Ek için tıklayınız.

Transkript

Ek için tıklayınız.
1/1/2012 Tarihi İtibariyle Gümrük Vergisi Müştereken Askıya Alınması Ve Avrupa
Birliği Tarafından Tarife Kontenjanı Açılması Planlanan Ürünlerin Listesi
Dosya No
GTİP
254871/11 2519.90.10
272602/11 2810.00.90
272633/11 2811.22.00
254880/11 2812.10.16
Madde İsmi
Ağırlıkça %97 veya daha fazla saflıkta
erimiş magnezyum
1,54 kg’lık EVA (etilen vinil asetat)
paketlerde %22 kobalt içeren kobalt
boron neodecanoate
%97 veya daha fazla silikon dioksit
içeren granül halinde silika dolgusu
Fosfor pentaklorür (ağırlıkça %99 veya
daha fazla)
300515/11 2833.29.80
Ağırlıkça %99,9 veya daha fazla saflıkta
titanyum dioksit
Zirkonyum sülfat
254887/11 2853.00.90
Klorosülfonil izosiyanat
295295/11 2903.22.00
Trikloroetilen
219178/11 2903.45.90
Klorotrifloroetilen
170077/10 2905.22.00
312336/11
314789/11 2905.22.00
254904/11 2905.39.95
Dihidromircenol
265404/11 2905.39.95
2,4,7,9-tetrametil-4,7 dekandiol
294577/11 2823.00.00
Linalol
Bütan-1,2-diol
329376/11 2905.59.98
Di(2-tert-butilperoksiizopropil) benzen
237127/11 2907.15.90
2-naftol
302742/11 2907.29.00
4-[2-(4-Hiroksi-3-prop-2enilfenil)propan-2-il]-2-prop-2-enilfenol
(2E,4E,6E,8E,10E,12E)- 2,7,11-trimetil13-(2,6,6-trimetil-1-siklohekzen-1-il)2,4,6,8,10,12-trideka hekzanal
Vanilin(4-Hidroksi-3Metoksibenzaldehit)
254914/11 2912.29.00
123966/10 2912.41.00
Kullanım Alanı
Refrakter üretiminde
müdahil ürün olarak
Lastik sanayiinde
Lastik sanayiinde
7-amino asid
sefalosporin
üretiminde
Titandioksit
üretiminde
Yağlama yağlarında
katkı maddesi olarak
ve kimyasal
analizlerde
Eczacılık ürünleri
üretiminde
Klima sistemlerinde
kullanılan 134 a
soğutucu gazının
Florokloro karbon
sentezinde
Yüksek molekül
ağırlıklı polimer,
kopolimer ve
elastomerlerin
üretiminde
Parfüm üretiminde
Parfüm üretiminde
Antibiyotik
üretiminde
Otomotiv, metal ve
kâğıt
sanayiinde
kaplama malzemesi
olarak, boya
ve
pigment sentezinde
Sentetik kauçuk
üretiminde çapraz
bağlayıcı olarak
Naproksen
üretiminde
Otomotiv sanayiinde
Yem üretiminde
katkı maddesi olarak
225237/11 2914.50.00
1,1-Dimetoksiaseton
249160/11 2914.70.00
314777/11 2915.39.00
330666/11 2915.39.00
238300/11 2915.90.00
(4-Kloro-fenil)-(4-hidroksi-fenil)metanon
Isobornilasetat
1-Feniletil asetat
Etil difloraasetat
314731/11 2916.19.95
225249/11 2916.39.00
Potasyum(E,E)-hekza-2,4-dionat
2-Kloro-5-nitrobenzoik asit
241151/11 2916.39.00
2,3,4,5-tetraflorobenzoik asit
302680/11 2916.39.00
Tert-Amilperoksi 2-etilhekzilkarbonat
302706/11 2916.39.00
Tert-butilperoksi-2-etil-hekzilkarbonat
303526/11 2916.39.00
Bis(2,4-diklorobenzoil)peroksit
300464/11 2918.23.00
Benzilsalisilat
241162/11 2918.29.00
Etil 4-hidroksibenzoat
241178/11 2918.29.00
Etil 4-hidroksi benzoat, sodyum tuzu
241208/11 2918.29.00
Metil 4-hidroksibenzoat
241793/11 2918.29.00
241833/11 2918.29.00
Metil 4-hidroksi benzoat, sodyum tuzu
Butil paraben
241855/11 2918.29.00
Propil-4- hidroksibenzoat
241874/11 2918.29.00
Propil-4- hidroksi benzoat, sodyum tuzu
1129/09
2921.22.00.10
265433/11 2921.29.00
Hekzametilendiamin
N’-[3-(dimetilamino)propil]-N,N-dimetil Yüksek esneklikte
propan-1,3-diamin
kalıplanmış köpük
üretiminde
N,N’-Diizopropiletilendiamin
Parfüm üretiminde
N-Etil-m-toluidin
Parfüm üretiminde
312355/11 2921.29.00
312347/11 2921.43.00
Veterinerlikte
kullanılan Karbadox
(CAS:6804-07-5)
üretiminde
Beşeri ilaç
üretiminde
Parfüm üretiminde
Parfüm üretiminde
Pestisit üretiminde
ara ürün olarak
Parfüm üretiminde
Eczacılıkta
kullanılan mesalamin
üretiminde
Eczacılık ürünleri
üretiminde aktif
madde olarak
100 ve 130˚C
aralığında stiren
polimerizasyonu ve
kopolimerizasyonu
için
100 ve 130˚C
aralığında stiren
polimerizasyonu ve
kopolimerizasyonu
için
Silikon kauçuk
bileşiklerinin
üretiminde
Kozmetiklerde
renksiz sıvı olarak
Kozmetik ürünlerin
üretiminde koruyucu
olarak
Kozmetik ürünlerin
üretiminde koruyucu
olarak
Kozmetik ürünlerin
üretiminde koruyucu
olarak
Kozmetik ürünlerin
üretiminde koruyucu
olarak
Kozmetik ürünlerin
üretiminde koruyucu
olarak
Kozmetik ürünlerin
üretiminde koruyucu
olarak
328943/11 2922.19.85
2-[N-(2-Hidroksietil)-4-metilanilino]
etanol
249177/11 2922.29.00
1-2-amino-1-4-metoksi 2-feniletil
siklohekzanol hidroklorür
N-[4-(2-kloroasetil)fenil]
metansülfonamit
2-Bromo-4-floroasetanilid
249194/11 2922.39.00
241889/11 2924.29.98
303508/11 2924.29.98
243647/11 2926.90.95
243676/11 2928.00.90
300417/11 2928.00.90
303483/11 2930.20.00
243702/11 2931.00.99
300388/11 2931.00.99
