Meclis Kararlarını Görmek İçin Tıklayınız

Yorumlar

Transkript

Meclis Kararlarını Görmek İçin Tıklayınız
T.
C.
Rize iLi
MEcLis
Qaykent Be].ediyesi
Karar No
Karar Tarihi
KAR]AR T<A6TOT
| 18414105t1
| 02.01.2014
Belediye ldeclisini
Tegkil Edenlerin
Adr ve Soyadr
Bagkan: Mehmet
iiye].er: Halit
KAZANCI
NALKIRAN, Eytip ARSLAN,
(Bulunmadr), Hasan YAZICI, Refik AL,
Ercan QAKMAKQI, Dilek
GUNDOGDU,
Hi.iseyin
Muzaffer OCAK, Mehmet qALIK,
6zi: 2014 nali yrlr iqin zablta
ticretinin befirlenmesi hk.
Memuruna
verilecek fazla
$AN,
mesaj-
Qaykent Belediye MecIisi, Belediye BaSkanl. Mehmet I(AZANCI'nrn
bagkanlrfrnda, yukarrda isimleri yazrlr riyelerin igtirakleri
il-e
02.07.2014 tarihinde saat 10.00'da toplantr- salonunda toplanda.
olan 2014 mali yrlr igin Zabrta Memuruna
verilecek fazl-a mesai ticretinin belirfenmesi konusu gdrri$iil-dti.
ciindem maddel-erinden
KAR;AR:
Belediyemizde gorev yapmakta olan zabrta memurfarrna 2014 maljyrlr iqerisinde veril-ecek fazla mesai r.icretinin, 6512 say:-1r 2014
Yrlr Merkezi Yonetim Blitee Kanunu K-Cetveli III .B/I maddesi
gerelince 206,OO-TL (iki yriz altr Tiirk Lirasr) olarak belirlenmesine
mecl-isimizce ov birlidi ile karar verildi.
M. Bagkanr
Mehmet KAZANCI
l\rwl
-,,.'lilr-iulcl
.. .-
-'.
r::r,':t?;il";;-l)"2;iz;;3t
nivr*ruo
3r
7
r.c.
Qaykent Belediyesi
KARAR NO
KAR]AR TARiHi
:
:
MECLIS KAR]AR KAGIDI
L84L4LOS/2
06. 03.2014
Belediye ldecligini
llegkil Edenlerin
Adr ve Soyade
Balkan :Mehmet
KAZANCI
iiyeler : Eylip ARSLAN,Halit
NALKIRAN,Hasan
YAZICI, Muzaffer OCAK, Htiseyin gAN,Ercan
QAKMAKqI,
Refik AL (Bulunmadr ) , Mehmet QALIK
, DiIek GUNDOGDU (Bulunmadr) .
Bulunmadr)
6Zii :Sokak adr deligik1i!.i konusu hk.
Qaykent Belediye Mecli,si Betediye Baskanr Mehmet KAZANCr nan
bagkanlrlrnda, yukarrda isimferi yazrlr iiyelerin igtirakleri
ire
06.03.2014 tarihi-nde saat 10.00'de bagkanl:-k makamrnda toplandr.
c.indem maddelerinden ofan Sokak adr deligikri!i
ir_e i_rqi1i
2l .02.2014 tarih ve I sayrlr diJ-ekge gorr-i$ri1dli.
KARAR
:
Beldemize baql,r Kireehane Maharr-esi srnrrfarr igerisinde bur-unan
mevcut Buylik MeFe sokak adrnrn kuzuhane, De{irmen sokak adrnrn gehit
ogman Ar sokak orarak degigtirilmesi ile irgiri
dilekqenin
gOrtigormesi sonucunda, soz konusu sokak adl-arrnrn burada .ikamet eden
vatandag.l-arJ-n qo{unludunun gorr.is ve 6nerileri al-:-ndrktan sonra
degigt i rilmes ine, bu hal-i il-e talebin red.dine meclisi-mizce ov birfldi
ile karar veri-Idi.
M. Bagkam
Mehmet KAZANCI
T.C
-.=F VALILIGI
' 'erer r/rigrruEu
^"r"1'#;;,'
t"n, t':4
,-2.',:rit ?
"'il'..
'u' \
Tesfim Editdd,
o"y"ruu-
/ J Jb
M. Katibi
M. Katibi
ma
Rize i1i
MECLiS KARjAR T<Adror
Qaykent BeJ.ediyesi
KARAR NO
xanex.
ranixi
:
:
t84L4tO5/ 3
06.03.2014
Belediye Meclisini Bagkan: Mehmet
KAZANCI
Tegkil Edenlerin tiyeler: Eyr.jp ARSLAN, Hal-it NALKIRAN,
Adr ve Soyadr Hasan YAZICI, Muzaffer OCAK, HLiseyin gAN,
Ercan qAKMAKQI, Refik AL (Bufunmadr), DiIek
GUNDOGDU
OZU: Qop toplama
(Bulunmadr),Mehmer QALIK(Bulunmadr),
araclnln
kamu
hizmetlerine tahsisi hk.
Qaykent Belediye Meclisi Belediye BaQkanj, Mehmet Kazancr'nrn
bagkanlr{rnda, yukarrda lsimleri yazrJ,r Liyelerj-n igtirakleri ile
06.03.2014 tarihlnde saat 10.00'da toplanra safonunda topfandl .
Glindem maddelerinden olan Qevre ve gehircilik
Bakanlrfr
Qevre Yonetimi Genel Mlidrirl-riQU taraf.rndan hibe edil-en .'gartla
nakdi yardrm" eop toplama aractnln kamu hizmetferine tahsisi ile
ha c z edi l- erneme s i konusu qorr.isr.ildU.
KAR;AR:
Bilindi!i
Uzere; 2004 say1l1 icra iffas Kanununun g2/I.
maddesine gore devlet mall-arr ire mahsus kanun.rarrnda haczi caiz
olmadr{r gosteri len maIIar haczedilemez.
03.07.2005 kabul, tarihli,
13.07.2005 tarih ve 2581 4 savrfa
resmi gazetede yay:mlanarak yrirr.jrlrige giren 5393 Saytlr Selediye
Kanunu'nun Belediyenin yetkilerl ve imtiyazlarr baqlrklr 15.
maddesine gore; ..Belediye mallarrna kargr sug igleyenler Devlet
mahna kargr sug iglemig sayr.lr.!. 2986 Say:.h Devlet ihale
Kanunur nun ?5. rnaddesi hiikiiunreri belediye tagrnrnazla* hakkrnda
da uygarlanlr',. Son f tkrasrnda ise; ..Belediyenin proje karglhfr
borglanma yoluyla elde ettigi gelirleri,
garth bairglar ve kamu
hizmetlerinde fiilen kullan:.Ian malLarr. ile belediye tarafrnd.an
tahsil edilen vergj., resim ve harg gelirleri
haczedilemez',
ktedi r .
Qevre ve Orman Bakanlr!r Qevre yonet j-mi Genel- Mridijrttii.ri, nrin
gartlr yardrmlarr kapsamrnda belediyemize I adet Sop topl-ama
deni
l-rne
araca temin edilmig ve arae 53 DF 4L2 numaralr plaka ile
belediyemiz adrna tescil ettirilmistir.
. Arae, fiilen kamu hizmetlerinde kuffanrl_acalrndan ' Kamu
Hizmet I e rine TahsisIi" olup hac z edi I emevecedine;
r gartll bafrglar kapsanrnda oldu{undan 5393 sayrla
Belediye Kanununun 18/g maddesi gere{ince kabulr.jne;
Meclisimiz oy birliii
ile karar verildi.
lc
RiTF vALILIGI
ll
M.
Ba g
kanr
Mehmet KAZANCI
Man:, . -,..!ier M(id[irlirqt.
900 46.53.91 .02
900 46.53.91 .02
900 46.53.97.02
900 46.53.91 .02
900 46.53.91 .A2
900 46.53.91 .A2
900 46.53.91 .02
900 46.53.91 .02
900 46.53.97.02
01.1. L.00
01. l_. l-.00
01.1. l-.00
01. 1.1.00
01. 1.1.00
01. 1_.1.00
01. 1. 1.00
01.1.
1-.00
01.
1.00
1-.
Mehmet KAZANCI
*"n,"'"*lll.
,(dy,rNp
5
5
5
5
09.01
09.03
09.05
09.06
Top1a.mr
Toplaro:.
birlidi i-]e karar verildi.
