Montaj ve Kullanım

Yorumlar

Transkript

Montaj ve Kullanım
BAYMAK
ELEKTR‹KL‹ DEPOLU SU ISITICISI
( TERMOS‹FON )
MONTAJ ve KULLANMA KILAVUZU
TS 2212 EN 60335 - 2 - 21
50 MTK / 65 MTK / 80 MTK / 100 MTK / 65 SMTK
80 SMTK / 100 SMTK / 15 TA - 15 TÜ / 30 TA - 30 TÜ
www.baymak.com.tr
63 9810.0354 - Rev.02 - 21/02/2011
Size bu kitapç›kla birlikte servis hizmeti alabilece¤iniz, servis istasyonlar›yla ilgili bilgileri içeren
“Yetkili Servis Kitap盤›” verilmifltir. Cihazla ilgili herhangi bir problemde size en yak›n servisimizi
aramaktan çekinmeyiniz.
Montaj ve Klavuzundaki aç›klamalardan tam olarak yararlanamad›¤›n›z veya tam olarak
kavrayamad›¤›n›z durumlarda lütfen en yak›n BAYMAK YETK‹L‹ SERV‹S‹’ne baflvurunuz.
Bu cihazlar için Gümrük ve Ticaret Bakanl›¤› Tüketicinin Korunmas› ve Piyasa Gözetimi Genel
Müdürlü¤ü taraf›ndan belirlenen kullan›m ömrü 10 y›l’d›r. ‹lgili yasa gere¤i üretici ve sat›c›
firmalar bu süre içerisinde cihazlar›n fonksiyonlar›n› yerine getirebilmesi için gerekli yedek
parça bulundurma ve cihaza servis yap›lmas›n› sa¤lamay› taahhüt eder.
BAYMAK MAK‹NA SANAY‹ VE T‹C. A.fi.
Orhanl› Beldesi, Orta Mahalle Akdeniz Sokak No: 8 34959
Tuzla / ‹STANBUL
Tel: (0216) 581 65 00
http:// www.baymak.com.tr
e-mail:[email protected]
2
www.baymak.com.tr
63 9810.0354 - Rev.02 - 21/02/2011
El kitab›na ‹liflkin
•
6,5
mutlaka
Cihaz› çocuklar, zihinsel engelliler vb. kiflilerin kullan›m› yanl›zca beraberinde bulunan sorumlu
kifliler ile mümkündür. Kendinizin ve baflkalar›n›n hayat›n› tehlikeye atmay›n.
Her y›l cihaz›n ve ekipmanlar›n›n bak›m›n›n yap›lmas› tavsiye edilir.
•
Tahliye Borusu sürekli afla¤›ya do¤ru konumland›r›lmal› ve donma olmayan bir ortama
monte edilmelidir.
Elektrikli Depolu Su Is›t›c›s›
63 9810.0354 - Rev.02 - 21/02/2011
3
4
www.baymak.com.tr
63 9810.0354 - Rev.02 - 21/02/2011
Montaj
100
68
H
40
194
270
15
Ø444,2
Aksi halde cihazda ve montaj yerinde
oluflan hasarda garanti kapsam› d›fl›nda kalacakt›r.
6,5
Elektrikli Depolu Su Is›t›c›s›
63 9810.0354 - Rev.02 - 21/02/2011
5
EMN‹YET VENT‹L‹ TAHL‹YE ÇIKIfiI KES‹NL‹KLE KAPATILMAMALI, SUYU TAHL‹YE
EDEB‹LECEK fiEK‹LDE AÇIK TUTULMALI VE BERABER‹NDE VER‹LEN HORTUM
TAKILARAK SU G‹DER‹NE BA⁄LANMALIDIR.
-
Yürürlükteki standartlara göre cihaz›n besleme tesisat›na çift kutuplu (Faz ve Nötr’ü birlikte
ay›ran) bir açma kapama flalteri ba¤lanmas› gerekmektedir.
Besleme kordonu hasarl› yada montaj s›ras›nda hasarlanm›fl ise yetkili servis yada ehil kifliler
taraf›ndan de¤ifltrilmelidir.
