İstek Özel Kaşgarlı Mahmut İlkokulu 2014

Transkript

İstek Özel Kaşgarlı Mahmut İlkokulu 2014
İSTEK ÖZEL ATANUR OĞUZ İLKOKULU
2015- 2016 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI
2. SINIFLAR ŞUBAT MART AYI
E-BÜLTENİ
OCAK AYINDAN GÖRÜNTÜLER
OCAK AYINDAN GÖRÜNTÜLER
OCAK AYINDAN GÖRÜNTÜLER
OCAK AYINDAN GÖRÜNTÜLER
OCAK AYINDAN GÖRÜNTÜLER
OCAK AYINDAN GÖRÜNTÜLER
OCAK AYINDAN GÖRÜNTÜLER
OCAK AYINDAN GÖRÜNTÜLER
OCAK AYINDAN GÖRÜNTÜLER
OCAK AYINDAN GÖRÜNTÜLER
OCAK AYINDAN GÖRÜNTÜLER
OCAK AYINDAN GÖRÜNTÜLER
OCAK AYINDAN GÖRÜNTÜLER
OCAK AYINDAN GÖRÜNTÜLER
OCAK AYINDAN GÖRÜNTÜLER
OCAK AYINDAN GÖRÜNTÜLER
OCAK AYINDAN GÖRÜNTÜLER
PYP
1.Sınıf pYp uygulama ünİtesİ velİ bültenİ
•
•
•
DİSİPLİNLER ÜSTÜ TEMA: KENDİMİZİ İFADE ETME YOLLARIMIZ
SÜRE: 15 ŞUBAT-25 MART 2016
ANA FİKİR: İnsanların iletişim kurarken duygu, düşünce, inanç ve değerlerini nasıl yansıttığı sosyal yaşamı etkiler.
SORGULAMA HATLARI
1. İletişimin ne olduğunun sorgulanması.
2. Zaman içinde nasıl iletişim kurduğunun
sorgulanması.
3-İletişimin sosyal yaşamımıza etkileri
ÖĞRENEN PROFİLİ ÖZELLİKLERİ
•
•
•
İlkeli: Doğruluk, dürüstlük, hakkaniyet,
adalet duygularıyla hareket ederler.
Bireylerin, toplulukların ve toplumların
onuruna saygılıdırlar. Kendi davranışlarının
ve bunların sonuçlarının sorumluluğunu
üstlenirler.
İletişim Kuran: Bilgileri,düşünceleri birden
fazla dilde yaratıcı biçimde, kendine
güvenerek ve çeşitli iletişim yollarıyla
algılar,ifade ederler.Başkalarıyla etkin
Açık Görüşlü: Kendi kültürlerini ve kişisel
tarihlerini bilir ve taktir ederler. Diğer
bireylerin ve toplumların bakış açılarına,
KAVRAMLAR TUTUMLAR BECERİLER
KAVRAMLAR
•
•
•
Bağlantı: Geçmişte kullanılan, günümüzde kullanılmayan iletişim
araçları hangileridir?
İşlev: İletişim nedir?
Değişim: Tarihte iletişim kurma yolları nasıl değişmiştir?
TUTUMLAR
•
•
•
Yaratıcılık: Düşünmelerinde, problemlere ve ikilemlere
yaklaşımlarında yaratıcı olma, hayal gücünü kullanma.
Değer Bilme:Dünyanın ve insanlarının mucizesini takdir etmek.
Doğruluk: Dürüst olma, keskin bir adalet duygusuna sahip olma
BECERİLER
•
•
•
Sosyal beceriler: Sorumluluğu kabul etme, başkalarına saygı
duyma, işbirliği yapma, çatışmaları çözme, grup halinde karar
alma, grup içinde çeşitli görevler üstlenme.
Özyönetim becerileri: Büyük-ince kas becerileri, yer bilinci,
güvenlik, sağlıklı yaşam biçimi, davranış kuralları, bilinçli seçimler.
İletişim becerileri: Dinleme, konuşma, okuma, yazma, görme,
sunma, sözel olmayan iletişim.
YAPILACAK ETKİNLİKLERİMİZ







İki resim arasındaki farkı bulma
Teknolojik iletiş araçları broşürü inceleme
Balık kılçığı çalışması
Sunu izleme
Duyguları seçtikleri bir iletişim yolu ile dramatize etme
Mektup yazma
Olumlu ve olumsuz iki durumu doğaçlama yaparak sunma
TÜRKÇE
KAZANIMLAR














