özgeçmiş - 3fCampus - Alanya HEP Üniversitesi

Yorumlar

Transkript

özgeçmiş - 3fCampus - Alanya HEP Üniversitesi
ÖZGEÇMİŞ
4.
1.
Adı Soyadı
: Gülser ÇELEBİ
2.
Unvanı
: Prof. Dr. (Mimar)
3.
Öğrenim Durumu:
Derece
Lisans
Alan
Mimarlık
Y.Lisans
(M.Sc)
Eğitim Bilim
Uzmanlığı
Doktora
Ph.D
Fen
Bilimleri
Üniversite
Ankara Devlet Mühendislik
Mimarlık Akademisi
Mimarlık Bölümü
Ankara Üniversitesi
Eğitim Bilimleri Fakültesi
Güzel
Sanatlar
Eğitimi
Bölümü
Gazi Üniversitesi
Mimarlık Anabilim Dalı
Yıl
1975
1982
1994
Akademik Unvanlar:
Yardımcı Doçentlik Tarihi : 1994
Doçentlik Tarihi
: 1999
Profesörlük Tarihi
: 2006
5.
Yönetilen Doktora ve Yüksek Lisans Tezleri:
5.1. Doktora Tezleri:

Nisan 2016, Merve Tuna Kayılı, Yüksek fırın baca tozu ve atık polietilen kullanılarak üretilen kompozit
malzemenin yapıda kullanılabilirliğinin saptanması
Doktora Tezi, G.Ü. Fen Bilimleri Enstitüsü, Ankara
 Haziran 2014, Selçuk Sayın, Performans tabanlı bina tasarımı için bir model önerisi
Doktora Tezi, Selçuk Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Konya

Mart 2014, Orkun Alptekin, Yapı malzemesi seçiminde yöntem araştırması, çok kriterli karar verme yöntemleri
ve bir model önerisi
Doktora Tezi, G.Ü. Fen Bilimleri Enstitüsü, Ankara

Temmuz 2009, Gülsu Ulukavak Harputlugil, Enerji performansı öncelikli mimari tasarım sürecinin ilk
aşamasında kullanılabilecek tasarıma destek değerlendirme modeli
Doktora Tezi, G.Ü. Fen Bilimleri Enstitüsü, Ankara

Ocak 2008, İsmail A. Gönül, Zeminle temas eden yapı kabuğu için ekonomik ısıl yalıtım kalınlığının
seçilmesinde kullanılabilecek bir model
Doktora Tezi, G.Ü. Fen Bilimleri Enstitüsü, Ankara
 Ocak 2008, Hatice Gönül, Bazalt skoriasının taşıyıcı yarı hafif beton üretiminde kullanımı
Doktora Tezi, G.Ü. Fen Bilimleri Enstitüsü, Ankara

Aralık 2006, Arzuhan Burcu Aydın, “Yaşam Döngüsü Değerlendirme” yöntemi kapsamında yapı ürünlerinin
çevresel etkilerinin değerlendirilmesine yönelik bir model önerisi
Doktora Tezi, G.Ü. Fen Bilimleri Enstitüsü, Ankara

Nisan 2004, Murat Kılıç, Kayın ve kavaktan üretilen kompozit lamine yapı malzemesinin performans
özelliklerinin saptanması
Doktora Tezi, G.Ü. Fen Bilimleri Enstitüsü, Ankara
5.2. Yüksek Lisans Tezleri:

Mart 2015, Özlem Başaran, Kinetik gölgeleme elemanları entegre edilmiş bir binanın enerji etkinliğinin
arttırılması,
Yüksek Lisans Tezi, G.Ü. Fen Bilimleri Enstitüsü, Ankara
 Ocak 2015, Suad Çiğdem Solay, Yerleşim alanının planlama ve enerji etkinliği ilişkilerinin incelenmesi,
Yüksek Lisans Tezi, G.Ü. Fen Bilimleri Enstitüsü, Ankara
 Şubat 2014, Elif Özdemir, Enerji etkin binaların arkitektonik analizi,
Yüksek Lisans Tezi, G.Ü. Fen Bilimleri Enstitüsü, Ankara
 Haziran 2012, Tuğba Tetik, Mimarlıkta eski (geleneksel) ve yeni (modern) ikileminde ‘süreklilik’ kavramı,
Yüksek Lisans Tezi, Karabük Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Karabük
 2010, Merve Tuna, Bina derecelendirme sistemlerinde çevresel etki sınıflarının önemi
Yüksek Lisans Tezi, G.Ü. Fen Bilimleri Enstitüsü, Ankara
 2010, Serpil Tosun, Bütünleşik mimarlık sistemleri: Rüzgar türbinlerinin yüksek binalar ile bütünleşik tasarımı
Yüksek Lisans Tezi, G.Ü. Fen Bilimleri Enstitüsü, Ankara

2010, Canay Çamur, Isı yalıtım malzemelerinin yaşam döngüsü değerlendirme yöntemiyle çevresel etkilerinin
değerlendirilmesi
Yüksek Lisans Tezi, G.Ü. Fen Bilimleri Enstitüsü, Ankara

Ocak, 2008, Hülya Şentürk, Yapı ürünlerinin çevresel etkileri: Bütünleşik Ürün Politikaları bağlamında bir
irdeleme,
Yüksek Lisans Tezi, G.Ü. Fen Bilimleri Enstitüsü, Ankara
 Şubat 2007, Şule Gündüz, Polistren agregalı hafif beton: Deneysel bir irdeleme,
Yüksek Lisans Tezi, G.Ü. Fen Bilimleri Enstitüsü, Ankara

Şubat 2007, Orkun Alptekin, Toz ve partiküllerin binaların iç hava kalitesi üzerindeki etkileri: Deneysel bir
araştırma,
Yüksek Lisans Tezi, G.Ü. Fen Bilimleri Enstitüsü, Ankara
 Eylül 2006, Serap Baktır, Yapı malzemelerindeki teknolojik gelişmelerin mimari biçimlenmeye etkileri,
Yüksek Lisans Tezi, G.Ü. Fen Bilimleri Enstitüsü, Ankara

Haziran 2006, Gülay Ertan Tatlı, Çift kabuk cephelerin ekonomik etkinliğinin yaşam dönemi maliyeti analiziyle
irdelenmesi,
Yüksek Lisans Tezi, G.Ü. Fen Bilimleri Enstitüsü, Ankara
 Eylül 2005, Özer Doğan, Lastik agregalı betonun özellikleri ve yapıda kullanım olanakları,
Yüksek Lisans Tezi, G.Ü. Fen Bilimleri Enstitüsü, Ankara

Haziran 2005, Eda Gökçe Toprak, Gazbetondan elde edilen ısı yalıtım malzemesinin özellikleri ve yapı
kabuğunda kullanım olanaklarının saptanması üzerine deneysel bir araştırma,
Yüksek Lisans Tezi, G.Ü. Fen Bilimleri Enstitüsü, Ankara.

