GENEL HUrUuun

Transkript

GENEL HUrUuun
GENEL
HUrUuun
Universitesi Beytepe Kamp[isti RektdrlUk Binasr 5. Katta bulunan BilimselAragtrrmalar
Birimine teslim edilecektir,
2'
3-
Teklif edilen mala iliSkin olarak teknik
5artnamede yer alan her bir maddeye cevap verilecek
5ekilde "Teknik $artnameye Cevaplar" doki.imanr ve teknik dok[iman veya kataloglar teklif
ekinde sunulacakttr.
Teklifler $artname ekindeki genel hiiki.jmlere gcire verilecektir. Bu hi.lktjmlere
uymayan
teklifler defierlendirme drgr brrakrlacaktrr.
T.C.
HAcETTEpE
uHivensiresi nexrdnlUGU
Bilimsel Aragtrma Projereri Koordinasyon Birimi Koordinatiirriisi.ine
YurutUcusu bulundugum SHD-2016-11077 nolu ve "Fizik
O$retmen Adaylarrnrn GeoGebra Destekli Ogretim
Materyal Geligtirme Surecinin Aragtrrrlmasr" baghklr proje kapsamrnda
aga!rdaki satrnalma/harcama islemlerinin
gergeklegtirilmesi hususunda gere$ini arz ederim.
EGiTiM FAKULTESi
GenelSafin Alma Talebi
SIRANO
1
2
3
MALZEME
Dizustubilgisayarqtr,tateryaffi
kullanrlmasr)
Haricibellek(materyallerinOepotanrn.asrnOa]
MasarlstubilgisayarlUa-eryatterinin-iZftnrnasr,
v,rvr.ayqr \rvrdr'ryarennrn nazrflanmasl,
kontrolu,saklanmasr)
1
Adet
Masatistii Bilgisayar Teknik $artnamesi
f
2.
4.
5.
6.
iglemci dzelliEi olarak: 1.4 GHz,3 MB L3 dnbellege sahip 2.7 GHzgift
gekirdekli
Intel Core i5 iglemci
Bellek rlzelli[i olarak: I GB 1600 MHz LpDDR3 dahili bellek
Dgpolama 6zelli[i olarak: 500 GB (5400-rpm) sabit srirticri
I TB sabit siiriicti, 1 TB Fusion Drive veya256 GB FCIe tabanh flash depolama
Ekran <jzellikleri olarak: IpS teknoloj isine sahip 21.s inq (diyagonal)
l,ED arkadan
aydrnlatmah ekran; milyonlarca renk deste[iyle 1920 xioso gortintirt.it
Grafik Kartr ve video: Intel HD Graphics sbOo, FaceTime HD kamera.
USB girigleri, Kulakhk vb. girig dzellikli, Bluetooth, Wireless ba[lantr
cizellili,
Mikrofon, Hoparkirler, Klavye, Mouse, Trackpad.
\,'lot
iklfu^
*h-r -\,^J.AE)--,
D"",. Dr. S""n., C, r\Jtl,o?.. ?ptt
Taqrnabilir Bilgisayar Teknik gartnamesi
f
,
iglemci 6zelli$ olarak: 3 MB paylagrmh L3 dn bellekli,
1.6 GHzgift gekirdekli Intel
Core i5.
2. Bellek cizellig olarak: 4 GB 1600 MHz LpDDR3 dahili bellek
3. Depolama dzellili olarak: l2g GB flash depolama
4. Ekran dzellikleri olarak: Arkadan LED aydrnlatmah parlak 13,,ekran
5. Qdztintirhikleri:
1344 x 7 56 ve 1280 x 720 piksel, 16:9 en boy oram;
II52 x 720 ve 1024 x640 piksel,
16:10 en boy oram; 1024 x 76g ve g00 x 600 piksel,
4:3 en boy oram
6' Grafik Kartt ve video: Intel HD Graphics 6000 ve Qift ekran ve video yansrtma
7. Kamera: HD kamera
8' USB giriqleri, Bluetooth, Wireles,s-ballantr <izellili, Mikrofon, Hoparkirler, Klavye
ve
Trackpad, Kulakhk vb. giriq dzellikli.
)' f rp t.I+.^ >M".^.+-L* s^A"sf -t *.}il\"^
Harici USB Harddisk Teknik gartnamesi
1.
2.
Bellek kapasitesi: 2 Tb.
Ballantr ttirti: USB 3.0
$oc. 0e. Se.'^o
ll,aV. Zoa 6
C.r
lj,r

Benzer belgeler

olmah,

olmah, 21.5 inq Retina 4K Ekran 3.f fiUz Masaiistii Bilgisayar iq:iur 'l'eknik gartname I

Detaylı

Toplam fiyat yalntz

Toplam fiyat yalntz MtidUrlUgiimtiziin ihtiyacr olan a5a$rda cinsi, miktan ve ozellikleri belirtilen 22ld maddesi gere$i doprudan temin usulu ile temin edilecektir Birim fiyatlarrnrn bildirilmesini rica ederim

Detaylı

ftt O M

ftt O M Ban Yerlegkesi Rek;t0rlttk Binas 32260 ISPARTA Telefon Nu.: (0 246) 2ll 18 24 Faks Nu.: (0 246) 2ll t6 90 e-Posta: [email protected] internet Adresi: www.sdu.edu.tr

Detaylı