DENĠZLĠ BÜYÜKġEHĠR BELEDĠYESĠ BAġKANLIĞI

Transkript

DENĠZLĠ BÜYÜKġEHĠR BELEDĠYESĠ BAġKANLIĞI
DENĠZLĠ BÜYÜKġEHĠR BELEDĠYESĠ BAġKANLIĞI
BÜYÜKġEHĠR BELEDĠYE BAġKANI
Osman ZOLAN
(DESKĠ) Su ve
Kanalizasyon Ġdaresi
Genel Müdürlüğü
Genel Sekreter
Mustafa ÜNAL
Özel Kalem Müdürlüğü
Ġç Denetim
Birimi BaĢkanlığı
Mali Hizmetler Dairesi BaĢkanlığı
Yahya ERGÜL
Ġdari ĠĢler ġefliği
Necla KAPTAN
Strateji GeliĢtirme ġube Müdürlüğü
Gülçin ERASLAN TURGUT
Muhasebe ġube Müdürlüğü
Ramazan DEĞĠRMENCĠ
Gelir ġube Müdürlüğü
Esma BOZKURT
Ġç Kontrol ġube Müdürlüğü
Betül BEYDEMĠR
Genel Sekreter Yardımcısı
M. Aytaç TURGUT
1. Hukuk MüĢavirliği
M. Aytaç TURGUT
Ġmar ve ġehircilik Dairesi BaĢkanlığı
Seval GEBEġ
Ġdari ĠĢler ġube Müdürlüğü
Güler SAVRAN
Ġhale ġube Müdürlüğü
Ġlhami BAġER
Ayniyat ġube Müdürlüğü
Gülgün ZEYBEKCĠ
Ġdari ĠĢler ġefliği
Müberra DEMĠR
Memur ĠĢlemleri ġube Müdürlüğü
Meryem DEMĠRÖZ
ĠĢçi ĠĢlemleri ġube Müdürlüğü
Seyfeddin Sami GÜNGÖR
Eğitim ġube Müdürlüğü
Ramazan TEKKOYUN
Zabıta Dairesi BaĢkanlığı
Özkan TOSUN
Ġdari ĠĢler Büro Amirliği
Yasin TURGUT
Ruhsat ve Denetim ġube Müdürlüğü
Fatih AYGÖREN
Ġhtisas Zabıta ġube Müdürlüğü
Ali OKSAY
Çevre ve Ġlan Reklam Zabıta ġube Müd.
Saldıray AKDUMAN
Kalite Yönetim ve Ar-ge ġube Müd.
Kamile AKIN
Ġtfaiye Dairesi BaĢkanlığı
Murat BAġLI
Genel Sekreter Yardımcısı
Ġbrahim ÖZSOY
UlaĢım Dairesi BaĢkanlığı
Niyazi TÜRLÜ
Genel Sekreter Yardımcısı
Ali AYDIN
Fen ĠĢleri Dairesi BaĢkanlığı
Nuriye ÇEVNĠ
Ġdari ĠĢler ġefliği
Gülizar GÜZĠN AVCI
Ġdari ĠĢler ġube Müdürlüğü
Doğan GÜNEġ
Ġdari ĠĢler ġefliği
Hasan HORASANLI
AKOM, Arama ve Kurtarma ġube Müd.
Ġsa BAY
UlaĢım Koordinasyon ġube Müdürlüğü
Niyazi TÜRLÜ
Yapım ĠĢleri ġube Müdürlüğü
Nuriye ÇEVNĠ
Planlama ve Uygulama ġb. Müdürlüğü
Seval GEBEġ
Eğitim ġube Müdürlüğü
Veysel BĠKE
Denetim ve Toplu TaĢıma ġube Müdürlüğü
Kıvanç ESKĠ
Yol ĠĢleri ġube Müdürlüğü
Hüseyin ÇOLAKOĞLU
Yapı Kontrol ġube Müdürlüğü
Mehmet ÇULHAOĞLU
Yangın Müdahale ġube Müdürlüğü
Hüseyin ĠLHAN
Planlama ve Yapım ġube Müdürlüğü
Niyazi TÜRLÜ
Altyapı Koordinasyon ġube Müdürlüğü
Oğuz YÜREKTÜRK
Kent Estetiği – Koruma ve Kentsel
DönüĢüm ġube Müdürlüğü
Bünyamin AĞAR
Yangın Önleme ġube Müdürlüğü
Murat BAġLI
Otogar ġube Müdürlüğü
Hüseyin BOZ
Ġlçeler Hizmet Birimi ġube Müdürlüğü
Muhammed GENÇTÜRK
Sivil Savunma Uzmanlığı
Emlak ve Ġstimlak Dairesi BaĢkanlığı
Halil Ġbrahim KAġLIKÖSE
Ġdari ĠĢler ġefliği
Halil GÖNCÜOĞLU
KamulaĢtırma ġube Müdürlüğü
ġükrü AKYOL
TaĢınmaz Mallar ġube Müdürlüğü
Banu ĠLKSÖZ
Ġnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi BaĢkanlığı
Emel ULUDAĞ
Mustafa GÖKOĞLAN
Ġdari ĠĢler ġefliği
Nevzat ġAHĠN
Destek Hizmetleri Dairesi BaĢkanlığı
Ebru KUZU EVRANOĞLU
Genel Sekreter Yardımcısı
Yazı ĠĢleri ve Kararlar Dairesi BaĢkanlığı
Vedat ÇOBAN
Yazı ĠĢleri ġube Müdürlüğü
Vedat ÇOBAN
Kararlar ġube Müdürlüğü
Talip ERKAN
ArĢiv ġube Müdürlüğü
Kadir DEMĠREL
Kültür, Turizm ve Tanıtım Dairesi BĢk.
Hüdaverdi OTAKLI
Park ve Bahçeler Dairesi BaĢkanlığı
Lale GÖNÜLLÜ
Etüt ve Projeler Dairesi BaĢkanlığı
Cem BAĞCI
Ġdari ĠĢler ġefliği
HaĢim SOYUÇOK
Ġdari ĠĢler ġefliği
Faruk TAHAL
Ġdari ĠĢler ġube Müdürlüğü
Süleyman MAYUK
Planlama ve Proje ġube Müdürlüğü
Merve SERĠM
Etüt Proje ġube Müdürlüğü
Cem BAĞCI
Kültür ve Sanat ġube Müdürlüğü
Arif DURU
YeĢil Alanlar ġube Müdürlüğü
Elif DĠLMEN SORKUN
Projeler ġube Müdürlüğü
Cem BAĞCI
Turizm ve Tanıtım ġube Müdürlüğü
Samet BAġER
Yapım ĠĢleri ġube Müdürlüğü
Serpil FENLĠ
Eğitim Hizmetleri ġube Müdürlüğü
Hüdaverdi OTAKLI
Mezarlıklar ġube Müdürlüğü
Hasan ÖZMET
Konservatuar ġube Müdürlüğü
Hüdaverdi OTAKLI
Basın Yayın ve Halkla ĠliĢkiler Dairesi BĢk.
Ömer Faruk ÖZER
Ġdari ĠĢler ġefliği
Musa Özalp BAKAR
Kaynak GeliĢtirme ve ĠĢtirakler Dairesi BĢk.
Mustafa UÇAR
Ġdari ĠĢler ġefliği
Gözde ÖZKAN ÖZEN
Kaynak GeliĢtirme ve ĠĢtirakler ġube
Müdürlüğü
Gülfatma TATAROĞLU
Basın - Yayın ġube Müdürlüğü
Musa Özalp BAKAR
Halkla ĠliĢkiler ġube Müdürlüğü
Yelda ÇETĠN
Sosyal Hizmetler Dairesi BaĢkanlığı
Erdal IġIK
Ġdari ĠĢler ġefliği
Zekeriya ARSLAN
Sosyal Yardım ĠĢleri ġube Müdürlüğü
Zekeriya ARSLAN
Gençlik ve Spor ġube Müdürlüğü
Süleyman AKBULUT
Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi BĢk.
Naciye KAPUKIRAN
Ġdari ĠĢler ġefliği
Atık Yönetimi ġube Müdürlüğü
Ramazan DEĞĠRMENCĠ
Çevre Kirliliği Kontrol ve Denetim ġube
Müdürlüğü
Ramazan DEĞĠRMENCĠ
Sağlık ġube Müdürlüğü
Günay KANBER
Hal Hizmetleri ġube Müdürlüğü
Mevlüt YILDIRIM
Bilgi ĠĢlem Dairesi BaĢkanlığı
Ahmet Tamer BEZMEZ
Ġdari ĠĢler ġefliği
Tuğba MADEN
Bilgi Sistemleri ġube Müdürlüğü
Ahmet ÇETĠN
Coğrafi Bilgi Sistemleri ġube Müdürlüğü
Ġbrahim Engin DAYIOĞLU
Kırsal Hizmetleri Dairesi BaĢkanlığı
Mehmet KESKĠN
Ġdari ĠĢler ġefliği
Tarımsal Hizmetler ġube Müdürlüğü
Mehmet KESKĠN
Kırsal Hizmetler ġube Müdürlüğü
Mehmet KESKĠN

Benzer belgeler

Sayı - Menderes Belediyesi

Sayı - Menderes Belediyesi T.C. MENDERES BELEDĠYE BAġKANLIĞI ĠĢletme ve ĠĢtirakler Müdürlüğü Sayı : Konu : Ġhale ilanı T.C ĠZMĠR MENDERES BELEDĠYE BAġKANLIĞI ĠHALE ĠLANI

Detaylı

Elazığ

Elazığ 57 kg At Adı

Detaylı