2010 Yılı Yatırım Programı İzleme ve Değerlendirme

Yorumlar

Transkript

2010 Yılı Yatırım Programı İzleme ve Değerlendirme
T.C.T.C.
RİZE
ÜNİVERSİTESİ
RİZE
ÜNİVERSİTESİ
2010 YILI
YATIRIM PROGRAMI
İZLEME VE
DEĞERLENDİRME
RAPORU
T.C.
RĠZE ÜNĠVERSĠTESĠ
2010 YILI
YATIRIM PROGRAMI
ĠZLEME VE
DEĞERLENDĠRME RAPORU
HAZIRLAYAN
Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı
Milli Piyango Eğitim Kampüsü
Fener Mahallesi/RĠZE
Tel: 0 464 223 81 08
Fax: 0 464 223 76 03
http://strateji.edu.tr
2010 Yılı Yatırım Programı Ġzleme ve Değerlendirme
1. YÖNETĠCĠ ÖZETĠ
Rize Üniversitesi Atatürk'ün ilkelerine
saygılı, araştırmacı, sorgulayıcı, girişimci,
çözümleyici, evrensel ve ulusal değerleri
özümsemiş, mesleki bilgileri üst düzeyde
nitelikli bireyler yetiştirmek üzere uygulamalı
ve kaliteli eğitim öğretim vermeyi temel amaç
edinmiştir.
Üniversitemiz bu temel amacına erişmek
için en son teknolojideki makine ve teçhizatla
donatılmış bina, derslik ve laboratuarlarda
öğrencilerimize kaliteli, eğitim ve öğretim
verebilmek üzere fiziki alt yapı yatırımlarını ve
teknik donanımlarını hızla tamamlamaya
çalışmaktadır.
Bu amaçla 2010 yılında toplam 7 adet yatırım projesi mevcut olup bu projeler için 2010 Yılı
Merkezi Yönetim Bütçe Kanunuyla 18.500.000 TL ödenek ayrılmış; yıl içerisinde ÜNİDES Projesi
kapsamında 7.500.000 TL ve net finansman fazlasından Muhtelif İşler Projesine 6.302.040 TL ile
Kamulaştırma işlemlerine 6.520.000 TL ödenek eklenerek toplam ödenek 38.822.040 TL ye
ulaşmıştır.
Yıl içerisinde birinci önceliğimiz olan fiziki yapının iyileştirilmesi için 11.619.269 TL
harcama yapılmıştır. Üst düzeyde araştırma ve bilimsel çalışma yapmak amacıyla oluşturmak
istediğimiz laboratuarlarımızın makine ve teçhizatla donatılması için 2.185.165 TL tutarında
laboratuar cihaz alımı gerçekleştirilmiş olup yine önceliklerimiz arasında yer alan sevgili
öğrencilerimizin sosyal ve kültürel ihtiyaçlarının giderilmesi amacıyla da çeşitli spor sahalarının
yapımı için ise 1.557.514 TL ödeme yapılmıştır. Tüm bu harcamaların ayrıntıları ve daha fazlası
raporun içeriğinde yer almaktadır.
Bu bağlamda, 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 25 inci maddesi
uyarınca hazırlamış olduğumuz Üniversitemizin 2010 Yılı Yatırım Değerlendirme Raporu ekte
sunulmuştur. İnsana ve insanlığa hizmeti görev edinen Rize Üniversitesi‟nin “Ezelden Ebede
Yükselerek ” nice hedeflere el birliği ve gönül birliği içinde ulaşması dileğiyle çalışmalarda emeği
geçen tüm çalışma arkadaşlarıma teşekkür eder, başarılarının devamını dilerim.
Saygılarımla,
Prof. Dr. Nazmi Turan OKUMUġOĞLU
Rektör
www.rize.edu.tr/
2
2010 Yılı Yatırım Programı Ġzleme ve Değerlendirme
2. GENEL DEĞERLENDĠRME
MĠSYON
Rize Üniversitesi Atatürk'ün ilkelerine saygılı, araştırmacı, sorgulayıcı, girişimci,
çözümleyici, evrensel ve ulusal değerleri özümsemiş, mesleki bilgileri üst düzeyde nitelikli bireyler
yetiştirmek üzere uygulamalı ve kaliteli eğitim öğretim vermeyi;
Temel Fen Bilimleri alanında, bölgenin ve ülkenin doğal kaynaklarını insanlığın kullanımına
sunmak için üst düzeyde araştırma ve bilimsel çalışma yaparak üretilen verileri ulusal ve
uluslararası düzeyde yorumlayıp bilime ve ülkenin sürdürülebilir kalkınmasına katkıda bulunmayı;
İş gücü talebine uygun çeşitli alanlarda odaklanmış, her biri ayrı bir alanda öne çıkan meslek
yüksekokullarımızda kaliteli, alanında uygulamayı bilen mesleki ve teknik elemanlar yetiştirmeyi;
Tıp Fakültesi Uygulama ve Araştırma Hastanesi‟nde yöre insanına üst düzey sağlık hizmeti
vermeyi ve araştırma yapmayı;
Amaç edinmiştir.
VĠZYON
Bilim ve teknolojik alanda rekabet gücüne sahip, üretime yönelik, evrensel düzeyde eğitim
ve öğretim veren; öğrencilerin sosyal, kültürel, sanatsal ve sportif gelişim gereksinimlerini
karşılayacak olanaklar sunan, nitelikli eleman yetiştiren özgün araştırmaları ve profesyonel hizmet
anlayışı ile ulusal ve uluslararası düzeyde tercih edilen saygın bir üniversite olmaktır.
3. KURULUġUN TEMEL AMAÇ VE HEDEFLERĠ:
STRATEJĠK AMAÇ 1. Eğitim Ve Öğretimin GeliĢtirilmesi
HEDEF 1.1. Eğitim-öğretim programlarının iyileştirilmesi ve geliştirilmesi
HEDEF 1.2. Öğrenci memnuniyetinin ve niteliklerinin artırılması
HEDEF 1.3. Yabancı Uyruklu öğrencilere yönelik programların geliştirilmesi
HEDEF 1.4. Nitelikli Öğrencilerin Üniversitemizi Tercih Etmelerinin Özendirilmesi.
