Milli Kodlandırma Hizmetleri Yönergesi

Yorumlar

Transkript

Milli Kodlandırma Hizmetleri Yönergesi
TASNİF DIŞI
TASNİF DIŞI
T.C.
MİLLÎ SAVUNMA BAKANLIĞI
ANKARA
MSY: 310-8(A)
MİLLÎ SAVUNMA BAKANLIĞI
MİLLÎ KODLANDIRMA HİZMETLERİ
YÖNERGESİ
ANKARA
GENELKURMAY
TASNİF DIŞIBASIMEVİ
2012
TASNİF DIŞI
7610270325628
TASNİF DIŞI
BU YÖNERGENİN HAZIRLANMASINDA;
NATO KODLANDIRMA TALİMATI (ACodP-1), NATO STANDARDİZASYON ANLAŞMALARI;
STANAG 3150 - TEK TİP İKMAL SINIFLANDIRMA SİSTEMİ, STANAG 3151 – TEK TİP
MALZEME TANIMLAMA SİSTEMİ, STANAG 4177 – TEK TİP VERİ EDİNME SİSTEMİ VE
MSY: 310-8 MILLÎ SAVUNMA BAKANLIĞI MİLLÎ KODLANDIRMA HİZMETLERİ
YÖNERGESİ (1995) ANA KAYNAK OLUP, MİLLÎ SAVUNMA BAKANLIĞI, TSK SAĞLIK
KOMUTANLIĞI, GENELKURMAY BAŞKANLIĞI, KUVVET KOMUTANLIKLARI, JANDARMA
GENEL KOMUTANLIĞI, SAHİL GÜVENLİK KOMUTANLIĞI VE SAVUNMA SANAYİİ
MÜSTEŞARLIĞININ GÖRÜŞLERİ İLE 14 (ONDÖRT) ADET KAYNAK YAYINDAN
YARARLANILMIŞTIR.
GENELKURMAY BASIMEVİ
YAYIN NUMARASI: 2012/
TASNİF DIŞI
TASNİF DIŞI
İsmet YILMAZ
Millî Savunma Bakanı
-ITASNİF DIŞI
TASNİF DIŞI
TALİMAT
1.
MSY.:310-8(A) Millî Kodlandırma Hizmetleri Yönergesi:
a.
MSB, Gnkur Bşk.lığı, Kuv.K.lıkları, J.Gn.K.lığı ve S.G.K.lığının tedarik yapan tüm
birimleri ile SSM’ye yayımlanacaktır.
b.
MY.:71-1(B) TSK Arşiv Yönergesi’ne uygun olarak “TASNİF DIŞI” gizlilik
derecesinde muhafaza edilecektir.
2.
Diğer kamu kurum ve kuruluşlarının yönergeyi uygulamaktan ve işlem yapmaktan
sorumlu birimlerine yayımlanacaktır.
3.
Yürürlükten kaldırılan tüm nüshaları ve imha tutanakları, Gnkur.Des.Kt.Gr.K.lığı Taşınır
(Dayanıklı) 701 Mal Saymanlığı (ANKARA)’na gönderilecektir.
-IITASNİF DIŞI
TASNİF DIŞI
DAĞITIM PLANI
GEREĞİ
MİLLÎ SAVUNMA BAKANLIĞI
MİLLÎ SAVUNMA BAKANLIĞI MÜSTEŞARLIĞI
MİLLÎ SAVUNMA BAKANLIĞI SAVUNMA SANAYİİ MÜSTEŞARLIĞI
MALİYE DAİRESİ BAŞKANLIĞI
GENEL PLAN VE PRENSİPLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI
MUHABERE ELEKTRONİK VE BİLGİ SİSTEMLERİ DAİRESİ
BAŞKANLIĞI
MÜSTEŞAR ADLİ İŞLER YARDIMCILIĞI
HUKUK MÜŞAVİRLİĞİ VE DAVALAR DAİRESİ BAŞKANLIĞI
KANUNLAR VE KARARLAR DAİRESİ BAŞKANLIĞI
HARİTA GENEL KOMUTANLIĞI
MÜSTEŞAR İDARİ YARDIMCILIĞI
SAĞLIK DAİRESİ BAŞKANLIĞI
MERKEZ DAİRESİ BAŞKANLIĞI
MÜSTEŞAR TEKNOLOJİ VE KOORDİNASYON YARDIMCILIĞI
TEKNİK HİZMETLER DAİRESİ
ARGE VE TEKNOLOJİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI
KALİTE YÖNETİM DAİRESİ BAŞKANLIĞI
MÜSTEŞAR TEDARİK VE İNŞAAT YARDIMCILIĞI
DAĞITIM
KARTON
CİLTLİ
KAPAKLI
1
1
1
CARİ MAL VE HİZMET TEDARİK DAİRESİ BAŞKANLĞI
MODERNİZASYON MAL VE HİZMET TEDARİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI
İNŞAAT EMLAK VE NATO GÜVENLİK YATIRIM DAİRESİ BAŞKANLIĞI
FİYAT VE MALİYET ANALİZ DAİRESİ BAŞKANLIĞI
İLAÇ FABRİKASI KOMUTANLIĞI
GENELKURMAY BAŞKANLIĞI (LOJİSTİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI)
GENELKURMAY BAŞKANLIĞI (ÖZEL KUVVETLER KOMUTANLIĞI)
GENELKURMAY BAŞKANLIĞI (TSK SAĞLIK KOMUTANLIĞI)
GENELKURMAY BAŞKANLIĞI (GATA KOMUTANLIĞI)
GENELKURMAY BAŞKANLIĞI (TSK MERKEZ KÜTÜPHANESİ)
KARA KUVVETLERİ KOMUTANLIĞI
HAVA KUVVETLERİ KOMUTANLIĞI
DENİZ KUVVETLERİ KOMUTANLIĞI
JANDARMA GENEL KOMUTANLIĞI
SAHİL GÜVENLİK KOMUTANLIĞI
MAKİNA VE KİMYA ENDÜSTRİSİ KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
BİLGİ
BİLİM, SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANLIĞI (SANAYİ GENEL
MÜDÜRLÜĞÜ)
TÜRK STANDARTLARI ENSTİTÜSÜ
TÜBİTAK
STOK
KARA KUVVETLERİ 11İNCİ İKMAL MERKEZ KOMUTANLIĞI
TOPLAM
-IIITASNİF DIŞI
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
10
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
20
10
10
10
10
2
1
1
1
8
20
120
MSY.:310-8(A)
TASNİF DIŞI
DEĞİŞİKLİK EMRİNİN
Sıra
No
Tarih-Sayısı
01
MSB’nin 23 Haziran 2015 tarih
ve MTKY:23686399-0180-15015/Tek.Hiz.D.Kod.Ş.
DEĞİŞİKLİĞİ İŞLEYENİN
İşlem Tarihi
KONUSU
MSY
310-8
Kodlandırma
Yönergesi
-IVTASNİF DIŞI
(A)
MSB
Hizmetleri
Rütbe ve
Sicili
Adı ve Soyadı
İst.Me.
Sevinç İNEL
İmzası
ONAY
MSY.:310-8(A)
TASNİF DIŞI
İÇİNDEKİLER
Birinci Bölüm
Birinci Kısım
GİRİŞ
SAYFA
NUMARASI
1.
Amaç
1-1
2.
Kapsam
1-1
3.
Tanımlar ve Kısaltmalar
1-1
4.
Görev ve Sorumluluklar
1-1:1-4
İkinci Kısım
GENEL ESASLAR
1-5
İkinci Bölüm
UYGULAMA ESASLARI
Birinci Kısım
NATO TİCARİ VE KAMU KURULUŞ (NCAGE) KODU VERİLMESİ İLE
İLGİLİ ESASLAR
1.
NATO Ticari ve Kamu Kuruluş (NCAGE) Kodu Sorgusu
2-1
2.
NCAGE Kodu Başvuru ve Tahsisi
2-1:2-2
3.
NCAGE Bilgi Transferi
2-2
İkinci Kısım
NATO STOK NUMARASI VERİLMESİ İLE İLGİLİ ESASLAR
1.
NSN Uygulama Esasları
2-3
2.
NSN Sorgulaması
2-3:2-4
3.
NSN Tahsisi
2-4:2-5
Üçüncü Kısım
MALİ HUSUSLAR
2-6
-VTASNİF DIŞI
MSY.:310-8(A)
TASNİF DIŞI
EKLER
EK-A
Tanımlar ve Kısaltmalar
EK-B
(İptal edilmiştir)
EK-C
(İptal edilmiştir)
EK-Ç
(İptal edilmiştir)
EK-D
(İptal edilmiştir)
EK-E
(İptal edilmiştir)
EK-F
Malzeme Tanımlama Tipleri
EK-G
Ülke Kodları
EK-Ğ
DD–146 Malzeme Tanımlama Formu
EK-H
NCAGE Kodu Tahsis Edilebilecek Kurum ve Kuruluşlar
EK-I
NCAGE Kodu Yapısı
EK-İ
(İptal edilmiştir)
EK-J
(İptal edilmiştir)
EK-K
(İptal edilmiştir)
EK-L
(İptal edilmiştir)
EK-M
(İptal edilmiştir)
EK-N
(İptal edilmiştir)
EK-O
(İptal edilmiştir)
EK-Ö
(İptal edilmiştir)
EK-P
(İptal edilmiştir)
-VITASNİF DIŞI
MSY.:310-8(A)
TASNİF DIŞI
BİRİNCİ BÖLÜM
BİRİNCİ KISIM
GİRİŞ
1.
