2013 Creavit Katalog

Transkript

2013 Creavit Katalog
2013 KATALOG
4OPRAKTANGELENEMEÛI
SUYUNESTETIÛIYLEHARMANLÍYOR
BEKLENTILERINIZDENYOLA
lÍKARAKTASARLADÍÛÍMÍZ
BANYOLARA³´#REAVIT´´
DIYORUZ
(AYATÍNÍZAEØLIKEDENMEKANLARͳ´SIZEyZEL´´VE³´SIZINIlIN´´
YAØANÍLASÍKÍLANAYRÍNTÍLARLA¨
(ERlIZGISIYLERUHUNUZADOKUNANRAHATÍNÍZVESAÛLÍÛÍNÍZ
IlINHAYATAGElIRILENTASARÍMLARLA¨
$OÛADANALDÍÛÍNÍDOÛAYAVERENMUTLULUÛUNUZVE
HUZURUNUZIlINYOLALANBIRANLAYÍØLA¨
³´"ANYO´´LARAANLAMY~KL~YORUZ
ÜØTEBUY~ZDEN¨
$~NYANÍNENlOKSORULANSORUSU³´"ANYONETARAFTA´´NÍN
CEVABͳ´#REAVITBUTARAFTAÞ´´
Ü.$%+3
'~VEN6EREN+ALITE!NLAYÍØÍ
#REAVIT´INDEÛIØMEYEN~ST~NKALITEANLAYÍØÍlOKSAYÍDA~LKEDENALDÍÛÍ
~R~N STANDART VE )3/ 9yNETIM 3ISTEMI "ELGELERI ILE DESTEKLENIYOR
3ERAMIK 3AÛLÍK 'ERElLERINDE FONKSIYONEL HATALARA KARØÍ SUNDUÛU YÍLGARANTILI~R~NLERIILET~KETICISINEG~VENVEREN#REAVITYARÍMASÍRDÍR
G~VENLETERCIHEDILIYOR
3ERAMIK3AÛLÍK'ERElLERI
Gömme Rezervuarlar
!RMAT~RLERVE$UØ3ETLERI
"ANYO4AKÍMLARÍ
5FO
$ROP
/RE
$ESIGN
'yMME2EZERVUARLAR
.AVA
3VIDA
&ICUS
!RIA
"IEN
2OYALE
9%.Ú3HARP
9%.Ú!RC 6EGA
*OYFUL
,ARIX
3AFIR
9%.Ú"RANCH
0LANET
,IDA
+~VET"ATARYASÍ
-UTFAK!RMAT~RLERI
&OTOSELLIeR~NLER
$UØ3ISTEMLERI
$UØ3ETLERI $UØ0ANELLERI
-USLUKLARVE
!RA-USLUKLAR
:AMAN!YARLÍ
-USLUKLAR 3IFONLAR
3LIM
$REAM
7ING
&AVORI
"ULL
!MORF
-OON
3PARK
6ITROYA
+LASIK
3ORTI
3ELIN
-ERCAN
3EDEF
9EDIGyLLER 0ITTA
"EDENSEL%NGELLI
aOCUK
#ORNER
$EKOR3ElENEKLERI
#REAVIT BANYOLARÍ MUTLU VE KONFORLU YAØAM ALANLARÍNA DyN~ØT~REREK
#REAVIT´LEØTIREN INSANÍ SEVEN VE DOÛAYA SAHIP lÍKAN ³´ÜYI &IKIR´´LER
~RETIYOR"UNEDENLE#REAVIT´INATTÍÛÍHERADÍMDAVE~RETTIÛIHERMODELDE
IYIBIRFIKIRVARVE#REAVITIMZALÍHER~R~NDAYANÍKLÍFONKSIYONELESTETIK
VElEVREYEDUYARLÍ
+ALITESIYLEINSANAVEDOÛAYADEÛERVERENIØYAPÍØØEKILLERIYLE#REAVIT
GELIØMIØ ~LKELERIN KURUMSAL YyNETIM VE ~R~N STANDARTLARÍNA SAHIP
OLDUÛUNUAØAÛÍDAKIBELGELERLEBIRKEZDAHAISPATLÍYOR
4EKILayZ~MLER
-INIMAL,AVABOLAR
%TAJERLIVE$OLAP
5YUMLU,AVABOLAR
4EZGAHALTÍ,AVABOLAR
4EZGAH~ST~,AVABOLAR
/VAL,AVABOLAR
$UØ4EKNELERIVE%VIYE
!SMA+LOZETLER
4EK+LOZETLER
4UVALET4AØLARÍ
0ISUARVE!RA"yLMELER
+LOZET+APAKLARÍ
Ül4AKÍMLAR 3ERAMIK
!KSESUARLAR 3ERAMIK3AÛLÍK
'ERElLERI+OD3ISTEMI 145
aANAKCÍLARÙIRKETLER'RUBUyNCEDENHABER
VERMEKSIZIN~R~NLERDEVETEKNIKDETAYLARDA
DEÛIØIKLIKYAPMAHAKKÍNÍSAKLÍTUTARÙUBAT
2013+!4!,/'
"ANYO-OBILYALARÍ
-ASK
,INE
'LOSS
%PIC
#REAM
(ARE
.ESH
6ERTI
,ATTE
&RIDA
3ELECT
3OLID
7OODY
3MART
-ARTÍ
0IANO
3HEE
&INE
.ICE
-ASS
6ERA
3OHO
9AKAMOZ
3TAR
%LMAS
'yKlEBEY
!LTÍN
Creavit Exclusive
$ILA
%LIA
*ACKLINE
,INDA
.ICKY
2OSELINE
.ATALIE
"ANYO!KSESUARLARÍ
.AVA
3VIDA
2OYALE
6EGA
"IEN
,ARIX
4EKLI!KSESUARLAR
0ASLANMAZeR~NLER
+yØE3EPETLER
!YNALAR
9ER3IFONLARÍ
$UØ+ANALLARÍ
BANYO TAKIMLARI
"ANYO4AKÍMLARÍ
(AYALLERINIZE
DOKUNAN
TASARÍMLAR¨
3,)-
SM6526 9ARÍM!YAK,AVABO
ÚNCE HATLARÍYLA DIKKAT lEKEN YARÍM AYAK
LAVABO
SM320 !SMA+LOZET
$~NYACA ~NL~ ÚTALYAN TASARÍMCÍLARLA lALÍØARAK SANATÍN
B~Y~L~ HAVASÍNÍ BANYONUZA TAØÍYAN #REAVIT´TEN yZEL
BIR SERI
¶]HOWDV
DUÀP
"ANYO4AKÍMLARÍ
3LIMSERISININT~M~R~NLERINIVETEKNIKDETAYLARÍNÍGyRMEKIlINSAYFA´ABAKÍNÍZ
$2%!-
DR6526 9ARÍM!YAK,AVABO
R~YA GIBI BIR SERININ yZEL BIR ~R~N~ YARÍM AYAK LAVABO
DR320 !SMA+LOZET
(ER KLOZETE UYUM SAÛLAYAN AMORTISyRL~ KAPAKLAR DREAM SERISININ
DR320 ASMA KLOZETINE DE lOK YAKÍØÍYOR TEK DOKUNUØUNUZDA
YAVAØlA KAPANAN AMORTISyRL~ KAPAK SAYESINDE BANYOLARÍNÍZ
DAHA SESSIZ VE HUZURLU HALE GELIYOR
panan
yavasHWkakapaJÀ
kOR]
"ANYO4AKÍMLARÍ
$REAMSERISININT~M~R~NLERINIVETEKNIKDETAYLARÍNÍGyRMEKIlINSAYFA´EBAKÍNÍZ
7).'
WN065 3ET~ST~,AVABO
BANYONUZDA GEREÛINDEN FAZLA YER IØGAL ETMEYEN
SET~ST~ LAVABO
WN3141 $UVARA$AYALÍ+LOZET2EZERVUAR
T~M SERAMIK SAÛLÍK GERElLERINE UYGULANABILEN 5LTRA #LEAN
TEKNOLOJISI WING SERISININ WN3141 DUVARA DAYALÍ KLOZETINE DE
UYGULANABILIYOR 5LTRA #LEAN TEKNOLOJILI Y~ZEYLERDE BAKTERILER
BARÍNAMÍYOR BANYOLAR HIJYENIK HALE GELIYOR
an
ultra RclRleMLsL
tekn
"ANYO4AKÍMLARÍ
7INGSERISININT~M~R~NLERINIVETEKNIKDETAYLARÍNÍGyRMEKIlINSAYFA´EBAKÍNÍZ
&!6/2Ü
FR5626 9ARÍM!YAK,AVABO
OVAL HATLÍ YARÍM AYAK LAVABO
FR3041 !LTTANaÍKÍØLÍ+LOZET2EZERVUAR
ÚNGILIZ ESINTILI yZEL TASARÍM¨
BEØ lEØIT UYUMLU KLOZET KAPAKLÍ ALTTAN lÍKÍØLÍ KLOZET
¶]el tas
arÀP
"ANYO4AKÍMLARÍ
&AVORISERISININT~M~R~NLERINIVETEKNIKDETAYLARÍNÍGyRMEKIlINSAYFA´YABAKÍNÍZ
"5,,
BL6526 9ARÍM!YAK,AVABO
BOÛANÍN G~C~NDEN VE DAYANÍKLÍLÍÛÍNDAN ILHAM ALÍNAN
ÚSPANYOL TASARÍMÍ
¶]el tas
arÀP
BL320 !SMA+LOZET
"ANYO4AKÍMLARÍ
"ULLSERISININT~M~R~NLERINIVETEKNIKDETAYLARÍNÍGyRMEKIlINSAYFA´YEBAKÍNÍZ
!-/2&
AF7026 9ARÍM!YAK,AVABO
ALPLERIN IHTIØAMÍNDAN ESINLENILEREK
TASARLANAN BIR SERI
¶]el tas
arÀP
AF3141 $UVARA$AYALÍ+LOZET2EZERVUAR
"ANYO4AKÍMLARÍ
!MORFSERISININT~M~R~NLERINIVETEKNIKDETAYLARÍNÍGyRMEKIlINSAYFA´EBAKÍNÍZ
-//.