249212/11 2932.19.00
265449/11 2932.21.00
300480/11 2932.99.00
225267/11 2933.29.90
243719/11 2933.39.99
243736/11 2933.39.99
250727/11 2933.39.99
300439/11 2933.39.99
250760/11 2933.59.95
3,3’-Bis(3,5-di-tert-butil-4hidroksifenil)-N,N’-hekzametilen
dipropiyonamit
2,2-dibromo-3-nitrilopropionamid
Özel kaplama
malzemesi
üretiminde
Beşeri ilaç
üretiminde
Beşeri ilaç
üretiminde
Bitki koruma
ürünlerinin
üretiminde ara ürün
olarak
Reçine üretiminde
antioksidan olarak
Teknik
koruyucuların
üretiminde
Metaflumizone (ISO)
Patates haşeratı
pyrethroid direnci
kontrol amaçlı bitki
koruma ürünleri
üretiminde
Teknik daminozide (%99 veya daha fazla Süs bitkilerinin
saflıkta)
üretiminde
N-etil(propan-2-iloksi)karbotioamid
Bakır sülfat
flotasyonunda
toplayıcı olarak
Tetrakis(hidroksimetil) fosfonyum klorür Alevlenmeyi
önleyici ürünlerin
üretiminde
Fenilfosfonik diklorür
Plastikleştirici,
köpük giderici ve
inhibatör olarak
5-nitrofurfuriliden di(asetat)
Beşeri ilaç
üretiminde
Coumarin
Deterjan, toz halinde
yıkama malzemesi,
kişisel bakım
ürünleri üretiminde
1,3,4,6,7,8-hekzahidro-4,6,6,7,8,8Parfüm üretiminde
hekzametilindeno[5,6-c]piran
1-siyano-2-metil-1-[2-(5-metillimidazol- Eczacılıkta
4-ilmetiltiyo)etil] izotioüre
kullanılan simetidin
üretiminde
Piridin-2-tiol-1-oksidin sulu çözeltisi,
Teknik
sodyum tuzu
koruyucuların
üretiminde
Çinko pirition (INN)
Teknik
koruyucuların
üretiminde
2-klorometil-3,4-dimetoksi piridin
Beşeri ilaç
hidroklorür
üretiminde
2,2,6,6-tetrametilpiperidin
Organik sentezlerde
kullanılmak üzere
N-dibenzo[b,f] [tiazepin,11-il] piperazin Beşeri ilaç
dihidroklorür
üretiminde
300539/11 2933.69.80
302656/11 2933.69.80
312268/11 2933.69.80
329390/11 2933.69.80
250789/11 2933.99.80
329397/11 2933.99.80
329407/11 2933.99.80
329422/11 2933.99.80
246345/11 2934.10.00
255801/11 2934.10.00
255830/11 2934.20.80
250857/11 2934.99.90
255845/11 2934.99.90
295939/11 2934.99.90
314804/11 2934.99.90
294290/11 2935.00.90
246354/11 2941.20.30
Troklosen sodyum
Dezenfektan,
biyosid, deodorant
ve deterjan
üretiminde
2-(4,6-difenil-1,3,5-triazin-2-il)-5Plastik ve lamine
[(hekzil)oksi]-fenol
filmlerin üretiminde
1,3,5-Triazin-2,4,6-triamin(1:1) bileşikli Alev almayı
1,3,5-Triazin-2,4,6(1H,3H,5H)-trion
önleyicilerin
üretiminde
Melamin Polifosfat
Sentetik kauçukların
üretiminde çapraz
bağlayıcı olarak
5-diflor metoksi-2-merkapto-1-H
Beşeri ilaç
benzimidazol
üretiminde
2-(3-tert-butil-2-hidroksi-5-metilfenil)-5- Plastik ve organik
kloro-2H benzotriazol
polimerlerin
üretiminde
ultraviyole ışınlarını
abzorbe etmek üzere
Poli[(1-2’hidroksietil) 2,2,6,6-tetrametil- Polietilen,
4hidroksi piperidin susinad]
polipropilen,
polistiren, ABS,
poliüretan ve
poliamid üretiminde
ışık sabitleyici olarak
Poli-{[6-[6-(1,1,3,3-tetrametilbutil)LDPE, LLDPE ve
imino]-1,3,5-triazin-2,4-diil] [2-(2,2,6,6- HDPE filmlerin
tetrametilpiperidil)-amino]üretiminde ışık
hekzametilen-[4-(2,2,6,6sabitleyici olarak
tetrametilpiperidil)-imino]};poli-(Nhidroksietil-2,2,6,6-tetrametil-4hidroksipiperidil susinad
3,4-dikloro-5-karboksiizotiazol
Bitki koruma
ürünlerinin
üretiminde
2-(2-Karbamoylamino-4-tiazol)
Geniş spektrumlu
asetilklorür, hidroklorür
antibiyotik
üretiminde
2-merkoptobenzotiazolil-(Z)-2-(2Antibiyotik
aminotiazol-4-il)-2-metoksikarbonil
üretiminde
metoksiimino asetat
1,8-dietil-1,3,4,9-tetrahidropirano-3,4Beşeri ilaç
beta-indol-1-asetik asit metil ester
üretiminde
(S)-2-benzotiazolil-(Z)-2-(5-aminoİlaç sanayinde
1,2,4-tiadiazol-3-il)-2metoksiiminotioasetat
Ağırlıkça %96 veya daha fazla saflıkta
Zirai mücadelede
Bromuconazole (ISO)
fungusit olarak
(Butilamin)[[2,2’-tiobis[4-(1,1,3,3UV mürekkep
tetrametilbutil)fenalota]] (2-)-O,O’,S]
formülasyonlarının
nikel
üretiminde
6-heptanoikasit,7-[4-(4-florofenil)-6-(1- Rosuvastatin
metiletil)-2-[metil(metilsulfonil) amino]- sentezinde ara ürün
5-pirimidinil]-3,5-dihidroksi-,
olarak
metilester,(3R,5S,6E)
Dihidrostreptomasin sülfat
Antibiyotik
üretiminde
253698/11 3105.40.00
247748/11 3204.11.00
247805/11 3204.11.00
300340/11 3204.11.00
246360/11 3204.17.00
265499/11 3204.17.00
329456/11 3204.17.00
330636/11 3204.17.00
330653/11 3204.17.00
303586/11 3204.19.00
265477/11 3206.11.00
577797/10 3215.90.00.40
255861/11 3215.90.00
302723/11 3402.13.00
164630/10 3601.00.00
163857/10 3603.00.90
Aşağıdaki
yüzey
uygulamalarını Sanayi gübrelerinin
içermeyen
diamonyum üretiminde
hidrojenortofosfatlı
diamonyum
hidrojenortofosfat ve karışımları:
-Ağırlıkça %52’yi geçen P2O5 olarak
