DiLEK SABANCI TiCARET MESLEK LiSESi 2013

Transkript

DiLEK SABANCI TiCARET MESLEK LiSESi 2013
DiLEK SABANCI TiCARET MESLEK LiSESi
2013-2014 EĞiTiM ÖĞRETiM YILI
MUHASEBE VE FINANSMAN ALANI
BiLGiSAYARLI MUHASEBE DALI
TELAFi EGiTiM NOTLARI
1
FATURA
Fatura, satılan emtia(mal)ve yapılan iş karşılığında müşterinin borçlandığı meblağı (tutarı)
göstermek üzere emtiayı satan veya işi yapan tacir tarafından müşteriye verilen ticari belgedir.
Faturanın baş tarafında iş sahibinin veya namına, imzaya yetkili olanların imzası bulunur.
Fakat uygulamada iki farklı şekilde yapılmaktadır:
Kapalı Fatura: İşletmenin, peşin satışlarında fatura bedelini peşin (nakit) olarak aldığını
göstermek için faturanın üst tarafının kaşelenip imzalandığı faturalardır.
Açık Fatura: İşletmenin veresiye (kredili) satışlarında fatura bedelini ileri bir tarihte tahsil
edeceğini göstermek için faturanın üst tarafının kaşelenip imzalandığı faturalardır.
Faturaya itiraz süresi 7 gündür. Faturaları Gelir Vergisi Kanunu 'na (GVK) göre 5 yıl, Türk
Ticaret Kanunu'na göre 10 yıl saklama zorunluluğu vardır.2014 yılı için fatura düzenleme
zorunluluğu 800 TL üzeri satışlar içindir.
SERBEST MESLEK MAKBUZU
Serbest meslek makbuzu, serbest meslek erbabının (Muhasebeci, Avukat, Doktor vb.) mesleki
faaliyetlerine ilişkin her türlü tahsilatı için düzenlediği bir belgedir. Serbest meslek kazancı
elde edenler düzenler. Fatura hükmündedir. Yeni düzenleme ile serbest meslek sayılan doktor
ve veterinerler kredili satışlarında serbest meslek makbuzu yerine POS makinesi belgesi
kullanabileceklerdir. Maliye Bakanlığı 'nın anlaşmalı matbaalarında bastınlır veya notere
tasdik ettirilerek temin edilir. V.U.K' a göre 5 yıl, T.T.K' na göre 10 yıl saklanır.
Serbest meslek erbabı, mesleki faaliyetlerine ilişkin her türlü tahsilatı için iki nüsha serbest
meslek makbuzu tanzim etmek ve bir nüshası müşteriye vermek, müşteri de bu makbuzu
isternek ve almak mecburiyetindedir.
Düzenlenmesi
Belge düzenlenmesinden önce belge üzerinden hesaplanması gereken stopaj ve KDV oranları
aşağıdaki gibi belirtilmiştir.
o
o
o
o
Sağlık hizmeti ücretlerinde% 8 KDV
Diğer ücretler üzerinden% 18 KDV
Ücret sanat, eğitim, araştırma vb. gibi bir hizmet karşılığındaysa KDV oran% 17
Gelir vergisistopajı% 20
Olarak hesaplanır. Brüt ücret üzerinden gelir vergisi hesaplanarak yazılır. Gelir Vergisi oranı
% 20 'dir. Brüt ücretten gelir vergisi düşünülüp KDV eklenerek net alınacak ücret hesaplanır.
2
GÜNEY ÇANTA İMALAT SANAYİ LTD ŞTİ
Atatürk Cad. No:21 DÜZCE
İrsaliye No
TEL: 0380 333 33 33
VERGİ DAİRESİ :
VERGİ NO
SAYIN :
: 2558
İrsaliye Tarihi : 01.06.2014
DÜZCE
FATURA
: 1234567890
ÇAĞLAR ÇANTA TİCARET LTD. ŞTİ
Pınar Cad. No:42 Kaynaşlı/DÜZCE
SERİ
: A
FATURA NO
:3240
Fatura Tarihi
01/06/2014.