MO070 CM3ET~ST~,AVABO
MO320 !SMA+LOZET
ALMAN KALITESININ ESTETIKLE HARMANLANDÍÛÍ
ETKILEYICI BIR SERI¨
¶]el tas
arÀP
"ANYO4AKÍMLARÍ
-OONSERISININT~M~R~NLERINIVETEKNIKDETAYLARÍNÍGyRMEKIlINSAYFA´ABAKÍNÍZ
30!2+
SA3141 $UVARA$AYALÍ+LOZET2EZERVUAR
SA6025 4AM!YAK,AVABO
DERINLIÛIYLE KULLANÍM KOLAYLÍÛÍ SUNAN TAM AYAK LAVABO
"ANYO4AKÍMLARÍ
3PARKSERISININT~M~R~NLERINIVETEKNIKDETAYLARÍNÍGyRMEKIlINSAYFA´ABAKÍNÍZ
6)42/9!
VT350 $UVARA$AYALÍ+LOZET
VT5626 9ARÍM!YAK,AVABO
DIKDyRTGEN BIR TASARÍM YARÍM AYAK LAVABO
"ANYO4AKÍMLARÍ
6ITROYASERISININT~M~R~NLERINIVETEKNIKDETAYLARÍNÍGyRMEKIlINSAYFA´EBAKÍNÍZ
+,!3Ü+
KL6525 4AM!YAK,AVABO
KLASIK lIZGISIYLE AÛÍRLÍÛÍNÍ HISSETTIREN TAM AYAK LAVABO
KL3041 !LTTANaÍKÍØLÍ+LOZET2EZERVUAR
"ANYO4AKÍMLARÍ
+LASIKSERISININT~M~R~NLERINIVETEKNIKDETAYLARÍNÍGyRMEKIlINSAYFA´EBAKÍNÍZ
3/24)
SR6026 9ARÍM!YAK,AVABO
'ENIØ Il TASARÍMÍYLA BANYONUN YERLERININ
ÍSLANMASÍNÍ ENGELLEYEN YARÍM AYAK LAVABO
SR320 !SMA+LOZET
"ANYO4AKÍMLARÍ
3ORTISERISININT~M~R~NLERINIVETEKNIKDETAYLARÍNÍGyRMEKIlINSAYFA´YEBAKÍNÍZ
3%,Ü.
SL350 $UVARA$AYALÍ+LOZET
SL3141
$UVARA$AYALÍ+LOZET2EZERVUAR
"ANYO4AKÍMLARÍ
3ELINSERISININT~M~R~NLERINIVETEKNIKDETAYLARÍNÍGyRMEKIlINSAYFA´EBAKÍNÍZ
-%2#!.
MR6025 4AM!YAK,AVABO
DOÛANÍN DENGESINI KORUYAN CANLÍ ³´MERCAN´´DAN ESINLENILEREK
TASARLANMÍØ TAM AYAK LAVABO
MR3641 $UVARA$AYALÍ+LOZET2EZERVUAR
DOÛAYA DEÛER VEREN #REAVIT´TEN DOÛAYÍ lOK SEVEN BIR BULUØ
TEK SEFERDE YALNÍZCA 4 LT SU T~KETEN MR3641 DUVARA DAYALÍ
KLOZET REZERVUAR
ruflu
su taseatr
klR]
"ANYO4AKÍMLARÍ
-ERCANSERISININT~M~R~NLERINIVETEKNIKDETAYLARÍNÍGyRMEKIlINSAYFA´EBAKÍNÍZ
3%$%&
SD6525 4AM!YAK,AVABO
DENIZIN EN ÍØÍLTÍLÍ CANLÍSÍ ³´SEDEF´´TEN ILHAM ALÍNARAK TASARLANMÍØ
TAM AYAK LAVABO
SD3842 $UVARA$AYALÍ+LOZET2EZERVUAR
DENIZI SUYU DOÛAYÍ KORUYAN #REAVIT´TEN YALNÍZCA 60 CM´LIK
YER KAPLAYAN 4 LT SU T~KETIMLI DUVARA DAYALÍ KLOZET REZERVUAR
Rruyan
GRJayeÀtk
klR]
"ANYO4AKÍMLARÍ
3EDEFSERISININT~M~R~NLERINIVETEKNIKDETAYLARÍNÍGyRMEKIlINSAYFA´YABAKÍNÍZ
9%$Ü'd,,%2
YG6025 4AM!YAK,AVABO
YG3042 !LTTANaÍKÍØLÍ+LOZET2EZERVUAR
"ANYO4AKÍMLARÍ
9EDIGyLLERSERISININT~M~R~NLERINIVETEKNIKDETAYLARÍNÍGyRMEKIlINSAYFA´ABAKÍNÍZ
0)44!
PA5525 4AM!YAK,AVABO
PA3141 !RKADANaÍKÍØLÍ+LOZET2EZERVUAR
"ANYO4AKÍMLARÍ
0ITTASERISININT~M~R~NLERINIVETEKNIKDETAYLARÍNÍGyRMEKIlINSAYFA´EBAKÍNÍZ
"%$%.3%,%.'%,,Ü
BD060 "EDENSEL%NGELLI,AVABO
%NGELSIZ BIR D~NYA ENGELSIZ BIR HAYAT IlIN BEDENSEL %NGELLI
SERISI´NDEN BEDENSEL ENGELLI LAVABO
engelli
bedenysReltakÀPÀ
ban
BD3041 !LTTANaÍKÍØLÍ+LOZET2EZERVUAR
"ANYO4AKÍMLARÍ
"EDENSEL%NGELLISERININT~M~R~NLERINIVETEKNIKDETAYLARÍNÍGyRMEKIlINL~TFENSAYFA´EBAKÍNÍZ
a/#5+
#K035 aOCUK,AVABO
K~l~K lOCUKLARÍNÍZÍN B~Y~K D~NYALARÍNA yZEL GELIØTIRILEN
aOCUK SERISI´NDEN lOCUK LAVABO
çocuk Àba
takÀP
nyo
#K3040 !LTTANaÍKÍØLÍ+LOZET2EZERVUAR
"ANYO4AKÍMLARÍ
aOCUKSERISININT~M~R~NLERINIVETEKNIKDETAYLARÍNÍGyRMEKIlINSAYFA´EBAKÍNÍZ
#/2.%2
VT4523 4AM!YAK+yØE,AVABO
%N DAR ALANLARÍ DA #REAVIT´LENDIREN #ORNER TAKÍMÍ´NDAN
TAM AYAK KyØE LAVABO
SD3044 !LTTANaÍKÍØLÍ+LOZET+yØE2EZERVUAR
#REAVIT DIYOR KI ³´KyØELER DE MUTLU OLMAYÍ HAK EDIYOR´´
köse ban
takÀPÀ
yo
"ANYO4AKÍMLARÍ
#ORNERSERISININT~M~R~NLERINIVETEKNIKDETAYLARÍNÍGyRMEKIlINSAYFA´EBAKÍNÍZ
$%+/23%a%.%+,%2Ü
DÚAGONAL BORDeR
5YUMLU4AKÍM+LASIK
SEVDIÛINIZ RENKLERLE DEKORE EDILEN ~R~NLER SAYESINDE
BANYONUZUN TASARÍMÍ SIZE yZEL OLUYOR
dekornekleri
seçe
KROKODÚL BORDeR
5YUMLU4AKÍM+LASIK
"ANYO4AKÍMLARÍ
$%+/23%a%.%+,%2Ü
aIlEKLI BORD~R
5YUMLU4AKÍM9EDIGyLLER
GRI MERMER BORD~R
5YUMLU4AKÍM9EDIGyLLER
MAVI MERMER BORD~R
5YUMLU4AKÍM9EDIGyLLER
YEØIL MERMER BORD~R
5YUMLU4AKÍM9EDIGyLLER
BEJ MERMER BORD~R
5YUMLU4AKÍM9EDIGyLLER
PEMBE MERMER BORD~R
5YUMLU4AKÍM9EDIGyLLER
"ANYO4AKÍMLARÍ
160
58
SM050
985
"!.9/4!+)-,!2)SLIM
XCM3ET~ST~,AVABO
eR~N AÛÍRLÍÛÍ
,AVABOKG
SM3541
SM350
TP410
$UVARA$AYALÍ+LOZET"OY2EZERVUAR
$UVARA$AYALÍ+LOZET
"OY2EZERVUAR
180
340
R5 1
400
R2 8
210
220
eR~N AÛÍRLÍÛÍ
+LOZETKG"OY2EZERVUARKG
160
390
430
520
155
370
SM165
4AHARETVEIlTAKÍM
IlINSADECEGIZLIBAÛLANTÍ
YAPÍLABILIRYANDANBAÛLANTÍ
YAPÍLAMAZ
5YUMLU KLOZET KAPAÛÍ
3LIM0OLYESTER+APAK
3LIM!MORTISyRL~+APAK
VERILEN PARlALAR
aEKTIRME-ONTAJ3ETI
4AHARETaUBUÛU
SM320
XCM3ET~ST~,AVABO
eR~N AÛÍRLÍÛÍ
,AVABOKG
!SMA+LOZET
eR~N AÛÍRLÍÛÍ
+LOZETKG
5YUMLU KLOZET KAPAÛÍ
3LIM0OLYESTER+APAK
3LIM!MORTISyRL~+APAK
* Taharet için sadece gizli
BaÛlantÍ YaPÍlaBilir Yandan
BaÛlantÍ YaPÍlaMaz
SM6525
SM065
SM250
VERILEN PARlALAR
'IZLI-ONTAJ3ETI
-ONTAJ4ALIMATÍ
4AHARETaUBUÛU
SM500
4AM!YAK,AVABO
XCM,AVABO
"IDE
eR~N AÛÍRLÍÛÍ
"IDEKG
4AM!YAK
eR~N AÛÍRLÍÛÍ
,AVABOKG
4AM!YAKKG
