E - Haber Ocak 2006 - Adana Eczacı Odası

Transkript

E - Haber Ocak 2006 - Adana Eczacı Odası
www.adanaeo.org.tr
Adana Eczacý Odasý
GÜNCEL
Yýllar çok çabuk geçiyor.
2005 eczacýlýk açýsýndan oldukça hareketli bir yýl oldu.
10 Þubat 2005 SSK'nýn serbest eczanelere açýlmasý
mesleðimizde önemli bir gün olarak tarihe geçti.
Ýlacýn fiyatlandýrma ve satýþýndaki statik durum deðiþti,
ilaç fiyatý hareketli hale geldi. Kamu kurum ýskontosu,
kur hareketlerine göre fiyatlandýrma, ilaç fiyat tespit
komisyonu, vs., hepsi yeni karþýlaþtýðýmýz tanýmlar.
Ýlaçla ilgili tüm düzenlemelere raðmen ilaç pazarý 2004
de göre 2005'te Ytl bazýnda % 43 büyümüþtür. En
önemli büyüme de tabi ki SSK da yaþandý. SSK 2004
yýlýnda altmýþ milyon reçete bedeli 2.7 milyar YTL,
2005'te ise doksan milyon reçeteye 3.5 milyar YTL
harcama yapmýþtýr. Bað-Kur, Emekli Sandýðý ve
konsolide Bütçe kurumlarýnda harcama düþmüþtür.
Yeþil Kartta ise harcama artmýþ l Milyar YTL ye
yaklaþmýþtýr.
2006 yýlý da mesleðimiz açýsýndan
2004 ve 2005 ten farklý
olmayacak. Eczacýlýðýn
deðiþim ve dönüþümü
devam ediyor. Genel
saðlýk sigortasý, 6197 sayýlý
yasa, OTC, ilaç pazarýna
müdahaleler; tüm bunlar
þuanda mesleðimiz açýsýndan
tehditler içeriyor.
Meslek örgütleri olarak, mesleðimizi
bizim
dýþýmýzda özellikle sermaye gruplarý lehine yeniden
þekillendirmek isteyenlere karþý mücadele edeceðiz.
(Devamý 2.sf)
Ecz. Burhanettin BULUT
BAÞKAN
Yýl:1 Sayý:5 Ocak 2006
ÜYELERÝMÝZÝN
DÝKKATÝNE
KAMU KURUMLARININ EMEKLÝ
SANDIÐI ÜZERÝNDEN GÝRÝLMESÝ
MUHASEBE MÜDÜRLÜKLERÝ ÝÇÝN
01/03/2006; MAL MÜDÜRLÜKLERÝ
VE DÝÐER SAYMANLIKLAR ÝÇÝN
01/04/2006 TARÝHÝNDE
BAÞLAYACAKTIR. YENÝ EMEKLÝ
SANDIÐI KURUM KODLARINI
www.adanaeo.org.tr
ADRESÝNDEKÝ WEB SAYFAMIZDA
BULABÝLÝRSÝNÝZ.
GÜNCEL DUYURULARIMIZ
www.adanaeo.org.tr
ADRESÝNDEKÝ WEB
SAYFAMIZDA VE
AYRICA
BÝLGÝSAYARLARA
YÜKLENEN DUYURU SÝSTEMÝNDE
YAYINLANMAKTADIR. DUYURU
SÝSTEMÝNÝ YÜKLEMEK ÝÇÝN
MESLEKTAÞLARIMIZ ODAYA
BAÞVURARAK TEKNÝK DESTEK
ALABÝLÝRLER.
Özellikle önümüzdeki iki yýl boyunca birçok sorunla
karþýlaþacaðýz. Saðlýðý piyasalaþtýrmak isteyenler,
eczacý inisiyatifini kýrmak isteyenler, ilaç pazarýný ele
geçirmek isteyenler hep karþýmýzda olacaklar.
Mesleðimizin, tüm deðiþimlere raðmen deðiþmeyecek
(deðiþtirilemeyecek) temel taþlarýmýz var. Her konunun
ekonomiye baðlandýðý günümüzde mesleki
ekonomizme yönlendirenlere karþý; Bilimsel kimliðimizi
ön planda tutmamýz, yani saðlýk mensubu olduðumuz
bilinci temel çýkýþ noktamýzdýr.
Bir diðer önemli nokta da “eczanenin sahip ve mesul
müdürü eczacýdýr” tanýmý. Sahip ve mesul müdür
ayrýlmaz bir bütündür. Böyle bir tartýþma dahi kabul
edilemez.
Saðlýkta dönüþüm projesi, diðer bir tarafýyla genel
saðlýk sigortasýna iliþkin endiþelerimiz artarak devam
ediyor. Yönetenlerin en önemli söylevleri, “devlet
hastaneleri ile özel sektör hastanelerini yarýþtýracaðýz”
idi. Hepimiz görüyoruz býrakýn rekabeti, devlet
hastanelerinin hak ettiði ödenekleri bile kesiyorlar.
Sosyal devletin gereði olan herkese eþit saðlýk hakkýný
hükümet piyasaya devretmek istiyor.
Hayatýn her alanýna kapital hakim olmuþ durumda.
Böylesi bir dönemde saðlýk hizmeti vermek hele hele
deontoloji ýþýðýnda mesleðimiz adýna hizmet vermek
çok zorlaþtý. Onurlu mesleðin üyeleri hep zor dönemde
kendini göstermiþtir. Mesleðimiz bunun örnekleri ile
dolu.
Sevgi ile kalýn.
Ecz. Burhanettin BULUT
BAÞKAN
LÜTFEN NÖBET
ÇÝZELGELERÝNÝZÝN DOÐRU VE
GÜNCEL OLARAK, HASTALARIN
GÖREBÝLECEÐÝ YERDE
OLMASINA DÝKKAT EDÝNÝZ.
2
2006'NIN ÝLK AYI
Ocak Ayý eczacýlýkta her yýl olduðu gibi yine hareketli
geçti. 2005 yýlý Aralýk ayý sonunda kesilen Konsolide
Bütçeye ait (özellikle Milli Eðitim) evraklarýnýn
sorunlarýnýn çözümü ile uðraþtýk. Defalarca Yüreðir
ve Seyhan Milli Eðitim Müdürleri,Yüreðir ve Seyhan
Mal Müdürleri ,özellikle Yeþil Kart ödemeleri ile ilgili
olarak Defterdarlýk Muhasebe Müdürü ve diðer
yetkililer ile görüþmeler yapýldý.
2006 yýlýnda say2000i programý çerçevesinde
saymanlýlar yeni bir sisteme geçtiler. Buna baðlý
olarak tahakkuk birimlerince hazýrlanmasý gereken
ödeme emri belgesinin formatý ve içeriði deðiþti.
Özellikle 2005 Aralýk ayý sonunda kesilen eczane
faturalarý ve ödenek olmadýðý için tahakkuklarý kesilmiþ
halde Mal Müdürlükleri ve Defterdarlýk Muhasebe
Müdürlüðüne gönderilmek üzere kurumlarda bekletildi.
Ödenekler açýldýðýnda Mal Müdürlükleri ve Defterdarlýk
Muhasebe Müdürlüðüne gönderilen evraklar ödeme
emri belgelerinin yenilenmesi gerekçesi ile Mal
Müdürlükleri ve Muhasebe Müdürlüðünce kurumlara
iade edildi. Sonuç olarak bugüne kadar Konsolide
Bütçeye tabi kurumlarýn ve Yeþil Kart eczane
faturalarýnýn ödenmeme gerekçesi ödeme emri
belgesinin yenilenmesi zorunluluðudur.
20 Aralýk 2005 tarihinde yürürlüðe giren Bütçe
Uygulama Talimatý deðiþikliði ile Bütçe Uygulama
Talimatý'nýn 12.6 Ýntravenöz Ýlaç Tedavisi baþlýðý
altýnda yer alan "Üniversite hastaneleri ve eðitim
hastaneleri ile Saðlýk Bakanlýðýnca uygun görülen
resmi ve özel hastanelerde,
a) Kanser, kronik osteomiyelit, infektif
endokardit vb. hastalýklarda ve/veya,
b) Kan ürünleri ile damar yoluyla kullanýlan
antibiyotikler gibi ürün ve ilaçlarýn kullanýmý,
gereken hallerde hastanýn hastaneye yatýþý
yapýlmadan intravenöz tedavi/kemoterapi
uygulanabilir. Bu uygulama için tedavide
kullanýlacak ilaçlar ve sarf malzemeleri tedaviyi
yapan saðlýk kurumu tarafýndan temin edilmesi
halinde ilgili kuruma fatura edilir ve provizyon
sistemine girilir.
Uzun süreli intravenöz ilaç tedavisi (kemoterapi vb)
uygulamalarý sonucunda hasta adýna düzenlenecek
faturaya, hastalýðýn adýný, uygulanan tedavi planýný,
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
verilen ilacýn günlük dozunu ve miktarýný belirten
ve ilgili uzman tabibin imzasý ile baþhekimin onayýný
içeren tedavi planý eklenmesi gerekmektedir."
Maddesi Adana Eczacý Odasý tarafýndan "Yürütmeyi
Durdurma" ve ”protokolden çýkarýlmasý” amacý
ile Danýþtay'a dava açýlmýþtýr.
Bilindiði gibi sosyal güvenlik kurumlarý 20/12/2005
tarihinden itibaren ortak Bütçe Uygulama Talimatý
çerçevesinde serbest eczanelerden hizmet satýn
almaya baþladýlar. Yeni yayýnlanan Bütçe Uygulama
Talimatý'nýn diðer yýllarda yayýnlanan Bütçe Uygulama
Talimatlarýndan ayýran en büyük farklýlýklarý;
* Reçetede teþhis ve endikasyona dayalý ilacýn
kurumlarca ödeneceði ve her reçetede teþhisin
ilaçla uyumlu olmasý gerekliliði,
* Pozitif listede yer alan ilaçlarýn sosyal güvenlik
kurumlarýnca ödeneceði,
* Bütçe Uygulama Talimatý'nýn tüm sosyal güvenlik
kurumlarý için geçerli olacaðý,
* Antibiyotik reçeteleme þartlarýnýn deðiþtirilmesi
ve reçeteye yazýlan her antibiyotiðin ödenemeyeceði
Þeklinde sýralayabiliriz.
28 Ocak tarihinde eczacýlarýn kendi alýnteri ve
sermayeleri ile oluþan,kooperatifçiliðin yüz
aký,eczacýlarýn sýðýnma limaný EDAK Ecza Kooperatifi
bölgemizde bir þube açmýþtýr.
Geçmiþte Ecza kooperatifleri konusunda kötü
deneyimler yaþayan biz bölge eczacýlarý için,EDAK
gibi kendini kanýtlamýþ,istikrarlý,profesyonel kadrolara
sahip bir Ecza Kooperatifinin bölgemizde hizmet
vermeye baþlamasý ayrý bir þanstýr.
Aydýnlýk kalýn...
Ecz. Ali Yücel SEÇKÝ
Genel Sekreter
NAKÝL OLAN ECZANELER
GÖNÜL ECZANESÝ
Ecz.Gönül SOYDAN
Adana Ýli Seyhan Ýlçesi Gazipaþa Bul. Martý Apt. No:22 adresindeki
GÖNÜL Eczanesi SOYDAN Eczanesi adý altýnda Ýlimiz Yüreðir
Ýlçesi Sarýçam Mah. Kozan yolu üzeri 266/B adresine nakil
IÞILAY ECZANESÝ
Ecz. A. Iþýn Kellece BOZDOÐAN
Adana Ýli Seyhan Ýlçesi Güzelyalý Mah. T.Özal Bul. 1898 Sok.152/A
adresinden IÞILAY Eczanesi ayný isim altýnda Ýlimiz Seyhan Ýlçesi
Güzelyalý Mah. 136 Sok. Mustafa Sýrkýntý Apt. No:21/B adresine
nakil
ZEYNELOÐLU ECZANESÝ Ecz. M.Muhittin ZEYNELOÐLU
Adana Ýli Seyhan Ýlçesi Bahçelievler Mah. Mehmet Akif Ersoy
Cad. No:44/A adresinden ZEYNELOÐLU Eczanesi ayný isim
altýnda Demetevler Mah. Mehmet Akif Ersoy Cad. 53/A adresine
nakil
EMRE ECZANESÝ
Ecz. Cavit BENLÝDAYI
Adana Ýli Yüreðir Ýlçesi Cumhuriyet Mah. Süleyman Vahit Cad.
No:100/A adresindeki EMRE Eczanesini ayný isim altýnda Ýlimiz
Yüreðir Ýlçesi Yunusoðlu beldesi Cumhuriyet Mah. Atatürk Cad.
No:55 adresine nakil
DENÝZ ECZANESÝ
Ecz. Deniz ACIBUCU
Osmaniye Ýli Kadirli Ýlçesi Bað Mah. Hükümet Cad. No:80/A
adresindeki DENÝZ Eczanesini ayný isim altýnda Osmaniye Ýli
Kadirli Ýlçesi Þ.Mustafa Yaðýz Mah. Aslantaþ Cad. 5 Nolu Saðlýk
Ocaðýndaki adresine nakil
MESUL MÜDÜRLÜKLER
OCAK 2006
ALADAÐ ECZANESÝ
Ecz. Mustafa ÇÝMELÝ
Adana Ýli Aladað Ýlçesi Sinanpaþa Mah. Ýnönü
Cad.Belediye iþhaný No:2
YENÝ AÇILAN ECZANELER
Ecz. Hatice KEKLÝK
KEKLÝK Eczanesi Ecz. Yýldýrým Bahadýr BOLAT BOLAT Eczanesi
Adana Ýli Aladað Ýlçesi Ýnönü Cad. Sinanpaþa Mah. Adana Ýli Kozan Ýlçesi Þevkiye Mah. Sýrkýntý Cad.