değerlenlendirilen fosfatlı
-%11-%13 nitrojen içeren
-PHı %4,5dan fazla %10luk çözeltili
C.I. Dağılmış Kırmızı 60 boya
Polimerlerin
renklendirilmesinde
C.I.Dağılmış Mavi 359 boya
Polimerlerin
renklendirilmesinde
C.I. Dağılmış Mavi 72 boya
Polimerlerin
renklendirilmesinde
C.I.Pigment Kırmızı 53:1
Boya ve kimya
sanayinde kaplama
ve renklendirme
amacıyla
C.I.Pigment Kırmızı 169
Mürekkep
renklendirici
hammadde
2,2’-[(3,3’-Dikloro[1,1’-bifenil]-4,4’Pigment üretiminde
diil)bis(azo)]bis[N-(2,4-dimetilfenil)-3oxo-butanamid
C.I.Pigment Kırmızı 53 boya
Pigment üretiminde
2-naftalen karboksamid,4-[2-(2,5Pigment üretiminde
diklorofenil)diazanil]-3-hidroksi-N-fenil
C.I.Solvent sarı 98 boya
PET şişeler için
yüksek saflıkta
renklendirici olarak
Ağırlıkça aşağıdakileri içeren rutil
Boyama ve kaplama
titanyum dioksit:
sanayiinde
-%90 veya daha fazla titanyum dioksit
-%4’ten fazla olmayan aluminyum
hidroksit
-%6’dan fazla olmayan silikon dioksit
Hibrit reçine bazlı (polistiren akrilik
Fotokopi, faks
reçine ve polyester reçineden mamül)
makinesi ve
balmumu, vinil bazlı polimer ve
yazıcılarda
renklendirici bir madde ile karıştırılmış
kullanılan toner
kuru mürekkep tozu
kutularının
üretiminde
Entegre devrelerin işaretlenmesi için
Entegre devrelerin
kullanılmak üzere tek kullanımlık
işaretlenmesinde
kartuşlara doldurulan, organik solvent
içinde özellikle C.I. Solvent siyah 7 boya
içeren mürekkep
2-[2-hidroksietil (oktodesil)
Paketleme
amino]etanol
malzemelerinin
üretiminde
Nitroguanidin, bağlayıcı ve katkı
Hava yastığı şişiricisi
maddeli bir solüsyon içinde stronsiyum
üretiminde
nitrat veya bakır nitrattan oluşan, granül
silindir formda piroteknik toz
Elektrik ateşleme bujisi
Hava yastığı şişiricisi
üretiminde
729/1/97
3707.90.20.10
1894/7/03
717/05
3707.90.20.20
3707.90.20.40
312299/11 3806.10.00
312319/11 3806.10.00
246373/11 3808.93.27
272668/11 3812.10.00
272699/11 3812.10.00
255889/11 3824.90.97
295953/11 3824.90.97
295966/11 3824.90.97
328958/11 3824.90.97
265520/11 3901.10.90
330682/11 3901.20.90
Hem manyetik hem de karbon siyahı
bazlı stiren ve butil akrilat kopolimeri
içeren toz halinde toner
Yazıcı veya faks
makineleri
kartuşlarının
üretiminde
Toz halinde poliol reçine bazlı toner
Toner üretiminde
Polimerizasyon prosesi ile üretilen
Yazıcı veya faks
polyester reçine bazlı toner
makineleri
kartuşlarının
üretiminde
15-26 derece asit değeri ve 25 derecede Mürekkep
%50’lik toluen koruyucu endeksli maleik üretiminde
reçine ile modifiye edilmiş rosin
≤25 asit değerli fenolik reçine ile
Mürekkep
modifiye edilmiş rosin
üretiminde
Organik çözücü içinde tepraloksidim
Özellikle alopecurus
(ISO)
direncine karşı bitki
koruma ürünlerinin
üretiminde
Granüller halinde lastik ivme kazandırıcı Lastik sanayiinde
difenilguanidin
Granüller halinde lastik ivme kazandırıcı Lastik sanayinde
tert-butil-benzotiazol sulfonamid
Ağırlıkça %15 veya daha fazla Cr2O3
Refrakter üretiminde
içeren erimiş magnezya
Ağırlıkça aşağıdakileri içeren preperat
Polipropilenden
-%89 veya daha fazla fakat %98.9’u
mamul şeffaf şişe ve
aşmayan 1,2,3-tridioksi-4,6:5,7-bis-Ohaddelenmiş
[(4-propilfenil) metilen]-nonitol
levhaların üretiminde
-%o,1 veya daha fazla fakat %1,0’ı
aşmayan renklendiriciler
-%1,0 veya daha fazla fakat %10’u
aşmayan floro polimerler
Ağırlıkça aşağıdakileri içeren akışkan
Deterjan üretiminde
solüsyon
-%30’dan fazla ancak %40’ı aşmayan
poli-4-vinilpiridin-N-oksit
-%0,1’den fazla ancak %4’ü aşmayan
izonikotinik asit-N-oksit
-%0,1’den fazla ancak %3,5’den fazla
olmayan sodyum sülfat( yanma atığı
olarak)
-%0,1’den fazla ancak %2’yi aşmayan 4asetilpiridin-N-oksit
N’-(2-aminoetil) etan-1,2-diamin;
Su arıtma
azeridin
kimyasallarının
üretiminde
Statik elektriklenme ve korozyona karşı Metallerin
koruyucu amaçla kullanılan ağırlıkça
paslanmansa karşı
%15 veya daha fazla bakır içeren
koruyucu kaplama
granüller halinde polietilen
filminde kullanılmak
üzere
Metallocone yöntemiyle katalize edilmiş Tek ve geliştirilmiş
düzgün zincirli alçak yoğunluk polietilen jel kontrol
(gaz fazda, C6-LLDPE biyomodel
sistemlerinin
prosesli)
üretiminde
246889/11 3902.30.00
265549/11 3902.30.00
272859/11 3903.19.00
272905/11 3903.19.00
272934/11 3903.30.00
272987/11 3903.30.00
294144/11 3903.90.90
297168/11 3903.90.90
-250 C ° veya daha fazla aydınlatma
noktalı
-150 veya daha fazla viskozite endeksli
-Ortalama moleküler ağırlığı 650 veya
daha fazla olan berrak,sıvı,
yapışkan,sentetik parafin wax etilenpropilen-kopolimeri
