Meme Büyütme Ameliyatı:Hastaya Uygun Yöntem

Yorumlar

Transkript

Meme Büyütme Ameliyatı:Hastaya Uygun Yöntem
BÜYÜTME
Hastaya uygun yöntem seçimi
beklentilerin karşılanması
S
Doç. Dr. Can Çınar
Son yıllarda meme büyütme
ameliyatları en sık
gerçekle!tirilen estetik cerrahi
uygulamaları listesinin en
zirvesinde yer almaktadır. Bu
özelli"i ile en sık yapılan estetik
cerrahi uygulamaları arasında
yıllardır zirvedeki yerini kimseye
bırakmayan liposuction
yönteminin bile önünde yer
alamayı ba!armı!tır. Bu istatistik
estetik cerrahi uygulamalarının
yo"un biçimde gerçekle!tirildi"i
aralarında ülkemizinde
bulundu"u ço"u ülke için
geçerlidir. Meme büyütme
ameliyatlarında ortaya çıkan bu
artı! trendi kendi hastalarım için
de geçerlidir. Gerçekle!tiridi"im
vücut !ekillendirme ameliyatları
içinde meme büyütme ameliyatı
ilk sıralarda yer almaktadır.
1
Dı!arıdan bakıldı"ında,
meme büyütme ameliyatının
temel olgusu oldukça basit
görülür: “Memeyi büyütmek ve
!eklini daha iyi hale getirmek için
meme altına meme protezini yerle!tir..”
Ancak, ba!arılı ve
beklentileri hakkıyla
kar!ılayabilecek bir meme
büyütme ameliyatının bundan
çok daha fazlasını gerektirir. Bu
nedenle, kendi prati"imde
muayene ve planlama
a!amasında göreceli olarak daha
fazla zaman ayırdı"ım hasta
grubunun meme büyütme
ameliyatı için ba!vuranlar
oldu"unu söyleyebilirim. Daha
iyi sonuçlara ula!abilmek için,
detaylı bir de"erlendirmenin ve
ameliyat planlamasının rolünün
en az,hatta daha da fazla,
cerrahi/teknolojik geli!meler
kadar oldu"unu ifade edebilirim.
Muayene ve De!erlendirme
Hastalar ne istiyor...
Meme büyütme için
ba!vuran hastlarıma ilk sorum
meme büyütme ameliyatı sonrası
nasıl bir görüntü elde etmek
istedikleridir. Genç hastaların bu
soruya cevabı sıklıkla
ba!langıçtan beri küçük olan
gö"üslerinin büyütülmesidir.
Daha ileri ya! grubunda olan ve
zaten do"um yapmı! olan
hastalar ise bu süreçte ya da kilo
vererek kaybettikleri gö"üs
hacimlerinin yerine konulmasını
ve eski gö"üslerine tekrar
kavu!mayı arzuladıklarını
söylerler.
göğüs estetiği ameliyatları
GÖ!ÜS
DR.CANÇINAR, göğüs büyütme ameliyatı
Ayrıca, hastalarımın büyük ço"unlu"u,
daha orantılı bir vücuda sahip olmak
ve görünümlerini a!ırı dramatik
de"i!iklikler olmadan iyile!tirmek
istediklerini belirtirler. En sık ifade
edilen “çok büyük olmasın do"al
olsun..” iste"idir. Hastalarımın bu
istekleri implant boyutuna karar
verilmesi a!amasında
de"i!ebilmektedir.
Her ameliyat öncesi de"erlendirme de
oldu"u gibi genel sa"lık durumunuzla
ilgili sorulara ek olarak, kullandı"ınız
ilaçlar, ailesel ve bireysel meme kanseri
öyküsü, son mamografi ya da meme
ultrason incelemesi ve gelecekteki
planlarınız arasında çocuk sahibi
olmanın yer alıp almadı"ı gibi ba!ka
sorular da meme büyütme ameliyatı
öncesi konsültasyonun bir parçasıdır.
Gebelik sonrasında gö"üslerde ne gibi
de"i!ikliklerin olabilece"inin hasta ile
tartı!ılması ve açıklanması meme
büytme ameliyatı öncesi hasta ile
yaptı"ım görü!menin önemli bir
bile!enidir. Akılda tutulması gereken
önemli bir nokta, hamilelik sonrası
ortaya çıkabilecek deformasyonların
düzeltilmesi için ek cerrahi i!lemlerin
gerekebilece"i gerçe"idir.
