2014 Yılı Tanıtım ve Faaliyet Raporu

Yorumlar

Transkript

2014 Yılı Tanıtım ve Faaliyet Raporu
TANITIM ve FAALİYET RAPORU
2014 Yılı Bilançolu
PROMOTION AND ACTIVITY REPORT
with 2014 Balance Sheet
T.C
TOPRAK MAHSULLERİ OFİSİ
TURKISH GRAIN BOARD
TANITIM ve FAALİYET RAPORU
2014 Yılı Bilançolu
PROMOTION AND ACTIVITY REPORT
with 2014 Balance Sheet
T.C
TOPRAK MAHSULLERİ OFİSİ
TURKISH GRAIN BOARD
TANITIM ve FAALİYET RAPORU
2014 Yılı Mali Raporlu
PROMOTION AND ACTIVITY REPORT
with Financial Report of 2014
T.C.
TOPRAK MAHSULLERİ OFİSİ
TURKISH GRAIN BOARD
GENEL MÜDÜRÜMÜZÜN MESAJI
Message of Our General Director
Kurulduğu 1938 yılından bugüne kadar hububat piyasalarını düzenleme
yönünde önemli görevleri yerine getiren Kurumumuz, heyecanı ve çalışma
azmi ile hem Türkiye hem de dünya piyasalarında daha etkin olma yolunda
emin adımlarla ilerlemektedir.
TMO olarak hububat piyasalarını sürekli ve doğru izleyerek piyasalara
zamanında müdahale etmekte, dolayısıyla ülkemiz hububat piyasalarının
regülasyonunu başarıyla yerine getirmekteyiz.
Sektörün talep ve ihtiyaçlarına kalıcı çözümler üretebilmek yolunda,
değişen koşulları göz önünde bulundurarak faaliyet konumuz olan ürün
piyasalarının işleyişine katkı sağlamaya devam etmekteyiz.
2014 yılında hububat üretimi açısından yaşanan olumsuz iklim koşullarına
bağlı olarak Kuruluşumuzca mısır hariç diğer ürünlerde müdahale alım
fiyatı açıklanmamıştır. Ancak piyasalara yönelik olarak aldığı tedbirlerle
TMO; üretici, tüketici ve sanayicilerimiz için istikrarlı piyasa şartlarının
oluşmasını sağlamıştır.
Dinamik, etkin ve çağın gereklerine uygun olarak kendini sürekli geliştiren
Kurumumuzun hizmet ve faaliyetlerini en iyi şekilde tanıtmak amacıyla
2014 Yılı Tanıtım ve Faaliyet Raporu hazırlanmıştır.
Bu çalışmanın ortaya çıkmasında emeği geçen mesai arkadaşlarıma ve
Kurumumuzun çalışmalarına katkılarını esirgemeyen tüm paydaşlarımıza
teşekkürlerimi sunarım.
Carrying out major tasks with regard to the regulation of grain markets since
its foundation year of 1938, our Organization takes firm steps towards being
a more active organization both in Turkey and in world markets with its
enthusiasm and eagerness to work.
As TMO, we intervene in the markets in time by monitoring grain markets in
a sustainable and accurate manner and therefore we successfully regulate
our country’s grain markets.
Paying regard to changing conditions to produce permanent solutions for
demands and needs of the sector, we, as TMO, are continuously contributing
to the functioning of the product markets which constitute our field of activity.
Depending on the negative climate conditions with respect to grain
production in 2014, our Organization’s intervention purchase prices for the
products have not been announced, except for corn. However, TMO has
provided stability in market conditions for our producers, consumers, and
traders by taking measures for the markets.
“2014 Promotion and Activity Report” has been prepared in order to
duly introduce the services and activities of TMO, which has been operating
dynamically, efficiently and in accordance with the necessities of its time.
I express my sincere thanks to all employees as well as our partners who
have provided their full support during the preparation of all works of our
Organization.
Mesut KÖSE
TMO Genel Müdürü
General Director
İçindekiler
contents
GENEL MÜDÜRÜMÜZÜN
II- FAALİYET
MESAJI
ALANLARIMIZDA
5
MESSAGE OF OUR GENERAL
DIRECTOR
I- KURULUŞUMUZUN
TANITIMI 10
12
14
II.2 Haşhaş ve Afyon Alkaloidleri
I.3 Amaç ve Faaliyet Konuları
I.3 Purpose and Fields of Activity
17
18
I.4.1 Board of Directors
I.4.2 Genel Müdürlük
19
I.4.2 General Directorate
I.4.2.1 Merkez Birimleri
21
I.4.2.2 Provincial Organization
I.5 Personel Yapısı
23
I.5 Personnel Structure
Hizmet İçi Eğitimler
In-Service Trainings
29
II.2 Poppy and Opium Alkaloids
TEMEL FAALİYET
ALANLARI 32
III- OUR ORGANIZATION MAIN
FIELDS OF ACTIVITY
19
I.4.2.1 Central Organization
I.4.2.2 Taşra Birimleri
16
III- KURULUŞUMUZUN
I.4 Organization Scheme
I.4.1 Yönetim Kurulu
26
II.1 Grain Markets
I.2 Brief History
I.4 Teşkilat Yapısı
BAKIŞ 26
II.1 Hububat Piyasaları
I.1 Legal Structure
I.2 Kısa Tarihçe
PİYASALARINA
OVERVIEW OF GLOBAL
MARKETS IN OUR FIELDS OF
ACTIVITY
INTRODUCTION OF OUR
ORGANIZATION
I.1 Hukuki Yapı
DÜNYA
25
III.1 Alımlar
32
III.1 Purchases
III.2 Pazarlama ve Satışlar
III.2 Marketing and Sales
III.3 Stoklar
37
III.3 Stocks
III.4 Depolar
III.4 Storages
38
36
IV- TEMEL FAALİYET
İSTATİSTİKLERİ 40
IV- MAIN ACTIVITY STATISTICS
VII- MERKEZ VE TAŞRA
İLETİŞİM BİLGİLERİ
55
VII- CENTRAL AND PROVINCIAL
CONTACT INFORMATION
V- DİĞER
FAALİYETLER 42
V- OTHER ACTIVITIES
V.1 Yatırımlar
42
V.1 Investments
V.2 İştirakimiz (TMO-TOBB LİDAŞ)
45
V.2 Our Affiliate (TMO-TOBB LİDAŞ)
V.3 Ekmek İsrafını Önleme Kampanyası.
46
V.3 Campaign for Prevention of Bread Waste
VI- MALİ BİLGİLER
50
VI- FINANCIAL INFORMATION
VI.1 Bilanço
50
VI.1 Balance Sheet
VI.2 Gelir Tablosu
53
VI.2 Income Statement
Tanıtım ve Faaliyet Raporu / Promotion and Activity Report
MİSYON, VİZYON ve
İLKELERİMİZ
Our Vision, Mission and Principles
Tanıtım ve Faaliyet Raporu / Promotion and Activity Report
8
Misyonumuz
Üretimden tüketime kadar olan zincirde başta
hububat olmak üzere faaliyet alanındaki tarımsal ürün piyasalarını takip ederek üretici ve
tüketiciyi korumaya yönelik düzenleyici tedbirler almak, olağanüstü hal stoku bulundurmak,
afyon ve uyuşturucu maddelerle ilgili görevi
yürütmek.
Corporate Mission
Taking regulatory measures to protect the
producers and the consumers by followingup agricultural product markets, especially for
grains, as per the field of activities in the chain
of production to consumption, keeping stocks
for the state of emergency and performing the
related tasks for poppy and narcotic drugs.
Vizyonumuz
İlkelerimiz
Faaliyet konularında tüm paydaşları gözeten,
güvenilir, dinamik, yenilikçi, çevreci, ulaşılabilir,
şeffaf uygulama ve kararları ile ulusal ve uluslararası alanda tarım sektörünün örnek ve önder kuruluşu olmak.
• Güvenilirlik
• Hızlı ve etkin müdahale
• Katılımcı karar alma
• Teknolojiye uyum
• Sürdürülebilirlik
• Çözüm odaklı çalışma
• Etkin kurum kültürü
• Üretici ve tüketici memnuniyeti
• Üretim ve hizmette kalite
• Hesap verebilirlik
• Yenilikçilik
• Kalite
Corporate Vision
Being an exemplary and leading oganization
of the agricultural sector at national and
international platform with reliable, dynamic,
innovative, environment friendly, accessible,
and transparent implementations and decisions
that protects all stakeholders in its field of
activity.
Our Principles
• Reliability
• Rapid and effective intervention
• Participative decision-making
• Adaptation to Technology
• Sustainability
• Solution-oriented practices
• Dynamic corporate culture
• Producer & consumer satisfaction
• Quality in production and services
• Accountability
• Innovation
• Quality
9
TMO, 1938 Yılında
3491 Sayılı
Kanun’la
Kurulmuştur.
Tanıtım ve Faaliyet Raporu / Promotion and Activity Report
10
Toprak Mahsulleri Ofisi; hububat fiyatlarının
üreticiler yönünden normalin altına düşmesini
önlemek için Bakanlar Kurulu Kararı ile tespit
edilecek yerlerde ve tayin edilecek fiyatlarla buğday satın almak ve bu suretle piyasayı
korumak, tanzim etmek ve stok bulundurmak
amacıyla 1938 yılında 3491 sayılı Kanunla
kurulmuştur. 3491 sayılı Kanunda sonradan
yapılan değişikliklerle diğer hububat ve bakliyat ile afyon konusu da faaliyet alanımız içine
alınmıştır.
TMO was established in
1938 under the Law 3491
Turkish Grain Board (TMO) was established for
the purpose of purchasing wheat at locations
and prices to be specified by the Decree of
Council of Ministers in order to prevent the fall
of wheat prices under normal levels in terms
of producers, and therefore protecting and
regulating the market and keeping stocks under
Law numbered 3491 in 1938. Other grains,
legumes, and poppy have been included in our
field of activity according to further amendments
made to the Law 3491.
Üretici ve
Tüketicilerimizle
219 Hizmet
Noktasında
Beraberiz.
Kuruluşumuzun Merkezi Ankara’da olup 2014
yılsonu itibariyle taşrada 1 İşletme Müdürlüğü
(AAF İşletme Müdürlüğü), 28 şube müdürlüğü, 121 ajans amirliği, 69 tesisli ekip şefliği
olmak üzere 219 noktada hizmetlerine devam
etmektedir.
Alım dönemlerinde ihtiyaç oluştuğu takdirde,
üreticilerimize en yakın noktalarda açılan geçici alım merkezleri aracılığıyla hizmetlerimiz
yurdun en ücra köşelerine kadar yayılabilmektedir.
At 219 Service Points together
with our Producers and
Consumers
The Central General Department of our
Organization is in Ankara, and our Organization
continues to provide services at 219 service
points composed of 1 Department of Operations
(Department of Opium Alkaloids Factory), 28
Section Offices, 121 Agency Offices and 69
Facility Teams as of the end of 2014.
When it is deemed necessary, our services
can be provided to the remotest corners of
Turkey through temporary purchase centers
that are opened at the closest locations to our
producers.
11
We are getting much
more closer to our
Producers through
Temporary Purchase
Centers
Geçici Alım
Merkezleri İle
Üreticilerimize
Daha Çok
Yakınlaşıyoruz.
I.1 Hukuki Yapı
I.1 Legal Structure
TMO, Sermayesinin Tamamı
Devlete Ait Bir İktisadi Devlet
Teşekkülüdür.
Toprak Mahsulleri Ofisi; sermayesinin tamamı
devlete ait, 08.06.1984 tarihli ve 233 sayılı Kamu
İktisadi Teşebbüsleri Hakkında Kanun Hükmünde
Kararname hükümlerine tabi, tüzel kişiliğe ve faaliyetlerinde özerkliğe sahip, sorumluluğu sermayesi
ile sınırlı bir iktisadi devlet teşekkülüdür.
Tanıtım ve Faaliyet Raporu / Promotion and Activity Report
12
TMO; Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığının ilgili
kuruluşudur.
2014 yılsonu itibariyle tamamı ödenmiş sermayesi
2 Milyar 50 Milyon TL’dir.
TMO’nun kuruluş dayanağı, 233 sayılı KHK uyarınca Ekonomik İşler Yüksek Koordinasyon Kurulunun (Yüksek Planlama Kurulu) 11.12.1984 tarihli
ve 18602 sayılı Resmî Gazete‘de yayımlanan Kararı ile yürürlüğe giren ‘’TMO Ana Statüsü’’dür.
TMO is a State Economic
Enterprise of which Entire Capital
belongs to the State
Turkish Grain Board (TMO) was established as
a state economic enterprise of which liability
is limited with its capital and the capital entirely
belongs to the state, which is a legal entity, having
autonomy in its activities, subject to the Statutory
Decree numbered 233 and dated 08.06.1984 on
State Economic Enterprises.
TMO is the related establishment of the Ministry of
Food, Agriculture and Livestock.
TMO’s entirely paid capital is 2 billion 50 million TL
as of the end of 2014.
The establishment of TMO is based on the “Main
Charter of TMO” published in the Official Journal
numbered 18602 and dated 11.12.1984 upon the
Decree of High Coordination Council for Economic
Affairs (Higher Planning Council) according to the
Statutory Decree numbered 233.
Tüm Faaliyetler 233 Sayılı KHK
ve Ana Statü Doğrultusunda
Sürdürülmektedir.
TMO, yönetim ve denetim bakımından 233 sayılı
Kamu İktisadi Teşebbüsleri Hakkında KHK, 399
sayılı Kamu İktisadi Teşebbüsleri Personel Rejiminin Düzenlenmesi ve 233 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Bazı Maddelerinin Yürürlükten
Kaldırılmasına Dair KHK ve bunların ek ve değişiklikleri, 3346 sayılı Kamu İktisadi Teşebbüsleri
ile Fonların TBMM tarafından Denetlenmesinin
Düzenlenmesi Hakkında Kanun ile 6085 sayılı Sayıştay Kanununa tabidir.
All Activities are carried out
according to the Statutory
Decree numbered 233 and the
Main Charter.
TMO is subject to the Statutory Decree numbered
233 on State Economic Enterprises, the Statutory
Decree numbered 399 on Regulation of Personnel
Regime of State Economic Enterprises
13
TMO, Türkiye
Büyük Millet
Meclisi ve
Sayıştay Denetimi
Altındadır.
and Abrogation of Some Articles of the
Statutory Decree numbered 233 and annexes
and amendments thereof, Law numbered
3346 on Arrangement of Auditing of State
Economic Enterprises and Funds by the Grand
National Assembly of Turkey and Law on the
Court of Accounts numbered 6085 in terms of
management and supervision.
TMO is
s
superv ubject to
isi
Nation on of the Gra
al
nd
Turkey Assembly of
and th
e Cour
Accou
t of
nts.