İşbirliği yapmayı sever ve işbirliği için olanak sağlar.
Cümleleri görsellerle ifade eder.
Reklamlarda verilen mesajları sorgular.
İşbirliği yaparak yazar.
Olayları oluş sırasına göre yazar.
Duygu, düşünce ve hayallerini anlatan yazılar yazar.
Kendisini, ailesini ve çevresini tanıtan yazılar yazar.
Anlamlı ve kurallı cümleler yazar.
Paylaşarak okumaktan zevk alır.
Kendisini, ailesini ve çevresini tanıtır.
Yazılarında yazım kurallarını uygular.
Anlamlı ve kurallı cümleler yazar.
Dinlediklerini başkalarıyla paylaşır.
Dinleyiciyle göz teması kurar.
MATEMATİK
KONULAR




Geometrik cisimler ve şekiller
Zaman ölçme
Kesirler
Doğal sayılarda bölme
KAZANIMLAR











Bütün, yarım ve çeyrek arasındaki ilişkiyi açıklar.
Tam ve yarım saatleri okur, saati tam ve yarım saate ayarlar.
Zaman ölçme birimiyle ilgili problem çözer ve kurar.
Saat-gün, hafta-gün, ay-gün, mevsim-ay, yıl-hafta ve yıl-ay arasındaki ilişkiyi açıklar.
Küp ve prizma modellerinde yüzeyleri, köşeleri ve ayrıtları gösterir.
Silindir, koni ve küre modellerinde yüzeyleri gösterir.
Karesel, üçgensel ve dikdörtgensel bölgelerin ve dairenin sınırlarının isimlerini belirler.
Karenin, dikdörtgenin ve üçgenin köşe ve kenarlarını gösterir.
Kare, dikdörtgen, üçgen ve çember modelleri oluşturur.
Kalansız olarak gruplandırılabilen en çok 20 nesneyi, birerli, ikişerli, üçerli, dörderli ve
beşerli gruplandırarak grup sayısını belirtir.
HAYAT BİLGİSİ
KONULARIMIZ