M. Bagkanr
',
5
06. 04
05. 05 (Devir)
06. 07
5
5
I,lrnu'*
nrou,
t4
-'6'
** f^ '.
V4 3i6
\
4.752,02
06.01
06.03
iptal Edilen ddenek
Devir Edilen Odenek
Mar-l i eimi z nrr
T::il-3ll;,*
5
5
925,00
13. 150, 00
't
40 .82L , 6L
5.250, 00
23.000, 00
5 . 000, 00
5. 000, 00
0, 00
195. 5{t0,38
1 . 040 . 955, 99
.F 1-
Rize i1i
qaykent Belediyesi
:
KARiAR NO
I(ARAR TARiHi
:
MECLIS KARAR KAGIDI
7ea:-4LO5/Q
06.03.2014
Belediye Meclisini Bagkan: Mehrnet
KAZANCI
Tegkil Edenlerin Uyeler: EyUp ARSLAN, Halit NALKIRAN,
Adr ve Soyadr Hasan YAZICT, Muzaffer OCAK, HLiseyin $AN,
Ercan QAKMAKQI, Reflk AL (Bufunmadr), Difek
GUNDOGDU
(Bulunmadr),Mehmet QALIK(Bulunnad}),
6Zt.j: 2073 yrlr iqinde kul.Ian.rlmayan odeneklerin imhasr hk.
(-:\/lzanj- Ral arli l/a \4a.1isi
Reledirre
N4FhmFt Kazanr'1tn1n
Back^nr
bagkanlriLnda, yukarrda is-imleri yazrl:- r.iyelerin igtirakleri ile
06.03.2014 tarihinde saar 10.00'da toplantr safonunda toplandt.
Gr.indem
maddeler.inden olan 2013 yrll
6deneklerln lmhasr konusu
iqinde kullanrlmayan
qorr-lsLil-dri.
KARAR:
?n1?
mrlr
harcanamayan
,'1
ytt! rr
hitl- .ocina
ve IlIer
mrrh:eaha
vb. proj e
bedel ler,L ne i-Liqk
lz-','+-r-'F-
L
,1:m:rr:n
yartDrLrrqlLqyarr
rtra
in devir edilen
Kur.
Fonks.Kod Kodu
46.53.91 .02
46.53 .91 .02
01. 1.1.00
01. 1.1.00
01. 1.1.00
Kod
46.53 .91 .02
46 .53 .91 .02
46.53 .91 .02
46 .53 .91 ,02
46.53.91 .42
46.53.91 .42
46.53.91 .02
46.53.9'1 .02
46.53.9'1 .02
46.53 .91 .02
46 .53 .91 .02
46.53.91 .02
46.53.91 .02
46.53.97 .42
46.53.91 .42
46.53 .97 .02
46.53.91 .02
46.53 .91 .02
46 .53 .91 .02
46.53.91 .02
46.53.91 .02
inma
rvrL'c
odene
r.'r I r
01.1.1.00
01. 1.1.00
01.1.1.00
01. 1. 1.00
01.1. 1.00
01.1.1.00
01.1.1.00
01.1.1.00
01. 1.1.00
01. 1.1.00
01. 1,.1.00
01.1.1.00
01.1.1.00
01.1.1.00
01.1.1.00
01.1.1. C0
01. 1.1.00
01. 1.1.00
01.1.1.00
01. 1.1.00
5
5
5
5
5
5
5
5
Ekn. Kod
0t-.01
ar .02
01.03
01.04
01.05
5
5
03. o4
5
5
5
03 . 05
5
5
03.06
5
5
03. 07
03. 08
5
03.09
04 .02
05.01
05.03
05.04
05.08
5
5
5
5
5
ufa$mamas:.
c,rrlr
ouyu,
h--irrrcrr-LLcr
Tutar
(TL)
9.988,74
20 .427 ,85
61 .160,06
4.361 ,12
12,012,4r
02 .0r
02 .02
02.03
02 .05
03.01
03.02
03.03
ininrto
kl-erin;
Fins.
.
No
900
900
900
900
900
900
900
900
900
900
900
900
900
900
900
900
900
900
900
900
900
900
900
Adanatztarr.tan
Bankasr mutabakat yaztlarrnrn
nadcnirrlo
Iles
knnrrt.an
826 ,18
2.L65,'t3
o ?1q
11
4.500,00
3s9,87
245,06
334, 50
(Devir)
142 | 39
300. 134, 38
3. 406, 91
?ql
't
-1
226,66
0, 00
244 ,38
0, 00
84 ,19
375,00
828 ,29
T. C.
nize ili
MECLis KARjAR KAdIDI
Qaykent BeJ.ediyesi
KARAR NO
:5
KAR:AR
BeJ'ediye l{ec1iEini
Te9ki1 Eden1erin
Adl. ve Soyadr
Bagkan :Hasan
iiyeler
:
Hal
it
TARiHi : 05.a4.2014
KARA
NALKTRAN,:ianife ODABA$,
Mustafa KULAKSIZ, Mehmet ALACA, Zafer
FIRAT, Muhammet KETENCi, yusuf MURZOdLU,
Suleyman KAR, Hamza
ALACA
: 1.ve 2. Mectis Bagkan Veklllerinin secil_mesi.
qaykent Belediye Meclisi Belediye Ba$kan.r Hasan KARA, nan
bagkanlr!rnda, yukarrda isimleri yazrrr iiyeierin iqtirakleri
i1e
05.04.2014 tarihi-nde saat ro.oo'da bigkanlrk makamrnda ioplandr.
OZU
cundem maddeferinden ofan 1. ve 2. Mecris Ba:ikan vekiiinin
segilmesi konusu g6rti9iildri.
KARAR
KAR
:
Birinci Meclis Bagkan Vekiri igin yaprran glzri oylamada suleymarr
10 Oy, un tanamrnr afarak birlnci l{eilis BaSkan Ve;<if i,
ikinci Meclis Baqkan Vekili igin yaprlan gizli cyiamada
oy'un tamamrnr alarak ikinci Mecris Baskan vekirl .
FrRAT 10
Seeiferek oy birli!i
ile kabuf edifdl
M. Katibi
?H'
T.C.
RIZF VALILIGI
il Maha,.
Miidtrrlti00
'rareler
og- \
xaoiraiin,
Tnrr' at
Teslim Ecilcre'
xeyltNo
tt?2b
tt
"l
lzot Ll
?ot
q
.
M. Karibi.
Zate::
T. C.
Rize tti
9aykent Belediyesi
KARAR UO
MECLiS KARAR KAdIDI
:6
KARAR
Belediye Meclisini
Tegkil Edenlerin
Adr ve Soyad:.
Bagkan
: Ha
san
TARIEI I 05.04.20L4
I<ARA
Uyeler : Hal-it NALKIRAN,Hanife
ODABAg,
Mustafa KULAKSIZ, Mehmet ALACA, Zafer
FIRAT, Muhammet KETENCi, yusuf MURZO6LU,
Sr.ileyman KAR, Hamza ALACA
OZU
: 1. ve 2. Meclis Katiplerinin seqilmesr.
Qaykent Belediye Mecfisi Belediye BaSkanl Hasan KARA, nl-n
baqkanlr{rnda, yukarrda isimleri yazrlr iiyelerin igtirakleri
il-e
05.04.2014 tarihinde saat 10.00, da bagkanlrk makamrnda topland.r.
Glindem maddelerlnden oian 1. ve 2. Meclis KAtiplerinin seEilmesi
konusu gOrU$UfdU.
KAR;AR :
Birinci Meclis Ketibi iqin yaprlan gizli oyfamada Muhammet
9 Oy, 1- Oy bog grkarak; 9 01. aian Muhammet KETENCI oy goklulu
ife birinci Meclis Katibi,
KETENCi
ikinci Mecl-is Katibi igin yaprJ-an gizli oylamada Mustafa KULAKSTz
9 Oy,L oy bog grkarak; 9 Oy aian tquitafa KULAKSIZ oy qokluSu
ile
ikinci Mecl-is Ketibi,
Seqilerek oy birti{i
M.
Ha
Ba$
ile kabut- edifdi.
kanr
M. Karibi
san
r,
*"nf ''f'li*,Itlod
[3lil"flil',.,
KayrtNo
n"Pi,
*"ie lo 'n'
tl 226
I7
T. C.
nize i]'i
qaykent B€le.li yesi
KAR:AR
NO
MECLiS KAR]AR
:7
KARAR
Belediye Meclisini
Teqki]. Edenlerin
Adr ve Soyadr
Bagkan : Hasan
Uyeler :Hafit
ra6ror
TARIHI I 05.04.2014
KARA
Hanife ODABAS,
Mustafa KULAKSIZ, Mehmet ALACA, Zafer
NALKIRAN,
FIRAT, Muhamnet KETENCi, yusuf MURZOGLU,
Sr.ileyman KAR, Hamza ALACA
OZU
: 1-.ve 2. Daimi
Enclimen
Uyelerinin seqilmesi.