I.2 Kısa Tarihçe
I.2 Brief History
Tanıtım ve Faaliyet Raporu / Promotion and Activity Report
14
1930’lu Yılların Ekonomik ve
Tarımsal Koşulları, TMO’nun
Kuruluşunu Zorunlu Kılmıştır.
The Economical and Agricultural
Conditions of 1930s necessitated
the establishment of TMO.
Birinci Dünya Savaşı sonrasında sanayi tesislerinin
büyük ölçüde yok olması, dünyanın pek çok ülkesinde tarıma yönelmeyi zorunlu kılmış ve tarımsal üretimin hızla artması sonucu üretici ülkelerde
özellikle buğday stokları büyük ölçüde artmıştır.
Buğday stoklarındaki bu artış dış piyasada rekabete, fiyatların düşmesine ve bundan kaynaklanan
büyük krizlere sebep olmuştur. 1928 yılından itibaren dünyada buğday fiyatları hızla düşmeye başlamıştır.
When the majority of industrial plants were
destroyed after World War I, it was necessary
for many countries all around the world to tend
towards agriculture, and wheat stocks increased
considerably, especially in the producing countries
as a result of increase in agricultural production.
This increase in wheat stocks resulted with
competition in the foreign markets, decrease in
prices, and led to big crises. The wheat prices
started to collapse suddenly all around the world
after 1928.
Birçok ülkede görülen bu durum, üretici bir ülke
olan Türkiye’de de yaşanmıştır. Bunun sonucunda, belirli bir taban fiyatla ve gerekli görülen yerlerde buğday satın alınması uygun görülmüş; 1932
yılında T.C. Ziraat Bankası bu işle görevlendirilmiştir. Daha sonraki yıllarda buğday üretiminin artmasının yanında görevlerin çoğalması ayrıca II. Dünya
Savaşı belirtilerinin gittikçe artması nedenleriyle Ziraat Bankasında Buğday Masası Şefliği adı altında
yürütülen bu işler, yalnız bu amaçla çalışacak bir
kuruluşun teşkilini gerekli kılmıştır.
Turkey also experienced this collapse in wheat
prices that was seen in many countries. As a
result, it was seen appropriate to purchase wheat
at a certain base price and at necessary locations,
and T.C. Ziraat Bank (Agricultural Bank of the
Republic of Turkey) was assigned for this purpose
in 1932. In the later years, the increase in wheat
production along with the symptoms of World War
II necessitated Ziraat Bank to transfer its operations
carried out under the name of Wheat Desk Unit to
another enterprise that would be operated only for
these purposes.
15
1932 Yılında Ziraat Bankası
Bünyesinde Kurulan “Buğday
Masası Şefliği’’ TMO’nun
Kuruluşuna Kaynaklık Etmiştir.
The “Wheat Desk Unit”, which
was established within Ziraat Bank
in 1932, led to the establishment
of TMO.
24 Haziran 1938 tarihli ve 3491 sayılı Kanun ile İktisadi Devlet Teşekkülü niteliğinde “Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO)” kurulmuştur. Bu Kanun ile TMO’ya
buğday fiyatlarının üreticiler bakımından normalin
altına düşmesinin ve tüketici halk aleyhine yükselmesinin engellenmesi, buğday piyasasının korunması ve düzenlenmesi, gerektiğinde buğday ithalatı ve ihracatı yapılması, dünya buğday üretimi ve
hareketlerinin takip edilmesi, gerekli görülecek yerlerde un ve ekmek fabrikalarının kurulması, uyuşturucu maddelerle ilgili devlet tekelinin yürütülmesi
vb. görevler verilmiştir.
Turkish Grain Board (TMO) was established as a
state economic enterprise under Law numbered
3491 and dated 24th of June 1938. Under the
said law, TMO was assigned to prevent the fall
of wheat prices below normal levels in terms
of producers and their increase against the
consumers, to protect and regulate the wheat
market, to import and export wheat, when
necessary, to monitor global wheat production
and movements, to establish milling facilities and
bakeries at necessary locations, and to operate
as a state monopoly with regard to narcotic drugs
and to display similar activities.
Tanıtım ve Faaliyet Raporu / Promotion and Activity Report
16
I.3 Amaç ve
Faaliyet Konuları
I.3 Purpose and
Fields of Activity
TMO’nun temel amacı; yurtta hububat fiyatlarının
üreticiler yönünden normalin altına düşmesini ve
tüketici halk aleyhine anormal derecede yükselmesini önlemek, bu ürünlerin piyasasını düzenleyici tedbirler almak ve gerektiğinde Bakanlar Kurulu
Kararı ile hububat dışındaki diğer tarım ürünleri ile
ilgili verilecek görevi yürütmek, afyon ve uyuşturucu maddelere konulan devlet tekelini işletmektir.
TMO’s main purpose is to prevent the fall of grain
prices below normal levels in terms of producers
within the country and their abnormal increase
against the consumers, to take regulatory
measures for the market of these products and
to fulfill the assignments with regard to other
agricultural products besides grains upon Decision
of the Council of Ministers, when necessary, and
to operate as a state monopoly with regard to
poppy and narcotic drugs.
l Amacı
TMO’nun Teme
ahale Alım
Hububatta Müd
yla Piyasa
ve Satışları Yolu
r.
Regülasyonudu
The m
ain pu
rpo
is to re
gulate se of TMO
the ma
throug
h
rk
Purch Grain Interv et
ases a
ention
nd Sa
les.
Temel Faaliyet Alanları: / Main Fields of Activity:
İştigal alanına giren ürünlerin alım ve satımı / Purchase and sales of the products within its field of activity
Depolama ve muhafaza / Storage and conservation
İthalat ve ihracat / Import and export
Mamul madde üretimi / Producing finished products
Haşhaş ıslah ve tohumculuk çalışmaları / Opium improvement and seed growing activities
Yasal uyuşturucu madde üretim ve pazarlama / Producing and marketing legal narcotic drugs
Umumi mağazacılık / Public retailing
Olağanüstü hâl stok tesisi ve zorunlu satışlar / Building stocks for the state of emergency and compulsory sales
Piyasa araştırması / Market research
Enformasyon hizmetleri / Information services
Eğitim / Training
Araştırma ve Geliştirme (AR-GE) faaliyetleri / Research and Development (R&D) activities
I.4 Teşkilat Yapısı
I.4 Organization Scheme
TMO’nun teşkilat yapısı; Ankara’da Genel Müdürlük Merkezi, taşra teşkilatında şube müdürlükleri,
ajans amirlikleri, tesisli ekip şeflikleri ile Afyonkarahisar ili Bolvadin ilçesinde kurulu Afyon Alkaloidleri
Fabrikası İşletme Müdürlüğünden oluşmaktadır.
Kuruluşun karar organı Yönetim Kurulu, yürütme
organı ise Genel Müdürlüktür.
The organizational structure of TMO is comprised
of a General Directorate located in Ankara, Section
Offices in the other provinces, agency offices,
facility teams and Opium Alkaloids Factory.
The decision-making body of our organization is
the Board of Directors, and the executive body is
General Directorate.
17
I.4.1 Yönetim Kurulu
I.4.1 Board of Directors
Yönetim Kurulu, 233 sayılı KHK’ye göre Teşebbüsün en yüksek seviyede yetkili ve sorumlu karar
organıdır. Genel Müdür, Yönetim Kurulu Başkanıdır. Üyelerden ikisi Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı, biri Hazine Müsteşarlığının bağlı olduğu Bakanlığı temsil etmekte, iki üye ise teşebbüs Genel
Müdür Yardımcılarından atanmaktadır.
The preeminent competent and responsible
decision making body of TMO is the Board of
Directors. The Chairman of the Board of Directors
is the General Manager. Two members of the
Board represent the Ministry of Food, Agriculture
and Livestock, one member represents the
Ministry to which the Undersecretary of Treasury
reports, and two members are assigned among
Deputy General Directors.
TMO
Yönetim Kurulu
TMO Board of Directors
Tanıtım ve Faaliyet Raporu / Promotion and Activity Report
18
Mesut KÖSE / BAŞKAN / CHAIRMAN
Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğü
General Directorate of TMO
Genel Müdür / General Director
Başlama Tarihi / Starting Date 15.02.2011
Ayrılma Tarihi / Leaving Date Devam Ediyor / Continuing
Mustafa ERDOĞAN / ÜYE / MEMBER
Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğü
General Directorate of TMO
Genel Müdür Yardımcısı / Deputy General Director
Başlama Tarihi / Starting Date 18.05.2013
Ayrılma Tarihi / Leaving Date Devam Ediyor / Continuing
R. Kayhan ÜNAL / ÜYE / MEMBER
Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğü
General Directorate of TMO
Genel Müdür Yardımcısı / Deputy General Director
Başlama Tarihi / Starting Date 19.06.2013
Ayrılma Tarihi / Leaving Date Devam Ediyor / Continuing
İlyas KIRAN / ÜYE / MEMBER
Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı
Ministry of Food, Agriculture and Livestock
Atatürk Orman Çiftliği Müdürü /
Director of Atatürk Forest Farm
Başlama Tarihi / Starting Date 14.04.2015
Ayrılma Tarihi / Leaving Date Devam Ediyor / Continuing
Dr. Gürsel KÜSEK / ÜYE / MEMBER
Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı
Ministry of Food, Agriculture and Livestock
Tarım Reformu Genel Müdürü /
General Manager of Agricultural Reform
Başlama Tarihi / Starting Date 14.04.2015
Ayrılma Tarihi / Leaving Date Devam Ediyor / Continuing
I.4.2 Genel Müdürlük
I.4.2 General Directorate
TMO’nun yetkili ve sorumlu yürütme organı Genel
Müdürlüktür.
TMO’s authorized and responsible executive body
is the General Directorate.
I.4.2.1 Merkez Birimleri
I.4.2.1 Central Organization
Genel Müdürlük; Merkezde Genel Müdür ve 3 Genel Müdür Yardımcısı ile bağlı alt birimlerden oluşmaktadır.
The General Directorate is composed of General
Directors at the center, 3 Deputy General Directors
Managers and affiliated Subunits.
Genel Müdürlük Merkezinde; Teftiş Kurulu Başkanlığı, Hukuk Müşavirliği, 10 daire başkanlığı ve
doğrudan Genel Müdüre veya Genel Müdür Yardımcısına bağlı 3 şube müdürlüğü olmak üzere 15
birim bulunmaktadır.
There are 15 departments at the Central General
Directorate composed of a Supervisory Board, a
Legal Consultancy Department, 10 Heads of Department, and 3 Sections under General Director
and Deputy General Directors.
19
YÖNETİM KURULU
BOARD OF DIRECTORS
GENEL MÜDÜR
GENERAL DIRECTOR
MERKEZ TEŞKİLATI
31/12/2014
CENTRAL ORGANIZATION
31/12/2014
GENEL MÜDÜR YARDIMCISI
DEPUTY GENERAL DIRECTOR
GENEL MÜDÜR YARDIMCISI
DEPUTY GENERAL DIRECTOR
Teftiş Kurulu Başkanlığı
Department of Inspection Board
Ticaret Dairesi Başkanlığı
Department of Trade
Hukuk Müşavirliği
Legal Consultancy
• İç Ticaret Şube Müdürlüğü
• Domestic Trade Branch
• Dış Ticaret Şube Müdürlüğü
• Foreign Trade Branch
• Taşımalar Şube Müdürlüğü
• Transportations Branch
• Piyasa Takip ve Değerlendirme Şube Müdürlüğü
• Market Monitoring and Evaluation Branch
Fındık İşleri Dairesi Başkanlığı
Department of Hazelnut Affairs
• Kurumsal Kimlik Şube Müdürlüğü
• Corporate Identity Branch
• Fındık Ticaret Şube Müdürlüğü
• Hazelnut Trade Branch
• Fındık İmalat ve Taşımalar Şube Müdürlüğü
• Hazelnut Production and Transportations Branch
Tanıtım ve Faaliyet Raporu / Promotion and Activity Report
20
Ürün Teknolojisi ve Laboratuvar Şube
Müdürlüğü
Crop Technology and Laboratory Branch
Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Şube
Müdürlüğü
Press, Publication and Human Relations
Branch
Mali İşler Dairesi Başkanlığı
Department of Financial Affairs
• Finansman Şube Müdürlüğü
• Financing Branch
• Bütçe ve Bilanço Şube Müdürlüğü
• Budget and Balance Sheet Branch
• Merkez Muhasebe Şube Müdürlüğü
• Central Accounting Branch
• Mali Mevzuat İştirak ve Sigorta Şube Müdürlüğü
• Financial Legislation, Affiliates and Insurance Branch
Alım ve Muhafaza Dairesi Başkanlığı
Department of Purchasing and Conservation
• Hububat Alım ve Muhafaza Şube Müdürlüğü
• Grain Purchasing and Conservation Branch
• Bakliyat Mısır Çeltik Alım ve Muhafaza
Şube Müdürlüğü
• Legume, Corn and Paddy Purchasing Branch
• Tohumluk ve Rapor Tetkik Şube Müdürlüğü
• Seed and Report Inspection Branch
Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı
Department of Data Processing
• Sistem Yönetimi Şube Müdürlüğü
• System Administration Branch
• İnternet Servisleri Şube Müdürlüğü
• Internet Services Branch
• Projeler ve Uygulamalar Şube Müdürlüğü
• Projects and Application Branch
• Haberleşme Şube Müdürlüğü
• Communication Branch
Haşhaş ve Alkaloid İşleri Dairesi
Başkanlığı
Department of Opium and Alkaloid Affairs
• Haşhaş Üretim ve Islah Şube Müdürlüğü
• Opium Production and Improvement Branch
• Ticaret Şube Müdürlüğü
• Trade Branch
• İşletme Şube Müdürlüğü
• Operating Branch
AAF İşletme Müdürlüğü
Department of Opium Alkaloids Plant
ÖZEL BÜRO ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ
PRIVATE BUREAU BRANCH MANAGER
GENEL MÜDÜR YARDIMCISI
DEPUTY GENERAL DIRECTOR
Personel ve Eğitim Dairesi Başkanlığı
Department of Personnel and Training
• Personel Şube Müdürlüğü
• Personnel Branch
• Özlük İşleri Şube Müdürlüğü
• Personnel Affairs Branch
• Eğitim Şube Müdürlüğü
• Training Branch
• İş Sağlığı ve Güvenliği Şube Müdürlüğü
• Occupational Health and Safety Branch
APK Dairesi Başkanlığı
Department of Research,
Planning and Coordination
• Koordinasyon ve Değerlendirme Şube Müdürlüğü
• Coordination and Evaluation Branch
• Yönetimi Geliştirme Şube Müdürlüğü
• Administration Development Branch
• Dış İlişkiler Şube Müdürlüğü
• International Relations Branch
Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı
Department of Support Services
• Bakım Onarım Şube Müdürlüğü
• Repair and Maintenance Branch
• Sosyal İşler Şube Müdürlüğü
• Social Affairs Branch
• Ek Tesisler Şube Müdürlüğü
• Additional Facilities Branch
• Güvenlik Şube Müdürlüğü
• Security Branch
• Sivil Savunma Uzmanlığı
• Civil Defense
Teknik İşler Dairesi Başkanlığı
Department of Technical Affairs
• Satın Alma Şube Müdürlüğü
• Purchasing Branch
• Yatırım Şube Müdürlüğü
• Investment Branch
• Emlak Şube Müdürlüğü
• Real-Estate Branch
• İşletme Şube Müdürlüğü
• Operating Branch
TAŞRA ŞUBE MÜDÜRLÜKLERİ (28 ŞUBE)
Branch Directorates (28 Branches)
I.4.2.2 Taşra
Birimleri
I.4.2.2 Provincial
Organization
Kuruluşumuz; 31.12.2014 tarihi itibariyle 1 İşletme
Müdürlüğü (AAF İşletme Müdürlüğü), 28 şube müdürlüğü, 121 ajans amirliği, 69 tesisli ekip şefliği
olmak üzere 219 noktada faaliyet göstermektedir.
