Axor ‹nflaat

Yorumlar

Transkript

Axor ‹nflaat
Zorlu ifllerin arkas›ndaki güç.
Axor ‹nflaat
Güçlü olan kazan›r!
Maden ocaklar›, da¤ bafl›ndaki hafriyat iflleri, tonlarca kum, çak›l, tafl, haz›r beton, kayalar, dik yamaçlar,
afl›lmas› zor rampalar… ‹nflaat ifli güçlü olmay› ve her türlü zorlukla mücadele etmeyi gerektirir. Karfl›n›za
ç›kabilecek engeller, ancak güçlü bir destekle afl›l›r. Üstelik, zorlu engelleri aflarken bir de ekonomik ve rahatsa,
böyle bir kamyonla her ifl baflar›l›r.
Az yak›tla yüksek performans, ileri teknolojiye dayanan güvenlik, uzun ömür ve dayan›kl›l›k, a¤›r inflaat
koflullar›nda kullan›lacak araçlar için aranan ortak özelliklerdir.
Arac›n kabin ergonomisi ve ferahl›¤›, kullan›m kolayl›¤›, koltuklar›n sa¤l›¤a uygun ve dinlendirici olmas› gibi
özellikler ise sürücünün çal›flma performans›n› art›ran ve bu sayede toplam verimlili¤i yükselten en önemli
etkenlerdir.
Firman›z›n istedi¤i güç ve sürücünün performans›n› art›ran konfor, hepsi ve çok daha fazlas› üstün Axor ‹nflaat
kamyonlar›nda var!
Axor ‹nflaat kamyonlar›, Aksaray'daki kamyon fabrikas›nda* zorlu güvenlik flartlar›n› karfl›layan ileri
Mercedes-Benz teknolojisiyle üretilir. Türkiye'deki sat›fl›n›n yan› s›ra Avrupa ülkelerine de ihraç edilir.
* Mercedes-Benz Türk A.fi.'nin Aksaray'daki kamyon fabrikas›, 1994 y›l›nda Türk otomotiv ana sanayiinde ISO 9002 Kalite Belgesi’ni alan ilk üretim tesisidir. 2003'te ISO
16949 Otomotiv Standard›’n› da alarak mevcut sistemini bir ad›m ileriye götürmeyi baflarm›flt›r. Daimler'in Almanya Wörth'teki kamyon fabrikas›yla ayn› teknoloji ve
standartlarda, eflit kalitede üretim yapan Mercedes-Benz Türk Aksaray fabrikas›, 2001'de Orta ve Do¤u Avrupa ülkelerine, 2003'te ise Bat› Avrupa ülkelerine ihracata
bafllam›flt›r. Mercedes-Benz Türk'ün yan sanayicileri ise, ürünlerin ve ürün kalitesinin eflitlenmesi ile Daimler'in Almanya'daki kamyon fabrikas›na parça verme olana¤›na
kavuflmufltur.
3
Her flantiyeye girer.
fiantiyelerdeki farkl› uygulamalar, tüm kullan›m amaçlar›na uygun inflaat
araçlar› gerektirir. Axor ‹nflaat kamyonlar›, farkl› ifllere uyumlu yap›lar›yla
her ihtiyac›n›za uygun çözümler sunar.
Axor 3340 K ve 4140 B, Türkiye'de üretilen en güçlü inflaat kamyonlar›d›r.
Mercedes-Benz Türk taraf›ndan üretilen di¤er inflaat kamyonlar›nda
bulunan tüm üstün özelliklere sahip olmalar›n›n yan›nda, iflinizi
kolaylaflt›ran müthifl bir performansa da sahiptirler. Türkiye'de üretilen
ilk 400 BG inflaat araçlar› olan Axor 3340 K ve 4140 B, tüm dünyaya
ihraç edilmektedir.
• Axor, dört farkl› aks konfigürasyonu, iki farkl› motoru, yatakl› ve yataks›z iki
farkl› kabin seçene¤i* ile de¤iflen ihtiyaçlara uyum sa¤lar.
* 2529 K ve 2529 KL tipleri.
** 3029, 3340/3600, 4140 tipleri
4
• ‹leri teknoloji ürünü sa¤lam ve dayan›kl› motorlar›, Axor'u kendi segmentinde
periyodik bak›m aral›¤› en uzun olan kamyon yapar. Axor servise gitmek
yerine çal›fl›r, sahibine masraf ç›karmaz.
• Axor ön alt koruma sac›**, engebeli yollarda arac›n radyatörünün yere
vurmas›n› engeller. Motordan ç›kan s›cak havan›n tozlu ortamlarda toz
kald›rmas›n› azalt›r.
Yat›r›mlar›n›z Axor ile güvende.
‹nflaat arac› sat›n almak önemli bir yat›r›md›r. Zor çal›flma koflullar›ndaki
yüksek performans›, tafl›d›¤› yük ve üstün sürüfl güvenli¤i sa¤layan
geliflmifl teknolojisiyle Axor ‹nflaat kamyonlar› yapaca¤›n›z yat›r›m› en
iyi flekilde ve en uzun süre korur. Axor ‹nflaat kamyonlar›, iflinize
yapabilece¤iniz en iyi yat›r›md›r.
Kolay bak›m!
Güvenli sürüfl!