HEDEF 1.5. Eğitim-Öğretimde Kalite Güvence Sistemi‟nin Bologna sürecine uygun olarak
planlanması ve uygulanması
STRATEJĠK AMAÇ 2. Eğitimin Alt Yapısının ĠyileĢtirilmesi
HEDEF 2.1. Derslik ve Laboratuarların İyileştirilmesi
HEDEF 2.2. Üniversitenin Bilişim Ağı, Kütüphane ve Dokümantasyon Alt Yapısının
Geliştirilmesi
www.rize.edu.tr/
3
2010 Yılı Yatırım Programı Ġzleme ve Değerlendirme
STRATEJĠK AMAÇ 3. Ġnsan Kaynaklarının GeliĢtirilmesi ve Memnuniyetinin Arttırılması
HEDEF 3.1. Nitelikli Akademik ve İdari Personel Yetiştirilmesi ve İstihdam Edilmesi
HEDEF 3.2. Akademik ve İdari Personel Memnuniyetinin Arttırılması
HEDEF 3.3. Kurum Kültürünün Geliştirilmesi
STRATEJĠK AMAÇ 4. Bilimsel Faaliyetlerin Nitelik ve Niceliğinin Arttırılması
HEDEF 4.1. Üniversitenin Araştırma Geliştirme ve Teknoloji Üretimi Faaliyetlerinin Arttırılması
HEDEF 4.2. Ulusal ve Uluslararası Yayınların Arttırılması
HEDEF 4.3. Araştırma Çıktı/Sonuçlarının Ekonomiye Kazandırılması
STRATEJĠK AMAÇ 5. Üniversitenin Fiziksel Alt Yapısının ĠyileĢtirilmesi
HEDEF 5.1. Üniversitemiz İhtiyaçları Doğrultusunda Yeni Binaların İnşaa Edilmesi
HEDEF 5.2. Üniversitemiz Kampüslerinin İyileştirilmesi ve Yenilenmesi
STRATEJĠK AMAÇ 6. Finansal Kaynakların GeliĢtirilmesi
HEDEF 6.1. Döner Sermaye İşletmesinin Gelirlerinin Arttırılması
HEDEF 6.2. Üniversitemiz Paydaşlarından Sağlanan Desteklerin Arttırılması
STRATEJĠK AMAÇ 7. Kurumsal, Toplumsal ve PaydaĢ ĠliĢkilerin GeliĢtirilmesi
HEDEF 7.1. Üniversite-Öğrenci İlişkisinin Güçlendirilmesi
HEDEF 7.2. Toplumla İlişkilerin Geliştirilmesi
HEDEF 7.3. Kamu Kurumları ve Medya ile İlişkilerin Geliştirilmesi
STRATEJĠK AMAÇ 8. Stratejik Planlama Sürecinin KurumsallaĢtırılması
HEDEF 8. 1. Stratejik Plan Sürecinin Devamlılığının Sağlanması
HEDEF 8. 2. Kurumsal Performans Değerlendirme Sisteminin Kurulması
www.rize.edu.tr/
4
2010 Yılı Yatırım Programı Ġzleme ve Değerlendirme
4.
KURULUġ YATIRIMLARININ FĠNANSMAN KAYNAKLARI:
Üniversitemiz, 5018 sayılı Kanun‟ a ekli II Sayılı Özel Bütçeli İdareler Cetvelinin A
bendinde Yükseköğretim Kurulu, Üniversiteler Ve Yüksek Teknoloji Enstitüleri içerisinde sayılan,
“Özel Bütçe” li bir kurumdur.
Gelirlerimiz ise:
A) Özel Bütçe
a) Hazine Yardımı
b) Öz Gelirler
1) Kira Gelirleri
2) SKS (Sosyal tesis, lojman, kantin vs.) Gelirleri
3) İkinci Öğretim Gelirleri
4) Örgün Öğretim Gelirleri
B) Döner Sermaye
C) Bütçe Dışı Kaynak
a) TÜBİTAK
b) AB
4.1- 2010 YILI YATIRIM PROJELERĠNĠN FĠNANSMAN KAYNAĞI
Projenin Adı
Proje No
2010H031640
Çeşitli Ünitelerin Etüt
Projeleri
2008H034600 Kampüs Altyapısı
2008H034610 Derslik ve Merkezi Birimler
2010H031650 Muhtelif İşler
Açık ve Kapalı Spor
Tesisleri
2010K121330 Merkezi Araştırma
2010K121320 Laboratuarı
2009H050110
Kamulaştırma
GENEL TOPLAM
Hazine
Öz Gelir
Net
Finansman
Ünides
Projesi
Toplam
Kaynak
300.000
300.000
1.000.000
1.000.000
10.200.000
4.000.000
3.358.000 140.000
14.200.000
6.302.040
1.500.000
9.800.040
2.000.000
3.500.000
0
2.000.000
6.520.000 1.500.000
8.022.000
18.360.000 140.000 12.822.040 7.500.000
38.822.040
2.000.000
0
2.000
Yukarıdaki tablodan da görüleceği üzere 2010
Yılı Yatırım Ödeneklerinde ki en büyük finansman
kaynağı % 47 ile hazine yardımıdır. Hazine yardımını
net finansman ve 5944 sayılı 2010 yılı Merkezi
Yönetim Bütçe Kanununun 28. inci maddesine göre
yeni kurulan 41 devlet üniversitesine aktarılan
ÜNİDES Projesi ödeneği takip etmektedir.
0
Ünides
Projesi
19%
Hazine
47%
Net
Finans
man
33%
Öz
Gelir
1%
www.rize.edu.tr/
5
2010 Yılı Yatırım Programı Ġzleme ve Değerlendirme
5. KURULUġUN YATIRIMLARININ FĠNANSMAN KAYNAKLARININ YASAL
DAYANAKLARI:
Anayasa‟nın 130 uncu maddesinde yükseköğretimin paralı olduğuna dair herhangi bir
düzenleme yer almamakla birlikte, 14.6.1973 tarih ve 1739 sayılı Milli Eğitim Temel Kanunu‟nun
halen yürürlükte olan 38 inci maddesinde “.Yükseköğretim paralıdır.” hükmü yer almaktadır.
2547 sayılı yasanın 55 inci maddesi üniversitelerin gelir kaynaklarını “...her yıl bütçeye
konulacak ödenekleri...”, 2547 sayılı yasanın 46 ıncı maddesine göre, cari hizmet maliyetine
öğrenci katkısı ile sosyal tesis ve faaliyetlerden, yükseköğretim kurumlarınca önceki yıllarda
bastırılan ders kitapları ve teksirlerin satışından elde edilen gelirleri, Yükseköğretim Kurumlarında
İkili Öğretim Yapılması... Hakkındaki 27.11.1992 tarih ve 3843 sayılı yasanın 7 nci maddesinde
belirtildiği üzere, yükseköğretim kurumlarında normal örgün öğretimin bitimini takiben yapılan
ikinci öğretim katkı payı gelirleri, 2547 sayılı yasanın 58 inci maddesine göre, döner sermaye
gelirlerinden tahsil edilen kısmın %5‟inden az olmamak üzere elde edilen gelirleri, 2547 sayılı
yasanın Ek 25 inci maddesi uyarınca, yükseköğretim kurumları adına tapuda kayıtlı taşınmazların
kiralanması, satılması ve işletilmesi, hazine adına kayıtlı olup yükseköğretim kurumlarına tahsisli
taşınmazların eğitim, sağlık ve sosyal amaçlı kiralanması ve işletilmesi sonucu elde edilen gelirleri,
2547 sayılı yasanın Ek 26 ncı maddesi uyarınca, yaz okulu öğretim ücreti gelirleri, 2547 sayılı
yasanın Ek 27 nci maddesi ile açılan tezsiz yüksek lisans programları öğretim ücreti gelirleri, 2547
sayılı yasanın 43 üncü maddesinin (d) bendi gereği “Yükseköğretim kurumları, yurt dışındaki
yükseköğretim kurumları ve diğer kuruluşlarla işbirliği tesis ederek ön lisans ve lisans programları
da dahil olmak üzere uluslararası ortak eğitim ve öğretim programları yürütülmesi” için bu eğitim
ve öğretim programlarına kayıtlı öğrencilerden alınacak öğrenim gelirleri, olarak sayabiliriz.
6.
ÜNĠVERSĠTEMĠZ 2010 YILI (06) SERMAYE GĠDERLERĠ ÖDENEK
DAĞILIMLARI VE ORANLARI
2010Yılı yatırım harcamalarının başlangıç ödeneği ve gerçekleşme oranları tablo 6.1 de
gösterilmiştir. Kamulaştırma İşlemlerinde ve ihale mevzuatından kaynaklanan sebeplerden dolayı
Sermaye Üretim giderlerinde gerçekleşme oranı %50 nin altında sonuçlanmıştır.