Şubat 2005, Göknil Gürbüz, Toprak yapı malzemesinin stabilizasyonu ve toprak bina yapım teknikleri üzerine
bir araştırma,
Yüksek Lisans Tezi, G.Ü. Fen Bilimleri Enstitüsü, Ankara.

Ekim 2003, Alptekin Yıldız, Fotovoltaik modüllerin binalarda kullanımı ve PVSYS 3.21 yazılımı ile bir binanın
simülasyonu,
Yüksek Lisans Tezi, G.Ü. Fen Bilimleri Enstitüsü, Ankara.

Mayıs 2003, Ünsal Susam, Hafif çelik konutların konstrüksiyon özelliklerinin irdelenmesi ve bir uygulama
örneği,
Yüksek Lisans Tezi, G.Ü. Fen Bilimleri Enstitüsü, Ankara.

Mart 2003, Melisa Kıvanç, Çevresel etkileşim ve geri kazanım kapsamında ahşap yapı malzemesinin
irdelenmesi: yonga levha üretim süreci ve teknik performans değerlendirmesi,
Yüksek Lisans Tezi, G.Ü. Fen Bilimleri Enstitüsü, Ankara.

Ağustos 2002, Hare Küçükkılıç, Kültür varlıklarının onarımlarında kullanılan hidrolik kireç harçlarının
özellikleri ve Kapadokya kaya oyma kiliselerinin konsolidasyonunda hidrolik kireç uygulamaları,
Yüksek Lisans Tezi, G.Ü. Fen Bilimleri Enstitüsü, Ankara.

Ocak 2002, Turuğsan Arslankelle, Tutkallı tabakalı ahşap kirişlerin geniş açıklıklı strüktürel sistemlerde etkin
kullanımının irdelenmesi ve Türkiye’den bir örnek çalışma,
Yüksek Lisans Tezi, G.Ü. Fen Bilimleri Enstitüsü. Ankara.

Eylül 2000, İsmail Ağa Gönül, Yapılarda zeminden kaynaklanan nemlenmeyi önleme yöntemlerinin
belirlenmesi,
Yüksek Lisans Tezi, G.Ü. Fen Bilimleri Enstitüsü, Ankara.

Aralık 1998, Melek Özen, Düşey iç bölme elemanlarında seçim kriteri olarak mekanik dayanım, ses denetimi,
yangın dayanımı ve sökülüp-takılabilirlik özelliklerinin irdelenmesi,
Yüksek Lisans Tezi, G.Ü. Fen Bilimleri Enstitüsü, Ankara.
Yayınlar
6.
6.1. Uluslararası hakemli dergilerde yayınlanan makaleler (SCI & SSCI & Arts and Humanities, EI, vb)

2016, Assessment of the energy savings and CO2 emissions reduction of glass structures through alternative
demolition scenarios
Glass Structures & Engineering, Springerlink, Open Access journal (M. Tunalı Kayılı & F. Veer ile)
doi:10.1007/s40940-016-0024-3
http://link.springer.com/article/10.1007/s40940-016-0024-3

2011, A prospect to develop thermally robust outline design and to explore its applicability
to the different climate necessities of Turkey
International Journal of Low-Carbon Technologies, 6, 76-85 (G. U. Harputlugil & Hensen J. İle)
http://ijlct.oxfordjournals.org/content/6/1/76.full.pdf+html

2007, “Nail and screw withdrawal strength of laminated veneer lumber made up hardwood and softwood
layers”,
Construction and Building Materials, Vol. 21, Issue 4, 894-900, Elsevier Ltd. (M. Kılıç ile)
http://www.sciencedirect.com/science/journal/09500618

2006, “The properties of composite laminated construction material produced with the layers of beech wood
and paperboard made from waste paper”,
Journal of Applied Polymer Science, Vol.101, 1943-1952, John Wiley & Sons Inc. (C. Ilce, M. Kılıç, K. Özkaya ile)
http://www3.interscience.wiley.com/cgi-bin/fulltext/112636458/PDFSTART

2005, “Compression, cleavage and shear resistances of composite construction materials produced from
softwoods and hardwoods”,
Journal of Applied Polymer Science, Vol. 102, 3673–3678, John Wiley & Sons Inc. (M. Kılıç ile)
http://www3.interscience.wiley.com/cgi-bin/fulltext/112773676/PDFSTART
 2005, “Beypazarı geleneksel evlerinde uygulanan ‘Tatlı Sıva’ üzerine bir inceleme”,
Gazi Üniversitesi Mühendislik-Mimarlık Fakültesi Dergisi, Cilt (Vol):20, Sayı (No):3, Eylül (September), 401-409 (G.
Urak ile)
http://www.mmfdergi.gazi.edu.tr/index.php/MMF/article/view/804
6.2. Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve/veya bildiri kitabında (Proceedings) basılan bildiriler

2016, “Assessment of the energy savings and CO2 emissions reduction of glass structures through alternative
demolition scenarios“
http://challengingglass.com/program.html