Ayrıca hastanın ya!am tarzı,egzersiz ve
spor geçmi!i, ve kilo verme planı gibi
durumlarında sorgulanması önemlidir.
Bu durumların tamamı meme büyütme
ameliyatı ile ilgili verilecek kararlar
üzerinde do"rudan etkilidir.
Muayene sürecinde hastanın ameliyat
planı ve iyile!me süreci hakkında detaylı
ve do"ru bilgilendirilmesi gerekir.
Hastanın bu süreçler hakkında do"ru
Meme Büyütme Kesileri ve Protez Şekilleri
Meme büyütme ameliyatlarında kullanılacak
kesilerin yerleri ve protez şekil ve büyüklüğünün
ameliyat öncesi planlanması en öenmli
aşamalardan birisidir.
2
“Muayene,değerlendirme
ve planlama aşamasında
hastlarıma en çok zamanı
ayırdığım estetik cerrahi
girişimlerinden birisi
göğüs büyütme
ameliyatıdır. Başarılı ve
beklentileri karşılayan bir
uygulama için bu
gereklidir. İyi bir meme
büyütme ameliyatı
göğüsleri büyütmek ve
şeklini daha iyi hale
getirmek için meme altına
implant yerleştirilmekden
çok daha fazlasını ister...”
Doç. Dr. Can Çınar
bilgiye sahip olması özellikle iyile!me
sürecinin kalitesinin arttırılması
açısından önem ta!ır. Meme protezinin
(implantının) yerle!tirilmesinde hangi
kesinin kullanılaca"ına(meme ba!ı
çevresi,meme altı ve koltuk altı) ve meme
implantının hangi plana(kas altı dual
plan,meme altı) yerle!tirilece"inin
planlaması da önemlidir. Meme
büyütme ameliyatlarında kullanılan
kesiler ba!lıca 3 bölgeden yapılır:(1)
Meme ba!ı çevresi, (2)Meme altı
kıvrımı,(3)Koltuk altı. Bu seçeneklerden
hasta ve planlanan ameliyat için en
uygun olanı tercih edilmelidir. Her 3
kesinin de kendine özgü avantaj ve dez
avantajları bulunur. Benim sıklıkla tercih
etti"im kesi bölgeleri meme altı kıvrımı
ve meme ba!ı çevresidir. Bu iki bölge
protezin yerle!tirilece"i cebin daha
kontrollü hazırlanmasında etkili
tercihlerdir. Ayrıca istenilen boyutlarda
protezin yerle!tirilmesinede kolayık
sa"larlar. #yile!me kalitesi açısından da
oldukça iyi sonuç veren bölgelerdir.
Meme implantının hangi bölgeye
yerle!tirilece"i de önemlidir. Benim
özellikle tercih etti"im plan
(hastalarımın %95’i) kısmi kas altı
plandır. Bu planda meme implantının
üst kısmı gö"üs kası altında yer alırken
alt kısmı meme dokusu altına yerle!ir.
Böylece meme implantının alt kenarı
memenin do"al alt kontürü ile uyumlu
bir pozisyon alaca"ından meme alt
konveks kısmı daha iyi !ekillendirilebilir.
Kas Altı vs. Meme Altı
avantaj vs. dezavantaj
düzle!me görüntüsü anlık olarak ortaya
çıkabilmektedir.
Meme altına yerle!tirilen
protezlerde en önemli avantaj a"rı
seviyesinin az olmasıdır. Ancak, özellikle
yetersiz cilt kalınlı"ına sahip, zayıf
hastalarda meme altı protez
uygulamaları sonrası meme protezinin
kenarlarının belirginle!mesi ile ortaya
çıkan,oldukça rahatsız edici ve do"al
olmayan bir görüntü olu!ma riski
yüksektir. Yine bu planda kapsül
kontraktürü geli!me olasılı"ı daha
yüksektir.