TEL: 0380 666 66 66
Müş. VD :……KAYNAŞLI
Yalnız:
Vergi NO :1098765432
BİRİMİ
CİNSİ
MİKTAR
BİRİM
FİYATI
TUTAR
ADET
DERİ BAYAN ÇANTA
50
60
3 000,00 TL
ADET
DERİ BAYAN CÜZDANI
20
10
200,00 TL
TOPLAM
3.200,00 TL
ÜÇBİNYEDİYÜZYETMİŞALTI TL
KDV %18
576,00 TL
GENEL TOPLAM 3.776,00 TL
3
SERBEST MESLEK
MAKBUZU
SERBEST MUHASEBECİ
MALİ MÜŞAVİR ALİ AYDIN
FEVZİPAŞA CAD. NO:14
KÜÇÜKBAKKALKÖY/İST
Küçükyalı VD. 1789654230
SERİ:A
SIRA:125
34
SAYIN: Ayhan AYYILDIZ
Kocasinan cad. No:25
küçükbakkalköy ATAŞEHİR/İST
TARİH
05.06.2014
ÜCRETİN NE İÇİN ALINDIĞI
BRÜT ÜCRET
800
MUHASEBE ÜCRETİ
STOPAJ%
160
NET ÜCRET
640
K.D.V.%
144
NET ALINAN
784
YALNIZ:YEDİYÜZSEKSENDÖRT TL
Örnekl : Muhasebe ücreti olarak mükelleften brüt 800 TL tahsil edilmiştir.Brüt ücretten net
ücreti hesaplayıp , serbest meslek makbuzunu düzenleyebilmemiz için gerekli tutarları
hesaplayınız.
Brüt Muhasebe ücreti = 800 TL
% 20 Gelir Vergisi = 800 x 0,20 = 160 TL
Net Ücret= 800- ı60 = 640 TL
KDV% ı8 KDV = 800 X 0,18 = ı44 TL
Net Alınan= 640 + 144 = 784 TL
4
İŞLETME HESABI ÖZETi
İşletme hesabı defterini tutanlar (2. sınıftacirler) her hesap dönemi sonunda işletme hesabı
özeti düzenlemek zorundadırlar .
İşletme hesabı özetinde hangi hususlar yer alırlar?
İşletme hesabı özetinin başında işletmenin adı, dönemini ve işletme hesabı özeti ibaresinin yer aldığı
başlık kısmı yer alır. Bunların dışında şu hususlar yer alır.
Gider tarafında:
1.Dönem başı mal mevcudu tutarı
2.Dönem içinde satın alınan mal tutarı
3.Dönem içinde yapılan gider toplamı
4.Varsa dönem karı
Gelir sayfasında:
ı .Dönem içinde yapılan mal satış tutarı
2.Dönem içinde elde edilen diğer gelirler tutarı
3.Dönem sonu mal mevcudu tutarı
4.Varsa dönem zararı
İşletme hesabı özeti, işletme defterinden yararlanarak düzenlenir. İşletme hesabı özetinin sol
tarafında giderler, sağ tarafında ise gelirler kaydedilir.
İşletme hesabı defterinin gelir ve gider sayfalarının toplamları dönem sommda alınır. Buna
göre; gelir tarafı, gider tarafından fazla ise aradaki fark kadar işletme kar elde etmiştir.Şayet
gider tarafının toplamı gelir tarafının toplamından fazla ise aradaki fark kadar,işletme zarar
etmiştir. Kar elde edilmişse gider sayfasına, zarar elde edilmişse gelir sayfasına yazılarak
hesap özetinde denklik sağlanır.
5
Örnek: İşletme hesabı özeti tablosu aşağıdaki gibidir.
X İŞLETMESİNİN 31/12/2013 TARİHLİ İŞLETME HESAP ÖZETi
GİDER
GELİR
Dönem başı mal mevcudu tutarı ... .......... ........ Dönem içinde satılan mal tutarı: .....................
Dönem içinde satın alınan mal tutarı ....... .......
Dönem içinde alınan ücret ve diğer gelirler ............ .
Dönem içinde yapılan giderler tutarı ... ..... ..........
Dönem sonu mal mevcudu
TOPLAM
TOPLAM
KAR(Varsa)
ZARAR(Varsa)
GENEL TOPLAM:
GENEL TOPLAM:
6
Örnek bir işletme hesabı özeti uygulaması
X İşletmesinin 31.12.2013 tarihi itibariyle işletme defteri kayıtlarındaki bilgiler
aşağıdaki şekilde gerçekleşmiştir .
TL
Dönem başı mal mevcudu
5.000,00-
Dönem içinde alınan mal
4.000,00-
Dönem içinde yapılan masraflar
2.500,00-
Dönem içinde satılan mal
4.500.00-
Dönem içinde alınan mal
3.000,00-
Dönem sonu mal mevcudu
6.000.00-
X işletmesinin işletme hesabı özetini düzenleyiniz.