No:53
No:220/A
Ecz. Güneþ Erol AKGÜL
AKGÜL Eczanesi
Osmaniye Ýli Rauf Bey Mah. Devlet Bahçeli Bul.
Çukurova Hastanesi yaný No:1/30
Ecz. Yakut YÜCE
SULUCA Eczanesi
Adana Ýli Yüreðir Ýlçesi Suluca beldesi Atatürk Cad.
No:120
3
SÖZLEÞMELERLE BERABER
EMEKLÝ SANDIÐI BÖLGE
MÜD.'NE GÖNDERÝLMESÝ
GEREKEN EVRAKLAR HK
T.C. Emekli Sandýðý Adana Bölge
Müdürlüðü'nden gönderilen yazýda
2006 yýlý sözleþmeleriyle birlikte
aþaðýda döküm çýkartýlan belgelerinde
Bölge Müdürlüðüne gönderilmesi
gerekmektedir.
Ýstenilen Evraklar:
1. Diploma Fotokopisi
2. Ruhsat Fotokopisi
3. Nüfus Cüzdaný Fotokopisi
4. Ýmza Sirküleri (noter onaylý)
YEÞÝL REÇETE ÝLE VERÝLECEK ÝLAÇLAR HAKKINDA
SAÐLIK BAKANLIÐI
GENÝÞLETÝLMÝÞ
BAÐIÞIKLAMA PROGRAMI
Odamýza Adana Ýl Saðlýk
Müdürlüðü'nden "Geniþletilmiþ
Baðýþýklama Programý" hakkýnda gelen
yazý www.adanaeo.org.tr adresindeki
web sayfamýzdadýr.
Odamýza TEB'den gelen 35.A.00.000308 sayýlý Saðlýk Bakanlýðý'ndan gelen yazýda;
T.C.Saðlýk Bakanlýðý Ýlaç ve Eczacýlýk Genel Müdürlüðünce 29.12.2005 tarih 063960
sayýlý yazý ile, formülü ve kontrole tabi madde içermeleri nedeniyle Yeþil Reçete Ýle
Verilecek Ýlaçlar kapsamýna alýnmýþ olan ilaçlara iliþkin 27.12.2005 tarihli ve 063622
(2005/183) sayýlý Saðlýk Bakanlýðý Genelgesi eki aþaðýda yer almaktadýr.
Meslektaþlarýmýza önemle duyurulur.
2006 YILI ODA VE
YARDIMLAÞMA
SANDIÐI AÝDATLARI
HK
2006 yýlý oda aidatlarý
belirlenmiþtir. Buna göre,
01. 01.2006-30. 06 2006
döneminde,
1. Eczane eczacýlarý için
a. Oda Aidatý 21.33 YTL
b. Oda Giderlerine Katýlým
Payý 213.30 YTL
c. Afet Fonu 42.66 YTL
2. Kamu eczacýlarý için
a. Oda Aidatý 10.67 YTL
b. Oda Giderlerine Katýlým
Payý 10.67 YTL
c. Afet Fonu 42.66 YTL
01.07.2006-31.12.2006
döneminde
1. Eczane eczacýlarý için
a. Oda Aidatý 21.87 YTL
b. Oda Giderlerine Katýlým
Payý 218.70 YTL
c. Afet Fonu 43.74 YTL
2. Kamu eczacýlarý için
a. Oda Aidatý 10.93 YTL
b. Oda Giderlerine Katýlým
Payý 10.93
c. Afet Fonu 43.74
2006 yýlý yardýmlaþma
sandýðý aidatlarý
4
belirlenmiþtir. Buna göre,
01. 01.2006-30. 06 2006
döneminde,
1. Eczane eczacýlarý için
a. Giriþ Aidatý 64.00 YTL
b. Yýllýk Aidat 64.00 YTL
2. Kamu Eczacýlarý için
a. Giriþ Aidatý 32.00 YTL
b. Yýllýk Aidat 32.00 YTL
01.07.2006-31.12.2006 döneminde,
1. Eczane eczacýlarý için
a. Giriþ Aidatý 65.60 YTL
b. Yýllýk Aidat 65.60 YTL
2. Kamu eczacýlarý için
a. Giriþ Aidatý 32.80 YTL
b. Yýllýk Aidat 32.80 YTL
K5027 SERÝ NUMARALI
MONOPRIL PLUS 20 MG 28
TABLET HAKKINDA
Odamýza TEB'den gelen
35.A.00.00332 sayýlý Bristol Myers
Squibb Ýlaçlarý Inc. tarafýndan
gönderilen yazý ile,
20-27 Aralýk 2005 tarihleri arasýnda
ecza depolarýna satýþý ve daðýtýmý
yapýlan K5027 seri nolu MONOPRIL
PLUS 20 mg 28 Tablet isimli ilacýn
kutularýnýn bir kýsmýna fiyat baskýsý
esnasýnda onaylý perakende satýþ fiyatý
olan 32,26 YTL yerine sehven 36,26
YTL basýldýðý; ancak depolara tanzim
edilen faturalardaki satýþ fiyatýnýn
doðru olduðunun tespit edilerek,
depolarla irtibata geçilip hatalý fiyat
baskýlý ürünlerin gönderilmesinin
istendiði bildirilmektedir.
Söz konusu ürünlerin büyük
çoðunluðu firma tarafýndan geri
alýnmýþ olmakla birlikte, eczanelerde
olmasý muhtemel bulunan bu seriye
ait hatalý fiyat baskýlý ilaçlarýn firmaya
iadesinin saðlanmasý gerekmektedir.
Meslektaþlarýmýza duyurulur.
ÖDENECEK ÝLAÇLAR
LÝSTESÝNDE
DÜZENLEMELER
YAPILMIÞTIR
Odamýza TEB'den gelen T.C.Maliye
Bakanlýðý Bütçe ve Mali Kontrol Genel
Müdürlüðü tarafýndan yayýmlanan
03.01.2006 tarihli Genelge ile,
9/2/2005 tarihli ve 25722 mükerrer
sayýlý Resmi Gazetede yayýmlanan ve,
yenisi yayýmlanýncaya kadar 2006
yýlýnda da yürürlükte bulunan 2005
Mali Yýlý Bütçe Uygulama Talimatý eki
Ek-2/D Bedeli Ödenecek Ýlaçlar
Listesi'nde bazý düzenlemelerin
yapýldýðý bildirilmektedir.
Buna göre;
1. Talimatýn eki Bedeli Ödenecek
Ýlaçlar Listesinde (EK-2/D) yer alan
ilaçlardan bu Genelgenin eki (EK-1)
listede yer alan ilaçlarýn çýkarýldýðý;
2. Talimat eki Bedeli Ödenecek Ýlaçlar
Listesinde (EK-2/D) yer alan ilaçlarla
ilgili gerekli düzeltmelerin yapýldýðý ve
bu Genelgenin eki (EK-2) listede
gösterildiði;
3. Bu Genelgenin eki (EK-3) listede
yer alan ilaçlarýn, Talimat eki Bedeli
Ödenecek Ýlaçlar Listesine (EK-2/D)
ilave edildiði bildirilmektedir.
Genelge 06/01/2006 tarihinde
yürürlüðe girecektir.
Genelge www.adanaeo.org.tr
adresinde yer almaktadýr.
Meslektaþlarýmýza önemle duyurulur.
5
TEFOR DUOTAB TABLET'ÝN
GERÝ ÇEKME ÝÞLEMÝ
DURDURULDU
Odamýza TEB'den gelen yazý ile;
T.C.Saðlýk Bakanlýðý Ýlaç ve Eczacýlýk
Genel Müdürülüðü'nün Birliðimize
gönderdiði 30.12.2005 tarih 064206
sayýlý yazý ile, adý geçen firmanýn
16.12.2005 tarihli yazýsýnda, bitmiþ
ürün spesifikasyonlarýnda çözünme
testi ile ilgili deðiþiklik talebinin Saðlýk
Bakanlýðýnca uygun bulunarak
analizlerin tekrarlandýðý; analizleri
sonucu çözünme testi yönünden firma
spesifikasyonlarýna uygun bulunduðu
ve geri çekme iþleminin iptal edildiði
ve ilgi yazýmýzla baþaltýldýðý bildirilen
söz konusu preparata ait geri çekme
iþleminin durdurulduðu bildirilmektedir.
Meslektaþlarýmýza önemle duyurulur.
%3 SODYUM KLORÜR
SOLÜSYONU'NUN YENÝ
PROSPEKTÜSÜ HAKKINDA
Odamýza TEB'den gelen Bað-Kur'dan
gelen yazý ile;
Bað-Kur Genel Müdürlüðü Saðlýk Ýþleri
Daire Baþkanlýðý'nýn Bað-Kur Ýl
Müdürlüklerine gönderdiði
12.12.2005 tarih 5113 sayýlý yazýda;
T.C. Saðlýk Bakanlýðý Ýlaç ve Eczacýlýk
Genel Müdürlüðü'nün 28.11.2005
tarih 58348 sayýlý yazýsý gereðince
Eczacýbaþý-Baxter Hastane Ürünleri
San. ve Tic.A.Þ.'nin ithal ruhsatýna
sahip olduðu "%3 Sodyum Klorür
Solüsyonu" isimli preparatýn
endikasyonlarýnýn web sayfamýzda
yer alan prospektüs örneðindeki gibi
düzenlendiði bildirilmektedir.
Meslektaþlarýmýza önemle duyurulur.
ASÝSTAN HEKÝMLERÝN
YAZABÝLECEKLERÝ ÝLAÇLAR
HAKKINDA
T.C.Sosyal Sigortalar Kurumu
Baþkanlýðý Saðlýk Ýþleri Genel
Müdürlüðü Ýlaç ve Eczacýlýk Daire
Baþkanlýðý tarafýndan yayýmlanan
03.01.2006 tarih
B.13.2.SSK.5.02.07.00/XVII-81034034-538 sayýlý yazý ile, 15.12.2005
tarih, 26024 sayýlý Resmi Gazetede
yayýmlanarak, 20.12.2005 tarihinde
yürürlüðe giren Ortak Talimat ve
eklerinin SSK Baþkanlýðý Ýlaç Listesi
ve Uygulama Talimatý olarak
onaylanmasý SSK Yönetim Kurulun
16.12.2005 tarihli XVII/992 sayýlý
kararý ile uygun görüldüðü;
Söz konusu Talimatýn 12 iþaretli
maddesinde; Üniversite Hastaneleri
ile Eðitim ve Araþtýrma Hastanelerinde
ihtisas yapan asistanlarýn, uzman
hekimlerin yazmasý gereken ilaçlarý
da yazabileceði hükmü bulunduðu;
bu nedenle,
20.12.2005 tarihinden itibaren
Üniversite Hastaneleri ile Eðitim ve
Araþtýrma Hastanelerinde ihtisas
yapan asistanlarýn yazabilecekleri
ilaçlarla ilgili Talimatýn 12. maddesi
doðrultusunda iþlem yapýlmasýnýn
uygun görüldüðü bildirilmektedir.
Meslektaþlarýmýza önemle duyurulur.
ERÝTROPOÝETÝN ÝÇEREN
ÝLAÇLARIN REÇETEYE
YAZIM KURALLARI
HAKKINDA
Odamýza TEB'den gelen T.C.Sosyal
Sigortalar Kurumu Baþkanlýðý Saðlýk
Ýþleri Genel Müdürlüðü Ýlaç ve Eczacýlýk
Daire Baþkanlýðý tarafýndan
yayýmlanan 02.01.2006 tarih
B.13.2.SSK.5.02.07.00/XVII-81034034-148 sayýlý yazý ile "Eritropoietin
içeren ilaçlarýn reçeteye yazým kurallarý
ile ilgili olarak,
Eritropoietin reçetelerinin; tedavinin
baþlangýcýnda ve idamesinde,
hastanýn resmi saðlýk tesislerinde,
Serum Demir ve Demir baðlama
kapasitesi, Hemoglobin, Hemotokrit
tetkikleri yapýldýktan sonra eriþkin veya
çocuk Nefroloji uzman tabibinin, var
ise diyaliz sertifikalý Ýç Hastalýklarý
veya Çocuk Hastalýklarý uzman
tabiplerinin, bulunmadýklarý takdirde
Ýç Hastalýklarý veya Çocuk Hastalýklarý
uzman tabiplerinden birinin yer aldýðý
resmi saðlýk kurulu raporuna
dayanýlarak; Üniversite, Devlet
Hastaneleri ve Özel Merkezlerde bu
uzman tabipler tarafýndan
düzenlenmesinin uygun görülmüþ
olduðu; ancak bundan böyle
"Eritropoietin reçeteleri"nin;
15.12.2005 tarihli, 26024 sayýlý
Resmi Gazete'de yayýmlanarak
20.12.2005 tarihinde yürürlüðe giren
ve SSK Yönetim Kurulunun
16.12.2005 tarihli XVII/992 sayýlý
kararý ile SSK Baþkanlýðý Ýlaç Listesi
ve Uygulama Talimatý olarak
onaylanan Maliye Bakanlýðý 2005 Mali
Yýlý Bütçe Uygulama Talimatý Tedavi
Yardým Tebliðinin 12.7.9 Maddesi
doðrultusunda, bu maddede belirtilen
esaslara aynen uyularak;
20.12.2005 tarihinden itibaren
Üniversite, Devlet Hastaneleri ve Özel
Merkezlerde Nefroloji Uzmaný veya
diyaliz sertifikalý uzman hekimlerinden
en az birinin bulunduðu saðlýk kurulu
raporu ile Nefroloji uzmaný, diyaliz
sertifikalý uzman veya diyaliz sertifikalý
6
hekimlerce yazýlmasý gerektiði
bildirilmektedir.
Meslektaþlarýmýza önemle duyurulur.