Qaykent Belediye Meciisi Belediye BaSkant Hasan KARA,
bagkanlrfrnda, yukarrda isimferi yaztr, tryelerin i-gtirakleri n1n
ife
05.04.2014 tarihinde saat 10.00'da bigkanlrk makamlnda ioplandr.
Giindem maddel-erinden
segrlmesi konusu gorugufdri.
olan r-. ve 2. Daimi Encumen uvererinin
KARiAR :
Birinci Daimi Enclimen Uvel-idi igin yaprlan gizli oylamada Mustafa
KULAKSIZ 9 Oy, tiamza ALACA f Ov,9 Oy alan Mustafa KULAKSIZ oy goklufu
i-Le bi rinci daimi enctimen uvesi,
rkinci Daimi Encrimen uyeli!i iqin yaprlan gizri oylamada yusuf
10 Oy,un tamamrna alarak ikinci baimi enc,-imen UyLsi,
Seeiferek oy birli$i ite kabuf editdi.
MURZOGLU
M.
M. Karibi
Ba$kan1
Hasan
KARA
^",",
Muhamrnet KETENCi
"rn"l,T,H.,!t!r",,',
I3ir,'li5dild'o,,;
)
i r!
t
I
7
lvl
. KaI].Ll]r
Mustafa
KULAKS I Z
T. C.
nize t]-i
Qaykent g6tgeri yesi
KNIIAR NO
MECLiS KARAR
:8
KARAR TARTEI
ye ldeclisini
BeJ.edi
radror
Bagkan :Hasan
TegkiJ- Edenlerin
I 05.a4.2014
KARA
Uyeler : Hal-it NALKIRAN,Hanife ODABA$,
Adr ve Soyad:,
Mustafa KULAKSIZ, Mehmet ALACA, Zafer
FIRAT, Muhammet KETENCi, yusuf MURZOGLU,
SiiJ-eyman KAR, Hamza ALACA
OzO
: 1. ve 2.
Meclis Katiplerini n seqilmesi.
YedeK
Qaykent Belediye Mecfisi Belediye Ba$kant Hasan KARA, nan
bagkanlrirnda, yukarrda isirnleri yazrlr iiyelerin iStirakferi
ile
05.04.2014 tarihinde saar 1,0.00,da baqkanlrk makamrnda topfanda.
ciindem madde.lerinden ol-an 1.
segilmesi konusu gorU$LiIdU.
KARJAR
ve 2. Yedek Meclls KAtl-plerinin
:
Birinci yedek Meclis Katibi iqin yaprlan gizli oylamada Hanife
ODABA$ 9 Oy' 1 Oy bog grkarak; 9 Oy alan Hanife ODABA$
Oy goktulu ile
blrinci yedek Meclis KAtibi,
Iklnci yedek Meclis KAtlbi igin yaptlan gizli oylamada yusuf
9 Oy, 1 Oy bo$ erkarak; 9 Oy alan Yusuf MURZOGT,U Oy goklu{u
1fe ikinci yedek Meclis KAti-bi,
MURZOGLU
Segilerek oy birligi
M.
ite kabuf edifdi.
kanr
Bag
M. Karibi
Hasan
Muharunet KETENCI
--4^\
.
,
ll
f.c
r'''F vaLillcl
Mahi:, _areter M0durltidu
S
[1lLr31ll.,rrsfrlrl t:q qtflr tanh
l,l
- flt'f r
N.]
-t
Qriot
,201
l^
"l
l/2L6
?
?
M. Karlbi
ULAKS ]
Z
T.C.
Rize tli
Qaykent Belediyesi
KARjAR
MECLIS KAR]AR KAdIDT
NO :9
KARAR
Belediye Meclisini
Tegkil. Edenlerin
Adr ve Soyadr
Bagkan : Hasan
TARiEi :
05.04.2014
KARA
dyeler : Ha.lit NALKfRAN,Hanife ODABA$,
Mustafa KULAKSIZ, Mehmet ALACA, Zafer
FIRAT, Muhammet KETENCi, yusuf
Siif eyman KAR, Hamza ALACA
MURZOGLU,
6zii : lmar Komisyonu tiyelerinin segilmesi.
Qaykent Belediye Mecfisi Berediye BaFkanr- Hasan KARA, nan
yukarrda isimteri yazrlr iiyeterin isri-rakleri ife
l:ul?"ligl"da,
..
uJ.uq,zurs rarrnfnde
saat 10.00'da bagkanlrk makamrnda toplandr,
GUndem maddelerinden olan Imar Kom.isyonu Uyelerinin
segilmesi
konusu goniQLif dU.
KARJAR
3
mar Komisyonunun, meclisi
tegkil
siyasr partl
i Lci l-erinden; Adaret ve Kai-krnma partislnden eden
sr-ireyman KAR, Hanife
ODABA$,Yusuf MURZO1LU,zafer FTRAT, Muharnmet KETENCi,den
o r-ust urufma s 1na
iq'ari oyla, oy birJ_i{i ife karar verildi.
tems
M.
M. Katibi
Ba$ kan].
Hasan
Muhanunet KETENCi
n,
YI
*.,.,r,',n.I
ii.'",.tiitf
Teslim Editd€r ranr,
lon,ou
{ Z
t/ 27;
,43l,
v
nI
I
M. Katibi
Mustafa KULAKSIZ
T. C.
nize ili
Qaykent Belediyesi
KARAR NO
MECLiS KARAR KA TDI
:70
KAR]AR
Belediye Meclisini
Tegki]. Eden].erin
Adr ve Soyad:.
Bagkan :Hasan
TARTHI 2 05.04,20T4
KARA
tiyeler : Hal-it NALKIRAN,Hanife ODABA$,
Mustafa KULAKSIZ, Mehmet ALACA, Zafer
FIRAT, Muhamrnet KETENCI, yusuf MURZOGLU,
SUleyman KAR, Hamza ALACA
OZU
: Kesin Hesap Komisyonu Uyelerlnin seqilmesi.
Qaykent Belediye Mecfisi Belediye Bagkanr Hasan KARA, nrn
bagkanlr!rnda, yukarrda isimferi vaztlt
iirrelerin
iet. i r:lzlari
i Ia
05.04.2014 tarihinde saat 10.00'da bagkanlrk makamrnda toplandr.
GLindem maddeLerinden
segilmesi konusu goru$rjfdu.
ol an
Kesin
Haq^n Knmi qrrnnrr iirrc tcri ni
n
KAR;AR :
Kesin Hesap Komisyonunun, mecl_isi tegkil eden siyasi parti
temsilcilerinden; Adalet ve Kalkrnma partisinden Mustafa KULAKSTz,
Muhammet KETENCi, Hanife ODABA$, Zafer FIRAT, Sti.Leyman KAR, dan
ol-ugturufmas rna iq'ari oyla, oy birlifi
ile karar verildi.
M.
M. Katibi
Bag kan]KARA
Hasan
Muhammet KETENCi
T.C
D,,F vALlLlGl
I trr.H ...
_^1:,.,. a,ererMudrirkidu
_ -\ - l, Do' ?
'ffi';;"'o'q"'"" 4 . ;'r}' ?
x
-^
-
;:;-':11",.
lt ?z-o
M. Karibi
Mustafa KULAKS I Z
T. C.
Rize i1i
qaykent 3.1sa; yesi
MECLiS
KARAR NO :11
Be].ediye Mec].isini
KARJAR
KAdIDI
KARAR
TARIEI : 05.04.2014
Bagkan : Hasan
Tegkil Edenlerin
Adr ve Soyadr.
KARA
tiye].er : Hati-t NALKIRAN,Hanife ODABAS,
Mustafa KULAKSIZ, Mehmet ALACA, Zafer
FIRAT, Muhammet KETENCI, yusuf MURZOGLU,
Slileyman KAR, Hamza
ALACA
6ZO : Plan Britee ve Tarife Komisyonu ijyel,erinin seqilmesi.
qaykent Belediye Mecl_isi Belediye BaQkana Hasan I(ARA'n1n
bagkanlrfrnda, yukarrda isimferl yazlla iiyelerin igtirakleri
11e
05.04.2014 tarihinde saat 10.00, da bigkanlrk makamrnda toplandr.
