12.05.2016 TARİHLİ KAP AÇIKLAMASI

Transkript

12.05.2016 TARİHLİ KAP AÇIKLAMASI
ÇEMAŞ DÖKÜM SANAYİ A.Ş. / CEMAS, 2016 [] 12.05.2016 15:39:44
Genel Kurul Toplantısı Sonucu
1 RIZA KUTLU IŞIK YÖNETİM KURULU BAŞKANI ÇEMAŞ DÖKÜM SANAYİ A.Ş. 12.05.2016 15:36:16
Adres
Telefon
Faks
Yatırımcı/Pay Sahipleri İle
İlişkiler Birimi Telefon
Yatırımcı/Pay Sahipleri İle
İlişkiler Birimi Faks
Yapılan Açıklama
Güncelleme mi?
Yapılan Açıklama Ertelenmiş
Bir Açıklama mı?
Özet Bilgi
ANKARA ASFALTI 12.KM 40100 KIRŞEHİR
216 - 5370000
216 - 5370362
Genel Kurul Türü
Tarihi ve Saati
Hesap Dönemi Başlangıç
Tarihi
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi
Olağan
12.05.2016 13:00
216 - 5370000
216 - 5370362
Evet
Hayır
2015 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantı Sonucu
01.01.2015
31.12.2015
Genel Kurul Yapıldı mı?
Alınan Kararlar
Evet
1- Verilen önerge doğrultusunda Toplantı Başkanlığı'na Sayın
Rıza Kutlu IŞIK'ın seçilmesi ve Genel Kurul Toplantı
Tutanağının ve Hazır Bulunanlar Listesinin Genel Kurul
adına imzalanması için Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi
oy birliği ile kabul edildi.
2-Toplantı Başkanı'nın Şirketin Yönetim Kurulu Faaliyet
Raporu, Bağımsız Denetim Kuruluşu Raporu ve Görüşü,
Bilanço ve Gelir Tablosu Genel Kurul toplantısından 3 hafta
önce Şirket internet sitesinde ve KAP'ta yayınlanarak pay
sahiplerinin incelenmesine sunulduğundan söz konusu
evrakın okunmuş kabul edilmesi teklifi oylamaya sunuldu. oy
birliği ile kabul edildi.
3- Yönetim Kurulu üyeleri 2015 yılı hesap ve faaliyetlerinden
dolayı ibra edilmeleri konusu görüşüldü. Yönetim Kurulu
Başkan ve üyelerinin, Şirketin 2015 yılı hesap ve
faaliyetlerinden dolayı ibra edilmeleri hakkında oylama
yapıldı. Yönetim Kurulu üyeleri kendi ibralarında sahibi
oldukları paylardan doğan oy haklarını kullanmadılar.
Yapılan oylama sonucunda Yönetim Kurulu Başkan ve
üyelerinin Şirketin 2015 yılı hesap ve işlemlerinden dolayı
ayrı ayrı ibra edilmeleri oy çokluğu ile kabul edildi.
4- Verilen önerge doğrultusunda Y.Kurulunun 2 si bağımsız
üye olmak üzere 7 üyeden oluşmasına ve 3 yıl süre ile görev
yapmak üzere Y.K. Üyeliklerine Sn.Rıza Kutlu IŞIK
,Sn.Uğur IŞIK, Sn.Sırrı Gökçen ODYAK , Sn.Sebahattin
Levent DEMİRER ve Sn.Ahmet Lütfi GÖKTUĞ'un
,Bağımsız Y.K.Üyeliklerine ise Sn.Hüseyin BEYAZIT,
Sn.Ahmet SELAMOĞLU'nun seçilmelerine oyçokluğu ile
karar verildi.
5-Verilen önerge doğrultusunda, Yönetim Kurulu Başkanı ve
Yönetim Kurulu Başkan Vekiline 10.000 TL aylık net ücret,
Bağımsız Yönetim Kurulu üyelerine 3.000 TL aylık brüt
ücret ödenmesine, diğer Yönetim Kurulu üyelerine ücret
ödenmemesi oy birliği ile kabul edildi.
6-Yönetim Kurulunun 2015 yılı kârının dağıtılmasına ilişkin
teklifi görüşüldü oy birliği ile kabul edildi.