‹htiyaçlar›n›za göre donat›lan Axor ‹nflaat kamyonu ile yetkili servise daha az
gider, daha az para ve zaman harcars›n›z.
• Axor ‹nflaat kamyonlar›; d›fl kabin tasar›m özellikleri sayesinde, gerek flantiyelerin yo¤un
toz ve çamurlu ortam› gerekse ya¤murlu ve karl› hava flartlar› gibi sürücünün yol
görüflünü azaltan sorunlar› minimuma indirir.
• Gide gide bitmeyen garanti: Axor ‹nflaat kamyonlar›nda garantinin süresi 2 y›l, kilometre
s›n›r› yok. Garanti süresi boyunca serviste elinizi cebinize götürmek yok.
• Axor ‹nflaat kamyonlar›, standart olarak sunulan “Telligent Bak›m Sistemi” ile ne zaman
servise gitmesi gerekti¤ini kendisi söyler. Böylelikle periyodik bak›mlar›n, zaman›ndan
evvel gerçeklefltirilmesinin önüne geçilerek zaman ve paradan tasarruf sa¤lan›r.
• Çelik tamponlar, üç parçal› olarak üretilir. Böylece, sadece gerekli parça yenisiyle
de¤ifltirilir. Arac›n serviste kalma süresi ve yedek parça maliyeti azal›r. Olas› ufak tefek
hasarlar, en az masrafla atlat›l›r.
• Axor'lar›n üstün ayd›nlatma sa¤layan fleffaf halojen farlar› önden aç›larak ampülleri
kolayca de¤ifltirilebilir. Sürüfl güvenli¤i kesintiye u¤ramaz, zaman kayb›n›n önüne geçilir.
• Axor'un rüzgar kanallar›, özellikle ya¤›fll› havalarda kap›lar› ve kap› kollar›n› temiz tutar.
• Ön sütundaki spoilerler, ya¤›fll› havalarda cam ve aynalar› temiz tutarak daha iyi bir
görüfl kazand›r›r. En kötü hava ve yol flartlar›nda dahi sürüfl güvenli¤i azalmaz.
• Axor'un sa¤ ve sol camlar›yla yan aynalar› elektriklidir. Sürücü kabin içinden, kap›lara
yerlefltirilmifl kumanda dü¤meleriyle istedi¤i gibi ayarlayabilir. Aynalar›n ›s›tmal› oluflu,
bu¤ulanma ve buzlanma sorununu ortadan kald›r›r. Sürücü taraf›ndaki aynaya ilave
edilen genifl aç›l› ayna sayesinde, kör nokta riski neredeyse ortadan kalkar.
• Muavin taraf›ndaki kald›r›m aynas› ve ön taraftaki ön tampon aynas›, arac› park ederken
güvenlik ve kolayl›k sa¤lar, olas› hasarlar›n önüne geçilir.
5
Sürücülerin arad›¤› ergonomi
ve konfor
Uzun süre araç kullanmak, sürekli iyi bir yol görüflü ve sürüfl hakimiyeti sa¤lamaya çal›flmak,
kötü hava ve yol koflullar›yla mücadele etmek, arac›n dilinden anlamak ve sorunlar› tek bafl›na
çözmek gibi zorunluluklar sürücünün gücünü tüketir.
Axor ‹nflaat araçlar›, sürücülerinin karfl›laflt›¤› zorluklar›, teknolojiye, ergonomiye ve tasar›ma
dayanan konfor özellikleri ile aflar, Axor'lar kendi verimlerine ek olarak sürücülerin de
performans›n› art›r›r.
6
• Axor'da, hava süspansiyonlu koltuklar›n yüksekli¤i sürücüye göre en
uygun pozisyona kolayl›kla ayarlanabilir. Hidrolik direksiyonda ise
hem e¤im hem de yükseklik ayar› yap›labilir. Böylece Axor, uzun
yolda dahi sürücüsünü sarsmaz, yormaz ve daha iyi yol hakimiyeti sa¤lar.
• Ön konsoldaki bas›nçl› hava ba¤lant›s›, araç içini bas›nçl› hava ile
temizlemek isteyen sürücülere kolayl›k sa¤lar ve h›z kazand›r›r. Sürücü,
fazla u¤raflmadan sa¤l›kl› bir çal›flma ortam›na kavuflur.
• Axor'da, gösterge tablosundaki grafik menü, arac›n donan›m› ve teknik
durumu hakk›nda bilgi verir. Olas› bir ar›za halinde bu menüden bilgi
alan sürücüler, duruma hemen müdahale edebilir. Erken teflhis edilen
ar›za, daha büyük sorunlara yol açmadan saptan›p giderilir. Sürücü de,
filo sahibi de olas› sorunlar› bafltan önlemifl olur.
• Sürücüye dönük aç›l› ön gö¤üs, ergonomik yap›s›yla kullan›m kolayl›¤›
sa¤lar. Küresel hava ç›k›fl kanallar›, kabin içindeki havaland›rmay› art›r›r
ve yan camlardaki bu¤ulanmay› önler. Kabin içindeki hava h›zla tazelenir,
aynalar daha net görülür. Park freninin ön konsolda bulunmas› sayesinde,
sürücü kabin içinde daha rahat hareket eder.
arac›n tampon ve basamaklar› hasar görmez. Kap› yan›ndaki çift tarafl›
tutamaklar, sürücünün inip-binmesini kolaylaflt›r›r.