AMAÇ
Bu yönergenin amacı; NATO Kodlandırma Sistemini (NKS), Türk Silâhlı Kuvvetleri
(TSK) bünyesinde “Müşterek Lojistik Lisan” olarak kullanarak, ana malzeme ve teçhizat ile
bunların ömür devri boyunca bakım, onarım ve idame faaliyetlerinde değiştirilebilen ve/veya
depolanabilen alt bileşenlerinin isimlendirilmesi, tanımlanması, sınıflandırılması ve NATO
Stok Numarası (NSN) tahsis edilmesi esaslarını belirlemek, Türk Millî Kodlandırma Bürosu
(TMKB, TU/NCB), Kuvvet Kodlandırma Büroları (KKB), tedarik makamları ile diğer ilgili
makamlar arasındaki iş birliği esaslarını düzenlemektir.
2.
KAPSAM
Bu yönerge, Genelkurmay Başkanlığı, Millî Savunma Bakanlığı (MSB), Kuvvet
Komutanlıkları, Jandarma Genel Komutanlığı, Savunma Sanayi Müsteşarlığı ve Sahil
Güvenlik Komutanlığınca yürütülen millî ve NATO Kodlandırma Hizmetlerine ilişkin esas ve
usulü kapsar.
3.
TANIMLAR VE KISALTMALAR
Bu Yönerge’de yer alan veya Yönerge kapsamındaki faaliyetlerde kullanılacak tanımlar
ve kısaltmalar, EK-A’dadır.
4.
GÖREV VE SORUMLULUKLAR
a. Türk Millî Kodlandırma Bürosu’nun (TMKB) Sorumlulukları
(1) Millî Kodlandırma Sistemini, NATO Kodlandırma Sistemi esaslarına göre
yürütür ve sürekliliğini sağlar.
(2) AC/135 NATO Millî Kodlandırma Direktörleri Grubunda Türkiye’yi temsil eder
ve gelişmeler hakkında KKB’leri bilgilendirir.
(3) NATO Kodlandırma Sisteminin gelişimine katkıda bulunur, değişiklikleri
uygular ve ilgili makamlara bildirir.
(4)
Talep edilmesi halinde kodlandırma faaliyetleri hakkında bilgilendirme yapar.
(5) İhtiyaç sahibi ve tedarik makamları ile koordineli çalışarak, malzemenin
kodlandırma faaliyetlerini yürütür.
(6) Tedarik edilecek ikmal maddesine ait saymanlıklardan gelen onaylanmış
malzeme listesi çizelgesini, mevcut kayıtlara göre inceleyerek NSN tahsis eder ya da mevcut
NSN’ye üretici firma bilgilerini ekler. NSN’si ve üreticisi sistemde mevcut olan malzemeler
kodlandırma işleminden muaftır.
(7) Başvuru yapan makama, kodlandırılan malzemeye ait tanımlama bilgilerini ve
tahsis edilen NSN’yi, başvuruda bulunduğu yönteme göre yazılı veya elektronik ortamda
verir.
1-1
TASNİF DIŞI
MSY.:310-8(A)
TASNİF DIŞI
(8) Kodlandırma faaliyetleri için gerekli MTK, AcodP-1/2/3, H2/6, NMCRL vb.
destek dokümanlarını hazırlar / temin eder ve ilgili birimlere dağıtır.
(9) Kodlandırma verilerinin sorgulanabilmesi amacıyla elektronik ortamda bu
verileri KKB’lere ve kullanıcılara sunar.
(10) NSN sadece TMKB tarafından tahsis edilir. TMKB’nin uygun bulması
durumunda KKB’ler ve yetki verilecek kuruluşlar NSN tahsis edebilir.
(11) TSK’ya, NATO ve NATO ülkelerine mal ve hizmet sağlayan, NATO ve NATO
ülkelerinin kaynak arşivi ve TSK ilaç listesine kayıt için başvuracak firmaya/yükleniciye
NCAGE Kodu tahsis eder ve bu firma bilgilerinde değişiklik olduğunda güncelleme işlemini
yapar.
(12) NCAGE Kodu tahsis edilen Firma/Yüklenicileri NMCRL’ye dâhil ettirir.
(13) ACodP-1’de belirtilen esaslara göre kodlandırılacak ikmal maddeleri için
kullanılacak tanımlama tipini belirler ve bu tipe göre ikmal maddesine NSN tahsis eder.
(14) NATO Ülkeleri tarafından gönderilen kodlandırma taleplerine zamanında işlem
yapar ve bu ülkelerin uygun kodlandırma isteklerini karşılar. ACodP-1’de belirtilen esaslar
dâhilinde “Uluslararası Kodlandırma Faaliyetlerini” yürütür.
(15) Millî kodlandırma faaliyetlerinin NATO Kodlandırma Sistemine (NKS) uygun
olarak yürütülmesi ve Türk Silâhlı Kuvvetleri envanterine giren/girecek olan ikmal maddeleri
için Genel Malzeme Bilgileri Kütüğü (TIR-Total Item Record) oluşturulması ve sürekliliğinin
sağlanması için TMKB, ilgili diğer makamlar ile iş birliği içinde çalışır.
(16) Diğer ülke MKB’lerine, aşağıdaki kodlandırma hizmetlerini sağlar:
(a) İlgili ülke envanterine girecek ikmal maddelerinin, tanımlamasını yapar
ve NSN tahsis eder,
(b) İstenildiği takdirde bu malzemeye ait tanımlama bilgilerini bir başka
ülkeye, SEGMENT V bilgisayar verisi yapısında verir,
(c)
Malzeme ile ilgili değişiklik bilgilerini kayıtlı kullanıcılara bildirir,
(ç)
Talep halinde TIR güncelleştirme bilgilerini hazırlar,
(d)
NCAGE Kodu tahsis edilmiş firma bilgilerini verir.
(17) TMKB, TSK envanterindeki NATO ve Tier2 ülkeleri kaynaklı ikmal
maddelerinin kodlandırılması için diğer MKB’ler ile işbirliği yapar. Bu amaçla iki ayrı
uygulama gerçekleştirir:
(a) Malzemenin NSN’si biliniyorsa; TMKB, bu malzeme için Kullanıcı Kaydı
talebini elektronik ortamda üretici ülkenin MKB’sine gönderir. İlgili ülke MKB’sinden gelen
Kullanıcı Kaydı yapılmış malzemeye ait kodlandırma bilgileri TMKB tarafından TIR’a
eklenerek, elektronik ortamda yayımlanır.
(b) Malzemenin NSN’si bilinmiyorsa; TMKB, bu malzeme için Kodlandırma
ve Kullanıcı Kaydı Talebini malzemenin üreticisi olan ilgili ülkenin MKB’sine elektronik
ortamda gönderir. İlgili ülke MKB’sinden gelen Kodlandırma ve Kullanıcı Kaydı yapılmış
malzemeye ait kodlandırma bilgileri TMKB tarafından TIR ’a eklenerek, elektronik ortamda
yayımlanır.
1-2
TASNİF DIŞI
MSY.:310-8(A)
TASNİF DIŞI
b. İhtiyaç Sahibi Makamın Sorumlulukları
(1) İlgili saymanlık envanter kayıtlarını inceler. NSN’si olmayan ya da üreticisi
kayıtlı olmayan malzemelerin yer aldığı kodlandırılacak malzeme listesi çizelgesini elektronik
ortamda MSB Teknik Hizmetler Dairesi Başkanlığı sayfasında yer alan formda tanzim ederek
firmaya/yükleniciye verir. NSN’si ve üreticisi sistemde mevcut olan malzemeler TMKB’ye
gönderilmez.
(2) Muayene aşamasına kadar sonuçlandırılamayan kodlandırma başvuruları için,
firma/yüklenici tarafından TMKB’den alınacak başvuru yapıldığını gösteren evrak ile tedarik
edilen malzemenin uygunluğunu kontrol eder, tedarik/lojistik süreçlerin aksamaması için bu
kapsamdaki malzemelere Geçici Stok Numarası (GSN) tahsis edilmesini sağlar.
(3) TSK envanterine girmiş, ancak NSN’si bulunmayan ikmal malzemesinin
kodlandırılması için MKB’ye ilgili KKB üzerinden elektronik ortamda veya yazılı olarak
başvuruda bulunur.