Bu tekni"in en önemli avantajı
meme büyütme ameliyatları sonrası geç
dönemde ortaya çıkabilen kapsül
kontraktürü riskinin az olmadır. Ek
olarak meme implantının kenarlarının
belirgin olmasına engel olarak do"al
olmayan görüntülerin ortaya çıkma
olasılı"ını azaltır. En önemli dezavantajı
ise ameliyat sonrası a"rı düzeyinin biraz
daha fazla olmasıdır. Gö"üs kası a!ırı
geli!mi! hastalarda bu kas kasıldı"ı
zamanlarda implantın üst kenarında
DR.CANÇINAR, göğüs büyütme ameliyatı
3
Ameliyat ve İyileşme Süreci
kaliteli iyileşme
Meme büyütme ameliyatlarında tercih edilen
anestezi yöntemi genel anestezidir. Genel sa"lık
durumunuz iyi ise ameliyat saatinden birkaç saat
önce hastanede olmanız yeterlidir. Güvenli ve
konforlu bir anestezi için ameliyat öncesi en az
sekiz saatlik bir açlık süresi gerekmektedir. Yatı!
i!lemleriniz tamamlanıp odanıza alındıktan sonra
ameliyat öncesi gerekli kan testleri için kan alınır.
Test sonuçlarınız ile birlikte Anestezi uzmanı sizi
odanızda ziyaret ederek anesteziye uygunluk
açısından de"erlendirir ve e"er gerek görürse ek
tahliller ya da konsültasyonlar isteyebilir.
Hastalarım ameliyathaneye alınmadan önce
muayene sürecinde yaptı"ımız planlara uygun
olarak çizimlerinizi yaparım. E"er muayene
sırasında foto"raflarınızı çekmediysem, ameliyat
öncesi foto"raflarınızı çekerim. Ameliyat öncesi
belli açılardan çekilen foto"raflar hem hastalarım
ve hem de benim açımdan sonuçların
de"erlendirilmesinde en önemli yöntemdir.
Meme büyütme ameliyatının ortalama süresi
30-45 dakikadır. Oldukça kansız bir ameliyattır.
Anesteziden uyandıktan sonra ara bakım
(derlenme) ünitesinde bir süre izlendikten sonra
odanıza alınırsınız. Ameliyat sonrası 3-4 saat sonra
bir !eyler yiyebilirsiniz. Ameliyat sırasında ve
sonrasında kullanılan ilaçların etkisi ile hafif bir
yorgunluk halsizlik gibi hislerinizin olması
do"aldır. Bir!eyler yedikten sonra klakıp
dola!manız istenir. Erken hareket ve aya"a kalkma
kaliteli ve hızlı bir iyile!me süreci için en önemli
adımdır.
Ertesi gün hastaneden taburcu olursunuz.
Evde kullanmanız gereken ilaçlar(antibiyotik ve
a"rı kesici) yazılır ve nasıl kullanmanız gerekti"i
size anlatılır. 5. günden sonra banyo yapabilirsiniz.
Hastalarımı ameliyat sonrası 7. günde tekrar görür
ve de"erlendiririm. Eriyebilen cilt altı diki!ler
kullandı"ımdan diki! alınmasına gerek yoktur.
Hafif kol kaldırma egzersizleri ve e"er gerekli
görürsem implant masajı önerebilirim. Hafif
egzersiz ve aktivitelere (yürüyü!, hafif a"ırlık
kaldırma gibi) en erken 3. haftada , daha aktif
egzersizlere ise (jogging, di"er sporlar gibi) 6.
haftadan itibaren ba!lanabilir.
Belirtilmesi gereken di"er bir nokta ise
ameliyat sonrası ilk birkaç hafta meme
implantlarının yarattı"ı üst bölge dolgunlu"unun
biraz abartılı görülebilece"idir. Bu özellikle
ameliyat sonrası dönemde ortaya çıkan !i!liklere
ba"lıdır ve 3-4 haftada normale döner. Bu durum
seçilen implant ve hastanın dokusuna göre de
“Meme büyütme, hasta memnuniyet
oranı en yüksek estetik ameliyatlardan
birisidir. Eğitimli ve tecrübeli ellerce
planlanan ve gerçekleştirilen ameliyat
ve ameliyat sonrası süreçte hastaların
tavsiyelere uyması hem iyileşme
sürecinin kalitesini hem de
memnuniyet oranını arttırmaktadır”.
Doç. Dr. Can Çınar
de"i!iklik gösterebilir. Meme implantlarının
ba!langıçta hafifçe yukarıda konumlanmı! olması
da arzu edilen bir durumdur. #yile!me sürecinde,
!i!lerinde inmesi ile birlikte meme implantları
olması gereken yere yerle!mektedirler. Bu sürece
e"er gerekli görülürse masaj sıklı"ı ve yo"unlu"u
ayarlanarak katkıda bulunulabilir.