Grindem maddeferinden o.Lan plan Bttce ve Tarife
Uyelerinin segilmesi konusu q6rr,isUldtj.
KARAR
Komi syonu
:
Pl,an Britee ve Tarife Kornisyonunun, mecl-isi tegkil eden siyasi
tems i lciferinden;
Adalet ve Ka]-krnma partlsinden Mustafa
KULAKSTz' Muharnmet KETENCi, Hanife oDABAg, zafer FTRAT, su-Ieyman
KAR'dan olugturulmasana iS,ari oyla, oy birligi ile karar verildi.
partl
M.
BaS
kana
Hasan
M. Karibi
I(ARA
Muhamrnet KETENCi
T.C.
Fr'7F VALILIGI
ll Maha,
,,.
areter Miidi.lrliidti
S-
,urin:?,
ffilil,u,r.o./12>
d
LVJ
. KAt IDA
Mustafa
KULAKSIZ
T. C.
nize i].i
Qaykent Beledj.yesi
MECLiS KARjAR KAdIDT
:12
KARAR NO
KARAR
Belediye liecJ.isini
Tegkil Edenlerin
Adr ve Soyadr
Bagkan :Hasan
TARIHf : 05.04.20L4
I(ARA
Ii'yeler :Halit NALKfRAN,Hanife
Stileyman KAR, Hamza
OZU
ODABAS,
Mustafa KULAKSIZ, Mehmet ALACA, Zafer
FfRAT, Muhamrnet KETENCi, yusuf MURZOGLU,
: Meclisin tatil
ALACA
edilece!.i ay,rn belirfenmesi.
Qaykent Betediye Mecfisi Belediye Ba$kanL Hasan I(AM, nln
bagkanlrSrnda, yukarrda isimleri yazrlr tiyelerin
ife
05.04.2014 tarihinde saat 10.00, da bagkanlrk makamindaigtiraklerjtoplanda Gr.indem maddeferinden ofan
bel-irlenmesi konusu g6rti9li1dr-i.
Ki[RiAR
Mecl-isin tatil
editecefi
ay'rn
:
sayrlr kanunun 20. maddesinde beflrtilen BeJ-edi.ye
.her- 5393
Mecl-isi
yl,l
bir
ay tatif kararr afabifir konusunun uygulanmamastna
.
meclisimizce oy birliqi ife karar veritJr.
M. Baqkanr
Hasan
11'?t
il Mahar
Karar
,,.
et
T.C
vALlLl[l
areler Mi.id0rlii0u
Tanh,
Teslim Edildtg,
(dylt No
M. Karlbi
KARA
Idflh
<- \
A 't
t201
!291
tt zz{
vq
KETENCi
M. Katibi
Mustafa KULAKS
I
Z
T. C.
Rize tti
gaykent Belediyesi
KAR:AR
MECLIS KARAR XAdrOr
NO :73
KARAR
Belediye l{ecJ.isini
Iegkil Edenlerin
Adr ve Soyadr-
Bagkan :Hasan
TARIIII : 05.04.20]-4
KARA
tiyeler : HaIit NALKIRAN,Hanife ODABA$,
Mustafa KULAKS,Z,
MehmeL ALACA, Zafer
FIRAT, Muharunet KETENCi, Yusuf MURZOGLU,
Siileyman KAR, Hamza ALACA
6Zii : Mec-Lis toplantr yeri
ve zamanlnln bel-irl-enmesi
.
Qaykent Belediye Meclisi Belediye Ba $ kan.r Hasan KARA'nrn
ii\ralarin
iqtir=lzlari
il6
bagkanlrfrnda, yukarrda rslmleri rr:zrIr
ln.--,
t-^hl.^/.ll
05.04.2014 tarihinde saat 10. 0 0, da h--L-h1r
qr rsr
-,..|r
I,oa
LvPf
^arr-Lr-r:
r
olan Meclis toplantf
belirlenmesi konusu qorlisuldu.
GUndem maddeferinden
veri ve zamantnln
KARJAR :
say,
5393 sayrlr kanununa gore grkartlan 13.07.2005 tarih ve
lr
25874
yay rmlanan Belediye Mec-Lisi qal r gma
M,arJdceinc i<tin:dan
har t- .'nlant- rnrn cnnrrnr'lr nal anotz
xelirlenmesine rLLrLrf
zce vtov v!hi rr rfI i Yrrii ite karar
mec-Iisimi
Jrr"r
Lvu
Resmi Gazetede
Yonetmel i6inin
-nnl :nt
6
verildi.
M
M. Karibi
Prclz:nr
Hasan
Muhammet KETENCi
KARA
T.C.
t?17€ VALILIGI
il Mah6: ,..areler Miidiirltigal
KararTarih,
C 4t?9'
?
'Zg'
Edildrs' Tanl
Teslim
Kayft
No
4
./
n,',
// zz 6
?
M. Katlbi
T. C.
Rize ili
Qaykent Bele.li yesi
KARIAR
MECLiS KARjAR KAdIDI
NO :14
KAR]AR
Belediye !4eclisini
Tegki]. Eden:.erin
Adr we Soyadr
TARIET : 05.04.2014
Bagkan : Hasan KARA
UyeJ.er :Halit NALKIRAN, Hanife ODABA$,
Mustafa KUIAKSIZ, Mehmet ALACA, Zafer
EI RAT, Muharnrnet KETENCi,yusuf MURZOdLU,
Sr-ileynan KAR, Hamza ALACA
0Zu : Befediye Mecfis uyesi Huzur Hakkr miktarrnrn bel-irrenmesi.
qaykent Belediye Mecfisi Bel-ediye BaSkana Hasan KARA, nrn
bagkanlr!:-nda, yukarrda isimferi yurrf, tiyeierin igtirakleri
i1e
05. 04 ' 2014 tarihinde saat 10.00'da biqkanJ-rk makamrnda ioplanar.
Gr.indem maddeferinden oran Belediye
miktarrnrn bef ir I enmes_i konusu qorusrildU-
Meclis uyesi Huzur
Hakka
KAR;AR :
Belediye Meclis uyelerine odenecek Huzur Hakkr miktarrnrn 5393
sayrlr Belediye kanunun 32. maddesi gerelince briit 61,g4-TL. ofarak
belirJ-enmesine, ayna madde gerefince ileride yaprlacak artrglarda en
ust limitin uygulanmasrna, mecflsimizce oy birri!i i1e karar verir-di.
M.
BaS
kan].
Hasan
KARA
ll
M. Karibi
Muhamrnet KETENCi
o,rul;llt,-tn' . .-.
Mana areter Mijd0 ugu
lut?i'
;;'o
U
KavrtNo
+::fildril,.
l/-.22 6
M. Katibi
T. C.
Rize i].i
Qaykent BeJ.ediyesi
KARiAR
MECLiS KARAR
NO :15
KAR]AR
Belediye !4ecJ'isini
Tegkil. Edenlerin
Adr ve Soyad:-
Bagkan : Hasan
radror
TARIHI :
O5, 04 .2014
KARA
Uyel.er :Hafit NALKIRAN, Hanife ODABA$,
Mustafa KULAKSIZ, Mehmet ALACA, Zafer
FI RAT, Muharnmet KETENCi,yusuf MURZOdLU,
Sr.ileyman KAR, Hamza ALACA
OZU
| 2013 yrlr idare Faaliyet raporunun
gorit$Lil"mesi.
Qaykent Belediye Meclisi Belediye Bagkanr Hasan KARA, n1n
bagkanlr!rnda, yukarrda isimferi yazt]t r.iyelerin iqtirakleri
ile
05.04.2014 tarihinde saat 10.00'da bagkanrrk makamrnda ioplandr.
Gtindem maddeferinden
gorU$iif dii .
olan 20L3 yrtr idare Faariyet raporu
Konusu
KAR;AR :
Beledi'yemiz 2013 yrlr donemini- kapsayan idare Faafiyet raporunun
09'04.201-4 Qargamba giinii saat 09.00'da yapacaql topfantada go^isr.irrip
karara ba!lanmasrna meclisimizce oy birli!i
ile karar verifdi.
M. Bagkanr
Hasan
rvr, Kaf aDr
t
KARA
,'
-.