AAF İşletme Müdürlüğü; İşletme Müdürü, İşletme
Müdür Yardımcıları (2) ve Üretim, Kalite Kontrol,
Yardımcı Tesis, Muhasebe, Personel ve İdari İşler,
Haşhaş Islah ve Tohumluk, Malzeme Satın Alma
ve Depolama, Teknik Emniyet ve Güvenlik, Kalite
Güvence ve AR-GE Şube Müdürlüğü şeklinde örgütlenmiştir.
Taşra şube müdürlükleri ise Şube Müdürü, Şube
Müdür Yardımcısı (2) Kontrolörlük, Sivil Savunma
Uzmanı ve Hukuk Bürosu ile Genel Müdürlük örgütlenmesine paralel Alım ve Muhafaza, Ticaret,
Muhasebe, Personel, Bilgi İşlem, Teknik İşler ve
Destek Hizmetleri Servis Şefliklerinden oluşmaktadır.
Our Establishment continues to provide services at
219 service points composed of 1 Department of
Operations (Department of Opium Alkaloids Plant),
28 Section Offices, 121 Agency Directorships and
69 Facility Teams as of 31.12.2014.
Department of Opium Alkaloids Plant is organized
as Director of Operations, Deputy Director of
Operations (2) and Crop Quality Control, Auxiliary
Plant, Accounting, Personnel and Administrative
Affairs, Opium Improvement and Seed Growing
Purchase and Storage, Technical Security and
Safety, Quality Assurance and R&D Sectiones.
Provincial Sectiones are composed of Section
Manager, Deputy Section Managers (3),
Controller-ship, Civil Defence Specialist and Legal
Office and Head of Purchase, Conservation,
Trade, Accounting, Personnel, Data Processing,
Technical Affairs, Support Services in line with the
organization of the General Directorate.
21
TMO TAŞRA TEŞKİLATI ŞEMASI
5
17
7
3
16
13
3
22
8
Tanıtım ve Faaliyet Raporu / Promotion and Activity Report
2
4
15
5
2
6
4
31/ 12 /2014
MARMARA / MARMARA
2
8
İÇ ANADOLU 1 / CENTRAL ANATOLIA-1
KIRIKKALE
Beylikköprü
Haymana
Balışeyh
Malıköy
Burunsuz
BANDIRMA
Eceabat
Lüleburgaz
Karacabey
Evreşe
Ahmetbey
Balıkesir
Şarköy
Saray
Çerikli
Yağcıoğlu
Oyaca
Biga
Havsa
TEKİRDAĞ
Karakeçili
Bala
Kazan
Çanakkale
İpsala
Çorlu
Keskin
Beypazarı
Güvercinlik
DERİNCE
Keşan
Hayrabolu
POLATLI
Ayaş
Adapazarı
Uzunköprü
Malkara
EDİRNE
KIRKLARELİ
Muratlı
Lalapaşa
Pınarhisar
Silivri
Gelibolu
Babaeski
7
3
14
14
EGE / AEGEAN
AFYONKARAHİSAR
Emirdağ
Aydın
İhsaniye
Sandıklı
Çine
İÇ ANADOLU 2 / CENTRAL ANATOLIA-2
AKSARAY
Ilgın
Arıkören
Eşmekaya
Kadınhanı
İçeriçumra
Ereğli
Yunak
Karaman
Çakmak
Çeltik
Ayrancı
Niğde
Sülüklü
Karapınar
Ulukışla
KONYA
Kulu
Sinanpaşa
Uşak
Milas
Şereflikoçhisar
Altınekin
Sarayönü
Şuhut
ESKİŞEHİR
Söke
AKŞEHİR
Pınarbaşı
Çeşmelisebil
Meydan
Antalya
Alpu
Çivril
Şarkikaraağaç
Cihanbeyli
Korkuteli
Çifteler
Çal
Beyşehir
Yeniceoba
Doğanhisar
Çumra
Burdur
Kütahya
Denizli
Tefenni
Sivrihisar
Çardak
Yeşilova
Biçer
Manisa
4
Çay
İZMİR
Salihli
16
Dinar
Acıpayam
13
KARADENİZ / BLACK SEA
ÇORUM
SAMSUN
Havza
Alaca
Amasya
Merzifon
Çankırı
Zile
TRABZON
Sungurlu
Bafra
Osmancık
Çarşamba
AKDENİZ/ MEDITERRANEAN
ADANA
Yenice
Reyhanlı
Yakapınar
GAZIANTEP
MERSIN
2
21
İÇ ANADOLU 3 / CENTRAL ANATOLIA-3
KAYSERİ
KIRŞEHİR
Şarkışla
Bünyan
Boztepe
YERKÖY
Felahiye
Akpınar
Sekili
Yeşilhisar
Hacıbektaş
Saray
Tomarza
Topaklı
Doğankent
Boğazlıyan
Kaman
Sarıkaya
Himmetdede
Mucur
Sorgun
Pınarbaşı
SİVAS
Şefaatli
Sarıoğlan
Artova
Sarıkent
Yenifakılı
Yıldızeli
Yozgat
Kanlıca
Kangal
Osmanpaşa
GÜNEYDOĞU ANADOLU / SOUTHEASTERN ANATOLIA
Ceyhan
Araban
Sağkaya
Elbistan
Doğankent
Islahiye
Kozan
Kahramanmaraş
Bağlar
Mermer
Ceylanpınar
Çukurköprü
Nizip
Ergani
Nusaybin
Kahta
İmamoğlu
Nurdağı
Batman
Silvan
Mürşitpınar
Mustafabeyli
ISKENDERUN
Çınar
Şenyurt
Siverek
Osmaniye
Antakya
Elazığ
ŞANLIURFA
Hilvan
Kadirli
Kırıkhan
Kurtalan
Adıyaman
Viranşehir
4
DİYARBAKIR
Malatya
Akçakale
Bismil
Mardin
Besni
Tepe
Derik
Bozova
DOĞU ANADOLU / EASTERN ANATOLIA
ERZURUM
Horasan
MUŞ
Ağrı
Iğdır
Bulanık
Erzincan
Kars
Ahlat
Mercan
Akyaka
Van
28
121
69
1
219
TOPLAM / Total
FABRİKA / Factory AAP Plant
TESİSLİ EKİP / Facility Teams
AJANS / Agency
ŞUBE / Branch
I.5 Personel Yapısı
I.5 Personnel Structure
Kurumumuzda, 399 sayılı KHK’nin (b) bendine
göre I sayılı cetvele tabi personel ile aynı KHK’nin
(c) bendine göre II sayılı cetvelde (sözleşmeli statüde) çalışan personel ve 4857 sayılı Kanuna tabi işçi
personel istihdam edilmektedir.
In our organization, the personnel that are subject
to the rule numbered I in accordance with the
clause (b) of Statutory Degree (KHK) numbered
399 and the personnel that are subject to the rule
numbered II according to the clause (c) of the
same Statutory Degree (KHK) and the Law no.
4857 have been employed.
Ayrıca 2014 yılında özel güvenlik, temizlik vb. alanlarda hizmet alımları kapsamında 2363 firma elemanı Kurumumuzda görev yapmıştır.
In addition, in 2014, 2363 company staff within
the scope of service procurement in the fields
of private security, cleaning etc. worked in our
organization.
Personelimizin statü, cinsiyet ve eğitim durumlarına ilişkin bilgiler aşağıdaki tablolarda gösterilmiştir.
Information about status, gender and educational
status of our personnel is given in the table below.
Personelimizin Statüler İtibariyle Dağılımı (Kişi)
Distribution of Employed Personnel by Status (Person)
I.Sayılı
Numbered I.
Sözleşmeli
Contractual
İşçi
Worker
Toplam
Total
Merkez / Central
99
419
42
560
Taşra / Provincial
91
2598
210
2899
Toplam / Total
190
3017
252
3459
2014 Yılsonu İt
ibariyle
Merkezde 560,
Taşrada
2899 Olmak Üze
re Toplam
3459 Personel
İstihdam
Edilmektedir.
Personelimizin Cinsiyete Göre Dağılımı (Kişi)
Distribution of Employed Personnel by Gender (Person)
Merkez
Central
Taşra
Provincial
Toplam
Total
I Sayılı / Number I.
13
86
1
90
190
Sözleşmeli / Contracted
181
238
369
2229
3017
8
34
12
198
252
202
358
382
2517
3459
İşçi / Worker
Toplam / Total
Total 345
9P
employed ersonnel is
as of 201
4
which 56
0 at the c , of
entral
organizati
on
the provin and 2988 at
cial organ
ization.
23
Tanıtım ve Faaliyet Raporu / Promotion and Activity Report
24
Personelimizin Eğitim Durumuna Göre Dağılımı (Kişi)
Distribution of Employed Personnel by Educational Background (Person)
İlk Okul
Elementary
Orta Okul
Secondary
Lise
High
Yüksek Okul
Academy
Lisans
Bachelor’s Degree
Toplam
Total
Merkez / Central
12
20
66
74
388
560
Taşra / Provincial
96
209
853
720
1021
2899
Toplam / Total
108
229
919
794
1409
3459
Personelimizin Cinsiyet ve Eğitim Durumuna Göre Dağılımı (Kişi)
Distribution of Employed Personnel by Gender and Educational Background (Person)
İlk Okul
Elementary
Orta Okul
Secondary
Lise
High
Yüksek Okul
Academy
Lisans
Bachelor’s Degree
Toplam
Total
-
4
15
33
150
202
Merkez /
Central
Kadın / Woman
Erkek / Man
12
16
51
41
238
358
Taşra /
Provincial
Kadın / Woman
1
2
22
130
227
382
95
207
831
590
794
2517
108
229
919
794
1409
3459
Erkek / Men
Toplam / Total
Hizmet İçi Eğitimler
Personelimizin nitelik ve becerilerinin her alanda
arttırılması amacıyla düzenlenen 159 adet hizmet
içi eğitim programına 3801 personelimiz katılmıştır.
In-Service Training Activities
3801 personnel attended 159 in-service training
programs that were organized for the purpose of
enhancing qualification and skills of our personnel.
25
Tanıtım ve Faaliyet Raporu / Promotion and Activity Report
26
II. FAALİYET
ALANLARIMIZDA
DÜNYA PİYASALARINA BAKIŞ
II. Overview Of Global Markets In Our
Fields Of Activity
Hububat, Dünyada Temel
Gıda Maddesi Olarak Yerini
Korumaktadır.
Grains preserve their place as
a fundamental food product all
around the world.
II.1 Hububat Piyasaları
II.1 Grain Markets
Hububat, dünyada temel gıda maddesi olarak yerini korumakta; ekmek ve undan yapılan gıda maddeleri, özellikle gelişmekte olan ülkelerin başlıca
ihtiyacını teşkil etmektedir. Bu nedenle hububatın
dünyada üretimi ve ticareti büyük önem kazanmaktadır. Hububat üretiminde yıllar itibariyle iklim şartlarına bağlı olarak dalgalanmalar meydana gelmekte,
buna bağlı olarak tüketim ve ticareti de yıllara göre
farklılık göstermektedir. Yıllar itibariyle dünya hububat üretim, tüketim, ticaret ve stok verileri aşağıda
verilmektedir.
Grains preserve their place, as a fundamental
food product all around the world, while bread
and food products made of flour represent
major needs of developing countries.
Therefore, global production and trade of
grains become significantly important. Year
by year, fluctuations occur in grain production
based on climate conditions, and their
consumption and trade vary accordingly.
Global grain production, consumption, trade
and stock data by years are given below.
Ülkemiz H
ububat
Üretimi 36
Mi
Tona Ulaşm lyon
ıştır.
Grain pro
duction o
f
Turkey ha
s reached
up to 36 m
illion tons.
27
Dünya Hububat Dengesi (Milyon Ton)
Global Grain Balance (Million Ton)
Yıllar / Years
Üretim / Production
Buğday / Wheat
Arpa / Barley
Mısır / Corn
Pirinç / Rice
Ticaret / Trade
Buğday / Wheat
Arpa / Barley
Mısır / Corn
Pirinç / Rice
Tüketim / Consumption
Buğday / Wheat
Arpa / Barley
Mısır / Corn
Pirinç / Rice
Stoklar / Stocks
Buğday / Wheat
Arpa / Barley
Mısır / Corn
Pirinç / Rice
2010/11
2011/12
2012/13
2013/14*
2014/15**
653
122
830
449
695
134
875
467
655
129
865
472
713
145
991
475
717
139
992
474
126
15
94
36
145
20
98
39
141
19
99
39
155
23
120
42
151
23
114
42
657
136
845
445
698
135
875
458
677
133
863
468
695
141
947
478
708
137
973
482
194
27
129
100
191
26
130
108
169
22
132
112
187
26
175
109
196
27
194
102
Kaynak: IGC (Ocak 2015) (*)Tahmin (**) Öngörü
Source: IGC (January /2015) (*) Estimation (**) Forecast
Ülkeler İtibariyle Buğday, Arpa, Mısır ve Pirinç Üretim Miktarları (Milyon Ton)
Wheat, Barley, Corn and Rice Production Data by Countries (Million Ton)
Ülkeler / Countries
2010/11
2011/12
2012/13
2013/14
2014/15
AB (28) / EU (28)
137
137
132
143
155
Çin / China
115
117
121
122
126
Hindistan / India
81
87
95
94
96
ABD / USA
60
54
62
58
55
Rusya / Russia
42
56
38
52
60
Avustralya / Australia
27
30
22
27
23
Pakistan / Pakistan
24
24
23
24
25
Kanada / Canada
23
25
27
38
29
Türkiye / Turkey
20
22
20
22
19
Ukrayna / Ukraine
17
22
16
22
25
Arjantin / Argentina
16
15
8
9
13
Kazakistan / Kazakhstan
10
23
10
14
13
Dünya / World Total
653
695
655
713
717
AB (28) / EU (28)
53
52
54
60
60
Rusya / Russia
8
17
14
15
20
Ukrayna / Ukraine
8
9
7
8
9
Kanada / Canada
8
8
8
10
7
Türkiye / Turkey
7
8
7
8
6
ABD / USA
4
3
5
5
4
Avustralya / Australia
8
8
7
10
7
Dünya / World Total
122
134
129
145
139
ABD / USA
316
313
273
351
361
Çin / China
177
193
206
218
216
Brezilya / Brazil
57
73
81
80
77
AB (28) / EU (28)
56
66
56
64
75
Meksika / Mexico
21
18
22
23
23
Arjantin / Argentina
24
21
32
33
30
Hindistan / India
22
22
22
24
22
Türkiye / Turkey
4.3
4.2
4.6
5.9
5.95
Dünya / World Total
830
875
865
991
992
Çin / China
137
141
143
143
144
Hindistan / India
96
105
105
106
103
Endonezya / Indonesia
36
36
37
37
37
Bangladeş / Bangladesh
32
34
34
34
35
Vietnam / Vietnam
26
27
28
28
28
Tayland / Thailand
20
20
20
20
20
Filipinler / Philippines
11
11
11
12
12
Türkiye / Turkey
0.52
0.54
0.53
0.54
0.5
Dünya / World Total
449
467
472
475
474
Buğday / Wheat
Arpa / Barley
Tanıtım ve Faaliyet Raporu / Promotion and Activity Report
28
Mısır / Corn
Pirinç / Rice
Kaynak: IGC (Ocak 2015) / Türkiye verileri TUİK’ten alınmıştır.
