ .HSH] KNPHW
NRQD÷ÕQÕ\DSÕPÕQÕ\DWÕUÕPSURJUDPÕQD
DOGÕ .HSH] 7DSX 0GUO÷¶QQ R ELQD\D
JHOPHVL\OHPWHDKKLWOHULPL]LFLGGLELUSUREOHPGHQ NXUWDUPÕú RODFD÷Õ]´ GL\H NRQXúWX
%DúNDQ 7WQF NRQXúPDVÕQÕQ DUGÕQGDQ
PWHDKKLWOHULQUXKVDWLúOHPOHULYHGL÷HUVRUXQODUODLOJLOLWDOHSOHULQLFHYDSODQGÕUGÕ
$ø86726(</h/
Türkiye’de en
büyük mozaik yapı
Kibrya’da bulundu
0
HKPHW $NLI (UVR\ hQLYHUVLWHVL
0$.h $UNHRORML %|OP WDUDIÕQGDQ %XUGXU¶XQ *|OKLVDU LOoHVLQGHNL
.LEU\DDQWLNNHQWLQGH\DSÕODQND]ÕODUGD PR]DLN FDGGH EXOXQGX .D]ÕODUGD RUWD\D oÕNDQ 0HGXVD UHVPL
JLEL PR]DLN FDGGHQLQ GH .LE\UD¶\Õ
HúVL] ELU \DSÕ\D G|QúWUG÷ EHOLUWLOGL 0$.h $UNHRORML %|OP
|÷UHQFLOHULQLQ JHUoHNOHúWLUGL÷L ND-
$.'(1ú=%(/('ú<(/(5%ú5/úøú
66
]ÕODUGDPHWUHX]XQOX÷XQGDNL|Q
FHSKHVLQLELUXoWDQELUXFDNDSODGÕ÷Õ
GúQOHQ PR]DLN G|úHPLQ NoN
ELU E|OP RUWD\D oÕNDUÕOGÕ <DNODúÕN PHWUHNDUHOLN DODQÕQ DoÕOGÕ÷Õ YH EXOXQDQ PR]DLN WDEDNDQÕQ
úX DQD NDGDU EXOXQDQODU DUDVÕQGD
7UNL\H¶GHHQE\NPR]DLNDODQROGX÷X ELOGLULOGL 0$.h .LEU\D .D]Õ
%DúNDQÕ<UG'Ro'UùNUg]GR÷UX
$ø86726(</h/
EXOXQDQ PR]DLN G|úHPHQLQ NHQGLOHULQL oRN
KH\HFDQODQGÕUGÕ÷ÕQÕEHOLUWHUHNú|\OHNRQXúWX ³.LE\UD EXJQ $QDGROX¶QXQ ELOLQHQ HQ
J|UNHPOL\DSÕODUÕQGDQELULQLQ%RXOHXWHULRQ
2GHLRQ¶XQ HY VDKLELGLU %RXOHXWHULRQ2GHLRQ\DSÕVÕQGDND]ÕoDOÕúPDODUÕQD\ÕOÕQGD
0$.h$UNHRORML%|OPWDUDIÕQGDQEDúODQPÕúYH\DSÕQÕQLoE|OPQQND]ÕVÕWDPDPODQPÕúWÕ%XoDOÕúPDODUVRQXFXQGDEHQ]HUVL]
J]HOOL÷LLOHRUNHVWUD]HPLQG|úHPHOLPHUPHU
0HGXVDUHVPLRUWD\DoÕNDUÕOPÕúYHEXUHVLP
JHUHNXOXVDOJHUHNXOXVODUDUDVÕEDVÕQGD\DQNÕX\DQGÕUPÕúWÕ´GHGL
MUHTEŞEM BİR MOZAİK
<DSÕQÕQGÕúFHSKHVLQLWDPDPÕ\ODRUWD\DoÕNDUPDNDPDFÕ\ODEDúOD\DQND]ÕoDOÕúPDODUÕQGDPXKWHúHPPR]DLNG|úHPLQELUE|OPQQ RUWD\D oÕNDUÕOGÕ÷ÕQÕ EHOLUWHQ g]GR÷UX
úXQODUÕ V|\OHGL ³0R]DLN G|úHP UHQNOL 7HVVHUD¶ODUGDQ NS ELoLPLQGH NHVLOPLú NoN
WDúSDUoDODUÕ\DSÕODQJHRPHWULNGHVHQOHULOH
$.'(1ú=%(/('ú<(/(5%ú5/úøú
67
EH]HQPLúWLU 6D÷ODPOÕN HVWHWLN YH E\NO÷ EDNÕPÕQGD ONHPL]GH \DOQÕ]FD EXUXGD
EXOXQGX 0R]DLN G|úHP VDQNL EXJQ \DSÕOPÕúoDVÕQD VD÷ODP GXUXPGDGÕU g\OH NL EX
PXKWHúHP PR]DLN G|úHP WDPDPÕ\OD DoÕ÷D
oÕNDUÕOGÕ÷ÕQGD $QDGROX¶GD ELU LON JHUoHNOHúPLúRODFDNWÕU´
MEDUSA RESMİ VAR
³$QWLN NHQWWHQ JHUL\H WDPDPÕ\OD VD÷ODP
GXUXPGD \HGL NDSÕ |QGH DUDODUGD VWXQODUÕQ \NVHOGL÷L PXKWHúHP ELU PR]DLN G|úHP
YH LoWH EHQ]HUVL] ELU 0HGXVD UHVPLQLQ NDOGÕ÷ÕQÕ´ DQODWDQ g]GR÷UX ³%|\OH ELU \DSÕ EX