2016 “An Investigation on Usage of Waste in Construction Industry: Iron-Steel Wastes Of Production Process,
The International Conference on Material Science and Technology (IMSTEC’16), 6-8th April, 694-698,
Kapadokya, Nevşehir, Türkiye (with M. Kayılı and A. Güldaş)
http://www.imstec2016.org/yazim_formatlari/IMSTEC'16%20PROCEEDINGS.pdf
 2015, “A Review on Performance Based Building Design Models”
International Sustainable Building Symposium – Gazi University, Ankara- TURKEY, 28-30 May, Kongre Kitabı, 962969 (S. Sayın ile)
http://isbs2015.gazi.edu.tr/eng-index.html
http://isbs2015.gazi.edu.tr/belgeler/bildiriler/962-969.pdf

2015, “Evaluation of Environmental Impact Indicators and Importance Weights of Construction Products
According to Institutions and Systems”
International Sustainable Building Symposium – Gazi University, Ankara- TURKEY, 28-30 May, Kongre Kitabı, 875881 (M. T. Kayılı ile)
http://isbs2015.gazi.edu.tr/eng-index.html
http://isbs2015.gazi.edu.tr/belgeler/bildiriler/875-881.pdf
 2015, “Investigation of Formal Structure of Building Aerodynamics: Relationship of Building Form and Wind”
International Sustainable Building Symposium – Gazi University, Ankara- TURKEY, 28-30 May, Kongre Kitabı, 432439 (S. Paltun ve Gültekin A. B. ile)
http://isbs2015.gazi.edu.tr/eng-index.html
http://isbs2015.gazi.edu.tr/belgeler/bildiriler/432-439.pdf
 2015, “A Literature Survey on Energy Efficient Facade Systems in the context of Life Cycle Assessment
Methodology”
International Sustainable Building Symposium – Gazi University, Ankara- TURKEY, 28-30 May, Kongre Kitabı, 858865 (N. Ö. Kanan ve A.B. Gültekin ile)
http://isbs2015.gazi.edu.tr/eng-index.html
http://isbs2015.gazi.edu.tr/belgeler/bildiriler/858-865.pdf
 2015, “Y.D.D. Yöntemi kapsamında yün ve plastik esaslı halı kaplamalarının çevresel performansının
değerlendirilmesi ve iç mekan hava kalitesine etkileri”
12. Ulusal tesisat Mühendisliği Kongresi, İzmir, 8-11 Nisan (M. Kayılı ile)
http://www.mmo.org.tr/resimler/dosya_ekler/6ab710859c0c91c_ek.pdf
 2014, “Analysis of life cycle process in terms of legislation and suggestions in Turkey”,
7th International Ege Energy Symposium Proceedings Book, Poster Presentation, 1422-1433, Uşak (N. Ö. Kanan ile)
 2010, “Relationship between wind energy and building form: Building Aerodynamics”
International Greenage Symposium – Mimar Sinan University, İstanbul- TURKEY, 6-8 December (S. Tosun ile)
http://greenage.msgsu.edu.tr/e/program.pdf
 2010, “Bioclimatic Design in Türkiye: Lessons From Past, Visions For Future“
CESB10 (Energy 1), CD_ROM, Prague-Czech Republic , 30 June-2 July (M. Bedir, G. U. Harputlugil ile)
http://www.cesb.cz/img/CESB10_program_EN.pdf
http://cesb.cz/cesb10/papers/2_energy/167.pdf
 2010, “A proposal model for material selection in sustainable building design”,
International Sustainable Building Symposium – Gazi University, Ankara- TURKEY, 26-28 May, 215-220 (F. Sezgin
ile)
http://www.isbs.gazi.edu.tr/trindex.html
 2010, “Integrated Architectural Systems: Integrated Design of Wind Turbines with High-Rise Buildings”
International Sustainable Building Symposium – Gazi University, Ankara- TURKEY, 26-28 May, 700-710 (S. Tosun
ile)
http://www.isbs.gazi.edu.tr/trindex.html
 2009, “Environmental Impacts of construction materials” ,
Uluslararası Ekolojik Mimarlık ve Planlama Sempozyumu - Mimarlar Odası Antalya Şubesi, Antalya -TURKEY, 22-25
October, 360-364 (F. Sezgin ile).

2009. “Yaşam Döngüsü Değerlendirme ve Gabi Yazılım Programı Uygulama Örneği”,
Uluslararası Ekolojik Mimarlık ve Planlama Sempozyumu - Mimarlar Odası Antalya Şubesi, Antalya- TURKEY, 22-25
October, 205-210 (F. Sezgin, A.B. Gültekin ile).

2009. "Sürdürülebilir Mimarlık Kapsamında Çevresel Ürün Bildirgelerinin Mimari Tasarım Süreciyle
Bütünleştirilmesi"
Uluslararası Ekolojik Mimarlık ve Planlama Sempozyumu - Mimarlar Odası Antalya Şubesi, Antalya- TURKEY, 22-25
Ekim, 246-251 (A.B. Gültekin, G. Harputlugil, M. Bedir, A. Tereci ile).

2009, “Development of a Thermally Robust School Outline Design for the Different Climate Regions of
Turkiye”,
11th IBPSA Building Simulation Conference, Stratchclyde University, Glasgow, UK, July 27-30 1292-1298 (G.
Harputlugil, P.D. Wild, J. Hensen ile).
http://www.ibpsa.org/proceedings/BS2009/BS09_1292_1298.pdf
 2008, “Properties of concrete with shredded waste tyres”,
11th DBMC International Conference on Durability of Building Materials and Components, Istanbul - TURKEY May
11-14 (O. Doğan ve S.Ozkan ile).
http://www.irbnet.de/daten/iconda/CIB13150.pdf
 2007, “Life Cycle Assessment methodology in construction sector: The importance of the usage phase”,
International Conference on Environment: Survival and Sustainability, Near East University, Nicosia- NORTHERN
CYPRUS February 19-24 (A. B Gültekin ile).