(TL)
6.1- 2010 YILI YATIRIM HARCAMALARI DAĞILIMLARI
BaĢlangıç
Eklenen
DüĢülen
Toplam
GerçekleĢme GerçekleĢme
Ödeneği
Ödenek
Ödenek
Ödenek
Toplamı
Oranı
06. SERMAYE
GĠDERLERĠ
18.500.000
21.822.040
3.501.500
36.820.540
20.882.581
56,71
06.1 Mamul Mal Alımı
5.045.000
2.650.540 2.001.500
5.694.040
5.150.318
90,45
06.3 Gayri Maddi Hak
Alımları
06.4 G.menkul
Alımları ve
Kamulaştırılması
06.5 G.menkul
Sermaye Üretim Gid.
06.7 Gayrimenkul
Büyük Onarım
Giderleri
50.000
1.500
51.500
51.463
99,93
2.000
8.020.000
8.022.000
3.168.844
39,50
7.500.000 1.500.000 18.300.000
7.775.014
42,49
3.650.000
4.736.941
99,66
12.300.000
1.103.000
4.753.000
www.rize.edu.tr/
6
2010 Yılı Yatırım Programı Ġzleme ve Değerlendirme
12.300.000
7.775.014
5.045.000
5.150.318
06.1 Mamul Mal
Alımı
51.463
50.000
06.3 Gayri
Maddi Hak
Alımları
4.736.941
3.168.844
2.000
1.103.000
06.4
06.5
06.7
Gayrimenkul
Gayrimenkul
Gayrimenkul
Alımları ve Sermaye Üretim Büyük Onarım
Kamulaştırılması
Giderleri
Giderleri
KBÖ
Gerçekleşme Toplamı
(TL)
6.2- 2010 YILI BÜTÇE ÖDENEKLERĠ VE HARCAMA TABLOSU
BaĢlangıç
Ödeneği
Toplam
Ödenek
14.913.000
20.024.595
96,46
19.315.693
708.902
02- Sos. Güv. Kur. D. Prim. Gider.
2.609.000
3.311.800
96,52
3.196.398
115.402
03- Mal ve Hizmet Alım Giderleri
6.490.000
7.959.132
92,80
7.386.230
572.902
05- Cari Transferler
1.050.000
1.275.000
71,17
907.384
367.616
18.500.000
36.820.540
56,71
20.882.581
15.937.959
0
2.000.000
100,00
2.000.000
0
43.562.000
71.391.067
75,20
53.688.286
17.702.781
01- Personel Giderleri
06- Sermaye Giderleri
07- Sermaye Transferleri
TOPLAM
SERMAYE GĠDERLERĠNĠN TOPLAM
GĠDERLER ĠÇĠNDEKĠ PAYI
06Sermaye
Giderleri
39%
Diğer
Giderler
61%
GerçekleĢme
Durumu %
Kesin
Harcama
Kalan
Ödenek
Yukarıdaki tablo 6.2 de Üniversitemiz
bütçesinin ekonomik sınıflandırma bazında
harcama miktarları verilmiştir. Tablodan da
anlaşılacağı üzere toplam bütçe giderlerinin
%39 unu Sermaye Giderleri oluşturmaktadır.
Aşağıdaki tablo 6.3 de proje bazında 2009 ve 2010 yılı bütçe başlangıç ödenekleri, toplam
proje ödenekleri, harcama ve gerçekleşme oranları verilmiş olup, 2010 yılında harcama miktarının
arttığı ancak gerçekleşme oranının düştüğü görülmektedir.
www.rize.edu.tr/
7
100.000
TEKNOLOJĠK VE
ARAġTIRMA SEKTÖRÜ
13.945.000
2.000
Kamulaştırma
GENEL TOPLAM
2.000
KAMULAġTIRMA
100.000
845.000
Açık ve Kapalı Spor Tesisleri
Merkezi Araştırma Laboratuarı
845.000
SPOR SEKTÖRÜ
1.200.000
60.000
0
0
0
Harcama
9.222.000
9.222.000
100.000
100.000
1.403.843
1.403.843
1.500.000
2.700.799
2.700.799
0
0
0
0
1.334.532
68.588
144.832
143.124
1.881.684
136.472
508.464
632.384
6.704.067
1.024.648
153.400
13.463.843 27.348.843 15.432.994
9.220.000
9.220.000
0
558.843
558.843
300.000
90.000
60.000
3.400.000
150.000
2.300.000
150.000
510.000
700.000
8.516.000
1.025.000
150.000
1.100.000
Labr. Cihaz Alımı
Muhtelif
Taşıt Alımı
İşler
Basılı Yay.Alımı
Elektr.Ort. Yayın
Alımı
Büyük Onarım
60.000
500.000
525.000
400.000
182.000
150.000
Bil.Yazılım Alımı
Toplam
Ödenek
3.685.000 16.623.000 12.732.195
Eklenen
Ödenek
150.000
450.000
Bilgi Tek.Alımı
60.000
DüĢülen
Ödenek
182.000
200.000
Büro Mefrş. Alımı
8.516.000
500.000
Kampüs Altyapısı
Derslik ve Merkezi Birimler
400.000
12.998.000
EĞĠTĠM SEKTÖRÜ
Çeşitli Ünitelerin Etüt Projeleri
Bütçe
Ödeneği
Projenin Adı
56,43
29,29
29,29
0,00
0,00
0,00
0,00
88,97
76,21
96,55
78,64
55,34
90,98
99,70
90,34
78,72
99,97
38,35
76,59
GerçekleĢme
Oranı
18.500.000
2.000
2.000
2.000.000
2.000.000
1.500.000
1.500.000
1.103.000
100.000
200.000
395.000
1.000.000
50.000
450.000
200.000
10.200.000
1.000.000
300.000
14.998.000
Bütçe
Ödeneği
Eklenen
Ödenek
Toplam
Ödenek
Harcama
8.020.000
8.020.000
0
2.000.000
2.000.000
3.650.000
73.000
8.022.000
8.022.000
2.000.000
2.000.000
3.500.000
3.500.000
4.753.000
100.000
198.500
468.000
2.810.000
51.500
917.540
500.000
3.168.844
3.168.844
0
0
1.557.514
1.557.514
4.736.941
201.308
96.460
467.496
2.185.165
51.463
899.571
533.036
5.894.118
988.210
102.454
1.500 20.322.040 38.820.540 20.882.580
0
0
0
1500
1.810.000
1.500
467.540
300.000
4.000.000 14.200.000
1.000.000
300.000
1.500 10.302.040 25.298.540 16.156.223
DüĢülen
Ödenek
53,79
39,50
39,50
0,00
0,00
44,50
44,50
99,66
201,31
48,59
99,89
77,76
99,93
98,04
106,61
41,51
98,82
34,15
63,86
GerçekleĢme
Oranı
2010 YILI YATIRIM PROGRAMINDA YER ALAN
PROJELERĠN GERÇEKLEġME DURUMUNU GÖSTEREN
CETVEL
6.3- 2009 ve 2010 YILLARI YATIRIM GERÇEKLEġME TABLOSU
2009 YILI YATIRIM PROGRAMINDA YER ALAN
PROJELERĠN GERÇEKLEġME DURUMUNU GÖSTEREN
CETVEL
2010 Yılı Yatırım Programı Ġzleme ve Değerlendirme
www.rize.edu.tr/
8
2010 Yılı Yatırım Programı Ġzleme ve Değerlendirme
7.
KURULUġUN MEVCUT ÜRETĠM KAPASĠTESĠ:
Üniversitemizde 7 Fakülte, 3 Yüksekokul, 4 Meslek Yüksekokulu, 3 Enstitü bulunmaktadır.
Üniversitemiz 3 Enstitüsünde 10 lisansüstü, 7 Fakülte ve 1 Yüksekokulunda 26 lisans, 4 Meslek
Yüksekokulunda 43 mesleki program eğitimi verilmektedir.