BAÐ-KUR'DAN KLOZAPÝN
HAKKINDA
Odamýza TEB'den gelen Bað-Kur
Genel Müdürlüðü Saðlýk Ýþleri Daire
Baþkanlýðý'nýn yazýsýnda;
T.C. Saðlýk Bakanlýðý Ýlaç ve Eczacýlýk
Genel Müdürlüðü'nün 07.12.2005
tarih 60282 sayýlý yazýsý gereðince
"Klozapin etkin maddesini içeren
ilaçlarý" kullanan hastalarda, tedavinin
ilk on sekiz haftasýnda daha sýk olmak
üzere, bazý hastalarda ise daha sonraki
yýllarda da agranülositoz riski ortaya
çýktýðýndan bu ilaçlarýn güvenli
kullanýmýný saðlamak amacýyla Saðlýk
Bakanlýðýnca yapýlan deðerlendirme
sonucunda Klozapin kullanýmýnýn
aþaðýdaki ilkelere baðlandýðý
bildirilmektedir.
1. Söz konusu ilaçlar reçete
edildiðinde, reçete ile birlikte formatý
yazýmýz ekinde gönderilen ve ilgili
ruhsat sahipleri tarafýndan hastanelere
daðýtýlacak olan "Klozapin Granülosit
Ýzlem Formu" da hekimlerce
doldurulacaktýr. Doldurulan bu form
eczaneler aracýlýðý ile Kuruma reçete
ile birlikte gönderilecektir. Bu
uygulamaya 1 Ocak 2006 tarihinden
itibaren baþlanacaktýr.
2. Ýlaca baþlandýktan sonraki ilk on
sekiz hafta içinde haftada bir, daha
sonrasýnda ise dört haftada bir lökosit
ve mümkünse nötrofil sayýmý
yaptýrýlacaktýr.
3. Söz konusu ilaçlarýn hastada ilk
kullanýmýna psikiyatrist ya da nöroloji
uzmanlarý tarafýndan baþlanabilecektir.
4. Hastaya verilecek ilaç raporlarýnýn
süresi en fazla altý ay olacaktýr.
5. Saðlýk kurulu raporu varsa, ilaç
pratisyen hekimlerce de yukarýdaki
kurallara uyma zorunluluðu ile
reçetelenebilecektir. (Ýlaca
baþlandýktan sonraki ilk on sekiz hafta
içinde haftada bir, daha sonrasýnda
ise dört haftada bir lökosit ve
mümkünse nötrofil sayýmýnýn
yaptýrýlmasý; "Klozapin Granülosit
Ýzlem Formu"nun doldurulmasý)
Meslektaþlarýmýza önemle duyurulur.
2006 YILI BAÐ-KUR
PROTOKOLÜ
Bað-Kur sigortalý ve hak sahiplerinin
tedavileri için düzenlenen reçete
muhteviyatý ilaçlarýn serbest
eczanelerden ilaç temini ile ilgili
esaslarý belirleyen 2006 Yýlý Bað-Kur
Protokolü Türk Eczacýlarý Birliði ve
Bað-Kur Genel Müdürlüðü arasýnda
30.12.2005 tarihinde imzalanmýþtýr.
Protokol hükümleri 01.01.2006
tarihinden itibaren geçerli olacaktýr.
Meslektaþlarýmýza önemle duyurulur.
SSK BAÞKANLIÐI ÝLAÇ
LÝSTESÝ VE UYGULAMA
TALÝMATI (SERÝ NO:2005/2)
Odamýza TEB'den gelen SSK
BAÞKANLIÐI 'ndan gelen yazý ile;
05.01.2006 tarih 26044 sayýlý Resmi
Gazete'de yayýmlanan 2005 Yýlý Sosyal
Sigortalar Kurumu Baþkanlýðý Ýlaç
Listesi ve Uygulama Talimatý (Seri
No:2005/2) ile, 15/12/2005 tarihli ve
26024 sayýlý Resmî Gazete'de
yayýmlanan 2005 Mali Yýlý Bütçe
Uygulama Talimatý'nýn Tedavi Yardýmý
baþlýklý Tebliðinde yer alan 11. ve 12.
Maddeler ile;
Hasta Katýlým Payýndan Muaf Ýlaçlar
Listesi (EK/2),
Sistemik Antimikrobik ve Diðer
Ýlaçlarýn Reçeteleme Kurallarý (EK/2A),
Sadece Yatan Hastalarda Kullanýmý
Halinde Bedelleri Ödenecek Ýlaçlar
(EK/2B),
Ayakta Tedavide Saðlýk Kurulu
Raporu ile Verilebilecek Ýlaçlar
(EK/2C),
maddelerinin, kurum saðlýk
yardýmýndan yararlanma hakký
bulunan sigortalýlar ile iþsizlik sigortasý
kapsamýnda olup, saðlýk hizmetinden
yararlanan hak sahiplerine
uygulanacaðý bildirilmektedir.
Talimat hükümleri 20.12.2005
tarihinden itibaren geçerlidir.
Meslektaþlarýmýza önemle duyurulur.
SSK TÝP SÖZLEÞME
REVÝZYONU (7)
Odamýza TEB'den gelen SSK'dan
gelen yazý ile;
T.C.Sosyal Sigortalar Kurumu
Baþkanlýðý Saðlýk Ýþleri Genel
Müdürlüðü Ýlaç ve Eczacýlýk Daire
Baþkanlýðý tarafýndan yayýmlanan
04.01.2006 tarih
B.13.2.SSK.5.02.07.00/XVII-81030-034-1099 sayýlý yazý ile Tip
Sözleþme Revizyonu (7) yapýlmýþtýr.
Buna göre;
7
1) Tip Sözleþmenin 2. Ýlaçlarýn
Saðlanmasý baþlýklý bölümün 2.1
maddesinde yer alan;
"Eczane, Kurumca yetki verilmiþ olan
tabipler tarafýndan "Konu" maddesinde
tanýmlanan saðlýk yardýmlarýndan
yararlandýrýlan kimseler için
düzenlenip, imzalanmýþ, reçetelerde
yer alan ilaçlarý; bu sözleþmede aksine
hüküm bulunmadýkça aynen ve
tamamen vermekle yükümlüdür."
Ancak, Kurum mevzuatý uyarýnca;
sözleþme eki "Eþdeðer Ýlaçlar
Listesi"nde kayýtlý ilaçlardan en ucuz
olanýnýn yazýlmasý ve verilmesi gerekir.
Tabip tarafýndan yazýlan ilaç %30'luk
dilim içinde ise ya kendisi ya da ucuz
olaný verilir ve verilen ilaç üzerinden
ödeme yapýlýr.
%30'luk dilim içinde pahalý olanýnýn
verilmesi durumunda doktorun yazdýðý
ilaç bedelinden ödeme yapýlýr.
Tabip tarafýndan yazýlan ilaç %30'luk
dilimin üzerinde ise en ucuz ilaç +
%30 tutarýnda ödeme yapýlýr.
%30'luk dilimin üzerinde ilaç
yazýlarak %30'luk dilimin içinde ilaç
verilmesi durumunda verilen ilacýn
kupürü esas alýnarak ödeme yapýlýr.
SSK Baþkanlýðý Ýlaç Listesi ve
Uygulama Talimatýna göre düzenlenen
reçetede yazýlý ilacýn Tip Sözleþme
eki Eþdeðer Ýlaç Listesinde yer
almamasý halinde yerine ucuz
eþdeðerlisinin verilebilmesi için
reçeteye mesul müdür tarafýndan "….
Ýlacý yerine …. Ýlacýný veriyorum,
farmasötik eþdeðer olduðunu
onaylýyorum." Ýbaresi yer alan kaþenin
basýlarak doldurulmasý, isim veya
unvan kaþesi basýlýp, imzalanmasý
gerekir. Söz konusu kaþe , isim veya
imza kaþesi basýlýp imzalanmamýþ ise
bu eksiklikler giderilmek üzere reçete
eczaneye geri verilir. Eksikliðin
giderilmesi durumumda ödeme
yapýlabilir. Ýmzanýn eczacýya ait
olmamasý halinde bu ilacýn bedeli
eczaneye ödenmez. Ancak, Eþdeðer
olarak verilen ilacýn fiyatý reçetede
yazýlý ilacýn fiyatýndan fazla olamaz,
fazla olmasý halinde reçetede yazýlý
ilaç bedeli üzerinden eczaneye ödeme
yapýlýr ve Tip Sözleþmenin ilgili
maddesi uygulanýr."
þeklinde düzenlendiði bildirilmektedir.
Meslektaþlarýmýza önemle duyurulur.
SSK YETKÝLÝLERÝ ÝLE
YAPILAN GÖRÜÞMELER
SONUCU
SSK Yetkilileriyle yapýlan görüþmeler
sonucunda;
Ocak ayý içerisinde
meslektaþlarýmýzýn "borcu yoktur"
yazýlarýný temin etmeleri gerektiði; ve
yeni dönem sözleþmelerin kuruma
teslim ederken "borcu yoktur"
evrakýnýn da birlikte verileceði kurum
tarafýndan bildirilmiþtir.
20 Aralýk 2005 tarihinden önce
alýnan ve kullanma süresi bitmemiþ
eski raporlar 6 ay geçerlidir.
Bazý ilaçlarda dikkat edilmesi
gereken hususlar ise þöyledir:
B.U.T.'da 7 günlük tedavi esastýr. Buna
göre yazýlan ilacýn en küçük formu
verilmelidir.
Ancak: Reçeteye Lustral 28 tablet
yazýldýysa, Lustral verilebilir. Fakat
Lustral yerine muadili verilecekse,
ayný etken maddenin 14 tabletliði
verilmelidir. Yine ayný þekilde reçeteye
Pulcet yazýldýysa, küçük formu
olmadýðýndan Pulcet verilebilir. Ancak
muadili verilecekse (Örneðin Panto)
14 tabletliði verilmelidir.
2006 BAÐ-KUR
SÖZLEÞMELERÝ ÝÇÝN SON
YENÝLEME TARÝHÝ 3 MART
2006 HK
Kanser raporlarýnda; BUT'nýn
12.07.14 C maddesine özellikle dikkat
edilmelidir.Süresi dolmamýþ 20 Aralýk
2005 tarihinden önce çýkarýlan kanser
raporlarý da 6 ay geçerli olmakla
birlikte sitaloji, patoloji raporlarý; bunlar
yapýlmamýþ ise teþhise esas teþkil
eden bilgiler içeren bir epikriz rapora
eklenmesi gerekmektedir.
TEB'den odamýza 17.01.2006
tarihinde gönderilen yazý ile 2006 Yýlý
Bað-Kur Sözleþme formlarý Birliðimiz
tarafýndan bastýrýlmýþ olup, Bölge
Eczacý Odalarý aracýlýðýyla üyelerimize
ulaþtýrýlacaðý bildirilmiþtir.
Protokolün III.Uygulanacak Esaslar
baþlýklý bölümünün 7.Maddesi
gereðince, 2005 yýlýnda Kurumla
sözleþmesi bulunan eczanelerin
01/01/2006-03/03/2006 tarihleri
arasýnda sözleþme yapmalarý halinde
01/01/2006 tarihinden itibaren vermiþ
olduklarý reçete bedelleri bu
protokoldeki þartlar çerçevesinde
Kurumca karþýlanacaðýndan, 2005
yýlýnda sözleþmeli bulunan
üyelerimizin 03/03/2006 Cuma günü
sonuna kadar sözleþme yenilemesi
gerektiði bildirilmiþtir.
Yurtdýþý sigortalý faturalarýný teslim
ederken, eczacýlarýn fatura ekinde,
reçete dökümü eklemeleri
gerekmektedir. Dökümde hasta adý,
ülkesi ve baðlý olduðu il müdürlüðünün
adý yer almalýdýr.
SSK "BORCU YOKTUR"
YAZISI HAKKINDA
Ocak ayý içerisinde SSK faturalarý ile
beraber eczacýlarýmýzýn "BORCU
YOKTUR" yazýlarýný temin ederek fatura
beraberinde kuruma ibraz etmeleri
gerekmektedir.
Borcu yoktur yazýlarý SSK Ýl
Müdürlüðünden veya "e-borcu yoktur"
olarak internet üzerinden temin
etmeleri mümkündür.( SSK Bildirgeleri
için henüz SSK iþyeri internet þifresini
almamýþ ve dolayýsý ile "e-borcu
yoktur" sayfasý aktif olmayan
eczacýlarýmýzýn bu ay için ilgili belgeyi
il müdürlüðünden temin ederek fatura
ekinde kuruma ibraz etmesi
gerekmektedir.Bu iþlemler için
öncelikle muhasebecinize danýþýnýz.)
8
BAÐ-KUR ÝÇÝN
SON SÖZLEÞME YENÝLEME
TARÝHÝ 03.03.2006'dýr.
Sözleþmelerin odadan alýnmasý
sýrasýnda aþaðýdaki belgelerin
bulundurulmasý ve ekteki dosyada
bulunan "BÝLGÝ GÜNCELLEME
FORMU" nun doldurulmasý
gerekmektedir:
Eczane Kaþesi
40,00 YTL sözleþme bedeli
Bilgi güncelleme formu
Sözleþmelerin BAÐ-KUR'a teslimi
sýrasýnda aþaðýdaki belgelerin
bulundurulmasý gerekmektedir:
2006 BAÐ-KUR sözleþmesi
Eczane Ruhsat fotokopisi
T.C. Kimlik No
BAÐ-KUR No
SORUMLU MÜDÜRLÜK
GÖREVÝ YAPAN
ECZACILARIN ASGARÝ
ÜCRETÝ HK
17.01.2006 tarihinde TEB'den
odamýza gelen yazý ile, Türk Eczacýlarý
Birliði 31.Olaðan Büyük Kongresi'nde,
6643 sayýlý Yasanýn 4'üncü
maddesinin (b-f) bentleri temel
alýnarak 6197, 984, 1262, 3977 ve
benzeri kanunlarda geçen eczacý
sorumlu müdürlerin asgari ücretlerinin
belirlenmesi için TEB Merkez Heyeti'ne
yetki verilmiþti.