(4) “Kodlandırma Hükmü”nün ihale dokümanlarına dâhil edilmesi için ihale
dokümanı hazırlamakla sorumlu makamlarla gerekli koordinasyonu sağlar.
(5) TMKB tarafından kodlandırılmayan ve elektronik ortamda MSB
Tek.Hiz.D.Bşk.lığı sayfasında yer alan GSN ile kodlandırılacak malzeme listesinde belirtilmiş
malzemeler için firmadan/yükleniciden malzeme tanımlama bilgilerini alarak KKB’den GSN
tahsis edilmesini sağlar.
c. Tedarik Makamlarının Sorumlulukları
NATO Stok Numarası ile alım yapılması durumunda, MSB 4734 Sayılı Kamu İhale
Kanunu İstisnalar (3.B) Mal ve Hizmet Alımları Yönergesi’ndeki hükümler geçerlidir.
ç. Kuvvet Komutanlıklarındaki Kodlandırma Makamlarının (Kuvvet Kodlandırma
Bürosu - KKB) Sorumlulukları
(1) GSN, KKB’ler tarafından tahsis edilen NSN benzeri bir rakam ve harf dizini
olup Lojistik sistemin sürekliliğini sağlamak maksadıyla;
(a)
NATO / Tier2 ülke kaynaklı ikmal maddelerine GSN tahsis eder,
(b) TMKB iş yoğunlunun fazla olduğu hallerde ve acil durumlarda
TMKB’ce tahsis edilecek NSN ile değiştirmek kaydıyla GSN tahsis eder,
(c) TMKB tarafından kodlandırılmayan ve elektronik ortamda MSB Teknik
Hizmetler Dairesi Başkanlığı sayfasında yer alan GSN ile kodlandırılacak malzeme listesinde
belirtilmiş malzemelere GSN tahsis eder,
(ç) TSK/MSB-Net ve internet ortamında MSB Teknik Hizmetler Dairesi
Başkanlığı sayfasındaki listede yer alan malzemeler dışında kalan ikmal maddelerine verilen
GSN’lerin kısa sürede NSN’ye dönüştürülmesi için MKB ile iş birliği yapar,
(2) TMKB ile koordineli olarak, bağlı oldukları Kuvvet Komutanlığına ait Genel
Malzeme Envanter Kaydını güncel tutar,
(3) Kuvvet Komutanlığı bünyesindeki kodlandırma hizmetlerinin koordinesini ve
kodlandırma bilgilerinin lojistik faaliyetlerde kullanılmasını sağlar,
(4) Hibe, buluntu, zoralım vb. yollar ile envantere dâhil edilen/edilecek olan ve
GSN ile kodlandırılacak malzeme listesi dışında kalan malzemeler için kodlandırma
başvurusunda bulunur.
1-3
TASNİF DIŞI
MSY.:310-8(A)
TASNİF DIŞI
d. Firmanın/Yüklenicinin Sorumlulukları
(1) Sözleşmesinde yer
kodlandırma faaliyetlerini yürütür.
alması
durumunda
sözleşme
hükümlerine
göre
(2) Kodlandırılacak malzeme için elektronik ortamda MSB Teknik Hizmetler
Dairesi Başkanlığının sayfasında bulunan başvuru dilekçesini ve başvuru dilekçesinde yer
alan diğer ekleri doldurarak TMKB’ye başvurur. Söz konusu işlemler, MSB Teknik Hizmetler
Dairesi Başkanlığı sayfasında tanımlanan yöntemlerle elektronik ortamda da
gerçekleştirilebilir.
(3) TSK/MSB ihtiyacı haricinde, yurt içi kamu kurum ve kuruluşlarından, yurt
dışından ihale kazanılması, yurt dışı ihalelerde kodlandırmanın ön koşul olduğu durumlarda
veya NATO Kodlandırma Sistemine dâhil ülkelerin yurt dışı kaynak arşivlerine eklenmek
üzere (CCR, NSPA vb.) NSN başvurusunda bulunabilir.
(4) NSN talebinde bulunulduğunda NCAGE Kodu daha önce alınmamış ise
öncelikle NCAGE Kodu tahsis işlemi için başvurulur.
(5)
Yüklenici, kodlandırma hükümlerini kendisi yerine getirmekle sorumludur.
(6) Yüklenicinin kendi üretimi olmayan bir malzeme için TSK’dan ihale kazanması
durumunda, üretici/imalatçı firma için NCAGE Kodu tahsis talebinde bulunmakla sorumludur.
1-4
TASNİF DIŞI
MSY.:310-8(A)
TASNİF DIŞI
İKİNCİ KISIM
GENEL ESASLAR
1.
TSK tarafından tedarik edilen, üretilen veya envantere diğer yollardan giren ikmal
maddelerinin STANAG 3150 (Tek Tip İkmal Sınıflandırma Sistemi)’e ve STANAG 3151 (Tek
Tip Malzeme Tanımlama Sistemi)’e uygun olarak sınıflandırılması, tanımlanması ve bu
malzemelere NSN tahsis edilmesi esastır.
2.
Kodlandırma işlemleri, NATO Kodlandırma Sisteminin temel dokümanı olan NATO
Kodlandırma Talimatı ACodP-1 ve atıfta bulunduğu STANAG 4177 (Tek Tip Veri Edinme
Sistemi)’ye göre yürütülür.
3.
Kodlandırma bilgilerinin saklanması, güncelleştirilmesi ve sürekliliği için, NKS’ye uygun
olarak düzenlenen, TMKB tarafından işletilen ve kontrol edilen bir Merkezi Kütük Sistemi
oluşturulur. Genel Malzeme Bilgileri Kütüğü (TIR) adı verilen bu merkezi kütükte, malzeme
tanımlama verileri ACodP–1’de ayrıntıları açıklanan temel veri yapılarında tutulur.
4.
Millî ihtiyaçlar için farklı veri yapılarının geliştirilmesi ve kullanımı mümkündür (GSN
vb.), ancak millî ihtiyaçlar için geliştirilen veri yapıları NATO ülkeleri arasındaki bilgi alış
verişinde kullanılmaz.
5.
NKS, birbirini tamamlayan bir dizi “Kodlandırma Yardımcı Dokümanı (ACodP-1/2/3,
H2/6 vb.)” kullanılarak yürütülür.
6.
NATO Kodlandırma Sistemine dâhil olmayan ülkelerde üretilen ikmal maddelerinin
kodlandırılmasında yurt içi kaynaklı ikmal maddelerinin kodlandırma esasları uygulanır.
7.
NSN’si ve üreticisi sistemde mevcut olan malzemeler, kodlandırma işleminden muaftır.
1-5
TASNİF DIŞI
MSY.:310-8(A)
TASNİF DIŞI
(BU SAYFA BOŞ BIRAKILMIŞTIR.)
1-6
TASNİF DIŞI
MSY.:310-8(A)
TASNİF DIŞI
İKİNCİ BÖLÜM
UYGULAMA ESASLARI
BİRİNCİ KISIM
NATO TİCARİ VE KAMU KURULUŞ (NCAGE) KODU VERİLMESİ İLE İLGİLİ ESASLAR
1. NATO TİCARİ VE KAMU KURULUŞ (NCAGE) KODU SORGUSU
Ürünün üreticisinin NCAGE Kodu TIR içerisinde sorgulanır. Kaydının olmaması
durumunda NCAGE kodu oluşturulur. NCAGE Kodu tahsisi yapılacak kurumlar EK-H’de,
NCAGE Kodu yapısı ile ilgili hususlar ise EK-I‘da belirtilmiştir.
2. NCAGE KODU BAŞVURU VE TAHSİSİ
a. NCAGE Kodu tahsisi ile ilgili işlemlerde ACodP-1’de belirtilen uluslararası kurallar
geçerlidir.
b. NCAGE Kodu, TMKB tarafından tahsis edilir.
c. Her bir firmaya/yükleniciye yalnızca bir NCAGE Kodu tahsis edilir. Mükerrer NCAGE
Kodu tahsis edilmesi durumunda en son tahsis edilen NCAGE Kodu iptal edilir. Ancak,
firmanın/yüklenicinin ilk NCAGE koduna ait NSN tahsis edilmiş malzemesi olmaması,
ikincinin olması durumunda ikinci NCAGE kodu korunur, birinci iptal edilir. Her ikisinin de
NSN’li malzemesi olması durumunda NSN’si fazla olan korunur, az olan iptal edilir. İptal
edilen NCAGE Kodu, aktif haldeki görünen NCAGE’in içinde gösterilir.
ç. MKB’ye NCAGE Kodu almak için yazılı veya elektronik ortamda başvuru yapılabilir. Bu
Başvurular TIR’a kaydedilir. Başvuru yapan makama, başvuruda bulunduğu yönteme göre
yazılı veya elektronik ortamda cevap verilir.
d. NCAGE Kodu, 2’nci kez başka bir firma/yüklenici için kullanılmaz.
e. Askerî Kurumlar NCAGE Kodu taleplerini MKB’ye ek koymadan dilekçe ile bildirir.