7-Şirketimizin 2016 yılı hesap dönemindeki bağımsız
denetime tabi finansal raporlarının denetlenmesi ve diğer
faaliyetlerin yürütülmesi için Arkan Ergin Uluslararası
Bağımsız Denetim ve SMMM A.Ş. seçilmesine ilişkin önerisi
oy birliği ile kabul edildi.
8- Toplantı Başkanlığı tarafından 2015 yılı içinde
Şirketimizce yapılan bağış veya yardım olmadığı hakkında
Genel Kurul'a bilgi sunuldu. Verilen önerge doğrultusunda
2016 yılında yapılacak bağış ve yardım sınırının toplam
50.000 TL olarak belirlenmesi oy birliği ile kabul edildi.
9- Şirket esas sözleşmesinin "Sermaye '' başlıklı 6 ncı
maddesinin tadil edilmesine ilişkin ekteki esas sözleşme
madde tadil tasarısı oy birliği ile kabul edildi.
10-Yönetim Kurulu üyelerimizin TTK' nun ''Şirketle İşlem
Yapma, Şirkete Borçlanma Yasağı'' başlıklı ilgili madde
içerikli işlemler için izin verilmesi hususu görüşüldü ve oy
birliği ile kabul edildi.
11-Gündemde başka görüşülecek madde olmadığından Genel
Kurul Toplantı Başkanı, Şirkete başarılar dileyerek toplantıyı
kapattı
Alınan Kararlar Arasında
Ticari Ünvana İlişkin Ana
Hayır
Sözleşme Tadili Hususu Var
mı?
Alınan Kararlar Arasında
Hayır
Faaliyet Konusuna İlişkin Ana
Sözleşme Tadili Hususu Var
mı?
Alınan Kararlar Arasında
Şirket Merkezine İlişkin Ana
Hayır
Sözleşme Tadili Hususu Var
mı?
Bağlantılı
resim
görüntülene
miy or. Dosy a
taşınmış,
y eniden
adlandırılmı…
Gündem maddeleri arasında yer alan süreçlere ilişkin bilgi
Kayıtlı Sermaye Tavanı
Konusu Görüşüldü mü?
Kabul Edildi mi?
İlgili İşlem
Mevcut Kayıtlı Sermaye
Tavanı (TL)
Yeni Kayıtlı Sermaye Tavanı
(TL)
Kayıtlı Sermaye Tavanı İçin
Son Geçerlilik Tarihi
Tadil Edilecek Ana Sözleşme
Madde No
Kar Payı Dağıtımı Konusu
Görüşüldü mü?
Nakit Kar Payı Ödeme Şekli
Evet
Evet
Kayıtlı Sermaye Tavanı Artırımı
300.000.000,00
500.000.000,00
31.12.2020
6
Evet
Nakit Temettü Ödenmeyecek
Pay Grup Bilgileri
1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Brüt
(TL)
CEMAS(Eski),TRECMAS00010 0,0000000
Kar Payı Dağıtımı Konusu
Görüşüldü mü?
Pay Biçiminde Kar Payı
Dağıtılacak mı?
1 TL Nominal Değerli Paya
Ödenecek Nakit Kar Payı Net (TL)
0,0000000
Evet
Hayır
EK AÇIKLAMALAR:
Çemaş Döküm Sanayi Anonim Şirketi'nin 2015 yılına ait Olağan Genel Kurul Toplantısı 12 Mayıs 2016 tarihinde saat 13.00'da
Şirketin merkez adresi olan Çubuklu Mah. Orhan Veli Kanık Cad. Yakut Sok. Eryılmaz Plaza No:3 Kat:2 Kavacık-Beykoz/İstanbul
adresinde T.C. İstanbul Valiliği İl Müdürlüğü'nün 11.05.2016 tarih ve 15961876 sayılı yazılarıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi
Sayın Sabire ELBÜKEN'nin katılımı ile yapılmıştır.
Saygılarımızla,
ÇEMAŞ DÖKÜM SANAYİ A.Ş.
Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: VIII, No:54 sayılı Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu
konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını; bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla
ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu
olduğumuzu beyan ederiz.