X İŞLETMESİNİN 31/12/20l4 TARiHLi İŞLETME HESAP ÖZETi
GİDER
GELİR
Dönem başı mal mevcudu tutarı:
5.000,00-
Dönem içinde satılan mal tutarı:
4.500,00-
Dönem içinde satın alınan mal tutarı:
4.000,00- Dönem içinde alınan ücret ve diğer gelirler:
3.000,00-
Dönem içinde yapılan giderler tutarı:
2.500,00-
TOPLAM
11.500,00- TOPLAM
Dönem sonu mal mevcudu :
13.500,00-
KAR
2.000,00-
ZARAR
GENEL TOPLAM:
13, 500,00
GENEL TOPLAM:
ÜCRET HESAPLAMASI
Genel bakımdan çalışma süresi haftada en çok 45 saattir. Aksi kararlaştırılmamışsa bu süre,
işyerlerinde haftanın çalışılan günlerine eşit ölçüde bölünerek uygulanır.
Çalışma sürelerinin yukarıdaki esaslar çerçevesinde uygulama şekilleri, Çalışma ve Sosyal
Güvenlik Bakanlığı tarafından hazırlanacak bir yönetmelikle düzenlenir.
7
6.000,00-
13.500,00
Sağlık kuralları bakımından günde ancak yedi buçuk saat ve daha az çalışılması gereken
isler, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından müşterek hazırlanacak bir
yönetmelikle düzenlenir.
Ücret bordrosu düzenienirken ücretin hesaplanmasıyla ilgili aşağıdaki işlemlerin yapılması
gereklidir.
)>
)>
)>
)>
SGK Primi İşçi Payı
İşsizlik sigor. İşçi Payı
Gelir Vergisi Matrahı
)>
Gelir Vergisi
Asgari geçim indirimi
Kalan gelir vergisi
Damga vergisi
Kesintiler Toplam
)>
Net Ücret
)>
)>
)>
= Brüt ücret*% ı4
= Brüt ücreti * % ı
= Brüt ücret- ( SGK işçi payı + işsizlik sigortası
işçi payı)
= Gelir vergisi matrahı * % 15
=Tutar
=Gelir vergisi-Asgari geçim indirimi
= Brüt ücret * % 0759
=İşçi payı+ işsizlik sigortası işçi payı+ Gelir V.
+Damga V.
= Brüt ücret- kesintiler toplamı
Asgari geçim indirimi: Devlet vergiden çalışanı desteklemek için asgari geçim
indirimi uygulamaktadır. Asgari geçim indirimi Asgari ücret üzerinden işçinin aile
yapısına bağlı olarak değişmektedir.
İşçinin kendisi için % 50
Çalışmayan eşi için %1 0
1.Çocuk
%7,5
2.Çocuk
%7,5
3.Çocuk
%5
4.Çocuk
%5
AGİ= (Asgari Ücret (aylık brüt tutarı) * Asgari geçim indirim oranı) * % 15
Ayrıca brüt ücret üzerinden aşağıdaki primler işveren tarafından ödenir.
1-SGK Primi işveren payı = Brüt ücret *% 20,5
2-İşsizlik sigortası işveren payı =Brüt Ücret* % 2
8
ÖRNEK:
Ayşe TUNÇ' un Ocak ayı brüt ücreti 2000.- TL' dir. İşçi 30 gün
çalışmıştır. Bekar ve çocuksuz olan ayşe TUNÇ’a ödenecek olan AGİ tutarı 80,33
TL ‘dir
a)Ayşe TUNÇ' un Ocak ayı net ücretini hesaplayınız.
b)Ocak ayı işveren payını hesaplayınız.
Brüt ücret
SGK Primi işçi payı
İşsizlik sigortası işçi payı
Gelir vergisi matrahı
Gelir vergisi
AGİ
Kalan gelir vergisi
Damga vergisi
Kesintiler toplamı
Net ücret
SGK Primi işveren payı
İşsizlik sigortası işveren payı
= 2000.= 2000 * 0,14 = 280.­
=2000 * 0,01 =20.= 2000- (280 + 20) => 2000 -300 = 1700.­
= 1700 * 0,15 = 255
= 80,33
= 255 - 80, 33 = 174,67
= 2000*0,00759 =15,18
= 280 + 20+ 174,67 + 15,18 = 489,85
= 2000- 489,85 = 1510,15
= 2000 * %20,5 =410.= 2000. * %2 = 40.-
BEYANNAME ÇEŞİTLERİ
Gerçek usulde Gelir ve Kururnlar vergisine tabi mükelleflerin vergi dairesine vermek
zorunda oldukları beyarınameler şunlardır;
1)
2)
3)
4)
Katma Değer Vergisi Beyannamesi
Muhtasar Beyannamesi
Yıllık Gelir Vergisi ve Kurumlar Vergisi Beyarınarnesi
Geçici Vergi Beyarınarnesi
K.D.V Beyarınarnesi aşağıda açıklanacaktır.