2006, “A Comparative analysis of National Environmental Product Declaration (EPD) Schemes: a Proposal
for Harmonisation”,
Built Environment & Information Technologies, 1st International CIB Student Chapters Postgraduate Conference,
Metu, Ankara- TURKEY, March 16-18, 483-498 (A. B Gültekin ile).
http://www.irbdirekt.de/daten/iconda/06059011993.pdf
http://www.baufachinformation.de/aufsatz.jsp?ul=2006051000200
 2005, “Consideration of earth construction techniques in the context of earthquake resistance”,
Living in Earthern Cities: Kerpic’05, I.T.U. Istanbul- TURKEY, 6-7 July, 28-36 (G. Gürbüz ile).
http://www.kerpic.org/2005/files/program.htm
 2001, “Architectural responsibilities within the context of sustainability”,
Livenarch 2001, International Congress of Livable Environments and Architecture, Karadeniz Technical University,
Department of Architecture, Proceedings, Trabzon- TURKEY, 4–7 July, 140-146 (A. B. Aydın ile).
 1998, “Development of a building system”,
4th Design & Decision Support Systems International Conference in Architecture and Urban Planning, Eindhoven
University of Technology, CD, Maastricht, The Netherlands, 26-29 July
http://cumincad.scix.net/data/works/att/ddss9810.content.pdf

12.06.1996, “User participation in architectural design process: Mamak Design and Construction Practice
Workshop”,
Habitat II International Conference; NGO Forum, Istanbul- TURKEY
http://www.ngoforum.org.tr/
 1995, “The building system within the context of process of change and flexibility”,
VII Building and Life International Congress Chamber of Architects, Bursa Section, Bursa- TURKEY, 25-30 April,
6.3. Ulusal hakemli dergilerde yayınlanan makaleler

2011, “Bütünleşik Mimarlık Sistemleri: Rüzgar Türbinlerinin Yüksek Binalar ile Bütünleşik Tasarımı
(International Sustainable Building Symposium Bildirisi)”,
Gazi Üniversitesi Politeknik Dergisi, Cilt:14, Sayı:3, 179-186 (S. Tosun ile)
http://www.politeknik.gazi.edu.tr/pdf_files/20120504115350.pdf

2011, “Bina Tasarımında Malzeme Seçimi için Model Çalışması (International Sustainable Building
Symposium Bildirisi”,
Gazi Üniversitesi Politeknik Dergisi, Cilt:14, Sayı:3, 215-222(F. Sezgin ile)
http://www.politeknik.gazi.edu.tr/pdf_files/20120504123556.pdf
 2003, “Binalarda zeminden kaynaklanan nemlenmeyi önleme yöntemleri”,
Gazi Üniversitesi Mühendislik-Mimarlık Fakültesi Dergisi, Cilt (Vol):18, Sayı (No): 4, Aralık (December), 109-122 (İ.
A. Gönül ile)
http://www.mf.gazi.edu.tr/journal/2003_4/109-122.pdf
 2003, “Environmental discourse and conceptual framework for sustainable architecture”,
Gazi Üniversitesi Fen Bilimleri Dergisi, Cilt:16, Sayı:1, 205-216
http://www.fbe.gazi.edu.tr/dergi/tr/dergi/tam/16(1)/21.pdf
 2002, ”Bina düşey kabuğunda Fotovoltaik panellerin kullanım ilkeleri”,
Gazi Üniversitesi Mühendislik-Mimarlık Fakültesi Dergisi, Cilt 17, Sayı 3, 17-33
http://www.mf.gazi.edu.tr/journal/2002_3/17-34.pdf
 2000, “Şeffaf ısı yalıtım malzemelerinin güneşten ısı kazancı sağlamak bağlamında yapı kabuğunda kullanımı”,
Gazi Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi, Ocak, Cilt 13, No:1, 149-159 (M. İmren ile)
http://www. gujs.org/
6.4. Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında basılan bildiriler
 2015, “Yerleşim Alanının Planlama ve Enerji Etkinliği İlişkilerinin İncelenmesi”,
2. Yapı Kongresi, TMMOB Mimarlar Odası Ankara Şubesi, Ankara, 4-6 Haziran, (Ç. Solay ile)
http://yapikongresi.mimarlarodasiankara.org/
 2010, “Rüzgar Türbinlerinin Yüksek Yapılar ile Bütünleşik Tasarımı: Bina Aerodinamiği”.
1. Uluslar arası Lisansüstü Araştırmaları Sempozyumu: Yapılı Çevre, Bildiri Kitabı, ODTÜ, Ankara, 15-16 Ekim, 5358 (S. Tosun ile)
http://www.grs.metu.edu.tr/
http://www.grs.metu.edu.tr/sites/default/files/SymposiumProgram.pdf

2010, “Sürdürülebilir Tasarım Hedefine Doğru: Örnek Konut Binasının Enerji Performansı Potansiyelinin
Değerlendirilmesi”
Yapı Fiziği ve Sürdürülebilir Tasarım Kongresi, Yıldız Teknik Üniversitesi, İstanbul, 4-5 Mart (M. Tuna, G.U.
Harputlugil ile)
http://www.yfk2010.yildiz.edu.tr/

2007, “Isparta yöresinde kullanılan yerel yapı malzemelerinin yapı konstrüksiyonlarında sürdürülebilirlik
açısından değerlendirilmesi”,
15. Yıl Mühendislik Mimarlık sempozyumu bildiriler kitabı, Süleyman Demirel Üniversitesi, 14-16 Kasım, 184-192
(F. Sezgin ile)
http://mmfsrv.sdu.edu.tr/sempozyum/
 2006, “Toprak malzeme ve binaların sürdürülebilir yapı ölçütlerine göre irdelenmesi”,
Üçüncü Ulusal Yapı Malzemesi Kongresi ve Sergisi, 15-17 Kasım, İTÜ, İstanbul, 439-451 (G. Gürbüz ile).
 2006, “Yöresel yapı malzemelerinin ısı yalıtımında kullanılması ve pomza üzerine bir araştırma”,
Üçüncü Ulusal Yapı Malzemesi Kongresi ve Sergisi, 15-17 Kasım, İTÜ, İstanbul, 395-405 (F. Sezgin ile)

2006, “Yapı malzemelerinin çevresel etkilerinin değerlendirilmesinde kullanılan yöntem ve yasal
düzenlemelerin Avrupa Birliği yapı sektörü kapsamında irdelenmesi”,
Üçüncü Ulusal Yapı Malzemesi Kongresi ve Sergisi, 15-17 Kasım, İTÜ, İstanbul, 504-515 (A. B. Gültekin ile)