VERILEN PARlALAR
aEKTIRME-ONTAJ3ETI
+ROM+APLÍ2OZET
VERILEN PARlALAR
,AVABO-ONTAJ3ETI
285
SM510
190
9ARÍM!YAK,AVABO
!SMA "IDE
XCM,AVABO
9ARÍM!YAK
800
SM6526
SM065
SM260
eR~N AÛÍRLÍÛÍ
,AVABOKG
9ARÍM!YAKKG
eR~N AÛÍRLÍÛÍ
!SMA"IDEKG
190
VERILEN PARlALAR
'IZLI-ONTAJ3ETI
-ONTAJ4ALIMATÍ
505
VERILEN PARlALAR
,AVABO-ONTAJ3ETI
9ARÍM!YAK9AYLÍ-ONTAJ3ETI
660
"!.9/4!+)-,!2)DREAM
270
DR3141
$UVARA$AYALÍ+LOZET2EZERVUAR
'yVDE+APAK
DR310 $UVARA$AYALÍ+LOZET
DR410 2EZERVUAR'yVDE+APAK
815
200
DR6525 4AM!YAK,AVABO
DR165XCM,AVABO
DR250 4AM!YAK
eR~N AÛÍRLÍÛÍ
,AVABOKG
4AM!YAKKG
eR~N AÛÍRLÍÛÍ
+LOZETKG
2EZERVUARKG
VERILEN PARlALAR
,AVABO-ONTAJ3ETI
510
230
5YUMLU KLOZET KAPAÛÍ
(ISAR!MORTISyRL~+LOZET+APAÛÍ
(ISAR-ETAL-ENTEØELI+LOZET+APAÛÍ
!MASRA!MORTISyRL~+LOZET+APAÛÍ
!MASRA-ETAL-ENTEØELI+LOZET+APAÛÍ
VERILEN PARlALAR
+ADA3$IRSEK!DET&LEX(ORTUM!DET+yR4APA
4AHARETaUBUÛU!DET3U'IRIØ$IRSEÛI
9~KSEKaEKTIRME-ONTAJ3ETI-ONTAJ4ALIMATÍ
650
9ARÍM!YAK,AVABO
DR320
350
180 & 234
9ARÍM!YAK
229
337
374
60
eR~N AÛÍRLÍÛÍ
,AVABOKG
9ARÍM!YAKKG
VERILEN PARlALAR
,AVABO-ONTAJ3ETI
9ARÍM!YAK9AYLÍ-ONTAJ3ETI
570
430
$UVARA$AYALÍ+LOZET"OY2EZERVUAR
$UVARA$AYALÍ+LOZET
*"U ~r~n için iKi FarKlÍ BaÛlantÍ
aralÍÛÍ MeVcUttUr
$UVARA$AYALÍ"IDE
eR~N AÛÍRLÍÛÍ
"IDEKG
985
350
393
350
R
52
188
400
8
R2
VERILEN PARlALAR
+yRTAPA
9~KSEKaEKTIRME-ONTAJ3ETI
&LEX(ORTUM
3U'IRIØ$IRSEÛI
275
295
390
160
5YUMLU KLOZET KAPAÛÍ
(ISAR!MORTISyRL~+LOZET+APAÛÍ
(ISAR-ETAL-ENTEØELI+LOZET+APAÛÍ
!MASRA!MORTISyRL~+LOZET+APAÛÍ
!MASRA-ETAL-ENTEØELI+LOZET+APAÛÍ
VERILEN PARlALAR
4AHARETaUBUÛU
+ROM+APLÍ2OZET
DR500
160
58
"OY2EZERVUAR
eR~N AÛÍRLÍÛÍ
+LOZETKG
"OY2EZERVUARKG
5YUMLU KLOZET KAPAÛÍ
(ISAR!MORTISyRL~+LOZET+APAÛÍ
(ISAR-ETAL-ENTEØELI+LOZET+APAÛÍ
!MASRA!MORTISyRL~+LOZET+APAÛÍ
!MASRA-ETAL-ENTEØELI+LOZET+APAÛÍ
160
365
DR3541
DR350
TP410
!SMA+LOZET
eR~N AÛÍRLÍÛÍ
+LOZETKG
400
XCM,AVABO
400
DR6526
DR165
DR260
590
437
158
VERILEN PARlALAR
4AHARETaUBUÛU
9~KSEKaEKTIRME-ONTAJ3ETI
+yR4APA&LEX(ORTUM3U'IRIØ$IRSEÛI
365
Taharet Ve iç taKÍM için sadece gizli BaÛlantÍ
YaPÍlaBilir Yandan BaÛlantÍ YaPÍlaMaz
"!.9/4!+)-,!2)WING
370
WN3141
XCM3ET~ST~,AVABO
$UVARA$AYALÍ+LOZET2EZERVUAR
'yVDE+APAK
WN310 $UVARA$AYALÍ+LOZET
WN410 2EZERVUAR'yVDE+APAK
350
856
eR~N AÛÍRLÍÛÍ
,AVABOKG
250
150
388
VERILEN PARlALAR
,AVABO-ONTAJ3ETI
104
400
235
175
WN065
203
235
435
690
157
360
eR~N AÛÍRLÍÛÍ
+LOZETKG
2EZERVUARKG
5YUMLU KLOZET KAPAÛÍ
7ING-ETAL-ENTEØELI+LOZET+APAÛÍ
7ING!MORTISyRL~+LOZET+APAÛÍ
7ING0OLYESTER+APAK
VERILEN PARlALAR
+ADA3$IRSEK!DET&LEXHORTUM!DET3U'IRIØ$IRSEÛI
!DET+yR4APA+LOZET-ONTAJ3ETI4AHARETaUBUÛU
-ONTAJ4ALIMATÍ
285
155
WN500
820
WN6525 4AM!YAK,AVABO
WN065XCM,AVABO
WN250 4AM!YAK
$UVARA$AYALÍ"IDE
eR~N AÛÍRLÍÛÍ
+LOZETKG
VERILEN PARlALAR
+LOZET-ONTAJ3ETI
+yR4APA
3U'IRIØ$IRSEÛI
&LEX(ORTUM
eR~N AÛÍRLÍÛÍ
,AVABOKG
4AM!YAKKG
520
270
VERILEN PARlALAR
,AVABO-ONTAJ3ETI
655
9ARÍM!YAK,AVABO
285
155
XCM,AVABO
9ARÍM!YAK
800
WN6526
WN065
WN260
eR~N AÛÍRLÍÛÍ
,AVABOKG
9ARÍM!YAKKG
520
270
VERILEN PARlALAR
,AVABO-ONTAJ3ETI
9ARÍM!YAK9AYLÍ-ONTAJ3ETI
655
"!.9/4!+)-,!2)FAVORÚ
FR156
FR5625
FR056
FR250
XCM,AVABO
eR~N AÛÍRLÍÛÍ
,AVABOKG
VERILEN PARlALAR
,AVABO-ONTAJ3ETI
4AM!YAK,AVABO
XCM,AVABO
4AM!YAK
eR~N AÛÍRLÍÛÍ
,AVABOKG
4AM!YAKKG
VERILEN PARlALAR
,AVABO-ONTAJ3ETI
FR046
FR5725
FR156
FR250
ŽCM3ET~ST~,AVABO
eR~N AÛÍRLÍÛÍ
,AVABOKG
VERILEN PARlALAR
ÙABLON
4AM!YAK,AVABO
XCM,AVABO
4AM!YAK
eR~N AÛÍRLÍÛÍ
,AVABOKG
4AM!YAKKG
VERILEN PARlALAR
,AVABO-ONTAJ3ETI
390
FR56269ARÍM!YAK,AVABO
FR056 XCM,AVABO
FR260 9ARÍM!YAK
FR3141
813
350
102
188
150
431
705
154
358
386
240
150
VERILEN PARlALAR
,AVABO-ONTAJ3ETI
aEKTIRME-ONTAJ3ETI
!RKADANaÍKÍØLÍ+LOZET2EZERVUAR
'yVDE+APAK
FR310 !RKADANaÍKÍØLÍ+LOZET
FR410 2EZERVUAR'yVDE+APAK
400
eR~N AÛÍRLÍÛÍ
,AVABOKG
9ARÍM!YAKKG
205
eR~N AÛÍRLÍÛÍ
+LOZETKG
2EZERVUARKG
5YUMLU KLOZET KAPAÛÍ
(ISAR!MORTISyRL~+LOZET+APAÛÍ
(ISAR-ETAL-ENTEØELI+LOZET+APAÛÍ
!MASRA!MORTISyRL~+LOZET+APAÛÍ
!MASRA-ETAL-ENTEØELI+LOZET+APAÛÍ
&AVORI0OLYESTER+APAK
VERILEN PARlALAR
4AHARETaUBUÛU
aEKTIRME-ONTAJ3ETI
"!.9/4!+)-,!2)FAVORÚ
"!.9/4!+)-,!2)BULL
280
800
148
FR3041 !LTTANaÍKÍØLÍ+LOZET2EZERVUAR
'yVDE+APAK
FR300 !LTTANaÍKÍØLÍ+LOZET
FR410 2EZERVUAR'yVDE+APAK
XCM,AVABO
9ARÍM!YAK
VERILEN PARlALAR
,AVABO-ONTAJ3ETI
aEKTIRME-ONTAJ3ETI
465
193
5YUMLU KLOZET KAPAÛÍ
(ISAR!MORTISyRL~+LOZET+APAÛÍ
(ISAR-ETAL-ENTEØELI+LOZET+APAÛÍ
!MASRA!MORTISyRL~+LOZET+APAÛÍ
!MASRA-ETAL-ENTEØELI+LOZET+APAÛÍ
&AVORI0OLYESTER+APAK
VERILEN PARlALAR
4AHARETaUBUÛU+ADAaEKTIRME-ONTAJ3ETI
660
350
!SMA+LOZET
BL350
340
180
180
400
359
eR~N AÛÍRLÍÛÍ