JQHGHNKD\DOHGLOHELOLUPL\GL"%X\DSÕWDPDPÕ\OD DoÕ÷D oÕNDUÕOGÕ÷ÕQGD ONHQLQ ND]DQDFD÷Õ NOWU PLUDVÕQÕQ WXUL]PLQ YH SUHVWLMLQER\XWODUÕWDKPLQHGHPL\RUXP´úHNOLQGH
NRQXúWX g]GR÷UX EX QRNWDGD GHVWHNOHULQL
HVLUJHPH\HQ*|OKLVDU.D\PDNDPOÕ÷ÕYH*|OKLVDU %HOHGL\HVL YH *|OKLVDUOÕODUD WHúHNNU
HWWL
(</h/(.ú0
(OPDOÕ¶GDRNXOODU
7(0ø=/(1ø<25
$
QWDO\D¶QÕQ (OPDOÕ LOoH %HOHGL\HVL 3DUN %DKoHOHU YH 7HPL]OLN LúOHUL HNLSOHUL RNXOODUGD WHPL]OLN oDOÕúPDODUÕQD GHYDP HGL\RU
(OPDOÕ %HOHGL\H %DúNDQÕ +VH\LQ $OWÕQWDú
(OPDOÕ /LVHVL YH 0 +DPGL\D]ÕU øON|÷UHWLP
2NXOX¶QGD EDúODPÕú ROGXNODUÕ WHPL]OLN oD-
OÕúPDODUÕQÕQ LOoHGHNL GL÷HU RNXOODUGD GHYDP
HGHFH÷LQL EHOLUWWL %DúNDQ +VH\LQ $OWÕQWDú
WHPL]OLN oDOÕúPDODUÕQÕQ H÷LWLP YH |÷UHWLP
G|QHPLER\XQFDGHYDPHGHFH÷LQLLIDGHHGHUHNRNXOLGDUHFLOHULYH|÷UHQFLOHULQWDOHSOHULQLNDUúÕODPD\D|]HQJ|VWHUHFHNOHULQLV|\OHGL
Fethiye Belediyesi’nden geri
kazanım bilgilendirmesi
F
HWKL\H %HOHGL\HVL =DEÜWD 0ÖGÖUOÖðÖnQH EDðOÜ HNLSOHU JHUL
GÐQÖíÖP NRQXVXQGD HVQDIÜ ELOJLOHQGLUL\RU °]HOOLNOH VDKLO
EDQGÜÖ]HULQGHEXOXQDQHVQDIODJÐUÖíHQ]DEÜWDHNLSOHULJHUL
GÐQÖíÖPNRQXVXQGDELOJLYHULSEHOHGL\HWDUDIÜQGDQKD]ÜUOODQDQDILíOHULGDðÜWÜ\RU*HULGÐQÖíÖPOHLOJLOLEDíODWÜODQÁDOÜíPDODUÜQ
ÁÁRN\ÐQOÖGHYDPHWWLðLQLYXUJXOD\DQ)HWKL\H%HOHGL\H%DíNDQÜ%HKÁÁHW6DDWÁÜo$PEDODMDWÜNODUÜQÜHNRQRPL\HND]DQGÜUPDNYHVDðOÜNOÜ
EELUÁHYUHGH\DíDPDNLÁLQEDíODWPÜíROGXðXPX]JHULGÐQÖíÖPÁDOOÜíPDODUÜQGDQROXPOXVRQXÁODUDOÜ\RUX]%XNRQXGDHðLWLPIDDOL\HWOHULPL]ÁRNHWNLOLROGX¡DOÜí3ODMÜYHVDKLOEDQGÜQD\HUOHíWLUGLðLPL]
O
D ÖQLWHOHULPL] YDWDQGDíODUÜPÜ] WDUDIÜQGDQ LOJL JÐUPH\H EDíODGÜ
DWÜN
ìLPGLGHHVQDIÜPÜ]DDWÜNODUÜQD\UÜíWÜUÜODUDNHNRQRPL\HND]DQGÜUÜOPDì
VÜKHUDWÜðÜQÁÐSROPDGÜðÜD\UÜíWÜUÜODUDNGRðDOGHQJHQLQNRUXQPDVÜ
V
NRQXVXQGD KD]ÜUODGÜðÜPÜ] DILíOHULPL]L GDðÜWÜ\RUX] %X NRQXGD EL]H
G
GHVWHNOH\HQWÖPYDWDQGDíODUÜPÜ]DÁRNWHíHNNÖUHGHULPpGHGL
$.'(1ú=%(/('ú<(/(5%ú5/úøú
68
$ø86726(</h/

Benzer belgeler

Prof. Dr. - Eğitim Bilim Toplum

Prof. Dr. - Eğitim Bilim Toplum <ÕOPD]hVWQHU 'Ro'U øSHN(UHQ9XUDO 'Ro'U *DOLS Detaylı

6 - 24SaatGazetesi

6 - 24SaatGazetesi \DWÕUÕODQSDUDODU HVNL %LUúDUNÕGDKHUNÕWDGDQVRQUDWHNUDUODQDQYH EHVWHVLGH÷LúPH\HQSDUoDNDYXúWDN$G%LUúH\LQHNVL÷LQLWDPDPODPDNLoLQRQDNDWÕODQSDUoD Detaylı

Ateşli (light) Silâhlar SÖZLhK

Ateşli (light) Silâhlar SÖZLhK %LOKDVVDX]XQPHQ]LOOLDVNHULVLOkKODUGDKHPPHVDIHKHPND\PDLoLQD\DUODQDELOHQ oHúLWOLWLSOHUYDUGÕU $<,5,&, 'LVFRQQHFWRU  Detaylı