2006, “Yapı malzemeleri için çevresel ürün beyanları, Avrupa Birliği’ndeki gelişimi ve ülkemizdeki gelişme
potansiyeli”,
Üçüncü Ulusal Yapı Malzemesi Kongresi ve Sergisi, 15-17 Kasım, İTÜ, İstanbul, 516-527 (H. Şentürk ile)
 2005, “Yapı sektörü-Çevre ilişkisine dair bir yöntem irdelemesi: Yaşam Döngüsü Değerlendirme (YDD)”,
Birinci Çevre ve Ormancılık Şurası, 22-24 Mart, Çevre ve Orman Bakanlığı, Antalya (A. B. Aydın ile)
http://sura.cevreorman.gov.tr/
http://kutuphane.tbmm.gov.tr:8088/2006/200602410.pdf
 2003, “Sürdürülebilir mimarlık ve yapı malzemelerinin yaşam döngüleri kapsamında irdelenmesi”,
Yapı Malzemesi Kurultayı-Yapı Malzemesinin Geleceği, 08-09 Aralık, Yapı Endüstri Merkezi, İstanbul, CD (A.B.
Aydın ile)
 2002, “Bina kabuğunda enerji sağlamaya yönelik arayışlar: fotovoltaik panellerin etkinliği”,
Kuram ve Uygulama Mimari Biçimlendirmede Yüzey, TMMOB Mimarlar Odası Ankara Şubesi ve Gazi Üniversitesi
Müh. Mim. Fak. Mimarlık Bölümü, Ankara, 276-289 (G. Ulukavak ile)
 2001, “Sürdürülebilir mimarlık yaklaşımında yapı malzemelerinin irdelenmesi”,
Ekoloji ve Çevre, VI Ulusal Ekoloji ve Çevre Kongresi, Biyologlar Derneği, İzmir, 457-464 (A. B. Aydın ile)
 1998, “Üzerinde trafik yükü bulunan prefabrike döşemelerin genleşme derzlerinde su sızdırmazlık sistemleri”,
9.Prefabrikasyon Sempozyumu: 2000’e Doğru Prefabrikasyonda Yeni Perspektifler ve Uygulamalar Sempozyumu 2930 Nisan, İstanbul, 161-172

1997, “Yapı malzemesi seçim kriterleri ve alçı yapı elemanlarının teknik ve ekonomik yönden
değerlendirilmesi”,
II. Ulusal Alçı Kongresi 2-3 Mayıs, Bildiriler Kitabı, Alçı Üreticileri Derneği, İstanbul
 1995, “Binalarda yapı sistemi çözümleme ilkeleri ve alt sistemlerin bütünleşme olanakları”,
Bina Yapımında Güncel Yaklaşımlar Sempozyumu Kongre Kitabı, Mimar Sinan Üniversitesi, 3-5 Mayıs, İstanbul, 185194
6.5. Basılmış Kitap, kitapta Bölüm ve Diğer Ulusal yayınlar

2016, “Çevre dostu yaklaşım: Sürdürülebilir Mimarlık”, Yaşamın Her Karesinde Toprak, İstanbul Aydın
Üniversitesi Yayını, 2016

2008, “Yapı-Çevre İlişkileri”, TMMOB. Mimarlar Odası, Sürekli Mesleki Gelişim Merkezi Yayınları-10,
İstanbul (A.B. Aydın, G. U. Harputlugil, M. Bedir, A. Tereci ile)
http://www.mimarlarodasi.org.tr/smgm/index.cfm?sayfa=belge&sub=detail&RecID=177

2007, “Sürdürülebilir Mimarlığın Kapsamı: Kavramsal bir çerçeveden bakış”, Mimaran, Konya Mimarlar Odası
Dergisi, Sayı:2, ss.30-35

2007, “Gazi Üniversitesi Müh. Mimarlık Fakültesi Mimarlık Bölümü’nde Yapı Malzemesi Dersi”, Mimarlıkta
Malzeme, TMMOB Mimarlar Odası İstanbul Büyükkent Şubesi, Sayı:4, ss.91-95

2007, “Yapı Malzemelerinin Çevresel Etkilerinin Bazı Normlar Bağlamında İrdelenmesi”, Tasarım Dergisi,
Sayı:170, 120-124

2006, “Zeminle ilişkili olan yapı elemanlarında nemin neden olduğu olumsuz etkiler”, İzolasyon Dünyası,
İzoder, Sayı:57, Ocak-Şubat, ss.57-61 (İ. A. Gönül ile)

2004, “Detay Malzemeleri: Depreme dayanıklı yapı üretiminde yalıtımın önemi” Mühendislik Haberleri,
TMMOB İnşaat Mühendisleri Odası Yayını, Yıl: 49 / 2004 – 5, Sayı: 433, 49-51
http://e-imo.imo.org.tr/DosyaDizin/WPX/Portal/Yayin/tmh/2004/433-GCelebi.pdf

2000, “Bina kabuğunda enerji sağlamaya yönelik arayışlar: Fotovoltaik panellerin etkinliği”, Yapı Dünyası
Dergisi, Kasım, 14-21 (G. Ulukavak ile)

1999, “Şeffaf ısı yalıtım malzemelerinin güneşten net ısı kazancı sağlamak bağlamında masif dış duvarlarda
kullanımı”, Yapı Dünyası Dergisi, Haziran, Sayı:39, 13-19 (M. İmren ile)

1999, “Bina kabuğunda enerji sağlamaya yönelik arayışlar: Fotovoltaik panellerin etkinliği”, Mimari
Biçimlendirmede Yüzey Sempozyumu, 6-7-8 Ekim 1999, Bildiri Özetleri, Ankara (G. Ulukavak ile)

1996, “Yapı sektörü ve ahşap üzerine”, ’95 Yapı gereç Yılı: Ahşap Dergisi, Mimarlar Odası Ankara Şubesi
Yayını, Ocak, 1-2

1995, “İnsan Yerleşimleri Konferansı (Habitat II) Ulusal eylem planı için öneri”, Başbakanlık Toplu Konut
İdaresi Başkanlığı Ulusal Eylem Planı için sunulan Mimarlık Bölümü Raporu, Ankara.