Source: IGC (January 2015)/ Turkey’s data is obtained from TUIK.
II.2 Haşhaş ve Afyon
Alkaloidleri
II.2. Opium Poppy and Opium Alkaloids
Dünyada uyuşturucu maddelerin ekimi, üretimi,
ithali ve ihracı, ülkemizin de imzaladığı Birleşmiş
Milletler (BM) Uyuşturucu Maddelere Dair 1961
TEK Sözleşmesi (Single Convention on Narcotic
Drugs) ve Tadiline İlişkin 1972 Protokolü’ne göre
düzenlenmektedir. 1961 TEK Sözleşmesi dünyadaki uyuşturucu madde işlerinin ülkelere tek elden
yürütülmesi hükmünü getirmekte ve BM Teşkilatının uyuşturucu maddelerin kontrolü hususundaki
yetkisini kabul etmektedir.
Dünyada haşhaş ekimi BM Teşkilatı denetiminde
yasal ana üretici ülkeler nezdinde yapılmakta olup
bu ülkeler arasında Türkiye, Hindistan, Avustralya, Fransa, İspanya ve Macaristan yer almaktadır.
Türkiye ve Hindistan, BM Teşkilatı tarafından geleneksel haşhaş üreticisi ülkeler olarak kabul edilmektedir.
Ülkemiz dünya yasal haşhaş ekim alanları içerisinde son dokuz yıllık ortalamaya göre %50’lik bir
paya sahip olmasına rağmen dünya morfin üretiminde %20’lik paya sahiptir. Bu durum ülkemizde
üretilen haşhaş kapsülünün dekar başına üretim
veriminin ve morfin içeriğinin diğer ülkelere nazaran daha düşük olmasından kaynaklanmaktadır.
Hindistan dünyadaki en büyük yasal afyon sakızı
üreten ülke olup diğer yasal üretici ülkelerde ise
üretim, çizilmemiş hashaş kapsülü şeklindedir.
BM Uluslararası Uyuşturucu Maddeler Komisyonu
(INCB) tarafından takip edilen yasal morfin stoku,
dünyada yasal olarak üretilen haşhaş kapsülü ve
afyonun içerdiği morfin karşılığı olarak hesaplanmaktadır.
Dünyada haşhaştan elde edilen tıbbi ve bilimsel
amaçlı uyuşturucu madde tüketimi yıllık yaklaşık
400 ton civarındadır. Üretim ise yıldan yıla değişiklik göstermekle birlikte son yıllarda tüketim
miktarının üzerinde gerçekleşmektedir. Bu durum
dünyada fazla stok oluşmasına ve satış fiyatlarının
düşmesine neden olmaktadır.
Yasal uyuşturucu madde satışlarında dünyada
herhangi bir borsa bulunmamakta ve fiyatlar gizli tutulmaktadır. Uyuşturucu madde satış fiyatları
uluslararası ihalelerde oluşan fiyatlar göz önünde
tutularak uluslararası resmî toplantılarda, uluslararası fuarlarda ve karşılıklı ziyaretler sırasında firma
yetkilileri ile yapılan ikili görüşmelerde belirlenmektedir.
Bu itibarla dünyada önde gelen yasal haşhaş üreticisi ülkelerden Avustralya, Türkiye, Hindistan,
Fransa, İspanya, Macaristan arasında kıyasıya rekabet bulunmaktadır.
The cultivation, production, import and export
of narcotic drugs are regulated according to the
United Nations Single Convention on Narcotic
Drugs of 1961 and amending Protocol of 1972, to
which our country is also a party, in the world. UN
Single Convention of 1961 obliges the countries
to have a single management on narcotic drugs
affairs all around the world and recognizes the
authority of the United Nations Organization in
control of narcotic drugs.
Poppy cultivation is conducted by legal main
producing countries under the supervision of
UN Organization all around the world, and these
countries are: Turkey, India, Australia, France,
Spain, and Hungary. Turkey and India are deemed
as traditional poppy producing countries according
to the UN Organization.
Even though Turkey has a 50% share in the
world’s legal poppy cultivation areas according
to the average of the last 9 years, her share in
morphine production is 20%. This stems from
low productivity of poppy capsule per decare
and morphine content produced in Turkey in
comparison to the other countries.
While India is the biggest legal poppy gum producer
of the world, the production in the other legal
producing countries is in the form of unscratched
poppy capsule. Legal morphine stock followed-up
by the UN’s International Narcotics Control Board
(INCB) is calculated as the amount of legally
produced poppy capsule and morphine contained
in poppy in the world.
The global medical and scientific consumption
of narcotic drugs made of poppy is nearly 400
tons per year. The production, on the other hand,
varies by years, and has been outpacking the
consumption in the recent period. This results
with surplus stocks in the world and decreases
the sales prices.
29
There is no stock market for legal narcotic
drug sales in the world, and the prices are kept
confidential. The narcotic drug sales prices are
spec- ified in bilateral meetings with the company
representatives during international official
meetings, international fairs and mutual visits by
considering the prices at international tenders.
Therefore, there is a severe competition between
Australia, Turkey, India, France, Spain and
Hungary, which are the leading global legal poppy
producing countries.
Ülkemiz Haşhaş Ekim
Alanlarında ve Afyon
Alkaloidleri Üretiminde Önde
Gelen Geleneksel Üreticilerden
Biridir.
Our country is a leading traditional
producer of opium alkaloids with
the largest poppy cultivation area.
Tanıtım ve Faaliyet Raporu / Promotion and Activity Report
30
Dünya Haşhaş Ekim Alanları ve Uyuşturucu Madde Üretimi
World’s Legal Opium Cultivation Area and Drug Production
Ülkeler
Hindistan /
India
Ekim Alanı (Ha) /
Cultivation area (ha)
2010
2011
2012
2013
2014*
12,237
16,518
12,092
5,619
5,329
Üretim (Ton) /
Production (Ton)
63
87
83
32
27
Macaristan /
Hungary
Ekim Alanı (Ha) /
Cultivation area (ha)
7,308
6,025
3,929
2,600
5,520
Üretim (Ton) /
Production (Ton)
18
13
9
27
31
Avustralya /
Australia
Ekim Alanı (Ha) /
Cultivation area (ha)
9,127
10,973
8,352
11,484
7,210
Üretim (Ton) /
Production (Ton)
97
113
174
184
174
Ekim Alanı (Ha) /
Cultivation area (ha)
9,400
8,592
8,680
10,267
-
Fransa /
France
Üretim (Ton) /
Production (Ton)
89
71
92
131
134
İspanya /
Spain
Ekim Alanı (Ha) /
Cultivation area (ha)
6,439
9,488
8,762
8,762
8,521
Üretim (Ton) /
Production (Ton)
47
73
83
116
171
Türkiye /
Turkey
Ekim Alanı (Ha) /
Cultivation area (ha)
51,897
54,911
13,511
32,277
26,621
Üretim (Ton) /
Production (Ton)
140
164
14
65
58
Diğer Ülkeler /
Other Countries
Ekim Alanı (Ha) /
Cultivation area (ha)
-
-
-
-
-
Üretim (Ton) /
Production (Ton)
25
20
22
38
40
Toplam / Total
Ekim Alanı (Ha) /
Cultivation area(ha)
96,408
106,507
55,326
71,009
53,201
Üretim (Ton) /
Production(Ton)
479
541
477
593
635
Kaynak: Birleşmiş Milletler INCB Narcotic Drugs Report, 2014
Source: United Nations INCB Narcotic Drugs Report, 2014
TMO is as
signed for
all
tasks rela
ted to opiu
m
within the
framework
of
Law numb
ered 3298
.
TMO, ülkemizde her yıl Bakanlar Kurulu Kararı ile
belirlenen il ve ilçelerde haşhaş tarımıyla ilgili faaliyetlerden ve elde edilen ürünlerin değerlendirilmesinden sorumludur. Ülkemizde haşhaş tarımı
03.06.1986 tarihli ve 3298 sayılı “Uyuşturucu Maddelerle İlgili Kanun”, 18.04.1988 tarihli, 88/12850
sayılı Yönetmelik ve 13.04.1987 tarihli, 87/11703
sayılı Bakanlar Kurulu Kararı çerçevesinde lisansa
tabi, kontrollü ve çizilmemiş haşhaş kapsülü üretimi
şeklinde yapılmaktadır. Ülkemizde Birleşmiş Milletler Teşkilatı tarafından verilen 700.000 dekar limit
dâhilinde 13 ilde yaklaşık 70.000 üreticiye haşhaş
ekimi ve çizilmemiş haşhaş kapsülü üretimi yaptırılmaktadır. Haşhaş ekiminden, haşhaş kapsülünün
TMO depolarına teslimine kadar tüm tarımsal faaliyetler TMO tarafından kontrol edilmektedir.
3298 Sayı
lı Kanun
Kapsamın
da Haşhaş
la
İlgili Tüm
Görevler
TMO’ya Ve
rilmiştir.
TMO is responsible for the activities related to
poppy agriculture and handling the obtained
product in specified provinces and districts
upon the De- cision of the Council of Ministers
each year. In our country, poppy cultivation is
performed subject to license and control as
production of unscratched poppy capsules within
the framework of Law numbered 3298 and dated
03.06.1986 on Narcotic Drugs, the Regulation
numbered 88/12850 and dated 18/04/1988, and
the Decision of the Council of Ministers numbered
87/11703 and dated 13/04/1987. The poppy
cultivation and the production of unscratched
poppy capsules are made in 13 provinces by
70.000 producers in Turkey within the limit of
700.000.000 square meters that is determined
by the UN. TMO controls all agricultural activities
starting from poppy cultivation to the delivery of
poppy capsules to TMO’s storages.
Afyonkarahisar İli Bolvadin
İlçesinde 1986 Yılında Faaliyete
Geçen Fabrikada Yılda
Ortalama 25 Bin Ton Haşhaş
Kapsülü İşlenmektedir.
Annually 25 thousand tons of
poppy capsules in average are
processed at the factory that has
been operating since 1986 in
Bolvadin District of the Province of
Afyon.
Afyon Alkaloidleri Fabrikası (AAF) son yıllarda yapılan kapasite arttırımına yönelik çalışmalar neticesinde dünyanın yıllık tıbbi ve bilimsel morfin
tüketiminin yaklaşık %25’ini karşılayacak 100 ton
civarında morfin üretme kapasitesine ulaşmıştır.
Opium Alkaloids Factory (AAF) has approximately
reached to morphine production capacity of 100
tons that will meet nearly 25% of annual global
medical and scientific morphine consumption
as a result of the studies that are performed for
capacity increase in the recent years.
AAF’de çizilmemiş haşhaş kapsülünün işlenmesi
sonucu üretilen morfin ve türevleri, yurt içi ihtiyaç
karşılandıktan sonra yaklaşık %98’i tıbbi ve bilimsel amaçlı olarak ihtiyaç sahibi ülkelere ihraç edilmektedir.
Any morphine and derivative products that are
produced as a result of processing unscratched
poppy capsules is exported to the requiring
countries for medical and scientific purposes at
an approximate rate of 98% after meeting the
domestic needs.
31
III. KURULUŞUMUZUN
TEMEL FAALİYET
ALANLARI
III. Our Organization’s Main Fields of
Activity
Tanıtım ve Faaliyet Raporu / Promotion and Activity Report
32
TMO Genel Müdürlüğünün temel faaliyet alanları;
iştigal alanına giren ürünlerin alım ve satımı, depolama ve muhafaza, ithalat ve ihracat, mamul madde üretimi, haşhaş ıslah ve tohumculuk çalışmaları,
yasal uyuşturucu madde üretim ve pazarlaması,
umumi mağazacılık, olağanüstü hâl stoku tesisi ve
zorunlu satışlar, piyasa araştırmaları, enformasyon
hizmetleri, eğitim, araştırma-geliştirme (Ar-Ge) faaliyetleri olarak sıralanabilir.
TMO General Directorate’s main fields of activity
can be listed as purchase and sales of products
in its area of activity, storage and conservation,
import and export, producing finished products,
poppy improvement and seed growing activities,
producing and marketing legal narcotic drugs,
public retailing, building emergency stocks and
compulsory sales, market research, information
services, training, and research and development
(R&D) activities.
III.1 Alımlar
TMO Ana Statüsü gereğince hububat fiyatlarının
aşırı dalgalanmasını önlemek amacıyla her yıl belirlediği politikalara göre gerektiğinde iç ve dış piyasalardan alım yapmaktadır.
Ayrıca Kuruluşumuz Bakanlar Kurulunun 1987 yılında çıkardığı 87/11703 sayılı Karar’la haşhaş ekiminin kontrolü, haşhaş kapsülü, afyon üretimi, satın
alınması, bunlardan uyuşturucu madde imalatı ve
satışı konularında görevlendirilmiştir. Haşhaş kapsülü alımı ve fiyatlaması ise her yıl Bakanlar Kurulunca çıkarılan kararnameye göre yapılmaktadır.
TMO, tarımsal piyasalarda istikrarı sağlamak üzere bazı yıllarda hububat, çeltik ve haşhaş kapsü-
lü dışında kuşyemi, soya, susam, keten tohumu,
yonca tohumu, keçiboynuzu, patates, küspe,
un, bulgur, nebati yağ, tarhana, makarna, sabun,
bakla, bezelye, kuru fasulye, börülce, nohut, yeşil
mercimek, kabuklu kırmızı mercimek, fındık gibi
ürünlerin müdahale alımını da gerçekleştirmiştir.