1) Katma Değer Vergisi Beyannamesi
Gerçek usulde K.D.V' ye tabi mükellefler, vergilendirme dönemini takip eden ayın
24. Günü akşamına kadar bağlı bulundukları vergi dairesine usulüne uygun olarak
düzenlenmiş oldukları beyannameleri vermek ve varsa ödemesi gereken K.D.V 'yi
26'i akşamına kadar ödemek zorundadır Beyannameler süreleri içinde e-beyanname
yoluyla vergi dairesine ulaştırılır.
9
Beyannarnede genel anlamda mükellefin yapmış olduğu mal ve hizmet satışı
dolayısıyla ortaya çıkan hesaplanan KDV ile, dönem içinde almış olduğu mal ve
hizmet karşılığında ödemiş olduğu indirilecek KDV bildirilir. KDV oranları Bakanlar
Kurulu kararıyla tespit edilir.
Örnek: Kadıköy, Rıhtım Caddesi numara 145'de perakende gıda işleriyle uğraşan
Bedri Kartal isimli mükellefin bağlı bulunduğu vergi dairesi Kadıköy, TC Kimlik
numarası ise 98765432101' dır. Bu mükellefin 2014 Nisan ayına ait işlemleri şöyledir;
a) Nisan ayında 40.000.- TL tutarında satış yapmış, bu satışın 30.000 TL'sinden
%18 oranında, 10.000 TL sinden %8 oranında HESAPLANAN KDV uygulanmıştır.
b) Önceki dönemden DEVREDEN KDV 500.- TL' dir.
c) Bu dönemde yaptığı alışlar dolayısıyla ortaya çıkan İNDİRİLECEK KDV 2.700.­
TL' dir. ALIŞLAR 15.000.- TL (KDV oranı% 18)
Bu mükellefin 2014 Nisan ayına ait KDV Beyannamesini düzenleyiniz.
Beyanname ne zamana kadar vergi dairesine verilir? Varsa ödeme ne zamana
kadar yapılır?
10
11
MUHTASAR BEYANNAME
İşveren veya Vergi sorumlusu tarafından yapılan vergi kesintilerinin, matrahı ile
birlikte topluca Vergi Dairesine yatırılmasına ilişkin beyannamedir.
Vergi tevkifatı yapmak zorunda olanlar, bir ay içinde yapmış oldukları ödemeler
ile bunlardan kestikleri vergileri, dönemi takip eden ayın 23. günü akşamına
kadar bağlı bulundukları vergi dairesine MUHTASAR BEYANNAME ile
bildirmek ve ayın 26'sı akşamına kadar ödemek zorundadırlar Muhtasar
Beyanname aylık ya da 3 aylık olarak verilebilir. Eğer üç aylık verilecek ise
uyulması zorunlu dönemler ve beyanname verme, ödeme tarihleri şöyledir.
-1. Dönem: Ocak, Şubat, Mart Beyanname Nisanın 23.sine kadar verilir,26'sına
kadar ödenir.
-2. Dönem: Nisan, Mayıs, Haziran Beyanname Temmuz 'un 23.sine kadar verilir,
26'sına kadar ödenir.
-3. Dönem: Temmuz, Ağustos, Eylül Beyanname Ekim'in 23.sine kadar
verilir,26'sına kadar ödenir.
-4. Dönem: Ekim, Kasım, Aralık Beyanname Ocak'ın 23.sine kadar verilir,
26'sına kadar ödenir.
Maliye Bakanlığı muhtasar beyannamenin mükelleflerce internet ortamında
gönderilmesi zorunluluğunu getirmiştir. (e-beyanname)
Muhtasar Beyanname ile ilgili örnek
Kadıköy , Rıhtım Caddesi numara 145'de perakende gıda işiyle uğraşan Ahmet
DOGAN isimli mükellefin bağlı olduğu vergi dairesi Kadıköy, vergisicil numara sı
9876543210' dır. Mükellef Muhtasar Beyannameyi aylık olarak vermektedir. 2014
Nisan ayı içinde yapmış olduğu ödemeler aşağıdadır.
a)İşyerinde çalıştırdığı işçiye aylık brüt 2000.- TL ücret ödemiştir.