• ‹ç kabinde 24 ve 12 volt gücünde elektrik ba¤lant›s› vard›r. Sürücü
istedi¤inde, su ›s›t›c›s›, cep telefonu flarj cihaz› gibi cihazlar› kabin içinde
kullanabilir.
• Kabin içi ayd›nlatma lambalar› sayesinde sürücü, ihtiyac›na göre istedi¤i
miktarda ›fl›¤a kavuflur.
• Sa¤ ve sol yanlara konan tutamaklar, uygun yükseklikteki basamaklar
ve rahatça aç›lan kap›lar, sürücülerin inifl-biniflini kolaylaflt›r›r.
• Kullan›m alan› genifltir. ‹lave gözler ve ceplerle kabin içi her zaman
düzenlidir. Axor'un kabininde, farkl› ifllevleri olan birçok cep ve göz,
sürücünün evrak ve eflyalar›n› organize eder. Kap› içindeki cep 1,5 litrelik
bir su fliflesini alabilir.
• Park freni, radyo/CD/mp3 çalar ve takograf›n kullan›m› çok daha kolayd›r.
Sürücü, dikkati da¤›lmadan kabin içinde istedi¤i her yere ulaflabilir.
• Axor'un kap›lar› genifl aç›l›r. Alçak basamaklar› kaymaz. Hareketli en alt
basamaklar ve inflaat tipi yüksek tampon sayesinde flantiye koflullar›nda,
7
Kârl› yat›r›mlar›n güçlü orta¤›.
A¤›r flantiye ifllerinde güç önem kazan›r. Axor ‹nflaat kamyonlar›n›n motor hacmine göre
çok yüksek olan torklar›, performans ve düflük yak›t tüketimini bir araya getirir.
Yüksek çekifl gücü, performans ve düflük yak›t tüketimini bir araya getiren Axor'da
motorun torku, hacmine göre çok yüksektir. Birbiriyle %100 uyumlu orijinal
Mercedes-Benz aktarma organlar› ile daha az yak›t harcar. Gücünü yüksek fren bas›nc›ndan
Axor ‹nflaat kamyonlar›nda seri olarak sunulan klima sürücüye maksimum konfor
• Axor ‹nflaat araçlar›nda OM 906 LA (Euro V) 238 ve 286 BG ve OM 457 LA (Euro V) 360 ve 401
BG ak›ll› motor bulunur.
• Silindir bafl›na 3/4 supapl› motor, yak›t sarfiyat›n› ve emisyon de¤erlerini iyilefltirir.
• Motor kay›fl›n›n gerginli¤i otomatik ayarl›d›r.
• EDC sistemi sayesinde, motor elektronik olarak kumanda edilebilir.
• Axor'da 238 ve 286 BG motorlarda G131-9 çarpmal› mekanik flanz›man, 360 BG motorlarda
G221-9 çarpmal› mekanik flanz›man, 401 BG motorlarda ise G240-16 çarpmal› ve buçuklu mekanik
flanz›man kullan›lmaktad›r. Motor, flanz›man ve akslar Mercedes-Benz üretimi olup birbirleriyle
%100 uyumludur.
• Standart olarak sunulan fianz›man Ya¤› So¤utucusu sayesinde flanz›man›n ›s›l yüklenmesi azal›r.
Böylece, ya¤ de¤iflimlerinden kaynaklanan bak›m masraflar› düfler.
• Ön ve arka* aks stabilizatörü, arac›n virajlarda savrulmas›n› önleyerek her türlü yolda güvenli
yolculuk sa¤lar.
• Hidrolik debriyaj pedal› hafiftir.
• Anahtar tasar›m› sa¤lam ve kullan›fll›d›r.
• 10 bar bas›nçla çal›flan fren sistemi sayesinde, pedala bas›ld›¤›nda frenleme etkisi çok seri geliflir.
• ALB fren sistemi, kamyonun tafl›d›¤› yükün a¤›rl›¤›na göre frenin gücünü ayarlay›p ideal frenlemeyi,
ABS fren sistemi ise tekerleklerin k›zaklanmas›n› önleyerek her türlü yol koflulunda arac›n sürücünün
kontrolünde kalmas›n› sa¤lar.
• Damper montaj›na uygun K tipi araçlarda flanz›man üzerinde PTO, beton mikser montaj›na uygun
B tipi araçlarda ise motor güç ç›k›fl› elastik kavrama ve devir kontrol sistemi (PSM) standart donan›ma
dahildir.
• Axor'un patentli motor freni sayesinde fren balatalar›, diskler ve kampanalar çok daha uzun süre
dayan›r. Motor freni, direksiyonun sa¤›ndaki kol ile kolayca kumanda edilir. Kol çekili dahi olsa,
gaza bas›ld›¤› anda motor freni devreden ç›karak bo¤ulmay› önler. Motor frenine entegre dekompresyon
8
sa¤lamaktad›r. Alan etkili ve kuvvetli frenleri, fren gücü da¤›l›m›n› iyilefltiren ALB sistemi
ve tekerleklerin bloke olmas›n› önleyen ABS sistemi sayesinde sürüfl güvenli¤i en üst
düzeye ç›kar.