TMO alımları; üretim durumu, devreden stok miktarı, iç ve dış piyasa fiyatları, piyasa beklentileri,
ekonomik göstergeler gibi etkenlere bağlı olarak
değişmekle birlikte TMO alımları ile üretim miktarı
arasında doğrusal bir ilişkinin olduğu söylenebilir.
Başka bir deyişle üretimin fazla olduğu yıllarda arz
fazlası ürün TMO’ya yönelmektedir.
2014 Yılın
da,
Şartları Ne İklim
deniyle Mı
sır
Hariç Hub
ubatta Üre
tim
Kayıpları Y
aşanmıştı
r.
III.1 Procurements
There hav
e been
losses in
grain
productio
n, excludin
g
corn, due
to climate
conditions
in 2014.
2014 yılında yetersiz yağışa bağlı olarak özellikle
İç Anadolu ve Akdeniz Bölgelerinde bitki gelişimi
(Trakya Bölgesi hariç) olumsuz etkilenmiş, 2013 yılına göre mısır hariç tüm hububat ürünlerinde üretim kayıpları yaşanmıştır.
According to TMO’s Main Charter, TMO purchases
from domestic and foreign markets, when
necessary, according to the policies specified
each year for the purpose of preventing extreme
fluctu- ations in grain prices.
In addition, our Organization was assigned for
controlling poppy cultivation, poppy capsule,
poppy production and purchase, narcotic drug
production and sales thereof upon the Decision
numbered 87/11703 in 1987. Purchase and
pricing of poppy capsules is made according to
the Decree that is annually issued by the Council
of Ministers.
For the purpose of providing stability in agricultural
markets, TMO has realized intervention purchases
in certain years for the products such as bird
seed, soybean, sesame, flaxseed, clover seed,
carob, potato, pulp, flour, bulgur, vegetable oil,
tarhana, pasta, soap, bell bean, green peas, white
bean, cowpea, chickpea, green lentil, unpeeled
red lentil, hazelnut and etc.
33
Although TMO’s purchases vary according to
factors such as production, closing stocks,
domestic and foreign market prices, market
expectations, economic indicators and etc, it is
possible to state that there is a direct link between
TMO’s purchases and amount of production.
In other words, products of excess supply are
purchased by TMO in the years when production
rates are high.
In 2014, crop development was adversely
impacted, especially in Central Anatolia and
Mediterranean Regions (excluding Thrace Region)
due to insufficient precipitation, and there have
been losses in production of all grain products,
excluding corn.
2013 – 2014 Yılları Hububat Üretim Mukayesesi (Bin Ton)
Grain Production Comparison of 2013-2014 (Thousand Tons)
Tanıtım ve Faaliyet Raporu / Promotion and Activity Report
34
Ürün Adı / Product Type
2013 Yılı / Year
2014 Yılı / Year
Değişim % / Change %
Buğday / Wheat
22.050
19.000
- % 13,8
Arpa / Barley
7.900
6.300
- % 20,3
Çavdar / Rye
365
300
- % 17,8
Yulaf / Oat
235
210
- % 10,6
Mısır / Corn
5.900
5.950
+ % 0,8
Çeltik / Paddy
900
830
- % 7,8
2014 Yılında Üretici Lehine
Gelişen Piyasa Şartları
Nedeniyle Hububatta (Mısır
Hariç) TMO’nun Müdahale Alım
Fiyatı Açıklamasına Gerek
Kalmamıştır.
It was not necessary for TMO to
declare intervention purchase
prices in 2014 since grain market
prices were in favor of producers
(excluding corn).
Bir önceki yıla göre azalan hububat üretim miktarına bağlı olarak piyasaya arz edilen miktarın düşük
olması, hasatla birlikte genellikle düşme trendine
giren piyasa fiyatlarının Trakya bölgesi hariç artış
eğiliminde olması sebebiyle 2014 döneminde hububat piyasa fiyatları (mısır hariç) TMO’nun öngördüğü müdahale alım fiyatlarından yüksek ve üretici
lehinde seyrettiğinden müdahale alım fiyatı açıklanmasına gerek duyulmamıştır.
As a result of the fact that market supply was
low due to a decrease in grain production from
a year before and an increase in market prices,
which generally tend to fall down with the harvest,
excluding the Thrace Region, it was not necessary
for TMO to declare intervention purchase prices
since grain market prices in 2014 (excluding corn)
were higher than intervention purchase prices
foreseen by TMO and in favor of producers.
Mısır hasatı temmuz ayı sonunda başlamış, hasatla birlikte piyasa fiyatlarının üretici aleyhine gelişmesi üzerine 15.08.2014 tarihinde müdahale alım
fiyatı 680 TL/Ton olarak açıklanarak tüm iş yerlerimizde alıma başlanmış, yıl sonu itibariyle 674 TL/
Ton ortalama fiyattan 176.255 ton alım yapılmıştır.
Corn harvest began at the end of July, and
intervention purchase prices were declared as
680 TL/ ton on 15.08.2014 and started to be
purchased at all of our workplaces since market
prices were not in favor of the producers, and
176.255 ton of corn were purchased with average
prices of 674 TL/ton at the end of 2014.
2014 yılı Haşhaş Kararnamesi yayımlanmadığından bu yıl haşhaş kapsülleri Haşhaş Kapsülü ve
Tohumu Alımı ve Satımı Hakkındaki 27.01.2014
tarihli ve 2014/5876 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı
ile 21.07.2014 tarihli ve 2014-1 sayılı alım Genel
Yazı hükümlerine göre satın alınmıştır. Üreticilerden
16.222 ton haşhaş kapsülü alınmış olup 63.270
bin TL ödeme yapılmıştır.
As poppy decree of 2014 was not published,
poppy
capsules were purchased this year
according to the provisions of the Decision of the
Council of Ministers numbered 2014/5876 and
dated 21.07.2014 on Purchase and Sales of
Poppy Capsules and Poppy Seeds, and purchase
circular numbered 2014-I and 27.01.2014. 16.222
tons of poppy capsule were purchased from the
producers and 63.270 thousand TL was paid in
return.
In addition to the domestic purchases, wheat,
barley, corn and paddy were imported in 2014 for
the purpose of preventing speculative ovements in
the domestic market.
Yapılan iç alımların yanı sıra, iç piyasalarda spekülatif hareketlerin önüne geçmek amacıyla 2014
yılında buğday, arpa, mısır, çeltik ve pirinç ithalatı
gerçekleştirilmiştir.
TMO 2014
Yılında İç
ve
Dış Piyasa
lardan Yak
laşık
2 Milyon T
on Alım
Gerçekleş
tirmiştir.
was
TMO’s purchase
m
fro
ns
2 million to
reign
domestic and fo
.
14
20
markets in
2014 Yılı Alımları (Bin Ton / Milyon TL)
Grain Purchases in 2014 (Thousand Tons – Million TL)
Ürün Türü /
Product Type
İç Alım / Domestic Markets
Miktar
Quantity
Tutar
Amount
Buğday / Wheat
Arpa / Barley
Mısır / Corn
176
119
Haşhaş Kapsülü /
Poppy Capsule
16
63
Çeltik-Pirinç /
Paddy-Rice
Toplam / Total
192
182
Dış Alım / Foreign Markets
Toplam / Total
Miktar
Quantity
Tutar
Amount
Miktar
Quantity
Tutar
Amount
1,056
668
1,056
668
600
312
600
312
70
38
246
157
16
63
68
127
68
127
1,794
1,145
1,986
1,327
35
TMO 2014
Y
İç ve Dış P ılında
i
Yaklaşık 3 yasalara
,5
Milyon Ton
Gerçekleş Satış
tirmiştir.
TMO has realized
.5
approximately 3
les to
sa
million tons of
reign
domestic and fo
.
markets in 2014
Tanıtım ve Faaliyet Raporu / Promotion and Activity Report
36
III.2 Pazarlama ve Satışlar
III.2 Marketing and Sales
Kuruluşumuzun pazarlama faaliyetleri Ticaret ile
Haşhaş ve Alkaloid İşleri Dairesi Başkanlıkları olmak üzere iki ayrı birimin sorumluluğunda, Genel
Müdürlüğümüzce verilen talimatlar doğrultusunda
şube müdürlükleri ve ajans amirlikleri tarafından
yürütülmektedir.
Our Organization’s marketing activities are carried
out by section offices and agency offices under
the responsibility of two different Directorates:
Department of Trade and Department of Poppy
and Alkaloid Affairs in line with the instructions of
the General Directorate.
2014 Yılı İç Satışlar (Bin Ton-Milyon TL)
Domestic Market Sales of 2014 (Thousand Ton-Million TL)
Buğday /
Wheat
Arpa /
Barley
Mısır /
Corn
Fındık Pirinç - Çeltik /
F. Yağı /
Paddy - Rice Hazelnut-Hazelnut Oil
Haşhaş Ürünleri / Poppy
Products
Diğer /
Other
Toplam /
Total
Miktar / Quantity
1,740
453
1,230
60
31
0.002
15
3,528
Tutar / Amount
1,354
302
706
124
75
3
33
2,598
2014 Yılı Dış Satışlar (Bin Ton-Milyon TL)
Foreign Market Sales of 2014 (Thousand Ton-Million TL)
Ürün Adı / Product Name
Mısır / Corn
Haşhaş Ürünleri / Poppy Products
Toplam / Total
Miktar / Quantity
Tutar / Amount
15
6
0.082
75
15
81
III.3 Stoklar
III.3 Stocks
2014 Sonu İtibariyle
Depolarımızda 3,1 Milyon Ton
Ürün Bulunmaktadır.
There are 3.1 million tons of
products in our storages as of the
end of 2014.
Yeterli finansman gücüne sahip olmayan üretici,
ürününü hasatla birlikte elinden çıkarmak zorunda kalırken yine yeterli finansman gücü olmayan
sanayici de hasat döneminde en fazla 3-4 aylık ihtiyacını karşılayacak miktarlarda ürün stoku yapabilmekte yılın diğer aylarında ise ihtiyacı olan ürünü
piyasalardan temin etmektedir. Piyasalarda yeterli
miktar ve kalitede ürünün bulunmadığı dönemlerde ise TMO’nun stoklarında ürün bulunması ve bu
ürünü piyasaya arz etmesi piyasanın düzenlenmesi açısından büyük önem arz etmektedir.
While producers, who do not have sufficient
financing capacity, are obliged to sell their products
right after harvest, industrialists, who do not have
sufficient financing capacity, can only stock
products to meet at most 3-4 months’ requirement
at the harvest period and procure the product
from the markets in the remaining months of the
year. In the periods when sufficient amount and
quality of products cannot be found in the market
it is crucial that TMO keeps products in the stocks
and supplies these products to markets as part of
its regulatiory activities.
Kuruluşumuz depolarında 2014 yılsonu itibariyle;
2.472 bin ton buğday, 334 bin ton arpa, 10 bin ton
çavdar-tritikale, 271 bin ton mısır, 26 bin ton çeltik
ve 10 bin ton pirinç olmak üzere toplam 3.123 bin
ton hububat stoku ayrıca 16 bin ton da haşhaş
stoku bulunmaktadır.
As of the end of 2014, the said storages stock
3.123 thousand tons of grains composed of
2.472 thousand tons of wheat, 334 thousand
tons of barley, 10 thousand tons of rye-triticale,
271 thousand tons of corn, 26 thousand tons of
paddy and 10 thousand tons of rice as well as 16
thousand tons of poppy.
2014 Yılsonu Stokları (Bin Ton/Milyon TL)
Year- End Stocks in 2014 (Thousand Tons/Million TL)
Ürün Adı / Product Name
Miktar / Quantity
Tutar / Amount
2,472
1,880
Arpa / Barley
334
209
Mısır / Corn
271
199
Pirinç - Çeltik / Paddy - Rice
36
69
Buğday / Wheat
Haşhaş Kapsülü / Poppy Products
16
66
Diğer / Other
12
100
3,141
2,523
Toplam / Total
37
Tanıtım ve Faaliyet Raporu / Promotion and Activity Report
38
III.4 Depolar
III.4 storages
Kuruluşumuzca kullanılan
depo tipleri;
Types of storages used by our
Organization:
Silo (beton, çelik)
Mekanize Ufki Depo (MUD)
Makineli Beton Ambar ve Yarı Mekanik Depo,
Makineli Çelik Hangar,
Betonarme Ambar ve Düz Depo,
Hangar (Ahşap, Kargir, Çelik)
MKE İmalatı Yatay Depo,
Noda,
Çuvallı Havuz ve
Modern Açık Yığın Depolama Ünitesi’dir. (MAYDÜ)
Silo (concrete, steel)
Mechanized Horizontal Depot (MHD)
Concrete Storehouse with Machinery and SemiMechanical Depot
Steel Warehouse with Machinery
Concrete Warehouse and Horizontal Depot
Warehouse (Wood, Stone, Concrete) Horizontal
Depot made by MKE
Haystack
Sack Pool and
Modern Outdoors Mass Storage Unit (MOMSU)
Kapalı depo imkânlarının yetersiz olduğu durumlarda, MAYDÜ ile polietilen ve toprak örtülü yığınlarda depolama yapılabilmektedir.
2014 yılında ise ilk defa Tahıl Torbalama Sistemi
(Silo bag) devreye konmuştur.
In such cases where indoor storage capacities
are not sufficient, storage can be made at
MOMSUs and polyethylene and soil covered
stacks.
In 2014, Storage Bags for Grain (Silobag) started
to be used for the first time.
2014 Sonu
İtibariyle Kap
alı
Depo Kapasit
emiz
4,3 Milyon Ton
dur.
ge
Our indoor stora
illion
capacity is 4.3 m
d of
tons as of the en
2014.
2014 yılsonu itibariyle Kuruluşumuzun 4.290 bin tonluk depolama kapasitesi bulunmaktadır.
As of the end of 2014, storage capacity of our Establishment reaches up to 4.290 thousand tons.