Ücretten kesilen Gelir vergisi 255.- TL, Damga vergisi 15,18 TL, AGİ 80,33
TL’dir.
b)Serbest Muhasebeci Mali Müşavir Nadir SUNGUR 'a muhasebe ücreti olarak
brüt 300.- TL ödenmiştir. Kesilen gelir vergisi Serbest Meslek Stopajı% 20)
60 TL'dir.
c)Gerçek kişi Turgut ERDEM ' den kiralanmış olan iş yerinin aylık kirası olarak
1400.-TL ödenmiştir. Kesilen Gelir vergisi(Kira Stopajı% 20) 2 8 0 TL’dir
Bu mükellefe ait Muhtasar Beyannameyi düzenleyiniz.
Beyanname Mayıs ayının 23.akşamına kadar Kadıköy vergi dairesine beyan
edilecek ve 26'sı akşarnına kadar ödenecektir .
12
MUHTASAR BEYANNEME EKLENECEK
13
ÇALlŞK A N LTD. ŞTİ 01/03/200 ta rihinde aşağıdaki değerlerle faaliyetine başlamıştır.
100 KASA
320 SATICILAR
120 ALICILAR
153 TiC. MALLAR
255 DEMİRBAŞLAR
254 TAŞ ITLAR
32 1 BORÇ SEN.
121 ALCAK SEN.
102 BANKALAR
103 VERiLEN ÇEKLER
7000
800
900
1100
850
1000
500
750
1700
200
MART AYI TİCARİ İŞLEMLERi
ı) 02/03/200 tarihinde 400 TL’lik mal sat ın alınıyor, fatura tutarı karşılığı yarısı için çek
verilmiş diğer yarısı ise kredilidir.
2) 03/03/200 tarihinde alıcı borcuna karşılık 100 TL 'lik çek, 200 TL '1ik senet, 150 TL ise nakit vermiştir .
3) 05/03/200 800 TL'lik mal satı l ı yor. fatura tutarı karşılığınd a 300 TL 'Iik çek alınıyor,
kalanı için senet alınmştır.
4) 07/03/200' tarihinde bankadan gelen dekonttan 200 TL'1ik çekimizin ödendiği anlaşılıyor.
5) 09/03/200' tarihinde işletme elindeki nakit fazlasını değerlendirmek için bir Anonim Şirketin
nominal değeri ıO TL olan 40 adet hisse senedini satın alıyor.
6) 1 1/03/200' tarihinde satıcıya olan borcumza karşılık 100 TL'lik müşteri çeki , 200 TL 'lik senet ciro
ediliyor, 50 TL'lik senet imzalanıyor, 100 TL 'lik firma çeki veriliyor.
7) 13/03/200'. tarihinde 500TL'Iik senet tahsil için bankaya verili yor.
8) 15/03/200' tarihind e 600 TL' I ik mal sipariş edilmi ş, satıcı firmaya mal bedelinin %20'si avans
bedeli olarak ödeni yor.
9) 17/03/200' tarihinde daha once adedini 10 TL 'd en aldığı hisse senetlerinin 20 adedini 20 TL'den
satıyor.
10)20/03/200 tarihinde sipari ş edi l en mallar teslim alınmış, avan s be.deli düşüldükten sonra k alan bedel
nakit olarak ödenmi şti r.
11) 22/03/200' tarihinde i şletm e faa li yetlerinde kullanılmak üzere l 000 TL'Iik bilgisa yar satın
alınıyor, fatura tutarı karşıl ı ğı peşin ödeni yor.
12) 24/03/200' tarihinde daha once adedini 10 TL'den aldığı hisse senetlerinin 20 adedini 9 TL 'den satıyor.
13) 2·8/03/200' tarihinde 700 TL'Iik mal satılıyor, fatura tutarı karşılığı KDV'si peşin tahsil
ediliyor, kalan tutar kredilidir.( veresiye)
14)30/03/200' tarihinde KDV dahil 59 TL'lik telefon faturası peşin ödeniyor.
15)31 /03/200'. tarihinde Mart ayı KDV tahakkuku yapılıyor.
NOT: KDV Oranları %18 alınacaktır. Aksi belirtilmedikçe KDV hariçtir.
iSTENENLER:
ı) Açılış Bilançosunu düzenl eyerek, açılış kaydını yapınız.
2) i şlemlerin yevmiye kay ıtlarını yapınız.
3) Defter-i Kebir kayıtlarını yapınız.