Güçlü, dayan›kl›, uzun ömürlü Axor ‹nflaat kamyonlar›, son derece uzun servis bak›m
aral›¤›, düflük yak›t sarfiyat›, onar›m kolayl›klar› ve sürücünün performans›n› art›ran
konforuyla iflletme maliyetlerini düflüren ekonomik araçlard›r.
valfi sayesinde motorun bo¤ulmas› uzun rampa inifllerinde de engellenir. Böylece motor freni,
istenildi¤i kadar uzun süre, motor hiçbir olumsuz etkisi olmaks›z›n kullan›labilir. 401 BG gücündeki
motorlarda Temposet/Tempomat sistemleriyle birlikte kullan›labilen motor freni sayesinde rampalar›
h›zl›, emniyetli ve ekonomik olarak inmek mümkündür.
• Bas›nçl› hava sisteminde yer alan ›s›tmal› hava kurutucusu, fren sisteminde nem oluflmas›n› ve
frenlerin donmas›n› engeller.
• Axor'da bulunan ›s›tmal› su ayr›flt›r›c›s›, mazottaki suyu ay›rarak motoru korur.
• Axor'un hidrolik kriko ile 67 derece aç›yla öne devrilebilen kabini sayesinde motora kolayca ulafl›l›r.
Kabin devrikken bile motor çal›flt›r›labilir.
* Arka aks stabilizatörü 1829 K, 3029 B, 3340 K, 3236 ve 4140 B'de standart, 2529 K, 2529 KL ve 3029 K'da opsiyoneldir.
Mercedes-Benz Sat›fl Sonras› Hizmetleri
Fark› yaratan sadece ileri teknoloji ürünü araçlar›m›z de¤il, ayn› zamanda sundu¤umuz “Sat›fl Sonras› Hizmetleri”dir.
Mercedes-Benz Türk taraf›ndan, sat›fl sonras› hizmetlerine yönelik teknik ve davran›flsal e¤itimleri sertifikaland›r›lm›fl
servis personelimiz, Mercedes-Benz araçlar›na özel el aletleri ve atölye ekipmanlar› ile tam donan›ml›, en üst düzeyde
onar›m kalitesini ve en h›zl› servisi size birlikte sunmaktad›r. Mercedes-Benz Türk, Daimler’in global lojistik altyap›s›
sayesinde, orijinal yedek parçalar› en k›sa sürede temin etmekte, tüm bayi ve yetkili servislerinde ihtiyaç duydu¤unuz
anda bulman›z› güvence alt›na almaktad›r. Mercedes-Benz Sat›fl Sonras› Hizmetleri, bünyesindeki tüm faaliyetlerini
en güncel teknik ve en üst kalite seviyesinde sunmak için sürekli gelifltirmekte ve hizmetlerini, Türkiye’nin dört bir
yan›ndaki bayi ve yetkili servisleriyle Mercedes-Benz araç sahiplerine ulaflt›rmaktad›r.
Mercedes-Benz Orijinal Yedek Parçalar›
Arac›n›z, Mercedes-Benz orijinal yedek parçalar› ile ilk günkü kadar yeni kal›r. Mercedes-Benz kalite standard›nda holograml›
ve garantili yedek parçalar, arac›n›z›n uzun ömürlü iflletiminin güvencesidir.
Mercedes-Benz 24h Yol Yard›m Hizmeti
Size, oluflabilecek bir ar›za durumunda, y›l›n her günü 24 saat kesintisiz hizmet veren bir yol yard›m servisidir.
Mercedes-Benz 24h Ça¤r› Merkezi Türkiye’nin her yerinden :444 62 44
Size Özel Servis Sözleflmeleri
Arac›n›z›n veya filonuzun çal›flma flartlar› çerçevesinde bak›m (ve afl›nt› parçalar›) maliyetlerini, sizin belirleyece¤iniz süre
boyunca sabitleyebilirsiniz. Tüm servislerimizde ayn› flartlarda geçerli avantajl› sözleflmeler ile bak›mlar›n›z› bize b›rak›n.
Gide Gide Bitmeyen Garanti
Arac›n›z›n fatura tarihi ile bafllayan garanti süresi, kilometre s›n›r› olmaks›z›n iki y›ld›r. Genel garanti flartlar› ve standart
garantinize ek olarak, onar›m sözleflmeleri (uzat›lm›fl garanti) hakk›nda detayl› bilgiyi bayi ve yetkili servislerimizden alabilirsiniz.
“Sonradan Montaj” Donan›m Paketleri
Mercedes-Benz kamyon veya çekicinize orijinal donan›m eklemeniz mümkün. Güncel montaj paketleri listesi için en
yak›n›n›zdaki bayi veya yetkili servisimiz ile irtibata geçmeniz yeterli.
Araç Aksesuarlar› ve MB Collection
Kamyonunuzdan beklentileriniz ne kadar çeflitli ise Mercedes-Benz'in sundu¤u orijinal aksesuarlar da o kadar çok yönlüdür.
Araç içi veya d›fl›, ifllevsel, ergonomik ve estetik detaylar ihtiyac›n›za göre tasarland›.
Mercedes Service Card
Avrupa'n›n neresinde olursan›z olun, Mercedes Service Card ile acil servis ihtiyac› durumunda "ödeme garantisi" hizmetinden
faydalanabilirsiniz. Mercedes Service Card baflvuru formlar› yetkili servisler ve www.mercedes-benz.com.tr'de.