Ba!langıçta daha alt seviyeye yerle!mi!
gözüken meme implantlarının daha ileri
dönemlerde yerçekminin de etkisi ile daha da
a!a"ıya kayması söz konsu olabilir. Bu özellikle cilt
dokusu gev!ek hastalarda sık olabilen bir
durumdur. Bu nedenle meme implantının
ba!langıçta bir miktar -sadece bir miktaryukarıda durması iyidir.
Do"ru planlanmı! ve ameliyat sonrası
tavsiyelere uyulmu! bir meme büyütme
ameliyatından 2 ay sonra hastaların büyük bir
kısmı görünümü ve kıvamı do"al gö"üslere
kavu!urlar. Yerle!tirilen implantları vücutlarına
yerle!tirilmi! yabancı bir madde gibi de"il
kendilerinin do"al bir parçasıymı! gibi algılamaya
ba!larlar. Yine bu süre sonunda ameliyat öncesi
dönemde yapabildikleri tüm düzenli aktivitelerine
hiçbir kısıtlama olmaksızın dönebiliriler.
DR.CANÇINAR, göğüs büyütme ameliyatı
“Meme büyütme ameliyatında hastaya
uygun meme protezinin seçimi olmazsa
olmazlardan birisidir. İyi sonuçlara etki
eden koyulan implantın tipi değil seçilen
implantın doğru ve güvenli olmasıdır.
Hasta için en uygun implantın
seçilebilmesi için hastanın beklentileri ve
anatomik özellikleri çok iyi analiz
edilmelidir. Meme cildi kalınlığı, meme
sarkıklığı, meme dokusunun yapısı ve
göğüs kafesinin genişliği gibi hastaya
özgü faktörler meme implantının
seçiminde önemli rol oynar...”
Doç. Dr. Can Çınar
Meme Protezleri
sınıflandırma
Meme büyütme ameliyatlarının planlanmasında meme
protezi seçimi en önemli a!amadır. Günümüzde her hastanın
ihtiyaçlarını kar!ılayabilecek !ekil ve büyüklüklerde
hazırlanmı! meme protezleri mevucttur. Meme implantları
çe!itli özelliklerine göre sınıflandırılır.
Silikon Jel ya da Serum Fizyolojik ile dolu implantlar
Bu implantların ortak özelli"i dı! yüzeylerinin silikon bir
tabaka ile kaplı olmasıdır. Farkları ise bu silikon çevre
tabakanın içinde yer alan içeriktir. Adlarından da anla!ıldı"ı
üzere, silikon jel implantların içerisinde jel formda silikon
bulunur. Serum fizyolojik implantlarda ise bu içerik silkon jel
yerine tamamen sıvı formda olan izotonik solüsyonudur.
Damla ya da yuvarlak implantlar
Damla !ekilli implantların di"er adı anatomik
implantlardır. Bu ismi almalarının nedeni !ekillerinin normal
anatomik meme yapısı ile daha benzer olmalarıdır. Yuvarlak
implantların ise tabanı yuvarlaktır.
Düz ya da pürtüklü yüzeyli implantlar
4
Bu sınıflandırmada dikkate alınan dı! silikon tabakanın
yüzey özelli"idir.
Profil yapısına göre: Dü!ük,Orta,Orta+,Yüksek ve
Yüksek+ implantlar
Projeksiyon kavramı implantın en yüksek yerinin
implant tabanına uzaklı"ını ifade eder. #mplantların
hacimleri arttıkça projeksiyonları da artar. Profil yapısına
göre implant sınıflandırmasının en büyük faydası dar gö"üs
geni!li"i olan hastalarda istenilen projeksiyonun elde
edilmesini sa"lamalarıdır. Taban çapları aynı olan meme
implantlarında yüksek profilli olanların projeksiyon miktarı
daha fazladır.
DR.CANÇINAR, göğüs büyütme ameliyatı
Silikon vs. Serum Fizyolojik Protez
hacim, büyüklük ve şekil
Özellikle yeni jenerasyon silikon jel
protezlerin görünüm ve his açısından serum
fizyolojik potezlere göre daha iyi oldu"una
inanıyorum.
Hastaların büyük ço"unlu"unda silikon jel ile
dolu implantların yumu!ak kıvamlı yapısının
serum implantlara oranla daha iyi kozmetik
sonuçlar yarattı"ını söyleyebilirim. Bu görü!, her
hastada mutlaka silikon jel implant tercih edilmesi
anlamına gelmemelidir. E"er hastanın implantı
hakkıyla örtecek kalitede meme ve kas doksu var
ve hastanın vücut yapısına uygun,çok büyük
olmayan bir implant seçilirse serum fizyolojikli
protezler ile de iyi estetik sonuçlar elde etmek
mümkündür.