Ağırlıkça %21±3 stiren içeren A-B Blok
etilen kopolimeri ve polistiren
kopolimeri
Erime noktası 85 C °(±5 C °) erime
noktalı %3-5 antimon trioksit, %5-10
etan-1,2-bis(pentebromo fenil), %2-4
tris(tribromofenil) triazin içeren tane
butadien-stiren kopolimeri
13gr/10 dak (±1 gr/10 dak) 200 C °/ 5kg
‘da eriyik akışkan endeksli 1,05 (±0,02)
özgül ağırlıklı butadien stiren
Yağlama yağlarında
viskozite modifiye
edicisi olarak
Termoplastik granül
üretiminde
85.21 ve 85.28 tarife
pozisyonlarında yer
alan ürünlerin
üretiminde plastik
hammaddesi olarak
85.21 ve 85.28 tarife
pozisyonlarında yer
alan ürünlerin
üretiminde plastik
hammaddesi olarak
85.21 ve 85.28 tarife
pozisyonlarında yer
alan ürünlerin
üretiminde plastik
hammaddesi olarak
%50-75 metilmetakrilat ve %25-50
akrilonitril-butadien-stiren içeren 1,031,07 yoğunluk veya özgül ağırlıklı ve 96
C°
( ±3 C °) akışkan noktalı tane
akrilonitril- butadien-stiren
metilmetakrilat
Özgül ağırlığı 1,03 veya daha fazla fakat 85.21 ve 85.28 tarife
1,14’ten fazla olmayan akrilonitrilpozisyonlarında yer
butadien-stiren
alan ürünlerin
üretiminde plastik
hammaddesi olarak
Ağırlıkça:
Almacryl reçine
-%(82±6) stiren
-%(13,5±3) n-butilakrilat
-%(1±0,5) metakrilik asit
-%0,01 ‘den az miktarda ve %8,5
aşmayan miktarda poliolefinik wax
- Molekül ağırlığı 2000-5000 ve 80000800000’de tavan yapan bimodal
moleküler ağırlık dağılımına sahip
granüller halinde poliolefinik wax ve
metrakrilik asit ve n-butilakrilat stiren
kopolimeri
İlk şekillerde
TV üretiminde
-%91 stiren
-%8 butadien
-%1 katkı maddeli stiren polimeri
331261/11 3903.90.90
331267/11 3903.90.90
167199/10 3905.99.90
273008/11 3906.10.00
265569/11 3907.20.99
253749/11 3907.40.00
273032/11 3907.40.00
Ağırlıkça:
-%(83±3) stiren
-%(7±2) n-butilakrilat
-%(9±2) n-butil metakrilat
-%0,01’den az miktarda ve %1’i
aşmayan miktarda poliolefinik wax
- Molekül ağırlığı 2000-5000 ve 80000800000’de tavan yapan bimodal
moleküler ağırlık dağılımına sahip
granüller halinde poliolefinik wax ve nbutilmetakrilat, n-butilakrilat stiren
kopolimeri
Ağırlıkça:
-%(78±4) stiren
-%(9±2) n-butilakrilat
-%(11±3) n-butil metakrilat
-%(1,5±0,5) metakrilik asit
-%0,01’den az miktarda ve %2,5’i
aşmayan miktarda poliolefinik wax
- Molekül ağırlığı 2000-5000 ve 80000800000’de tavan yapan bimodal
moleküler ağırlık dağılımına sahip
granüller halinde metakrilik asit ve nbutilmetakrilat, n-butilakrilat stiren
kopolimeri
Polivinil butiral
Özgül ağırlığı 1,19 (±0,03) olan, %0,02
veya daha fazla fakat %1,2’den fazla
olmayan antioksidan içeren
poli(metilmetakrilat) kopolimer
Almacryl reçine
1,20 (±0,05) özgül ağırlıklı,
4,6 kgf/cm²’de 146°C (±3°C) ısı
bozunum derecesi, ve 300 C °/1,2 kgf’de
20 (±10)g/10 dk erime akışkanlık
indeksli polikarbonat reçine
85.21 ve 85.28 tarife
pozisyonlarında yer
alan ürünlerin
üretiminde plastik
hammaddesi olarak
Almacryl reçine
85.21 ve 85.28 tarife
pozisyonlarında yer
alan ürünlerin
üretiminde plastik
hammaddesi olarak
Politetrametilen oksit di-p-aminobenzoat Polieter üretan
sistemlerinin
üretiminde
-Erime akım hızı 18g/10 min/ 300 C
LCD modüllerinin
°/1,2 kg (ASTM D 1238 metoduna göre) üretiminde
-Dökme çöküntüsü 0,003 mm veya daha
fazla fakat 0,005 mm’den (ASTM D 955
metoduna göre) fazla olmayan
-Gerilme gücü 69 MPa (ASTM D 638
metoduna göre)
-Bükülgenlik gücü 112 MPa(ASTM D
790 metoduna göre)
-UL 94 sınıflandırmasına uygun olarak
yanabilirliği: V-0,1 mm olan
polikarbonat granüller
273061/11 3907.40.00
273117/11 3907.40.00
283158/11 3907.40.00
273186/11 3907.40.00
273221/11 3907.40.00
276918/11 3907.60.80
265591/11 3911.90.19
303546/11 3912.39.85
276949/11 3919.10.80
276977/11 3919.10.80
-%77-90 polikarbonat,
-%8-20 fosforik asit ester ve
-%0,1-1 antioksidan içeren,
1,18-1,25 özgül ağırlıklı tane
polikarbonat
-%77-88 polikarbonat,
-%10-15 fosforik asit ester,
-%1-5 alevlenmeyi önleyici ve
-%0,1-1 anti oksidan içeren,
1,18-1,25 özgül ağırlıklı tane
polikarbonat
-%65-90 polikarbonat,
-%5-15 akrilonitril-butadien-stiren,
-%5-20 fosforik asit ester ve
-%0,1-5 antioksidan içeren,
1,20 (±0,05) özgül ağırlıklı tane
polikarbonat, akrilonitril-butadien-stiren
Özgül ağırlığı 1,32 (±0,03) olan %20
(%±5) cam elyaf içeren polikarbonat
taneler
85.21 ve 85.28 tarife
pozisyonlarında yer
alan ürünlerin
üretiminde plastik
hammaddesi olarak
85.21 ve 85.28 tarife
pozisyonlarında yer
alan ürünlerin
üretiminde plastik
hammaddesi olarak
85.21 ve 85.28 tarife
pozisyonlarında yer