Şube /
Branch Office
Adana
Afyon
Aksaray
Akşehir
Bandırma
Çorum
Derince
Liman Silo ve Yatay Depolar /
Port Silo and Horizontal Depots
İç Silolar /
Indoor Silos
Yatay Depolar /
Horizontal Depots
Maydüler /
Momsus
Toplam /
Total
-
64.000
197.500
45.000
306.500
40.000
15.000
50.500
-
105.500
-
54.000
70.500
-
124.500
-
50.500
64.000
10.000
124.500
20.000
24.500
43.500
5.000
93.000
-
16.000
53.000
5.000
74.000
95.000
26.800
11.000
-
132.800
Diyarbakır
-
142.000
119.000
10.000
271.000
Edirne
-
2.000
115.300
120.000
237.300
Erzurum
-
56.400
50.000
-
106.400
Eskişehir
-
40.000
41.700
-
81.700
Gaziantep
-
71.400
40.000
5.000
116.400
İskenderun
60.000
26.800
4.000
25.000
115.800
İzmir
72.000
46.000
70.900
-
188.900
Kayseri
-
108.200
25.000
12.500
145.700
Kırıkkale
-
50.000
42.000
25.000
117.000
Kırklareli
-
32.300
49.600
45.000
126.900
Kırşehir
-
71.300
35.000
60.000
166.300
Konya
-
187.900
135.000
50.000
372.900
Mersin
143.000
100.000
-
43.000
-
Muş
-
9.600
12.500
-
22.100
Polatlı
-
164.400
17.500
35.000
216.900
83.700
39.000
28.700
16.000
-
Sivas
Samsun
-
16.000
18.000
-
34.000
Şanlıurfa
-
94.400
152.500
-
246.900
Tekirdağ
70.000
4.100
133.500
90.000
297.600
Trabzon
30.000
-
-
-
30.000
-
113.900
39.500
55.000
208.400
526.000
1.516.200
1.650.000
597.500
4.289.700
Yerköy
Toplam / Total
39
IV. TEMEL FAALİYET
İSTATİSTİKLERİ /
IV. Main Activity
Statistics
Son beş yıllık döneme ait temel faaliyetlerimizi gösteren çizelgeler aşağıda gösterilmiştir.
Here are the tables indicating our main activities in
the last five years.
2010-2014 Yılları Alım Miktarları ( Bin Ton )
Purchase Quantities between 2010 & 2014 (Thousand Tons)
2010
40
Tanıtım ve Faaliyet Raporu / Promotion and Activity Report
Yıllar / Years
İç
Domestic
2011
Dış
Foreign
2012
İç
Domestic
Dış
Foreign
İç
Domestic
449
1,667
2013
Dış
Foreign
İç
Domestic
2014
Dış
Foreign
İç
Domestic
Dış
Foreign
Buğday / Wheat
987
791
Arpa / Barley
950
167
-
2
Mısır / Corn
85
22
121
1,402
-
9
45
-
35
-
-
-
33
42
4
20
Çeltik / Paddy
Pirinç / Rice
Haşhaş Kapsül ve Tohumu /
Poppy Capsule and Seeds
Toplam / Total
20
36
2,058
20
1,031
449
1,986
1,837
0
3,410
1,056
199
600
176
70
16
199
192
1,794
Dış
Foreign
İç
Domestic
Dış
Foreign
İç
Domestic
245
1,740
184
1,230
2010-2014 Yılları Satış Miktarları (Bin Ton)
Sales Quantities between 2010 & 2014 (Thousand Tons)
2010
Yıllar / Years
Buğday / Wheat
2011
İç
Domestic
Dış
Foreign
İç
Domestic
2012
Dış
Foreign
İç
Domestic
2013
2014
Dış
Foreign
1,538
1,190
1,059
815
102
1,303
Arpa / Barley
211
500
637
343
101
322
Mısır / Corn
99
363
-
68
Çeltik ve Pirinç /
Paddy and Rice
13
10
7
7
Haşhaş Ürünü /
Poppy Products
0.002
0.118
0.002
0.108
0.002
0.129
0.002
0.105
0.002
0.082
Toplam / Total
1,861
1,690
2,069
0
1,165
203
1,700
429
3,483
15
453
15
60
41
2010-2014 Yılları Ürün Stok Miktarları (Bin Ton)
Stocks between 2010 & 2014 (Thousand Tons)
Yıllar / Years
2010
2011
2012
2013
2014
Buğday / Wheat
1,826
2,000
2,740
3,170
2,472
Arpa / Barley
1,233
760
310
188
334
Mısır / Corn
373
21
141
1,280
271
26
Çeltik / Paddy Rice
-
9
49
32
Pirinç / Rice
15
18
1
6
10
Haşhaş Kapsül ve Tohumu /
Poppy Capsule and Seeds
34
48
27
21
16
Fındık
268
111
62
30
-
Diğer
55
15
31
23
12
3,804
2,982
3,361
4,750
3,141
Toplam / Total
V. DİĞER FAALİYETLER /
Tanıtım ve Faaliyet Raporu / Promotion and Activity Report
42
V. OTHER ACTIVITIES
V.1 Yatırımlar
2014 Yılı İçerisinde Yatırım
Programları Çerçevesinde
Lisanslı Depoculuk Kriterlerine
Uygun Depo Yapımları Devam
Etmiştir.
TMO tarafından Yatırım Programları çerçevesinde, hububatın lisanslı depoculuk kriterlerine uygun
bir şekilde muhafaza edilmesi ve ürün kalitesinin
korunması amacıyla yeni hububat depoları yaptırılmaktadır.
Birinci gurup olarak 300.000 tonluk hububat deposunun yapım ihalesi 3 kısımda gerçekleştirilmiş
ve her kısım için ayrı sözleşme imzalanmıştır. 13
ayrı noktada depoların yapım çalışmaları tamamlanmış, geçici kabul testleri yapılmıştır. Söz konusu
13 iş yerinde yapımı tamamlanan depolardan 12
tanesi kullanıma alınmış ve hububat depolanmıştır.
İkinci gurup olarak 120.000 tonluk hububat deposu yapımına 2013 yılında başlanmış olup çalışmaların 2015 yılında bitirilmesi planlanmaktadır.
Yatırım programları çerçevesinde, ihtiyaç duyulan yerlerde depo yapımlarına devam edilerek
TMO’nun depolama kapasitesinin 5 milyon tona
çıkarılması hedeflenmektedir.
V.1 Investments
The storage constructions in
compliance with Licensed Storing
Criteria continued in 2014 within
the framework of Investment
Programs.
Within the framework of Investment Programs,
TMO has new grain storages made for the
purpose of storing grains in compliance with
licensed storing criterion and preserving product
quality.
For the first group, the tender for grain storage
construction with the capacity of 300.000 tons
was made in 3 phases and separate contracts
were concluded for each phase. Construction
works of the storages at 13 different points were
completed, and provisional acceptance tests
were finalized.
12 of the storages at the said 13 workplaces were
put into use and grains were stored therein.
For the second group, grain storage with the
capacity of 120.000 tons started to be constructed
in 2013, and the construction works are planned
to be completed in 2015.
Within the framework of the investment programs,
it is aimed to continue to construct storages at
required places and increase TMO’s storing
capacity up to 5 million tons.
Son 3 Yılda Yaptırılan ve Yapımı Devam Eden Hububat Depoları
Grain Depots that were constructed in the last 3 years and that will be constructed in the future periods
300.000 TON DEPO YAPIMI (2011-2014) /
300.000 TONS DEPOT CONSTRUCTION (2011-2014)
120.000 TON DEPO YAPIMI (2013-2015) /
120.000 TONS DEPOT CONSTRUCTION (2013-2015)
Kızılırmak 10.000 Ton Çelik Silo+ 20.000 Ton Yatay Depo /
Kızılırmak 10.000 Tons Steel Silo + 20.000 Tons Horizontal Depot
Sivrihisar 20.000 Kaymaz 30.000 Ton Çelik Silo /
Sivrihisar 20.000 Kaymaz 30.000 Tons Steel Silo
Şereflikoçhisar 30.000 Ton Çelik Silo /
Şereflikoçhisar 30.000 Tons Steel Silo
Haymana 30.000 Ton Çelik Silo /
Haymana 30.000 Tons Steel Silo
Besni 10.000 Ton Çelik Silo + Kurutma Cihazı /
Besni 10.000 Tons Steel Silo + Drying Equipment
Yozgat 40.000 Ton Çelik Silo /
Yozgat 40.000 Tons Steel Silo
Nurdağı 20.000 Ton Çelik Silo /
Nurdağı 20.000 Tons Steel Silo
Bismil 30.000 Ton Çelik Silo + Kurutma Cihazı /
Bismil 30.000 Tons Steel Silo + Drying Equipment
Viranşehir 30.000 Ton Çelik Silo + Kurutma Cihazı /
Viranşehir 30.000 Tons Steel Silo + Drying Equipment
Mucur (Kurugöl) 30.000 Ton Çelik Silo /
Mucur (Kurugöl) 30.000. Tons Steel Silo
Çumra 20.000 Ton Çelik Silo /
Çumra 20.000 Tons Steel Silo
Karapınar 20.000 Ton Çelik Silo /
Karapınar 20.000 Tons Steel Silo
Yunak 20.000 Ton Çelik Silo /
Yunak 20.000 Tons Steel Silo
Sarıkaya 30.000 Ton Çelik Silo /
Sarıkaya 30.000 Tons Steel Silo
Çorum 20.000 Ton Yatay Depo /
Çorum 20.000 Tons Horizontal Depot
Babaeski 10.000 Ton Yatay Depo /
Babaeski 10.000 Tons Horizontal Depot
43
2014 yılında bahsedilen depolama tesisleri ile birlikte;
Together with the storage facilities mentioned in
2014;
•
Tarım sektöründe 2 adet devam eden ve 1
adet yeni olmak üzere 3 adet proje yer almış
olup 2014 yılı program bütçesinde tarım sektörüne 91.000 bin TL ödenek tahsis edilmiş,
toplam 39.892 bin TL harcama yapılmıştır.
•
There have been 3 projects in agricultural
sector, 2 continuing projects and 1 new
project, and 91.000 thousand TL allowance
was allocated in agricultural sector in 2014.
39.892 thousand TL was spent in total.
•
İmalat - kimya sektöründe 2 adet etüd-proje,
1 adet devam eden ve 2 adet yeni olmak üzere toplam 5 adet proje yer almış olup sektöre
2014 yılı program bütçesinde 19.000 Bin TL
ödenek tahsis edilmiş, toplam 14.134 Bin TL
harcama yapılmıştır.
•
There have been 5 projects in manufacture
– chemistry sector, 2 study-projects, 1
continuing project and 2 new projects, and
19.000 thousand TL allowance was allocated
in 2014, and 14.134 thousand TL was spent
in total.
Kuruluşumuza iki sektörde toplam 110.000 bin TL
ödenek tahsis edilmiş olup projelere 2014 yılı içerisinde toplam 54.026 bin TL harcama yapılmıştır.
İki sektörde toplam ödeneğe göre gerçekleşme
oranı %49 olmuştur.
Tanıtım ve Faaliyet Raporu / Promotion and Activity Report
44
110.000 thousand TL allowance was totally
allocated to our Organization in two sectors, and
54.026 thousand TL was totally spent for the
projects during 2014. The effectuation rate in two
sectors according to allowance was 49%.
V.2 İştirakimiz
(TMO-TOBB LİDAŞ)
V.2 Our Affiliate
(TMO-TOBB LİDAŞ)
Lisanslı depoculuk alanında faaliyet göstermek
üzere 26.02.2010 tarihinde Kurumumuz, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği, Ordu İl Özel İdaresi,
Umumi Mağazalar Türk AŞ ile Gümrük ve Turizm
Ticaret İşletmeleri AŞ tarafından ortak olarak kurulmuştur.
It was jointly established by TMO, the Union of
Chambers and Commodity Exchanges of Turkey
(TOBB), Ordu Provincial Special Administration,
Umumi Mağazalar Türk A.Ş. and Gümrük ve Turizm
Ticaret İşletmeleri A.Ş. on 26.02.2010 in order to
operate in the field of licensed warehousing.
Şirketin toplam sermayesi 51 milyon TL olup sermayesinin tamamı ödenmiştir. 2014 yılında Ordu
İl Özel İdaresine ait %2 oranındaki hisselerin Kuruluşumuza devredilmesi neticesinde oluşan yeni
sermaye yapısı aşağıdaki gibidir.
Total capital of the Corporation is 51 million TL,
and the entire capital was paid. The new capital
structure of the Corporation is as follows, as
a result of the transfer of 2% shares of Ordu
Provincial Special Administration to TMO in 2014:
TMO
TOBB
UMAT A.Ş.
Gümrük ve Turizm İşl. A.Ş.
:
:
:
:
25.500.000.- TL (% 50)
24.990.000.- TL (% 49)
255.000.- TL (% 0,5)
255.000.- TL (% 0,5)
Şirket 12.07.2011 tarihinde Gümrük ve Ticaret
Bakanlığından almış olduğu izin ile faaliyetlerine
başlamış olup 2014 yılında depolarına 77.318 ton
hububat teslim edilmiştir. Emanete bırakılan ürünler karşılığı 2.368 adet ürün senedi düzenlenmiştir.
İştirakimizin 2014 dönemi faaliyetleri; Vergi Usul
Kanunu hükümleri doğrultusunda düzenlenen mali
tablolara göre 19.171,97 TL dönem net kârıyla sonuçlanmıştır.
The Corporation started to display activities upon
the license granted by the Ministry of Customs
and Trade on 12.07.2011, and 77.318 tons of
grains were delivered to its warehouses in 2014.
2.368 warehouse receipts were issued for the
delivered products.
Our Affiliate’s activities of 2014 were finalized
with 19.171.97 TL net periodic profit according
to financial statements issued in line with the
provisions of Tax Procedure Law.
45
V.3 Ekmek İsrafını Önleme
Kampanyası
Dünya Gıda ve Tarım Örgütü
(FAO), Kampanyayı dünyada
israf konusundaki çalışmalara
katkıda bulunan örnek
uygulama olarak göstermiştir.
TMO tarafından ekmek üretimi, tüketimi, tüketim
alışkanlıkları, ekmeğin israfı ile israfın nerelerde ve
ne şekilde gerçekleştiğini ortaya koyan 2008 ve
2012 yıllarında olmak üzere iki araştırma yaptırılmıştır. Bu araştırmalarla; ekmek israfının kötü niyetten ziyade ihmal ve bilgisizlikten kaynaklandığı,
israf miktarının 4 yıllık süreçte %20 artış göstererek
yıllık 2,17 milyar adede ulaştığı ve bunun mali karşılığının ise 1,6 milyar TL olduğu tespit edilmiştir.
Tanıtım ve Faaliyet Raporu / Promotion and Activity Report
46
Yaşanan bu israfın ve israftan kaynaklanan ekonomik kayıpların önüne geçilmesi, daha sağlıklı olan
tam buğday ekmeği tüketiminin yaygınlaştırılması
ve bu konularda toplumsal farkındalık ve duyarlılık oluşturulması amacıyla bir sosyal sorumluluk
projesi olarak 17 Ocak 2013 tarihinde Sayın Cumhurbaşkanımızın himayelerinde “Ekmek İsrafını
Önleme Kampanyası” başlatılmıştır. Konuya ilişkin
olarak ise 02 Nisan 2013 tarihinde bir Başbakanlık
Genelgesi yayımlanmıştır.
