Türkçe Versiyon

Transkript

Türkçe Versiyon
Su bizim esasımızdır.
Su bizim esasımızdır.
Bugün hala dünya çapında milyarlarca insan temiz
içme suyuna erişememekte ve endüstrileşmiş
uluslarda bile bir besin kaynağı olarak su gittikçe daha
değerli bir madde olmaktadır. Bu gelişmenin sebebi
yalnızca iklimle ilişkili değil aynı zamanda çevresel
sorunlar ve tükenen yer altı kaynakları ile ilgilidir.
Bu nedenle su ve atık su arıtma ve suyun yeniden
kullanılması ve geri dönüşümü ile ilgili yeni teknolojiler
küresel anlamda önem kazanmaktadır.
WABAG kendisini hem kapsamlı hem de oldukça
gelişmiş çeşitli çözümlerle bu zorlukların üstesinden
gelmeye adamıştır. Yenilikçi teknoloji ve hizmetlerimiz
ile hem evsel hem de endüstriyel sektörlerde güvenilir
su kaynağı tedariki ve atık su arıtma alanında önemli
katkılar sağlamaktayız. Uygulamaya koyduğumuz
bilgimiz bir ana öğe olan su alanındaki 80 yılı aşkın
deneyimimize dayanmaktadır. Gerçekten de markamız
H2O ile ilgili her şeye ilişkin engin bir bilgi demektir.
Sunabileceğimiz hizmetlerimizin kapsamı danışma
ve planlama, finansman ve kurulumdan tesis
ve sistemlerin operasyonel işletmesine kadar
uzanmaktadır. Müşterilerimiz için bu, tek noktadan
alışveriş temeline dayalı kişiye özel çözümlerin tüm
avantajları demektir.
2
» Danışma
» Planlama
» Finansman
» İçme suyu arıtma
» Endüstriyel ve işletme suyu arıtma
» Deniz ve tuzlu su arıtma
» Tasarım ve Mühendislik
» İnşaat
» İşletmeye Alma
» Su iyileştirme sistemleri
» Evsel atiksu arıtma
» Endüstriyel su arıtma
» İşletme ve Bakım
» Çamur arıtma
3
En yüksek kaliteli içme suyu garantisi
Birçok yerde en son teknolojiyi kullanmadan istenilen
Yeni sürdürülebilir çözümler
miktar ve kalitede güvenilir içme suyu kaynağı
WABAG, enerji kazanımı için içme suyu arıtımı ile
elde etmek imkansızdır. Su kaynağı ve kirlilik oranı
birleştirilmiş küçük ölçekli hidroelektrik tesisler ve
doğrultusunda özel teknolojiler kullanılır.
membranlar kullanarak etkili geri yıkama suyu geri
dönüşümü sağlayan modern anlayışlar aracılığıyla
WABAG yüzey ve yeraltı sularının arıtılması için
kaynakları koruyan teknolojilerin gelişimi ve kullanımı
kapsamlı bir dizi kimyasal, fiziksel ve biyolojik
ile ilerlemektedir.
proses ile bu ortak mücadele için kendini ideal bir
ortak olarak ortaya koymaktadır. Öncülük eden
Şirket ayrıca, belirli mikro kirleticilerin içme suyundan
teknolojik becerimiz yüksek derecede proses bilgisi
güvenilir şekilde ayrıştırılması için arttırılmış
ve müşteri ihtiyaçlarına ilişkin engin bir anlayışla
oksidasyon(ADOX®) ve seramik membranlarla
desteklenmektedir. Gerekli parametrelere uygun olan,
oksidasyon sürecinden faydalanan (CERAMOPUR®)
gelecek gelişmelere uyum sağlayabilecek ve yüksek
ileri prosesler geliştirmiştir.
seviyede teknolojik güvenliğe sahip komple tesisler
yapmaktayız.