9
10
Mercedes-Benz Finansal Hizmetler
Daimler Financial Services, 40'a yak›n ülkede Daimler Grubu araçlar›na özel finansman deste¤i sa¤lamaktad›r. Grubun Türkiye operasyonlar›n› yürütmek üzere 2000 y›l›nda
kurulan Mercedes-Benz Finansman Türk A.fi. ile grup araçlar›na finansman deste¤i, 2001'de kurulan Mercedes-Benz Finansal Kiralama Türk A.fi. ile finansal kiralama,
2008'de kurulan Mercedes-Benz Sigorta Arac›l›k Hizmetleri A.fi. ile sigorta hizmetleri sunmaktad›r. Mercedes-Benz Finansal Hizmetler ile “Tek Noktada Tam Hizmet”in
sundu¤u tüm avantajlardan yararlanarak ihtiyaçlar›n›za ve gelirinize en uygun ödeme plan› ile kamyonunuza rahatl›kla sahip olabilirsiniz.
Hayallerinizdeki araca sahip olman›n en uygun seçenekleri:
Ödeme Planlar›:
Finansman
Bayi noktalar›m›zda arac›n›z› seçti¤inizde yorulmadan kredi baflvurunuzu da yapabilirsiniz.
Finansman
Mercedes-Benz Finansal Hizmetler’in Standart Ödeme Plan›, +3 Finansman Ödeme
Plan›, Mevsimsel Ödeme Plan› ya da Üstyap› Ödeme Modeli gibi birbirinden farkl› ödeme
plan› alternatiflerinden birini tercih etti¤iniz takdirde kredinizi gelirinize ve ihtiyaçlar›n›za
Standart
Ödeme Plan›
en uygun koflullarla kullanaca¤›n›zdan emin olabilirsiniz.
Finansal
Kiralama
2. El
Finansman
Sigorta
Finansal Kiralama
Hayallerinizdeki Daimler Grubu araçlar›ndan birini al›rken finansal kiralama
alternatifini tercih etti¤iniz ilk an kazanmaya bafllayabilirsiniz. Mercedes-Benz
Finansal Hizmetler’in Standart Ödeme Plan›, +3 Finansman Ödeme Plan›,
Mevsimsel Ödeme Plan› ve Üstyap› Plan› paketlerinden birini tercih edebilir,
vade sonunda ödemeleriniz bitti¤inde küçük bir bedel karfl›l›¤›nda arac›n›z›
devralabilirsiniz.
2. El Finansman
2. El Daimler Grubu araçlar›ndan birini almay› düflünüyorsan›z, 2. El Finansman
sizin için en uygun seçenek. Arac›n›za Mercedes-Benz Finansal Hizmetler’in
sundu¤u avantajlardan yararlanarak sahip olabilirsiniz. Tek yapman›z gereken,
bir yetkili bayimize u¤rayarak finansal hizmet alternatiflerimizden birini seçmek.
Sigorta
Hayallerinizdeki araca piyasadaki klasik alternatiflerden farklı olarak tek
poliçeyle üstelik dört yıla kadar kasko yapabilme imkanıyla sahip olmak istemez
misiniz? Mercedes-Benz Kasko’nun “yıldızım” paketi ile aracınızın hakketti¤i
korumayı sa¤layabilirsiniz.
+3 Finansman
Ödeme Plan›
Standart Ödeme Plan›
Geliriniz sabit ve düzenli ise Standart Ödeme Plan› tam size göre olabilir.
Seçti¤iniz vade boyunca, ayl›k tutar› sabit geri ödemelerle diledi¤iniz araca
sahip olabilirsiniz. Standart Ödeme Plan› ile “Standart D›fl›” bir yaflam›
planlayabilirsiniz.
+3 Finansman Ödeme Plan›
+3 Finansman Ödeme Plan› ile ödemelerinizin tutar›n› ve vadesini gelirinize
uygun olarak belirleyebilirsiniz. Düflük tutarl› düzenli ödemelerinizin ard›ndan
vade sonunda toplu bir ödemeyle arac›n›za rahatl›kla sahip olabilirsiniz veya
vade sonunda son ödeme tutar›n›z› yeniden kredilendirebilirsiniz. Tercihiniz
yepyeni bir araçsa eski arac›n›z› geri verip kalan tutar için düflük ödemeli yeni
bir kredi plan›na sahip olabilirsiniz.
Mevsimsel Ödeme Plan›
Mevsimsel
Ödeme Plan›
Üst Yap› Modeli
Ödemeleriniz gelirinize göre mevsimsel olarak de¤iflebilir. Size ve flirketinize özel
ödeme koflullar› ile gelirinizin artt›¤› dönemlerde yüksek tutarl›, gelirinizin nispeten
azald›¤› dönemlerde küçük tutarl› ödemelerinizi yapabilirsiniz.
Üstyap› Modeli
‹flinize en uygun ve size en yüksek verimi sa¤layacak arac›n›z› sunarken
üstyap›n›z› da düflünüyoruz. Arac›n›z ile birlikte üstyap›n›z için de ödeme
gücünüze özel olarak belirledi¤imiz koflullarla finansman deste¤i sa¤l›yoruz.
Yat›r›m›n›zla ilgili tüm çözümlere bir bütün olarak tek noktadan ulaflabilirsiniz.