T.C
vALlLlGl
il Man. . r'eter M0durli.iou
Karar Tarthl
?0'
Teslim Edildtq, Iartr' \
ln
N0
K6tll
l1 zz6
I
KETENCI
M. Katibi
T. C.
nize i].i
Qaykent Belediyesi
KARjAR
KARjAR
Be]'e.ri
lrO
,
TARiEi :
MECtis
KARjAR
KAdIDI
LsaL4Los/76
0e.04.2014
ye Mec].isini
TegkiJ. Edenlerin
Adr ve Soyad:,
Bagkan :Hasan
KARA
ti!'eler :Mustafa
KULAKSIZ, Hanife ODABAS,
KAR, Yusuf MURZOGLU,ZafeT FIRAT,
Muhamrnet KETENC1, Halit NALKIRAN, Hamza
Siileyman
ALACA, Mehmet ALACA
OZU
:
2013
(ist.ifa).
yrlr idare Faafiyet raporunun
gorusril-mesi.
Qaykent Belediye Mecfi si Belediye Bag kanr Hasan KARA, nln
bagkanlr{rnda, yukarrda isiml-eri yazrlr iiyelerin istirakleri
i1e
09.04.201-4 tarihinde saat 09.00,da baqkanlrk ma kamrnda toplandr.
Glindem maddelerinden ol,an
okunarak gOrr.lguldu.
KARiAR
2OI3 yrlr
idare
Faaliyet raporu
:
Belediye Ba$kanr Hasan KARA tarafrndan okunan ve ZOI3 y:1r
donemini kapsayan idare Faaliyet raporu, 1. Mecfis BaQkan vek-r it
Stif eyman KAR tarafrndan oylamaya sunularak, yaprlan aerK CV am-a
neticesinde bagkanrn 2013 yrlr donemini kapsayan iOire taatiyer iaporu
meclisimizce oy birli{i
i1e kabuf edildi.
r-
Mecfis Bagkanr
1. Meclis Baqkan V.
Sufeyman
Mecfis Katibi
Muhammet KETENCi
KAR
-,-" If.,.ror
i^l,l'
rreterJ\4udiirltiou
c\rlo'\
;;,H;'::fl.. - _-o1 lot^'2gt
;;;;i'N---''' 'ann 4t^
4
x"r^|,'
41LSo
Mecris KA'u ibt
Mustafa KULAKS ! Z
T.C.
Rize ili
Qaykent Belediyesi
NO
:
KARAR EARiEi :
KARjAR
MECLiS KARAR KAdIDI
La(]-q,tos/t1
06.05.2014
Be]-ediye ldec]-isini
Tegki1 Eden].erin
Adr-
ve
Bagkan :Hasan
KARA
dye].er :Mustafa
KULAKSIZ, Hanife ODABAS,
vuhamrne!. KETENCi, Yusuf MURZOGLU, Zafer
Soyadr.
FIRATT Sufeyman KAR,
OCAK, Harnza ALACA
OZO: 2013
Sabit
Mali yrlr btitqe kesin hesabrnrn
CIVELEK,KamiI
gortjSUl-mesi.
qaykent Beledj-ye Meclisi Belediye BaSkanr Hasan KARA, nrn
baqkanJ r{rnda, yukarrda isimleri yazrlr Liyelerin igtirakJ eri iIe
06.05.2014 tarihinde saat l0.OO,da bapkanlrk makamrnda toplandr.
Gundem madde.Ierinden o.Lan 2013
konusu gonigiildLi,
Mali vaI.r Britce kesin hesabr
KARAR:
Belediyemiz 2013 mali ytlr Blitee Kesin hesabrnrn, 08.05.2014
Pergembe giinii saat 09.00'da Blitge kesin Hesap Komasyonunca
incelendikten sonra, ayn.r gun saat 10.00, yapacaql- topiantrda karara
ba{lanmasrna meclisimizce oV birlidi ife karar veri}di.
Kat ibi
Muhammet KETENCi
Meclis
nnrlR-turcl
ll Mahar'lerelerlil(jdt1rlu00
fJi,l,-El[., *","
Kay'tNo
! r',i2 ?]r:,X
4qho+
Mecl-is Ketibi
T.C
RIZE VALILI6I
ll Mahar ..iareter Miidiirliidu
T. C.
Rize ili
Qaykent BeJ-ediyesi
KararTanhr 06 I osho1l
Teslim EdildlO, Tarih 09 lot 201\
MEcLts KARTAR KAdrDftY't*o 4(4o\
NO
: ta[LAtOs/L8
KARJAR TARiHi : 06.05.2014
KARAR
Belediye Meclisi.ni
Tegkil EdenJ.erin
Adr ve Soyadr
Bagkan : Hasan KARA
tiyeler :Mustafa
KULAKSIZ, Hanife ODABA$,
ivrunarruIet KU IENU i , yusur MURZOGLU, Zater
FIRAT, Sr.iIe],man hiAR, Sabit CiVELEK, Kami I
OCAK, Hamza ALACA
6ZrJ: Sosyal Denge Sozl egmes- konusunun gorrisLjlmesi.
Qaykent Belediye Mecl-isi Belediye Baqkanl Hasan KARA, nrn
bagkanlr!rnda, yukarrda islmleri yazr.Lr uyelerin iEtirakJ-eri ile
06.05.2014 tarihinde saat 10.00,da bagkanlrk makamanda toplandr.
Gtindem maddelerinden olan Sosyal Denge Sozlegmesi yaprlmasr
-iqin Belediye Bagkanrna Vetki verilmesi konusu qoni$ijfdri.
KARJAR:
4688 Sayr.lr Kamu G6rev.Liferi Sendikaiarr ve Toplu Sozleqme
04 Nisan 2ar2 tarih ve 28267 Sayrlr Resml cazetede yayrnlanan
6289 sayrlr Kanunun deligik 32. Maddesi ve 375 sayrlr Kanun Hrrkmuncie
Kaiarnamenin Ek 15. maddesi hLikrimler i gerqevesinde Sosyal ler.qe
Tazminatlnan odenmesine Belediye Baekanrnln tekfifl rizerine Belediye
Meclisi-nce karar verifmesl halinde, Belediye Ba$kan1 i1e en Cok
tiyeye sahip Sendikanrn Gener Bagkanr veya Sendikanrn yonetim Kurulu
taraflndan yetkirendirilecek
bir
ternsilci arasrnda s6zleeme
yaprlablleceli gekti-nde duzenleme yaprLdr!r; yine 01. 0G. 2or2 tarrh
ve 28310 sayrlr Resmi Gazetede yayrnlanan yeref yonetlm Hizmet
Koluna iligkin Mali ve Sosyal Hakfara Dalr Toplu Sozfe$menin 5.
maddesinde sosyal Denge Tazminatr odenmesine iligkin azami rurar ve
kriterf erin belirrendiii gorr..lL1mn9, yukarrda bahsediren mevzuar ve
toplu sozleEme hr-ikumleri doirultusunda Belediyemizde eafr$an Memur
ve Sozle€meli Personeli kapsayan Sosyal Denge Sozlegmesi
yaprlmasr
Kanunur
konusu hakkrnda;
Mecl-^isimizce . yaprlan deQerlendirme neticesinde ; 468g Sayil r
,Ka:runun 3, maddesinin
(a) bendi kapsamindaki Belediye personellrin
Mai,i_ ve SosyaI Haklarr_ kcnusunda Sosyai Denge Sozlegnesi ile ifqi.l.i
Yasa.l- Mevzuat ve yapalan agrklamalaf coiruitusunda Belediyemiz ile
l'lemu:: sendikasr arasrnda sosyal- Denge -sozieqmesi ve hilkLimlerinin
inLzalanmasr_
. -Qaykent aelediyesi adtna eeteOiye Ba$kanr Hasan
h?RA'ya yetki.iqin
verilmesine
Meclisiriizce cy bir:1i-!.iyte t<arai verilCi.
Mecl ls
lla s air
Meclas Kat ibi
MuharLnet KETENCi
Kar
ibi
LAKS ] Z
T. C.
Qaykent Beiediyesi
KARARNO
KARAR
TARiHi
MF]C[.iS KARAR TAGIUI
:18414105rt9
: 08.05.20t.-l
Belediye Meclisini
I'eqkil Edenlerin
Adr ve Soyadl
Baglian : ilasan KARA
Uyeler : Mustafa KULAKSIZ. Hanife ODABAg-Yusuf
MURZOGLIi. Sabit CIVEI-EK. Siileyman KAR,
Muhammet KETENCI, Zat-er FIRAT. Kamil
OCAK. Hamza ALACA
OZU:2013 mali yrh biitge kesin hesabrrun gdriigiilmesi.