Männedorf Su Arıtma Tesisi, İsviçre
Membran Filtrasyonu
Chirita Su Arıtma Tesisi, Romanya,
modernleştirme ve genişletme
Czestochowa Su Arıtma Tesisi, Polonya
Nitrat giderme (BIODEN®)
Wenzhou Su Arıtma Tesisi, Çin (100.00m3/gün)
Bouira Su Arıtma Tesisi, Cezayir (74.000 m3/gün)
Yüzey Suyu
Yeraltı Suyu
Bir kural olarak yüzey kaynağından elde edilen
Yeraltı ve kaynak sularının kalitesi git gide insan
içme suyunun her zaman insan tüketimi için uygun
kaynaklı maddeler, tarımsal kirlilik ve giderek artan
olduğundan ve depolama ve dağıtım şebekesi
klorlu hidrokarbonların varlığının meydana getirdiği
açısından her hangi bir soruna yol açmayacağından
olumsuz etkilerle karşı karşıyadır. WABAG özel
emin olabilmek için çok aşamalı arıtma prosesleri
olarak yeraltı suyu arıtımı için tasarlanmış teknolojiler
gerekmektedir. Şirketimiz, ayısız projede elde edilen
geliştirmiş ve bu teknolojileri optimize etmiştir. Şirket
deneyimlerinden ileri gelen birikim ile bu çok bariyerli
biyolojik nitrat giderme (BIODEN®) ve geliştirilmiş
sistemlere tam anlamıyla hakimdir. Geleneksel
oksidasyondan (ADOX®), membran teknolojilerine
yöntemler ile membran filtrasyonu gibi gelişmiş
(MF, UF, NF, RO, EDR).kadar çeşitlilik gösteren en
teknolojilerin bir arada kullanılmasıyla elde edilen en
üst seviye prosesler sunmaktadır.
uygun çözümler, yüksek seviyede esneklik ve birinci
sınıf su kalitesini garanti eder.
İçme suyu arıtma
5
Suyumuzu korumak için.
Teknolojik gelişme, geleneksel çevre koruma yöntemlerinin
İki aşamalı Hybrid® prosesi ve SBR (Ardışık Kesikli
sunduğu imkanları genişletmektedir. Evsel atık su
Reaktör) teknolojisini de içeren konvansiyonel bir ya da
sektöründe ekolojik odak, mümkün olan en yüksek
iki aşamalı aktif çamur sistemleri ortalamadan yüksek
düzeyde atıksu arıtma ihtiyacı anlamına gelen su koruma
temizleme ihtiyaçlarına kadar standart çözümler olarak
ve atık suların yeniden kullanılması üzerindedir. WABAG
kullanılmaktadır. Biyofiltrasyon özellikle alanın çok önemli
yalnızca bu amaç için eksiksiz, gelişmiş teknolojili tesisler
olduğu ve çevre açısından kısıtlayan gerekliliklerin mevcut
sağlamaktadır. Karbondan nütrient gidermeye kadar
olduğu durumlar gibi avantajlı olacağı hallerde bir alternatif
her bir gereklilik için mümkün olan en iyi özel çözümü
ya da ek olarak uygulanmaktadır. Bu şirketimiz içinde
sunmaktayız. Temel teknolojiler olarak bir ve iki aşama lı
geliştirilmiş sabit yatak teknolojisi yüksek proses stabilitesi
aktif çamur prosesleri, biyofiltrasyon (BIOPUR ), hareketli
ve verimliliği ile dikkat çekmektedir.
®
yatak biyolojisi (FLUOPUR®) ve membran biyoreaktörlerini
(MARAPUR®) benimsemekteyiz.
Birçok tesiste başarıyla uygulanan gelişmiş MARAPUR®
prosesi, modern membran filtrasyon teknolojisi
(ultrafiltrasyon) ile ispatlanmış aktif çamur prosesinin
kombinasyonuna dayanmaktadır. MARAPUR® muazzam
temizleme kapasitesi ile düşük işletme maliyetlerinin bir
birleşimi olarak ön plana çıkmaktadır. Katı barındırmayan ve
düşük düzeyde bakteri ve mikrop içeren akışı sebebiyle, bu
proses, zorlu koşullarda bile suyun yeniden kullanılmasını
mümkün kılmaktadır.