14
ÇALIŞKAN LTD ŞTİ'NİN 01/03/201.. TARİHLİ AÇILIŞ BİLANÇOSU
I.DÖNEN VARLIKLAR
11250
III.KISA VAD. YABANCI KAYN
KASA
7000
SATICILAR
BANKALAR
1700
BORÇ SENETLERİ
VERİLEN ÇEK.VE ÖD. EM
-200
IV. UZ. VAD. YAB. KAYNAKLAR
ALICILAR
900
________
ALACAK SENETLERİ
750
V.ÖZKAYNAKLAR
TİCARİ MALLAR
1100
SERMAYE
II.DURAN VARLIKLAR
1850
TAŞITLAR
1000
DEMİRBAŞLAR
850
TOPLAM
1
13100
TOPLAM
100 KASA HESABI
120 ALICILAR HESABI
121 ALACAK SENETLERİ H.
153 TİCARİ MALLAR HES.
254 TAŞITLAR HESABI
255 DEMİRBAŞLAR HESABI
103 VER. ÇEK. ÖD. EMİR. HS
320 SATICILAR HESABI
321 BORÇ SENETLERİ HES.
500 SERMAYE HES.
153 TİCARİ MALLAR HES
191 İND KDV. HES
400
72
101 ALINAN ÇEKLER HS.
121 ALACAK SENETLERi HS.
100 KASA HS.
236
236
100
200
150
120 ALICILAR HESABI
4
101 ALINAN ÇEKLER HS.
121 ALACAK SENET. HS.
450
300
644
600 YURT iÇi SAT. HS.
391 HESAPLANAN KDV
5
103 VER. ÇEK. VE ÖD. EM.
800
144
200
102 BANKALAR
6
200
110 HİSSE SEN. HS
400
101 KASA HES
7
13100
200
800
500
11800
103 VER. ÇEK. ÖD. EMİR
320 SATICILAR
3
11800
11800
7000
1700
900
750
1100
1000
850
102 BANKALAR HESABI
2
1300
800
500
_______
400
320 SATICILAR
450
101 ALINAN ÇEKLER HS
103 VER ÇEK .ÖD. EMİRL
121 ALACAK SENETLERİ HES.
321 BORÇ SENETLERİ HS
15
100
100
200
50
8
121 ALACAK SENETLERİ H
02 tahsile verilen sen
500
121 ALACAK SENETLERİ
01 cüzdandaki senetler
9
500
159 VERİLEN SİP. AVANS
120
100 KASA HESABI
120
10 100 KASA HESABI
400
110 HİSSE SEN. HESABI
645 MENKUL KIY. SAT. KARI
11 153 TİCARİ MALLAR
191 İNDİRİLECEK KDV
200
200
600
108
159 VERİLEN SİP AVANS.
100 KASA HESABI
120
588
12 255 DEMİRBAŞLAR HESABI
191 İNDİRİLECEK KDV H.
1000
180
100 KASA HESABI
1180
13 100 KASA HESABI
655 MEN KIY. SAT. ZARARI
180
20
110 HİSSE SEN.
200
14 770 GEN. YÖN. GİDERİ HES
191 İNDİRİLECEK KDV HS
50
9
100 KASA HESABI
59
15 391 HESAPLANAN KDV H.
190 DEVREDEN KDV HES.
144
225
191 İNDİRİLECEK KDV HESABI
369
100 KASA HES
7000 400
15 120
400 588
180 1180
59
102 BANKALAR
1700 200
103 VER. ÇEK. ÖD. E.
200 200
236
100
120 ALICILAR HES
900 450
121 ALACEK SEN.
750 200
200 500
644
500
153 TİCARİ MALLAR
1100
400
600
254 TAŞITLAR HES
255 DEMİRBAŞLAR H
320 SATICILAR HES.
16
1000
850
1000
450 800
236
50
321 BORÇ SEN.
500
500 SERMAYE H.
11800
191 İNDİRİLECEK KDV
72
108
180
9
101 ALINAN ÇEKLER
100 100
300
600 Y. İÇİ SATIŞLAR
800
391 HES KDV
144
110 HİSSE SEN. HES
400 200
200
159 VER. SİP AVNS
120 120
645 MEN. KIY. SAT KAR
200
655 MEN KIY SAT ZAR
20
770 GEN YÖN GİD
50
2014 YILI ÜCRET HESAPLAMA VE MUHASEBE KAYITLARI
17
Örnek: Işletmenin 2014 mart ayında çalıştırdıgı işçinin brüt ücreti 3 000.-TL dir. Muhasebe kayıtları şöyle olacaktır.