TEB, 5 Ocak 2006 tarihli toplantýsýnda,
6197, 984, 1262 ve 3977 sayýlý
yasalara göre sorumlu müdürlük
görevini yürütecek eczacýlarýn asgari
ücretinin 2006 yýlý için aylýk net 1.000
(bin) YTL olmasýna karar vermiþtir.
2005 YILI MÝLLÝ EÐÝTÝM
FATURALARI ÝLE ÝLGÝLÝ
Meslektaþlarýmýzýn Dikkatine;
2005 yýlý Milli Eðitim faturalarý ile ilgili
olarak 2005 yýlýnda
faturalandýrýlýp,kurumlara (Ýlköðretim
Okullarý,Liseler vb.) teslim edilmiþ
evraklarla ilgili olarak Seyhan ve
Yüreðir Ýlçe Milli Eðitim Müdürlükleri
ve Mal Müdürlükleri ile görüþmeler
devam etmekte olup;ikinci bir
duyuruya kadar Milli Eðitim evraklarýný
okullardan ALMAMALARI
gerekmektedir.2006 yýlý Milli Eðitim
evraklarýnýn yeni tahakkuk kodlarý ve
evrak fatura kesilme þekli belli olana
kadar bekletilmesi gerekmektedir.
Not :Evraklarýný okullardan almýþ olan
meslektaþlarýmýz, görüþmeler
sonuçlanýncaya kadar evraklarý
göndermeyiniz.
Ýyi çalýþmalar dileriz.
EDAK ADANA ÞUBESÝ
AÇILDI
EDAK Ecza Kooperatifi & Güney Ecza
Kooperatifi iþbirliði ile hayata geçen
EDAK Adana Þubesi 28 Ocak 2006
Cumartesi günü açýlmýþtýr.
BAÐ-KUR SÖZLEÞMELERÝ
HK
KARNE KAPLARINDAKÝ
REKLAM HAKKINDA
23.01.2006 tarihinden itibaren BAÐKUR sözleþmeleri Odamýzdan
daðýtýlmaya baþlanacaktýr.
Türk Eczacýlarý Deontoloji Tüzüðü
Madde 9
Teslim almak için oda ve yardýmlaþma
sandýðý aidatlarýnýn ödenmiþ olmasý
gerekmektedir.
Eczacý, yapacaðý yayýnlarda
eczacýlýk mesleðinin þerefini üstün
tutmak zorundadýr.
Eczacý, yazý veya sözle veya her
ne þekilde ve surette olursa olsun
9
kendi reklamýný yapamaz; iþ kaðýtlarýna
ve faturalara reklam mahiyetinde
ibareler koyamaz.
Eczacýnýn müessesine koyduðu
tabelaya ancak, kendisinin adý ve
soyadý ile eczane kelimesinden ve
reklam mahiyetinde olmamak þartýyla
buna eklenebilecek kelime ve ibareden
kurulu ecznenin adý yazýlabilir.
Son zamanlarda eczane ismi yazýlý
olan saðlýk karnesi kýlýflarýna sýklýkla
rastlanmaktadýr.
Meslektaþlarýmýzýn yukardaki mevzuat
hükümleri çerçevesinde daha hassas
davranmasý gerekmektedir. Eczane
reklamý bulunan saðlýk karneleri ile
ilgili yasal iþlem yapýlacaktýr. Konuya
hassasiyet göstermeniz dileðiyle, iyi
çalýþmalar.
MABTHERA IV ENFÜZYON
ÝÇÝN KONSANTRE
SOLÜSYON ÝÇEREN FLAKON
HK
TEB'den odamýza 26.01.2006
tarihinde gelen yazý ile T.C.Maliye
Bakanlýðý Bütçe ve Mali Kontrol Genel
Müdürlüðü'nün gönderdiði
18.01.2006 tarih 718 sayýlý yazý ile,
T.C.Saðlýk Bakanlýðý Ýlaç ve Eczacýlýk
Genel Müdürlüðü'nün 24.11.2005
tarih 057922 sayýlý yazýsý gereðince;
"Rituksimab" etkin maddesini içeren
"Mabthera I.V. Enfüzyon Ýçin
Konsantre Solüsyon Ýçeren Flakon"
isimli ilacýn geri ödeme ve kullaným
koþullarý ile ilgili Saðlýk Bakanlýðý
Bilimsel Komisyonu'nun aþaðýdaki
kararlarý aldýðý belirtilmektedir. Buna
göre;
GLÝVEC KAPSÜL ÝSÝMLÝ PREPARATIN KULLANIMI HK
TEB'den odamýza 26.01.2006 tarihinde gelen yazý ile T.C.Maliye Bakanlýðý Bütçe ve
Mali Kontrol Genel Müdürlüðü'nün gönderdiði 17.01.2006 tarih 585 sayýlý yazý ile,
T.C.Saðlýk Bakanlýðý Ýlaç ve Eczacýlýk Genel Müdürlüðü'nün 22.11.2005 tarih 057532
sayýlý yazýsý gereðince; Saðlýk Bakanlýðý ilgili bilimsel komisyonunun "Ýmatinib" etkin
maddesini içeren "Glivec Kapsül" isimli ilacýn kullanýmý hususunda aþaðýda ayrýntýlarý
belirtilen kararlarý aldýðý bildirilmektedir.
Dünya Saðlýk Örgütü'nün
(WHO) klasifikasyonuna
göre;
Foliküler lenfoma
Diffüz Büyük Hücreli BLenfoma
Mantle Hücreli
Lenfoma tanýsý olan
hastalarda daha önce
alýnan bilimsel kararlar
çerçevesinde Rituksimab
reçete edilebilir.
Bu baðlamda; geri ödeme
için saðlýk kurulu
raporlarýnda,
Foliküler lenfoma
Diffüz Büyük Hücreli BLenfoma
Mantle Hücreli
Lenfoma tanýsýnýn
belirtilmesi;
Hematoloji veya
Onkoloji uzmaný tarafýndan
reçete edilmesi
Hastada bu
histopatolojik tanýlarýn
patoloji raporuyla
gösterilmesi (Patoloji
raporunun saðlýk kurulu
raporuna eklenmesi
Kemoterapi þemasý ile
birlikte verileceðinden
saðlýk kurulu raporunda
ilgili kemoterapi þemasýnýn
belirtilmesi
Hastalýðýn durumunun
(nüks, rezistan, yeni taný)
belirtilmesi gerekmektedir.
Diðer lenfoproliferatif
hastalýklarda Mabthera
reçete edildiðinde Onaylý
Endikasyon Dýþý Ýlaç
Ýstemi ile ilgili prosedür
10
takip edilecektir. (Hasta, raporu,
reçetesi, konuyla ilgili literatür ve
doktoru tarafýndan doldurulmuþ onaylý
endikasyon dýþý ilaç istem formu ile
Saðlýk Bakanlýðý'na müracaat
etmelidir.)
ÝSOTREXÝN 30G JEL VE
CRESTOR FÝLM TABLET HK
TEB'den odamýza 26.01.2006
tarihinde gönderilen yazý ile T.C.Maliye
Bakanlýðý Bütçe ve Mali Kontrol Genel
Müdürlüðü'nün gönderdiði
17.01.2006 tarih 581 sayýlý yazý ile,
T.C.Saðlýk Bakanlýðý Ýlaç ve Eczacýlýk
Genel Müdürlüðü'nün 22.12.2005
tarih 062779 sayýlý yazýsý gereðince;
Embil Ýlaç San.Ltd.Þti.'nin ruhsatýna
sahip olduðu "Isotrexin 30 g Jel" isimli
preparat hakkýnda, Saðlýk Bakanlýðý'nýn
ilgili bilimsel komisyonunca yalnýzca
dermatolog hekim tarafýndan reçete
edilmesinin uygun olacaðýna dair karar
alýndýðý bildirilmektedir.
Ayrýca T.C.Maliye Bakanlýðý Bütçe ve
Mali Kontrol Genel Müdürlüðü'nün
gönderdiði 23.01.2006 tarih 861 sayýlý
yazý ile, T.C.Saðlýk Bakanlýðý Ýlaç ve
Eczacýlýk Genel Müdürlüðü'nün
06.01.2006 tarih 000939 sayýlý yazýsý
gereðince Astra Zeneca Ýlaç San. ve
Tic.Ltd.Þti.'nin ithal ruhsatýna sahip
olduðu "Crestor 10 mg Filmtablet"
isimli preparat isminin, Saðlýk
Bakanlýðý'nýn ilgili bilimsel komisyonu
tarafýndan "Crestor 10 mg Çentikli
Filmtablet" olarak deðiþtirilmesinin
uygun bulunduðu bildirilmektedir.
NÖBET LÝSTESÝNDEN ÇIKAN
ECZANELER HK
Aþaðýda isimleri yazýlý olan eczaneler
yazýlý nedenlerden dolayý nöbet
listesinden çýkarýlmýþtýr.
GÖNÜL ECZANESÝ (TAÞINDI)
HATEM ECZANESÝ (TAÞINDI)
ELÝF ECZANESÝ (TAÞINDI)
EMRE ECZANESÝ (TAÞINDI)
YAYCIOÐLU ECZANESÝ (KAPANDI)
GÜLBAHÇESÝ ECZANESÝ
BURCUM ECZANESÝ (TAÞINDI)
KANAL ECZANESÝ (TAÞINDI)
YÜKSEL ECZANESÝ (KAPANDI)
GÜRDAÐ ECZANESÝ (TAÞINDI)
HUZUREVLERÝ ECZANESÝ (KAPANDI)
HÜLYA ECZANESÝ (KAPANDI)
Bu yazýya raðmen sorunun devam
etmesi nedeni ile 31.01.2006 tarihinde
tekrar eczacý kuruluþu olan Edak Ecza
Kooperatifi üyelerine aþaðýdaki
bilgilendirme yazýsýný yazmak zorunda
kalmýþtýr.
ASILSIZ HABER- NOBEL
ÝLAÇ
etiðine uymayan davranýþýna karþýlýk,
ilgili firma bu kez Týbbi Satýþ
Mümessilleri aracýlýðý ile eczanelerde
ticari ahlaka uygun olmayan
açýklamalar yaparak gerçeði
saptýrmaktadýr.
Bölgemizde de hizmet veren Eczacý
kuruluþu "Edak Ecza Koop." 'in Nobel
Ýlaç Firmasý ile 2006 yýlý alým
anlaþmasý yapmamasý nedeni ile
çeþitli spekülasyonlar yapýldýðý, Edak
Ecza Kooperatifi'nin web sitesinde
yayýnladýðý yazýlardan anlaþýlmýþtýr.
Edak Ecza Kooperatifi'nin 23.01.2006
tarihinde yayýmlanan yazýsýnda özetle;
"..... EDAK ve NOBEL ilaç firmasý
arasýnda firma tarafýndan ticari
dezavantaj içeren anlaþma önerilmesi
nedeniyle bu anlaþma yapýlamamýþtýr.
Bu durum, eczanelerde Nobel
çalýþanlarýnýn ve rakiplerimizin
konuþtuðu gibi NOBEL ilaç firmasýnýn
EDAK' a ilaç vermemesi durumu
deðildir. Sadece pazar koþullarýndaki
ayrýcalýðýn EDAK'a ticari zarar
vermesinin önüne geçmek amacýyla
gerçekleþmiþ bi düzenlemedir. Ayrýca
rekabet ortamýnda dezavantaj içeren
koþullarla mücadele etmek, tüm
müþterilerimize saðlayacaðýmýz
olumlu þartlarýn oluþturulmasýnýý
engellemektedir."
11
"ASILSIZ HABERLERE KARÞI
CEVABIMIZDIR
Web sayfamýzda seviyeli bir açýklama
ile duyurduðumuz Nobel Ýlaç'ýn rekabet
Oysa ki... Edak
Üyelerinin ve müþterilerinin piyasa
koþullarýna uygun mal alabilmeleri
için sürekli çaba harcayan bir
kurumdur. Farklý uygulamalara ve
oluþacak ticari zararlara
karþýlýk ilgili firmaya son derece etik
bir anlaþma talebinde bulunmuþtur.
Rekabette Edak'a eþit þartlar
saðlamayý red eden ilgili firma tüm
çalýþmalarýný etik olmayan yöntemlerle
mücadeleye dönüþtürmüþtür.
Tüm müþterilerimizi bu asýlsýz
haberlere karþý bilgilendirmeyi tüm
haklarýmýz saklý kalmak koþulu ile
görev biliriz.
Saygýlarýmýzla,
Edak Ecza Kooperatifi 31/01/2006"
Meslektaþlarýmýzýn bilgisine sunarýz.
2006 MALÝ YILI MÝLLÝ
EÐÝTÝM FATURALARI
HAKKINDA
2006 MALÝ YILI MÝLLÝ EÐÝTÝM
FATURA KESÝM VE TESLÝM
ESASLARI
Eczacý Meslektaþlarýmýz tarafýndan
2006 Mali Yýlý'nda Yüreðir Ýlçe Milli
Eðitim Müdürlüðü ile Seyhan Ýlçe Milli
Eðitim Müdürlüðüne ait personelin ve
ailelerinin karþýlanan reçete
bedellerinin faturalanmasý ve teslimi
aþaðýdaki þekilde olacaktýr.
A) Seyhan Ýlçe Milli Eðitim Müdürlüðü
için;
1) Eczane evraklarý hazýrlanýrken
reçeteler kurum bazýnda ayrýlacak ve
fatura kurum bazýnda kesilecektir.