alan ürünlerin
üretiminde plastik
hammaddesi olarak
85.21 ve 85.28 tarife
pozisyonlarında yer
alan ürünlerin
üretiminde plastik
hammaddesi olarak
1,19-1,21 özgül ağırlıklı, %15’ten daha
85.21 ve 85.28 tarife
az halojen olmayan alevlenmeyi önleyici pozisyonlarında yer
içeren polikarbonat taneler
alan ürünlerin
üretiminde plastik
hammaddesi olarak
23°C’de 1,23 veya daha fazla fakat
85.21 ve 85.28 tarife
1,27^den fazla olmayan özgül ağırlıklı,
pozisyonlarında yer
%10’dan daha az katkı maddesi içeren
alan ürünlerin
polietilen tereftalat taneler
üretiminde plastik
hammaddesi olarak
m-ksilen formaldehit reçine
Dolgu ve/veya
pigment
konsantrasyonunu
artırmak için sıvı
epoksi reçinenin
kıvamını azaltmak
amacıyla
Hypromellulose
Endüstriyel selüloz
üretiminde
Bir yüzü yapışkanlı, kalınlığı 0,025 mm 85.21 ve 85.28 tarife
veya daha fazla fakat 0,09 mm’yi
pozisyonlarında yer
geçmeyen plastik folyo
alan ürünlerin yüzey
ve kaplama
koruyucusu
üretiminde
-Kalınlığı 5 mm veya daha fazla fakat 25 85.21 ve 85.28 tarife
mm’yi geçmeyen,
pozisyonlarında yer
-eni 0,04 mm veya daha fazla fakat 1,15 alan elektronik
mm’yi geçmeyen,
ürünlerin üretim
bir yüzü yapışkanlı plastik folyo
sürecinde
293907/11 3919.10.80
3919.90.00
276999/11 3919.90.00
Pek çok tabakası aşağıdakileri içeren:
-akrilik reçinenin kopolimeri
-poliüretan
-bir yüzü değiştirilebilir veya yaygın
kullanım için resmi mühürlü veya
tahrifatı veya veri tekrarlamayı,
duplikasyonu önleyici, lazer damgalı
metalize tabaka,
-cam mikro kürecikler,
-her iki tarafı ya da tek tarafı yapışkanlı
tabaka,
-polietilen tereftalattan devamlı veya
devamsız dolgu içeren,
kendinden yapışkanlı yansıtıcılı film
Yapışkan yüzü kalınlığı 0,025mm veya
daha fazla fakat 0,08mm’yi geçmeyen
diğer yüzünde yazı, sembol veya resim
basılı polietilen, polistiren veya polietilen
teraftalattan tabakalar
246973/11 3920.10.89
0,125 mm’yi aşan kalınlıkta ve dalgalı
bezeli yükselebilen rölyef tabakalı etilen
vinil asetattan (EVA)yapılmış film
294101/11 3920.20.29
-Her tabakası polietilen ve polipropilen
bir karışımı ihtiva eden,
-ağırlıkça %3’ten fazla olmayan diğer
polimerleri ihtiva eden,
-iç tabakasında titanyum dioksit ihtiva
etsin etmesin,
-toplam kalınlık itibariyle 70 µm’yi
aşmayan
kalıptan geçirilmiş üç tabakalı film.
Pek çok tabakası aşağıdakileri içeren:
-akrilik reçinenin kopolimeri
-poliüretan
-bir yüzü metalize tabaka, yaygın
kullanım için resmi mühürlü veya
tahrifatı veya veri tekrarlamayı,
duplikasyonu önleyici, lazer damgalı,
-cam mikro kürecikler,
-polietilen tereftalattan devamlı dolgu
içeren,
kendinden yapışkanlı olmayan yansıtıcılı
film
2,5 mm veya daha fazla ancak 8,8 mm’yi
aşmayan kalınlıkta silikon bant
293885/11 3920.59.90
277026/11 3920.99.28
Yazıcılarda yansıtıcı
film olarak
85.21 ve 85.28 tarife
pozisyonlarında yer
alan elektronik
ürünlerin bağlantıları
için dağıtım
ekipmanı olarak
Solar modüllerinin
fotovoltaik
üretiminde kullanılan
EVA film
Çeşitli ürünlerde
basınca dayanıklı
yapıştırıcı olarak
Termal veya laser
yazıcılar için
yansıtıcı film olarak
85.21 ve 85.28 tarife
pozisyonlarında yer
alan elektronik
ürünlerin
donanımında
kullanılmak üzere
265624/11 3920.99.90
181595/10 3921.19.00
272718/11 4009.11.00
1/1/89
5004.00.90.10
328861/11 5503.40.00
264348/11 5603.12.90
5603.13.90
272743/11 5902.10.10
272778/11 5902.20.10
İletken özellikleri ile aşağıdakileri ihtiva
eden:
-metal kaplama ile altın alaşımlı olsun
olmasın mikroparçacıklar,
-yapışkan bir tabaka,
- bir tarafında silikon veya poli (etilen
tereftalat) bir koruyucu tabaka öngörülen
-diğer tarafında poli (etilen tereftalat) bir
koruyucu tabaka öngörülen ve
-genişliği 5 cm veya daha fazla ancak
100 cm’yi aşmayan,
-yüksekliği 2000 m’yi aşmayan,
epoksi reçineden oluşan rulo saçlar
-Seramikle yüklü halojen içermeyen
epoksi reçineli, örülmüş e-cam dokuma
içeren
-termal iletkenliği 1,0 W/m’den fazla
(ISO 2207-2 test metoduna göre)
-3500 VDC’den fazla mukavemet güçlü
(IPC-TM-650 2.5.7’ye göre)
-1000 VAC/mil’den fazla dielektrik
güçlü (IPC-TM-650 2.5.6.2’ye göre)
-380°C veya daha fazla bozunma
sıcaklığında(ASTM D3850)
-600V karşılaştırmalı izleme endeksli
(ASTM D 3638)
-Underwriters Lab tutuşma hızı V0
(UL94 test metoduna göre) olan ön
tabaka veya levha
Lastik vulkanizasyonu için iç lastik
Perakende satışa uygun olmayan ipekten
bükülmüş iplik
Polipropilenden oyuk devamsız lifler
Cep telefonu, lcd
panel ve solar panel
gibi çeşitli elektronik
teçhizatta
kullanılmak üzere
Yazıcı devre