Asgari Geçim Indirimi = 80,33 (bekar). SGK işveren prim oranı= %20,50 dir.
ligili hesaplama ve muhasebe kayıtları şöyle olmalıdır.
SGK işçi payı= Brüt ücret x %14= 3000.- x 0.14 = 420.SGK işsizlik sigortası işçi payı= Brüt ücret x %1 = 3000.- x 0.01 = 30.Gelir vergisi matrahı= Brüt ücret- (SSK işçi payı+ Işsizlik sigortası işçi payı)
Gelir vergisi matrahı= 3000. - (420. + 30 ) = 2550.Gelir vergisi= Gelir vergisi matrahı x %15 = 2550. X 0.15 = 382.5
Damga vergisi= Brüt ücret x %07,59 = 3000. x 0.00759 = 22,77
Kesintiler Toplamı= SGKişci payı+SGK işsizlik işci payı +Gelir Vergisi +Damga Vergisi
Kesintiler Toplamı= 420+30+382.5+22,77 = 855,27
Net ücret= Brüt ücret- Kesintiler toplamı+AGI = 3000.- (855,27)+80,33 = 2225,06
Asgari Geçim indirimi: 80,33
Ödenecek Gelir Vergisi: Gelir vergisi -Asgari geçim indirimi =382.5- 80,33 = 302,17
işvereen payları:
-
SGK İşveren Payı = Brüt ücret x %20,50 = 3000 x 20,50= 615
-=
SGK işveren işsiz lik sigortası payı = Brüt ücret x % 2 = 3 000.x 0.02 = 60
1
································
31/03/2014 ............................... .......
3675.-
770 Genel Yönetim Giderleri Hesabı
Brüt ücret = 3000.SGK işveren payı = 615
Işsizlik sigortası işveren payı= 60
136 Diğer Çeşitli Alacaklar Hesabı
Asgari Geçim Indirimi= 80,33
80,33
2225,06
335 Personele Borçlar Hesabı
Net ücret=2225,06
360 Ödenecek Vergi ve Fonlar Hs
Gelir vergisi= 382,50
Damga vergisi=22,77
361 Ödenecek Sosyal Güvenlik KesintiL
SGK işçi payı= 420
SGK Işveren payı= 615
Işsizlik sigortası işçi payı: 30
Işsizlik sigortası işveren payı: 60
405,27
1125.-
Mart ayı ücret tahakkuku
18
Ödemelerin muhasebe kaydı:
.............................01.04.2014......................................
2
335 Personele Borçlar Hesabı
net ücret= 2225,06
2225,06
100 Kasa Hesabı
2225,06
Işçinin mart ay ı ücretinin peşin ödenmesi
.............................15.04.2014.......................................
3
360 Ödenecek Vergi ve Fonlar Hs
Gelir vergisi: 382.5
Damga veri:22,77
405,27
80,33
136Diğer Çeşitli Alacaklar Hesabı
Asgari Geçim lndirimi=80,33
100 Kasa Hesabı
AGİ mahsup edilerek, Gelir ve damga vergisinin
Apeşin ödenmesi
324,94
...........................20.04.2014.........................................
1
361Ödenecek Sosyal Güvenlik Kesintileri Hs
SGK işçi payı =420
SGK Işveren payı=615
Işsizlik sigortası işçi payı=30
Işsizlik sigortası işveren payı=60
1125
;
1125
1
100 Kasa Hesabı
1
1
1
Sigorta primlerinin peşin ödenmesi
19
ı
1
ŞİRKETLER MUHASEBESİ TELAFİ NOTLARI
1. A, B,C, ve D adlı dört ortak Yıldız Ticaret AŞ’ yi kurmaya karar vermişlerdir. Şirketin
sermayesi 400 000 TL olup, her ortağın sermaye payı eşittir.
Kuruluş işlemleri için gerekli izinler alınmış ve ortaklardan A ve B taahhütlerini
nakten yerine getirmişler bedeli şirketin banka hesabına yatırmışlardır. Diğer iki ortak C
ve D ayni sermaye getirmeyi kabul etmişler ve sermaye paylarına karşılık olmak üzere
ortak C’nin iş yerine 40 000 TL taşıt, ve 60 000 TL Ticari Mal, ortak D ise 100 000 TL
bina, bilirkişi raporuyla değer biçilmiş ve bu değerler maliyet bedelleri ile şirkete teslim
edilmiştir.
Kuruluş işlemleri sırasında ortak A, 900 TL’si KDV olmak üzere toplam 5900
TL masrafları karşılamış, sonra bu tutar kendisine bankadan ödenmiştir.
