nasname

Transkript

nasname
<b>Misyonerlik Tart&#305&#351mas&#305, Aleviler, Kürtler, MHP
&#304brahim Seven
21.01.2005</b>
AB üyelik tarihi olan TC’nin göreli olsa da kemalist &#304ttihat Terakkici
Osmanl&#305c&#305 cendereden kurtulabilece&#287inden korkan fa&#351ist gericiM&#304T’ci e&#287ilim start’&#305 ba&#351latt&#305. Her türlü dezinformasyon mubah.
<b>Do&#287u Perinçek gibi müslüman !!! </b> bir zat sart’&#305 verdi. Misyonerler
TC’yi bölüyor. Ard&#305ndan Milli Gazete, MHP ve benzeir tak&#305m sonra ünlü
müslüman Rah&#351an Han&#305m !!! <b> “Din elden gidiyor” </b> dedi.
Son noktay&#305 ATV’ gibi ünlü müslüman <b> TV Kel Nuri nam&#305yla maruf
kemalist-M&#304T’ci Ya&#351ar Nuri Öztürk, Bayraktar Bayrakl&#305</b> vesaire
ile 5 saat hemde sap&#305k bir uzayc&#305 mezhebi h&#305ristiyan göstererek
dezinformasyon yay&#305n&#305 yapt&#305.
Ard&#305ndan MHP aç&#305kca rumlara ve di&#287er h&#305ristiyanlara
sald&#305r&#305 önerdi.
<b>Belli ki M&#304T’in daha evvel Te&#351kilat-&#305 Mahsusan&#305n ermeni,
süryani katliam&#305 öncesi yapt&#305&#287&#305, sonuncusu 6-7 Eylül
vah&#351eti gibi bir provokasyon planlan&#305yor. </b>
TC’de güçler dengesi buna yeter mi?
Art&#305k nesli tükenen TC h&#305ristiyanlar&#305 dü&#351man bile olam&#305yacak
kadar az m&#305 bakmadan.
&#304&#351in ba&#351ka yönlerini tart&#305&#351mak istiyorum.
&#304mral&#305 ihanetine kar&#351&#305 az çok tav&#305r alan ve demokrasiyi
savunmas&#305 gereken kürt internet sitelerinden <b> “Nasname, Rizgari, Gelawej,
Kurdistan Post ve Welatparez” </b> hiçbirisi 10 gündür tart&#305&#351&#305lan bu
konuda tek kelime söylemidi.
<b>Demek ki bu siteler sünni gericili&#287ine kar&#351&#305 duyars&#305z. </b>
Ya da TC’de olup bitenlerle de&#287il, kendi iç dünyalar&#305 ile me&#351gül.
Her iki durum da vahim.
<b>Üstelik misyonerlerin kürt ve alevileri sözümona hedef ald&#305&#287&#305 gibi
hem h&#305ristiyanlara hem alevilere hem kürtlere dü&#351manl&#305k yaymak
istiyen bu fa&#351ist kampanyaya kar&#351&#305 duyars&#305zl&#305k &#304mrali
ihanetine kar&#351&#305 ç&#305kanlar&#305n da demokrasiden ne kadar nasibini
ald&#305&#287&#305 dü&#351ündürücü.
Bu ayn&#305 zamanda demokrasiyi hazmedememi&#351 olmalar&#305n&#305n
&#304mral&#305ya kar&#351&#305 alternatif olu&#351turamamas&#305n&#305 da
getirdi&#287inin fark&#305nda de&#287iller. &#304çi bo&#351 bir anti-türk ve kürt
milliyetçili&#287i!!! ile yol al&#305nam&#305yaca&#287&#305n&#305n
fark&#305nda de&#287iller. </b>
Bu kendini ermeni-süryani jenosid ma&#287durlar&#305 ile dayan&#305&#351ma
insiyatifine dü&#351manl&#305ktan da anl&#305&#351&#305l&#305yor. <b>Bu
insiyatifte Gelawej ve Nasname yöneticilerinin olmas&#305 belli ki sorunu kavramaya
yetmiyor. </b>
Beni &#351a&#351&#305rtan olumlu &#351a&#351&#305rtan bir yakla&#351&#305m ise
alevilerden geldi. <b>Kürtlerin tersine aleviler hakl&#305 olarak bu misyonerlik
tart&#305&#351mas&#305n&#305n h&#305ristiyanlardan çok TC’nin
demokratla&#351mas&#305na kar&#351&#305 ve alevi halk&#305n&#305 ve tüm
TC’deki demokratlar&#305 hedef ald&#305&#287&#305n&#305 kavr&#305yarak
cesur tav&#305r ald&#305lar. </b>
Ankara’da Pir Sultan Abdal Derne&#287i Ba&#351kan&#305 <b>Murtaza Demir, </b>
h&#305ristiyanlar&#305 da S&#305vas’ta oldu&#287u gibi
yakacakm&#305s&#305n&#305z demesi, <b>Alevi Federasyonu
Ba&#351kan&#305n&#305n</b> TC Konsolosunu sinirlendirmek pahas&#305na 80
senelik alevileri sünnile&#351tirme politikas&#305na kar&#351&#305 ç&#305kmas&#305,
<b>Necdet Saraç ve Hüseyin Demirta&#351’</b>&#305n bu yöndeki Alevilerin Sesi
Dergisindeki yapla&#351&#305mlar&#305 hem &#351a&#351&#305rt&#305c&#305 hem
de anti-&#304mral&#305 kürtleri utand&#305rmas&#305 gerekir.
Sözüm ona TC’de misyonerler halk&#305 h&#305ristiyanla&#351t&#305r&#305yor
yalan&#305n&#305 bir islamc&#305 dergi Aksiyon de&#351ifre etti. Resmi kay&#305tlara
göre son üç y&#305lda 185 ki&#351i h&#305ristiyan olmu&#351. 80 senedir özellikle Türk
ve Müslümanlarla evlenen kad&#305nlar&#305 hidayete erdi müslüman oldu vs ile
misyonerli&#287ini utanmazca yapan kemalist sahtekarlar&#305n bu yalanlar&#305n&#305
aç&#305&#287a ç&#305karmak her demokrat&#305n görevidir.
<b>NOT: </b>&#304HD’nin MHP hakk&#305nda suç duyurusunda bulunmas&#305
kürtlerin lehine say&#305labilinir. Ancak beni üzen hala &#304mrali ihaneti etkisinde kalan
&#304HD’nin demokrat davran&#305p sitelerin susmas&#305d&#305r.

Benzer belgeler