1995, “Başlarken”, ’95 Yapı Gereç Yılı: Taş Dergisi, Mimarlar Odası Ankara Şubesi Yayını, Aralık s.1.

1988, “İnsan tarafından imal edilmiş ilk yapı malzemesi: Kerpiç ve tuğla”, İnşaat Dergisi, Aralık, 20-23
6.6. Hakemlik Görevleri (Dergi ve kitaplar)
 TÜBİTAK, TÜBAV Bilim Dergisi
http://dergipark.ulakbim.gov.tr/tubav
 Construction and Building Materials (SCI), Uluslararası Dergi
http://www.journals.elsevier.com/construction-and-building-materials
 International Journal of Retail & Distribution Management (AHSI), Uluslararası Dergi
http://www.emeraldgrouppublishing.com/products/journals/journals.htm?id=ijrdm
 Applied Polymer Science (SCI), Uluslararası Dergi
http://eu.wiley.com/WileyCDA/WileyTitle/productCd-APP.html
 Gazi Üniversitesi Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi Dergisi (SCI), Uluslararası Dergi
http://www.mmfdergi.gazi.edu.tr/index
 ICONARP International Journal of Architecture and Planning –Selçuk University Faculty of Architecture
http://www.iconarp.com/advisory-board.html
 Gazi Üniversitesi Journal of Science indexed in the Emerging Sources Citation Index – ESCI- Web of Science
http://dergipark.ulakbim.gov.tr/gujs/
 Megaron, Yıldız Teknik Üniversitesi Ulusal Hakemli Dergi
http://www.megaronjournal.com/tr/index.aspx
 Sanat ve Tasarım Dergisi, Gazi Üniversitesi, Ulusal Hakemli Dergi
http://www.sanatvetasarim.gazi.edu.tr/web/index.html
 Erciyes Üniversitesi BAPSIS (2010, 2011, 2016)
 Erciyes Üniversitesi, Demir, K., - Çabuk, S., (2013), Türk Dönemi Kayseri Kenti ve Mahalleleri, Erciyes
Üniversitesi Yayınları, Kayseri.
7. Projeler
7.1. Bilimsel Araştırma Projeleri

2016, “Yüksek fırın Cürufu ve polietilenden oluşturulan kompozit yapı malzemesinin teknik performansının ve
yapılarda kullanılabilirliğinin saptanmasına ilişkin bir araştırma”
Gazi Üniversitesi Rektörlüğü Araştırma Projesi, 48/2013-01

2009, “Yapıların çevresel performansının değerlendirilmesi bağlamında Yaşam Döngüsü Değerlendirme (LCA)
Yöntemi”,
Gazi Üniversitesi Rektörlüğü Araştırma Projesi, 06/2005-49

2009, “Examination of Life Cycle Assessment Method in the context of the Environmental Impacts of
Construction Materials“,
The European Researcher’s Mobility, AB Projesi (Proje yürütücüsü: A. B. Gültekin)
 2004, Kayın ve Kavak’tan üretilen kompozit lamine yapı malzemesinin performans özelliklerinin saptanması,
TÜBİTAK, IÇTAG-I671 ve Gazi Üniversitesi Rektörlüğü Araştırma Projesi, 06/2003-72, Ankara

2001, Endüstriyel tekniklerle üretilen toplu konutlarda problem alanlarının saptanması: Yapı kabuğu
konstrüksiyonu analizi,
Gazi Üniversitesi Rektörlüğü Araştırma Projesi, MMF – 06/98–16, Ocak, Ankara (Proje yürütücüsü: Z. Utkutuğ)
 1999, Tünel kalıp teknikleri ile üretilen toplu konutlarda problem alanlarının saptanması,
INTAG:232, Ankara. (Proje yürütücüsü: Z. Utkutuğ)
 1997, Kozyaka Köyü konutlarını iyileştirme projesi,
Tema Vakfı Proje Uygulama Koordinatörlüğü ve İç Anadolu Temsilciliği (Köy Kalkınma Projesi Kapsamında Sunulan
Proje), Ankara
7.2 Uluslararası Mimari Proje
 “Project of Mamak Akşemseddin District Sports Complex”, Habitat II, International Conference, 3-14 June
1996, Istanbul Technical University, Taşkışla (M. Uluğ ile).
7.3 Ulusal Döner Sermaye Projesi
 2009, “Karabük Üniversitesi Genel Yerleşim Planı ve Açıklama Raporu”,
Karabük Üniversitesi, Karabük, 2009, Proje Koordinatörü (S. Çabuk, Y. Turcan, A. Özköse, G. Harputlugil, T.
Harputlugil, S. Birlik ve O. Ataç ile birlikte).
8.
İdari ve Kurul-Komisyon Görevleri









Alanya HEP Üniversitesi Rektör Yardımcısı (Haziran.2014 - Devam ediyor)
Alanya HEP Üniversitesi Sanat ve Tasarım Fakültesi Dekanı (3.Mart.2014 - Devam ediyor)
Gazi Üniversitesi Akademik Yükseltme ve Atama Kriterlerini Düzenleme ve Değerlendirme Komisyonu Üyesi
(18.Eylül.2012 - Şubat 2014)
Karabük Üniversitesi Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi Dekanı (16.Şubat.2009 - 16.Şubat 2012)
Karabük Üniversitesi Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi Dekan Yardımcısı (Şubat 2008-15.Şubat.2009)
Karabük Üniversitesi Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi Mimarlık Bölüm Başkan V. (Şubat 2008 15.Şubat.2009)
Karabük Üniversitesi Senato Üyesi (11.Şubat 2008 - 16.Şubat.2012)
Karabük Üniversitesi Yönetim Kurulu Üyesi ((11 Şubat 2008 - 16.Şubat.2012)
Gazi Üniversitesi Üniversite Sanayi İşbirliği Komisyonu Üyesi
9. Bilimsel ve Mesleki Kuruluşlara Üyelikler