Özellikle zayıf ve mevcut meme boyutu A ve
daha küçük olan hastalarda silikon jel implantlar
ile elde edlecek sonuçların serumlu implantlara
göre daha iyi olaca"ını söyleyebilirim. Özellikle
zayıf hastalarda plan olarak kısmi kas altı planın
tercih edilmesi gerekir. Çünkü yetersiz cilt kalınlı"ı
ve meme dokusu nedeniyle meme altına
yerle!tirilmi! silikon jel implantların kenarları
belrigin ve do"al olmayan bir görüntü ile
sonuçlanma olasılı"ı çok yüksektir. Bu hastalarda
kısmi kas altı planında hazırlanan cebe
yerle!tirilen jel implantlar kas kasılmaları sonucu
olu!acak düzensizlklerin önlenmesi açısından da
fayda sa"lar. Bu tip hastalarda kas altına konulmu!
serum fizyolojik implantlarda kas kasılmasına ba"lı
yüzey düzensizlikleri daha çok belirgin olur.
Yeterli meme ve cilt dokusu olan hastalarda,
çok zayıf olmayan ve meme boyutu B olan, serum
Ölçümler
Meme büyütme
ameliyatı planlanırken
hasta üzerinde
yapılması gereken
ölçümler büyüklük ve
şekil açısından en
uygun protezin ve de
yöntemin seçilmesi
açısından büyük önem
arz eder.Meme
başının pozisyonu,
meme tabanı genişliği,
meme başının
çevresi,meme başı
meme altı kıvrım
mesafesi ve meme
dokusunun kalınlığı
gibi değerler ameliyat
öncesi planlama da
mutlaka ölçülmelidir.
5
“Silikon jel protezlerin görünüm ve his
açısından daha iyi olduğuna
inanıyorum. Ancak hastaya uygun
protez seçiminin başarılı bir meme
büyütme ameliyatının temelini
oluşturduğunu belirtmeliyim”
Doç. Dr. Can Çınar
fizyolojikli implantlar tercih edilebilir. Yine yeterli
dokusu olan hastalarda meme altı planda
dü!ünülebilir. Meme altı planın en önemli avantajı
ameliyat sonrası a"rı düzeyinin oldukça az
olmasıdır.
Meme implantlarının büyüklü"üne karar
verirken dikkat edilmesi gereken nokta hastanın
gö"üs kafesi ve cilt esnekli"ine en uygun implantın
seçilmesidir. Öçümler ile elde edilen de"erler bu
konuda önemli fikir verir. E"er dokuların izin
verdi"inden daha büyük bir implant seçilir ise
komplikasyon oranlarının daha yüksek olması
kaçınılmazdır. Do"al olmayan görüntüler sıklıkla
bu nedenle ortaya çıkmaktadır.
Son yıllarda hastaların kafasını karı!tırıan
di"er bir noktada damla !ekilli implantların daha
do"al bir sonuç verdi"i iddiasıdır. Daha öncede
belirtti"im gibi, meme implantının !ekline
hastanın istekleri ve anatomik özelliklerine göre
karar verilmesi gerekir. Yuvarlak ya da damla
olsun, implantlar hastaya uygun seçilirse çok iyi
sonuç verirler. Bu nedenle hastaların protez !ekli
ile ilgili ön yargılı olmaması gerekir.
Meme implantları başlıca 3 plana yerleştirilir
En sık tercih edilen bölge kısmi kas altı ve meme altı
pozsiyonlardır. Tam kas altına yerleştirme yöntemi estetik meme
büyütme ameliyatlarında çok nadir durumlar dışında tercih edilen
bir yöntem değildir.
Protezi yerleştirmek için yapılan kesi nereden apılırsa yapılsın
meme implantının yerleştirildiği plan mutlaka bu 3 plandan birisi
olacaktır. Kısmi Kas altı plan hastalarımın büyük bir kısmında
benim tercih ettiği yöntemdir. Kapsül kontrkatürü riskinin az
olması ve daha doğal bir meme görüntüsü en büyük avantajıdır.