+LOZETKG
34
5YUMLU KLOZET KAPAÛÍ
0OLYESTER+APAK
75
222
R 52
322
400
R 13
5YUMLU KLOZET KAPAÛÍ
(ISAR!MORTISyRL~+LOZET+APAÛÍ
(ISAR-ETAL-ENTEØELI+LOZET+APAÛÍ
!MASRA!MORTISyRL~+LOZET+APAÛÍ
!MASRA-ETAL-ENTEØELI+LOZET+APAÛÍ
&AVORI0OLYESTER+APAK
VERILEN PARlALAR
4AHARETaUBUÛU
aEKTIRME-ONTAJ3ETI
+yR4APA
&LEX(ORTUM
3U'IRIØ$IRSEÛI
155
430
553
563
155
438
$UVARA$AYALÍ+LOZET
390
230-180
R 28
eR~N AÛÍRLÍÛÍ
+LOZETKG
9ARÍM!YAK,AVABO
eR~N AÛÍRLÍÛÍ
,AVABOKG
9ARÍM!YAKKG
eR~N AÛÍRLÍÛÍ
+LOZETKG
2EZERVUARKG
FR320
BL6526
BL065
BL260
VERILEN PARlALAR
4AHARETaUBUÛU+ROM+APLÍ2OZET
365
*"U ~r~n için iKi FarKlÍ BaÛlantÍ aralÍÛÍ MeVcUttUr
* 0is sU gideri zeMinde Olan tesisatlar için UYgUn deÛildir
370
FR510!SMA"IDE
350
BL320
180
180 & 230
!SMA+LOZET
R 27
2.5
243
343
378
400
320
1
R5
70
75
*"U ~r~n için iKi FarKlÍ BaÛlantÍ aralÍÛÍ MeVcUttUr
400
1
R1
R1
400
eR~N AÛÍRLÍÛÍ
"IDEKG
5YUMLU KLOZET KAPAÛÍ
0OLYESTER+APAK
110
VERILEN PARlALAR
4AHARETaUBUÛU
'IZLI-ONTAJ3ETI
255
155
430
550
570
eR~N AÛÍRLÍÛÍ
+LOZETKG
* Taharet için sadece gizli BaÛlantÍ YaPÍlaBilir Yandan
BaÛlantÍ YaPÍlaMaz
370
370
"!.9/4!+)-,!2)AMORF
9ARÍM!YAK,AVABO
CM,AVABO
9ARÍM!YAK
MO320
200
180
eR~N AÛÍRLÍÛÍ
,AVABOKG
9ARÍM!YAKKG
400
100
42
800
1
R5
eR~N AÛÍRLÍÛÍ
+LOZETKG
5YUMLU KLOZET KAPAÛÍ
-OON!MORTISyRL~+LOZET+APAÛÍ
-OON-ETAL-ENTEØELI+LOZET+APAÛÍ
!MASRA!MORTISyRL~+LOZET+APAÛÍ
!MASRA-ETAL-ENTEØELI+LOZET+APAÛÍ
156
253
437
560
VERILEN PARlALAR
,AVABO-ONTAJ3ETI
aEKTIRME-ONTAJ3ETI
!SMA+LOZET
R 27
11
R
212
312
347
200
AF7026
AF070
AF260
"!.9/4!+)-,!2)MOON
508
VERILEN PARlALAR
4AHARETaUBUÛU
+ROM+APLÍ2OZET
365
692
$UVARA$AYALÍ+LOZET2EZERVUAR
$UVARA$AYALÍ+LOZET
2EZERVUAR
500
140
"!.9/4!+)-,!2)SPARK
965
350
285
150
4AM!YAK,AVABO
XCM,AVABO
4AM!YAK
eR~N AÛÍRLÍÛÍ
,AVABOKG
4AM!YAKKG
150
VERILEN PARlALAR
4AHARETaUBUÛUaEKTIRME-ONTAJ3ETI+ADA
3$IRSEK!DET&LEX(ORTUM2EZERVUAR-ONTAJ!SKÍ3ETI
SA6025
SA060
SA250
800
180
150
5YUMLU KLOZET KAPAÛÍ
0OLYESTER+APAK
102
400
200
eR~N AÛÍRLÍÛÍ
+LOZETKG2EZERVUARKG
400
AF3141
AF310
AF410
690
155
VERILEN PARlALAR
,AVABO-ONTAJ3ETI
190
440
* Taharet Ve iç taKÍM için sadece gizli BaÛlantÍ
YaPÍlaBilir Yandan BaÛlantÍ YaPÍlaMaz
490
357
"!.9/4!+)-,!2)MOON
608
SA3141
280
120
800
820
eR
eR~N AÛÍRLÍÛÍ
,A
,AVABOKG
235
185
102
VE
VERILEN PARlALAR
,A
,AVABO-ONTAJ3ETI
390
CM3ET~ST~,AVABO
800
M
MO070
$UVARA$AYALÍ+LOZET
2EZERVUAR'yVDE+APAK
SA310 $UVARA$AYALÍ!RKADANaÍKÍØLÍ+LOZET
SA410 2EZERVUAR'yVDE+APAK
180
235
430
492
675
160
eR~N AÛÍRLÍÛÍ
+LOZETKG2EZERVUARKG
5YUMLU KLOZET KAPAÛÍ
3PARK0OLYESTER+APAK
VERILEN PARlALAR
+ADA3$IRSEK4AHARETaUBUÛU!DET&LEX(ORTUM
!DET3U'IRIØ$IRSEÛI!DET+yR4APA
aEKTIRME-ONTAJ3ETI-ONTAJ4ALIMATÍ
700
360
"!.9/4!+)-,!2)VITROYA
287
VT4523
VT145
VT253
200
4AM!YAK,AVABO
XCM,AVABO
4AM!YAK
820
VT5625
VT056
VT250
eR~N AÛÍRLÍÛÍ
+yØE,AVABOKG
ÜNCE4AM!YAKKG
eR~N AÛÍRLÍÛÍ
,AVABOKG
4AM!YAKKG
350
200
195
VERILEN PARlALAR
,AVABO-ONTAJ3ETI
453
VERILEN PARlALAR
,AVABO-ONTAJ3ETI
ÜNCE4AM!YAK+yØE,AVABO
XCM+yØE,AVABO
ÜNCE4AM!YAK
562
287
VT5626
VT056
VT260
200
4AM!YAK,AVABO
XCM,AVABO
4AM!YAK
9ARÍM!YAK,AVABO
XCM,AVABO
9ARÍM!YAK
800
VT6525
VT065
VT250
eR~N AÛÍRLÍÛÍ
,AVABOKG
4AM!YAKKG
eR~N AÛÍRLÍÛÍ
,AVABOKG
9ARÍM!YAKKG
200
450
195
VERILEN PARlALAR
,AVABO-ONTAJ3ETI
VERILEN PARlALAR
,AVABO-ONTAJ3ETI
9ARÍM!YAK9AYLÍ-ONTAJ3ETI
565
VT6526
VT065
VT260
287
200
ÜNCE4AM!YAK,AVABO
XCM,AVABO
ÜNCE4AM!YAK
848
VT5623
VT056
VT253
eR~N AÛÍRLÍÛÍ
,AVABOKG
ÜNCE4AM!YAKKG
VERILEN PARlALAR
,AVABO-ONTAJ3ETI
9ARÍM!YAK,AVABO
XCM,AVABO
9ARÍM!YAK
eR~N AÛÍRLÍÛÍ
,AVABOKG
9ARÍM!YAKKG
VERILEN PARlALAR
,AVABO-ONTAJ3ETI
9ARÍM!YAK9AYLÍ-ONTAJ3ETI
450
195
200
565
"!.9/4!+)-,!2)VITROYA
VT350
28
.5
R 52
eR~N AÛÍRLÍÛÍ
+LOZETKG2EZERVUARKG
VERILEN PARlALAR
4AHARETaUBUÛU
aEKTIRME-ONTAJ3ETI
&LEX(ORTUM
+yR4APA
3U'IRIØ$IRSEÛI
357
VT3641 $UVARA$AYALÍ+LOZET2EZERVUAR
184
365
'yVDE+APAK
VT360 $UVARA$AYALÍ+LOZET
VT410 2EZERVUAR'yVDE+APAK
VT320
350
52
319
352
R
105
175
150
230
560
157
156
430
430
670
VERILEN PARlALAR
+ADA3$IRSEK4AHARETaUBUÛU
aEKTIRME-ONTAJ3ETI
!DET3U'IRIØ$IRSEÛI
!DET+yR4APA
!DET&LEX(ORTUM
-ONTAJ4ALIMATÍ
355
365
!SMA+LOZET
eR~N AÛÍRLÍÛÍ
+LOZETKG
5YUMLU KLOZET KAPAÛÍ
(ISAR!MORTISyRL~+LOZET+APAÛÍ
(ISAR-ETAL-ENTEØELI+LOZET+APAÛÍ
!MASRA!MORTISyRL~+LOZET+APAÛÍ
!MASRA-ETAL-ENTEØELI+LOZET+APAÛÍ
0OLYESTERKAPAK
394
230
5YUMLU KLOZET KAPAÛÍ
(ISAR!MORTISyRL~+LOZET+APAÛÍ(ISAR-ETAL-ENTEØELI
+LOZET+APAÛÍ!MASRA!MORTISyRL~+LOZET+APAÛÍ
!MASRA-ETAL-ENTEØELI+LOZET+APAÛÍ0OLYESTER+APAK
2.5
R1 8
2
R
221
800
400
350
400
180 & 234
400
eR~N AÛÍRLÍÛÍ
+LOZETKG2EZERVUARKG
575
432
157
