Slayt 1 - ESTET.NET

Transkript

Slayt 1 - ESTET.NET
KADIN, HASTALIK VE ĠMAJ
Kanser,meme kanseri
ve plastik cerrahi
Dr. Sıdıka Kurul
Plastik Cerrahi Uzmanı
Ġ.Ü.Onkoloji Enstitüsü
KANSER
HASTA
HASTA
YAKIN
LARI
HASTA
ÇEVRESĠ
M
E
D
Y
A
Radyoloji ( sonucu?)
Patoloji (biyopsi
sonucu?)
Cerrahi onkolog
(birkaç tane olabilir)
Plastik Cerrah
Medikal Onkolog
Radyasyon Onkoloğu
Psiko-onkolog
TANIDAN SONRAUZUN
SÜREN TEDAVĠ GEREĞĠ
http://karikatur.cenkonsoy.com
HAYATI
TEHDİT
EDER
A
YİNELEME
KORKUSU
ÖLÜM
KORKU
SU
ÖLÜM
kanser
B
ESTETİK
KAYIP
FONKSİYONEL
M
KAYIP
Psi
kolo
jik
yan
sıma
NEDĠR ?
KANSER TANISI (VE UZUN TEDAVĠ
SÜRECĠNDE ) KARġISINDA BĠREY …..
Kubler-Ross bu dönemleri
Ģöyle sıralamıĢtır
1. Ġnkar ve izolasyon
2. Öfke
3. Pazarlık
4. Depresyon
5. Kabullenme
YA KANSER MEMEDE OLURSA…..
ĠNVAZĠV DUKTAL KARSĠNOM
53 YAġINDA
ÖLÜM KORKUSU
RT
KT
KRĠZ VE KRĠZ
YÖNETĠMĠ
MEME VE KADIN
- Memeler kadının diĢiliğini ve
cazibesini gösteren organlardır,semboldür.
- Memeler anneliğin ,beslenme(emzirme).
ve üremenin sembolüdür.
- Memeler özellikle, kadına özgü süt ve
hayat veren organlardır.
- Memeler cinsel iliĢkide önemli ve cinsel
duyarlılığı olan organlardır.
Meme kanseri için önerilen
ameliyatların neden olabileceği
endiĢe ve korkuların
kaynaklarını 3 grupta toplanır;
1. Altta yatan hastalıkla, yani
ile ilgili
2. Yapılacak ameliyat ve kaybedilecek
ile ilgili
3. Kadınlık
kaybı ile
ilgili
Özkan,Alçalar
Meme Sağlığı Dergisi 2009 Cilt: 5 Sayı: 2
Kadının hasta organına (MEMESĠNE) verdiği değer
çok önemlidir. Memesini kadınlığı ile eĢdeğer tutan
bir kadının meme kanserine tepkisi de o oranda ağır
olabilir. MASTEKTOMĠYE gösterilen psikolojik
tepkilerin derecesi, kadının memesine iliĢkin algısıyla
yakından ilgilidir. Ġnsan kiĢiliğinin geliĢiminde beden
imajı algısı önemli bir iĢleve sahiptir. Vücut organ ve
dokularının psikolojik sembolik anlamları vardır.
Cinsel kimliğin geliĢmesinde beden imajının algılanma
Ģekli ve atfedilen değerler önemlidir.
TRAVMATİK BİR YAŞANTI: MEME KANSERİ VE
MASTEKTOMİ
Ruşen Nur ARIKAN
Kriz Dergisi 9(1) 39-46,2000
A
HAYATI
TEHDİT
EDER
YİNELEME
KORKUSU
ÖLÜM
KORKUSU
ÖLÜM
Meme
kanseri
ORGAN
KAYBI
ASİMETRİ
B
CİNSEL
İSTEKSİZLİK
BEDEN
ALGILAMASI
EKSİKLİK
HİSSİ
NĠYE
BEN ?
Mastektomi nedir ? memenin
tamamının (DERĠ,MEME
BAġI, MEME DOKUSU )
cerrahi olarak alınmasıdır.
MEME
BAŞI
+
DOKUSU
+
DERİSİ
MASTEKTOMĠ olgularında,
sorunlar; kaygı ve iletiĢim
problemleri
üzerinde
yoğunlaĢmaktadır.
ise hastanın benlik
tasarımı, beden imajı, hastalıkla ilgili korku ve
endiĢe duygularına iliĢkin sorunları ortaya
çıkmaktadır. Kısa sürede,cinsel iliĢkide,
evlilikte, sosyal ve beĢeri iliĢkilerde olumsuz
etkiler görülmektedir. Daha uzun vadede
eksternal (sütyen) protez ve kıyafete iliĢkin
sorunlar gündeme gelmektedir.