Evsel atık su arıtma
Algericas Atık su Arıtm
İspanya (BIOPUR®)
6
Kayseri Atık Su Arıtma Tesisi, Türkiye: Aktif çamur prosesi ve biyogazdan
faydalanarak enerji üretimi içeren anaerobik çamur çürütme.
ma Tesisi
Pekin, Xiaohongmen Atık Su Arıtma Tesisi,
Anaerobik Çamur Arıtma
Çamur Arıtma ve Enerji Kazanımı
WABAG için çamur arıtımı atık su arıtmanın ayrılmaz bir
parçasıdır. Ayrıca, arıtma çamurunun anaerobik çürütülmesi
ile elde edilen biyogazın kullanımıyla ekolojik ve ekonomik
açıdan avantajlı bir enerji kaynağı sağlanabilmektedir. Bu
nedenle büyük atık su arıtma tesisleri elektrik ihtiyaçlarının
%100’e kadarını karşılayabilmektedir.
WABAG arıtma çamur çürütme verimin artırabilmek adına
kendi yenilikçi BIOZONE-AD® prosesini geliştirmiştir.
Kodungaiyur Atık su Arıtma
Tesisi, Hindistan: Aktif çamur
prosesi ve biyogazdan
faydalanarak enerji üretimi
içeren anaerobik çamur
çürütme.
Viyana Main Atık su Arıtma Tesisi,
Avusturya (Hybrid™)
Tahran Güney, Atık su Arıtma Tesisi, İran
Anaerobik çamur arıtma
Wädenswil Atık su Arıtma Tesisi, İsviçre
(MARAPUR®)
7
Bir üretim faktörü olarak suyu güvence altına almak
Sanayide su ayrı ayrı proseslerin farklılık gösteren
WABAG bu amaçla doğru bireysel fikir ve çözümler
ihtiyaçlarına (enerji üretme, soğutma vb.) karşılık
sağlamaktadır. Kapsamlı yetkinlik portföyümüzle
gelmektedir. Bu nedenle hem miktar hem de kalite
konvansiyonel işlemlerden yüksek performanslı
açısından güvenilir bir su kaynağı endüstriyel işletmeler
sistemlere (membran işlemleri gibi) kadar tüm ihtiyaçları
için büyük önem taşımaktadır. Teknik olarak optimize
karşılamaktayız. Sistemlerin, özellikle güvenilir, az
edilmiş, uygun maliyetli su yönetim sistemleri başarılı,
bakım gerektiren, yüksek tasarruf sağlayan sistemler
uzun süreli ekonomik strateji için önemli bir katkı
olmasına değer vermekteyiz.
sağlamaktadır.
Kazan besleme suyu ve kondensat arıtma
Sürece dahil olan temel işlemler kazan tamamlama
Kazan besleme suyu çok çeşitli ham su kaynaklarından
suyu arıtma (ön arıtma ve silika ayırma içeren
elde edilmektedir. İlgili arıtma işlemleri ham su bileşimi
demineralizasyon gibi proses adımları ile), kondensat
nin gerekli kazan besleme suyu kalitesine uygun olması
hazırlama (filtreleme, katyon değişimi, karışık yataklı
için her bir duruma özel olarak yapılmaktadır.
filtreleme gibi) termal ve kimyasal gazdan arındırmadan
oluşmaktadır.
Prerov Elektrik Santrali için Su Arıtma Tesisi, Çek Cumhuriyeti
8
Bandar İmam’da bir Petrokimya Kompleksi için SU Arıtma Tesisi, İran
Panipat Rafinerisi, Hindistan, Su Geri Dönüşüm Sistemi : Çift Tabakalı Filtre, Ultrafiltrasyon, Ters Ozmoz ve Karışık Yatakli Filtre.
Suyun geri dönüşümü
Uygun proses adımları atılırsa ön arıtma uygulanmış
Bu şekilde kapalı su döngüleri doğal kaynakları
sudan yüksek saflıkta kazan besleme suyu üretmek
koruyarak üretim yapan şirketlere ciddi maliyet
mümkündür.
tasarrufları sunmaktadır.