TMMOB Mimarlar Odası Ankara Şubesi
Mimarlar Derneği 1927
Gazi Üniversitesi Mühendislik Mimarlık Fakültesi Mimarlık Bölümünü Geliştirme Derneği
Gazi Üniversitesi Öğretim Üyeleri Derneği
Safranbolu Kültür ve Sanat Derneği
2008,
Unesco Türkiye Milli Komisyonu, Uluslar arası yer yılı kentleşme çalışma grubu, Yerbilimleri
ihtisas komitesi üyesi
http://www.yerbilimleri.unesco.org.tr/calgrup.php?gitid=5&menuid=1
10. Ödüller




2006, TÜBİTAK, Uluslar arası yayınları teşvik ödülü
2006, Gazi Üniversitesi Uluslar arası yayınları teşvik ödülü
2007, TÜBİTAK, Uluslar arası yayınları teşvik ödül
2007, Gazi Üniversitesi Uluslar arası yayınları teşvik ödülü
11. Son 3 yılda verilen lisans ve lisansüstü dersler
Akademik Yıl
2015-2016
2013-2014
Dönem
Bahar
(Alanya HEP
Üniversitesi)
Güz
(Alanya HEP
Üniversitesi)
Güz
(Gazi Üniversitesi)
Dersin Adı
Haftalık Saati
Teorik
Uyg.
Öğrenci
sayısı
Introduction to Architectural
Design
2
10
38
Basic Design
2
10
42
Yapı Bilgisi
Yapı Projesi Stüdyosu
Kompozit Yapı Malz. (Yüksek
Lisans)
Yapı Malz. Çev. Etkileri
(Yüksek Lisans)
2
2
3
4
6
-
60
37
11
3
-
11
12. Diğer Mesleki Çalışmalar
12.1 Ulusal Şura Katılımları:

22-24 Mart 2005, 1. Çevre ve Ormancılık Şurası, Çevre ve Orman Bakanlığı, Antalya (Tebliğ ile Katılım) (A.
B. Gültekin ile)
http://kutuphane.tbmm.gov.tr:8088/2006/200602410.pdf

29-30 Eylül-1 Ekim 2004, Deprem Şurası, Bayındırlık ve İskan Bakanlığı, İstanbul (Yapı Malzemeleri
Komisyonu Başkan Yardımcısı)
http://www.deprem.gov.tr/sarbis/DDK/Belgeler/SURA%20KLAVUZU.pdf
http://www.deprem.gazi.edu.tr/upload/YAPI_MALZEMELERI_KOMISYONU.pdf
12.2 Uluslararası ve Ulusal Sempozyum, Seminer, Workshop Katılım ve Ulusal Bilimsel Toplantı Görevleri:

2016, SBE16, Smart Metropoles-Integrated solutions for Sustainable and Smart Buildings & Cities, 13-15
Ekim, Istanbul, İmsad (Association of Turkish Construction Material Producers)
(Bilim Kurulu)
http://www.sbeistanbul.com/learn-more/scientific-committee/
 01.07.2015 – 05.07.2015, EngAge, Lifelong Learning Project, European Commission, Polish Meeting,
http://activeaging.jimdo.com/engage-project/
 2015, 2. Ulusal Yapı Kongresi ve sergisi, 4-6 Haziran (Düzenleme ve Bilim Kurulu)
http://www.mimarlarodasiankara.org/?Did=6204
http://yapikongresi.mimarlarodasiankara.org/index.php
 2015, ISBS 2. Uluslararası Sürdürülebilir Yapılar Sempozyumu, 28-30 Mayıs (Bilim Kurulu Üyesi)
http://isbs2015.gazi.edu.tr/index.html
http://isbs2015.gazi.edu.tr/eng-services.html

2015, Aktif Yaşlanma Paneli (Active Ageing Panel): Aktif yaşlanmada mekânsal ihtiyaçlar, EngAge, Lifelong
Learning Project, European Commission kapsamında Alanya HEP Üniversitesi, 9. Nisan (Konuşmacı)

2015, Alanya HEP Üniversitesi 1. Uluslararası Akdeniz araştırmaları Kolokyumu, 4-5 Nisan (Danışma Kurulu)

2014, Iconarch – II International Congress of Architecture: Innovative Approaches in Architecture/Planning,
20-22 November (Bilim Kurulu Üyesi)
http://www.iconarch.org/default.asp
http://www.iconarch.org/scientific-committee.html

2014, Re-Thinking residential Environments, Environment and Design, International Congress, 11-12
December (Bilim Kurulu Üyesi)
http://www.yildiz.edu.tr/images/images/Call%20for%20Papers_Environment%20and%20Design%202014(1).pdf

2013, Çevre Tasarım Kongresi - 'Sağlıklı Çevre Sağlıklı Tasarım', Bursa, Uludağ Üniversitesi, 11-13 Aralık
(Bilim Kurulu Üyesi)
 2013, International Semiotic Conference, Ankara, Çankaya Üniversitesi, 8-10 Ekim (Oturum Başkanı)
http://www.is-it-real.cankaya.edu.tr/course.php?page=index

2013, Yeşil Şehirler Zirvesi, Ankara, Ankara, Rixos Oteli, 19-20 Eylül (Danışma kurulu üyesi ve oturum
başkanı)
http://www.yesilsehirler.org/
http://www.yesilsehirler.org/haberler-2014/yesil-sehirler-zirvesi-ntv-2
http://www.yesilsehirler.org/zirve2014/kurullar

2012, ICONARCH-I - International Congress of Architecture-“Architecture and Technology”, Konya, Selçuk
Üniversitesi, 15-17 Ekim (Bilim Kurulu Üyesi ve Oturum Yöneticisi).
http://www.iconarch2012.org
 2011, IFAS–International Fine Arts Symposium, Konya, Selcuk Üniversitesi 20-22 Ekim (Bilim Kurulu Üyesi)
http://www.ifas.selcuk.edu.tr/files_tr/sempozyum_sv.pdf

2011, Kültürel Mirasın Depreme Karşı Korunması, Çalıştay, İnşaat Mühendisleri Odası, Safranbolu/Karabük
15-16 Ocak (Moderatör)