A-ENSTĠTÜLER
1- Fen Bilimleri Enstitüsü
2- Sosyal Bilimler Enstitüsü
3- Sağlık Bilimleri Enstitüsü
B-YÜKSEKOKULLAR
1- Güneysu Fizik Ted. Ve Rehb. Y.O.
2- Sağlık Yüksekokulu
3- Turgut Kıran Denizcilik Y.O.
C-FAKÜLTELER
1- Diş Hekimliği Fakültesi
2- Eğitim Fakültesi
3- Fen-Edebiyat Fakültesi
4- İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
5- İlahiyat Fakültesi
6- Su Ürünleri Fakültesi
7- Tıp Fakültesi
D-MESLEK YÜKSEKOKULLARI
1- Ardeşen Meslek Yüksekokulu
2- Fındıklı Meslek Yüksekokulu
3- Meslek Yüksekokulu
4- Pazar Meslek Yüksekokulu
Rize Üniversitesi‟nde 6‟ sı yabancı uyruklu olmak üzere 476 öğretim elemanı görev
yapmaktadır. Bunların 27‟ si profesör, 48‟ i doçent, 134‟ ü yardımcı doçent, 88‟ i öğretim görevlisi,
40‟ ı okutman, 13 „ü uzman ve 126‟ sı araştırma görevlisidir. Ayrıca 202 idari personel de
üniversitemiz faaliyetlerinin yürütülmesinde hizmet etmektedir.
7.1- PERSONEL SAYILARI
Öğretim Üyeleri Sayısı
Öğretim Üyesi DıĢındaki Akademik Personel Sayısı
Yabancı Uyruklu Öğretim Elemanı Sayısı
Dolu Kadro Sayısı
204
266
6
Toplam Akademik Personel Sayısı
476
Toplam Ġdari Personel Sayısı
TOPLAM PERSONEL SAYISI
202
678
Rektörlük örgütü, Fen Edebiyat Fakültesi, Su Ürünleri Fakültesi ve Fen Bilimleri
Enstitüsünün bulunduğu Merkez Kampüsü şehir merkezinin batısındaki Fener Mahallesinde olup;
56.275 m2 sinin mülkiyeti Üniversitemize ait, 13.662 m2 sinin mülkiyeti Maliye Hazinesine ait
toplamda 69.937 m2 taşınmaz alana sahiptir. Şehrin doğusundaki İslampaşa Mahallesinde 8.757 m2
alanda Tıp Fakültesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü ile 2.000 m2 taşınmaz alana sahip Sağlık
Yüksekokulu; şehrin güneyindeki Atmeydanı Mahallesinde 21.474 m2 alanda Üniversitemizin
öğrenci sayısının % 42 unu oluşturan Rize Meslek Yüksekokulu ile Kavaklı mahallesinde 7.247 m2
alana sahip İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi mevcuttur. Yine şehir merkezinde İlahiyat Fakültesi
ve Sosyal Bilimler Enstitüsü‟ nün bulunduğu 6.250 m2 taşınmaz ile Fener mahallesi Diş Hekimliği
Fakültesinin faaliyete geçirilmesi için daha önce Milli İstihbarat Teşkilatı tarafından kullanılan ve
Üniversitemize devredilen 1.993 m2 alana sahip taşınmaz mevcuttur.
Rize Üniversitesinin 2010 yılı itibariyle şehir merkezinde dağınık 7 ayrı noktada birimleri
mevcut olup, ilimizin Fındıklı ilçesinde 10.861 m2, Ardeşen ilçesinde 46.328 m2,Pazar ilçesinde de
29.675 m2 alana sahip Meslek yüksekokulu bulunmaktadır. Ayrıca Çayeli ilçemizde 26.013 m2
alana sahip Eğitim Fakültesi mevcuttur.Söz konusu yerler harita üzerinde tablo 7.2 de gösterilmiştir.
www.rize.edu.tr/
9
2010 Yılı Yatırım Programı Ġzleme ve Değerlendirme
7.2- RĠZE ÜNĠVERSĠTESĠ YERLEġĠM ALANI DAĞILIMI
Aşağıdaki tablo7.3 de eğitim verilen fakülte ve yüksekokulların kapalı alanları gösterilmektedir.
Tablodan da anlaşılacağı üzere üniversitemizin toplam 114.128 m2 eğitim hizmeti verilen kapalı
alanı bulunmaktadır.
7.3- RĠZE ÜNĠVERSĠTESĠ KAPALI ALANLARIN DAĞILIMI
YerleĢke Adı
ArdeĢen Meslek Yüksekokulu
Çayeli Eğitim Fakültesi
Kapalı Alan Miktarı (m2)
Üniversite
Maliye Hazine.
4.004
9.712
DiĢ Hekimliği Fakültesi
Fen Edebiyat Fakültesi
819
28.550
Fındıklı Meslek Yüksekokulu
Ġktisadi ve Ġdari Bilimler Fakültesi
7.834
8.880
Su Ürünleri Fakültesi
6.700
9.712
819
7.524
7.834
5.475
Meslek Yüksekokulu
Pazar Meslek Yüksekokulu
Sağlık Yüksekokulu
4.004
28.550
7.524
Ġlahiyat Fakültesi
Toplam (m2)
5.475
8.880
8.641
8.641
4.458
4.458
6.700
Tıp Fakültesi
15.200
15.200
Turgut Kıran Denizcilik Yüksekokulu
6.331
6.331
58.160
114.128
TOPLAM
55.968
www.rize.edu.tr/
10
2010 Yılı Yatırım Programı Ġzleme ve Değerlendirme
8. 2010 YILI YATIRIMLARIYLA HEDEFLENEN VE GERÇEKLEġEN
KAPASĠTE ARTIġI:
Üniversitemizin fiziki yapı eksiğinin giderilmesi amacıyla, 2008 yılı sonunda ihalesi
yapılan, 25.000 m2 kapalı alana sahip Derslik ve Merkezi Birimler inşaatının A ve B Blokları
(15.000 m2) tamamlanmış ve A Blok‟un donanımı gerçekleştirilerek hizmete açılmıştır. C Blok‟
un inşaatının ise %38‟i gerçekleştirilmiştir. Yine Üniversitemiz öğrencilerinin %42 sinin bulunduğu
Rize Meslek Yüksekokulu ek bina inşaatının (15.325 m2 ) ihalesi yapılmış ve 5.947.000 TL bedelle
Ak Mühendislik ve İnşaat Ltd. Şti. firmasıyla sözleşme imzalanıp 15.10.2010 tarihinde yer teslimi
yapılmıştır.
Eğitim öğretimin yanında ileri düzeyde araştırma yapmayı da hedef edinen üniversitemizin
laboratuarlarının tam donanımlı olması için gerekli çaba ve hassasiyet gösterilmekte olup, yatırım
ödeneklerinden imkânlar çerçevesinde büyük bir pay ayırmaya çalışılmış ve 2010 yılı içerisinde
toplam 2.185.165 TL değerinde 75 adet çeşitli laboratuar cihazı alınarak fakülte ve yüksekokul
ihtiyaçları karşılanmaya çalışılmıştır.
Hem enerji verimliliğini arttırmak hem de izolasyon sorunlarını çözmek amacıyla Merkez
Kampüs ve Pazar Meslek Yüksekokulu dış cephe mantolama ve izolasyon ihalelerine çıkılmış; yıl
sonu itibariyle Merkez Kampüsün %60 ı tamamlanmıştır. Ayrıca Milli Eğitim Bakanlığınca Eğitim
Fakültesi Ek Binası olarak kullanılmak için devredilen ilköğretim okulunun tadilat ve onarımı,
Ardeşen Meslek Yüksekokulu ve Diş Hekimliği Fakültesi lojmanlarının onarımı ve bunların dışında
irili ufaklı 58 ayrı yerin tamir, bakım ve onarımları yapılmıştır.