Endüstriyel su
Atlas Metanol için MED (Çok Etkili Damıtma) ve Demineralizasyon Tesisi, Trinidad
9
En yüksek kalitede çevresel standartları karşılamak
Endüstriyel su içinde çeşitli kirlilikler barındırır ve
Sayısız projelerde elde edilen deneyimler dolayısıyla
yalnızca bu sebepten bile arıtılması özel bir görevdir.
mühendislerimiz, müşteri gerekliliklerini ve zorunlu
Ayrıca arıtılmış su standartları oldukça sınırlı hale
koşulları tam manasıyla nasıl yerine getireceklerini
getirilmiştir. Bu nedenle uygulamada endüstriyel
bilmektedirler. Amacımız verimlilik ve ekonomikliğin
suyun arıtılması kapsamlı bir proses teknolojisi bilgisi
mükemmel bir kombinasyonunu yakalamaktır. Doğal
ve bunların en ekonomik şekilde bütünleştirilmesini
olarak bu durum, hem yatırım masrafları üzerine
gerektirmektedir.
odaklanmayı, hem de tesis ömrü döngüsünde işletme
masraflarını en aza indirmeyi içermektedir.
Yenilikçi ve esnek
Biyolojik, anaerobik atık su arıtma alanında
Ekibimiz gıda endüstrisi için aerobik ve aerobik/
konvansiyonel prosesleri ve alandan tasarruf sağlayan
anaerobik tesisler, kimya endüstrisi için membran
yüksek performanslı reaktörleri kullanmaktayız.
biyoreaktörü (MARAPUR®) ve çeşitli branşlar için
Dünyada en sık kullanılan UASB (Yukarı Akışlı
atık su yeniden kullanım şemaları da dahil çeşitli
Anaerobik Çamur Yatağı) işlemine dayalı çok
endüstriyel kollar için atık su arıtma tesisleri tasarlayarak
sayıda büyük ölçekli tesisi tamamlamış durumdayız.
uygulamıştır.
Daha az kirlenmiş sular için aktif çamur prosesi ya
da yüksek performanslı BIOPUR® sistemimiz gibi
atık suyun özelliklerine göre diğer sistemlerden de
faydalanılmaktadır. En ileri temizlemenin gerekliği
olduğu durumlarda (suyun yeniden kullanımı ve geri
dönüşümü gibi) batırılmış ya da dış membranlar ile
membran proseslerinden ve gerekli olduğunda daha da
ileriye giden ters ozmoz ve iyon değişimi gibi temizleme
aşamalarından yararlanmaktayız.
IOCL Rafinerisi Atık su
arıtma tesisi, Hindistan
Biorender için MARAPUR®, İsviçre
Smederevo Çelik İşleri için atık su
geri dönüşüm tesisi, Sırbistan
Daldowie Membran Biyoreaktör tesisi, Glasgow, İngiltere
İşletme atık suyu tesisi
Romanya’da bir Rafineri Atıksu Arıtma Tesisi’nin kapsamlı
modernizasyonu ve İşletme & Bakım İşleri
Endüstriyel atık su
arıtma
11
Daha fazla performans sunmak
Burrup MVC (Mekanik Buhar Sıkıştırma), Avustralya
Ters Ozmoz tesisi, Duqm,
Umman
12
WABAG yıllardır tuzlu su arıtma sektöründe
Müşterilerimizin ek olarak elde ettiği avantajlardan
eksiksiz çözümler sağlama konusunda güvenilir
bir tanesi dünya çapında tüm tuzlu su arıtma
bir ortak olarak anılmanın sevincini yaşamaktadır.
teknolojilerini (termal işlemler, ters ozmoz) sunabilen
100’den fazla tesisi planladık, tesis ettik ve devrettik.
birkaç şirketten biri olmamızdır.
Bingazi Kuzey MED,
Libya
SURALAYA MED,
Cava, Endonezya
AVR Rotterdam MED, Hollanda (24,000 m3/gün)
Ters Ozmozla Desalinasyon
El Vasia, Suudi Arabistan (168,000 m3/gün)
Enerji ve maliyet tasarrufu
MED (Çok Etkili Damıtma) - XXL
Desalinasyon tesisleri deniz ve tuzlu suyu, bir tatlı su
WABAG’ın yeni geliştirdiği 45,000 m3/d kadar
akıntısı (termal süreçlerde kondensat, ters ozmozda
kapasiteye sahip XXL™-MED sistemlerinde tüm ön
süzüntü suyu-permeate) ve bir de çok tuzlu derişimi
ısıtıcılar oldukça kompakt bir biçimde yerleştirilmiştir.