Ancak, dilekçede NCAGE Kodu istenen kurumun adı, adres ve iletişim bilgileri yer almalıdır.
f. Ortak girişimlerle ilgili NCAGE Kodu başvurularında ortaklık sözleşmesinin dilekçe
ekine eklenmesi zorunludur. Ortak girişimlere NCAGE Kodu tahsis işlemlerinde Ortaklık
Sözleşmesi’nde belirtilen bilgiler esas alınır. Sözleşmede ortak girişimin adresi Türkiye olarak
belirtiliyorsa, ortaklığa NCAGE Kodu TMKB tarafından tahsis edilir.
g. NCAGE Kodunun geçerlilik süresinde herhangi bir kısıtlama yoktur. Ancak, ticari
unvandaki herhangi bir değişiklikte firma mevcut NCAGE Kodunu kullanamaz, yeni NCAGE
Kodu tahsisi için MKB’ye talepte bulunur.
ğ. TMKB’ye NCAGE kodu almak için müracaat edecek firmanın/yüklenicinin elektronik
ortamda MSB Teknik Hizmetler Dairesi Başkanlığı sayfasında yer alan NCAGE Kodu Talep
Dilekçesi ve NCAGE Kodu İstek Formu’nu doldurması gerekir.
2-1
TASNİF DIŞI
MSY.:310-8(A)
TASNİF DIŞI
h. NATO üyesi bir ülke, herhangi bir NATO veya Tier2 ülkesinden NCAGE Kodu tahsisi
için talepte bulunabilir. NKS esaslarına göre, bir ülkenin MKB’si, diğer ülke MKB’lerine
NCAGE Kodu tahsis edilmiş firma/yüklenici bilgilerini verir. TMKB; NATO ve Tier2 ülkelerden
NCAGE Kodu tahsis talebi için NATO FORM AC/135-No 2A formunu, bu ülkelerden gelen
NCAGE talebine cevap vermek için ise NATO FORM AC/135-No 2B formunu kullanır.
ı. Firmanın ticari unvanında herhangi bir değişiklik olmaması kaydıyla diğer bilgilerinin
güncellenmesi NCAGE Kodunu değiştirmez.
i. Aşağıda belirtilen durumlarda NCAGE Kodu bilgilerinin güncellenmesi için elektronik
ortamda MSB sayfasında yer alan NCAGE Kodu Güncelleme Dilekçesi doldurularak
TMKB’ye başvurulur.
(1)
Adres bilgileri değiştiğinde,
(2)
Telefon, faks, posta kodu, internet ve e-posta bilgileri değiştiğinde,
(3)
Faaliyet ve üretim sahası değiştiğinde.
3. NCAGE BİLGİ TRANSFERİ
a. Ülkeler NCAGE Kodu tahsis edilen firmaları/yüklenicileri NMCRL’ye dâhil ettirir.
b. MKB’ler NMCRL’de kullanılması için NSPA’ya NCAGE verilerini düzenli olarak gönderir
ve gönderilen bu veriler daha sonra NSPA tarafından MKB’lere birleştirilmiş hâlde geri
gönderilir.
c. Prensip olarak NCAGE Kodları NMCRL’den çıkarılmaz/düşürülmez. NMCRL’de daha
önceden kayıtlı bir NCAGE Kodu, ülke tarafından NSPA’ya gönderilen dosyada yer almadığı
durumlar için, söz konusu NCAGE NMCRL veri tabanında korunur.
ç. Tier2 bir ülke, sponsorluk anlaşmasından vazgeçtiğinde; NSPA, NATO Millî
Kodlandırma Direktörleri Grubu’nun kararıyla, bu ülkeye ait NCAGE’lerin S Koduna
dönüşümüne başlar ve NMCRL’den bu ülkeye ait NCAGE’leri siler.
d. MKB’lerce millî ihtiyaçlar için farklı veri yapılarının geliştirilmesi ve kullanımı
mümkündür. Ancak, millî ihtiyaçlar için geliştirilen veri yapıları NATO ülkeleri arasındaki bilgi
alış verişinde kullanılmaz.
2-2
TASNİF DIŞI
MSY.:310-8(A)
TASNİF DIŞI
İKİNCİ KISIM
NATO STOK NUMARASININ VERİLMESİ İLE İLGİLİ ESASLAR
1. NSN UYGULAMA ESASLARI
a. Malzeme yönetiminde meydana gelen değişiklik veya yeni teknolojik gelişmeler gibi
nedenlerle bir ikmal maddesinin sınıflandırılmasında değişiklik meydana gelebilir. Bu
durumda NSN’nin ilk dört basamağı, diğer dokuz basamağı aynı kalmak şartı ile değiştirilir.
b. İkmal maddesine, üretilmiş olduğu ülkede NSN tahsis edilmesi esastır. Bazı
durumlarda, üretici ülke yerine diğer bir NATO ülkesi tarafından NSN tahsisi yapılmış olabilir.
Aynı malzemenin üretici ülke tarafından kodlandırılması durumunda, diğer ülkenin tahsis
ettiği NSN iptal edilir ve asıl üretici ülkenin tahsis ettiği NSN kullanılır.
c. NATO ve Tier2 ülkeleri kaynaklı ikmal maddeleri ile ilgili iptal taleplerinde; kullanıcı
kaydı yapılmış yabancı kaynaklı ikmal maddelerine ait NSN’lerin iptal edilme önerisi,
malzemeyi kodlandıran ülkenin MKB’si tarafından TMKB’ye gönderilir. TMKB ve Kuvvet
Komutanlıkları tarafından, iptal edilmesi önerilen malzemenin envanterdeki mevcudiyeti
konusunda bir çalışma yürütülür. TMKB, bu çalışma neticesinde söz konusu NSN’nin iptal
edilmesi hususunda ortaya çıkan ülke görüşünü, ilgili ülke MKB’sine gönderir.
ç. Bir NSN’de Ülke Kodu ve Millî Malzeme Kayıt Sıra Numarasından oluşan NATO
Malzeme Tanımlama Numarası (NIIN) değiştirilmez. Bu numara ancak o ikmal maddesi
envanter dışı kaldıktan sonra MKB tarafından iptal edilir. NATO Kodlandırma Sistemi
içerisinde yer alan ülkelere ait Ülke Kodları, EK-G’de yer alır.
d. EK-F’de açıklanan Tarif Yöntemi kullanılarak tahsis edilmiş NSN’lere ait malzeme
tanımlama bilgilerinin; NATO ülkeleri arasındaki bilgi alışverişinde, karakteristik bilgiler
kodlanmış (Segment V) biçimde, yurt içi kullanımda ise karakteristik bilgiler açık metin
(Segment M) biçiminde veya EK-Ğ’de yer alan DD-146 Malzeme Tanımlama Formu şeklinde
düzenlenmesi tercih edilir.
e. Müşterek proje bir veya birden fazla ikmal maddesinin, birden fazla ülke tarafından
tedarik edilmesini kapsar. İkmal maddesi, yeni geliştirilen veya orijinali esas alınarak üretilen
bir malzeme olabilir. Üretilecek kısımlar ülkeler arasında karşılıklı anlaşma ile tespit edilir.
Müşterek proje ve NATO projeleri ile ilgili kodlandırma faaliyetleri ACodP-1’de belirtilen
esaslara göre yürütülür.
2. NSN SORGULAMASI
NSN tahsis edilmesi istenilen malzemeye, daha önceden NSN tahsis edilip edilmediğinin
tespit edilmesi gerekmektedir. Yapılacak sorgulama usulü, malzemenin menşeine göre
değişir.
a. Yerli Malzemeler
(1) Malzemenin üreticisi, üreticinin malzemeye vermiş olduğu parça numarası
referans numarası ve malzemenin teknik özelliklerine göre, TMKB tarafından idame edilen
TIR içerisinde sorgulanır.
(2) Sorgu sonucu uygun bir kayıt bulunması durumunda söz konusu malzeme için
yeni bir NSN tahsis işlemi başlatılmaz.
2-3
TASNİF DIŞI
MSY.:310-8(A)
TASNİF DIŞI
(3) NSN’si mevcut ve NSN altında malzemenin en az bir üreticisi ve tedarikçisi kayıtlı
ise, aynı malzeme için yapılacak müteakip tedarik faaliyetlerinde, yüklenicinin üretici olması
durumunda söz konusu NSN altına yüklenicinin NCAGE Kodu ve parça/referans numarası
eklenir.
(4) Eğer yüklenici üretici değilse, NSN altına yüklenicinin NCAGE Kodu ve
parça/referans numarası eklenmesi hususu TMKB inisiyatifindedir.
b. Yabancı Malzemeler
(1) Malzemenin üreticisi ve üreticisinin malzemeye vermiş olduğu referans
numarasına göre, NATO Destek ve Tedarik Ajansı (NSPA) tarafından oluşturulan NMCRL
içerisinde sorgulanır.