Yeni açılan bölümlerin ihtiyacı olan masa, sandalye, sıra gibi ihtiyaçlar karşılanmış olup
2010-2011 eğitim öğretim yılına eksiksiz olarak başlanılmıştır.
Bunun yanında günümüz teknolojisinin gerisinde kalmak istemeyen üniversitemizde bilgi
teknolojileri kapsamında da önemli mesafeler katedilmiştir. Bilgi İşlem alt yapısını güçlendirmek
amacıyla 295.000 TL değerinde çeşitli alt yapı malzemeleri alınmış. Bunun yanında personel
ihtiyaçlarının giderilmesi ve bilgisayar laboratuarında kullanılmak üzere 360 adet bilgisayar alımı
yapılmıştır. Ayrıca sınıfların neredeyse tamamı projeksiyon cihazlarıyla donatılmıştır.
Kampüslerin alt yapılarının iyileştirilmesi konusunda öncelikli ihtiyaçlar giderilmeye
çalışılmış,Merkez Kampüsde otopark ihtiyacının karşılanması için otopark düzenlemesi yapılmış,
yakıt konusunda önemli bir tasarruf sağlayacak olan Rize Meslek Yüksekokulunun ve Merkez
Kampüs Lojmanlarının doğalgaz dönüşümü tamamlanmıştır. Söz konusu yerler doğalgaz ile
ısınmaya başlamıştır.
Öğrencilerimizin sportif ve sosyal ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla 3 adet çok amaçlı spor
sahası , 1 adet çim yüzeyli futbol sahası yapılıp hizmete açılmıştır. Bunun yanında Ardeşen
İlçesinde yapımı devam eden 1.000 kişilik Kapalı Spor Salonu İnşaatının %45 i tamamlanmıştır.
www.rize.edu.tr/
11
2010 Yılı Yatırım Programı Ġzleme ve Değerlendirme
9. 2010 YILI YATIRIM UYGULAMALARI:
- Genel Yatırım Uygulama Durumu:
2010 yılı bütçesi ile yatırımlarımız için tahsis edilen ödenekler amacına uygun olarak
kullanılmıştır. 2010 yılı yatırım ödeneklerinden ödenek üstü harcama yapılmamıştır.
Verilen ödeneklerle, projelerin belirlenen süreler içinde kalınarak bitirilmesine çaba
gösterilmektedir. Devam eden projelerin süresinde bitirilmesi için ihtiyaç duyulan ek ödenek gibi
mali desteklerin sağlanması amacıyla ilgili kuruluşların nezdinde zamanında girişimlerde
bulunulmaktadır.
- Yatırım Uygulamalarında KarĢılaĢılan Temel Sorunlar:
Üniversitemiz 2006 yılında kurulduğundan dolayı çalışmaları yürütecek fiziki imkânların
yetersiz olması, eleman sayısının yetersiz olması, personeli motive edecek gerekli araçların
olmaması, araştırma proje yönetici ve yürütücülerimizin mali yönetim mevzuatı konusundaki
eksikliklerinin işlemleri olumsuz etkilemesi, personelin yeni mevzuatı ancak kendi çabasıyla
öğrenmeye çalışması, ihale mevzuatının sık sık değişmesi çalışanları olumsuz etkilemektedir,
4734 sayılı Kamu İhale Kanununun ilgili maddelerinde öngörülen süreler, ihale sürecinin
uzamasına neden olmaktadır.
Ödeneklerin Ayrıntılı Harcama Programı ile Ayrıntılı Finansman Programı çerçevesinde 3
er aylık dönemler halinde serbest bırakılmasına bağlı olarak önceden öngörüsü yapılamayan bazı
acil ve zorunlu ihtiyaçlar (arıza vb.) zamanında giderilememektedir.
10. 2010 YILI PROJE UYGULAMALARI
Üniversitemizin 2010 yılında toplam 7 adet yatırım projesi mevcuttur. Bunlardan 4 adeti
eğitim sektörüne, 1 adeti spor sektörüne, 2 adeti de teknolojik araştırma sektörüne ait olup projelerle
ilgili bilgiler aşağıda açıklanmıştır.
a) EĞĠTĠM SEKTÖRÜ
a.1) 2010H031640 ÇeĢitli Ünitelerin Etüt Projeleri: Söz konusu proje kapsamında
üniversitemizin çeşitli birimlerine ait toplam 19 adet proje çizdirilmiştir. Bu projeler için toplam
102.454 TL ödeme yapılmış ve kalan 197.547 TL tenkis edilmiştir. Projenin gerçekleşme oranı %
34,15 tir.
Çeşitli Ünitelerin Etüt Projesi kapsamında 2006-2010 yılları arasında yapılan harcama
miktarlarındaki değişimler aşağıdaki tabloda gösterilmiştir.
(TL)
ÇeĢitli Ünitelerin Etüd Projeleri ve Harcama Oranları
Proje Adı
Çeşitli Ünitelerin Etüd Projesi
2006 Yılı
0
2007 Yılı 2008 Yılı 2009 Yılı 2010 Yılı
66.000
229.600 153.400 102.454
229.600
500000
153.400
66.000
0
102.454
0
2006 Yılı
2007 Yılı
2008 Yılı
2009 Yılı
2010 Yılı
ÇeĢitli Ünitelerin Etüd Projesi
www.rize.edu.tr/
12
2010 Yılı Yatırım Programı Ġzleme ve Değerlendirme
a.2) 2008H034600 Kampüs Alt Yapısı: Projenin 2009 yılı başlangıç ödeneği 1.000.000
TL dir. Merkez Kampüsdeki lojmanların doğalgaz dönüşümü, Rize Meslek Yüksekokulu doğalgaz
dönüşümü, Pazar ve Ardeşen Meslek Yüksekokulu bahçe ve çevre düzenlemesi, Sağlık
Yüksekokulu trafo tesis işi, Merkez Kampüs otopark düzenlemesi gibi çeşitli yerlerin altyapı
yenileme ve yapım çalışması yapılmış ve toplam 988.210 TL harcama yapılmıştır. Proje
gerçekleşme oranı % 98,82 olarak sonuçlanmıştır.
Rize Meslek Yüksekokulu Doğalgaz Dönüşüm
Merkez Kampüs Otopark Düzenleme İşi
Kampüs Alt Yapısı Projesi kapsamında 2006-2010 yılları arasında yapılan harcama
miktarlarındaki değişimler aşağıdaki tabloda gösterilmiştir
(TL)
Kampüs Alt Yapısı Projesi Yatırımları ve Harcama Oranları
2006 Yılı
2007 Yılı
2008 Yılı
2009 Yılı
0
0
369.000
1.024.648
Kampüs Alt Yapı Projesi
1.024.648
1500000
2010 Yılı
988.210
988.210
369.000
1000000
500000
0
0
0
2006 Yılı
2007 Yılı
2008 Yılı
2009 Yılı
2010 Yılı
Kampüs Alt Yapı Projesi
a.3) 2008H034610 Derslik ve Merkezi Birimler:
Projenin 2010 yılı bütçe başlangıç ödeneği
10.200.000 TL olup yıl içerisinde 2008 yılı sonunda
ihalesine çıkılan derslik ve merkezi birimler projesinin A
ve B bloklarının (15.000 m2) inşaatına 2010 yılında
1.756.013 TL ödenmiş olup, 2009 yılında ödenen
6.704.067 TL ile birlikte söz konusu inşaat 8.460.080 TL
ye tamamlanmıştır.