6
www.baymak.com.tr
63 9810.0354 - Rev.02 - 21/02/2011
Kullan›m Talimatlar›
MEKAN‹K KONFOR TERMOS‹FON ÖZELL‹KLER‹;
Kullan›m Suyu S›cakl›¤›n›n Takibi;
Pano üzerine monte edilmifl termometre ile depo içindeki
kullan›m suyu s›cakl›¤› görülebilir.
Su S›cakl›¤›n›n Ayarlanmas›;
Kumanda panosu üzerine yerlefltirilmifl olan ayar termostat›
ve ayar butonu sayesinde kullan›c›, termosifonu istedi¤i s›cakl›¤a
ayarlayabilir.
Çal›flma Ledi/Lambas›;
Termosifon ›s›t›c› rezistans›n›n devrede olup olmad›¤› çal›flma ledi/lambas› vas›tas› ile takip
edilebilir.
Elektrikli Depolu Su Is›t›c›s›
63 9810.0354 - Rev.02 - 21/02/2011
7
bak›m›n› yapt›rman›z tavsiye edilir.
8
www.baymak.com.tr
63 9810.0354 - Rev.02 - 21/02/2011
Teknik Özellikler
100
68
H
40
194
270
15
Ø444,2
50 LT
100
100
270
270
H
H
15
Ø444,2
68
68
68
40
40
H1
H1
H
40
40
194
194
40 194
100
270
Ø444,2
100 LT
15
Ø444,2
80 LT
15
65 LT
391
560
570
695
815
980
252
331
358
521
11
14
20
23/26
27/30
31/34
40x45x40
40x60x40
50x50x68
60x60x80
50x50x92
50x50x110
Çal›flma gerilimi tüm modeller için 230 V - 50 Hz’dir.
Elektrikli Depolu Su Is›t›c›s›
63 9810.0354 - Rev.02 - 21/02/2011
9
230
Poliüretan
20 mm
8 Bar
13 Bar
Ø 1/2”
230
Poliüretan
20 mm
8 Bar
13 Bar
Ø 1/2”
Paslanmaz
230
Poliüretan
23 mm
8 Bar
13 Bar
Ø 1/2”
Paslanmaz
230
Poliüretan
23 mm
8 Bar
13 Bar
Ø 1/2”
Paslanmaz
230
Poliüretan
23 mm
8 Bar
13 Bar
Ø 1/2”
Paslanmaz
230
Poliüretan
23 mm
8 Bar
13 Bar
Ø 1/2”
Termoboyler elektrik enerjisinin yan› s›ra yard›mc› bir ›s› kayna¤› ile (merkezi sistem
kazan, günefl enerjisi, jeotermal vb.) içindeki suyu ›s›t›p depolayan termosifon modelidir.
S›cak Su Borusu
Poliüretan ‹zolasyonu
Serpantinli
Borular
Rezistans
Mg ANOD
10
www.baymak.com.tr
63 9810.0354 - Rev.02 - 21/02/2011
Teknik Özellikler
Elektrikli Depolu Su Is›t›c›s›
63 9810.0354 - Rev.02 - 21/02/2011
11
Mavi
Mavi
K›rm›z›
K›rm›z›
S›cak Su Tesisat
Ç›k›fl
Girifl
T BORU
Hava
Purjörü
Boflaltma
Vanas›
12
www.baymak.com.tr
63 9810.0354 - Rev.02 - 21/02/2011
Teknik Özellikler
ELEKTR‹K fiEMALARI
AT: Ayar Termostat
Adjustable Thermostat
LT : Limit Termostat
Safety Thermostat
R1: Is›t›c›
Heating Element
L : Çal›flma Lambas›
Lamp
V-Otomat 16 A
Breaker 16 A
N
F
AT
T
LT
! TERMOS‹FON DIfiINDA
DÖfiENECEK ELEKTR‹K
DONANIMI
! CONNECTIONS OUTSIDE THE
WATER HEATER
R1
T
N
L
Anot Çubu¤u
Anode
‹ç Gövde
Heater Flange
F : Faz (Kahverengi)
Phase (Brown)
N : Nötr (Mavi)
Notr (Blue)
T : Toprak (Sar› - Yeflil)
Earth (Yellow - Green)
KONFOR
50-65-80-100
TERMOS‹FON ELEKTR‹K
BA⁄LANTI fiEMASI
A/K : Açma-Kapama Anahtar›
Open-Closed Key
ST : Termostat
Thermostat
R1 : Is›t›c›
Heating Element
F
A/K
ST
R1
‹ç Gövde
Heater Flange
F : Faz ( Kahverengi )
Phase (Brown)
N : Nötr ( Mavi )
Notr (Blue)
T : Toprak ( Sar› - Yeflil )
Earth (Yellow - Green)
15 - 30
D›fl Gövde
Outer Shealth
Elektrikli Depolu Su Is›t›c›s›
63 9810.0354 - Rev.02 - 21/02/2011
TERMOS‹FON ELEKTR‹K
BA⁄LANTI fiEMASI
13
Ba¤lant› Fleksleri Kullanma Talimat›
1
2
3
4
5
6-
Ürünlerin maksimum çalıflma basıncı 8 bar, test basıncı 13 bar’dır.