Reçeteler kurum bazýnda aþaðýdaki
þekilde ayrýlacaktýr:
a) Ýlçe Milli Eðitim Müdürlüðü
Personeli
b) Anaokullarý
c) Kýz Meslek Liseleri
d) Endüstri Meslek Liseleri
e) Liseler
f) Ýlköðretim Okullarý
g) Halk Eðitim, Çýraklýk Eðitim ve
Rehberlik Araþtýrma Okullarý
h) Ticaret Liseleri
2) EK:2 (%20) Hasta Katýlým Paylarý
Ýcmalleri , kurum bazýnda faturasý
oluþturulan her okul için ayrý ayrý
olmak üzere 3(üç) nüsha olarak
hazýrlanacaktýr. Bununla birlikte kurum
bazýnda oluþturularak faturalanan
reçetelerin tamamý için de EK:2 (%20)
Hasta Katýlým Payý Ýcmali 3(üç) nüsha
alýnacaktýr. Gerek okul bazýnda,
gerekse de kurum bazýnda toplu
þekilde alýnan EK:2 (%20) Hasta
Katýlým Payý Ýcmalleri Seyhan Ýlçe Milli
Eðitim Müdürlüðü 'nün reçete teslim
birimine kesilen fatura evraklarý ile
birlikte býrakýlacaktýr. Okullara ayrýca
EK-2(%20) Hasta Katýlým Payý Ýcmali
gönderilmeyecektir.
3) EK:2 (%20) Hasta Katýlým Payý
Ýcmalleri; memur ve memur
yakýnlarýna ait reçetelerin %20 Hasta
Katýlým Payý kesintileri tek bir toplam
haline gelecek þekilde alýnacaktýr.
4) Seyhan Ýlçe Milli Eðitim
Müdürlüðü'ne baðlý okullara ait kesilen
reçetelere ait faturalar ve EK-2 (%20)
Hasta Katýlým Payý Ýcmalleri teslim
yeri; Ýnkýlap Ýlköðretim Okulu içinde
oluþturulan büro (15 Þubat 2006
tarihinden sonra) olacaktýr.
5) Eczane evraklarýnýn daðýlmamasý,
reçetelerimizin zarar görmemesi için
zarflarýn daha dikkatli ve dayanýklý
seçilmesi ; zarfta 100(yüz) adet
reçeteden fazla reçetenin
gönderilmemesi gerekmektedir.
6) Kurum bazýnda kesimi gerçekleþen
faturalara ait "Ödeme Emri Belgesi"
(Tahakkuk Müzakkeresi ) Seyhan Ýlçe
Milli Eðitim Müdürlüðü tarafýndan
hazýrlanacak olup, eczanelerimiz
tarafýndan ayrýca "Ödeme Emri
Belgesi"(Tahakkuk Müzakeresi)
kesinlikle düzenlenmeyecektir.
B) Yüreðir Ýlçe Milli Eðitim Müdürlüðü
için;
1) Eczane evraklarý hazýrlanýrken
reçeteler kurum bazýnda ayrýlacak ve
fatura kurum bazýnda kesilecektir.
Reçeteler kurum bazýnda aþaðýdaki
þekilde ayrýlacaktýr:
12
a) Ýlçe Milli Eðitim Müdürlüðü
Personeli
b) Anaokullarý
c) Kýz Meslek Liseleri
d) Endüstri Meslek Liseleri
e) Liseler
f) Ýlköðretim Okullarý
g) Halk Eðitim,Çýraklýk Eðitim ve
Rehberlik Araþtýrma Okullarý
h) Ticaret Liseleri
2) EK:2 (%20) Hasta Katýlým Paylarý
Ýcmalleri , kurum bazýnda faturasý
oluþturulan her okul için ayrý ayrý
olmak üzere 3(üç) nüsha olarak
hazýrlanacaktýr. Bununla birlikte kurum
bazýnda oluþturularak faturalanan
reçetelerin tamamý için de EK:2 (%20)
Hasta Katýlým Payý Ýcmali 3(üç) nüsha
alýnacaktýr. Gerek okul bazýnda,
gerekse de kurum bazýnda toplu
þekilde alýnan EK:2 (%20) Hasta
Katýlým Payý Ýcmalleri Yüreðir Ýlçe Milli
Eðitim Müdürlüðü 'nün reçete teslim
birimine kesilen fatura evraklarý ile
birlikte býrakýlacaktýr. Okullara ayrýca
EK-2(%20) Hasta Katýlým Payý Ýcmali
gönderilmeyecektir.
3) EK:2 (%20) Hasta Katýlým Payý
Ýcmalleri; memur ve memur
yakýnlarýna ait reçetelerin %20 Hasta
Katýlým Payý kesintileri tek bir toplam
haline gelecek þekilde alýnacaktýr.
4) Yüreðir Ýlçe Milli Eðitim
Müdürlüðü'ne baðlý okullara ait kesilen
reçetelere ait faturalar ve EK-2 (%20)
Hasta Katýlým Payý Ýcmalleri teslim
yeri; Yüreðir Ýlçe Milli Eðitim
Müdürlüðü olacaktýr.
5) Eczane evraklarýnýn daðýlmamasý,
reçetelerimizin zarar görmemesi için
zarflarýn daha dikkatli ve dayanýklý
seçilmesi ; zarfta 100(yüz) adet
reçeteden fazla reçetenin
gönderilmemesi gerekmektedir.
6) Kurum bazýnda kesimi gerçekleþen
faturalara ait "Ödeme Emri Belgesi"
(Tahakkuk Müzakkeresi ) Yüreðir Ýlçe
Milli Eðitim Müdürlüðü tarafýndan
hazýrlanacak olup, eczanelerimiz
tarafýndan ayrýca "Ödeme Emri
Belgesi"(Tahakkuk Müzakeresi)
kesinlikle düzenlenmeyecektir.
C) Ayrýca;
1) 2005 Mali Yýlý sonunda
faturalandýrýlarak; Yüreðir ve/veya
Seyhan Ýlçe Milli Eðitim Müdürlüðü'ne
baðlý okullara teslimi gerçekleþmeyen
ve eczanelerimizde bekleyen evraklar,
kurum bazýnda zarflanarak Yüreðir
ve/veya Seyhan Ýlçe Milli Eðitim
Müdürlüklerinin ilgili birimlerine teslim
edilecek, "Ödeme Emri"(Tahakkuk
Müzakkeresi) ise, Yüreðir ve/veya
Seyhan Ýlçe Milli Eðitim Müdürlüðü
yetkililerince hazýrlanacaktýr.
2) 2005 Mali Yýlýnda faturasý kesilmiþ,
okullara "Ödeme Emri" (Tahakkuk
Müzakkerresi) hazýrlanarak teslimi
gerçekleþen, ancak okullar tarafýndan
eczanelere iade edilmiþ ve eczaneler
tarafýndan alýnarak eczanelerde
bekleyen okul evraklarý hiçbir iþlem
yapýlmadan Yüreðir ve/veya Seyhan
Ýlçe Milli Eðitim Müdürlüðü'nün ilgili
birimlerine "Ödeme Emri
Belgesi"(Tahakkuk Müzakeresi)
hazýrlanmak üzere teslim edilecektir.
HAFTASONLARI ECZA
DEPOLARININ MESAÝ
SAATLERÝ HK.
Depo ve Firmalar Komisyonumuz,
eczanelerin nöbet zamanlarý ilaç
temininde yaþadýklarý zorluklardan
dolayý, bölgemizde faaliyet gösteren
ecza depolarýnýn özellikle hafta sonlarý
daha uzun süre açýk kalmalarý
yönünde bir dizi görüþme yapmýþtýr.
Bu görüþmeler neticesinde; ecza
depolarýndan odamýza gönderilen
yazýlara göre;
Cumartesi ve Pazar günleri
Hedef ve Selçuk Ecza Deposu Saat:
18.30
As Ecza Deposu Saat: 16.30
Edak Ecza Koop. Adana Þubesi
Cumartesi günü 21.30'a ve Pazar
günü 15.00'a kadar açýktýr.
SSK REÇETELERÝ
HAKKINDA
SSK Saðlýk Ýþleri Ýl Müdürlüðü yetkilileri
ile yapýlan görüþmelerde; SSK'nýn
Saðlýk Bakanlýðý'na baðlý 1.,2.,3.,
Basamak Saðlýk Hizmetleri veren
Kurum ve Kuruluþlardan, hizmet satýn
alýndýðý belirtilmiþtir. Saðlýk Bakanlýðý
dýþýnda (Belediye Poliklinikleri, Týp
Merkezleri dahil) tüm saðlýk hizmetleri
veren birimlerin SSK ile özel sözleþme
yapmalarý gerekmektedir.
Sözleþmesi olmayan birimlerden
gelen reçeteler eczacýlarýmýz tarafýndan
karþýlanmamalýdýr.
SSK REÇETE KONTROLLERÝ
HAKKINDA
SSK Saðlýk Ýþleri Ýl Müdürlüðü'nden
30/01/2006 tarih ve 321 sayýlý
"Eczanelere duyurular " konulu yazýsý
ekte ve aþaðýda yer almaktadýr.
T.C.
SOSYAL SÝGORTALAR KURUMU
BAÞKANLIÐI
(Saðlýk Ýþleri Genel Müdürlüðü Adana
Saðlýk Ýþleri Ýl Müdürlüðü)
13
Sayý : B.13.2.SSK.5.01-73-00/XIV
Konu: ECZANELERE DUYURULAR
HK.
T.C.
TÜRK ECZACILAR BÝRLÝÐÝ
4. BÖLGE ECZACILAR ODASI
Seyhan/ADANA
Sigortalý hak sahiplerine yazýlan ve
kurumumuzla sözleþmeli
eczanelerden alýnan reçetelerin teknik
kontrolleri sýrasýnda eksik tespit edilen
eczanelerle ilgili olarak eczanelere
provizyon sisteminden mesajla bilgi
verilmektedir.
Ancak mesaj gönderilen eczanelerin
büyük bir çoðunluðu mesajlarýný
okumadýklarýndan okuyanlarýn ise
konuya gerekli özeni göstermemesi
nedeniyle mesaj gönderilen
eczanelere ait reçete kontrolleri
tamamlanamamaktadýr.
Ayrýca istenilen evraklarý faksla
gönderen eczacýlar eczane adýný,
isteyen eczacý adýný faksla
gönderdikleri evraða yazmadýklarýndan
dolayý gönderilen evraðýn hangi
eczaneye ait olduðu anlaþýlamamaktadýr.
Bundan böyle mesaj geçilen ve
mesaja 3 gün içerisinde yanýt
verilmeyen veya evraðý tamamlamak
üzere teslim alýp 3 gün içerisinde iade
etmeyen eczanelerin reçeteleri kesinti
olarak kaydedilecektir. Ayrýca
tamamlandýktan sonra faksla
gönderilen evraklarda isteyen eczacý
ve evraðý gönderen eczanenin adý
olmadýðý taktirde bu evraklar iþleme
alýnmayacaktýr.
Bilgilerinizi ve bu konularýn tüm
üyelerinize duyurulmasýný önemle rica
ederiz.
Ecz. Mehmet EM
Sorumlu Eczacý
Dr. Hasan Lütfullah DÜZYOL
SSK Adana Saðlýk Ýþleri
Ýl Müdürü Görev ve Yetkilisi
EMEKLÝ SANDIÐI REÇETE
KONTROL SÝSTEMÝ
HAKKINDA
Odamýza TEB'den 02/02/2006
tarihinde gelen yazý ile;
Ýlaç giderlerinin kontrolünde Emekli
Sandýðý Reçete Kontrol Sisteminin
kullanýlmasý uygulamasý Ýl Bazýndaki
Muhasebe Müdürlüklerinde
01/03/2006 tarihine; diðer
saymanlýklarda (Mal Müdürlükleri) ise
01/04/2006 tarihine kadar
ertelenmiþtir.
Uygulama ekteki Muhasebat Genel
Müdürlüðü 2006/2 Genelgesi'nde
belirtilen süreç dahilinde yürürlüðe
konulacaktýr. Genelge'de belirtilen
uygulama sürecinde hiçbir þekilde
ertelenme ihtimalinin söz konusu
olmadýðý konusu bildirilmiþtir.
GENELGE
T.C.
MALÝYE BAKANLIÐI
Muhasebat Genel Müdürlüðü
REÇETE KONTROL SÝSTEMÝ
2006/2
Bilindiði üzere, Maliye Bakanlýðýnýn
21/03/2005 tarih ve 5447 sayýlý Genel
Yazýsý ile ilaç giderlerinin kontrolünde
Emekli Sandýðý Reçete Kontrol
Sisteminin kullanýlmasýna karar
verilmiþ, 15/04/2005 tarihinde Ankara
ilinde baþlatýlan pilot uygulamadan
alýnan baþarýlý sonuçlar üzerine,
16/11/2005 tarihli say2000i duyurusu
ile bütün Muhasebe Müdürlüklerinin
1 Aralýk 2005 tarihinden itibaren
uygulama kapsamýna alýnacaðý
bildirilmiþti. Ancak, hak sahipliði
bilgilerinin zamanýnda
güncellenememesi nedeniyle ilaç
tedarikinde yaþanan maðduriyetlerin
önlenmesi amacýyla uygulama
02/01/2006 tarihine ertelenmiþti.
Öte yandan, 2006/ 4 sayýlý
Baþbakanlýk Genelgesi ile say2000i
kapsamýndaki tahakkuk dairelerinin
maaþ tahakkuk sisteminde deðiþiklik
yapýlmýþ, 2006 Haziran ayýndan
itibaren maaþlarýn say2000i
sisteminde hesaplanarak ödenmesine
karar verilmiþtir. Bu kapsamda
yürütülecek uygulamaya göre ilaç
katýlým paylarý, Reçete Kontrol
Sisteminden otomatik olarak, maaþ
hesabýna dahil edilecek, say2000i
sisteminde ilaç katýlým paylarýna ait
manuel veri giriþi engellenecektir.
Maaþ ve hak sahipliði bilgilerinin
güncellenmesi için yeterli olabilecek
süre göz önüne alýnarak uygulamanýn;
Türkiye genelindeki bütün Muhasebe
Müdürlüklerinde, tüm daire ve
kurumlarý kapsayacak þekilde (Silahlý
Kuvvetler Personeli hariç)
01/03/2006, diðer saymanlýklarda
ise, 01/04/2006 tarihinde
baþlatýlmasýna karar verilmiþtir.