Mastektomi olgusu. Kalan meme büyük,
sütyensiz dolaĢmak zor,protez ağır, vücut
dengesini sağlamak sıkıntılı
Mastektominin kadının seksüel yaĢantısı
üzerinde de önemli etkileri vardır. Meyer
ve Aspergen (1988) tarafından yapılan bir
araĢtırmada meme ameliyatı geçirmiĢ
kadınların %24'u sekse karĢı ilgilerinin
azaldığını, %17'sı memenin ellenmesinden
kaçınmak ve karanlıkta birleĢme gibi
memeleriyle ilgili cinsel alıĢkanlık
değiĢimi olduğunu bildirmiĢlerdir
Meme rekonstrüksiyonu
ORGAN
KAYBI
Meme
kanseri
Psikolojik
sorunları
engeller mi
KISMEN
İZ
ASİMETRİ
B
CİNSEL
İSTEKSİZLİK
YAMA
BEDEN
ALGILAMASI
EKSİKLİK
HİSSİ
ĠMPLANT
OTOJEN DOKU
TRAM
LD FLEP
SIRT KASI +BALON+PROTEZ
1990
MEME DERĠSĠNĠN KORUNMASI
EĢ zamanlı meme rekonstrüksiyonu
ORGAN
KAYBI
Meme
kanseri
Psikolojik
sorunları
engeller mi
KISMEN
YARA
İZİ
SİMETRİ ?
B
CİNSEL
İSTEKSİZLİK ?
MEME
BAŞI
BEDEN
ALGILAMASI ?
EKSİKLİK
HİSSİ ?
DERĠ KORUYUCU MASTEKTOMĠ,LD FLEP
ĠLE Eġ ZAMANLI MEME ONARIMI
DERĠ KORUYUCU MASTEKTOMĠ ,TRAM
FLEP ĠLE Eġ ZAMANLI ONARIM
SOL MEME DIġ KADRANDA
MEME KANSERĠ,ÖNCE
KEMOTERAPĠ,
DERĠ KORUYUCU
MASTEKTOMĠ+ PROTEZ ĠLE
MEME ONARIMI
VE RADYOTERAPĠ SONRASI
MEME BAġININ KORUNMASI
NEOADJUVAN KT ,NIPPLE SPARING
MASTEKTOMĠ,Eġ ZAMANLI 295 CC GEL MEME
PROTEZĠ
375 CC PROTEZ ĠLE Eġ ZAMANLI MEME
ONARIMI
325 CC
PROTEZ
430 CC
BALON
MEME REKONSTRÜKSĠYONU
Meme onarımının beden imajı algısını olumlu etkilediği
belirtilmiĢtir .
Bu uygulama bütünlük
hissini arttırmaktadır.
ameliyat sonrası cinsel uyum ve doyumda,
Bazı yazarlar kemoterapi
ve radyoterapinin, cinsel istek üzerinde olumsuz etkisi
olduğunu belirtmiĢlerdir.
KLASĠK MASTEKTOMĠ
Sadece
tümörün
alınması
MEME
KORUYUCU
CERRAHĠ
memenin şekillendirilmesi
breast remodeling
“oncoplasticsurgery”
Sağ meme baĢı arkasında kanser,memenin
korunması
SOL MEME ALT ĠÇ KADRANDAKĠ TÜMÖRÜN
ALINMASI ĠLE BĠRLĠKTE MEME KÜÇÜLTME
SONRASI KEMOTERAPĠ VE
RADYOTERAPĠ
Memenin korunması
Yapılan araĢtırmalarda memenin korunarak
ameliyat edilmesi kadının diĢilik kimliğini ve
vücut görüntüsünü kabullenmeyi
kolaylaĢtırdığı, ancak psikolojik kaygı,
psikiyatrik bozukluk aile uyum ve
mutluluğu cinsel iliĢki sıklığı ve cinsel uyum
açısından total mastektomı ve parsiyel
mastektomi grupları arasında anlamlı bir
farklılık olmadığı görülmektedir
SONUÇ
Ameliyat öncesi,hasta ve ailesini bilgilendirmenin
ve psikososyal desteğin kaygıyı azalttığı, hastanın
uyumunu ve tedaviye katılımını kolaylaĢtırdığı
çeĢitli yayınlarda belirtilmektedir
Psiko-onkoloji hastalarının tedavi ve bakımı için
önemlidir. Psiko-onkoloji uygulamalarında ekip
çalıĢması ve düzenli takip , kanser hastalarının
dinamiklerini anlamayı kolaylaĢtıracak
ve bu hastaların psıko-sosyal uyumlarına önemli
katkıda bulunacaktır
TEŞEKKÜRLER