VERILEN PARlALAR
4AHARETaUBUÛU
aEKTIRME-ONTAJ3ETI
eR~N AÛÍRLÍÛÍ
+LOZETKG
5YUMLU KLOZET KAPAÛÍ
(ISAR!MORTISyRL~+LOZET+APAÛÍ(ISAR-ETAL
-ENTEØELI+LOZET+APAÛÍ!MASRA!MORTISyRL~+LOZET
+APAÛÍ!MASRA-ETAL-ENTEØELI+LOZET+APAÛÍ
0OLYESTERKAPAK
130
5YUMLU KLOZET KAPAÛÍ
(ISAR!MORTISyRL~+LOZET+APAÛÍ(ISAR-ETAL-ENTEØELI
+LOZET+APAÛÍ!MASRA!MORTISyRL~+LOZET+APAÛÍ
!MASRA-ETAL-ENTEØELI+LOZET+APAÛÍ0OLYESTER+APAK
$UVARA$AYALÍ+LOZET
135
392
R
105
VT310
VT410
!RKADANaÍKÍØLÍ+LOZET2EZERVUAR
'yVDE+APAK
!RKADANaÍKÍØLÍ+LOZET
2EZERVUAR'yVDE+APAK
345
180
VT3141
VERILEN PARlALAR
4AHARETaUBUÛU
+ROM+APLÍ2OZET
* "U ~r~n için iKi FarKlÍ BaÛlantÍ aralÍÛÍ MeVcUttUr
160
58
$UVARA$AYALÍ+LOZET"OY2EZERVUAR
$UVARA$AYALÍ+LOZET
"OY2EZERVUAR
VT500
"IDE
eR~N AÛÍRLÍÛÍ
"IDEKG
R
28
392
eR~N AÛÍRLÍÛÍ
+LOZETKG
"OY2EZERVUARKG
345
VT3541
VT350
TP410
180
2
R5
5YUMLU KLOZET KAPAÛÍ
(ISAR!MORTISyRL~+LOZET+APAÛÍ
(ISAR-ETAL-ENTEØELI+LOZET+APAÛÍ
!MASRA!MORTISyRL~+LOZET+APAÛÍ
!MASRA-ETAL-ENTEØELI+LOZET+APAÛÍ
0OLYESTER+APAK
295
VERILEN PARlALAR
aEKTIRME-ONTAJ3ETI
&LEX(ORTUM
3U'IRIØ$IRSEÛI
+yR4APA
160
300
157
* Taharet Ve iç taKÍM için sadece gizli BaÛlantÍ
YaPÍlaBilir Yandan BaÛlantÍ YaPÍlaMaz
432
575
VERILEN PARlALAR
4AHARETaUBUÛUaEKTIRME-ONTAJ3ETI
+yR4APA3U'IRIØ$IRSEÛI&LEX(ORTUM
357
"!.9/4!+)-,!2)KLASÚK
198
416
KL3141
4AM!YAK,AVABO
XCM,AVABO
4AM!YAK
150
185
106
400
eR~N AÛÍRLÍÛÍ
,AVABOKG
4AM!YAKKG
VERILEN PARlALAR
,AVABO-ONTAJ3ETI
439
693
160
355
402
150
150
KL6527
KL065
KL270
!RKADANaÍKÍØLÍ+LOZET2EZERVUAR
'yVDE+APAK
KL310 !RKADANaÍKÍØLÍ+LOZET
KL410 2EZERVUAR'yVDE+APAK
350
837
KL6525
KL065
KL250
eR~N AÛÍRLÍÛÍ
+LOZETKG
2EZERVUARKG
5YUMLU KLOZET KAPAÛÍ
aÍNAR+APAK
+LASIK0OLYESTER+APAK
VERILEN PARlALAR
+LOZET-ONTAJ3ETI
4AHARETaUBUÛU
KL500
!NTIK!YAK,AVABO
XCM,AVABO
!NTIK!YAKADET
"IDE
eR~N AÛÍRLÍÛÍ
"IDEKG
eR~N AÛÍRLÍÛÍ
,AVABOKG
!NTIK!YAKKG
VERILEN PARlALAR
+LOZET-ONTAJ3ETI
VERILEN PARlALAR
,AVABO-ONTAJ3ETI
KL3041
416
!LTTANaÍKÍØLÍ+LOZET2EZERVUAR
'yVDE+APAK
KL300 !LTTANaÍKÍØLÍ+LOZET
KL410 2EZERVUAR'yVDE+APAK
198
831
350
150
396
150
400
eR~N AÛÍRLÍÛÍ
+LOZETKG
2EZERVUARKG
104
215
5YUMLU KLOZET KAPAÛÍ
aÍNAR+APAK+LASIK0OLYESTER+APAK
710
162
435
VERILEN PARlALAR
+LOZET-ONTAJ3ETI
+ADA
4AHARETaUBUÛU
355
"!.9/4!+)-,!2)SORTI
SR3141
SR310
SR410
600
107
145
280
390
102
182
VERILEN PARlALAR
,AVABO-ONTAJ3ETI
aEKTIRME-ONTAJ3ETI
180
640
155
430
355
180 & 230
R
51
eR~N AÛÍRLÍÛÍ
,AVABOKG
!SMA+LOZET
eR~N AÛÍRLÍÛÍ
+LOZETKG
5YUMLU KLOZET KAPAÛÍ
3ORTI!MORTISyRL~+LOZET+APAÛÍ
3ORTI-ETAL-ENTEØELI+LOZET+APAÛÍ
3ORTI0OLYESTER+LOZET+APAÛÍ
450
180
VERILEN PARlALAR
,AVABO-ONTAJ3ETI
SR320
R 27.5
.5
12
R
400
280
212
312
347
XCM3ET~ST~,AVABO
107
145
SR060
5YUMLU KAPAK
3ORTI!MORTISyRL~+LOZET+APAÛÍ
3ORTI-ETAL-ENTEØELI+LOZET+APAÛÍ
3ORTI0OLYESTER+LOZET+APAÛÍ
VERILEN PARlALAR
4AHARETaUBUÛU+ADA
3$IRSEK!DET&LEX(ORTUM
!DET+yR4APA
!DET3U'IRIØ$IRSEÛI
+LOZET-ONTAJ3ETI
2EZERVUAR-ONTAJ!SKÍ3ETI
-ONTAJ4ALIMATÍ+LOZET2EZERVUAR
450
180
190
600
$UVARA$AYALÍ+LOZET2EZERVUAR
$UVARA$AYALÍ+LOZET
CM2EZERVUAR
eR~N AÛÍRLÍÛÍ
+LOZETKG
2EZERVUARKG
390
eR~N AÛÍRLÍÛÍ
,AVABOKG
9ARÍM!YAKKG
1005
800
9ARÍM!YAK,AVABO
XCM,AVABO
9ARÍM!YAK
95
SR6026
SR060
SR260
155
435
500
600
VERILEN PARlALAR
4AHARETaUBUÛU
+ROM+APLÍ2OZET
*"U ~r~n için iKi FarKlÍ BaÛlantÍ aralÍÛÍ MeVcUttUr
355
"!.9/4!+)-,!2)SELÚN
SL6025 4AM!YAK,AVABO
SL060XCM,AVABO
SL250 4AM!YAK
SL6526 9ARÍM!YAK,AVABO
SL165XCM,AVABO
SL260 9ARÍM!YAK
eR~N AÛÍRLÍÛÍ
,AVABOKG
4AM!YAKKG
eR~N AÛÍRLÍÛÍ
,AVABOKG
9ARÍM!YAKKG
VERILEN PARlALAR
,AVABO-ONTAJ3ETI
VERILEN PARlALAR
,AVABO-ONTAJ3ETI
9ARÍM!YAK9AYLÍ-ONTAJ3ETI
370
SL6525 4AM!YAK,AVABO
SL165XCM,AVABO
SL250 4AM!YAK
172
SL3141
SL310
SL410
818
350
$UVARA$AYALÍ+LOZET2EZERVUAR'yVDE+APAK
$UVARA$AYALÍ+LOZET
2EZERVUAR'yVDE+APAK
220
105
150
180
404
160
400
eR~N AÛÍRLÍÛÍ
,AVABOKG
4AM!YAKKG
VERILEN PARlALAR
,AVABO-ONTAJ3ETI
eR~N AÛÍRLÍÛÍ
+LOZET2EZERVUARKG
5YUMLU KLOZET KAPAÛÍ
!MASRA!MORTISyRL~+LOZET+APAÛÍ
!MASRA-ETAL-ENTEØELI+LOZET+APAÛÍ
3ELIN0OLYESTER+APAK
225
157
437
703
VERILEN PARlALAR
+ADA3$IRSEK4AHARETaUBUÛU
aEKTIRME-ONTAJ3ETI!DET3U'IRIØ$IRSEÛI
!DET+yR4APA!DET&LEX(ORTUMU
-ONTAJ4ALIMATÍ
365
160
58
SL6026 9ARÍM!YAK,AVABO
SL060XCM,AVABO
SL260 9ARÍM!YAK
985
1
R5
265
275
160
390
435
550
157
360
400
345
VERILEN PARlALAR
,AVABO-ONTAJ3ETI
9ARÍM!YAK9AYLÍ-ONTAJ3ETI
eR~N AÛÍRLÍÛÍ
+LOZETKG"OY2EZERVUARÍKG
8
R2
170
eR~N AÛÍRLÍÛÍ
,AVABOKG
9ARÍM!YAKKG
SL3541 $UVARA$AYALÍ+LOZET"OY2EZERVUAR
SL350 $UVARA$AYALÍ+LOZET
TP410 "OY2EZERVUAR
5YUMLU KLOZET KAPAÛÍ
!MASRA!MORTISyRL~+LOZET+APAÛÍ
!MASRA-ETAL-ENTEØELI+LOZET+APAÛÍ