11
2. El kamyonlarda
Mercedes-Benz güveni
Mercedes-Benz, kalitesini, 2. El araç al›m-sat›m›nda sundu¤u hizmetlere de yans›t›yor. TruckStore
markas› ile araç sahibi olmay› kolaylaflt›ran hizmet yelpazesi ve uzman kadrosu, bireysel ihtiyaçlar›n›z›
anl›yor ve çözümler üretiyor.
Mercedes-Benz, tüm finansman ve sigorta çözümlerinde size en uygun ve esnek ödeme plan›n› yarat›yor.
Tek noktada verdi¤i TruckStore garanti, sigorta, kredi, geri sat›n alma (buyback), kiralama hizmetleri
ve kusursuz hizmet anlay›fl›yla 2. El al›m sat›m›nda ayr›cal›k yaflat›yor.
Dünyada 15 ülkede, 33 sat›fl noktas›yla hizmet veren TruckStore, Türkiye'deki kamyon pazar›nda da,
di¤er ülkelerden edindi¤i bilgi ve deneyimle ihtiyaçlar›n›z› karfl›lamak için en uygun arac› ve en iyi
hizmet unsurlar›n› bir arada sunuyor.
Mercedes-Benz standartlar›nda faaliyet gösteren TruckStore, genifl bir yelpazede hizmet vermesinin
yan› s›ra, takas yapabilme imkan› da sa¤l›yor.
Çekiciden treylere kadar her yafl, tip ve modelde kamyonun yer ald›¤› TruckStore'daki tüm araçlar›n
ortak noktas›, güvenebilece¤iniz TruckStore standartlar›d›r. Kamyonunuzu al›rken ya da satarken
TruckStore'a güvenebilirsiniz.
TruckStore a¤›nda bulunan tüm araçlara www.truckstore.com adresinden eriflebilirsiniz. Kamyon
foto¤raflar›n›n, fiyatlar›n›n ve araçlarla ilgili detayl› bilgilerin yer ald›¤› TruckStore sitesinde bulunan
arama motoru sayesinde, istedi¤iniz kamyona kolayl›kla ulaflabilirsiniz.
13
Donan›m Özellikleri
Kabin içi
Grafik bilgi ekranl› gösterge
Takograf
Radyo-CD/MP3/WMA çalar
Elektrikli cam ve ayna kumandalar› sol kap› üzerinde
Çok fonksiyonlu direksiyon
Günlük bak›m kontrol göstergesi
Ön konsol bas›nçl› hava ba¤lant›s›
Yüksekli¤i ve e¤imi ayarlanabilir hidrolik direksiyon
Konsolda 24 voltluk çakmakl› priz
Konsolda 12 voltluk ilave priz
Hava süspansiyonlu floför koltu¤u
fioför ve muavin için emniyet kemeri (3 noktal›)
‹ç günefllik
Kap› içinde flifle cebi (1,5 litrelik)
Ön konsol üzerinde iki bardak tutucusu
Muavin taraf›nda tavanda tutunma kolu
Elbise ask›s›
Küllük ve çakmak
Tüm kilitler için tek anahtar (yak›t deposu hariç)
Is›tma ve havaland›rma sistemi için flantiye tipi filtre
Her iki tarafta elektrikli camlar
Klima
14
Kabin d›fl›
Diferansiyel kilidi
Önde ve arka akslarda disk fren
PTO (flanz›man güç ç›k›fl›)
Motordan direkt güç ç›k›fl› + elastik ara kavrama
PSM (programlanabilir özel modül)
Çelik tavan havaland›rma kapa¤›
Sürücü kabininde arka cam
fieffaf d›fl günefllik
Üç parçal› çelik tampon
Hareketli basamaklar
Ön aks denge çubu¤u
Arka aks denge çubu¤u
Arka alt koruma
Ön tampon alt›nda radyatör korumas›
Sa¤/sol ›s›tmal› ve elektrik kumandal› d›fl aynalar
Her iki tarafta ›s›tmal›, genifl aç›l› ilave ayna
Kald›r›m aynas›
Kilitlenebilir yak›t deposu kapa¤›
Kilitlenebilir AdBlue deposu kapa¤›
Yak›t tank› dolum filtresi
fieffaf caml› halojen farlar
Kabin üstünde pozisyon lambalar›
Basamak ayd›nlatmas›
Kabin devrikken motoru çal›flt›rma dü¤mesi
Otomatik kay›fl gergi mekanizmas›
Telligent motor kumanda sistemi
Telligent bak›m sistemi
fianz›man ya¤ so¤utucu
Çift silindirli hava kompresörü
Aluminyum jant
Bijon koruyucusu
Siklon ön filtre
Önden hava emifl
Kabin arkas› hava emifl
D›flar›dan aç›labilir eflya dolab› (emniyet mandal› kabin içinde)
1829 K 4x2
2529 K 6x2
2529 KL 6x2
3029 B 6x4
3029 K 6x4
3340 K/36
3340 K/45
3340 K/51
4140 B 8x4
3236 8x4
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
O
S
S
S
S
S
S
S
O
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
O
S
S
-
S
S
O
S
S
S
S
S
O
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
O
S
S
-
S
S
O
S
S
S
S
O
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
O
S
S
S
S
O
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
O
S
-
S
S
O
S
S
S
S
S
O
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