panolarının
üretiminde
Lastik sanayinde
Hijyen ürünlerinin
üretiminde
Bebek bezleri veya bebek bezlerinin Peçete, bebek bezi ve
astarlarının veya benzeri sıhhi eşyanın aynı tür sıhhi
imalatında kullanılmak üzere, bir ürünlerin üretiminde
elastomerik katman içeren, her iki tarafı
da polyolefin filamentleri ile lamine
edilmiş, polyolefinden dokunmamış
mensucat
-Kalınlığı 550 µm’den fazla olmayan
-Ağırlıkça 150 g/m2’den fazla olmayan
-parçalar halinde veya sadece kare veya
dikdörtgen şeklinde kesilmiş,
-Emdirilmemiş
-Makinede streç özelliği kazandırılmış
Lastiğin karkas (gövde) malzemesi için,
kauçuk ile emdirilmiş naylondan iç ve
dış lastik imalatı amaçlı kord bezi
Lastiğin karkas (gövde) malzemesi için,
kauçuk ile emdirilmiş polyesterden iç ve
dış lastik imalatı amaçlı kord bezi
Lastik sanayiinde
naylon kord olarak
Lastik sanayiinde
polyester kord olarak
247066/11 6909.19.00
277054/11 6909.19.00
247087/11 7006.00.90
313640/11 7019.39.00
853/06
7326.20.80.20
181533/10 7409.19.00
Yatay kesitinde santimetre karesinde (en
az bir veya her iki ucu açık) en az bir
kanal bulunan ve toplam 65 litreden fazla
olmayan hacimli; öncelikle titanyum ve
alüminyum oksitlerden mamul gözenekli
seramikleri kapsayan, filtre veya
katalizörler için destekler
85.21 ve 85.28 başlıkları altındaki
ürünler den oluşan entegre devreler,
diyodlar ve transistörlerin işleme
derecelerini beslemek için (%15-25)
aluminyum oksit ve (%75-85) silikon
karbid ihtiva eden seramik ısı evyeleri
-Kalınlığı 1,7 mm veya daha fazla ancak
1,9 mm’yi aşmayan,
-D-tip ışık kaynağı ile ölçülen %91 veya
daha fazla ışık geçirgenli,
-bir tarafı yansıtıcı bir tabaka olarak
SnO2 florin dopla kaplanmış,
-köşeli,
flot cam
Katalizör imalinde kullanılmak üzere
tekstil harici cam liflerden dokunmamış
ürün
Yapıştırılarak ve düzlenerek sıkıştırılmış
boyutları 0,017 mm ile 0,070 mm
aralığında değişen paslanmaz çelik tel
kütlesi içeren metal iplik
- poliamid reçine ile emprenye edilmiş,
örülmüş e-cam dokuma içeren,
-bir tarafı veya her iki tarafı kalınlığı 150
µm’den fazla bir bakır folyo ile
kaplanmış,
-IPC-TM-650 2.5.5.9 metoduna göre
dielektrik sabiti(DK) 4.0 ya da daha fazla
fakat 4.3’ten fazla olmayan,
- IPC-TM-650 2.5.5.9 metoduna göre
yitirgenlik faktörü (DF) 0,016 veya daha
fazla fakat 0,018’den fazla olmayan,
- IPC-TM-650 2.4.25 metoduna göre
camsı geçiş sıcaklığı (Tg) 250°C olan
laminat
Egzos gazlarının
filtrasyonunda,
katalitik kirleticilerin
miktarını azaltmak
amacıyla
85.21 ve 85.28 tarife
pozisyonlarında yer
alan ürünlerin ısı
ayarlayıcısı olarak
Solar modüllerinin
üretiminde
Katalizör üretiminde
Baskı devre
kartlarının
üretiminde
181621/10 7409.19.00
1163/07
7606.12.92.20
7607.11.90.20
295829/11 7607.11.90
912/2/04
7616.99.90.85
248671/11 8483.40.29
248701/11 8409.99.00
8479.90.80
-seramik yüklü halojen içermeyen epoksi
reçine ile emprenye edilmiş örülmüş ecam dokuma içeren
-en az bir tarafı 18 µm veya daha fazla
bakır folyo ile kaplanmış,
-ISO 22007-2 metoduna göre 1,0 W/m
°K’yi aşan ısıl iletkenliği ile,
- IPC-TM-650 2.5.7 metoduna göre
3500VDC’yi aşan yüksek pot direnci ile,
-IPC-TM-650 2.5.6.2 metoduna göre
1000 VAC/mil’i aşan dielektrik gücü ile,
-ASTM D3850 metoduna göre, 380 °C
ya da daha fazla dekompozisyon
sıcaklığı ile,
- ASTM D3638 metoduna göre, 600 V
karşılaştırmalı tarama indeksi ile,
-UL94 test metoduna göre, yanıcılık hızı
V0 olan
laminat
Ağırlıkça
-%93,3 veya daha fazla alüminyum,
-%2,2 veya daha fazla fakat %5’ten fazla
olmayan magnezyum ve
-%1,8’den fazla olmayan diğer
elementler içeren
kalınlığı 0,14 mm veya daha fazla fakat
0,40 mm’den fazla olmayan ve genişliği
12,5 mm veya daha fazla ancak 357
mm’den fazla olmayan rulolar halinde,
%1,0 ya da daha fazla uzama kırılganlığı
ve 285 N/mm2 veya daha fazla bir
gerinim gücüne sahip
alüminyum ve magnezyum alaşımı şerit
% 1,0 veya daha fazla kopma
mukavemeti ve 100 N/mm2 veya daha
fazla çekme mukavemeti olan toplam
kalınlığı 0,120 mm’den fazla olmayan,
aşağıdakileri içeren:
-%99 veya daha fazla alüminyum içerikli
-silika ve su camsız hidrofilik kaplama,
önceden kaplanmış alüminyum folyo
Alüminyum teleskopik kulp
Robot sanayiinde robot kolu imalinde
kullanıma mahsus, dış halkalı, rota
vektör tekerli, güneş dişlisi ve planet
dişlisinden oluşan sikloit tipli dişli seti;
- dairesel dış çaplı,
- 50 Nm’den 7000Nm’ye kadar
torklu,
- 1:50’den 1:270’e oranlı,
- Bir dakikalık (arc minute) açıdan
düşük kayıp hareketli,
- % 80’den fazla verimliliği olan.