3ELIN0OLYESTER+APAK
VERILEN PARlALAR
aEKTIRME-ONTAJ3ETI
+yR4APA
4AHARETaUBUÛU
3U'IRIØ$IRSEÛI
&LEX(ORTUM
* Taharet Ve iç taKÍM için sadece gizli BaÛlantÍ YaPÍlaBilir
Yandan BaÛlantÍ YaPÍlaMaz
"!.9/4!+)-,!2)SELÚN
350
180
SL3041
!LTTANaÍKÍØLÍ+LOZET2EZERVUAR
'yVDE+APAK
SL300 !LTTANaÍKÍØLÍ+LOZET
SL410 2EZERVUAR'yVDE+APAK
SL320
!SMA+LOZET
315
35
218
2.5
R5
347
R
28
R 13
eR~N AÛÍRLÍÛÍ
+LOZETKG
5YUMLU KLOZET KAPAÛÍ
!MASRA!MORTISyRL~+LOZET+APAÛÍ
!MASRA-ETAL-ENTEØELI+LOZET+APAÛÍ
3ELIN0OLYESTER+APAK
eR~N AÛÍRLÍÛÍ
+LOZETKG2EZERVUARKG
155
VERILEN PARlALAR
4AHARETaUBUÛU
+ROM+APLÍ2OZET
435
553
5YUMLU KLOZET KAPAÛÍ
!MASRA!MORTISyRL~+LOZET+APAÛÍ
!MASRA-ETAL-ENTEØELI+LOZET+APAÛÍ
3ELIN0OLYESTER+APAK
VERILEN PARlALAR
4AHARETaUBUÛU
aEKTIRME-ONTAJ3ETI
+ADA
365
SL3641
370
!RKADANaÍKÍØLÍ+LOZET2EZERVUAR
'yVDE+APAK
SL360 !RKADANaÍKÍØLÍ+LOZET
SL410 2EZERVUAR'yVDE+APAK
SL500
165
394
250
142
150
100
808
350
394
105
190
5YUMLU KLOZET KAPAÛÍ
!MASRA!MORTISyRL~+LOZET+APAÛÍ
!MASRA-ETAL-ENTEØELI+LOZET+APAÛÍ
3ELIN0OLYESTER+APAK
602
204
80
150
eR~N AÛÍRLÍÛÍ
"IDEKG
VERILEN PARlALAR
aEKTIRME-ONTAJ3ETI
&LEX(ORTUM+yR4APA
3U'IRIØ$IRSEÛI
150
eR~N AÛÍRLÍÛÍ
+LOZETKG
2EZERVUARKG
$UVARA$AYALÍ"IDE
665
162
435
VERILEN PARlALAR
aEKTIRME-ONTAJ3ETI
4AHARETaUBUÛU
365
362
$UVARA$AYALÍ+LOZET
400
eR~N AÛÍRLÍÛÍ
!SMA"IDEKG
* "U ~r~n için iKi FarKlÍ BaÛlantÍ
aralÍÛÍ MeVcUttUr
362
187
70
100
!SMA"IDE
43
340
150
5YUMLU KLOZET KAPAÛÍ
!MASRA!MORTISyRL~+LOZET+APAÛÍ
!MASRA-ETAL-ENTEØELI+LOZET+APAÛÍ
3ELIN0OLYESTER+APAK
157
360
550
435
550
VERILEN PARlALAR
aEKTIRME-ONTAJ3ETI
+yR4APA
4AHARETaUBUÛU
3U'IRIØ$IRSEÛI
&LEX(ORTUM
400
R 51
102
345
110
400
8
R2
180
eR~N AÛÍRLÍÛÍ
+LOZETKG
SL510
180 & 232
350
400
SL350
365
"!.9/4!+)-,!2)MERCAN
380
4AM!YAK,AVABO
XCM,AVABO
4AM!YAK
190
MR3641
MR360
MR410
350
$UVARA$AYALÍ+LOZET2EZERVUAR
$UVARA$AYALÍ+LOZET
2EZERVUAR'yVDE+APAK
855
MR6025
MR060
MR250
eR~N AÛÍRLÍÛÍ
+LOZETKG2EZERVUARKG
150
185
106
391
185
155
400
eR~N AÛÍRLÍÛÍ
,AVABOKG
4AM!YAKKG
VERILEN PARlALAR
,AVABO-ONTAJ3ETI
5YUMLU KLOZET KAPAÛÍ
aÍNAR+APAK
-ERCAN0OLYESTER+APAK
215
439
690
157
4lt
VERILEN PARlALAR
+ADA3$IRSEK4AHARETaUBUÛU
aEKTIRME-ONTAJ3ETI
!DET&LEX(ORTUMU
!DET3U'IRIØ$IRSEÛI
!DET+yR4APA
355
368
190
MR500
MR3041!LTTANaÍKÍØLÍ+LOZET2EZERVUAR
'yVDE+APAK
MR300!LTTANaÍKÍØLÍ+LOZET
MR4102EZERVUAR'yVDE+APAK
839
VERILEN PARlALAR
4AHARETaUBUÛU
aEKTIRME-ONTAJ3ETI
+ADA
150
396
150
VERILEN PARlALAR
aEKTIRME-ONTAJ3ETI
104
207
686
159
438
5YUMLU KLOZET KAPAÛÍ
aÍNAR+APAK
-ERCAN0OLYESTER+APAK
eR~N AÛÍRLÍÛÍ
"IDEKG
350
400
eR~N AÛÍRLÍÛÍ
+LOZETKG
2EZERVUARKG
"IDE
360
MR3141 !RKADANaÍKÍØLÍ+LOZET2EZERVUAR
'yVDE+APAK
MR310 !RKADANaÍKÍØLÍ+LOZET
MR410 2EZERVUAR'yVDE+APAK
eR~N AÛÍRLÍÛÍ
+LOZETKG
2EZERVUARKG
5YUMLU KLOZET KAPAÛÍ
aÍNAR+APAK
-ERCAN0OLYESTER+APAK
VERILEN PARlALAR
4AHARETaUBUÛU
aEKTIRME-ONTAJ3ETI
"!.9/4!+)-,!2)SEDEF
287
SD3041 !LTTANaÍKÍØLÍ+LOZET2EZERVUAR
'yVDE+APAK
SD300 !LTTANaÍKÍØLÍ+LOZET
SD410 2EZERVUAR'yVDE+APAK
200
4AM!YAK,AVABO
XCM,AVABO
4AM!YAK
+ÍSA 4AM!YAK
820
SD6525
SD065
SD250
SD251
eR~N AÛÍRLÍÛÍ
,AVABOKG
4AM!YAKKG
201
180
5YUMLU KLOZET KAPAÛÍ
aÍNAR+APAK
3EDEF0OLYESTER+APAK
505
VERILEN PARlALAR
,AVABO-ONTAJ3ETI
eR~N AÛÍRLÍÛÍ
+LOZETKG
2EZERVUARKG
VERILEN PARlALAR
+LOZET-ONTAJ3ETI
4AHARETaUBUÛU
+ADA
655
385
827
106
395
144
eR~N AÛÍRLÍÛÍ
+LOZETKG
2EZERVUARKG
150
187
400
eR~N AÛÍRLÍÛÍ
,AVABOKG
9ARÍM!YAKKG
203
5YUMLU KLOZET KAPAÛÍ
aÍNAR+APAK
3EDEF0OLYESTER+APAK
178
452
VERILEN PARlALAR
,AVABO-ONTAJ3ETI
9ARÍM!YAK9AYLÍ-ONTAJ3ETI
SD3141 !RKADANaÍKÍØLÍ+LOZET2EZERVUAR
'yVDE+APAK
SD310 !RKADANaÍKÍØLÍ+LOZET
SD410 2EZERVUAR'yVDE+APAK
350
800
9ARÍM!YAK,AVABO
XCM,AVABO
9ARÍM!YAK
193
SD6026
SD060
SD260
175
286
683
157
440
VERILEN PARlALAR
+LOZET-ONTAJ3ETI
4AHARETaUBUÛU
600
362
385
255
800
350
400
405
eR~N AÛÍRLÍÛÍ
,AVABOKG
9ARÍM!YAKKG
179
150
203
210
445
VERILEN PARlALAR
,AVABO-ONTAJ3ETI
9ARÍM!YAK9AYLÍ-ONTAJ3ETI
SD3042 CM!LTTANaÍKÍØLÍ+LOZET2EZERVUAR
'yVDE+APAK
SD305 CM!LTTANaÍKÍØLÍ+LOZET
SD420 2EZERVUAR'yVDE+APAK
135
892
+~l~K9ARÍM!YAK,AVABO
XCM,AVABO
+~l~K9ARÍM!YAK
189
SD5526
SD055
SD265
157
400
560
eR~N AÛÍRLÍÛÍ
+LOZETKG
2EZERVUARKG
5YUMLU KLOZET KAPAÛÍ
'yKlEBEY+APAK
3EDEF$AR+LOZET0OLYESTER+APAK
VERILEN PARlALAR
aEKTIRME-ONTAJ3ETI
+ADA
4AHARETaUBUÛU
355
"!.9/4!+)-,!2)SEDEF
"!.9/4!+)-,!2)YEDÚGÖLLER
365
135
280
SD3842
806
390
106
187
150
VERILEN PARlALAR
,AVABO-ONTAJ3ETI
186
399
505
600
160
4lt
353
60
cm
614
UZUNLUK
YG6026
YG060
YG265
135
365
'yVDE+APAK
SD315 CM!RKADANaÍKÍØLÍ+LOZET
SD420 2EZERVUAR'yVDE+APAK
150
9ARÍM!YAK,AVABO
CM,AVABO