A ve B Blokların İnşaatı
www.rize.edu.tr/
13
2010 Yılı Yatırım Programı Ġzleme ve Değerlendirme
2010 yılı Mart ayında ihalesi yapılan Derslik
ve Merkezi Birimler Projesi C Blok inşaatının
sözleşmesi İhale Mevzuatından kaynaklanan
nedenlerden dolayı ancak Temmuz ayında yapılmış
olmasına rağmen projenin % 38 i tamamlanmış
olup, 2010 yılında 3.370.823 TL ödeme
yapılmıştır.2011
yılında
projenin
bitirilmesi
planlanmaktadır.
C Blok İnşaatı
Aynı proje kapsamında yer alan Meslek Yüksekokul ek bina inşaat ihalesine 2010 yılında
çıkılmış olup 15.10.2010 tarihinde yer teslimi gerçekleştirilmiştir. Ancak zeminin bir kısmının
düşünülenden daha problemli çıkması nedeniyle yeniden zemin etüdü yapılarak fore kazıkla
zeminin güçlendirme çalışmalarından dolayı inşaat yapımına 2010 yılında başlanılamamıştır
a.3.1- Projeleri Bilgileri Tablosu
ĠĢin Adı
Proje Adı
Ġhale
Tarihi
Proje No
SözleĢme
Tarihi
Yüklenici
Firma
SözleĢme
Bedeli
2010 Yıl
ĠnĢaat
Sonu
m2
GerçekleĢme
Merkezi
Derslik
ve Lab.
İnş.
(AveB )
Merkezi
Derslik ve
2008H034610 06.11.2008 05.12.2008
Lab. İnş.
(AveB
Blok)
Ak-le Yapı
İnş.San. ve
Tic.Ltd.Şti.
6.698.000
100%
17.462
Merkezi
Derslik
ve Lab.C
Blok İnş
Merkezi
Derslik ve
2008H034610 10.03.2010 08.07.2010
Lab.C
Blok İnş.
Alihay
İnşaat ve
Tic.Ltd.Şti.
5.550.005
38%
5.887
M.Y.O.
Ek Bina
İnşaatı
Ak
M.Y.O. Ek
Mühendislik
2008H034610 03.09.2010 11.10.2010
5.947.000
Bina
ve İnşaat
İnşaatı
Tic.Ltd.Şti.
0%
15.325
Derslik ve Merkezi Birimler Projeleri kapsamında 2006-2010 yılları arasında yapılan
harcama miktarlarındaki değişimler aşağıdaki tabloda gösterilmiştir.
(TL)
Derslik ve Merkezi Birimler Projeleri Yatırımları ve Harcama Oranları
2006 Yılı 2007 Yılı 2008 Yılı 2009 Yılı 2010 Yılı
Derslik ve Merkezi Birimler İnşaatı
0
0 1.000.000
6.704.067 5.894.118
6.704.067
8000000
6000000
4000000
2000000
0
5.894.118
1.000.000
0
2006 Yılı
0
2007 Yılı
2008 Yılı
2009 Yılı
2010 Yılı
Derslik ve Merkezi Birimler ĠnĢaatı
www.rize.edu.tr/
14
2010 Yılı Yatırım Programı Ġzleme ve Değerlendirme
a.4) 2010H034610 Muhtelif ĠĢler Projesi:
a.4.1) Büro Mefruşat Alımı: Bu proje kapsamında büro mefruşat alımı için başlangıç
ödeneği olarak 200.000 TL ödenek ayrılmıştır. Yıl içerisinde 300.000 TL daha ödenek eklemesi
yapılıp toplam ödenek 500.000 TL ye ulaşmıştır. Yıl içerisinde idari ve akademik birimlerin masa,
sandalye, koltuk, sıra gibi çeşitli ihtiyaçları karşılanmış ve ayrıca sosyal tesisin donanımları
gerçekleştirilmiştir ve toplam 533.036 TL harcama yapılmıştır.
Derslik (yeni iç donanımıyla)
Merkez Kampüs Konferans Salonu
Büro, Mefruşat Alımı (İşyeri Makine Teçhizat Dâhil) Projeleri kapsamında 2006-2010
yılları arasında yapılan harcama miktarlarındaki değişimler aşağıdaki tabloda gösterilmiştir
(TL)
Büro MefruĢat Alımları Dahil Makine Teçhizat Alımı Projeleri Yatırımları ve Harcama
Oranları
2006 Yılı 2007 Yılı 2008 Yılı 2009 Yılı 2010 Yılı
Büro MefruĢat Alımı (ĠĢyeri Makine
Teçhizat Alımı Dahil)
0
100.000
10.368
632.420
533.036
632.420
800000
533.036
600000
400000
200000
100.000
10.368
0
0
2006 Yılı
2007 Yılı
2008 Yılı
2009 Yılı
2010 Yılı
Büro, MefruĢat Alımı (ĠĢyeri Mak.Teçh.Dahil)
a.4.2) Bilgi Teknolojileri Alımı: Bilgi teknolojileri alımı için başlangıç ödeneği olarak
500.000 TL ödenek ayrılmıştır. Yıl içerisinde 469.040 TL ödenek eklemesi yapılmış olup idare ve
akademik birimlere toplam 360 adet bilgisayar alımı ile çeşitli bilgi işlem alt yapı donanımı alımı
yapılmış olup, bu alımlar için 899.571 TL harcama yapılmıştır. Ayrıca 51.463 TL değerinde 15 ayrı
kalemde yazılım alımı gerçekleştirilmiş olup, bu proje kapsamında toplam 951.034 TL harcama
yapılmıştır.
www.rize.edu.tr/
15
2010 Yılı Yatırım Programı Ġzleme ve Değerlendirme
Bilgi İşlem Odası Görünümü
Bilgisayar Laboratuarı Görünümü
Bilgi Teknolojileri Projeleri kapsamında 2006-2010 yılları arasında yapılan harcama
miktarlarındaki değişimler aşağıdaki tabloda gösterilmiştir
(TL)
Bilgi Teknolojileri Alımı Projesi Yatırımları ve Harcama Oranları
2006 Yılı 2007 Yılı 2008 Yılı 2009 Yılı
0 128.000 786.000
644.936
Bilgi Teknolojileri Alımı
786.000
951.034
644.936
1000000
500000
2010 Yılı
951.034
128.000
0
0
2006 Yılı
2007 Yılı
2008 Yılı
2009 Yılı
2010 Yılı
Bilgi Teknolojileri Alımı
a.4.3) Laboratuar Cihaz Alımı: Bu projenin başlangıç ödeneği 1.000.000 TL olup yıl
içerisinde finansman fazlasından 1.810.000 TL ödenek eklenmiş olup, Tıp Fakültesi, Fen Edebiyat
Fakültesi ve Su Ürünleri Fakültesinin laboratuarlarının ihtiyaçları için toplam 75 ayrı kalemde cihaz
alımı gerçekleştirilmiş ve karşılığında 2.185.165 TL tutarında harcama yapılmıştır.
Yenilenen Cihazlarla Laboratuarlarımız
www.rize.edu.tr/
16
2010 Yılı Yatırım Programı Ġzleme ve Değerlendirme
Laboratuar Cihaz Alımı Projeleri kapsamında 2006-2010 yılları arasında yapılan harcama
miktarlarındaki değişimler aşağıdaki tabloda gösterilmiştir
(TL)
Laboratuar Cihaz Alımı Harcama Oranları
2006 Yılı
Laboratuar Cihaz Alımı
2500000
2000000
1500000
1000000
500000
0
2007 Yılı
0
0
1.461.632
0
2006 Yılı
2008 Yılı
1.461.632
1.881.648
2009 Yılı
1.881.648
2010 Yılı
2.185.165
2.185.165
0
2007 Yılı
2008 Yılı
2009 Yılı
2010 Yılı
Laboratuar Cihaz Alımı
a.4.4) Taşıt Alımı: 2010 yılı taşıt alımı projesi için 1 adet T11b otobüs (sürücü dâhil en az
41 kişilik) ve 1 adet T2 binek otomobilin bütçe ödeneğinden, 1 adet T22 Araştırma Amaçlı Deniz
Teknenin ise hibe olarak alınması öngörülmüştür. Yılsonu itibariyle söz konusu taşıtlar alınmış
olup, bu araçlar için 467.496 TL harcama yapılmıştır.
