rcnelim:

Transkript

rcnelim:
F^l
'
'
; t
Fl
ahl
't:
lnalcft'rn "The Ottoman Em-
[r?o?,'t"nri-'ir}J''uii7ri. vtirvtr.
den, ddnemin sosyo ekonomik pozis-
-ittiv"iii
ri-g;iilitdi.
;6* tJ;r'6
havlii.i
_
iral
tih(psikoloiikve*y:Ufrl$:yyH$
bir lslami
dort ryrr n"siin" men.up ve bununla yonlanna dek son derece orijinal-ve ye- oanda oluqturan hetercdoks
?'ffi o
13,?,.?'etmekte"
tawir
temsibilerini
gdrtigiin
yapmasrndi
' Kiglduqilu
iind" y-urnlur
tlriilt" ft"pri n1iffivetei; u""uL
mig halini masamda gdrdii$i.imde, kapadenilen
hatta
devletqi
ise
muhafazakar
tap
(a"-"k
daha
ki onlarr hzden
r6yi"vJ'r*
dm oksamadan edemedim. lnalcrk'tn en lluin deutsik asamalannr
<iyle de0il ama),hr tarittjnin,vaz
siirdurelim:
fazlailgilendiriyormug!)
ikulemik
Qglce
ilnlu eseri olarak nitelenen, Osmanh lm- b";;i.6?
Osmanh lmparatrcrlugu Klasik Qa0 drklanndan, Osmanh'ntn bagnazl {tan
paratorlugu'nun Klasik Qa$r ilk baskrsr i6it ti,rttrgit"Ui"in ortcdoks doktrini
r.'q'q'kqu nasrl ilerledi$ni, ferahladgrm,
' lngilizce olarak yayrnlandt$mda, tarih
kuurl-gd*n tarih
1300-1600, g"nq
gnfe" ve"Ttirk Tarih r"ri'ri"
-gaE"'niteleniesinin
ozgiinlii- dini bdnazhga dijqtuqqe nas . srkrntrya
lgr ve "klasik
tarihgiligin
uiun'bu
' 1973 imig... O zamandan bu yana tam '.rs
"f"9"iiif
iqin, girdiSini, bunaldgrnr anlayabilirsiniz.
yaptrgr
"f.s"na"f.f
baqhcl
g"ii
yunu
lnahrkln
bir
c"rceuesi icirre. f9+d'tan" oriatiWV'et yeniden basrlmrg. 2002 yrhna kakrsrr tartqmalartntn 4ine srkqgeliqme
'dar
br.unl' Devleti'nin liuiulis w
.grrsiin
Srrpqa, Yunanca, Rornence, ArnaTi.irkiye'nin probleminin
istenen
hrrlmak
Olarnn ehemmivetinin ne oidugunu kogullarrm, Islami gelenek,' Yakrn Doka, vutEa, Arapg ve Ukrayna dillerine
qrplak
halivle gcirebilirsiniz...
'
r." i"r.iujfirJ"r'5;;;-l*.f:teri oo- lu:nun kogullarr u" Erki Turk diigunce- ne gldugunq
zandrrtlmtg. Onsozden aldgrmrz bilgiye
yiiriitmeye
baSlarsanz.
Sonra akrl
iinden kaynaklanan temel sistemlerini
'gdre Hrrvatgasr da hazrrlantyormug'
'-'-li'ii,/ki^.'d"lrt
qevrildi,
artrk
O nedenle; nihayet .
Batl ogma dalgastnrn buna uygul olugturulan kurumlarla
"''Osmanh tarihgilerinin en biryiiklerintigi politikalan ve hepsinden daha onem- herkes payma diigeni alabilir...
' den biri sayrlan lnalcrk'ln, en iinlti kitabr Aostois;Jt"do,
ai|ln larilettlgiii doln yenl gd<illenme- lisi olugmug Insan tlplnl bize
Tilrkqe'ye ancak 2003 yrhnda ulaqabiliosmbnlt lmHadi gelin de kitaptaki 9u satrrlara
sti, yuzu diirfi ufuslaroiosr. akmlara
yor. lnalcrk, halen Ttirkiye'de ders veriKlasik
paratorfir6u
hbemt miltiyetgi K1pril- keskin gdzleme agrk
, Vff, talebelerini rgrklandrrmayr si.irdtirtiyor
,ki-a^ii
I
"nn
Arop kaynoilar,, l|O)'a"
b"U- -1^{O! 1OOO
ama bu affedilmez agr$rmra gideren Ru- h,nitn talebesi ohttosr, t941'lerden
Baba'yla Suriye'ye gelen yiiz kadar .bu YKI ?99.?
telcrar yurt drgtna gkmrg
, , ,l
' gen Sezer'ive YKY'yr iEtenlikle kutlamak, sonra tekmr
H1llL.1l?]t'k tii
isinde' sitvb be- . derotsi
olmo'
pazorr
$o$krnfik
iranm.yaptyor
seeit
nla
gereklyor.
d
Ein
durmak
saSgryla
tinlerinde
"'
ostk.
., ir,lnalctk, DTCF'de baqladgr akade-'
i-ib5o;irr"iutcset< ciEiiim ret'q' ilmlen Bqunlarvn santar ye
-!11yu[^D-o;
Erggne,
Ozel
efmi$,
ttro$.
i|tneri tart-rs, sokillarn,
. mik yolculu$una bagta Amerika olmak
bt1rkmryla.r/rr. Etlerinde tohto $u--B-atr Sayr 12brytklornr
tarihii
bdr
ogtgt
ii,ryty.
merltzere Bah illkelerin onemli bilim
iioirt;i" i4i'i.sir;di s"k etkitidir.... krhfor, yo da trcu kurrk sopolor uardr. 20q0_Halil
_
l<ezlerinde devam etmig bir bilim adamt,
Berktay'rn
gn unlii
Yo;la;nda davul ue neybr tagrmakto
' Hhlil Berktay'rn; Yusuf {kgura, Fuqd
2003't" dilimize
gorUqleri
agy'den
bizler, lnhlcrk'ln ve yaptrk-Otl.n- bunlar galmdkta gok canh hareketlerle
K|priilii, Omer Liitfti Barkari ile birlik- zandrrabilen"r"titri
raks etmekte idiler. Boyunlarndaki nes- aktarrldr. l$
tejhayatlannm bir metin gibi incelenme- lannm krymetini biliyor muyuz?
qevriloyle bir ses.Etkorvdt ki, seyircilerin
nelgr
si icin gaba gosterdi$ini soyledi$i 4 ta- ,likle, Srrpqa, Romenie vd. dillnre
giderdi...
bagrndan
-rihciden biri...' "Neden Ttirke yazma- mesinde'baghCa saikin, tinlti tarihqinin
-kay-akh
umll.aslatsa!,@startv'com'tr
Portre, Anadolu'ya ve liakya'ya haOrmanlca ve bagka
'difi-aiye iqinden geqirenleri bu nokta iti- 6tln"i "fa".i
llfi"o?,1?;,'fi1,.,t::;"
fi*
ili#ili6uij;}ffii t""r"*'giiiv"i...
rcnelim:
-yili fiAO'nii l"of
d6-
ve
,ir;ir"tlaXi iliii'""ttrivit9tiiiEi
;;;;*
F
I
olin
ka-
-
ve
iiretanlatrr' f:--F ,
ve I
olmayrn:
e*oX
!
k3 faei
ue I
,
,
t