9ARÍM!YAK
eR~N AÛÍRLÍÛÍ
,AVABOKG
9ARÍM!YAKKG
185
102
400
822
350
395
SD3142 CM !RKADANaÍKÍØLÍ+LOZET2EZERVUAR
VERILEN PARlALAR
,AVABO-ONTAJ3ETI
9ARÍM!YAK9AYLÍ-ONTAJ3ETI
157
595
157
402
VERILEN PARlALAR
aEKTIRME-ONTAJ3ETI
4AHARETaUBUÛU
4AM!YAK,AVABO
CM,AVABO
4AM!YAK
eR~N AÛÍRLÍÛÍ
,AVABOKG
!YAKKG
202
VERILEN PARlALAR
+ADA3$IRSEK4AHARETaUBUÛU
aEKTIRME-ONTAJ3ETI!DET&LEX(ORTUMU
!DET3U'IRIØ$IRSEÛI
!DET+yR4APA-ONTAJ4ALIMATÍ
5YUMLU KLOZET KAPAÛÍ
'yKlEBEY+APAK
3EDEF$AR+LOZET0OLYESTER+APAK
YG6025
YG060
YG250
145
165
5YUMLU KLOZET KAPAÛÍ
'yKlEBEY+APAK
3EDEF$AR+LOZET0OLYESTER+APAK
eR~N AÛÍRLÍÛÍ
+LOZETKG
2EZERVUARKG
827
350
400
eR~N AÛÍRLÍÛÍ
+LOZETKG
2EZERVUARKG
200
$UVARA$AYALÍ+LOZET2EZERVUAR
'yVDE+APAK
SD318 CM$UVARA$AYALÍ+LOZET
SD420 2EZERVUAR'yVDE+APAK
4lt
60
cm
353
UZUNLUK
SD500
"IDE
eR~N AÛÍRLÍÛÍ
"IDEKG
VERILEN PARlALAR
+LOZET-ONTAJ3ETI
"!.9/4!+)-,!2)YEDÚGÖLLER
YG3042 !LTTANaÍKÍØLÍ+LOZET2EZERVUAR
'yVDE+APAK
YG300 !LTTANaÍKÍØLÍ+LOZET
YG420 2EZERVUAR'yVDE+APAK
eR~N AÛÍRLÍÛÍ
+LOZETKG
2EZERVUARKG
YG500
"IDE
eR~N AÛÍRLÍÛÍ
"IDEKG
VERILEN PARlALAR
+LOZET-ONTAJ3ETI
5YUMLU KLOZET KAPAÛÍ
aÍNAR+APAK
9EDIGyLLER0OLYESTER+APAK
VERILEN PARlALAR
+LOZET-ONTAJ3ETI
4AHARETaUBUÛU
+ADA
YG3142 !RKADANaÍKÍØLÍ+LOZET2EZERVUAR
'yVDE+APAK
YG310 !RKADANaÍKÍØLÍ+LOZET
YG420 2EZERVUAR'yVDE+APAK
YG510
!SMA"IDE
eR~N AÛÍRLÍÛÍ
!SMA"IDE
eR~N AÛÍRLÍÛÍ
+LOZETKG
2EZERVUARKG
5YUMLU KLOZET KAPAÛÍ
aÍNAR+APAK
9EDIGyLLER0OLYESTER+APAK
VERILEN PARlALAR
+LOZET-ONTAJ3ETI
4AHARETaUBUÛU
YG320
!SMA+LOZET
eR~N AÛÍRLÍÛÍ
+LOZETKG
5YUMLU KLOZET KAPAÛÍ
aÍNAR+APAK
9EDIGyLLER0OLYESTER+APAK
VERILEN PARlALAR
4AHARETaUBUÛU
+ROM+APLÍ2OZET
"!.9/4!+)-,!2)PÚTTA
344
PA3041
4AM!YAK,AVABO
XCM,AVABO
4AM!YAK
PA300
PA410
350
150
393
400
eR~N AÛÍRLÍÛÍ
,AVABOKG
4AM!YAKKG
!LTTANaÍKÍØLÍ+LOZET
2EZERVUAR'yVDE+APAK
eR~N AÛÍRLÍÛÍ
+LOZETKG2EZERVUARKG
102
VERILEN PARlALAR
,AVABO-ONTAJ3ETI
222
5YUMLU KLOZET KAPAÛÍ
aÍNAR+APAK
00+LOZET+APAÛÍ
0ITTA0OLYESTER+APAK
696
158
435
VERILEN PARlALAR
+LOZET-ONTAJ3ETI
4AHARETaUBUÛU
+ADA
370
344
182
PA3641
285
$UVARA$AYALÍ+LOZET2EZERVUAR
'yVDE+APAK
PA360 $UVARA$AYALÍ+LOZET
187
4AM!YAK,AVABO
XCM,AVABO
4AM!YAK
350
PA410
825
820
PA6025
PA060
PA250
!LTTANaÍKÍØLÍ+LOZET2EZERVUAR
'yVDE+APAK
814
PA5525
PA055
PA250
182
150
175
397
400
eR~N AÛÍRLÍÛÍ
,AVABOKG
9ARÍM!YAKKG
220
230
188
VERILEN PARlALAR
,AVABO-ONTAJ3ETI
435
700
507
158
608
365
344
PA3141
!RKADANaÍKÍØLÍ+LOZET2EZERVUAR
'yVDE+APAK
PA310 !RKADANaÍKÍØLÍ+LOZET
PA410 2EZERVUAR'yVDE+APAK
2EZERVUAR'yVDE+APAK
eR~N AÛÍRLÍÛÍ
+LOZETKG2EZERVUARKG
5YUMLU KLOZET KAPAÛÍ
aÍNAR+APAK
00+APAK
0OLYESTER+APAK
VERILEN PARlALAR
+ADA3$IRSEKADET&LEX(ORTUM
!DET+yR4APA4AHARETaUBUÛU
ADET3U'IRIØ$IRSEÛI+LOZET-ONTAJ3ETI
-ONTAJ4ALIMATÍ
182
818
350
105
150
185
397
160
400
eR~N AÛÍRLÍÛÍ
+LOZETKG
2EZERVUARKG
5YUMLU KLOZET KAPAÛÍ
aÍNAR+APAK
00+LOZET+APAÛÍ
0ITTA0OLYESTER+APAK
156
430
676
VERILEN PARlALAR
+LOZET-ONTAJ3ETI
4AHARETaUBUÛU
370
"!.9/4!+)-,!2)BEDENSEL ENGELLÚ
280
"EDENSEL%NGELLIXCM,AVABO
200
BD060
eR~N AÛÍRLÍÛÍ
,AVABOKG
Y%
N
Ú
TB302
eR~N dZELLIKLERI
0ASLANMAZ Ül 'yVDE
!NTIBAKTERIYEL.YLON+APLAMA
172
200
490
VERILEN PARlALAR
,AVABO-ONTAJ3ETI
(AREKETLI4UTUNMA"ARÍ
605
385
BD3041
!LTTANaÍKÍØLÍ+LOZET2EZERVUAR
'yVDE+APAK
BD300 !LTTANaÍKÍØLÍ+LOZET
BD410 2EZERVUAR'yVDE+APAK
Y%
N
Ú
TB301
350
eR~N dZELLIKLERI
0ASLANMAZ Ül 'yVDE
!NTIBAKTERIYEL.YLON+APLAMA
489
911
400
150
%NGELLI,AVABO4UTUNMA"ARÍ
150
eR~N AÛÍRLÍÛÍ
+LOZETKG2EZERVUARKG
175
102
245
157
672
5YUMLU KLOZET KAPAÛÍ
aÍNAR+APAK:~MR~T+APAK
425
VERILEN PARlALAR
+LOZET-ONTAJ3ETI4AHARETaUBUÛU+ADA
363
TB200
3ABIT4UTUNMA"AR̀+LOZET
Y%
N
Ú
TB310
!lÍLÍ4UTUNMA"ARÍ
eR~N dZELLIKLERI
0ASLANMAZ Ül 'yVDE
!NTIBAKTERIYEL.YLON+APLAMA
eR~N AÛÍRLÍÛÍ
4UTUNMA"ARÍKG
AISI 304 KALITE PASLANMAZ
TB100
3ABIT4UTUNMA"ARÍ
Y%
N
Ú
TAØÍMA KAPASITESI
KG
AISI 304 KALITE PASLANMAZ
(AREKETLI4UTUNMA"ARÍ
,AVABOVE+LOZET
+ATLANÍR"ANYO/TURAÛÍ
eR~N dZELLIKLERI
0ASLANMAZ Ül 'yVDE
!NTIBAKTERIYEL.YLON+APLAMA
eR~N AÛÍRLÍÛÍ
4UTUNMA"ARÍKG
TB110
TB410
Y%
N
Ú
TB413
+ATLANÍR"ANYO/TURAÛÍ
eR~N dZELLIKLERI
0ASLANMAZ Ül 'yVDE
!NTIBAKTERIYEL.YLON+APLAMA
eR~N AÛÍRLÍÛÍ
4UTUNMA"ARÍKG
TAØÍMA KAPASITESI
KG
AISI 304 KALITE PASLANMAZ
Y%
N
Ú
TB412
+ATLANÍR"ANYO/TURAÛÍ
eR~N dZELLIKLERI
0ASLANMAZ Ül 'yVDE
!NTIBAKTERIYEL.YLON+APLAMA
TAØÍMA KAPASITESI
KG
"!.9/4!+)-,!2)ÇOCUK
#K035
"!.9/4!+)-,!2)CORNER
VT4523
VT145
VT253
aOCUK,AVABO
eR~N AÛÍRLÍÛÍ
,AVABOKG
4AM!YAK+yØE,AVABO
XCM+yØE,AVABO
4AM!YAK
eR~N AÛÍRLÍÛÍ
+yØE,AVABOKG
ÜNCE4AM!YAKKG
VERILEN PARlALAR
,AVABO-ONTAJ3ETI
VERILEN PARlALAR
,AVABO-ONTAJ3ETI
335