Birbirimizi kırmayalım
Okul yolunda
Duyularımla anlaşıyorum
Duygularımı kontrol ediyorum
Değerlerimiz
Doğru davranışlarımız
KAZANIMLAR
 Özensiz iletişimin yaratacağı sorunları belirleyerek öğretmeni ve arkadaşlarıyla iletişim
kurarken nezaket ifadeleri kullanır.
 Okula geliş ve gidişlerinde karşılaştığı insanlarla etkileşimde bulunurken nasıl davranması
gerektiğini açıklar.
 Çeşitli ortamlarda başkalarıyla iletişim kurarken hangi duyu organlarından yararlandığını
açıklar.
 Duygularını kontrol ederek uygun biçimde ifade eder.
 Ailesi, akrabaları ve yakın çevresinde etik değerlere ne kadar önem verildiğini
gözlemleyerek etik davranışların güven duygusunu nasıl güçlendirdiğini ve etik olmayan
davranışların da güven duygusunu nasıl zedelediğini açıklar.
 Çevresindekilerin kabul edilmeyen önerileriyle karşılaştığında etkili reddetme davranışı
sergiler.
I like clothes!
•
•
•
•
Öğrencilerimiz farklı kıyafetleri okumayı, yazmayı ve
cümle içinde kullanmayı öğrenirler.
Örnek: What’s this?
• It’s a pinkt-shirt.
• What are these?
• They are blue socks.
Öğrencilerimiz edatları kullanarak kıyafetlerin nerede
olduklarını söyleyebilirler.
Örnek: Where is Anna’s watch?
• It’s on the table.
MY HOBBIES
•
•
•
Öğrencilerimiz yapmaktan hoşlandıkları aktivitelerden
bahsetmeyi öğrenirler.
Örnek: What’s your favorite hobby?
• I like fishing.
• I like playing the guitar.
Öğrencilerimiz duyduklarını gördükleri resimler ile
eşleştirme çalışmaları yaparlar.
Where does she work?
• Öğrencilerimiz farklı meslekleri yapan insanların
nerede çalıştıklarını öğrenirler.
Örnek: -Where does she work?
- She works at the fire station.
- Where does teachers work?
- They work in the school.
Vocabulary: Hospital, school, airport, police station,
shop, station, zoo, süpermarket, bank, garage
It’s hot today!
•
öğrencilerimiz hava durumunu öğrenirler ve farklı hava
koşullarında hangi aktiviteler yapabileceklerini anlatırlar.
Örnek: What’s is the weather like?
It’s windy
Put on your jacket.
Let’s make a snowman.
Don’t forget your umbrellas.
We can go ice-skating.
Vocabulary: fly a kite, make a snowman, wear coats, go
outside, go ice skating.
BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ
Bu ay derslerimizde;
•Tablet ile çalışmaya başlayacağız.
•Tablet kullanım kurallarını konuşacağız.
•Tablette pages programını kullanmayı öğreneceğiz.
KÜTÜPHANE
Bu ay öğrencilerimizle “Kendimizi İfade Etme Yollarımız” ünitesine yönelik olarak ;
 “İletişim” konusu ile ilgili kütüphanedeki kaynakların incelenmesi.
Ödünç kitaplar verilir.
ÖĞRENCİLERİMİZE ÖNERİLER
“Kendimizi İfade Etme Yollarımız” ünitesine
uygun olarak;
1.”Amcam ve Ben”, Genç Osman Yavaş, Final
Yayınları
2.”D’nın Mekupları”, Nazlı Deniz Güler,
Kırmızı Kedi Yayınları
3.”Kalebozan Karlo”, Eva Montanari,
Redhouse
YETİŞKİNLERE ÖNERİLER
1.”Seyrek Yağmur”, Barış Bıçakçı, İletişim
Yayınları
2.”Satranç”, Stefan Zweig , Can Yayınları
3.”Geeceği Yönetmek”,Erol Mütercimler, Alfa
Yayınları
MÜZİK
-'Müzik yolu ile duygu düşünce inanç ve değerlerimizi ifade ettiğimizde
nasıl bir fark olur? 'Müzik yolu ile duygu düşünce inanç ve
değerlerimizi ifade ettiğimizde toplumsal olarak ortak hisler
oluşmasını sağlayabilirmiyiz? Sorgulanır.
- Melodika çalışmalarına devam eder. ‘Ah Dede’ şarkısını öğrenir.
- 18 Mart hakkında araştırma yapar, sınıfta arkadaşlarıyla paylaşır ve
Çanakkale Türküsü’nü öğrenir.
- ‘Sev Kardeşim şarkısını öğrenir.
GÖRSEL SANATLAR
• Kişiler arası iletişimin önemi ve pekiştirme yolları tartışılır
ve sınıf içi ikili grup çalışması yapılarak grup çalışmasının
iletişim kurma becerisine olan etkisi pekiştirilecektir.
• Suluboya tekniği anlatılarak serbest çalışmalar yapılacaktır.
BEDEN EĞİTİMİ
BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR-OYUN VE FİZİKİ ETKİNLİKLER
•
Yer Değiştirme ve Dengeleme Hareketleri; Eğitsel oyunlar(Tünel Oyunu, Balık Ağı, meyve
sepeti, Balık Yakalama ,Yağ Satarım Bal Satarım )oynatılarak vücutta dengeleme ve vücut
kontrolünü sağlamayı amaçlıyoruz.
• Stafet Oyunları; Koordinasyon çalışmalarıyla, temel hareket eğitimini pekiştireceğiz.
• Sağlık Rondu: sağlık isimli şarkı öğrencilere öğretilir. Şarkı gruplar halinde de söyletilebilir.
Oyuna ve fiziki Etkinliklere katılırken sağlığını korumak için dikkat etmesi gereken unsurları
söyler ve öğrenir.
• PYP programımızdaki konumuz ise; 'Aile bireylerinin çocukluk döneminde oynadığı oyunları
araştırır.
BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR-OYUN VE FİZİKİ ETKİNLİKLER
YÜZME
-Serbest stil ayak vuruşu öğrenim drilleri,
-Serbest stil kulaç çalışmaları,
-Kulaç drilleri,
-Sırtüstü stilde ayak vurma- kol çekişi çalışması yapılır.
PSİKOLOJİK DANIŞMANLIK VE
REHBERLİK BÖLÜMÜ
ŞUBAT AYI ETKİNLİKLERİMİZ
• Öğrencilerimizin
iletişim
becerilerini
güçlendirmek amacıyla «Eşli çizim» etkinliği
yapıldı.
• Farklı
durumlarda
öğrencilerimizin
verebilecekleri
sözel
tepkileri
prova
edebilmeleri amacıyla «Story Strips» oyunu
online olarak oynandı.
MART AYI ETKİNLİKLERİMİZ
• «Okuldaki ve çevremdeki kaynakları nasıl
koruyabilirim?» etkinlikleri uygulanacaktır.
• «Doğal Kaynaklar» eşleştirme oyunu online
olarak uygulanacaktır.
facebook.com/AtanurOguz
twitter.com/AtanurOguz

Benzer belgeler