Solenoid valfli püskürtücüler; motor
yanma odalarında en iyileştirilmiş
atomizasyon için
Baskı devre
kartlarının
üretiminde
Klima sistemlerinde
ısı değiştirici olarak
Valiz üretiminde
kullanılmak üzere
Robot sanayiinde
robot kolu imalinde
kullanıma mahsus.
272567/11 8412.90.40
248681/11 8501.52.20
296941/11 8504.31.80
272813/11 8504.40.84
277105/11 8504.40.84
300372/11 8506.90.00
328870/11 8507.90.30
Silindir kolu; tekerlekli yükleyicilerin
kepçelerini hidrolik olarak açan
AC senkronize Servo Motor:
- azami 66x66 mm flanşlı, 0,34
kW çıkışlı ve azami 136 mm
uzunlukta, ya da
- azami
110x110 mm flanşlı,
çıkışı 1,05 kW olan ancak 1,83
kW’ı geçmeyen, ve uzunluğu
203 mm olan ancak 220 mm’yi
geçmeyen, ya da
- azami 130x130 mm flanşlı, çıkışı
1,24 kW olan ancak 3,25 kW’ı
geçmeyen ve uzunluğu 201 mm
olan
ancak
219
mm’yi
geçmeyen, ya da
- azami 180x180 mm flanşlı, çıkışı
4,90 kW olan ancak 7,40 kW’ı
geçmeyen ve uzunluğu 239 mm
olan ancak 271 mm’yi geçmeyen
Ferrit çekirdekli trafo;
- CRT ve LCD televizyonların güç
panellerinde voltaj ve akım
düzenlemede kullanılan,
- iki ya da daha fazla elektrik
devresini
elektromanyetik
indüksiyon ile birleştiren,
- CRT ve LCD televizyonların
imalinde kullanılmaya mahsus
İnverter içeren güç kaynağı paneli; 7,5
kVA’ı geçmeyen güç işleme kapasitesine
sahip
Anahtarlı (switching) güç kaynağı
invertörü ihtiva eden montaj;
85.21 ve 85.28 başlıkları altında yer alan
ürünlerin üretiminde kullanılmaya
mahsus
Çinko oksit jeton tipi piller (işitme cihazı
pilleri) için katot
Polipropilen levha;
- kalınlığı 30 mikronu geçmeyen,
- genişliği 210 mm’yi geçmeyen,
- uluslararası
ASTM
D882
standardına uygun olan,
- son derece temiz yüzeye sahip
olan
CRT ve LCD
televizyonların
imalinde
kullanılmaya
mahsus..
85.21 ve 85.28
başlıkları altında yer
alan ürünlerin
üretiminde
kullanılmaya
mahsus.
328883/11 8507.90.80
328894/11 8507.90.80
328900/11 8507.90.80
328918/11 8507.90.80
328932/11 8507.90.80
Polimer-metal bileşik levha;
- bir katman Polietilen Traftalat
içeren,
- bir katman alüminyum içeren,
- bir katman Polipropilen içeren,
- genişliği 275 mm’yi geçmeyen,
- toplam genişliği 165 mikronu
geçmeyen,
- son derece temiz yüzeye sahip
olan,
- ASTM-D1709-91 ve ASTMD882-95A standartlarına uygun
olan
Bakır ruloya bağlı, % 90 veya daha fazla
oranda grafit içeren levha;
- genişliği 610 mm veya daha
fazla olan ancak 620 mm’yi
geçmeyen,
- çapı 690 mm veya daha fazla
olan
ancak
710
mm’yi
geçmeyen,
- 1000 devir veya üzerindeki
devirlerde, oda sıcaklığında,
%20’den daha fazla kapasite
kaybına uğramayan,
elektrik tahrikli araçlarda kullanılan
akülerin imaline mahsus
Alüminyum ruloya bağlı, % 65 veya
daha fazla oranda lityum ve manganez
bileşimi içeren levha;
- genişliği 595 mm veya daha
fazla olan ancak 605 mm’yi
geçmeyen,
- çapı 690 mm veya daha fazla
olan
ancak
710
mm’yi
geçmeyen,
- 1000
devirden
sonraki
devirlerde, oda sıcaklığında,
%10’dan daha fazla kapasite
kaybına uğramayan,
elektrik tahrikli araçlarda kullanılan
akülerin imaline mahsus
Nikel kaplı bakır folyo kesiti (cut plate);
- genişliği yaklaşık 70 mm olan,
- kalınlığı yaklaşık 0,4 mm olan,
- son derece temiz bir yüzeye
sahip,
lityum-iyon elektrikli araç pillerinin
imalinde kullanılmaya mahsus
Alüminyum folyo levha;
- genişliği yaklaşık 70 mm olan,
- kalınlığı yaklaşık 0,4 mm olan,
- son derece temiz bir yüzeye
sahip,
lityum-iyon elektrikli araç pillerinin
imalinde kullanılmaya mahsus
Elektrik tahrikli
araçlarda kullanılan
akülerin imaline
mahsus
Elektrik tahrikli
araçlarda kullanılan
akülerin imaline
mahsus
Lityum-iyon
elektrikli araç
akülerinin imalinde
kullanılmaya mahsus
Lityum-iyon
elektrikli araç
akülerinin imalinde
kullanılmaya mahsus
277133/11 8522.90.49
248692/11 8525.80.91
277163/11 8529.90.65
277185/11 8529.90.92
En az baskı devre kartı ve entegre devre
ihtiva eden montaj; 85.21 başlığı altında
yer alan ürünlerin imalinde kullanılmaya
mahsus
Güvenlik ağı (surveillance network)
video kamerası;
- ağırlığı 5 kg’ı geçmeyen,
- dış mahfaza içinde olsun ya da
olmasın,