Qaykent Belediye Meclisi Belediye Bagkam Hasan KARA'nrn bagkanhfrnda, yuka'da
.
isimleri yazrh iiyelerin iqtirakleri ile 08.05.2014 tarihinde saar 10.00'da loplantr salo;unda 1opla1dr.
Gtndem maddelerinden olan Biitge ve Kesin Hesap Komisyonuica 08.05.2014 pergen.rbe
giinii saat 09.00'da gdrtiqiilerek meclisimize sunulan 2013 maii yrh biilqe kesin hesap komisyon
raporu gdriisiildii.
KARAR:
Belediyemiz 2013 mali yrh biitge kc'sin hesabr,5393 sayrh Belediye Kanununun 64 tincii
maddesi gerelince Kesin Hesap koniisyonunoa tanzim edilen rapor. Komisl,on Baqkanr Mustafa
KULAKSIZ tarafindan meclise okundu. Biitge kesin hesabrnrn kurumsal kodlamasr yaoilan her bir
birirnin fonlsiyonel stntflandtrnranin birinci di.izeyinde esanri talini geklindt ol lanmasrria ba5lanc1.
46-53-91 -02
01 cenel
Kamu
Hizmetleri
: i.448 . ,32.,1_Q!-Tt
TOPLAM
7.44A.828,63-T!
Mehmet KAZANCI kabul, IIalit NALKIRAN kabul, Refik AL kabrii, I{asan yAZICI kabul,
I]t'tip ARSLAN kabul, Ercan qAKMAKCI kabul, Mehmet
QALIK kabul, \,trizaffer oCAK kabul.
01
VERGI GEI,IRI.ERi
:
49.593,89-TL
Mehmet KAZANCI kabul. Halit NALKIRAN kabul, Refik A,L kabui. llasln YAiitCt kabui.
Irvilp ARSLAN kabul. Ercan qAKN{AKql kabul, Mehmet
QALIK kahul. r.lrizaf{'er oc.r\h- kabul.
03
TE$EBB0S VE MtjEKiyET GEL.
:
L6d.959,it5_TL
Mehmet KAZANCI kabul, f{alit NALKIRA.N kabul, Refik AL kabul, i]asan yAZI(.I kabul,
l:iviip ARSLAN kabul, Ercan (.AKMAKCI kabul, Mehmet
kabul, M uzaffer ocAK kabul.
04 AIrNAlt 8A6r$ \/E YARD. ir,E OZBL eea. : QALIK99.889,18_Tr.
Mehmet KAZANCI kabul. Halit NALKIRAN kabul, Refik AL kabul. I.{asan yAZI(ll kabui,
I-yiip ARSLAN kabul. Ercan (tAKMAKql kabul, Mehmet
QAI-IK kabul. Ivluzaffer oc.,\K kabul.
05 oi6se esaiRr,sn
:
776.a2a,1o-El
KAZANCI kabul, Ilalit NALKIRAN kabul, Refik AL kabul, t:lasan yAZIC_.i kabul,
Eyiip ARSLAN kabul. Ercan ('AKMAKCI kabul. Mehmet QALIK kabLrl. Muzaflbr ocAK kabul.
N{ehmet
TOPLAIT{
1.091 .270,82-TL
Belediye Meclisimizcc; 5393 sayrh Kanunun 64. maddesi gerelince hazrrlanarak aynr
Kanunun 18/b maddesi ile \{ahalli idareler Biitge ve Muhasebe yonltmeliginin 29 ve 40.
maddesine gdre 2013 mali yrh biitge kesin hesabnrn kurunsal kodlanrasr y'iprlan birimierin
ionksiyonel kodlamastntn l. dtizevinde ovlanmasr sonucu meclisimizce u,v.'gtin g'oriite.ek o'", birlipi
rlc Kabul edlldl-
Meclrs Kat ibi
l'!unaru1Let KETENCI
Me
c-lis
i''ii-..i:a f
Kat
a
ibi
KIJi,AKS 1Z
T.GIiTJP
SOKAKLAR:
Miiderrisler Mahallesi
:(iiilbahar Hatun Sokak , girin Sokak, Omek Sokak,Cami Sokak, Hacr
Harun Sokak
:Menekge Sokak, gehit Nedim QALIK Sokak ,yeni Sokak,Kokulu Sokak
:Ofta Sokak. Kayahk Sokak, Kasar Sokak
:Ayane Sokak, Kaytazlar Sokak
:Ziimriit Sokak
:Cami AItr Sokak, Derebahge Sokak,
:Qay Sokak
Kokulukaya Mahallesi
Kasarcrlar Mahallesi
Kireghane Mahallesi
Uziimlii Mahallesi
Srrt Kasarcrlar Mah.
Giinegli Mahallesi
2,
(iRLiI'SOKAKL,,{R
Miiderrisler Mahallesi
Kokulukaya Mahallesi
Kasarcrlar Mahallesi
Kireghane Mahallesi
Yegihhca Mahallesi
Uziimlii Mahallesi
Srrt Kasarcrlar Mah.
Giineqli Mahaltesi
Giinegtepe Mahallesi
V.9t-gi gruplartntn
.karar verildi.
Meclis Bagkanr
:
:Fizim Sokak. Kayalar Sokak,Lale Sokak,siimbiil Sokak,Tepe Sokak,
:lrmak Sokak, Qrkmaz Sokak
:Ipek Sokak,Cennet Sokak
rBtiyiikmeqe Sokak, Delirmen Sokak,Hasan FIRAT Sokak
:Dereboyu Sokak, Dik Sokak,Giineg Sokak, Kara Sokak, Ocak Sokak
:Sut Sokak, Yagar Sokak
:Yokug Sokak,Saray Sokak,Nege Sokak,Kanuni Sokak, Hamitlar Sokak
:Yrldrz Sokak, YaL Sokak
:Anrt Sokak
yukanda belirtilen qekliyle
iki
gruba ayrrlmasrna meclisimizce oy birligi ile
Meclis Kdtibi
Muhammet KETENCI
0,
r'\
Xln\--..--.--*r*--T
Meclis KAtibi
r
REEI:LlLl6l
,,-,-l y,if"o"'"'"1w8$u,?!r q
oE 'zo't 4
131fi.'Eli",E' -"n' '\ 5 /
4,aylllvF
23634
T. C.
nize ili
Qaykent Belediyesi
KARARNO
KARARTARiHi
MECLiS KARAR XACTUT
:18414105/20
:07.08.2014
Belediye Meclisini
Tegkil Edenlerin
Adl ve Soyadr
Baqkan : Hasan KARA
Uyeler : Mustafa KULAKSIZ, Hanife ODABAg,Yusuf
MURZOGLU. Sabir CiVELEK. Siileyman KAR,
Muhammet KETENCI, Zafer FIRAT, Kamil
OCAK. Hamza ALACA
6ZtJ: Baz maktu vergi
ve harg tarifelerine iligkin gruplann belirlenmesi.
Qaykent Belediye Meclisi Belediye Bagkanr Hasan KARA'mn bagkanhlrnda, yukalda isimleri
yazrh iiyelerin i;tirakleri ile 07.08.2014 tarihinde saat 10.00,da toplantr
sajonun-da toplandr.
.
Giindem maddelerinden olan bazr maktu vergi ve harg tarifelerine iliqkin gruplann belirlenmesi
konusu gdriiqiildii.
KARAR:
Maliye Bakanhlr'nca hazrrlanmrg, l1 Temmuz 2014 tarih ve 29057 sayrh Resmi Gazetede
yaytmlanarak yiiriirliile giren "Belediye Gelirleri Kanunu Genel rebligi (ieri
No:45)" geregi
lagt]ryak diizenlemeye iligkin Belediyemiz yetki alaru igerisindeki gegitli seritlei, sosyal ve ekonomik
farkhhklar dikkate ahnarak; Buna gdre
I.{iRTIP CADDELEII:
Miiderrisler Mahallesi
Kokulukaya Mahaltesi
2. CRUP
:M. Fevzi Qakrnak Caddesi. Atatiirk Caddesi
:M. Fevzi Qakmak Caddesi, Atatrirk Caddesi
CADDELER:
Miiderrisler Mahallesi
Kasarcrlar Mahallesi
Kireqhane Mahallesi
Yeqihhca Mahallesi
Giineqtepe Mahallesi
Giinegli Mahallesi
Srrt Kasarcrlar Mah.
i'lziimlii Mahallesi
: Uziimlii Caddesi, Yeqihhca Caddesi
:Kasarcrlar Caddesi
: Kireqhane Caddesi
:YeqiLhca Caddesi,Giineqli Caddesi
: Fatih Catldesi. Gtineqli Caddesi
:Giineqli Caddesi
:Srrt Kasarcrlar caddesi
:Uziimlii Caddesi
D) igYERi A9MA
izNi HARcr
isyerinin
En Az
t25 m2'ye kadar
:
......
tilr
isyeri
iEin beher
m2 sinden
l__
Tarife
(TL)
En Cok
Grup/Harctn Tutan (TL)
aTLl
t
2
3
0,10
1
0,50 0,50
0,10
1
0,75 .vt/5
0,75
4
,
.