Uygulama aþaðýda belirtilen süreç
dahilinde yürürlüðe konulacaktýr:
1- Eczaneler, 2006 Þubat ayýna ait
reçetelere iliþkin faturalarý 6 sýra
numaralý Muhasebat Genel Müdürlüðü
Genel Tebliði hükümleri çerçevesinde,
takip eden ayýn ilk iki iþ günü içerisinde
ilgili tahakkuk dairesine teslim
edeceklerdir.
2- Ödeme yönünden Muhasebe
Müdürlüklerine baðlý tahakkuk
daireleri, 2006 Þubat ayýna ait fatura
ve eki reçeteler üzerindeki kontrollerini
yaptýktan sonra en geç 15 Mart 2006
tarihine kadar, yeterli ödeneðin
bulunmasý halinde 830-Bütçe Giderleri
Hesabýna, ödenek bulunmamasý
14
halinde ise 323-Bütçeleþtirilmiþ
Borçlar Hesabýna kaydedilmek üzere,
usulüne uygun olarak tahakkuk
ettirecekler ve tahakkuk evrakýný
saymanlýða intikal ettireceklerdir.
01/04/2006 tarihinde uygulamaya
baþlayacak saymanlýklara baðlý
tahakkuk daireleri ise, 2006 Mart ayý
ilaç giderlerine ait tahakkuk evrakýný
en geç 15 Nisan 2006 tarihinde
saymanlýklara intikal ettireceklerdir.
3- Tahakkuk daireleri, Reçete Kontrol
Sistemine dahil edildikten sonra ilaç
faturalarýnýn ekindeki reçeteler
üzerinde (doz aþýmý, hak sahipliði,
ilacýn kullaným süresi, teþhise
uygunluk gibi hususlar Sistem
tarafýndan kontrol edileceðinden)
sadece, yazýlabilecek azamî ilaç adedi,
reçeteyi yazan hekimin imza ve kaþesi
ile aranmasý gereken durumlarda
saðlýk kurulu raporunun mevcudiyeti,
hastalýða iliþkin teþhisin yazýlýp
yazýlmadýðý, tedarik edilen ilaçlara ait
kupürlerin reçeteye eklenip
eklenmediði ve ilaç tutarlarýnýn listeye
ve toplamlarýnýn faturaya doðru þekilde
yazýlýp yazýlmadýðý gibi maddî
kontrolleri yaptýktan sonra ilaç
giderlerini tahakkuk ettirerek Ödeme
Emri Belgelerini düzenleyeceklerdir.
Ýlaç faturalarý, ilgili ayýn en geç 10
uncu gününe kadar tahakkuka
baðlanarak saymanlýða intikal
ettirilecektir. Örneðin, 2006 Mart ayýna
ait reçetelerle ilgili faturalar en geç
2006 Nisan ayýnýn 10 uncu günü
saymanlýkta olacak þekilde tahakkuk
ettirilecektir.
4- Saymanlýklar, uygulamanýn
baþlayacaðý tarihten önceki ayla ilgili
ilaç giderlerine ait tahakkuk evrakýný,
uygulamanýn baþladýðý ayýn 15 ine
kadar Devlet hesaplarýna kaydederek
sonuçlandýracaklardýr. Örneðin, Mart
ayýnda uygulamanýn baþlayacaðý
saymanlýklar, Þubat ayýna ait ilaç
giderlerini Mart ayýnýn 15 ine kadar;
Nisan ayýnda uygulamanýn
baþlayacaðý saymanlýklar, Mart ayýna
ait ilaç giderlerini Nisan ayýnýn 15 ine
kadar hesaplarýna kaydedeceklerdir.
Uygulama baþladýktan sonra reçeteler
mutlak surette Reçete Kontrol Sistemi
üzerinden kontrol edilerek
muhasebeleþtirilecektir. Reçete
Kontrol Sistemi üzerinden
muhasebeleþtirme iþlemleri
http://www.muhasebat.gov.tr/dest
ek/uygulama/index.asp adresindeki
"Ýlaç Giderlerinin
Muhasebeleþtirilmesi" Kýlavuzuna göre
yapýlacaktýr.
5- Reçete Kontrol Sisteminin kullanýmý
ile ilgili Kýlavuz, Genel
Müdürlüðümüzün
http://www.muhasebat.gov.tr/dest
ek/uygulama/index.php web
adresine "Reçete Kontrol Sistemi
Eðitim Kýlavuzu" adýyla konulmuþtur.
Reçete kontrolleri, bu kýlavuzda
belirtilen esaslara göre yapýlacaktýr.
6- Genel Müdürlüðümüzün
28/11/2005 tarih ve
B.07.0.MGM.0.45/110-4/22055 sayýlý
yazýsýna göre, Milli Eðitim Bakanlýðýna
baðlý tahakkuk dairelerinin tedavi ve
ilaç giderleri, 02/01/2006 tarihinden
itibaren il ve ilçe Milli Eðitim
Müdürlüklerinde tahakkuk ettirilecektir.
Bu kapsamda eczaneler, Reçete
Kontrol Sisteminde 2005 yýlýnda
uygulanan kurum kodlarýna göre ilaç
verecek, faturalarýný bu kurum
kodlarýna göre düzenleyerek söz
konusu faturalarý ilgili Milli Eðitim
Müdürlüðüne teslim edeceklerdir. Milli
Eðitim Müdürlükleri, ilaç katýlým
paylarýna ait Ek-2 listeleri, maaþ
tahakkuk ettirmekle sorumlu birimin
mutemetliklerine göndererek maaþ
hesabýna dahil edilmesini
saðlayacaklardýr. Ancak ilaç faturalarý,
ilgili Milli Eðitim Müdürlükleri
tarafýndan kurumsal kodun 4 düzeyi
bazýnda tek bir tahakkuka
baðlanacaktýr. Milli Eðitim
Müdürlüklerinin reçeteler üzerinde 3
üncü maddede belirtilen kontrolleri
yapmalarý yeterli olacaktýr.
7- Uygulamanýn baþlayacaðý ayýn 15
inci gününden itibaren say2000i
sistemindeki Muhasebe Kayýt Formu,
830-Bütçe Giderleri Hesabýnýn 03-92-1 ekonomik koduna manuel kayýt
giriþlerine kapatýlacaktýr.
Uygulamanýn, herhangi bir
maðduriyete yol açmamasý açýsýndan
hak sahipliði bilgilerinin en kýsa sürede
tamamlanmasý, hiçbir þekilde yeniden
ertelenme ihtimalinin söz konusu
olmadýðý hususunda tahakkuk
dairelerinin saymanlýklar kanalý ile
bilgilendirilmesini ve gereðini önemle
rica ederim.
Ömer DUMAN
Bakan a.
Genel Müdür
programý Eczacýlýk Akademisi tarafýndan
ücretsiz olarak saðlanacaktýr. Katýlýmcýlarýn
yol ve konaklama giderleri katýlýmcýlar
tarafýndan karþýlanacaktýr. Konaklama için
TEB Sosyal ve Kültürel Tesisleri (0312
241 70 70) ile en kýsa zamanda irtibata
geçilmelidir.
MESLEK ÝÇÝ EÐÝTÝM
PROGRAMI HK(18/01/2006)
TEB Eczacýlýk Akademisi tarihinde
16.01.2006 tarihinde odamýza gönderilen
yazý ile 16-21 Þubat 2006 tarihlerinde,
talebe göre tek sýnýf "Ýyi Eczacýlýk
Uygulamalarý/Farmasötik Bakým/Klinik
Eczacýlýk" meslek içi eðitim programý
düzenleneceði bildirilmiþtir. Eðitim TEB
Sosyal ve Kültürel Tesislerinde
yapýlacaktýr. Eðitim programýna katýlmak
isteyen eczacýlarýn TEB WEB sitesindeki
(http://www.eczakademi.org.tr) adresi
üzerinden , ulaþacaklarý kayýt formlarýný
doldurmalarý gerekmektedir. Eðitim
programý Eczacýlýk akademisi tarafýndan
ücretsiz olarak saðlanacaktýr. Katýlýmcýlarýn
yol ve konaklama giderleri katýlýmcýlar
tarafýndan karþýlanacaktýr. Konaklama için
TEB Sosyal ve Kültürel Tesisleri (0312
241 70 70) ile en kýsa zamanda irtibata
geçilmelidir.
SEYHAN YEÞÝL KART
"ENFEKSÝYON
SÖZLEÞMELÝ
HASTALIKLARI EÐÝTÝMÝ"
ECZACILARIMIZIN
MESLEK ÝÇÝ EÐÝTÝM
DÝKKATÝNE,
PROGRAMI HK(18/01/2006)
TEB Eczacýlýk Akademisi tarihinde
16.01.2006 tarihinde odamýza gönderilen
yazý ile 17-19 Þubat 2006 tarihlerinde,
talebe göre tek sýnýf "Enfeksiyon
Hastalýklarý" meslek içi eðitim programý
düzenleneceði bildirilmiþtir. Eðitim TEB
Sosyal ve Kültürel Tesislerinde
yapýlacaktýr. Eðitim programýna katýlmak
isteyen eczacýlarýn TEB WEB sitesindeki
(http://www.eczakademi.org.tr) adresi
üzerinden , ulaþacaklarý kayýt formlarýný
doldurmalarý gerekmektedir. Eðitim
15
19.01.2006 tarihinde Seyhan Saðlýk Grup
Baþkanlýðý'ndan odamýza gelen yazý ile
tahakkuk formlarýnýn deðiþmesi nedeniyle
eczacýlara ait T.C. Kimlik No, Vergi Kimlik
No, Banka Þube Adý, ve Banka Hesap
No'larýnýn odamýza en geç 23.01.06
PAZARTESÝ gününe kadar ekte verilen
format çerçevesinde doldurularak
ulaþtýrýlmasý gerektiði bildirilmiþtir. Ekte
verilen dosya doldurularak gönderilmesi
uygun olacaktýr.
SEYHAN MAL MÜDÜRLÜÐÜNE BAÐLI KURUMLARIN KURUM KODLARI
Kurum Kodu
102224
102225
102226
102227
102228
102229
102230
102231
102232
102233
102234
102235
102236
102237
102238
102239
102240
102241
102242
102243
102244
102245
102246
102247
102248
102249
102250
102251
102252
102253
102254
102255
102256
102257
102258
102259
102260
Kurum Kodu
Daire Adý
102261
ÝLÇE MÜFTÜLÜK
102262
SEÇÝM KURULU BAÞKANLIÐI-1
102263
KAYMAKAMLIK
102264
ÝLÇE NÜFUS
102265
SÝVÝL SAVUNMA
102266
MUHASEBE SERVÝSÝ
ANA. OT. VE TUR. MES. LÝS.-NEZÝHE YALVAÇ O. 102267
102268
ÖÐRETMEN EVLERÝ
102269
SEYHAN ÝLÇE MÝLLÝ EÐÝTÝM MÜDÜRLÜÐÜ
102270
ANA OKULU- NECATÝBEY
102271
ANA OKULU - ZÜBEYDE HANIM
102272
ANA OKULU- AHMET SABANCI
102273
ANA OKULU - SEYHAN
102274
ANA OKULU - CUMHURÝYET
102275
ANA OKULU - A.G.V. EÐÝTÝM KOMP. ÞOF. OD.
102276
ANA OKULU - TOROS
102277
ANA OKULU - HUZUR
102278
ÝLKÖÐRETÝM OKULU - SAKARYA
102279
ÝLKÖÐRETÝM OKULU - ÝBNÝ SÝNA
102280
ÝLKÖÐRETÝM OKULU - CEBESOY
102281
ÝLKÖÐRETÝM OKULU - ÞEHÝTLÝK
102282
ÝLKÖÐRETÝM OKULU - ÞEHÝT ÝLBEY GÜLBEY
102283
ÝLKÖÐRETÝM OKULU - MÝLLÝ MENSUCAT
102284
ÝLKÖÐRETÝM OKULU- TOROS
102285
ÝLKÖÐRETÝM OKULU - 23 NÝSAN
102286
ÝLKÖÐRETÝM OKULU - 24 KASIM
102287
ÝLKÖÐRETÝM OKULU - ZEYNEP ERDOÐDU
ÝLKÖÐRETÝM OKULU - ORG. BEDRETTÝN DEMÝREL 102288
102289
ÝLKÖÐRETÝM OKULU - DENÝZLÝ
ÝLKÖÐRETÝM OKULU - TURHAN CEMAL BERÝKER 102290
102291
ÝLKÖÐRETÝM OKULU - FATÝH MEHMET
102292
ÝLKÖÐRETÝM OKULU - VAKIFBANK
102293
ÝLKÖÐRETÝM OKULU - SARIHAMZALI
102294
ÝLKÖÐRETÝM OKULU - BEKÝR HANÝFÝ AKATA
102295
ÝLKÖÐRETÝM OKULU - OÐUZHAN
102296
ÝLKÖÐRETÝM OKULU - O. HALUK ÖZUÇAK
102297
ÝLKÖÐRETÝM OKULU - NECATÝBEY
Daire Adý
ÝLKÖÐRETÝM OKULU - GAZÝPAÞA
ÝLKÖÐRETÝM OKULU - KASIM SACÝDE
ÝLKÖÐRETÝM OKULU - GÖKÇELER
ÝLKÖÐRETÝM OKULU - N. ZEKÝYE HAS
ÝLKÖÐRETÝM OKULU - CUMHURÝYET
ÝLKÖÐRETÝM OLULU - T. HACIBEKÝROÐLU
ÝLKÖÐRETÝM OKULU - ZÝYAPAÞA
ÝLKÖÐRETÝM OKULU - KARAYUSUFLU
ÝLKÖÐRETÝM KOLULU - LÜTFÝYE KISACIK
ÝLKÖÐRETÝM OKULU - ATATÜRK
ÝLKÖÐRETÝM OKULU - SABANCI
ÝLKÖÐRETÝM OKULU - CEMÝL NARDALI
ÝLKÖÐRETÝM OKULU - ANAFARTALAR
ÝLKÖÐRETÝM OKULU - HÜRRÝYET
ÝLKÖÐRETÝM OKULU - CELALETTÝN SAYHAN
ÝLKÖÐRETÝM OKULU - YUNUS EMRE
ÝLKÖÐRETÝM OKULU - DOSTELLER
ÝLKÖÐRETÝM OKULU - KENAN EVREN
ÝLKÖÐRETÝM OKULU - 1. ÝNÖNÜ
ÝLKÖÐRETÝM OKULU - BÜYÜK DÝKÝLÝ
ÝLKÖÐRETÝM OKULU - KÜÇÜK DÝKÝLÝ
ÝLKÖÐRETÝM OKULU - SITKI KULAK
ÝLKÖÐRETÝM OKULU - SÜREYYA NÝHAT ORAL
ÝLKÖÐRETÝM OKULU - SEMÝHA YÜCEL A.