(tuzlu su ya da derişme-konsentrat) olan bir akıntı olmak
Bu tasarım hem ısı kaybını önlemekte hem de optimize
üzere iki akıntıya ayırır. Tüm tuzlu su arıtma teknolojileri
edilmiş prosesler sunmaktadır.
bu ayrım işlemi için termal ya da mekanik araçlarla
sağlanan enerjiye ihtiyaç duyar. Bu alandaki kapsamlı
bilgimiz en üst düzeyde enerji verimliliği ve böylelikle
tasarruf sağlar.
En elverişli ön arıtma
Bir sistem tedarikçisi olarak gerekli içe ve dışa akış
yapılarını sağlamakta ve etkin bir ön arıtma üzerinde
yoğunlaşmaktayız. Bu bağlamda geleneksel filtreleme
teknolojilerinin yanı sıra oldukça etkili mikro ve
ultrafiltrasyon sistemleri kullanmaktayız.
Denizsuyu ve tuzlu su
Desalinasyonu
13
Suyun yeniden kullanımı ile sürdürülebilirlik
Suya sınırlı erişim ve mevcut kaynakların korunması
Geçtiğimiz yıllarda WABAG hem evsel hem de
bakımından sürdürülebilir su yönetimi stratejileri
endüstriyel amaçlar için suyun yeniden kullanılması
çerçevesinde su geri dönüşüm yöntemlerinin
ve geri dönüşümü için çeşitli projeler yürütmüştür.
kullanılması büyük önem taşımaktadır. Suyun geri
Endüstriyel sektörde petrokimya ve çelik endüstrilerinde,
dönüştürülmesi özel, ticari, tarımsal ve endüstriyel
tekstil ve kimya endüstrisinde ve ayrıca termik enerji
tüketiciler için erişebilirliği arttırırken kaynağın güvenliğini
santrali için müşteri memnuniyetini sağlayacak su
de geliştirir. Bu nedenle kurak ve yarı kurak bölgelerde
iyileştirme tesisleri planlamış ve tamamlamıştır. Ayrıca
özellikle önemlidir.
özellikle gurur duyduğumuz bir başarı olarak Windhoek/
Namibya’da atık suyu içme suyuna dönüştürmek için
dünyanın tek doğrudan içme suyu yeniden kullanma
tesisini gerçekleştirdik.
Beixiaohe Membran Biyoreaktörlü Su İyileştirme Tesisi (MARAPUR®)
Pekin, Çin’deki Olimpik Park için
Atık sudan içme suyu elde etme:
Goreangab, Windhoek, Namibya: en üst kalitede içme suyunu sağlamak için
dokuz arıtma işleminden oluşan gelişmiş çok bariyerli sistem
IOCL Haldia, Hindistan: rafineri atık suyunun soğutma suyu olarak tekrar
kullanılmak üzere arıtılması için çok aşamalı geri dönüşüm sistemi.
Vizag, Hindistan: Endüstriyel atık su arıtımı için ultrafiltrasyon ve
terz ozmoz . Çelik işlerinde işletme suyunun yeniden kullanılması
Suyun Yeniden Kullanılması
ve Geri Dönüşümü
14
Gelişim adına sistematik çabalar
Yeniliklerin gücüne ve geleceğe giden yolu
işaret eden teknolojilere yatırıma inanıyoruz.
Yenilikçi bir şirket olarak durmadan müşterilerimizin
Diğer bir önemli görev ise mikro kirleticilerin, ön arıtması
yararına yaratıcı çözümler geliştirme ve uygulama
gerçekleştirilmiş evsel atık sulardan ve kirlenmiş yeraltı
çabası içerisindeyiz. Bu maksatla odağını membran
sularından güvenli şekilde arındırılmasıdır. Ozon ve
teknolojisi, mikro kirleticilerin giderilmesi, enerji
aktif karbon kullanılan (CARBOPUR®, PACOPUR®)
açısından optimize edilmiş prosesler ve gelişmiş
yeni işlemlerde test sonuçlarında önemli başarılar
ön arıtma yöntemlerinin oluşturduğu birçok AR-GE
gözlenmiştir.