'26 m2-100 m2 arasl
Her
Kanuni
T0ral ve Alanl
_-... _"'.'.'.'.'.. .'-...'-- '''.
't/t
I .-....
......-..,,,,..,1
..- .*....1.
-,..-.. t-r'-- -'-i---.1,00:
1
1,OO
1,OO.1,OO:
I
0,10
r101 m2-250 m2 arasl
-:r251 m2-500 m2 arasr
1501 m2'den
yukarl
,: o,ro
0,10
0,10 i:1i
lri,
I
lr.ool 1
lr,ool
r
1
11,00 1,oo
t,oo
Bazr maktu vergi ve harg tarifelerinin belirlenmesine meclisimizce oy
Meclis Kdtibi
Muhammet KETENCI
birlili
l
:
i
I
;
I
]
j
l
I
ile karar verildi.
Meclis Kdtibi
MustafaKULAKSIZ
T.C.
RlzE vALlLlGl .. .. -,
L"-f
'
o"'"'"!*TB'i%,
r.
'-"j
r2o1 Ia
t
ffifiin'isiio'g, i*tr.4S o8
KwttNo
23tS
6
B) EGLENCE
vERcisi
(Biletle girilmesi zorunlu olmayarl eElence yerlerlnde)
Kanuni
Tarife
Eolencenin Tiira! ve Alanr
ren
lr
kadar .
so m2,ye
;;
1rL)
s
, 5'
r s
5
;;.jf i;;;;il;l[i1]t ..'-:oo.'u-.'
:
51 m2-150.'i.a!,
gazino' gece
i51 .i-3oo n-,, u.u.,
,"3llf "lt"'
kulub{i,
taverna, diskotek,::]
'301
Jul m2'den yukan
yukarr :]
kabare. dansing gibr
yerlerinde
y"rl*"d:.
4 yrtdrztr otelde
otetde ,
igin I
,
:5 yrtdrz| otetde
.
'e,,,
l, z
1 r
l;;
,o,oo , ,o oo
ioii-t;;
1o9
loo
:o,oo
-l-:o,oo
li1
.
l
I
, .;';;
;;;; ..-.:.19,90
30,00
3o,oo
, 39100.
L,
,
1oo..
100
: 30,00
.. 30,00 :30,doi
. '
roo
1oo,o0
too,oo lloo,ool
1oo,oo
.r ....,. . .,
1OO 1OO,OO
1OO,OO j1OO,00r
100,00
l
10I m2-200
l
- -S
ioo--5
1OO
5
100
-5'' -'
" ,'
m2 arasr
m''oen yLir.irr
''
1od
ibo I s,Oo
5.OO 5.oo
5,OO ; 5,OO
-i"
l,oo s,oit '
'
I
.
'-- I
l
.
c) lgcAL HARcr
iggalan T.iral ve yaptldrgr yer
Kanuni
Taiife
Az
(rL)
En Cok
En
1.52 nci maddenrn (t) ve (Z) numaratl
bentlerinde yaztlt iggallerde beher metrekare
tgtn
0,5
r.inde
Luelikba,
U,r
bendinde lhayvan bagrna
yaz||lhayvan-b).Satr:iyapr|anblvnkbji'
sattcrlannrn asgallerinde thayvan basrna
'- --. ...-..,.,,.-....,.-...., .:..,.'
2, 52 nci maddenin (1) a) Sahgr yaprlan
numarafl
3. 52 ncj maddenrn (3) a) Her tasrttan beher saat
numaralt bendinde
-'
t;,i' i;r"lr;;
0,25
b) Parkmetre galgtrrrlan
yeflerde beher saat rgtn
n
Grup/Harctn Tutan (TL)
,.234
(rL)
2,s
2,5
t,so
2,5o
5
5,00
5,00
1,25
0,25
0,25
q
)
Kanuni
Tarife
-:
:
i
q
9) TATIL GUNLERINDE qALISMA RUHSATI HARCI
igyerinin T0rti ve Atanl
25 m2,ye
crup/Harcrn Tutan (TL)
. EnAz(TL) irngot1rr-)
kadar
26 m2-1oo .n2
Her tiir isverj icin
yffffk orarak
i
25..,y"1.u6u,..i,*|,oo.,,oo'i
)oi
g
:
i
5
salonlan gibi e6tence 26 rnz-jg .z jrur, I
yerlerinde Cafigrlan her 5t mr-loo m, arasr
eu"
-
5
s5
eglence
:9]:1." her giin igin
9alrgllan
9alrgrlan
Bilardo ve masa fLrtbolu
...
-t
(rL)
gok
'
crup/Verginin Miktan (TL)
arasr
tO1 m2 --t<n m2
drasr
251 m2-500 m, arasl
,501 m,'den yukarl
,t
20
I
BOO
2O,OO
-
20
800
20
8oo
L
2 I3
2O,OO
:
4
:
: zo,oo zri,oo l
: 2o'0o
-^ ^^ I
^^ ^^ 20'00
,
T. C.
Rize iti
Qaykent Belediyesi
KARAR
KARAR
NO
TARiHi
MECLiS KARAR xAcToT
: l84t4t0't21
: 07.08.20I4
Belediye Meclisini
Teqkil Edenlerin
Adr ve Soyadr
Baqkan : Hasan KARA
i)yeler : Mustafa KULAKSIZ, Hanife ODABAg,yusuf
MURZOGLU. Sabir CiVELEK. Sriteyman KAR,
Muhammet KETENCI, Zafer FIRAT. Kamil
OCAK, Hamza ALACA
OZU: Bazr maktu vergi ve harg tarifelerinin belirlenmesr.
Qaykent Belediye Meclisi Belediye Baqkam Hasan KARA'mn baqkanhlrnda,
. iiyelerin
igtirakleri
vazh
yukalda isimleri
ile 07.08.2014 tarihinde saat 10.00'da toplantr salonunia to;iandr.
Giindem maddelerinden olan bazt maktu vergi ve harg tarifelerinin belirlenmesi
konusu
gdrii$iildii.
KARAR:
Maliye Bakanhlr'nca hazrrlanmrg, I I Temmuz 2014 tarih ve 2905'l sayrh Resmi
.
Gazetede
yayrmlanarak yiiriirlii[e giren "Belediye Gelirleri Kanunu
Genel Tebligi (Seri No:45),, geregi
yaprlacak duzenlemeye iliqkin, ilan ve reklam vergisi, iggal
harcr, tatil giinl;i ga1gma ruhsat harc, ve
iqyeri agma. izin harcrna iligkin maktu vergi
trarg taril-teri ,2464 sayrh Kanunda belirtilen en alt ve
en iist srnlrlan aqmamak kaydr ile mahallin "e
gegitli semtleri arasrndaki sosyal ve ekonomik f'arkllklar
gd,z 6niine ahnarak aqa[rda
a) ILAN vE
belirtilen sekilde:
REKLAM vERGisi
1. DUkk6n, ticari ve srnai milessese ve
serbest meslek erbabrnca gegitli yerlere
.asrlan ve taktlan her Eesit levha, yazr ve
,resim gibi sabit brittin ilan
ve reklamtann
beher metrekaresinden yrllrk olarak
2, Motorlu tagrt araelannrn igine veya
:drSrna konLrlan ilan
ve reklamlann beher
metrekaresinden yrl!k olarak
Cadde, sokak ve yaya kaldtnmlafl
Uzerine gerilen, binalann cephe ve
.yanlarrna asrlan bez veya sair maddeter
vasrtasryla yaptlan geEici mahiyetteki itan
13.
ve reklamlarrn metrekaresinden haftal,k
:L:|.uk
40
Buivar ve Meydan
10
rSokak
4, I5tklt veya projeksiyonlu jlan ve
reklamlardan her metrekare igin ytlltk
otarak
.projeksiyonlu ilan
r.
lran ve rektam amactyla daqttrlan
brogiir, katalog, duvar ve cep takvtmlefl,
biblolar veya benzerlerinin her biri jein
6. Mahiyeti ne olursa olsun yaptgtrfllacak
gesitli afiSler ve benzerlerinrn behe:ini
.metrekaresinden
ve
'9fr?Tl9f9un.