(2) Sorgu sonucu uygun bir kayıt bulunması durumunda söz konusu malzeme için
yeni bir NSN tahsis talebi oluşturulmaz, bulunan NSN altında Türkiye kullanıcı kaydı yok ise
sadece kullanıcı kaydı oluşturma işlemi başlatılır.
3. NSN TAHSİSİ
a. Malzeme İsim Kodunun (Item Name Code-INC) Tespiti
(1) Aynı malzemeye, farklı kullanıcılar tarafından farklı isimler verilerek ortaya
çıkması muhtemel isim karmaşasının önüne geçmek için malzemeler tek bir yapı altında
isimlendirilir.
(2) Malzemelerin isimlendirilmesi için NATO Çokdilli Malzeme İsim Dizini (AcodP-3)
veya H6 Malzeme İsim Dizininden yararlanılır.
(3) ACodP-3 veya H6 Malzeme İsim Dizininde, benzer malzemeler tek bir isim ile ve
bu isim karşılığında 5 haneli bir kod ile gösterilmiştir.
(4) Bu isim kodu “Onaylanmış Malzeme İsim Kodu (INC-Item Name Code)” ve
“Onaylanmamış Malzeme İsim Kodu (AINC-NonApproved Item Name Code)” olarak iki
bölüme ayrılır.
(5) NSPA tarafından, NKS içerisinde oluşturulmuş bir Malzeme İsimleri Sözlüğü
(AcodP–3 Müttefik Kodlandırma Yayını No:3) yayımlanır. AcodP–3, ülkeler tarafından kendi
lisanlarına tercüme edilerek kullanılır. NATO ülkeleri, ihtiyaç olduğu takdirde bu dokümanda
bulunmayan ikmal maddesi isimleri için geçici tanımlama (onaylanmamış malzeme ismi)
kullanabilir.
(6)
Yerli ve yabancı malzemeler için yukarıdaki işlemler uygulanır.
b. NATO İkmal Grup-Sınıf Kodunun (NATO Supply Group-Class Code) Tespiti
(1) NATO Kodlandırma Sistemi (NKS) içerisinde malzemeler özellikleri ve kullanım
yerlerine göre ana gruplara ve grupların altında alt sınıflara göre tasnif edilmiş olup yeni
ürünler de bu sisteme dâhil edilebilmektedir.
(2) Kullanıcılara kolaylık olması açısından, Malzeme İsim Kodları ile NATO İkmal
Sınıf Kodları arasında bir bağlantı tesis edilmiştir. İsim Kodu bilinen bir malzemenin hangi
ikmal sınıf koduna ve/veya kodlarına ait olduğu veya ikmal sınıfı tespit edilen bir malzemenin
hangi isim kodlarına sahip olabileceği bu bağlantı sayesinde görülebilmektedir.
(3) Bazı malzemeler birden fazla ikmal sınıfı altında yer alabilmektedir. Birden fazla
ikmal sınıfına ait bir malzeme olması durumunda uygun ikmal sınıfı kullanıcı tarafından
seçilir.
2-4
TASNİF DIŞI
MSY.:310-8(A)
TASNİF DIŞI
(4) NATO İkmal Grup-Sınıf Kodlarının tespiti için NATO Çokdilli İkmal Sınıflandırma
El Kitabı (ACodP-2) veya H2 İkmal Sınıflandırma Dizininden yararlanılır.
(5)
Yerli ve yabancı malzemeler için yukarıdaki işlemler uygulanır.
c. Malzemenin üretici/tedarikçi firmasının ve parça numarasının kaydedilmesi
(1) Yerli malzemeler için TMKB tarafından üretici firma bilgisi ve gerekiyorsa,
tedarikçi firma bilgisi kaydedilir.
(2) Yabancı malzemeler için asgari, malzeme isim kodu, uygun ikmal grup-sınıf
numarası, üretici firma NCAGE kodu ve parça numarası bilgileri, malzemeyi üreten ülke
kodlandırma birimine elektronik ortamda gönderilir.
(3) Yabancı malzemelere NSN tahsis yetkisi, üretici ülke kodlandırma birimleri
yetkisindedir.
ç. Malzemeye Ait Teknik Bilgilerin Kaydedilmesi
(1) Yerli malzemeler için, tespit edilen malzeme isim koduna göre, Malzeme
Tanımlama Kılavuzları (IIG-Item Identification Guides) içerisinde yer alan ve malzemeyi
karakteristik bakımdan tanımlayacak sorulara cevaplar verilir.
(2) Her ikmal maddesine, tek bir tanımlama getirdiği için NATO Kodlandırma
Sisteminin en önemli unsuru “Malzeme Tanımlaması”dır. Uygun bir şekilde düzenlenen
malzeme tanımı, envantere mükerrer ikmal maddesi girişine de engel olur.
(3) Sorular cevaplanırken, malzemeyi benzerlerinden ayırt edici özellikler ile kendine
özgü özellikleri girilerek bir tanımlama yapılır. Malzeme tanımlamasında tarif yöntemi ve
referans yöntemi olmak üzere iki yöntem kullanılmakta olup yedi değişik malzeme tanımlama
tipi bulunmaktadır. EK-F’de tipler hakkında ayrıntılı açıklama yer almaktadır.
(4) Malzeme tanımlama işlemi tamamlanınca, kullanılan kodlandırma yazılımı
tarafından malzemeye Genel Malzeme Kütüğünde yer alan bir sonraki sıra numarası
verilerek bir NSN tahsis edilir.
2-5
TASNİF DIŞI
MSY.:310-8(A)
TASNİF DIŞI
ÜÇÜNCÜ KISIM
MALİ HUSUSLAR
1. TMKB tarafından yapılan kodlandırma işlemleri, bir sözleşme/anlaşma kapsamında
TSK’ya mal tedariki yapacak firma/yüklenicilere ücretsiz yapılır.
2. TSK/MSB ihtiyacı haricinde, yurt içi kamu kurum ve kuruluşlarından veya yurt dışından
ihale kazanılması ile yurt dışı ihalelerde kodlandırmanın ön koşul olduğu durumlarda ya da
NATO Kodlandırma Sistemine dâhil ülkelerin yurt dışı kaynak arşivlerine (CCR, NSPA vb.)
malzeme NSN’sini bildirmesinin gerekli olduğu durumlarda firmaların talep edeceği
kodlandırma hizmeti ücreti karşılığı verilir. Bu ücret Millî Savunma Bakanlığı tarafından tespit
edilir ve elektronik ortamda MSB Teknik Hizmetler Dairesi Başkanlığı sayfasında yayımlanır.
3. Ücretli kodlandırma talebinde bulunan firma tarafından, elektronik ortamda MSB Teknik
Hizmetler Dairesi Başkanlığı sayfasında yayımlanan MSB’nin banka hesap numarasına ücret
yatırılır.
4. Ücretli kodlandırma, ilgili belgelerin TMKB’ye teslim edilmesini müteakip yapılır. Ücretli
kodlandırmada da ücretsiz kodlandırmada yapılan işlemler gerçekleştirilir.
5. Ücretli kodlandırma işlemleri esnasında doğacak uyuşmazlıklar karşılıklı görüşmeler yolu
ile halledilmez ise, T.C. Ankara Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkili olacaktır.
2-6
TASNİF DIŞI
MSY.:310-8(A)
TASNİF DIŞI
EK-A
TANIMLAR VE KISALTMALAR
1.
Belge (Doküman): Askerî, stratejik, politik, idari, bilimsel, teknolojik, ekonomik ve
endüstriyel planlar, kararlar, veriler, bulgular, uygulama sonuçları ve değerlendirmeler ile ilgili
yazı, resim, fotoğraf, ses ve görüntü olarak herhangi bir malzeme üzerine kaydedilmiş,
elektronik veya ileri teknolojili benzer ortamlarda bulunan veya bu ortamlara kaydedilebilecek
ve kopyalanabilecek bilgiler içeren evrak veya dokümandır.
2.
CCR (Central Contractor Regıstıratıon): ABD merkezi kaynak arşividir.
3.
Geçici Stok Numarası (GSN): KKB’ler tarafından tahsis edilen NSN benzeri bir rakam
ve harf dizinidir. KKB’ler, TMKB tarafından kodlandırılmayan, TSK/MSB-Net ve internet
ortamında MSB Teknik Hizmetler Dairesi Başkanlığı sayfasında yer alan listede belirtilmiş
malzemelere, ayrıca lojistik faaliyetlerin aksamaması için gerekli görülen durumlarda her türlü
ikmal malzemesine GSN tahsis edebilir. NSN verilmesine gerek olmayan malzemeler dışında
kalan ikmal maddesi kapsamındaki malzemelere verilen GSN’lerin kısa sürede NSN’ye
dönüştürülmesi esastır.
4.