ÝLKÖÐRETÝM OKULU - S. ÇOBANOÐLU
ÝLKÖÐRETÝM OKULU - MANAS
ÝLKÖÐRETÝM OKULU - ÝSTÝKLAL
ÝLKÖÐRETÝM OKULU - ÞAKÝRPAÞA
ÝLKÖÐRETÝM OKULU - MUSTAFA KEMAL
ÝLKÖÐRETÝM OKULU - YEÞÝLYUVA
ÝLKÖÐRETÝM OKULU - YEÞÝLOBA
ÝLKÖÐRETÝM OKULU - AHMET KARAKUCAK
ÝLKÖÐRETÝM OKULU - SEYHAN BELEDÝYESÝ
ÝLKÖÐRETÝM OKULU - NÝGAHÝ SOYKAN
ÝLKÖÐRETÝM OIKULU - FAZÝLET KÝBRÝTOÐLU
ÝLKÖÐRETÝM OKULU - NECDET KAHRAMAN
ÝLKÖÐRETÝM OKULU - KAZIM KARABEKÝR
16
Kurum Kodu
102298
102299
102300
102301
102302
102303
102304
102305
102306
102307
102308
102309
102310
102311
102312
102313
102314
102315
102316
102317
102318
102319
102320
102321
102322
102323
102324
102325
102326
102327
102328
102329
102330
102331
102332
102333
102334
Daire Adý
ÝLKÖÐRETÝM OKULU - MÝTHAT TOPAL
ÝLKÖÐRETÝM OKULU - AHMET SAPMAZ
ÝLKÖÐRETÝM OKULU - KANUNÝ
ÝLKÖÐRETÝM OKULU - ORHAN ÇOBANOÐLU
ÝLKÖÐRETÝM OKULU - BAHÇEÞEHÝR
ÝLKÖÐRETÝM OKULU - KENAN ÇETÝNEL
ÝLKÖÐRETÝM OKULU - 2. ÝNÖNÜ
ÝLKÖÐRETÝM OKULU - ÝNKÝLAP
ÝLKÖÐRETÝM OKULU - EMÝNE SAPMAZ
ÝLKÖÐRETÝM OKULU - HAYRÝYE KEMAL KUSUN
ÝLKÖÐRETÝM OKULU - ZÝYA GÖKALP
ÝLKÖÐRETÝM OKULU - PLEVNE
ÝLKÖÐRETÝM OKULU - YAVUZ SELÝM
ÝLKÖÐRETÝM OKULU - ORHAN GAZÝ
ÝLKÖÐRETÝM OKULU - BARBAROS
ÝLKÖÐRETÝM OKULU - YEÞÝLEVLER
ÝLKÖÐRETÝM OKULU - ADA SOKAÐI
ÝLKÖÐRETÝM OKULU - OSMANGAZÝ
ÝLKÖÐRETÝM OKULU - HAVUZLU BAHÇE
ÝLKÖÐRETÝM OKULU - YILDIRIM BEYAZIT
ÝLKÖÐRETÝM OKULU - DUMLUPINAR
ÝLKÖÐRETÝM OKULU - 29 EKÝM
ÝLKÖÐRETÝM OKULU - MÝMAR KEMAL
ÝLKÖÐRETÝM OKULU - ÞEHÝT DURAN
ÝLKÖÐRETÝM OKULU - BAHÇELÝEVLER
ÝLKÖÐRETÝM OKULU - HOCA AHMET YESEVÝ
ÝLKÖÐRETÝM OKULU - GAZÝ
ÝLKÖÐRETÝM OKULU - SADIKA SABANCI
ÝLKÖÐRETÝM OKULU - ADNAN MENDERES
ÝLKÖÐRETÝM OKULU - AKKAPI
ÝLKÖÐRETÝM OKULU - AKÞEMSETTÝN
ÝLKÖÐRETÝM OKULU - A. CEVDET ÇAMURDAN
ÝLKÖÐRETÝM OKULU - DEDE KORKUT
ÝLKÖÐRETÝM OKULU - DSÝ BARAJ
ÝLKÖÐRETÝM OKULU - ERTUÐRUL GAZÝ
ÝLKÖÐRETÝM OKULU - EMÝNE NABÝ MEN.
ÝLKÖÐRETÝM OKULU - HIDIRL.I
SEYHAN MAL MÜDÜRLÜÐÜNE BAÐLI KURUMLARIN KURUM KODLARI
Kurum Kodu
Kurum Kodu Daire Adý
102372
ÝLKÖÐRETÝM OKULU - MALAZGÝRT
102335
102373
ÝLKÖÐRETÝM OKULU - M. AKÝF
102336
102374
ÝLKÖÐRETÝM OKULU - MÝTHATPAÞA
102337
102375
ÝLKÖÐRETÝM OKULU - PETROLOFÝSÝ
102338
102376
ÝLKÖÐRETÝM OKULU - RAMAZANOÐLU
102339
102377
ÝLKÖÐRETÝM OKULU - RECEP BÝRSÝN
102340
102378
ÝLKÖÐRETÝM OKULU - SELAHATTÝN ÇOLAK
102341
102379
ÝLKÖÐRETÝM OKULU - SEYHAN KÖY
102342
ÝLKÖÐRETÝM OKULU - ÖÐRETMEN AYFER DOÐRUOL 102380
102343
102381
ÝLKÖÐRETÝM OKULU - ÝSMET ÝNÖNÜ
102344
ÝLKÖÐRETÝM OKULU - MERYEM MEHMET KAYHAN 102382
102345
102383
ÝLKÖÐRETÝM OKULU - ADANA TABÝB ODASI
102346
102384
ÝLKÖÐRETÝM OKULU - 2000 EVLERÝ
102347
102385
ÝLKÖÐRETÝM OKULU - YENÝÞEHÝR
102348
102386
ÝLKÖÐRETÝM OKULU - SEYHAN
102349
102387
ÝLKÖÐRETÝM OKULU - LEMAN SAYÝT
102350
102388
ÝLKÖÐRETÝM OKULU - GENÇ ÝÞ. DERN.
102351
102389
ÝLKÖÐRETÝM OKULU - GÖLBAÞI
102352
102390
ÝLKÖÐRETÝM OKULU - KARSLILAR
102353
102391
ÝLKÖÐRETÝM OKULU - KABASAKAL
102354
102392
ÝLKÖÐRETÝM OKULU - ÞAMBAYADI
102355
102393
ÝLKÖÐRETÝM OKULU - MÜRSELOÐLU
102356
102394
ÝLKÖÐRETÝM OKULU - ZEYTÝNLÝ
102357
102395
ÝLKÖÐRETÝM OKULU - KÜÇÜK DÝKÝLÝ MEKAN
102358
102396
ÝLKÖÐRETÝM OKULU - 80. YIL
102359
102397
ÝLKÖÐRETÝM OKULU - KURTTEPE ÝBRH. ATALI.
102360
102398
ÝLKÖÐRETÝM OKULU - M. ABDURRAHÝM GÝZER
102361
102399
ÝLKÖÐRETÝM OKULU - CAFER RECAÝ GÝZER
102362
102400
KIZ LÝSESÝ - ADANA
102363
102401
FEN LÝSESÝ
102364
102402
ANADOLU LÝSESÝ - ÇEAÞ
102365
102403
ANADOLU LÝSESÝ - KURTTEPE
102366
102404
ANADOLU LÝSESÝ - Ý. SAFA ÖZLER
102367
102405
ANADOLU LÝSESÝ - DANÝÞMENT GAZÝ
102368
102406
ANADOLU GÜZEL SANATLAR LÝSESÝ
102369
102407
LÝSE - Þ. TEMEL CÝNGÖZ
102370
102408
LÝSE - 19 MAYIS
102371
Kurum Kodu
Daire Adý
102409
LÝSE - H. AHMET ATALI
102410
LÝSE - A. KADÝR PAKSOY
102411
LÝSE - BEÞOCAK
102412
LÝSE - TEPEBAÐ
102413
LÝSE - O. ÇOBANOÐLU
102414
LÝSE - ERKEK
102415
LÝSE - ÇAÐRIBEY
102416
LÝSE - BORSA
102417
LÝSE - A. KURTTEPELÝ
102418
LÝSE - ANAFARTALAR
102419
LÝSE - TURGUT ÖZAL
102420
LÝSE - M. KEMAL TUNCEL
102421
LÝSE - RAMAZAN ATIL
102422
LÝSE - ADASOKAÐI
102423
LÝSE - ÞAKÝRPAÞA
102424
LÝSE - E. N. MENEMENCÝOÐLU
102425
LÝSE - SEYHAN ÇUKUROVA
102426
LÝSE - FATÝH TERÝM
102427
LÝSE - BÜYÜK SELÇUKLU
102428
LÝSE - ADANA TÝCARET BORSASI
ANADOLU MES. LÝS. (ER. TEK.) - MAHALLÝ ÝDARELER 102429
ANADOLU MES. LÝS. (ERKEK TEKNÝK) - MOTOR
ANADOLU MES. LÝS. (ERKEK TEKNÝK) - N.YETÝMOÐLU
ENDÜSTRÝ MES. LÝS. - YEÞÝLEVLER
ENDÜSTRÝ MES. LÝS - KURTTEPE
ENDÜSTRÝ MES. LÝS - ÇUKUROVA ELEKTRÝK
ENDÜSTRÝ MES. LÝS - ÝSMET ÝNÖNÜ
ENDÜSTRÝ MESLEK LÝSESÝ - MERKEZ
ENDÜSTRÝ MESLEK LÝSESÝ - AKKAPI
MOTOR MESLEK LÝSESÝ
KIZ TEKNÝK ÖÐRETÝM OLGUNLAÞMA ENSTÝTÜSÜ
PRATÝK KIZ SANAT
ANADOLU KIZ MESLEK LÝSESÝ - SABANCI A. TEKS.
ANADOLU KÝZ MESLEK LÝSESÝ - SEYHAN
KIZ MESLEK LÝSESÝ - ÝHSAN SABANCI
KIZ MESLEK LÝSESÝ - MERKEZ
KIZ MESLEK LÝSESÝ - ÝSMET ÝNÖNÜ
17
Daire Adý
ANA. OTELCÝLÝK VE TUR. MES. LÝS. - NEZÝHE YALVAÇ O.
TÝCARET MESLEK LÝSESÝ - ÇOBANOÐLU
TÝCARET MESLEK LÝSESÝ - FATÝH
ANADOLU MESLEK LÝSESÝ - ÝLETÝÞÝM
ÇOK PROGRAMLI LÝSE ( TÝC. TUR. ÖÐ. GN. M)-K.ÝB.ATALI
ANADOLU ÖÐRETMEN LÝSESÝ
ÝMAM HATÝP LÝSESÝ - MERKEZ
ÝMAM HATÝP LÝSESÝ - TEPEBAÐ
HALK EÐÝTÝM MERKEZÝ
ÇIRAKLIK EÐÝTÝM MERKEZÝ
ÇIRAKLIK EÐÝTÝM MERKEZÝ
MES. EÐT.MERK. MESLEK OKULU - NÝYAZÝ EKER BÝÇER
EÐT. UYG. OKULU VE ÝÞ EÐT. MRK.-M.KAMURAN TEKÝN
GÖRME ENGELLÝLER ÝLKÖÐRETÝM - OÐUZ KAAN KÖKSAL
ÝÞÝTME ENGELLÝLER ÝLKÖÐRETÝM OK.
1. TAPU SÝCÝL MÜDÜRLÜÐÜ
2. TAPU SÝCÝL MÜDÜRLÜÐÜ
3. TAPU SÝCÝL MÜDÜRLÜÐÜ
4. TAPU SÝCÝL MÜDÜRLÜÐÜ
KADASTRO MÜDÜRLÜÐÜ
ÝLÇE TARIM MÜDÜRLÜÐÜ
MESLEKTEN MEN KARARI
Ecz.Þaziye ÖZGÖREN (Gazipaþa Eczanesi) hakkýnda Yüksek Haysiyet Divaný’nýn 07.05.2005 tarihli
toplantýsýnda alýnan 3 (üç) gün süreyle meslekten men kararýna karþý,adý geçen eczacýnýn kararýn
iptali ve yürütmenin durdurulmasý istemiyle açtýðý davada Ankara 12.Ýdare Mahkemesi’nce yürütmenin
durdurulmasý istemi reddedilmiþtir.
Ecz.Þaziye ÖZGÖREN (Gazipaþa Eczanesi) hakkýnda TEB tarafýndan Ankara 12.Ýdare Mahkemesi kararý
ile kararýn uygulanmasý için T.C.Saðlýk Bakanlýðý Ýlaç ve Eczacýlýk Genel Müdürlüðü’ne 22.12.2005
tarih 35.B.01.02.000003 sayý ile yazý yazýlmýþtýr.