İSTENEN: a) İlgili yevmiye kayıtlarını yapınız
b) Defter-i Kebir (Büyük Defter) hesaplarını düzenleyiniz
c) Bilançoyu düzenleyiniz.
1
501 ÖDENMEMİŞ SERM.
400 000
501.01 ORT. A 100 000
501.02 ORT. B 100 000
501.03 ORT C 100 000
501.04 ORT D 100 000
500 SERMAYE HESABI
400 000
501.01 ORT. A 100 000
501.02 ORT. B 100 000
501.03 ORT C 100 000
501.04 ORT D 100 000
2
102 BANKALAR
200 000
501 ÖDENMEMİŞ SERM.
200 000
501.01 ORT. A
501.02 ORT. B
3
153 TİCARİ MALLAR
254 TAŞITLAR HS.
60 000
40 000
501 ÖDENMEMİŞ SERM.
100 000
501.03 ORT. C
4
252 BİNALAR HS
100 000
501 ÖDENMEMİŞ SERM.
100 000
501.04 ORT. D
5
262 KURULUŞ VE ÖRG GİD.
191 İND. KDV
6
331 ORTAKLARA BORÇLAR
5000
900
331 ORTAKLARA BORÇLAR
5 900
5900
102 BANKALAR
20
5900
501 ÖDENMEMİŞ SERM
400 000 200 000
100 000
100 000
153 TİCARİ MALLAR
60 000
500 SERMAYE HS
400 000
102 BANKALAR
200 000 5 900
254 TAŞITLAR
40 000
252 BİNALAR
100 000
262 KURULUŞ VE ÖR. G.
5000
191 İND. KDV
900
331 ORT. BORÇ
5900 5900
110 HİSSE SEN. HES
400 200
200
159 VER. SİP AVNS
120 120
645 MEN. KIY. SAT KAR
200
YILDIZ TİCARET AŞ'NİN 01/03/201.. TARİHLİ KURULUŞ BİLANÇOSU
I.DÖNEN VARLIKLAR
255 000
III.KISA VAD. YABANCI KAYN
BANKALAR
194 100
TİCARİ MALLAR
60 000
İNDİRİLECEK KDV
900
IV. UZ. VAD. YAB. KAYNAKLAR
________
II.DURAN VARLIKLAR
145 000
V.ÖZKAYNAKLAR
TAŞITLAR
40 000
SERMAYE
BİNALAR
100 000
KURULUŞ VE ÖRG. GİD.
5 000
TOPLAM
400 000
21
TOPLAM
-------
_______
400 000
400 000
400 000
2. AB Kollektif Şirketi sermaye artırımı kararı almış, bu artırımı ortakların sermaye
paylarının artırılarak karşılanması kararlaştırılmıştır. İlgili formaliteler tamamlanarak
sermaye 10 000 TL artırılmıştır.
Ortak A 5000 TL ve Ortak B 5000 TL yi şirketin banka mevduat hesabına
yatırmışlardır.
Sermaye artırımı için noter tescil ve ilan gideri olarak 300 TL+ 54 TL KDV ortak
B tarafından ödenmiştir.
İSTENEN: İlgili yevmiye kayıtlarını yapınız
1
501 ÖDENMEMİŞ SERM.
10 000
501.01 ORT. A 5000
501.02 ORT. B 5000
500 SERMAYE HESABI
10 000
501.01 ORT. A 5000
501.02 ORT. B 5000
2
102 BANKALAR
10 000
501 ÖDENMEMİŞ SERM.
10 000
501.01 ORT. A 5000
501.02 ORT. B 5000
3
770 GENEL YÖN. GİDERİ
191 İNDİRİLECEK KDV
300
54
331 ORTAKLARA BORÇLAR
354
331.02 ORT. B
3. X ve Y tarafından kurulan XY Kollektif şirketinin 30 000 TL sermayesinin her iki ortak açısından
5000 TL azaltırak 20 000 TL ye indirilmesi kararlaştırılmıştır. Yasal süreç tamamlanmış ve
sermaye azaltımına mapsuben her ortağa şirketten 5000 TL ödeme yapılmıştır.
1
500 SERMAYE HESABI
10 000
501.01 ORT. A 5000
501.02 ORT. B 5000
331 ORTAKLARA BORÇLAR
10 000
501.01 ORT. A 5000
501.02 ORT. B 5000
2
331 ORTAKLARA BORÇLAR
10 000
501.01 ORT. A 5000
501.02 ORT. B 5000
100 KASA HESABI
22
10 000