Kampanya; kamu kurum ve kuruluşları, sivil toplum
kuruluşları, belediyeler, üniversiteler, özel sektör,
sivil toplum ve medya kuruluşları ile iş birliği içerisinde, toplumun tüm kesimlerine ulaşacak şekilde,
farklı çalışmalarla ülke genelinde yürütülmektedir.
Bu çalışmalar; basılı ve görsel materyaller, SMS
ve e-posta gönderileri ile sosyal paylaşım kanalları
kullanılarak, panel, sempozyum, fuar ve konferans
gibi toplantılar, hutbeler/vaazlar, açıklamalar, medya çalışmaları, yürüyüşler, bayat ekmekli yemek
yarışmaları, okullardaki resim/şiir/kompozisyon/
hikâye/afiş yarışmaları gibi uygulamalarla yürütülmekte ve böylelikle toplumumuz bilinçlendirilmektedir. Bu kapsamda yüzlerce farklı kurum ve kuruluşun katkıları ile ülkenin dört bir yanında yüzlerce
etkinlik düzenlenmiştir.
Bir yılını tamamlayan kampanyanın sonuçlarını ölçmek amacıyla 2013 yılı sonunda yeni bir araştırma
yaptırılmış olup bu araştırmaya göre;
Kampanya sayesinde ekmek israfında
%18 azalış sağlanarak günde 1 milyon
50 bin adet, yılda ise 384 milyon adet
ekmek çöpe atılmaktan kurtarılmış olup
bunun ekonomimize yıllık kazanımı 300
milyon TL olmuştur. Ayrıca Kampanyanın
etkisiyle toplumun ihtiyacı kadar ekmek satın
almaya başlaması neticesinde ekmek tüketiminin
de %10 azalmasıyla beraber ekmek tüketimine
yapılan harcamada 2,5 milyar TL’lik tasarruf sağlanmıştır. Sonuç olarak Kampanya’nın olumlu etkileriyle ekonomimizde 2,8 milyar TL’lik bir tasarruf
oluşmuştur.
Ayrıca Kampanyayla halkımızın ekmek tüketim
alışkanlığında değişim yaşanmış; tam buğday ekmeği tüketiminde %93, kepekli ekmek tüketiminde de %283 oranında artış gerçekleşmiştir.
Tüketim alışkanlıklarındaki kalıcı değişimler uzun
vadede mümkün olabilmesine rağmen Kampanya
çalışmalarıyla kısa sürede önemli mesafe kat edilmiş olması ve halkımızda israf etmeme bilincinin
oluşmaya başlaması kaynakların korunması adına
sevindirici olmuştur.
Ülkemizde yürütülen kampanya çalışmaları ve elde
edilen kazanımlar uluslararası düzeyde dikkatle takip edilmekte olup bu kapsamda Dünya Gıda ve
Tarım Örgütü (FAO), Kampanyayı dünyada israf
konusundaki çalışmalara katkıda bulunan örnek
uygulama olarak göstermiştir.
Ayrıca Ekonomik Kalkınma ve İşbirliği Örgütü
(OECD), yayımladığı “2014-2023 OECD FAO Tarım Görünüm Raporu”nda Kampanyaya yer vermiştir.
En sevindirici olan ise Hükümetimiz tarafından
2023 vizyonuyla hazırlanan 10.Kalkınma Planı’na
“Yurt İçi Tasarrufların Arttırılması ve İsrafın Önlenmesi Programı”nın dâhil edilerek israfa karşı top-
yekûn seferberlik başlatılması olmuştur. Bu plan
dâhilinde hazırlanan ve YPK kararı hâline getirilen
“Öncelikli Dönüşüm Programları Eylem Planları”
kapsamında birçok bakanlık ve kuruluş görevlendirilmiştir. TMO’ya ise 2018 yılı sonuna kadar “ekmek israfının azaltılmasına yönelik bilinçlendirme
ve yönlendirme faaliyetlerinin sürdürülmesi” görevi
verilmiştir.
V.3 Campaign for Prevention of
Bread Waste
Food and Agricultural Organization
(FAO) introduced the campaign as
a model practice that contributes
to waste practices all around the
world.
TMO carried out two studies in 2008 and 2012
that show bread production, consumption,
consumption habits, bread waste and where and
how bread loaves are wasted. In these studies,
it is determined that bread waste arises from
negligence and lack of knowledge instead of bad
intentions, the amount of waste reaches up to
47
2.17 billon bread loaves annually with an increase
of 20% in 4 years and financial equivalent of the
waste is 1.6 billion TL.
For the purpose of prevention of waste and
economical losses as a result of the waste,
dissemination of whole wheat bread consumption,
which is more healthy, and raising social awareness
in this regard, the “Campaign for Prevention of
Bread Waste” was started on 17th of January
2013 as a social responsibility project. A Prime
Ministry Circular was published on 2nd of April
2013.
The Campaign is conducted with different activities
throughout the country in way that it reaches to
all segments of the society in cooperation with
public institutions and organizations, non-governmental organizations (NGOs), municipalities,
universities, private sector, civil society and media
organizations.
These activities are carried out by practices
such as printed and visual materials, SMSs and
e-mails, social media channels, meetings such
as panels, symposiums, fairs and conferences,
sermons/preaches, declarations, media, marches,
food competitions with stale bread, painting/
poem/composition/story/poster competitions at
schools, and awareness is raised in our society
in this way. In this regard, hundreds of events
have been organized across the country with
contributions of hundreds of different institutions
and establishments.
For assessing the results of the campaign that
completed its first year, TMO has started a new
study as of the end of 2013.
Accordingly, bread waste decreased 18% thanks
to the campaign, and daily 1 million 50 thousand
bread loaves and annually 384 million bread loaves
are prevented to go waste; thus, annual gain of
our economy is 300 million TL. In addition, bread
consumption in the society decreased 10% as a
result of awareness to purchase bread not more
Tanıtım ve Faaliyet Raporu / Promotion and Activity Report
48
than the necessary amount with the influence of
the campaign, and therefore 2.5 billion TL saving
was made in the expenses of consumption.
Consequently, positive effects of the campaign
saved 2.8 billion TL in our economy.
It is also seen that the campaign changed bread
consumption habits of our society; whole wheat
bread consumption increased 93%and wholemeal
bread consumption increased 283%.
Although permanent changes in the society’s
consumption habits can be achieved only in the
longterm, it is pleasing to see in terms of the
protection of our resources that an important
step has been taken in the short-term and
awareness has been raised in the society against
the prevention of waste thanks to the Campaign
activities.
In this framework, the effects and gains of
campaigns in our country have carefully been
fol- lowed-up at international platform, and Food
and Agricultural Organization (FAO) dedicated the
campaign to be a model practice that contributes
to waste practices all around the world.
In addition, Organization for Economic Cooperation
and Development (OECD) has mentioned the
Campaign in its report published under the title of
“OECD FAO Agricultural Outlook 2014-2023”.
Many ministries and organizations have been
assigned within the framework of “Action Plans for
Priority Transformation Programs” that were drawn
up within the scope of this plan and released as
a decision of the Higher Planning Council. TMO
has been assigned for the mission of “maintaining
awareness and guidance activities for preventing
bread waste”until 2018.
The most pleasing development is that a total
mobilization has been commenced against waste
by the inclusion of “The Program for Increasing
Domestic Savings and Preventing Waste” in
the 10th Development Plan prepared by our
Government with the vision of 2023.
49
Tanıtım ve Faaliyet Raporu / Promotion and Activity Report
50
VI. MALİ BİLGİLER
VI. Financial Information
TMO; 2014 Yılında 205 Milyon
TL Faaliyet Kârı, 70 Milyon TL
Dönem Kârı Elde Etmiştir.
Vergi Sonrası Net Kârımız 53
Milyon TL’dir.
TMO has made operational profit
of 205 million TL and period
profit of 70 million TL in 2014. Our
net profit after tax is 53 million TL.
VI.1 Bilanço
VI.1 Balance Sheet
Tekdüzen Muhasebe Sistemine göre düzenlenen
bilanço değerleri önceki yılla karşılaştırmalı olarak
aşağıda sunulmuştur.
TMO’s Balance Sheet-issued according to
Uniform Accounting System-is given below in
comparison with the previous year.
Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğü 2013-2014 Yılı Bilançosu (Bin TL)
Balance Sheet of General Directorate of Turkish Grain Board for the period of 2013 - 2014 (Thousand TL)
Aktif / Assets
I- Dönen Varlıklar / Current Assets
A- Hazır Değerler / Cash and cash equivalents
B- Menkul Kıymetler / Marketable securities
C- Ticari Alacaklar / Commercial receivables
D- Diğer Alacaklar / Other receivables
E- Stoklar / Stocks
F- Yıllara Yaygın inşaat ve Onarım Maliyetleri /
Construction and repair expenses spread out to
years
G- Gelecek Aylara Ait Giderler ve Gelir Tahakkukları / Expenses and revenue recognition of
future months
H- Diğer Dönen Varlıklar / Other current assets
Toplam (I) / Total (I)
II- Duran Varlıklar / Fixed Assets
A- Ticari Alacaklar / Commercial receivables
B- Diğer Alacaklar / Other receivables
C- Mali Duran Varlıklar / Financial fixed assets
D- Maddi Duran Varlıklar / Tangible fixed assets
E- Maddi Olmayan Duran Varlıklar / Intangible
fixed assets
F- Özel Tükenmeye Tabi Varlıklar / Assets subject to special depletion
G- Gelecek Yıllara Ait Giderler ve Gelir Tahakkukları / Expenses and revenue recognition of
future months
H- Diğer Duran Varlıklar / Other fixed assets
Toplam (II) / Total (II)
Genel Toplam (I+II) / Total Sum (I+II)
Nazım Hesaplar / Off-Balance Sheet Items
Önceki Dönem / Previous Period
Cari Dönem / Current Period
Bin TL /
Thousand TL
Bin TL /
Thousand TL
%
254,813
50,394
2,561,914
3,910,414
3.3
0.6
33.0
50.3
-
%
284,666
70,486
51
5.8
1.4
992,310
20.2
-
-
2,523,299
51.3
8,847
0.1
8,607
0.2
122,074
6,908,456
1.6
88.9
150,649
4,030,016
3.1
81.9
677
24,480
829,597
0.0
0.0
0.3
10.7
816
25,500
859,451
0.0
0.5
17.5
1,982
0.0
1,662
0.0
0
0.0
-
-
129
0.0
21
0.0
3,128
859,993
7,768,449
576,571
0.0
11.1
100.0
2,826
890,276
4,920,292
414,227
0.1
18.1
100.0
Önceki Dönem / Previous Period
Pasif / Liabilities
Bin TL /
Thousand TL
I - Kısa Vadeli Yabancı Kaynaklar / Short-term liabilities
Tanıtım ve Faaliyet Raporu / Promotion and Activity Report
52
Cari Dönem / Current Period
Bin TL /
Thousand TL
%
%
A- Mali borçlar / Financial payables
B- Ticari borçlar / Commercial payables
C- Diğer borçlar / Other payables
D- Alınan avanslar / Advances received
E- Yıllara yay. inş. ve onarım hak. / Construction and
repair expenses spread out to years
F- Ödenecek vergi ve diğer yüküm. / Taxes payable and
other liabilities
G- Borç ve gider karşılıkları / Provisions for liabilities and
charges
H- Gelecek aylara ait gelir ve gider tah. / Expenses and
revenue recognition of future months
I- Diğer kısa vadeli yabancı kaynaklar / Other short-term
liabilities
Toplam (I) / Total (I)
653,173
13,059
1,743,130
69,747
8.41
0.17
22.44
0.90
45
12,555
117,011
21,645
0.00
0.26
2.38
0.44
-
-
-
-
3,311
0.04
3,054
0.06
18,832
0.24
10,130
0.21
2,401
0.03
2,190
0.04
1,957
0.03
2,484
0.05
2,505,611
32.25
169,115
3.44
A- Mali borçlar / Financial payables
B- Ticari borçlar / Commercial payables
C- Diğer borçlar / Other payables
D- Alınan avanslar / Advances received
E- Borç ve gider karşılıkları / Provisions for liabilities and
charges
F- Gelecek aylara ait gelir ve gider tah. / Expenses and
revenue recognition of future months
G- Diğer uzun vadeli yabancı kaynaklar / Other long-term
liabilities
Toplam (II) / Total (II)
880,960
-
11.34
-
181,379
-
3.69
-
957,626
12.33
1,092,023
22.19
-
-
II - Uzun vadeli yabancı kaynaklar / Long-term liabilities
III - Öz kaynaklar / Equities
A- Ödenmiş sermaye / Paid-in capital
B- Sermaye düzeltme farkları / Distinctions from capital
adjustment
C- Sermaye yedekleri / Capital reserves
D- Kar yedekleri / Profit reserves
E- Geçmiş yıl karları / Profits of the previous year
F- Geçmiş yıl zararları(-) / Losses of the previous year (-)
G- Dönem net karı / Net profit for the period
Toplam (III) / Total (III)
Genel toplam (I+II+III) / Total Sum (I+II+III)
Nazım hesaplar / Off-Balance Sheet Items
-
-
-
1,838,586
23.67
1,273,402
25.88
2,050,000
26.39
2,050,000
41.66
454,504
5.85
454,504
9.24
671,999
166,102
81,646
3,424,252
7,768,449
8.65
1.05
44.08
100.00
705,433
214,997
52,841
3,477,776
4,920,292
14.34
4.37
1.07
70.68
100.00
576,571
414,227
VI.2 Gelir Tablosu
Kuruluşumuz 2014 yılı faaliyet döneminde vergi
öncesi 70.073 bin TL dönem kârı elde etmiş, dönem kârından 17.232 bin TL vergiler ve kanuni yükümlülük paylarının düşülmesiyle dönem net kârı
52.841 bin TL olmuştur.
Kuruluşumuzun 2014 yılı gelir tablosu 2013 yılı
rakamları ile karşılaştırmalı olarak aşağıda gösterilmiştir.
VI.2 Income Statement
Our Organization has gained 70.073 thousand
TL periodic pre-tax profit in the activity period of
2014, and net periodic profit has been 52.841
thousand TL after taxes and legal obligations, at
an amount of 17.232 thousand TL, are deducted
from the periodic profit.
TMO’s Income Statement of 2014 is given below
in comparison with 2013.