T11 Otobüs
T2 Binek Otomobil
T22 Diğer Taşıt
www.rize.edu.tr/
17
2010 Yılı Yatırım Programı Ġzleme ve Değerlendirme
Taşıt Alımı Projeleri kapsamında 2006-2010 yılları arasında yapılan harcama
miktarlarındaki değişimler aşağıdaki tabloda gösterilmiştir
(TL)
TaĢıt Alımı Yatırımları ve Harcama Oranları
2006 Yılı
2007 Yılı 2008 Yılı
2009 Yılı
0
127.000
0
143.124
Taşıt Alımı
2010 Yılı
467.496
467.496
600000
400000
127.000
143.124
0
200000
0
0
2006 Yılı
2007 Yılı
2008 Yılı
TaĢıt Alımı
2009 Yılı
2010 Yılı
a.4.5) Yayın Alımı: Söz konusu projenin başlangıç ödeneği 300.000 TL olarak
planlanmıştır. Yıl içerisinde projeden 1.500 TL düşülmüş olup toplam ödenek 298.500 TL ye
düşmüştür. Yıl içerisinde basılı yayın alımı olarak Rektörlük Merkez Kütüphanesine 1.856 adet
kitap alımı gerçekleştirilmiştir. Bu alım için 96.460 TL ödeme yapılmıştır. Ayrıca elektronik
ortamda 12 si yurt dışından olmak üzere toplam 13 adet veritabanı aboneliği gerçekleştirilmiş olup,
bu abonelikler için ise 201.308 TL ödeme yapılmıştır.
Yayın Alımı (Elektronik Ortamda Yayın Alımı Dâhil) Projesi kapsamında 2006-2010 yılları
arasında yapılan harcama miktarlarındaki değişimler aşağıdaki tabloda gösterilmiştir.
(TL)
Yayın Alımı Yatırımları ve Harcama Oranları
2006 Yılı
2007 Yılı
2008 Yılı
2009 Yılı
Yayın Alımı
0
400000
200000
48.000
48.000
96.000
96.000
213.420
213.420
2010 Yılı
297.768
297.768
0
0
2006 Yılı
2007 Yılı
2008 Yılı
2009 Yılı
2010 Yılı
Yayın Alımı
a.4.6) Büyük Onarım: Büyük onarım projesinin başlangıç ödeneği 1.103.000 TL dir. Yıl
içerisinde ortaya çıkan ihtiyaçlardan dolayı 3.650.000 TL ödenek eklemesi yapılarak toplam
4.753.000 TL ödeneğe ulaşmıştır. Yıl içinde Merkez Kampüs ve Pazar Meslek Yüksekokulu dış
cephe mantolama ve izolasyon ihalelerine çıkılmış; yıl sonu itibariyle Merkez Kampüsün %60 ı
tamamlanmıştır. Ayrıca Milli Eğitim Bakanlığınca Eğitim Fakültesi Ek Binası olarak kullanılmak
için devredilen ilköğretim okulunun tadilat ve onarımı, Ardeşen Meslek Yüksekokulu ve Diş
Hekimliği Fakültesi lojmanlarının onarımı ve bunların dışında irili ufaklı 58 ayrı yerin tamir, bakım
ve onarımları yapılmıştır.
www.rize.edu.tr/
18
2010 Yılı Yatırım Programı Ġzleme ve Değerlendirme
Su Ürünleri Fakültesi Eski Görünüm
Su Ürünleri Fakültesi Yeni Görünüm
Büyük Onarım Projesi kapsamında 2006-2010 yılları arasında yapılan harcama
miktarlarındaki değişimler aşağıdaki tabloda gösterilmiştir.
(TL)
Büyük Onarım Projesi Yatırımları ve Harcama Oranları
2006 Yılı
2007 Yılı
2008 Yılı 2009 Yılı 2010 Yılı
0
176.000 1.331.000 1.334.532 4.736.941
Büyük Onarım
4.736.941
5000000
1.331.000
176.000
0
1.334.532
0
2006 Yılı
2007 Yılı
2008 Yılı
2009 Yılı
2010 Yılı
Büyük Onarım
b) SPOR SEKTÖRÜ
b.1) 2009H050110 Açık ve Kapalı Spor Tesisleri: Bu proje kapsamında yapılması
planlanan Ardeşen Kapalı Spor Salonunun ihalesine 2010 yılı Mart ayında çıkılmış olup İhale
Mevzuatından kaynaklanan nedenlerden dolayı sözleşme ancak Temmuz ayında
gerçekleştirilmiştir. Söz konusu ihalenin sonucunda 2.076.000 TL bedelle Ardişen İnş. Nak. Gıda
San. İç ve Dış Tic Ltd. Şti. firmasıyla sözleşme imzalanmıştır. Yılsonu itibariyle 685.310 TL
harcama yapılmış olup projenin gerçekleşme oranı %45 dir. Ayrıca Pazar Meslek Yüksekokulu,
Fındıklı Meslek Yüksekokulu ve Merkez Kampüsde birer adet çok amaçlı Açık Spor Tesisi ile yine
Merkez Kampüsde 1 adet çim yüzeyli futbol sahası hizmete açılmıştır.
Açık ve Kapalı Spor Tesisleri projesinin 2010 yılı başlangıç ödeneği 1.500.000 TL dır. Yıl
içerisinde ortaya çıkan ihtiyaçlardan dolayı 2.000.000 TL ödenek eklemesi yapılarak toplam
3.500.000 TL ödeneğe ulaşmıştır. Yılsonu itibariyle 1.557.514 TL harcama yapılmıştır.
Projeleri Bilgileri Tablosu
ĠĢin Adı
Proje
Adı
Ardeşen
M.Y.O.
Açık ve
1000 Kişilik
Kapalı
Kapalı Spor
Tesisler
Salonu
İnşaat İşi
Proje No
Ġhale
Tarihi
2009H050110 24.03.2010
SözleĢme
Tarihi
Yüklenici
Firma
SözleĢme
Bedeli
19.07.2010
Ardişen
İnş.Nak.Gıda
San.İç ve Dış
Tic.Ltd.Şti.