Genel Malzeme Bilgileri Kütüğü (Total Item Record-TIR): TSK envanterindeki yurt
içi ve yurt dışı kaynaklı ikmal maddelerine ait kodlandırma bilgilerinin bilgisayar ortamında
tutulduğu Merkezi Kodlandırma Kütüğüdür. Kodlandırma hizmetleri bir ikmal maddesinin
envanterdeki varlığının tespiti amacıyla yapılan çalışmayla başlar. Bu çalışmada, TMKB
tarafından oluşturulan ve sürekliliği sağlanan Genel Malzeme Bilgileri Kütüğü ve NSPA
tarafından yayımlanan NMCRL dokümanı esas alınır.
5.
H6: Federal Malzeme İsim Dizinidir.
6.
İmalatçı/Üretici Ülke: Bir ikmal maddesini imal eden/üreten firma veya firmaların
konuşlandığı ülkedir.
7.
Kullanıcı: KKB’ler, tedarik makamları, saymanlıkların kodlandırma ile ilgili birimleri ve
firma veya yüklenicilerdir.
8.
Kuvvet Kodlandırma Bürosu (KKB): Kuvvet Komutanlıkları, Jandarma Genel
Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı bünyesinde kodlandırma faaliyetlerini Türk Millî
Kodlandırma Bürosu koordinatörlüğünde NATO Kodlandırma Sistemi esaslarına göre
yürütmekle sorumlu makamdır.
9.
Malzeme İsim Kodu (Item Name Code-INC): Otomatik bilgi İşlem sistemleri tarafından
veri değişimlerini kolaylaştırmak için, NATO Kodlandırma Sistemi içerisindeki her bir isme
tahsis edilen, beş karakterden oluşan bir rakam dizinidir.
10. Malzeme Tanımlama Formu (DD–146): NSN’lere ait malzeme tanımlama bilgilerinin
yer aldığı formdur.
11. Malzeme Tanımlama Kılavuzu (MTK) (Item Identıfıcatıon Guıde-IIG):
Kodlandırılacak malzemeler ile ilgili fiziksel ve performans sorularının yer aldığı kodlandırma
kaynak dokümanlarıdır. Kodlandırılacak malzeme için kullanılacak tanımlama formlarının
bulunduğu kılavuzdur.
A-1
TASNİF DIŞI
MSY.:310-8(A)
TASNİF DIŞI
EK-A
12. Millî Firma/Yüklenici Dizini-H4: NCAGE Kodu tahsis edilen yüklenicinin/firmanın
ticari adı, adresi ve iletişim bilgilerinin bulunduğu dizindir.
13.
NATO AC/135: NATO kodlandırma komitesidir.
14. NATO Destek ve Tedarik Ajansı (NATO Supply and Procurment Agency-NSPA):
NATO ülkelerine malzeme, teçhizat ve hizmet tedarik etmek amacıyla 1958 yılında kurulan,
merkezî Capellen-Lüksemburg’ta bulunan bir kuruluştur.
15. NATO İkmal Sınıflandırma Dokümanı (Allied Codıfıcatıon Publıcatıon -ACodP2/H2): İkmal maddelerinin özelliklerine ve fonksiyonlarına göre sınıflandırıldığı kodlandırma
kaynak dokümanıdır. Malzemenin grup ve sınıfının tespitinde esas alınır. Güncelliğinin
takibinin TMKB’nin sorumluluğunda olduğu dokümandır.
16. NATO İkmal Sınıflandırma Kodu (Nato Supply Code- NSC): NSN’de ilk dört
basamak, iki basamaklı grup ve iki basamaklı sınıf numarasının birleşiminden meydana
gelen NATO İkmal Sınıflandırması Kodudur.
17. NATO Kodlandırma Sistemi (NKS): Lojistik faaliyetlerin etkinliğini artırmak, lojistik
destek faaliyetlerinden daha fazla yararlanmak amacıyla; her bir ikmal maddesi için “aynı
tarzda bir sınıflandırma, tanımlama ve isimlendirme yapmak ve bir NATO Stok Numarası
tahsis etmek” üzere tesis edilen ve tüm üye ülkeler tarafından kullanılan bir sistemdir.
18. NATO Kodlandırma Talimatı (Allied Codification Publication- ACodP–1): TMKB ile
KKB’ler tarafından uygulanan NATO ülkeleri ve bu ülkeler arasındaki kodlandırma faaliyetleri
ile ilgili prensipleri ve bilgi işleme şekillerini belirleyen ana dokümandır.
19. NATO Lojistik Ana Referanslar Kataloğu (NATO Master Catalog Of References for
Lojistics -NMCRL): NKS bünyesindeki ülkeler tarafından tahsis edilmiş olan NSN, NCAGE
Kodu ve bunların ihtiva ettiği verileri içeren bir sorgulama programıdır. NSPA tarafından
yayımlanır.
20. NATO Malzeme Tanımlama Numarası (NATO Item Idendification Number- NIIN):
13 haneli NSN’nin ilk 4 hanesinden sonraki 9 hane NATO Malzeme Tanımlama Numarası
(NIIN), tüm imzalayan ülkeler tarafından bir ikmal maddesine tahsis etmek için kabul edilmiş
bir numaradır. 9 haneli olan NATO Malzeme Tanımlama Numarası, ilk iki hanesi MKB için
verilen NATO Kodu ve ilave olarak ilgili MKB tarafından tahsis edilen 7 haneli kayıt sıra
numarasıdır.
21. NATO Onaylanmış Malzeme İsimleri Sözlüğü (Allied Codification Publication ACodP–3/H6): İkmal maddelerinin standart bir yapıda isimlendirilmesi amacıyla kullanılan ve
NATO ülkeleri tarafından müştereken kabul edilen “Onaylanmış Malzeme İsimleri”ni
bulunduran kodlandırma kaynak dokümanıdır. Malzeme ismini tespit için kullanılır. Bu
sözlükte bulunmayan malzeme isimleri için onaylanmamış malzeme ismi kullanılır.
Güncelliğinin takibinin TMKB’nin sorumluluğunda olduğu dokümandır.
22. NATO Stok Numarası (NSN): NATO ve TSK bünyesinde takibi, Kuvvet Komutanlıkları
arasında aktarımı söz konusu olabilecek dayanıklı tüketim malzemeleri kapsamında yer alan
malzemeler için NATO standartlarına göre verilen numaradır.
A-2
TASNİF DIŞI
MSY.:310-8(A)
TASNİF DIŞI
EK-A
23. NATO Ticari ve Kamu Kuruluşu (NATO Commercial And Government Entıty NCAGE) Kodu: NATO ülkelerinde yerleşik firma/yüklenici kuruluşların bilgisayar ortamında
arşivlenmesi amacıyla; ilgili NATO ve NATO üyesi ülkeler tarafından tahsis edilen, 5
karakterli alfabetik-nümerik bir koddur.
24. Onaylanmamış Malzeme İsmi (Non Approved Item Name-NON AIN): ACodP-3’de
bulunmayan ve geçici olarak tanımlanmış malzeme ismidir.
25. Onaylanmış Malzeme İsmi (Approved Item Name-AIN): İkmal maddelerinin bütün
NATO ülkelerinde tek bir şekilde tanımlanması için belirlenen ve ülkelerin MKB’leri tarafından
müştereken kabul edilen standart isimlerdir.
26. Referans Numarası: İmalâtçı veya malzemeyi tasarlayan makam tarafından tahsis
edilen bir üretim maddesini tarif etmek veya bir ikmal maddesini tanımlamak için kullanılan
İmalatçı Parça Numarası, İmalatçı Resim/Çizim Numarası, İmalatçı Model veya Tip
Numarası, İmalatçı Kaynak Kontrol Numarası, İmalatçı Ticari İsmi (İmalatçı malzemeyi
sadece ticari isimle tanımladığında), NATO/Millî Malzeme Tanımlama Numarası (NIIN),
Şartname ve Standart numaraları ve/veya uygun tanımlayıcılar, İdari amaçlı AC135 veya bir
MKB tarafından tanımlanmış.bir numaradır.
27. Segment: Kodlandırma verilerinin tutulduğu, belli alanlara ayrılmış veri yapısına verilen
isimdir.
28. Sistem: Düzenli bir bütün meydana getirmek için düzenlenmiş karşılıklı faaliyetlerle
birleştirilmiş işlem, yöntem ve tekniklerin topluluğudur. Görev otomasyonu yapabilmek için
faklı alt sistemlerden oluşan komple birimdir. Birbiri ile entegreli çalışan alt sistemler
grubudur.
29. STANAG (Standardızatıon Agreement): NATO Askerî Standardizasyon Ajansı
tarafından NATO ittifakına dâhil ülkelerin silahlı kuvvetleri ve NATO Teşkilatları tarafından
yararlanılan malzeme ve hizmetlerle ilgili standardizasyonunun sağlanması amacıyla
hazırlanan anlaşmalardır.
30. STANAG- 3150: Kodlandırma tek tip ikmal sınıflandırma sistemidir. Türkçe Metni, MSB
sayfasında yer almaktadır.
31. STANAG- 3151: Kodlandırma tek tip malzeme tanımlama sistemidir. Türkçe Metni,
MSB sayfasında yer almaktadır.