53
Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğü 2014 Yılı Gelir Tablosu (Bin TL)
TMO General Directorate’s Income Statement of 2014 (Thousand TL)
Gelir ve Giderler / Income and Expenses
A- BRÜT SATIŞLAR / GROSS SALES
B- SATIŞ İNDİRİMLERİ (-) / SALES DEDUCTIONS (-)
C- NET SATIŞLAR / NET SALES
D- SATIŞLARIN MALİYETİ (-) / COST OF SALES (-)
BRÜT SATIŞ KARI VEYA ZARARI / GROSS PROFIT OR LOSS
Önceki Dönem 2013 /
Previous Period
Cari Dönem 2014 /
Current Period
2,244,290
3,435,185
(88)
(16)
2,244,202
3,435,170
(1,916,102)
(3,075,866)
328,100
359,304
(105,376)
(154,204)
222,723
205,100
F- DİĞER FAALİYETLERDEN OLAĞAN GELİR VE KARLAR / INCOME AND
PROFIT FROM OTHER ORDINARY OPERATIONS
56,052
58,756
G- DİĞER FAALİYETLERDEN OLAĞAN GİDER VE ZARARLAR (-) / EXPENSES AND LOSSES FROM OTHER ORDINARY OPERATIONS (-)
(2,283)
(10,406)
E- FAALİYET GİDERLERİ (-) / OPERATING EXPENSES (-)
FAALİYET KARI VEYA ZARARI / OPERATING PROFIT OR LOSS
H- FİNANSMAN GİDERLERİ (-) / FINANCING EXPENSES (-)
OLAĞAN KAR VEYA ZARAR / ORDINARY PROFIT OR LOSS
I- OLAĞANDIŞI GELİR VE KARLAR / EXTRAORDINARY INCOME AND
PROFITS
J- OLAĞANDIŞI GİDER VE ZARARLAR (-) / EXTRAORDINARY EXPENSES
AND LOSSES (-)
DÖNEM KARI VEYA ZARARI / PERIODIC PROFIT OR LOSS
K- DÖNEM KARI VERGİ VE DİĞER YASALYÜKÜMLÜLÜK KARŞILIKLARI (-) /
ALLOWANCE FOR TAXATION ON PERIODIC PROFIT AND OTHER LEGAL
LIABILITIES (-)
DÖNEM NET KARI VEYA ZARARI / NET PERIODIC PROFIT OR LOSS
-
-
276,492
253,450
12,745
50,723
(186,602)
(234,100)
102,635
70,073
20,989
17,232
81,646
52,841
Tanıtım ve Faaliyet Raporu / Promotion and Activity Report
54
55
VII. MERKEZ VE TAŞRA
İLETİŞİM BİLGİLERİ /
VII. Central And Provincial
Contact Information
Merkez Adresi / Office Address
Milli Müdafaa Caddesi No:18 Bakanlıklar
Çankaya / ANKARA 06420
Vergi Dairesi ve Numarası / Tax Office and Number
Mithatpaşa 854 005 0958
Ticaret Sicil Numarası / Commercial Registry Number1119
E-posta/ Email [email protected]
Web Sayfası / Homepagewww.tmo.gov.tr
Santral Tel No / Central Telephone Number
Faks No/ Fax Number
0 (0312) 416 30 00
0 (0312) 416 34 00 (5 hat) / (5 lines)
TMO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ BİRİM TELEFON NUMARALARI VE E-POSTA ADRESLERİ
TELEPHONE NUMBERS AND E-MAIL ADDRESSES OF TMO GENERAL DIRECTORATE’S DEPARTMENTS
BİRİMİ /
DEPARTMENT
TEFTİŞ KURULU BAŞKANLIĞI /
Department OF INSPECTION BOARD
HUKUK MÜŞAVİRLİĞİ /
LEGAL CONSULTANCY
APK DAİRESİ BAŞKANLIĞI /
Department OF RPC
Koordinasyon ve Değerlendirme Şb.Md. /
Coordination and Evaluation Branch
Mevzuat Ve Yönetimi Geliştirme Şb.Md. /
Legislation and Administration Development Branch
Dış İlişkiler Şb.Md. /
International Relations Branch
İç Kontrol Şb.Md. /
Internal Control Branch
TİCARET DAİRESİ BAŞKANLIĞI /
Department OF TRADE
İç Ticaret Şb.Md. /
Domestic Trade Branch
Dış Ticaret Şb.Md. /
Foreign Trade Branch
Taşımalar Şb.Md. /
Transportations Branch
Piyasa Tak. ve Değerlendirme Şb.Md. /
Market Monitoring and Evaluation Branch
ALIM ve MUHAFAZA DAİRESİ BAŞKANLIĞI / Department OF PURCHASING AND CONSERVATION
Hububat Alım Muhafaza Şb.Md. /
Grain Purchasing And Conservation Branch
Tohumculuk ve Rapor Tet. Şb. Md. /
Seed and Report Inspection Branch
Tanıtım ve Faaliyet Raporu / Promotion and Activity Report
56
Bakliyat Mısır Çeltik Alım ve Muhafaza Şb.Md. /
Legume, Corn and Paddy Purchasing Branch
HAŞHAŞ ve ALKALOİD İŞLDAİRESİ BAŞKANLIĞI /
Department OF OPIUM AND ALKALOID AFFAIRS
Haşhaş Üretim Islah Şb. Md. /
Opium Production and Improvement Branch
Ticaret Şb. Md. /
Trade Branch
Yurtiçi Pazarlama Servisi /
Domestic Marketing Service
İşletme Şb. Md. /
Operating Branch
FINDIK İŞLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI /
Department OF HAZELNUT AFFAIRS
Kurumsal Kimlik Şb.Md. /
Corporate Identity Branch
Fındık Ticaret Şb. Md. /
Hazelnut Trade Branch
Tasarruf Yönetimi Şube Müdürlüğü Şb.Md. /
Saving Management Branch
MALİ İŞLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI /
Department OF FINANCIAL AFFAIRS
Finansman Şb.Md. /
Financing Branch
Bütçe ve Bilanço Şb.Md. /
Budget and Balance Sheet Branch
Merkez Muhasebe Şb.Md. /
Central Accounting Branch
Mali Mev. İşt.ve Sig.Şb.Md. /
Financial Legislation, Affiliates and Insurance Branch
BİLGİ İŞLEM DAİRESİ BAŞKANLIĞI /
Department of INFORMATION TECHNOLOGIES
Sistem Yönetimi Şb.Md. /
System Administration Branch
İnternet Servisleri Şb.Md. /
Internet Services Branch
Proje ve Uygulama Şb.Md. /
Projects and Application Branch
KODU /
CODE
TELEFON /
TELEPHONE
E-POSTA /
E-MAIL
0 312
591 42 60
[email protected]
0 312
416 30 95
[email protected]
0 312
416 32 18
[email protected]
0 312
416 32 12
0 312
416 30 97
0 312
416 32 21
0 312
416 32 09
0 312
416 31 29
0 312
416 31 30
0 312
416 31 49
0 312
416 31 48
0 312
416 32 17
0 312
416 31 04
0 312
416 31 06
0 312
416 31 07
0 312
416 31 05
0 312
591 40 03
0 312
591 40 09
0 312
591 40 14
0 216
414 53 41
0 312
591 40 27
0 312
416 32 74
0 312
416 30 46
0 312
416 32 80
0 312
416 32 79
0 312
416 31 76
0 312
416 31 69
0 312
416 31 70
0 312
416 31 90
0 312
416 31 77
0 312
416 33 63
0 312
416 31 19
0 312
416 33 41
0 312
416 33 64
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
TMO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ BİRİM TELEFON NUMARALARI VE E-POSTA ADRESLERİ
TELEPHONE NUMBERS AND E-MAIL ADDRESSES OF TMO GENERAL DIRECTORATE’S DEPARTMENTS
BİRİMİ /
DEPARTMENT
Haberleşme Şb.Md. /
Communication Branch
PERSONEL ve EĞİTİM DAİRESİ BAŞKANLIĞI /
Department OF PERSONNEL AND TRAINING
Personel Şb.Md. /
Personnel Branch
Özlük İşleri Şb.Md. /
Personnel Affairs Branch
Eğitim Şb.Md. /
Training Branch
İş Sağlığı ve Güvenliği Şb.Md. /
Occupational Health and Safety Branch
TEKNİK İŞLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI /
Department OF TECHNICAL AFFAIRS
Yatırım Şb.Md. /
Investment Branch
İşletme Şb.Md /
Operation Branch
Satın Alma Şb. Md. /
Purchasing Branch
Emlak Şb.Md. /
Real Estate Branch
DESTEK HİZMETLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI /
Department OF SUPPORT SERVICES
Bakım Onarım Şb.Md /
Repair and Maintenance Branch
Sosyal İşler Şb.Md. /
Social Affairs Branch
Ek Tesisler Şb.Md. /
Additional Facilities Branch
Güvenlik Şb.Md. /
Security Branch
Sivil Savunma Uzmanlığı /
Civil Defense
ÖZEL BÜRO ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ /
PRIVATE BUREAU BRANCH
BASIN YAYIN ve HALKLA İLİŞKİLER ŞB.MD. /
PRESS PUBLICATION AND HUMAN RELATIONS
BRANCH
ÜRÜN TEK.ve LAB.ŞUBE MD. /
CROP TECHNOLOGY AND LABORATORY
BRANCH
MİSAFİRHANE /
GUEST HOUSE
KODU /
CODE
TELEFON /
TELEPHONE
E-POSTA /
E-MAIL
0 312
416 33 00
0 312
416 32 27
0 312
416 32 43
0 312
416 32 28
0 312
591 42 24
0 312
416 32 59
0 312
416 33 21
0 312
416 33 23
0 312
416 32 95
0 312
416 33 27
0 312
416 33 22
0 312
416 30 68
0 312
416 34 32
0 312
416 32 71
0 312
591 40 85
0 312
416 31 00
0 312
416 34 69
0 312
416 30 05
[email protected]
0 312
416 30 38
[email protected]
0 312
591 41 61
[email protected]
0 312
591 42 40
TMO Gen.Müd. Ek Tesisleri İstanbul Yolu 9.Km
Güvercinlik/ANKARA
[email protected]
[email protected]
[email protected]
57
TMO ŞUBE MÜDÜRLÜKLERİNİN TELEFON-FAKS NUMARALARI İLE E-POSTA ADRESLERİ
TELEPHONE-FAX NUMBERS AND E-MAIL ADDRESSES OF TMO BRANCHES
Tanıtım ve Faaliyet Raporu / Promotion and Activity Report
58
ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ /
BRANCHES
ALAN KODU /
CODE
SANTRAL NUMARASI /
TELEPHONE
FAKS NUMARASI /
FAX
E-POSTA /
E-MAIL
BANDIRMA ŞUBE MÜD. / BANDIRMA
BRANCH
0 266
714 49 00
713 06 97
[email protected]
DERİNCE ŞUBE /
DERINCE BRANCH
0 262
229 99 56
239 42 67
[email protected]
EDİRNE ŞUBE MÜD. /
EDIRNE BRANCH
0 284
235 81 74
235 81 79
[email protected]
KIRKLARELİ ŞUBE MÜD. /
KIRKLARELI BRANCH
0 288
214 10 27
214 19 67
[email protected]
TEKİRDAĞ ŞUBE MÜD. / TEKIRDAĞ
BRANCH
0 282
261 22 67
261 11 97
[email protected]
AFYONKARAHİSAR ŞUBE MÜD. /
AFYONKARAHISAR BRANCH
0 272
213 77 03
213 07 46
[email protected]
ESKİŞEHİR ŞUBE MÜD. /
ESKIŞEHIR BRANCH
0 222
225 58 34
225 59 31
[email protected]
İZMİR ŞUBE MÜD. /
IZMIR BRANCH
0 232
464 79 51
464 79 52
[email protected]
KIRIKKALE ŞUBE MÜD. /
KIRIKKALE BRANCH
0 318
357 26 61
357 27 54
[email protected]
POLATLI ŞUBE MÜD. /
POLATLI BRANCH
0 312
623 37 83
623 10 68
[email protected]
AKSARAY ŞUBE MÜD. /
AKSARAY BRANCH
0 382
213 10 58
213 49 61
[email protected]
AKŞEHİR ŞUBE MÜD. /
AKŞEHIR BRANCH
0 332
813 12 00
813 01 40
[email protected]
KONYA ŞUBE MÜD. /
KONYA BRANCH
0 332
346 05 51
346 05 50
[email protected]
KAYSERİ ŞUBE MÜD. /
KAYSERI BRANCH
0 352
320 40 80
320 19 60
[email protected]
KIRŞEHİR ŞUBE MÜD. /
KIRŞEHIR BRANCH
0 386
252 63 23
252 63 22
[email protected]
SİVAS ŞUBE MÜD. /
SIVAS BRANCH
0 346
227 63 08
227 53 69
[email protected]
YERKÖY ŞUBE MÜD. /
YERKÖY BRANCH
0 354
516 16 62
516 28 93
[email protected]
ÇORUM ŞUBE MÜD. /
ÇORUM BRANCH
0 364
235 00 82
235 00 83
[email protected]
SAMSUN ŞUBE MÜD. /
SAMSUN BRANCH
0 362
445 16 33
445 10 67
[email protected]
TMO ŞUBE MÜDÜRLÜKLERİNİN TELEFON-FAKS NUMARALARI İLE E-POSTA ADRESLERİ
TELEPHOTELEPHONE-FAX NUMBERS AND E-MAIL ADDRESSES OF TMO BRANCHES
ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ /
BRANCHES
ALAN KODU /
CODE
SANTRAL NUMARASI /
TELEPHONE
FAKS NUMARASI /
FAX
E-POSTA /
E-MAIL
TRABZON ŞUBE MÜD. /
TRABZON BRANCH
0 462
321 47 06
326 39 36
[email protected]
ADANA ŞUBE MÜD. /
ADANA BRANCH
0 322
346 05 55
346 05 59
[email protected]
G.ANTEP ŞUBE MÜD. /
G.ANTEP BRANCH
0 342
321 37 04
321 37 00
[email protected]
İSKENDERUN ŞUBE MÜD. /
ISKENDERUN BRANCH
0 326
613 07 37
613 45 27
[email protected]
MERSİN ŞUBE MÜD. /
MERSIN BRANCH
0 324
238 03 30
233 96 22
[email protected]
ERZURUM ŞUBE MÜD. /
ERZURUM BRANCH
0 442
234 34 52
233 13 20
[email protected]
MUŞ ŞUBE MÜD. /
MUŞ BRANCH
0 436
212 19 20
212 11 14
[email protected]
DİYARBAKIR ŞUBE MÜD. /
DIYARBAKIR BRANCH
0 412
228 97 11
223 82 86
[email protected]
Ş.URFA ŞUBE MÜD. /
Ş.URFA BRANCH
0 414
247 28 60
247 28 58
[email protected]
AAF İŞLETME MÜD. /
OAP OPERATIONAL Department
0 272
612 66 60
612 56 67
[email protected]
59
T.C.
TOPRAK MAHSULLERİ OFİSİ
TURKISH GRAIN BOARD
T.C
TOPRAK MAHSULLERİ OFİSİ
TURKISH GRAIN BOARD
Milli Müdafaa Caddesi No:18 06420 Bakanlıklar-Çankaya/ANKARA
Telefon: (0312) - 416 30 00
Fax: (0312) - 416 34 00 (5 Hat)
e-posta: [email protected]
www.tmo.gov.tr

Benzer belgeler