- boyutları 405 mm x 315 mm’yi
geçmeyen,
- tek sensörlü ikili şarj cihazına
[Charge-Couple-Device (CCD)]
veya CMOS sensörüne sahip
olan,
- efektif pikselleri 5 megapikseli
geçmeyen,
güvenlik sistemlerinde kullanılmaya
mahsus
En az baskı devre kartı ve entegre devre
ihtiva eden montaj; 85.28 başlığı altında
yer alan ürünlerin imalinde kullanılmaya
mahsus
Metalden iç takviye parçası (stiffener);
baskı devre kartı ve bileşen tutucu
253795/11 8536.69.90
SD hafıza kartı konektörü; ‘push-push’
veya ‘push-pull’ tipi, 85.21 ve 85.28
başlıkları altında yer alan ürünlerin
imalinde kullanılmaya mahsus
277218/11 8536.69.90
Plastik mahfaza içine yerleştirilmiş,
metal priz ve fişler
277236/11 8536.70.00
Plastik mahfaza içine yerleştirilmiş,
metal priz ve fişler; optik kablolar için
297145/11 8536.70.00
Optik bağlantı elemanlarına sahip diğer
cihazlara bağlanmak için optik dişi
konektör; 85.21 ve 85.28 başlıkları
altında yer alan ürünlerin imalinde
kullanılmaya mahsus
Kullanılmış, elektrikli lityum-iyon ve
nikel metal hidrit akümülatörler
295880/11 8548.10.29
85.21 başlığı altında
yer alan ürünlerin
imalinde
kullanılmaya mahsus
Havaalanları,
alışveriş merkezleri
ve depolar gibi
muhtelif
ortamlardaki
güvenlik
sistemlerinde
kullanılmaya mahsus
85.28 başlığı altında
yer alan ürünlerin
imalinde
kullanılmaya mahsus
85.28 başlığı altında
yer alan ürünlerin
imalinde
kullanılmaya mahsus
85.21 ve 85.28
başlıkları altında yer
alan ürünlerin
imalinde
kullanılmaya mahsus
Baskı devre kartları
ve kablolar gibi
birimleri birbirine
bağlayan. 85.21 ve
85.28 başlıkları
altında yer alan
ürünlerin imalinde
kullanılmaya mahsus
85.21 ve 85.28
başlıkları altında yer
alan ürünlerin
imalinde kullanılan
ve optik kabloları
diğer bileşenlere
bağlayan
85.21 ve 85.28
başlıkları altında yer
alan ürünlerin
imalinde
kullanılmaya mahsus
Kobalt ve nikel
metallerinin geri
kazanımı için
265650/11 9012.90.90
Elektron mikroskoplarının kolonuna
yerleştirilen enerji filtreleri
160364/10 3701.30.00.30
8442.50.80.10
Susuz alüminyum ofset baskı tabakası:
- Plastik kaplamalı
- Görüntü basmayan
Katalitik filtre; seramik veya silikon
karbür mesnet üzerinde platin veya
paladyum ihtiva eden, enine kesit
yüzeyinin arka ucunda cm2 başına bir
veya daha fazla kapalı kanal içeren,
otomotiv egzoz sistemlerinin üretiminde
kullanılmaya mahsus
Kapalı devre televizyon (CCTV)
kamerası;
- ağırlığı 5,9 kg’ı geçmeyen,
- mahfaza içinde olsun ya da
olmasın,
- boyutları 400mm x 250 mm’yi
geçmeyen,
- tek ikili şarj cihazına [ChargeCouple-Device (CCD)] veya
Tamamlayıcı Metal Oksit Yarı
iletken (CMOS) sensörüne sahip
olan,
- efektif pikselleri 5 megapikseli
geçmeyen,
597794/10 8421.39.60
1897/1/03
8525.80.19.31
250114/09 8521.90.00.20
CCTV gözetim sistemlerinde
kullanılmaya mahsus
Dijital video kaydedicisi;
- sabit disk sürücüsü olmayan,
- DVD-RW’ı olsun ya da olmasın,
- hareket algılayıcısı (motion
detection) olan veya LAN
konektörü ile IP bağlantısı yaparak
hareket algılama kabiliyetine sahip
olan,
- USB dizisel kapısı (serial port)
olsun ya da olmasın,
kapalı devre televizyon (CCTV) gözetim
sistemlerinin imalinde kullanılmaya
mahsus
Elektron
mikroskoplarının
aksesuarı
Otomotiv egzoz
sistemlerinin
üretiminde
kullanılmaya mahsus
CCTV gözetim
sistemlerinde
kullanılmaya mahsus
Kapalı devre
televizyon (CCTV)
gözetim
sistemlerinin
imalinde
kullanılmaya mahsus

Benzer belgeler

Gümrük Vergisi Askıya Alınması ve Avrupa Birliği Tarafından Tarife

Gümrük Vergisi Askıya Alınması ve Avrupa Birliği Tarafından Tarife -%90 veya daha fazla titanyum dioksit -%4’ten fazla olmayan aluminyum hidroksit -%6’dan fazla olmayan silikon dioksit Hibrit reçine bazlı (polistiren akrilik Fotokopi, faks reçine ve polyester reçi...

Detaylı

Eki buraya tıklayarak görüntüleyebilirsiniz

Eki buraya tıklayarak görüntüleyebilirsiniz diil)bis(azo)]bis[N-(2,4-dimetilfenil)-3oxo-butanamid C.I.Pigment Kırmızı 53 boya Pigment üretiminde 2-naftalen karboksamid,4-[2-(2,5Pigment üretiminde diklorofenil)diazanil]-3-hidroksi-N-fenil C.I...

Detaylı