2010, 1st. International Graduate Research Symposium, Ankara, ODTÜ, 15-16 October (Member of Scientific
National Comittee)
http://www.grs.metu.edu.tr/node/16

2010, Mimarlık Eğitiminin Dünü, Bugünü, Yarını Sempozyumu, Selçuk Üniversitesi, Konya 25-27 Kasım
(Bilim Kurulu üyesi ve oturum başkanı)
http://www.mmf.selcuk.edu.tr/mimarlik/Program.pdf

2010, International Sustainable Building Symposium (ISBS), Gazi Üniversitesi, Ankara 26 – 28 May (Bilim
Kurulu üyesi)
http://www.isbs.gazi.edu.tr/contents.pdf
 2010, Kuruluşundan Bugüne Karabük ve Demir Çelik Sempozyumu, Karabük Üniversitesi, Karabük 2-3 Nisan
(Bilim Kurulu üyesi ve Oturum Yöneticisi)
http://kdc-semp.karabuk.edu.tr/
 2009, “Karabük Üniversitesi Genel Yerleşim Planı ve Açıklama Raporu”,
Karabük Üniversitesi, Karabük, 2009 (S. Çabuk, Y. Turcan, A. Özköse, G. Harputlugil, T. Harputlugil, S. Birlik ve O.
Ataç ile birlikte).
 2009, Bilim Kültür Sanat Günleri, Karabük Üniversitesi, Fethi Toker Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi,
Safranbolu 16-17 Haziran (Organizasyon)
 2009, 5. Uluslar arası İleri Teknolojiler Sempozyumu, Karabük Üniversitesi, 13 -15 Mayıs Karabük /
TÜRKİYE (Oturum Yöneticisi)
 01.07.2008-30.07.2008, “Examination of Life Cycle Assessment Method in the context of the Environmental
Impacts of Construction Materials“, The European Researcher’s Mobility, AB Projesi bağlamında Almanya-Stuttgart
uluslar arası workshop ve seminerlere katılım.
 2007- Yapı-Çevre İlişkileri”, TMMOB, Mimarlar Odası, Sürekli Mesleki Gelişim Merkezi (SMGM), Eğitim
seminerleri, 27-28 Ekim, 3-4 Kasım, 17-18 Kasım, 25-25 Kasım, 1-2 Aralık,
http://www.mimarlarodasi.org.tr/smgm/
http://whttp://www.mimarlarodasiankara.org/?id=3276
http://www.mimarlarodasi.org.tr/smgm/index.cfm?sayfa=belge&sub=detail&RecID=33
 2007,
Konuşmacı)
“Ekolojik Yapılar”, IV. Yapıda Yeni Ürünler Fuarı, 16-17 Mart 2007, Expo Center, İstanbul (Davetli
 2005,
“Designing with White Gypsum Stone”, Winter School (International), Gazi Üniversitesi Mimarlık
Bölümü, (Tepe-Knauf sponsorluğu ile atölye yürütücüsü), Ankara
http://www.ewsad.ae.web.tr/veri/icerik/gazi-2005.pdf
 2004,
“Even A Brick Wants to be Something”, Winter School (International), Gazi Üniversitesi Mimarlık
Bölümü (Işıklar Holding sponsorluğu ile atölye yürütücüsü), Ankara
http://www.ewsad.ae.web.tr/veri/icerik/gazi-2005.pdf

2003,
 1995,

“Winter School 2003”, Winter School (International), Gazi Üniversitesi Mimarlık Bölümü, Ankara
“Mimaride Tuğla”, (Işıklar Holding A.Ş. sponsorluğu ile), 26-28 Mayıs, Bartın
1995,
T.M.M.O.B. Mimarlar Odası Ankara Şubesi, Yapı Mesleki ve Bilimsel Çalışma Kurulu, Yönetim
Kurulu Başkanı olarak,
Bir Yıl Boyunca Süren ’95 Yapı Gereç Yılı Konferans ve Seminerleri:
* 3-18 Şubat 1995, Taş Ayı Konferans ve Seminerleri
*
*
*
*
6-22 Nisan 1995, Ahşap Ayı Konferans ve Seminerleri
1-17 Haziran 1995, Metal/Plastik Ayı Konferans ve Seminerleri
7-23 Eylül, 1995, Tesisat Ayı Konferans ve Seminerleri
5-21 Ekim, 1995, Teknoloji Ayı Konferans ve Seminerleri
Gazi Üniversitesi Mühendislik Mimarlık Fakültesi Üniversite-Sanayi İşbirliği Komisyonu Mimarlık Bölüm
Temsilcisi Olarak;
* 20 Mart 1995, “Tuğlanın Yeni ve Çağdaş Yapı Anlayışı İçindeki Yeri”
Işıklar Holding A.Ş.
* 27 Mart 1995, “Yapılarda Isı Yalıtımı”
İzocam Ticaret ve Sanayi A.Ş.
* 5 Nisan 1995, “Doğal Bir Yapı Malzemesi: Granit”
Çankırı Mermer Ticaret ve Sanayi A.Ş.
12.3 Mimari Proje ve Öğrenci Yarışması jüri üyelikleri
 Mimarlar Odası Ankara Şubesi Kent Düşleri - 6 [email protected] 2011 - Lisans ve Yüksek Lisans Öğrenci
Yarışması Fikir – Projesi
 http://sosyalkonut.mimarlarodasiankara.org/
 http://www.fok.com.tr/demo/mimarlarpanel/yarismalar/58-Kent-dusleri-6-quotsosyalsosyalkonutquotulusal-ogrenci-fikir-projesi-yarismasi-sonuclandi
 Çuhadaroğlu Alüminyum 2012 – Öğrenci Proje Yarışması- 16 Kasım 2012
http://cuhadaroglu.com.tr/SocialResponsibility.aspx
 Mimarlar Odası Ankara Şubesi, \"1990\'dan Günümüze Ankara\'da Konut Yarışması II.Ankara’da konut
yarışması
13. İletişim:
Alanya HEP Üniversitesi
Saraybeleni Cikcilli Beldesi 07400
Alanya - ANTALYA
e-posta:
[email protected]
[email protected]

Benzer belgeler