çalışması yürütmekteyiz.
WABAG’ın AR-GE çalışmalarının bir vurgusu da
Yirmi yıl önce membran filtreleme işlemleri geleceğin
yeni bir gelişmiş mekanik ön arıtma teknolojisi olan
teknolojisi olarak düşünülürken bizler bu son teknoloji
MICROPUR®’un geliştirilmesi ile sağlanmıştır. Bu ince
ayrıştırma yöntemini kurmuş bulunuyorduk. Bugüne
eleme bir membran biyoreaktörünün (MICROPUR-
kadar WABAG, içme suyu (UF,MF,NF,RO) ve atık su
MBR®), öncesinde uygulandığında, ilgili teknoloji
arıtılması için (MARAPUR ) 100’ün üzerinde membran
sistemin güvenli ver istikrarlı biçimde işlemesini sağlar.
filtreleme tesisini tamamlamıştır.
Dahası, konvansiyonelbir aktif çamur işlemi öncesi ön
®
arıtma için kullanımı ile gerekli aktif tank hacmi önemli
Bu deneyime dayanarak, şuanki odağımız ömür
ölçüde azaltılır ve bu da yatırım maliyetlerinin düşmesini
döngüsü açısından düşük maliyetli optimize
sağlar. Başarılı büyük ölçekli deneylerin ardından
membranları kullanarak işlemlerin geliştirilmesidir.
ilk sistem İsviçre’de Andermatt Atık Su Arıtma Tesisi
Bu bağlamda, yeni geliştirilen CERAMOZONE ve
kurulacaktır.
®
CERAMOPUR® proseslerinde seramik membranlar
kullanılmaktadır.
Yenilik
15
Müşteri avantajlarının sürdürülebilirliğinin sağlanması
Su teknolojisi tesislerini kurma ve işletme alanındaki
Çünkü su yönetimi zorlu bir görevdir.
uzun süreli deneyiminin sonucunda WABAG
İş yönetimi gereklilikleri artmakta ve teknolojiler
operasyonel su yönetimi alanında kapsamlı bir bilgiye
sürekli olarak gelişime tabi olmaktadır. Ayrıca yasal
ve tanınan bir yetkinliğe sahiptir. WABAG’ın geniş
talepler de gitgide daha sıkı bir hal almaktadır. Tüm bu
hizmet yelpazesine güvenen sayısız yerel makamın
güçlüklerle baş edebilmek için WABAG müşterilerine
yanı sıra önde gelen birçok endüstriyel işletme de su
yenilikçi ve uzman bir işletmenin engin deneyimini
kaynağı ve atık su arıtma konusundaki sorumluluğu
sunmakta, böylelikle mümkün olan en iyi rekabetçi
şirketimizin uzmanlarına devretmiştir.
fiyat ve hizmetlerden faydalanmalarını sağlarken yerel
makamların ve endüstriyel şirketlerin kendi temel
görevlerine odaklanmalarına imkan tanımaktadır.
Son teknoloji ürünü tesisler.
Ana Atık Su Arıtma Tesisi, Oran, Cezayir
1,500,000 EN
Tasarla-Yap-İşlet
Adana Atık Su Arıtma Tesisi, Türkiye (TYİ)
Baraki Atık Su Arıtma Tesisi, Algier, Cezayir (TYİ)
Alandur Atık Su Arıtma Tesisi, Hindistan (YSİD)
Romanya’da Rafineri Atıksu Arıtma
Tesisi’nin İşletme & Bakım İşleri
Beni Messous Atık SU Arıtma
Tesisi’nde Laboratuvar, Cezayir (TYİ)
Gorengab Su Arıtma Tesisinde Kontrol
Odası, Windhoek, Namibya
Tesislerin günlük işletimleri sırasında WABAG
tam anlamıyla müşteri ihtiyaçlarına özgü bu türden
müşterileri şirket uzmanlarının uzun süreli ve
cevaplardır. Kendi işbirliği biçimimiz klasik dış kaynak
uluslararası deneyimlerinden, şirketin kapsamlı
kullanımı (İ&B), TYİ/DBO (Tasarla-Yap-İşlet) ve YSİD/
teknolojik yetkinliğinden ve araştırma faaliyetlerinin
BOOT (Yap-Sahip Ol- İşlet-Devret) gibi farklı ve bilindik
sonuçlarından faydalanmaktadır. Bu yüzden WABAG
modelleri bünyesinde barındırmaktadır.
güvenlik, kalite süreç optimizasyonu ve gelişmiş etkinliği
garanti edebilmektedir.