30
tso
:
0.01
ELltun yerlerde
o,25
0,50
0,30
T. C.
Rize iti
Qaykent Belediyesi
KARARNO
KARARTARiHi
MECLiS KARAR KAGIDI
:
l84r4l0s/22
:
07.08.20i4
Belediye Meclisini
Teqkil Edenlerin
Adr ve Soyadl
OZU: Norm
Bagkan : Hasan KARA
Uyeler : Mustafa KULAKSIZ, Hanife ODABAg,Yusuf
MURZOGLU, Sabit CIVELEK, Siileyman KAR,
Muhammet KETENCI, Zafer FIRAT, Kamil
OCAK. Hamza ALACA
kadro (Memur) uygulamalarr hk.
qaykent Belediye Meclisi Belediye Bagkanr Hasan KARA'nrn
baqkanlrfrnda, yukarrda isimleri yazrlr iiyelerin iqtirakleri ile
07.08.2014 tarihinde saat 10. oo'da bagkanlrk makamrnda toplandr.
clindem maddeferinden
gorLi$rif dLi.
olan norm kadro (Memur ) uygur amatarr
konusu
KARAR:
5393 sayrlr Belediye Kanununun 49. maddesine istlnaden
qrkarrlan ve 22.02.2aai tarih ve 26442 sayrlr Resmi Gazete,de
yayrmranan Belediye ve Ba{lr Kuruluqlarr ile Mahall-i rdare
Birfikferi
Norm Kadro ilke ve Standartlarrna Dair yonetme-Llk,
LO.A4.2AI4 tarih ve 28968 sayrlr Resni cazete,de yayamlanan
Belediye ve Baqlr Kuruluqlarr ile Mahalii idare Birlitteri
Norrn
Kadro ifke ve Standartlarrna Dair yonetmelikte Deq.1$iklik
Yaprlmasrna iligkin
yonetmelikfe defigtirilnigtir.
Anrlan
Y6netmelik eki gruplarda Belediyemrz D_2 grubunda yer almrg
otup
2 9 memur kadrosu ongoniirnriqtiir.
Anrfan Yonetnelikte 6ngortilen 29 memur kadrosuna kargrltk
belediyemizde 26 adet memur kadrosu mevcut ofup, 3 memur kadrosu
tespit edilmemistir, Hizmet birimferde ihtlyag duyulabirecek memur
kadrolartndan, ekli listelere g6re y6netmeligin 9 ve 10. uncu
maddeferi gerelince;
1. 2 adet 8'inci derecefi Mijhendis kadrosu,
2. 1 adet 9,uncu dereceli- Saflrk Teknikeri kadrosu,
Olmak iizere 3 adet memur kadrosunun ihdas editmesine
ile karar veri}di.
Meclisj-mizce oy birli{i
Mecfis Bagkanr
MecLis Kati-bl
Meciis Katibi
Muhannnet KETENCi
LAKS
Karar
Tarihr
Tesf im
Edildiof Taril',
ravn Ho
I
Z
o-t i oE.l201h
45 log /2014
23 636
T. C.
Rize iti
Qaykent Belediyesi
'
KARAR
NO
KARARTARiHi
MECLiS KARARKAGIDI
; r84r4l0st23
:07.08.2014
Belediye Meclisini
Teqkil Edenlerin
Adr ve Sovadr
Baqkan : Hasan KARA
Uyeler : Mustafa KULAKSIZ, Hanife ODABAS,Yusuf
MURZOCLU. Sabir CiVEI.EK. Siileyman KAR,
Muhammet KETENCI, Zafer FIRAT, Kamil
OCAK, HamzaALACA
6ZU: Norm kadro (i9gi) uygutamalarr hk.
Qaykent Belediye Meclisi Belediye BaQkanr Hasan KARA,
ba$kanfrqlnda, yukarrda isim.leri yazrlr r.iyeferin igtirakleri n1n
i1e
07. 08 - 2014 tarihincie saat 10. 00'da baqkanrrk makamrnda toplandr.
ciindem maddelerinden
qorUsUfdll .
olan norm kadro (igqi)uygulamalarr
konusu
I(AR,AR:
5393 sayrlr Belediye Kanununun 49. maddesine istinaden
qrkarrlan ve 22.02.2AAj tarlh ve 26442
sayrlr Resmi Gazete, de
yayrmfanan Belediye ve Ba{Ir Kuruluglarr
ife Mahalli Tdare
Birlikleri
Norm Kadro itt<e ve Standartlarana Dair yonetmellk,
74.04.2014 tarih ve 28969 sayrlr Resmi cazete,de yayrmlanan
Belediye. ve Ballt Kuruluglarr ile Mahalli idare Birliliteri
f,form
Kadro ilke ve Standartlarrna Dair yonetmelikte De!.i9ikJ.ik
Yaprlmasrna ili$kin
yonetmelikle degigtirifmi$tir.
Analan
Yonetmelik eki gruplarda Belediyemiz D_2 grubunda yer alrnrq
olup
15 adet sUrekli lggi kadrosu ongorUlmrlstrir:.
Anrfan Yonetmer ikte ongorulen 15 adet si.irekli igql kadrosuna
karg1l1k belediyemizde 13 adet siirekli iqqr kadrosu mevcut
o1up, 2
adet surekfi i6qi kadrosu tespit edilrnemigtir. Hizmet birrmrerde
ihtiyag duyulabilecek srirekri iesi kadro-Larrndan,
gore Yonetmelli.in 9 ve lO,uncu maddeleri gere!ince; ekfi listelere
1. 2 adet iqgi kadrosu,
Ofmak r.izere 2 adet slirekll iggi kadrosunun ihdas edi lmesine
Meclisimizce oy birli!i
ile karar verildi.
Meclis
Hasan
Ba$
kanr
Meclis Katibi
Meclis Katibl
MuharFmet KETENCi
KULAKS I Z
ll Mahal' ldareler Miidtldiigii
o7l oE tzot t^
Kerar Terihl
Teslim EdlldiOr Tarin 45
tavnNp
L3L3(
| oX /2Ot 4
T. C.
Rize iti
Qaykent Belediyesi
KARAR
KARAR
NO
TARiHi
MBCLiS KARAR XAGTIT
:18414105/ 2L
: 07.08.2014
Belediye Meclisini
Tegkil Edenlerin
Adr ve Soyadr
Ba$kan : Hasan KARA
Uyeler : Mustafa KULAKSIZ, Hanife ODABAS,yusuf
MURZOGLU. Sabil CiVFLFK. Siileymar KAR,
Muhammer KETENCi" Zaler FIRAT, Kamil
OCAK, HamzaALACA
OZU: Yetki verilmesi hk.
Qaykent Belediye Meclisi Belediye Bagkanr Hasan KARA'mn bagkanhlrnda, yukalda
isimleri yazrh iiyelerin igtirakleri ile 07.08.201 4 tarihinde saat 10.00'da toplantr saloiunda toplandr.
Giindem maddelerinden olan Qaykent (Rize) Belediyesi igmesuyu ingaat igi igin iller
Bankasrndan ilave kredi kullanrlmasr amacryla iller Bankasrna ve Beiediye' BaSkamna
yetki
verilmesi konusu g<iriiqtildii.
KARAR:
Qaykent (Rize) Belediyesi igmesuyu ingaat iqi kapsamrnda yaprlmakta olan Kasarcrlar,
-_
Kasarctlar ve Kireghane N{ahallesi igmesuyu isale
giizerg6hlar proje drgrnda tutulmu$tur.
Srrt
hatlannrn yaprrm devam etmekte olup, bazr
_-- Kredi yetersizlilinden dolayr yaprlamayar s6z konusu yerler iqin iller Bankasrndan
120'000,00-TL- ilave kredi kullantlmastna, bu konuda iller Bankasr ve Belediye Baqkam
Hasan
KARA'ya yetki verilmesine meclisimizce oy birlili ile karar verildi.
Meclis Katibi
Muhammet KETENCi
Meclis Karibi
Mustafa KULAKSIZ
.ll
T.C.
vAllLldl
Mahar .areter Mijdr.irtiidu
RlzE
f:flr:11,.
_
o7/ogriu\

Benzer belgeler