2.076.000
2010 Yıl
ĠnĢaat
Sonu
m2
GerçekleĢme
45%
www.rize.edu.tr/
4.539
19
2010 Yılı Yatırım Programı Ġzleme ve Değerlendirme
Merkez Kampüs Çim Yüzeyli Futbol Sahası
Pazar Meslek Yüksekokulu Çok Amaçlı Açık Spor Tesisi
Ardeşen Meslek Yüksekokulu Kapalı Spor Salonu İnşaatı
Açık ve Kapalı Spor Tesisleri Projesi kapsamında 2006-2010 yılları arasında yapılan
harcama miktarlarındaki değişimler aşağıdaki tabloda gösterilmiştir
(TL)
Açık ve Kapalı Spor Tesisleri Projesi Yatırımları ve Harcama Oranları
2006 Yılı 2007 Yılı
2008 Yılı
2009 Yılı
2010 Yılı
Açık ve Kapalı Spor Tesisleri
0
0
0
0
1.557.514
1.557.514
2000000
1500000
1000000
500000
0
0
0
0
0
2006 Yılı
2007 Yılı
2008 Yılı
2009 Yılı
2010 Yılı
Açık ve Kapalı Spor Tesisleri
www.rize.edu.tr/
20
2010 Yılı Yatırım Programı Ġzleme ve Değerlendirme
c) TEKNOLOJĠK ARAġTIRMA SEKTÖRÜ
c.1) 2010K121320-2010K121330 Merkezi AraĢtırma Laboratuarı: Söz konusu proje
kapsamında 2010 yılı içinde 2.000.000 TL ödenek tahsis edilmiştir. Ancak Merkezi Araştırma
Laboratuarı projesinin revize işlemleri gerçekleştirilip Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığına
onaylatılamadığından dolayı 2010 yılı içerisinde herhangi bir harcama yapılmamıştır.
d) KAMULAġTIRMA
2009 yılı içerisinde Çayeli ilçesi Eğitim Fakültesi alanına dahil edilmek üzere yapılacak
kamulaştırma için 5.020.000 TL ve Merkez Kampüsdeki kamulaştırma için ise 4.200.000 TL
yatırımları hızlandırma ödeneğinden gönderilmiştir. 2009 yılı içerisinde Merkez Kampüsdeki
kamulaştırma için gönderilen ödeneğin 2.700.799 TL si harcanmıştır. Harcanmayıp tenkis edilen
6.520.000 TL lik ödenek, 2010 yılında net finansman fazlası olarak ödenek kaydedilmiştir. Yıl
içerisinde de ÜNİDES Projesi kapsamında 1.500.000 TL eklenerek toplam ödenek 8.020.000 TL ye
ulaşmıştır.
2009 -2010 Yılları KamulaĢtırma Detayları
2009 Yılı
2010 Yılı
UzlaĢma
Yapılan
KiĢi Sayısı
UzlaĢma
Yapılan
KiĢi Sayısı
KamulaĢtırılan Yer
KamulaĢtırılan
Alan m2
Eğitim Fakültesi
Merkez Kampüs
0
4.219
0
1
0
2.700.799
10.367,95
191,55
363 3.060.947
3 107.897
TOPLAM
4.219
1
2.700.799
10.560
366 3.168.844
Ödeme
Miktarı
KamulaĢtırılan
Alan m2
Ödeme
Miktarı
2009 yılı içerisinde kamulaştırma işlemlerine başlanılan ancak kamulaştırılacak alanların
mülkiyetinin çok sayıda mirasçıda olmasından dolayı yavaş ilerleyen Çayeli İlçesindeki
kamulaştırma işlemlerine 2010 yılında da devam edilmiş ve burada toplam 363 malikle uzlaşmaya
varılarak 10.367,95 m2 alan kamulaştırılmış ve bu alanlar için 3.060.947 TL ödeme yapılmıştır.
Merkez Kampüsde de kamulaştırma işlemleri bünyesinde 2010 yılı içerisinde 3 malikle
uzlaşmaya varılmıştır. 191,55 m2 alan için 107.896,70 TL ödeme gerçekleştirilmiştir.
Kamulaştırılması planlanan ancak uzlaşma sağlanamayan yerlerle ilgili mahkeme işlemleri
devam etmekte olup, 2011 yılı içerisinde tamamlanması öngörülmektedir.
Kamulaştırma işlemleri için 2006-2010 yılları arasında yapılan harcama miktarlarındaki
değişimler aşağıdaki tabloda gösterilmiştir.
(TL)
KamulaĢtırma ĠĢlemleri Harcama Oranları
2006 Yılı 2007 Yılı 2008 Yılı
2009 Yılı
0
0
0
2.700.799
Kamulaştırma
2.700.799
4000000
2000000
0
2010 Yılı
3.168.844
3.168.844
0
0
0
2006 Yılı
2007 Yılı
2008 Yılı
2009 Yılı
2010 Yılı
KamulaĢtırma
www.rize.edu.tr/
21
2010 Yılı Yatırım Programı Ġzleme ve Değerlendirme
10. ÖNERĠLER:
Kurumumuzun ihtiyacını karşılayacak sayıda eğitimli teknik ve idari personel için kadro
tahsisinin yapılması gerekir. Bu personel periyodik aralıklarla belirlenmiş programlar dahilinde
hizmet içi eğitimlere tabi tutulmalıdır.
İhale ile ilgili standart formlar, yaptırılmayan işlerin yerine yeni işlerin nasıl yaptırılacağı
vb. konulara açıklık getirilmesi gerekir.
İhale Mevzuatında öngörülen ihale sürecinin, ihalenin daha kısa sürede sonuçlanmasına
olanak verecek şekilde yeniden düzenlenmesi gerektiği düşünülmektedir. İhale mevzuatındaki ilan,
itiraz vb. sürelerin kısaltılması gerekir. İhale süresinin uzun olması sebebiyle planlanan yatırımlar
aksamaktadır.
Kamu İhale Kurumu tarafından 29/12/2005 tarih ve 26038 sayılı Resmi Gazete‟de
yayımlanan Yapım İşlerinde İş Deneyiminde Değerlendirilecek Benzeri İşlere Dair Tebliğde; yapım
işlerinde iş deneyiminde değerlendirilecek benzeri iş gruplarının belirlenmesi net olmadığından
uygulamada sorunlar yaşanmaktadır.
Özellikle kritik malzemelerde menşei tercihlerinin yapılabilmesi gerekir. (Kalorifer kazanı,
bilgisayar vb.)
Kurumların eksik ve hatalı projecilik anlayışının zaman içinde değiştirilebilmesi için hizmet
içi eğitimin kamu kurumları açısından zorunlu hale getirilmesi ve gerekirse bunun DPT gibi
merkezi bir kuruluşun yardım ve desteği ile yapılması sağlanmalıdır.
İhale sistemi içinde kalarak ihalelerde, yüksek tenzilat yapan ve gerekli altyapıya, mali
imkâna, yeterli teknik öz kapasiteye sahip olmayan firmalara işin verilmesinin önlenmesi yönünde
idarelerin inisiyatifleri belirli ölçülerde artırılmalıdır.
www.rize.edu.tr/
22
TOPLAM
Sağlık
D.Kamu
Hizm.
-İktisadi
-Sosyal
Eğitim
Konut
Turizm
Enerji
Ulaştırma.Hab.
İmalat
Madencilik
Tarım
Sektör
6
6
Proje Sayısı
Dış
87.053
87.053
Toplam
Proje Tutarı
Kredi
Dış
Öz
Kaynak
15.433
15.433
Toplam
2009 Sonu Kümülâtif
Harcama
Kredi
Dış
Öz
kaynak
18.500
18.500
Toplam
2010 Yılı Program
Ödenek
RĠZE ÜNĠVERSĠTESĠ 2010 YILI KAMU YATIRIMLARI ÖZETĠ
Bütçe Türü: Özel Bütçe
2010 Yılı Fiyatlarıyla, Bin TL
EK-3
Kredi
Dış
Öz
kaynak
38.820
38.820
Toplam
2010 Yılı Revize Ödenek
Kredi
Dış
Öz
kaynak
20.883
20.584
TOPLAM
2010 Yılı Başından Dönem
Sonuna Kadar Nakdi
Gerçekleşme
2010 Yılı Yatırım Programı Ġzleme ve Değerlendirme
www.rize.edu.tr/
23

Benzer belgeler

2011 Yılı Yatırım Programı İzleme ve Değerlendirme Raporu

2011 Yılı Yatırım Programı İzleme ve Değerlendirme Raporu Yılı Yatırım Ödeneklerinde ki en büyük finansman kaynağı % 47 ile Maliye Bakanlığınca KamulaĢtırma

Detaylı