DR.CANÇINAR, göğüs büyütme ameliyatı
6
Meme Büyütme Ameliyatı
riskler ve limitler
Muayene sırasında meme büyütme
ameliyatının potansiyel risklerinin ve limitilerinin
hastalarla detaylı bir biçimde tartı!ılması ve
hastaların bu konuda bilgilendirilmesi gerekir.
Erken komplikasyonlar arasında enfeksiyon,
hematom ve meme ucu his kaybı sayılabilir. Daha
geç dönemde ortaya çıkabilecek komplikasyonlar
ise implant rüptürü, kapsül kontraktürü,implant
malpozisyonu ve kötü yara izidir. Her cerrahi
i!lemin kendine özgü riskleri vardır. Bu riskler
kaliteli bir ameliyat planlaması, tecrübeli ve
e"itimli ellerce gerçekle!tirilmi! titiz bir ameliyat,
iyi bir hasta uyumu ve geli!en teknoloji sayesinde
oldukça kabul edilebilir düzeylerdedir. Ameliyat
sonrası ortaya çıkabilecek istenmeyen durumların
hastalarla açık bir biçimde tartı!ılması ve ortaya
çıkma olasılı"ı çok dü!ükte olsa bu tip durumlar
geli!ti"inde nasıl bir yol izlenece"i hakkında
hastalar mutlaka bilgilendirilmelidir.
Di"er önemli bir konuda emzirme ve meme
kanseri taramalarıdır. Meme protezlerinin bebek
emzirme üzerine olumsuz bir etkisi
bulunmamaktadır. Meme büyütme ameliyatı
sonrası hamile kalan hastalar do"um sonrası
bebeklerini emzirebilirler.
Meme kanseri kadınlarda en sık görülen
kanser türüdür. Bilimsel ara!tırmalar meme
protezlerinin meme kanseri riskini arttırmadı"ını
ve meme kanseri taramalarında meme kanseri
saptanmasını engellemedi"ini açıkça ortaya
koymu!tur.
Meme implantlarının ömrünün ne kadar
oldu"u da en sık sorulan sorular arasındadır.
Meme implantları oldukça uzun ömürlü
implantlardır. Oldukça yüksek teknoloji ile
üretildiklerinden sa"lam ve dayanıklıdırlar. Meme
protezlerinin rüptürü(patlaması) çok nadir görülen
bir durumdur. Silikon jel protezlerin dı!
kabu"unda ortaya çıkan bir hasar sonrası içerideki
jel silikon kıvamından dolayı hemen sızma
yapmaz, bu nedenle meme formasyonu rüptür
sonrası erken dönemde bozulmaz. Silikon jel
protezlerde ortaya çıkan rüptürler MR ile tespit
edilir. Serum fizyolojik protezlerde ise rüptür
olu!tu"una serum dı!arı akar ve implant hemen
söner. Bu nedenle rüptür sonrası meme
formasyonu hemen bozulur. #ster silikon jel ister
serum implant olsun rüptür sonrası meme
implantlarının çıkartılması önerilir. Bu i!lem
sırasında implantlar yenileri ile rahatlıkla
de"i!tirilebilir.
Muayene sırasında yapılan ölçümlere ve
hastanın anatomik yapısına uygun bir meme
implantı seçilirse istenmeyen sonuçların ortaya
çıkma olasılı"ı oldukça dü!üktür. Aynı !ekilde elde
edilecek sonuçların tatmin edici ve güzel olma
olasılı"ı da o derece yüksektir.
Meme büyütme hastalarında dikkat edilmesi
gerekn di"er bir nokta ise meme asimetrisidir.
Meme asimetrisi iki meme arasında !ekil, yerle!im
ve büyüklük açısından fark olması durumu olarak
ifade edilebilir. Ameliyat planlamasında bu durum
mutlaka dikkate alınmalıdır. Bu asimetrinin kabul
edilebilir oranda düzetilebilmesi için ek tekniklere
ihtiyaç duyulabilir.
Orta ve ileri derecede sarkık ve gev!ek meme
dokusu olan hastalarda sadece meme büyütme ile
istenilen sonuçların alınması mümkün olmayabilir.
Bu durumda meme büyütme ameliyatı ile birlikte
meme dikle!tirme(mastopeksi) de yapılması
gerekebilir. Muayene esnasında bu konular hasta
ile detaylı olarak tartı!ılmalı ve hastalar
bilgilendirilmelidir. Bu yöntem meme !eklini basit
bir meme büyütme ameliyatı ile düzelttirmek
isteyen hastalar için sıklıkla moral bozucudur.