O
S
S
-
S
S
O
O
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
O
S
S
S
-
S
S
S
O
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
O
S
S
-
S
S
S
O
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
O
S
S
-
S
S
O
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
O
S
S
-
S
S
O
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
O
S
S
-
Teknik Özellikler
Motor
Tip
Silindir dizilifli ve say›s›
Çap ve strok
Hacim
Güç (DIN)
Tork (DIN)
S›k›flt›rma oran›
So¤utma
Debriyaj
fianz›man
PTO
Akslar
1. ön aks
2. ön aks
1. arka aks
Tahvil oran›
2. arka aks
Direksiyon
Süspansiyon
Frenler
Servis freni
Park freni
Motor freni
Sürücü kabini
fiasi
Yak›t sistemi
AdBlue sistemi
Lastikler
Jantlar
Elektrik
Aküler
Alternatör
Marfl motoru
A¤›rl›klar
Bofl a¤›rl›k
Teknik aç›dan izin verilen
azami yüklü a¤›rl›k
Yasal maksimum yüklü a¤›rl›k
Yasal faydal› yük (üstyap› dahil)
1. ön dingil kapasitesi
2. ön dingil kapasitesi
1. arka dingil kapasitesi
2. arka dingil kapasitesi
T›rmanma kabiliyeti
16
Axor 1829 K 4x2
Axor 2529 K
Axor 2529 KL 6x2
OM 906 LA, Euro 5
S›ra, 6
102 mm x 130 mm
6370 cm3
210kW/[email protected] d/d
[email protected] d/d
17,4:1
Termostatl›, su so¤utmal›
Tek kuru diskli, 395 mm çap, hidropnömatik
MB G 131-9
NA 121-1c
OM 906 LA, Euro 5
S›ra, 6
102 mm x 130 mm
6370 cm3
210kW/[email protected] d/d
[email protected] d/d
17,4:1
Termostatl›, su so¤utmal›
Tek kuru diskli, 395 mm çap, hidropnömatik
MB G 131-9
NA 121-1c
OM 906 LA, Euro 5
S›ra, 6
102 mm x 130 mm
6370 cm3
210kW/[email protected] d/d
[email protected] d/d
17,4:1
Termostatl›, su so¤utmal›
Tek kuru diskli, 395 mm çap, hidropnömatik
MB G 131-9
NA 121-1c
VL 4/50 DC-7,5
HL7/56 DS-13
4,833
LS 8 servo
Ön ve arkada parabol makas
VL 4/50 DC-7,5
HL7/056 DS-13
5,333
NR 4/14 D-10, kald›r›labilir
LS 8 servo
Ön ve arkada parabol makas
VL 4/50 DC-7,5
HL7/056 DS-13
5,333
NR 4/14 D-10, kald›r›labilir
LS 8 servo
Ön ve arkada parabol makas
Çift devreli haval› sistem (10 bar)
Is›t›c›l› hava kurutucu
ABS/ALB
Otomatik fren c›rc›r ayar›
Önde ve arkada disk frenler
Hava kumandal›, yay kurmal›
Dekompresyon valfli motor freni
(direksiyonun yan›nda koldan kumandal›)
ECE R 29 normlar›n› sa¤layan, hidrolik
olarak devrilebilir çelik kabin
Paslanmaya karfl› kataforez dald›rma
tekni¤iyle kabin boyama
90 derece aç›lan kap›lar
Çift devreli haval› sistem (10 bar)
Is›t›c›l› hava kurutucu
ABS/ALB
Otomatik fren c›rc›r ayar›
Önde disk, arkada kampana frenler
Hava kumandal›, yay kurmal›
Dekompresyon valfli motor freni
(direksiyonun yan›nda koldan kumandal›)
ECE R 29 normlar›n› sa¤layan, hidrolik
olarak devrilebilir çelik kabin
Paslanmaya karfl› kataforez dald›rma
tekni¤iyle kabin boyama
90 derece aç›lan kap›lar
Çift devreli haval› sistem (10 bar)
Is›t›c›l› hava kurutucu
ABS/ALB
Otomatik fren c›rc›r ayar›
Önde disk, arkada kampana frenler
Hava kumandal›, yay kurmal›
Dekompresyon valfli motor freni
(direksiyonun yan›nda koldan kumandal›)
ECE R 29 normlar›n› sa¤layan, hidrolik
olarak devrilebilir çelik yatakl› kabin
Paslanmaya karfl› kataforez dald›rma
tekni¤iyle kabin boyama
90 derece aç›lan kap›lar
U profilden, takviyeli daralan merdiven flasi
286x70 mm, 8 mm et kal›nl›¤›
300 litre depo ve ›s›tmal› su ayr›flt›r›c›s›
25 litre hacminde AdBlue deposu
315/80 R 22,5
9,00x22,5
U profilden, takviyeli daralan merdiven flasi
288x70 mm, 9 mm et kal›nl›¤›
300 litre depo ve ›s›tmal› su ayr›flt›r›c›s›
25 litre hacminde AdBlue deposu
315/80 R 22,5
9,00x22,5
U profilden, takviyeli daralan merdiven flasi
288x70 mm, 9 mm et kal›nl›¤›
300 litre depo ve ›s›tmal› su ayr›flt›r›c›s›
25 litre hacminde AdBlue deposu
315/80 R 22,5
9,00x22,5
2x12 V/120 Ah
28 V/ 80 A
4 kW/24 V
2x12 V/120 Ah
28 V/ 80 A
4 kW/24 V
2x12 V/120 Ah
28 V/ 80 A
4 kW/24 V
6.490 kg (Yatakl› kabin a¤›rl›¤› fark› yaklafl›k 150 kg’d›r.)