32. STANAG- 4177: Kodlandırma tek tip veri edinme sistemidir. Türkçe Metni, MSB
sayfasında yer almaktadır.
33. Teknik Doküman: Sözleşme uyarınca idare tarafından yükleniciye verilen bütün proje,
hesaplamalar, üretim/imalat bilgileri (know-how) ve belgeleri ile yüklenici tarafından sunulan
ve idare tarafından onaylanan proje ve benzeri teknik bilgi ve belgelerdir.
34. Tier1 Ülkeleri: 1’inci seviye sponsor ülkelerdir. Tek taraflı olarak yalnızca kodlandırma
talebinde bulunabilirler, kodlandırma işlemi yapamazlar.
35. Tier2 Ülkeleri: NATO Teşkilatının daimi üyeleri dışında olan, ancak NKS’yi kullanan,
kodlandırma işlemini NATO üyesi bir ülke gibi çift taraflı uygulayabilen ülkelerdir.
A-3
TASNİF DIŞI
MSY.:310-8(A)
TASNİF DIŞI
EK-A
36. Türk Millî Kodlandırma Bürosu (TMKB): NATO Kodlandırma Sisteminin, NATO
Kodlandırma Talimatı’nda (ACodP-1) belirtilen esaslara göre uygulanmasından ve ülkesi
adına NATO AC/135 Kodlandırma Grubu Komitesi ile koordinasyondan sorumlu millî
makamdır.
37. Uzman Personel: Bir bilim ve/veya bir meslek dalında konusunda eğitimli, diplomalı,
sertifikalı, bilgili, tecrübeli olan ve/veya işin özelliğine uygun nitelik/yeterliliğe sahip olduğu,
görevlendiren makam tarafından değerlendirilen personeldir.
38.
Yabancı Malzeme: NATO ve Tier2 ülkelerinde üretilen malzemelerdir.
39. Yerli Malzeme: Türkiye’de ve NATO ve Tier2 ülkeleri dışında kalan ülkelerde üretilen
malzemelerdir.
A-4
TASNİF DIŞI
MSY.:310-8(A)
TASNİF DIŞI
EK-(B:E)
(İptal edilmiştir)
(B:E)-1
TASNİF DIŞI
MSY.:310-8(A)
TASNİF DIŞI
EK-F
MALZEME TANIMLAMA TİPLERİ
Malzeme tanımlamasında iki yöntem kullanılır:
(1)
Tarif Yöntemi:
(a) İkmal maddelerinin bu yöntem ile tanımlanabilmesi için, Malzeme İsim
Kodları ve “Malzeme Tanımlama Kılavuzları (MTK) (IIG- Item Identification Guide)” kullanılır.
ACodP–3 dokümanında bulunan ikmal maddelerinin isminin karşısında, o ikmal maddesinin
tanımlanmasını sağlayacak MTK (IIG) numarası da yer alır,
(b) Yaygın kullanımı olan ikmal maddeleri için, ABD Millî Kodlandırma Bürosu
tarafından yayımlanan IIG’lerin tercümeleri TMKB ve KKB’ler tarafından kullanılır,
(c) Tarif Yöntemindeki malzeme tanımlama tipleri ve bu tanımlama esnasında
kullanılacak bilgi kodları hakkında ayrıntılı bilgi NATO Kodlandırma Talimatında (ACodP-1)
bulunur.
(2) Referans Yöntemi: Bu yöntem, malzemeye karşılık gelen onaylanmış veya
onaylanmamış malzeme ismi, malzemenin üreticisi veya temin kaynağının NCAGE Kodu ve
üretici/temin kaynağı tarafından ikmal maddesine verilmiş olan referans (parça) numarasını
kullanarak NSN tahsis etme işlemlerini kapsar.
Tanımlama ve Referans Yöntemleri, aşağıdaki öncelik sırasında malzeme tanımlama
tiplerine ayrılmıştır:
Tip 1 (Tam Açıklayıcı) Malzeme Tanımlama: Tam açıklayıcı malzeme tanımlama;
Onaylanmış Malzeme Adı (The Approved Item Name - AIN) ve Malzeme Tanımlama
Kılavuzu (FIIG)’ndan istifade ile, bir malzemenin onu diğer her bir malzemeden ayıran tüm
temel özellikleri içeren/kapsayan bir tanımlama tipidir.
Tip 1A (Tam Açıklayıcı-Referans) Malzeme Tanımlama: Tip 1A tanımlamada, Tip 1’de
olduğu gibi malzemenin tüm temel özelliklerinin yanında tek bir üreticiye ait referans (P/N)
numarasını da içeren tanımlama tipidir.
Tip 1B (Tam Açıklayıcı-Referans-Açıklayıcı) Malzeme Tanımlama: Tip 1B malzeme
tanımlama, Tip1A tanımlamasına ilaveten ayrıca ayırıcı bir özellik daha içeren tanımlama
tipidir.
Tip 4 (Kısmi Açıklayıcı) Malzeme Tanımlama: Tip1 tanımlaması içinde yer alan malzeme
temel özelliklerinden en az birinin cevaplanmamasını veya malzeme temel özelliklerinden
sadece birinin dahi cevaplanması neticesinde oluşan malzeme tanımlama tipidir.
Tip 4A (Kısmi Açıklayıcı-Referans) Malzeme Tanımlama: Tip 1A malzeme
tanımlamasında olduğu gibi, Tip4 malzeme tanımlamasına ilave olarak tek bir üreticiye ait
referans (P/N) numarasını da içeren tanımlama tipidir.
Tip 4B (Kısmi Açıklayıcı-Referans-Açıklayıcı) Malzeme Tanımlama: Tip 4B malzeme
tanımlama, Tip4A tanımlamasına ilaveten, ayırıcı bir özellik daha içeren tanımlama tipidir.
Tip 2 (Referans) Malzeme Tanımlama: Tip 2 malzeme tanımlama, malzemenin Onaylanmış
Malzeme Adı (The Approved Item Name - AIN) ile ya da AIN mevcut değilse, üretici veya
resmi bir makam tarafından malzemeye verilen parça ismi, referans numarası/numaraları
veya ikmal maddesini tanımlayan standart ya da bir özellik içeren malzeme tanımlama tipidir.
Bu tanımlama yönteminin kullanımı sadece istisnai hallerde olmalı, bu halin dışında mutlaka
diğer tanımlama yöntemlerinin kullanılması tercih edilmelidir.
F-1
TASNİF DIŞI
MSY.:310-8(A)
TASNİF DIŞI
EK-G
ÜLKE KODLARI
NATO Kodlandırma Sistemini kullanan ülkeler ve kullandıkları Ülke Kodları aşağıdaki
tablodadır.
Sıra
no
1.
2.
3.
4
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
NATO Kodlandırma
Sistemine Dâhil Ülke
Almanya
Amerika Birleşik Devletleri
Arnavutluk
Avustralya
Avusturya
Belçika
Brezilya
Bulgaristan
Çek Cumhuriyeti
Danimarka
Estonya
Fransa
Finlandiya
Hırvatistan
Hollanda
İngiltere
Malezya
İspanya
İtalya
Kanada
Güney Kore
Letonya
Litvanya
Lüksemburg
Macaristan
Norveç
Polonya
Portekiz
Romanya
Singapur
Slovakya
Slovenya
Türkiye
Yeni Zelenda
Yunanistan
Rusya
MKB NATO
Kodu
ZG
ZZ
YH
ZA
WB
ZB
YA
WU
WZ
ZS
WE
ZF
WF
WD
ZN
ZK
YW
YB
ZR
ZC
ZH
VD
WI
ZL
WH
ZT
WP
ZP
WR
YJ
WS
WL
ZW
ZE
ZU
YU
G-1
TASNİF DIŞI
NCB
NCAGE
12
00/01
59
66
41
13
19
50
16
22
38
14
58
53
17
99
34
33
15
20/21
37
55
47
28
51
25
43
26
39
32
40
42
27
98
23
57
C***# / D***#
#***#
A***H
Z***#
#***N
B***#
#***K
#***U
#***G
R***#
#***J
F***# / M***#
A***G
A***B
H…#
K***# / U***#
Y***#
#***B
A***#
#***# / L***#
#***F
A***D
#***R
B***#
#***V
N***#
#***H
P***#
#***L
Q***#
#***M
#***Q
T***#
E***#
G***#
A***F
MSY.:310-8(A)
TASNİF DIŞI
EK-Ğ
DD-146 MALZEME TANIMLAMA FORMU ÖRNEĞİ
Ğ-1
TASNİF DIŞI
MSY.:310-8(A)
TASNİF DIŞI
EK-H
NCAGE KODU TAHSİS EDİLEBİLECEK KURUM VE KURULUŞLAR
1.
Tedarik malzemelerinin karşılandığı kaynaklar olan üretim organizasyonlarına,
2.
Üretimini ve satışını gerçekleştirmeseler bile malzemelerin tasarımını kontrol eden
devlet kuruluşları veya ticari organizasyonlara,
3.
