Dosyayı görüntülemek için lütfen tıklayınız.

Transkript

Dosyayı görüntülemek için lütfen tıklayınız.
KKTC MERKEZ BANKASI
RİSK MERKEZİ
LEFKOŞA
E-İŞLEM TAAHHÜTNAMESİ
1.
Risk Merkezi’nde E-İŞLEM adı altında (https://e-islem.kktcmerkezbankasi.org) internet adresi
üzerinden gerçekleştirilecek web tabanlı tüm işlemler için Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde bu
konuda yürürlükte bulunan yasal mevzuat ile bu taahhütname şartlarının uygulanacağını,
2.
Risk Merkezi, E-İŞLEM aracılığıyla yapılacak işlemlerle ilgili olarak, KKTC’nde bu konuda
yürürlükte bulunan yasal mevzuata uygun olarak KKTC Merkez Bankası’nın her türlü düzenleyici ve
değiştirici idari yetkiye sahip olduğunu ve söz konusu yetkilerin kullanılmasına karşı itirazımızın
olmayacağını,
3.
Risk Merkezi, E-İŞLEM aracılığıyla müşterilerimizin riskini sorgulamak amacıyla yetkilendireceğimiz
iki kişi ile sorgulamaları onaylayacak iki yöneticimiz olmak üzere toplam dört temsilcimizin bu konuda
yürürlükte bulunan yasal mevzuata uygun olarak işlem yapacaklarını, yasal mevzuata aykırı işlem
yapılması halinde işlemi gerçekleştiren kişi ve/veya kişilerce birlikte bankaca sorumlu olacağımızı,
4.
Bankamızca Risk Merkezi’ne bildirilen dört temsilci dışında hiçbir personelimizin işlem
yapmayacağını, dört temsilci dışındaki kişilerin gerçekleştireceği işlemlerden doğacak yükümlülükler
açısından Bankaca sorumlu olduğumuzu,
5.
Risk Merkezi’nin bu konudaki yasal mevzuatı ile bu Taahhütname şartlarına aykırı davranmamız
halinde hiçbir itiraz hakkımız olmaksızın Bankamızın tek taraflı olarak sistemden çıkarılacağını ve
Merkez Bankası’nın uygun göreceği bir süreye kadar sorgulama yapmaktan men edilebileceğimizi,
6.
Risk Merkezi E-İŞLEM aracılığıyla, müşterilerimizin sorgusunu yapmak amacı ile gerçek ve tüzel
kişiler adına düzenleyeceğimiz Risk İşlemleri Talimatı (Ek9) “beyanname-taahhütname” formunun,
tarih ve sıra numarasına göre genel müdürlüğümüzde arşivinin sağlanacağını ve Merkez Bankası
tarafından yapılacak denetimlerde bu konuyla ilgili istenilen her türlü bilgi ve belgenin ibraz edileceğini,
7.
Risk Merkezi E-İŞLEM aracılığıyla, müşterilerimizin sorgusunu yapmak amacı ile gerçek ve tüzel
kişiler adına düzenleyeceğimiz Risk İşlemleri Talimatı (Ek9) “beyanname-taahhütname” formunda
sorgusu yapılacak gerçek ve tüzel kişi müşterilerimizin imzasının yer alacağını ve bunun yanı sıra “Pul
Yasası’na uygun düzenleme yapacağımızı,
8. Yukarıdaki 3. maddede belirtilen temsilcilerimizin adı/soyadı, görevi, elektronik posta adresi, telefon
no ve fax no’larını ekteki forma uygun olarak bildireceğimizi, bu belirtilen kişilerde ve/veya
bilgilerinde bir değişiklik olması halinde derhal Risk Merkezi’ne bildireceğimizi,
9.
Risk Merkezi , E-İŞLEM aracılığıyla web tabanlı olarak yapılacak tüm işlemlerin güvenli olarak
yapılmasını sağlamak amacıyla her türlü güvenlik önlemlerinin tarafımızdan alınacağını,
Kabul, beyan ve taahhüt ederiz.
İmza Tarihi:
Banka Adı
:
Yetkili İmzalar
Adı/soyadı
(Gen.Müd)
Adı/soyadı
(Gen.Müd. Yrd.)