WABAG kapsamlı iş ve teknik uzmanlığını su ve
atık su teknolojisi alanında öncü bir şirket tarafından
Etkin su yönetimi ve mükemmel su kalitesinin
sunulan sürdürülebilirlik ile birlikte müşterilerinin en
güvence altına alınması yalnızca bütüncül çözümler
kaliteli operasyonel yönetimi almalarını sağlamak adına
çerçevesinde ulaşılabilirdir. WABAG’ın sunduğu
uygulamaktadır.
Operasyonel Yönetim
ve Bakım
17
Ortaklığa dayalı bir yaklaşım
Özellikle de küresel tesis inşası alanında müşteriye
endüstriyel müşterilerimize destek sağlıyoruz. Özel
yakınlık karşılıklı başarının temelini oluşturmaktadır.
ihtiyaçlar sürekli pazar gözlemi yapılarak geliştirilen
WABAG Grubu 20’yi aşkın ülkede şirket ve ofisleri
yetkinlikler sayesinde karşılanmaktadır. Ayrıca, pazar
ve Avrupa, Kuzey Afrika, Yakın ve Orta Doğu, Güney
odaklı hizmet yelpazesi için önemli bir ek özellik olarak
Doğu Asya, Çin ve Hindistan’daki gelişen piyasalara
işbirliği ve ortak teşebbüsler şeklinde stratejik ittifaklar
odaklanmasıyla öncü çokuluslu bir oyuncuyu
gerçekleştirmekteyiz.
temsil etmektedir. Bu piyasaya odaklanma durumu
müşterilerimize daha yoğun destek sağladığımız
Bizim için müşterinin ihtiyaçlarını bilmek operasyonel
anlamına gelmektedir.
yönetim için modern yönetim ve denetleme araçlarının
kullanılması ve böylece rekabette artış ve ayrıca
İddiamız bir yandan yerel bir yetkinlik stratejisi
yerel ve uluslararası uzmanların eğitilmesi anlamına
doğrultusunda bilgimize en üst düzeyde erişimi
gelmektedir.
sağlamak, diğer bir yandan ise pazar eğilimlerini ve
gelişmelerini hızlıca yanıtlayacak şekilde hazırlıklı
Bizim anlayışımız şu ki; esneklik, ağ tabanlı bilgi ve
olmaktır. Dünyanın çeşitli bölgelerinde belediye ve
kişiye özel çözüm yetkinliği başarıya götüren yoldur.
Müşteri ve pazarlar
18
Konumlar
WABAG Viyana
WABAG Chennai
Avrupa
Avusturya (Viyana)
İsviçre (Winterthur)
Almanya (Zwenkau)
Çek Cumhuriyeti (Brno)
Romanya (Bükreş)
Polonya
Türkiye (İstanbul)
Rusya (Moskova)
Afrika
Cezayir (Cezayir)
Tunus (Tunus)
Libya (Trablus)
Mısır (Kahire)
Namibya (Windhoek)
Orta Doğu
İran (Tahran)
Suudi Arabistan (Riyad)
Umman (Maskat)
Asya
Hindistan (Chennai, Kolkata, Pune)
Delhi, Baroda)
Endonezya (Cakarta)
Çin (Pekin, Makao, Hong Kong)
Singapur
Vietnam (Hanoi)
Filipinler (Makati Şehri)
19
sustainable solutions. for a better life.
VA TECH WABAG GmbH
Dresdner Str. 87-91
1200 Viyana
Avusturya
Tel. +43-1-25 105-0
[email protected]
VA TECH WABAG
SU TEKNOLOJİSİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ
Oruç Reis Mah., Tekstilkent Cad. No:12
Koza Plaza A-Blok Kat:8 D:29-32
34235 Esenler
İstanbul / Türkiye
Tel: +90 212 438 12 26
www.wabag.com

Benzer belgeler