7.920 kg
8.010 kg
18.600 kg
18.000 kg
11.510 kg
7.100 kg
11.500 kg
%80
28.600 kg
25.000 kg
17.140 kg
7.100 kg
11.500 kg
10.000 kg
%80
28.600 kg
25.000 kg
16.990 kg
7.100 kg
11.500 kg
10.000 kg
%80
Ölçüler (mm)
Axor 1829K
Axor 2529K
F
I
L
C
A
B
D
P
N
L
C
E1
B
P
N
D
Axor 3340/45
G
A
B
E1
D
D
E1
B
C
P
N
A
B
E1
A
B
E1
D
P
N
2529K
3600
7546
1440
1025
1350
X
1845
5567
3065
1101
1145
349
314
2487
2463
2034
1804
2529KL
3600
7546
1440
1025
1350
X
2445
5027
3065
1101
1145
349
314
2487
2463
2034
1804
3029B
3600
7870
1440
1350
1350
X
1845
5952
3065
1101
1145
349
326
2487
2463
2034
1804
3029K
3600
7271
1440
750
1350
X
1845
5292
3065
1101
1145
349
311
2487
2463
2034
1804
L
M
Q
O
3340K
3600
7137
1437
750
1350
X
1846
5291
3285
1140
1184
366
347
2495
2475
2034
1804
3340K/45 3340K/51 4140 B/51
4500
5100
5100
9045
10295
8787
1437
1437
1437
1600
2260
900
1350
1350
1350
X
X
1700
1547
1547
1650
7240
8490
7137
3285
3285
3328
1140
1140
1147
1184
1184
1167
321
321
332
272
272
310
2495
2495
2506
2482
2482
2482
2041
2016
2054
1804
1804
1804
Mercedes-Benz Türk A.fi. teknik özellik ve donan›mda önceden bildirmeden de¤ifliklik yapma hakk›n› sakl› tutar.
3236
5100
8965
1440
900
1350
1700
1647
7140
3191
1136
1118
332
214
2506
2501
2054
1823
K
G
H
C
P
N
I
G
Ölçüler (mm)
1829K
3600
6321
1440
1150
X
X
1845
4342
3066
1101
1087
349
326
2487
2463
2034
1804
D
F
K
Q
O
A: Dingil mesafesi
B: fiasi boyu
C: Ön sark›nt›
D: Arka sark›nt› (tamponsuz)
E1:Arka akslar aras›
E2:Ön akslar aras›
F: Kabin uzunlu¤u
G: Kabin arkas› / flasi sonu
H: Araç yüksekli¤i
I: Ön flasi yüksekli¤i
K: Arka flasi yüksekli¤i
L: Ön kar›n bofllu¤u
M: Arka kar›n bofllu¤u
N: Araç geniflli¤i
O: Arka aks geniflli¤i
P: ‹z geniflli¤i, ön
Q: ‹z geniflligi, arka
E1
B
Axor 4140B/51
M
Q
O
A
C
M
I
L
D
L
P
N
Q
O
H
M
M
Q
O
A
C
F
G
H
L
C
L
K
I
K
K
G
H
Axor 3340/51
F
H
I
G
M
F
I
F
K
Q
O
Q
O
Axor 3340K
I
H
M
M
L
A
Axor 3029B/3029K
F
K
G
H
Q
O
P
N
I
K
G
H
P
N
Axor 2529KL
F
C
E2
A
B
E1
D
Mercedes-Benz
‹letiflim Hatt›
4446244
Mercedes-Benz Türk A.fi.
Pazarlama Merkezi: Akçaburgaz Mahallesi, Mercedes Caddesi, 34522 Esenyurt - ‹stanbul
Telefon 0212 867 30 00 Faks 0212 867 44 77
http://www.mercedes-benz.com.tr
Üretici firman›n önceden belirtmeden model, teknik özellikler, donan›m ve aksesuar de¤iflikli¤i yapma hakk› sakl›d›r. Bu doküman›n bas›m›ndan
(Ocak/2013) sonra üzerinde de¤ifliklikler olmufl olabilir. Sat›c›n›n veya üreticinin, siparifli veya siparifl edilen mal› tan›mlamak için kulland›¤› iflaret
veya numaralardan herhangi bir hak iddia edilemez. fiekiller ve resimler standart kapsam› d›fl›nda olmayan aksesuarlar ve özel donan›mlar içerebilir.
Renk farkl›l›klar› bask› tekni¤inden kaynaklanmaktad›r.

Benzer belgeler

Axor Nakliye

Axor Nakliye Üstyap› Modeli ‹flinize en uygun ve size en yüksek verimi sa¤layacak arac›n›z› sunarken üstyap›n›z› da düflünüyoruz. Arac›n›z ile birlikte üstyap›n›z için de ödeme gücünüze özel olarak belirledi¤im...

Detaylı

Görüntüle - Mengerler

Görüntüle - Mengerler durumu hakk›nda bilgi verir. Olas› bir ar›za halinde bu menüden bilgi alan sürücüler, duruma hemen müdahale edebilir. Erken teflhis edilen ar›za, daha büyük sorunlara yol açmadan saptan›p giderilir...

Detaylı