MESLEKTEN MEN KARARI
Ýlimiz Seyhan Ýlçesi, Bülent Angýn Caddesi 73 Nolu adreste bulunan ve Ecz. Taþkýn ÖZCANDAN’ýn
sahip ve mesul müdürü bulunduðu TAÞKIN ECZANESÝ; TEB Yüksek Haysiyet Divaný tarafýndan alýnan
7 (Yedi) gün meslekten MEN cezasý nedeniyle Adana Ýl Saðlýk Müdürlüðü tarafýndan 23.01.2006
tarihinde 7 (Yedi) gün süreyle kapatýlmýþtýr.
YENÝ ÇIKAN ÝLAÇLAR
Ürün Ýsmi
MUCONEX 600 MG 20 EFERVESAN TABLET
CERTICAN 0.25 MG 60 EFF TABLET
CERTICAN 0.75 MG 60 TABLET
CIPRALEX 10 MG 15 ML DAMLA
PSORCUTAN BETA 30 GR POMAD
DYNAXON 4 MG 2 ML 6 AMP
DYNAXON 4 MG 20 KAPSÜL
ACUITEL 40 MG 28 TABLET
XALACOM 2.5 ML GOZ DAMLASI
ROMACOX FORT 15 MG 30 TABLET
LIPITOR 80 MG 30 TABLET
CEFRIDEM 0.5 GR I.M. FLK
CEFRIDEM 0.5 GR I.V. FLK
CEFRIDEM 1 GR I.M. FLK
UMCA 50 ML SOL
CORONIS 6.25 MG 28 TABLET
CORONIS 12.5 MG 28 TABLET
CORONIS 25 MG 28 TABLET
Firma
ABDÝ ÝBRAHÝM ÝLAÇ
NOVARTÝS
NOVARTÝS
LUNDBECK ÝLAÇ
ÝNTENDÝS
WINTHROP ÝLAÇ A.Þ.
WINTHROP ÝLAÇ A.Þ.
PFIZER
PFIZER
ALÝ RAÝF ÝLAÇ
PFIZER
DEM ÝLAÇ
DEM ÝLAÇ
DEM ÝLAÇ
ABDÝ ÝBRAHÝM
BÝLÝM ÝLAÇ
BÝLÝM ÝLAÇ
BÝLÝM ÝLAÇ
Fiyat (YTL)
12,28
225,75
707,91
25,28
42,77
6,55
9,17
29,34
31,91
18,63
88,42
5,90
5,90
9,20
21,88
6,76
13,26
12,56
Barkod
8699772026244
8699504070002
8699504011357
8699795590692
8697529380410
8699634750027
8699634150032
8699532095749
8699532618368
8699549010557
8699532095541
8699742270035
8679742270042
8699742270059
8699704656150
8699569010593
8699569010609
8699569010616
Tarih
27.01.2006
25.01.2006
25.01.2006
24.01.2006
24.01.2006
21.01.2006
21.01.2006
18.01.2006
18.01.2006
18.01.2006
17.01.2006
09.01.2006
09.01.2006
09.01.2006
06.01.2006
06.01.2006
06.01.2006
06.01.2006
VEFAT VE BAÞSAÐLIÐI
Ecz. Hakan ÇELÝK’in Kýzý
Ecz. Saliha BAÞYÝÐÝT’in Eþi
18
TEB YARDIMLAÞMA SANDIÐI KREDÝ FAÝZ ORANLARI
TEB YARDIMLAÞMA SANDIÐI KREDÝ LÝMÝTLERÝ
ECZANE AÇMA KREDÝSÝ(3 AYI ÖDEMESÝZ
12 AY ÖDEMELÝ TOPLAM 15 AY VA
ECZANE ÝÞLETME KREDÝSÝ
ECZANE NAKÝL KREDÝSÝ
SOSYAL YARDIM KREDÝSÝ
BÝLGÝSAYAR KREDÝSÝ
DONANIM KREDÝSÝ (3 AYI ÖDEMESÝZ
12 AY ÖDEMELÝ TOPLAM 15 AY VADELÝ)
ECZA KOOPERATÝFÝ ÜYELÝK KREDÝSÝ
ÜST LÝMÝT
VADE
MALÝYETÝ
TAKSÝT
TOPLAM FAÝZ
TOPLAM ÖDEME
MUNZAM(%5)
15.000 YTL
15.000 YTL
7.500 YTL
7.000 YTL
5.000 YTL
15 AY
12 AY
12 AY
12 AY
8 AY
8%
8%
8%
8%
8%
11.374,00 YTL
1350,00 YTL
675,00 YTL
630,00 YTL
658,00 YTL
1.647,00 YTL
1.200,00 YTL
600,00 YTL
560,00 YTL
264,00 YTL
16.488,00 YTL
16.200,00 YTL
8.100,00 YTL
7.560,00 YTL
5.264,00 YTL
750 YTL
750 YTL
375 YTL
350 YTL
250 YTL
10.000 YTL
2.500 YTL
15 AY
12 AY
8%
7%
916,00 YTL
223,00 YTL
992,00 YTL
176,00 YTL
10.992,00 YTL
2.676,00 YTL
500 YTL
125 YTL
KONGRE KREDÝSÝ
EGAÞ ÜRÜNLERÝNDEN YARARLANMA KREDÝSÝ
(3 AYI ÖDEMESÝZ 12 AY ÖDEMELÝ TOPLAM 15 AY VADELÝ)
ÝYÝ ECZACILIK UYGULAMALARI
A) AÇILIÞ KREDÝSÝ(3 AYI ÖDEMESÝZ
17 AY ÖDEMELÝ TOPLAM 20 AY VADELÝ)
ÝYÝ ECZACILIK UYGULAMALARI
B) ECZANE YENÝLEME KREDÝSÝ
ÝYÝ ECZACILIK UYGULAMALARI
C) SIRDAÞ ECZANE KREDÝSÝ
2.500 YTL
12 AY
8%
225,00 YTL
200,00 YTL
2.700,00 YTL
125 YTL
18.000 YTL
15 AY
5%
1.594,00 YTL
1.128,00 YTL
19.128,00 YTL
900 YTL
18.000 YTL
20 AY
5%
1.147,00 YTL
1.499,00 YTL
19.499,00 YTL
900 YTL
5%
1.075,00 YTL
1.350,00 YTL
19.350,00 YTL
900 YTL
6%
1.590,00 YTL
1.050,00 YTL
19.080,00 YTL
900 YTL
18 AY
18.000 YTL
12 AY
18.000 YTL
***%5 tutarýndaki Munzam,Eczacý tarafýndan yatýrýlacaktýr.
***Eczacýlar ayný anda Eczane Açma kredisi +EGAÞ Kredisi+Bilgisayar Kredisi kullanabilirler.
***Eczacýlar ayný anda Eczane Nakil Kredisi+EGAÞ+Bilgisayar Kredisi kullanabilirler.
***Eczacýlar ayný anda Kongre Kredisi ile birlikte diðer kredileri kullanabilirler.
***Eczacýlar ayný anda Ýþletme Kredisi ile birlikte Bilgisayar Kredisi kullanabilirler
***Eczacýlar ayný anda Ýþletme Kredisi ile birlikte Egaþ Kredisi kullanabilirler
***Eczacýlar ayný anda Ýþletme Kredisi ile birlikte Donaným Kredisi kullanabilirler.
***Eczacýlar ayný anda Eczane Açma Kredisi ile birlikte Donaným Kredisi kullanabilirler.
***Eczacýlar ayný anda Nakil Kredisi ile birlikte Donaným Kredisi kullanabilirler.
19
Banka Hesap Numaralarý
Ýþbankasý Farabi/Ankara Þubesi 97146
Posta Çeki 528265
NOT: * Çýkarýlan kredinin evraklarý 15 gün içerisinde
tamamlanarak iade edilmediði takdirde iptal
edilecektir.
* Kredinin teminatý olarak senet yerine çek
talep edilecektir.
* Kredinin taksit tutarlarýnda küsüratý
kaldýrmak için yuvarlama yapýlmýþtýr.
OCAK AYI FAALÝYET RAPORU ÖZETÝ
6 OCAK 2006
2004 yýlýnda Adana Eczacý Odasý tarafýndan yapýlan bir
denetleme ile ilgili olarak;Yönetim Kurulumuzun þikayet
edilmesi nedeni ile 2003-2005 dönemi Adana Eczacý Odasý
Yönetim Kurulu üyelerimiz Cumhuriyet Savcýsýna ifade
vermiþlerdir.
Yönetim Kurulu'nun birinci derecede görevi eczacýlýk
mesleðinin ifasý sýrasýnda eczacý,toplum ve kamu çýkarlarýnýn
ortak potada karþýlanmasýný saðlamaya çalýþmaktýr. Meslek
ahlak ve disiplinini,bilimselliði kendine ana hedef olarak
gören yöneticilerin görevlerini yerine getirirken "savcýlýkta
ifade vermek" gibi durumlarla karþýlaþmalarý psikolojikduygusal sorgulamalarý beraberinde getirmektedir. Yöneticiler
kendilerini mesleði,meslektaþlarýný yeniden sorgular;vicdan
muhasebesi yapar duruma gelmiþlerdir.
18 OCAK 2006
2005 yýlýnda Milli Eðitim Reçetelerinin faturalanmasý,
tahakkuku(Ödeme Emri Belgesi), kurumlara teslimatý ve
ödemelerle ilgili Seyhan Milli Eðitim Müdürü sayýn Recep
ÝNCE ziyaret edilmiþtir.
Seyhan Milli Eðitim Müdürlüðünde yapýlan toplantýya ilgili
kurumun þube müdürleri de katýlmýþtýr. 2005 yýlýnda öðretim
kurumlarý müdürlerinde olan ita amirliði yetkisi ve tahakkuk
müzekkeresi ve verile emri (2006 yýlýnda bu belgenin ismi
ödeme emri belgesi olarak deðiþmiþtir) belgesi düzenlenmesi
görevi,2005 yýlýnýn sonunda (28/12/2005) Ýlçe Milli Eðitim
Müdürlüðüne verilmiþtir. Ýta amirliðinin deðiþtirilmesi ve
ödeme emri belgesinin düzenlenmesiyle ilgili görüþmeler
yapýlmýþtýr.
27 OCAK 2006
Yönetim Kurulumuz,sayýn Mehmet ABUÞ ve Seyhan Milli
Eðitim Müdürü sayýn Recep ÝNCE ile Milli Eðitim evraklarýnýn
durumu ile ilgili görüþülmüþ ve görüþme sonuçlarý web
sayfamýzdan meslektaþlarýmýza duyurulmuþtur.
2005 yýlýnda ödenmeyip,eski tahakkuk belgeleri ile okullarda
kalan eczane evraklarýnýn okullardan Ýlçe Milli Eðitim
Müdürlüklerine geri alýnmasý ve yeni ödeme emri belgesi
düzenlenerek ödemelerinin yapýlmasý konularý görüþülmüþtür.
2006 yýlýnda yeni kesilecek evraklar ve 2005 yýlý evraklarý
hakkýnda Ýlçe Milli Eðitim Müdürlüðü yetkilileri ile birlikte
hazýrlanan duyurular web sitemizde yayýnlanmýþtýr.
28 OCAK 2006
EDAK ve TEKB yöneticileri Odamýzý ziyaret etmiþlerdir. Daha
sonra Yönetim Kurulumuz,bölgemizde hizmet vermeye
baþlayan EDAK Adana Þubesi’nin açýlýþ kokteyline katýlmýþtýr.
30 OCAK 2006
Sosyal Faaliyetler Komisyonu ile ortak toplantý düzenleyen
Yönetim Kurulumuz 2006 yýlýnda yapýlmasý düþünülen
sinema günü,tiyatro etkinlikleri,geziler konusunda görüþ
alýþveriþinde bulunmuþtur.
31 OCAK 2006
26 OCAK 2006
Seyhan Mal Müdürü sayýn Mehmet ABUÞ ile Seyhan Milli
Eðitim evraklarý ile ilgili görüþülmüþtür.
28 Aralýk 2005 de sistemin deðiþmesi nedeni ile
ödenemeyen evraklarýn yeni ödeme emri belgesi
düzenlenerek 323 Bütçelendirilmiþ Borçlar hesabýndan
ödenmesi konusunda görüþ birliðine varýlmýþtýr.
Ýmtiyaz Sahibi
Ecz. Burhanettin BULUT
TEB 4. Bölge Adana Eczacý Odasý Baþkaný
Genel Yayýn Yönetmeni
Ecz. Ö. Mürsel YALBUZDAÐ
Genel Yayýn Koordinatörü
Ecz. Ali Yücel SEÇKÝ
Bilim Komisyonu ile ortak toplantý düzenleyen Yönetim
Kurulumuz 2006 yýlý içerisinde MÝEP ler,paneller,ve Eczacýlýk
Akademisi çalýþmalarý konusunda bir eðitim takvimi
oluþturma çalýþmalarýna baþlamýþtýr.
Mevzuat Komisyonumuz ve Yönetim Kurulumuz 27 Ocak
tarihinde gelen “2006 yýlý SSK Protokolü taslaðý” ile 30
Ocak tarihinde gelen “2006 Yýlý Maliye Protokol taslaðý”
incelemiþ; Odamýz görüþ ve önerilerini TEB Merkez Heyeti’ne
bildirmiþtir.
Sorumlu Yazý Ýþleri Müdürü
Dr. Ecz. Esra DEMÝRTÜRK
Yönetim Yeri ve Yazýþma Adresi
Reþatbey Mahallesi Adalet Caddesi
No: 22 Seyhan/ADANA
Tel: 0.322 458 10 50 (pbx)
Fax: 0.322 454 78 96
web: www.adanaeo.org.tr
e-mail: [email protected]
adeob’un ekidir. Parayla satýlmaz.
Yapým:
Tel: 0.322 457 98 26 Fax: 458 04 76
web: www.ajansa.com
e-mail: [email protected]
REKLAM & TANITIM

Benzer belgeler