Hortumlar ba¤lantı yapılırken kırılacak flekilde bükülmemelidir. Hortumlar ba¤lantı esnasında gerilme olmayacak flekilde ba¤lanmalıdır.
Hortumlar ba¤lantı esnasında burulma olmayacak flekilde ba¤lanmalıdır.
Hortumlar duvar içerisinden geçmeyecek flekilde ba¤lanmalıdır.
Hortumlar çürümeye neden olabilecek faktörlere (asit, tuz ruhu, çamaflır
suyu, boya, çimento vb. aflındırıcı maddeler.) maruz kalmamalıdır.
7- Hortumlar kesici ve delici nitelikteki objelerden korunacaktır.
8- Ba¤lantı yapılırken iki veya daha fazla sayıda hortum birbirine
ba¤lanmamalıdır.
9- Montaj ifllemi sonras›nda ba¤lant› flekslerinin s›zd›rmazl›¤› mutlaka kontrol
edilmelidir.
10- Cihaz›n montaj edilece¤i mevcut tesisatta ba¤lant› fleksleri bulunsa dahi
yeni fleksler ile de¤ifltrilerek kullan›lmal›d›r.
14
www.baymak.com.tr
63 9810.0354 - Rev.02 - 21/02/2011
Uygunluk Deklarasyonu
Baymak Makina Sanayi ve Tic. Afi. Orhanl› Beldesi, Orta Mahalle Akdeniz Sokak No:8
34959 Tuzla / ‹STANBUL TR adresinde üretmifl oldu¤u;
BAYMAK markal›, 230 V AC çal›flma gerilimli, 8 bar çal›flma bas›nçl›, poliüretan
kaplamal›; 15 TA, 30 TA, 15 TU, 30 TU, 50 MTK, 65 MTK, 80 MTK, 100 MTK,
FALKE markal› 65 MTC, 80 MTC ve DOLCEVITA markal› 65 MTC, 80 MTC tip
Elektrikli termosifon modellerinin;
1. (2006/95/EC) Alçak Gerilim Direktifi ve EN 60335-2-21 Standard›na uygun
olarak üretildi¤ini,
2. (89/336/EEC)/ Elektromanyetik Uyumluluk Yönetmeli¤i ve EN 55014-1,
EN 55014-2, EN 61000-3-2, EN 61000-3-3, EN 61000-4-2, EN 61000-4-3, EN
61000-4-4, EN 61000-4-5, EN 61000-4-6, EN 61000-4-11 Standartlar›na uygun
olarak üretildi¤ini,
Beyan eder.
Yer / Tarih:
‹stanbul, 22/10/2008
Saner AKDO⁄AN
Genel Müdür Yrd.
Elektrikli Depolu Su Is›t›c›s›
63 9810.0354 - Rev.02 - 21/02/2011
15
Garanti fiartlar›
ELEKTR‹KL‹ DEPOLU SU ISITICISI (TERMOS‹FON)
GARANT‹ fiARTLARI
1) Garanti süresi, mal›n teslim tarihinden itibaren bafllar ve 2 y›ld›r.