Çünkü meme büyütme ve dikle!tirme ameliyatı
daha komplike ve maliyeti daha yüksek bir
ameliyattır. Ancak, ameliyatın daha basit ve çabuk
olması elde edilecek sonuçların iyi olaca"ı
anlamını kesinlikle ta!ımaz. Bu nedenle sonuçların
en iyi olaca"ı yöntem seçilmeli ve uygulanmalıdır.
DR.CANÇINAR, göğüs büyütme ameliyatı
Meme Büyütme Ameliyatı
özet
Meme büyütme ameliyatı en sık uyguladı"ım
en favori ameliyatlarımdan birisidir.
Meme büyütme ameliyatı oldukça kısa,
komplikasyon riskleri oldukça dü!ük,
sonuçların hemen ortaya çıktı"ı bir ameliyattır.
Hasta memnuniyet oranı %90 ların
üzerindedir.
Ameliyat öncesi detaylı muayene,
hastaların beklentilerinin iyi analizi, ameliyat
ve sonrası sürecin tüm adımları hakkında
hastaların do"ru ve detaylı bilgilendirilmesi ve
elde edilen veriler ı!ı"ında güvenli implant
boyutunun seçilmesi, özgün titiz bir ameliyat
planlaması yapılması, ba!arılı ve etkisi uzun
yıllar sürecek bir meme büyütme ameliyatı
için gereklidir.
Doç. Dr. Can Çınar
Plastik ve Estetik Cerrahi
Uphill Towers Residence
A Blok Kat:16 D:93
Batı Atasehir - Istanbul
Telefon: 0 (216) 688 89 99
Telefon: 0 (530) 926 34 18
eposta: [email protected]
web: www.drcancinar.com
Doç. Dr. Can Çınar
1995 yılında İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp
Fakültesi’nden dönem 10.su olarak mezun olup Tıp
Doktoru ünvanını aldı. Aynı yıl girdiği Tıpta Uzmanlık
Sınavında (TUS) sıralamada ilk 10 da yer aldı ve ilk
tercihi olan İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp
Fakültesi Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi
Anabilim Dalı’nda uzmanlık eğitimine başladı. 2000
yılında Amerika Birleşik Devletleri’nde Indiana University
Medical Center, Indianapolis ve The University of
Chicago’da çalıştı. Yaklaşık 6.5 yıl süren Plastik,
Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi eğitimi sonrası 2002
yılında ihtisasını tamamlayarak Plastik ve Estetik Cerrahi
Uzmanı oldu. Aynı yıl TPRECD tarafından düzenlenen
Uzman Deneysel Araştırma Yarışmasında birincilik
ödülünü aldı. Çalışmalarına uzmanlık eğitimini aldığı
İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Plastik
Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Anabilim Dalı’nda
uzman doktor olarak devam etti. Dr. Can Çınar
2007-2009 yılları arasında çalışmalarını ve ameliyatlarını
“Anadolu Sağlık Merkezi-Johns Hopkins Medicine” da
sürdürdü.2007 yılında Estetik Plastik Cerrahi
Derneği’nin Yönetim Kuruluna seçildi ve bu görevini
2009 yılına kadar sürdürdü. 2009 yılında Plastik,
Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi temel alanında
Üniversite Doçenti unvanını aldı. Üyesi olduğu diğer
meslek kuruluşları arasında Türk Plastik Rekonstrüktif
ve Estetik Cerrahi Derneği, Estetik Plastik Cerrahi
Derneği, Çene Yüz Cerrahları Derneği, ISAPS
(Internatonal Society of Aesthetic Plastic Surgery)
sayılabilir.
Dr. Can Çınar’ın ulusal ve uluslararası dergilerde
yayınlanmış, ulusal ve uluslararası bilimsel toplantılarda
sunulmuş çok sayıda bilimsel çalışması vardır. Her yıl
ulusal ve uluslararası bilimsel toplantılara katılmakta ve
ulusal ve uluslararası bilimsel toplantının
düzenlenmesinde görev almaktadır. Dr. Can Çınar
özellikle estetik meme cerrahisi, estetik burun cerrahisi,
liposuction ve vücut şekillendirme, karın germe, yüz
gençleştirme cerrahisi ve kanser sonrası meme
kayıplarının onarımları konuları ile ilgilenmektedir.

Benzer belgeler