Endüstriyel üretim ekipmanı üreten ve endüstriyel fabrika ekipman el kitaplarında
malzemeleri yayınlanan üretici organizasyonlara,
4.
Kendi ülkelerinde veya diğer ülkelerdeki üreticilerin malzemelerinin kendi ülkelerinde
dağıtımcısı ve temsilcisi olanlara,
5.
NATO ve Tier2 sponsor ülkelerin tedarik sistemine giren malzemeleri üreten,
tasarımını/dizaynını kontrol eden ve geliştirilmesinden sorumlu olan kuruluşlara,
6.
Ürünlerin çizimlerini sağlayan üreticilerin bu ürünlerine malzeme tedarik ederek ortaklık
eden üreticilere,
7.
Ulusal ve uluslar arası standartları/özellikleri veya ilgili dokümanları geliştirmeyle
bağlantılı organizasyonlara,
8.
Tasarım faaliyetlerinde bulunan ve standartlar, özellikler ya da malzeme tanımlama
amaçlı bilgi içeren çizimler sağlayan üretim veya lojistik organizasyonlarına,
9.
Hizmet (bakım ve onarım, taşıma, haberleşme, sigorta, araştırma ve geliştirme,
muhasebe, piyasa araştırması, anket, danışmanlık, mimarlık ve mühendislik, etüt ve proje,
harita ve kadastro, imar uygulama, her ölçekte imar planı, tanıtım, basım ve yayım, temizlik,
yemek hazırlama ve dağıtım, sergileme, koruma ve güvenlik, mesleki eğitim, fotoğraf, film,
fikrî ve güzel sanatlar, bilgisayar sistemlerine yönelik hizmetler ile yazılım hizmetler, taşınır
ve taşınmaz mal ve hakların kiralanması, güvenlik, toplantı, organizasyon, sağlık ve benzeri
vb.) sağlayıcılara,
10.
Yeni kurulan veya ilk defa başvuran uygun şartlara haiz kurum veya kuruluşa,
11. Daha önce NCAGE Kodu alan kurum veya kuruluş yeni kurum veya kuruluşlara
ayrıldığında,
12.
Daha önce NCAGE Kodu alan kurum veya kuruluşlar birleştiğinde,
13.
Yeni bir kuruluş NCAGE Kodu olan bir kurum veya kuruluşu bünyesine aldığında,
14.
Kurum veya kuruluşun unvanı değiştiğinde,
15.
Kurum veya kuruluşun yapısı değiştiğinde,
16. NCAGE Kodu olan veya olmayan kurum veya kuruluşlar bir unvan altında ticari
faaliyette bulunduğunda,
17.
Türkiye’de faaliyet gösteren Türk-yabancı ortaklı girişimcilere,
18. Merkezi yurt dışında olan kurum veya kuruluşun; Türkiye’de ticari faaliyet gösteren
imalatçı, şube ve distribütörlerine,
19.
TSK’dan ihale kazanan firma/yüklenici, kurum, kuruluş ve şahıslara,
20.
TSK ilaç listesine kayıt yaptıracak firma, kurum, kuruluş ve şahıslara,
21. TSK’dan ihale kazanmasa bile, NATO Kodlandırma Sistemine dâhil ülkelerin yurt dışı
kaynak arşivlerine (CCR, NAMSA vs. gibi) girmek için başvuracak Türkiye’de faaliyet
gösteren firma, kurum, kuruluş ve şahıslara,
H-1
MSY.:310-8(A)
TASNİF DIŞI
TASNİF DIŞI
EK-H
22. TSK’ya satış yapmasa bile, diğer NATO ülkelerine malzeme satan/hizmet sağlayan
Türkiye’deki firma, kurum, kuruluş ve şahıslara,
23. NATO Kodlandırma Sistemine dâhil ülkelerin silahlı kuvvetlerinden herhangi biri için,
TSK’da kullanılmasa bile, ikmal maddesinin tasarım kontrolünü elinde tutan, Türkiye’deki
firma, kurum, kuruluş ve şahıslara,
24. NATO Kodlandırma Sistemine dâhil ülkelerden birinin silahlı kuvvetleri için ilgili resmî
tedarik makamlarından herhangi biri tarafından tedarik edilen ikmal maddesini sağlayan
Türkiye’deki firma, kurum, kuruluş ve şahıslara,
25. Malzemeleri üreten, tasarımını kontrol eden ve geliştirilmesinden sorumlu olan
Türkiye’deki kamu kuruluşlarına,
26. Şartname, standart, teknik resim gibi ikmal maddelerinin imalatı ile ilgili dokümanların
kontrolünü elinde tutan veya geliştirilmesinden sorumlu olan Türkiye’deki devlet kuruluşlarına
ve belirlenmiş yetkili kurum, kuruluş ve şahıslara,
27. NATO ve NATO ülkelerinin kodlandırma büroları ile CCR ve NAMSA tarafından
NCAGE Kodu alması talep edilen Türkiye’deki firma, kurum, kuruluş ve şahıslara,
28. 3212 Sayılı Kanun kapsamında malzemelerini kodlandıracak Türkiye’deki firma, kurum,
kuruluş ve şahıslara,
29. TSK bünyesindeki askerî fabrikalar, tersaneler, ikmal bakım merkezleri, dikimevleri ve
MSB Ordu İlaç Fabrikası gibi TSK’ya malzeme tedarik eden, hizmet sağlayan ve
üretim/imalat yapan askerî birimlere de talep edilmesi durumunda NCAGE Kodu tahsis edilir.
H-2
TASNİF DIŞI
MSY.:310-8(A)
TASNİF DIŞI
EK- I
NCAGE KODU YAPISI
1. NKS içerisinde firmalar/yükleniciler kayıt altına alınarak yerleşik olduğu ülkeye göre
farklılık gösteren ve NCAGE denilen 5 basamaklı kodlar ile temsil edilirler. TMKB’ce ilk
basamağı “T” harfi olan, sonraki 3 basamağı rakam veya harften oluşan ve son basamağı ise
rakam olan bir kod tahsis edilir.
2. @ harfi, # rakamı ve * harf veya rakamı simgeler. Kullanım biçimleri ülkeden ülkeye
farklılık göstermekte olup, bunlar:
(a) 1’inci basamak belirli bir harfle başlar, 5’inci basamak rakamla biter. Ortadaki 3
basamak harf veya rakamdır(@***#). Türkiye ve Yunanistan bu grupta yer alır. TMKB’ce ilk
basamağı “T” harfi olan, sonraki 3 basamağı rakam veya harften oluşan ve son basamağı ise
rakam olan bir kod tahsis edilir.
(b) 1’inci basamak rakamdır, 5’inci basamak belirli bir harfle biter. Ortadaki 3 basamak
harf veya rakamdır(#***@). İspanya ve Polonya bu grupta yer alır.
(c) 1’inci ve 5’inci basamak rakamdır. Ortadaki 3 basamak harf veya rakamdır. (#***#)
Amerika Birleşik Devletleri ve Kanada bu grupta yer alır.
(ç) 1’inci ve 5’inci basamak belirli bir harftir. Ortadaki 3 basamak harf veya rakamdır
(@***@). Hırvatistan ve Rusya bu grupta yer alır.
(d) NKS’yi kullanan ülkeler ve NCAGE Kodları EK-G’deki tablodadır.
3. Tier1 bir ülke, kendi sistemi içerisinde kendi millî NCAGE kodlarını tahsis edebilir ve
kullanabilir, ancak bu kodlar NATO ve Tier2 ülkeler tarafından tanınmayacaktır. Bu millî
NCAGE kodlarına, NSPA tarafından S Kodu tahsis edilmelidir. NATO, NATO üyesi NKS’yi
kullanan ülkeler ve Tier2 ülkeler, Tier1 NKS’yi kullanmayan ülkelerden NCAGE Kodu istemez
ve kullanmaz, NSPA’dan S Kodu talebinde bulunur.
4. S Kodu, NSPA tarafından NATO Dışı ülkelerde faaliyet gösteren firmalar/yükleniciler için
tahsis edilir ve 5 basamaklı uluslararası S (NCAGE) Kodlarının ilk harfi olarak kullanılır.
Firmalar/Yükleniciler, İtalya haricinde diğer ülkelerdeki MKB’lere NCAGE, NSPA’ya S Kodu
tahsisi için doğrudan başvurabilir.
5. “I” harfi, NSPA tarafından NATO ve Uluslararası kuruluşlar için tahsis edilir ve 5
basamaklı uluslararası I (NCAGE) Kodlarının ilk harfi olarak kullanılır.
6. NCAGE Kodu için ilave olarak harf istendiğinde, (“o” harfi hariç), Millî Kodlandırma
Direktörler Grubu bu istek üzerine atama yapar.
İ-1
TASNİF DIŞI
MSY.:310-8(A)
TASNİF DIŞI
EK- (İ:Ö)
(İptal edilmiştir)
İ-1
TASNİF DIŞI
MSY.:310-8(A)

Benzer belgeler