2) Mal›n bütün parçalar› dahil olmak üzere tamam› Firmam›z›n garantisi kapsam›ndad›r.
3) Mal›n garanti süresi içerisinde ar›zalanmas› durumunda, tamirde geçen süre garanti süresine eklenir.
Mal›n tamir süresi en fazla 20 ifl günüdür. Bu süre, mala iliflkin ar›zan›n servis istasyonuna, servis
istasyonunun olmamas› durumunda, mal›n sat›c›s›, bayii, acentas›, temsilcili¤i, ithalatç›s› veya imalatç›s›
- üreticisinden birisine bildirim tarihinden itibaren bafllar. Mal›n ar›zas›n›n 10 ifl günü içerisinde
giderilememesi halinde, imalatç› - üretici veya ithalatç›; mal›n tamiri tamamlan›ncaya kadar, benzer
özelliklere sahip baflka bir mal› tüketicinin kullan›m›na tahsis etmek zorundad›r.
4) Mal›n garanti süresi içerisinde, gerek malzeme ve iflçilik, gerekse montaj hatalar›ndan dolay› ar›zalanmas›
halinde, iflçilik masraf›, de¤ifltirilen parça bedeli ya da baflka herhangi bir ad alt›nda hiç bir ücret talep
etmeksizin tamiri yap›lacakt›r.
5) Tüketicinin onar›m hakk›n› kullanmas›na ra¤men mal›n;
- Ürünün üretici ve/veya ithalatç› firma taraf›ndan belirlenen garanti süresi içerisinde olmak kayd›yla
bir y›l içerisinde en az dört defa ve/veya garanti süresi içerisinde alt› defa ar›zalanmas› hali ve bu
ar›zalar›n maldan yararlanamamay› sürekli k›lmas›,
- Tamiri için gereken azami sürenin afl›lmas›,
- Firman›n servis istasyonunun, servis istasyonunun mevcut olmamas› halinde s›rayla sat›c›s›, bayii,
acentesi temsilcili¤i, ithalatç›s› veya imalatç› - üreticisinden birisinin düzenleyece¤i raporla ar›zan›n
tamirinin mümkün bulunmad›¤›n›n belirlenmesi, durumlar›nda, tüketici mal›n ücretsiz de¤ifltirilmesini,
bedel iadesi veya ay›p oran›nda bedel indirimi talep edebilir.
6) Mal›n kullanma k›lavuzunda yer alan hususlara ayk›r› kullan›lmas›ndan kaynaklanan ar›zalar garanti
kapsam› d›fl›ndad›r.
7) Garanti Belgesinin geçerli olabilmesi için satıcı firma/yetkili servis tarafından eksiksiz olarak doldurulup,
kaflelenip, imzalanmıfl olması gerekmektedir.
8) Garanti Belgesi ile ilgili olarak ç›kabilecek sorunlar için Gümrük ve Ticaret Bakanl›¤› Tüketicinin
Korunmas› ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlü¤ü’ne baflvurulabilir.
Garanti Kapsam› Haricinde Olan Genel Hususlar
Afla¤›da belirtilen hususlar ve bu maddeler dahilinde meydana gelen ve/veya gelebilecek ar›zalar, sorunlar
ve hasarlar garanti kapsam› d›fl›nda kalacakt›r.
1) Ürünün Montaj ve Kullanım Kılavuzunda yer alan hususlara aykırı kullanılması, kullanım hataları ve
cihazın standart kullanım flartları / amaçları haricinde kullanılması halinde oluflabilecek ar›zalar ve
sorunlar
2) Ürünün ilk çalıfltırma iflleminin Yetkili Servis tarafından yapılmaması (*), Yetkili Servis teknisyenleri
harici yetkisiz 3.flahıslar (özel servis) tarafından cihaza müdahale edilmesi veya bu sebeple oluflan
arızalar ve sorunlar
(*) Termosifon, Pompa, Ani Su Isıtıcısı, Radyatör, Aspiratör ürün gruplarında ilk çalıfltırma ifllemi yapılmamaktadır.
3) Ürünün müflteriye tesliminden sonra, nakliye/taflıma sırasında oluflabilecek hasarlar
4) Tüketici taraf›ndan yap›lan yanl›fl depolama ve ortam koflullar› nedeniyle cihazda meydana gelen
hasarlar ve ar›zalar
5) Do¤al afetler, üründen kaynaklanmayan harici /fiziki dıfl etkenler, mevsimsel hava flartları ve çevresel
etkenler (deprem, yangın, sel, su basması, fliddetli rüzgar, yıldırım düflmesi, kireç, tesisatın aflırı
kireçli/çamurlu/pis olması,nem, rutubet, toz, nakliye, taflıma, ürünün dona maruz kalması, baca
ba¤lantılarının donması, bacadan ya¤mur suyu girmesi, susuz çalıflma v.b.) nedeniyle oluflan arızalar
ve sorunlar
6) Ürünün standart ve sorunsuz çalıflma koflullarının sa¤lanması için gerekli/zorunlu olan Montaj ve
Kullanım Kılavuzunda belirtilen teknik özelliklerin (su basıncı, voltaj de¤eri, gaz besleme basıncı,
sigorta de¤eri, topraklama, yak›t cinsi, yak›t kalitesi v.b) uygun olmaması, sabit olmaması ve/veya
de¤iflken olması halinde cihazda meydana gelebilecek arızalar ve sorunlar
7) Elektrik-Gaz-Su kesintisi ve üründen kaynaklanmayan kaçaklar nedeniyle meydana gelebilecek ar›zalar
ve sorunlar
8) Elektrik-Gaz-Su tesisatı ve / veya tesisat ekipmanları, tesisat kaçakları, tesisat ba¤lantıları, baca
ba¤lantıları v.b. nedeniyle meydana gelebilecek arızalar ve sorunlar
BAYMAK MAK‹NA SANAY‹ VE T‹CARET A.fi.
Elektrikli Depolu Su Is›t›c›s›
63 9810.0354 - Rev.02 - 21/02/2011
16
ELEKTR‹KL‹ DEPOLU SU ISITICISI
(TERMOS‹FON)
Belge Say›s›
: 88222
Belge Verilifl Tarihi : 30/07/2010
SATICI F‹RMANIN :
Ünvan›
:
Adresi
:
Tel.-Fax
:
Fatura Tarih/No.
:
Kafle-‹mza
:
Belge Yenileme Tarihi
Belge Geçerlilik Tarihi
:12/07/2012
:12/07/2014
MALIN
:
Cinsi
: Termosifon
Markas›
: Baymak
Modeli
:
Bandrol ve Seri No. :
Teslim Tarihi/Yeri :
Garanti Süresi
: 2 Y›l
Azami Tamir Süresi : 20 ifl günü
NOTLAR:
Bu belgenin kullan›lmas›na; 4077 say›l› Tüketicinin Korunmas› Hakk›nda Kanun ve bu Kanun’a dayan›larak
yürürlü¤e konulan Garanti Belgesi Uygulama Esaslar›na Dair yönetmelik uyar›nca, T.C. Gümrük ve Ticaret
Bakanl›¤› Tüketicinin Korunmas› ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlü¤ü taraf›ndan izin verilmifltir.
BAYMAK MAK‹NA SANAY‹ VE T‹CARET A.fi.
Orhanl› Beldesi, Orta Mahalle Akdeniz Sokak No: 8
34959 Tuzla / ‹STANBUL
Tel: (0216) 581 65 00
Internet : www.baymak.com.tr
E-mail : [email protected]
17
BAYMAK
Makina Sanayi ve Ticaret A.fi.
www.baymak.com.tr
63 9810.0354 - Rev.02 - 21/02/2011

Benzer belgeler

Montaj ve Kullanım

Montaj ve Kullanım 8) Garanti Belgesi ile ilgili olarak ç›kabilecek sorunlar için Gümrük ve Ticaret Bakanl›¤› Tüketicinin Korunmas› ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlü¤ü’ne baflvurulabilir. Garanti Kapsam› Haricinde Olan...

Detaylı