#K3040
612
287
!RKADANaÍKÍØLÍ+LOZET2EZERVUAR
'yVDE+APAK
!RKADANaÍKÍØLÍ+LOZET
2EZERVUAR'yVDE+APAK
400
759
437
334
365
5YUMLU KLOZET KAPAÛÍ
aÍNAR+APAK
3EDEF0OLYESTERKAPAK
VERILEN PARlALAR
+LOZET-ONTAJ3ETI
4AHARETaUBUÛU
+ADA
110
308
SD3144
!RKADANaÍKÍØLÍ+LOZET+yØE2EZERVUAR
'yVDE+APAK
SD310 !RKADANaÍKÍØLÍ+LOZET
SD440 +yØE2EZERVUAR'yVDE+APAK
645
350
106
334
558
152
287
300
150
175
100
400
150
5YUMLU KLOZET KAPAÛÍ
aOCUK+APAK
aOCUK0OLYESTER+APAK
150
281
150
152
eR~N AÛÍRLÍÛÍ
+LOZETKG
+yØE2EZERVUARKG
325
157
#K3140
VERILEN PARlALAR
+LOZET-ONTAJ3ETI
4AHARETaUBUÛU
105
105
200
VERILEN PARlALAR
+LOZET-ONTAJ3ETI
4AHARETaUBUÛU
eR~N AÛÍRLÍÛÍ
+LOZETKG
2EZERVUARKG
400
150
5YUMLU KLOZET KAPAÛÍ
aOCUK+APAK
aOCUK0OLYESTER+APAK
#K310
#K400
826
350
eR~N AÛÍRLÍÛÍ
+LOZETKG
2EZERVUARKG
!LTTANaÍKÍØLÍ+LOZET+yØE2EZERVUAR
'yVDE+APAK
SD300 !LTTANaÍKÍØLÍ+LOZET
SD440 +yØE2EZERVUAR'yVDE+APAK
350
400
#K300
#K400
SD3044
255
110
577
308
!LTTANaÍKÍØLÍ+LOZET2EZERVUAR
'yVDE+APAK
!LTTANaÍKÍØLÍ+LOZET
2EZERVUAR'yVDE+APAK
eR~N AÛÍRLÍÛÍ
+LOZETKG
+yØE2EZERVUARKG
5YUMLU KLOZET KAPAÛÍ
aÍNAR+APAK
3EDEF0OLYESTERKAPAK
VERILEN PARlALAR
+LOZET-ONTAJ3ETI
4AHARETaUBUÛU
T%KÚL ad:eML%R
Tekil Çözümler
0ARlALARÍN
EØSIZ
B~T~N~
86
87
-Ü.Ü-!,,!6!"/,!2
SLAM
TP080 CM3LAM,AVABO
dZG~N TASARÍMÍYLA
DIKKAT lEKEN LAVABO
Tekil Çözümler
88
-INIMAL,AVABOLAR´ÍNTAMAMÍNÍVETEKNIKDETAYLARÍNÍGyRMEKIlINL~TFENSAYFA´EBAKÍNÍZ
89
%4!*%2,Ü6%$/,!0
595-,5,!6!"/,!2
EPIC
EP080 %PIC,AVABO
EPIC MOBILYA ILE UYUMLU SÍRA DÍØÍ BIR
LAVABO TASARÍMÍ
Tekil Çözümler
%TAJERLIVE$OLAP5YUMLU,AVABOLAR´ÍNTAMAMÍNÍVETEKNIKDETAYLARÍNÍGyRMEKIlINL~TFENSAYFA
BAKÍNÍZ
4%:'!(!,4),!6!"/,!2
4%:'!(e34e,!6!"/,!2
TP730
TP147
XCM4EZGAHALTÍ,AVABO
XCM4EZGAH~ST~,AVABO
Tekil Çözümler
4EZGAHALTÍ,AVABOLAR´ÍNTAMAMÍNÍVETEKNIKDETAYLARÍNÍGyRMEKIlINL~TFENSAYFA´EBAKÍNÍZ
4EZGAH~ST~,AVABOLAR´ÍNTAMAMÍNÍVETEKNIKDETAYLARÍNÍGyRMEKIlINL~TFENSAYFA´EBAKÍNÍZ
/6!,,!6!"/,!2
TP030
TP150
XCM/VAL,AVABO
XCM/VAL,AVABO
TP135
TP155
XCM/VAL,AVABO
XCM/VAL,AVABO
Tekil Çözümler
/VAL,AVABOLAR´ÍNTAMAMÍNÍVETEKNIKDETAYLARÍNÍGyRMEKIlINL~TFENSAYFA´YABAKÍNÍZ
$5Ù4%+.%,%2Ü6%%6Ü9%
TP880
8CM+ARE$UØ4EKNESI
TP750
XCM%VIYE
Tekil Çözümler
96
$UØ4EKNELERIVE%VIYELER´INTAMAMÍNÍVETEKNIKDETAYLARÍNÍGyRMEKIlINL~TFENSAYFA´YEBAKÍNÍZ
97
!3-!+,/:%4,%2
TP324
!SMA+LOZET
ASMA KLOZET TASARÍMLARÍNDA GENIØ ~R~N GAMÍNA SAHIP
#REAVIT´TEN KyØELI BIR ASMA KLOZET TASARÍMÍ
genis ¼r
¼n gaPÀ
MO320 !SMA+LOZET
Tekil Çözümler
98
!SMA+LOZETLER´INTAMAMÍNÍVETEKNIKDETAYLARÍNÍGyRMEKIlINL~TFENSAYFA´EBAKÍNÍZ
99
4%++,/:%4,%2
SM350 $UVARA$AYALÍ+LOZET
DR350 $UVARA$AYALÍ+LOZET
Tekil Çözümler
4EK+LOZETLER´INTAMAMÍNÍVETEKNIKDETAYLARÍNÍGyRMEKIlINL~TFENSAYFA´EBAKÍNÍZ
456!,%44!Ù,!2)
TP55
XCM4UVALET4AØÍ
TP590
XCM4UVALET4AØÍ
TP570
XCM4UVALET4AØÍ
Tekil Çözümler
4UVALET4AØLARÍ´NÍNTAMAMÍNÍVETEKNIKDETAYLARÍNÍGyRMEKIlINL~TFENSAYFA´EBAKÍNÍZ
0Ü35!26%!2!"d,-%,%2
TP640
!NKASTRE&OTOSELLI0ISUAR
(AREKETE DUYARLÍ SENSyR~ SAYESINDE HER KULLANÍM SONRASÍNDA
SUYU OTOMATIK OLARAK AKÍTAN DOKUNULMAYA IHTIYAl DUYMADAN
KENDI KENDINI TEMIZLEYEN PISUAR dZELLIKLE TOPLU KULLANÍM
ALANLARÍNDA ARANAN HIJYENI KOLAYLÍKLA SAÛLARKEN GEREKSIZ SU
KULLANÍMÍNÍN DA yN~NE GElIYOR
fotoselli
TP645
pisuar
!NKASTRE&OTOSELLI0ISUAR
Tekil Çözümler
0ISUARVE!RA"yLMELER´INTAMAMÍNÍVETEKNIKDETAYLARÍNÍGyRMEKIlINL~TFENSAYFA´ABAKÍNÍZ
+,/:%4+!0!+,!2)
KC3161 $UROPLAST!MORTISyRL~
(ISAR +LOZET+APAÛÍ
AMORTISyRL~ YAPÍSÍ SAYESINDE TEK DOKUNUØTA SESSIZCE KAPANAN
DUROPLAST AMORTISyRL~ KLOZET KAPAÛÍ
rlü kloze
amoratigsÀö
kap
t
KC3181 Antibakteriyel
$UROPLAST!MORTISyRL~3ORTI+LOZET+APAÛÍ
KC3081 Antibakteriyel
$UROPLAST-ETAL-ENTEØELI3ORTI+LOZET+APAÛÍ
ANTIBAKTERIYEL YAPÍSÍ SAYESINDE BANYOLARÍNÍZDA HIJYEN SAÛLAYAN
KLOZET KAPAÛÍ
riyel kloz
antibaagkÀte
kap
et
Tekil Çözümler
+LOZET+APAKLARÍ´NÍNTAMAMÍNÍGyRMEKIlINL~TFENSAYFA´YEBAKÍNÍZ
Üa4!+)-,!2
3%2!-Ü+!+3%35!2,!2
IT5020
+ABLOLU4EK"ASMALÍÜl4AKÍM
AS922
3ABUNLUK
IT5030
+ABLOLUaIFT"ASMALÍÜl4AKÍM
AS902
"IDE 3ABUNLUK
Tekil Çözümler
Ül4AKÍMLAR´ÍNTAMAMÍNÍGyRMEKIlINL~TFENSAYFA´EBAKÍNÍZ
3ERAMIK!KSESUARLAR´ÍNTAMAMÍNÍGyRMEKIlINL~TFENSAYFA´EBAKÍNÍZ
4%+Ü,ad:e-,%2MÚNÚMAL LAVABOLAR
XCM3ET~ST~,AVABO
TP080
CM3LAM,AVABO
eR~N AÛÍRLÍÛÍ
,AVABOKG
VERILEN PARlALAR
,AVABO-ONTAJ3ETI
450
500
195
292
eR~N AÛÍRLÍÛÍ
,AVABOKG
100
100
700
130
TP172
800
700
450
3ET~ST~+ALP,AVABO
TP244
ŽCM3ET~ST~,AVABO
eR~N AÛÍRLÍÛÍ
,AVABOKG
450
450
218
eR~N AÛÍRLÍÛÍ
,AVABOKG
140
TP149
* +ÍrMÍzÍ renK seçeneÛi MeVcUttUr
XCM3ET~ST~,AVABO
175
TP140
TP247
ŽCM3ET~ST~,AVABO
eR~N AÛÍRLÍÛÍ
,AVABOKG
390
eR~N AÛÍRLÍÛÍ
,AVABOKG
* +ÍrMÍzÍ Ve siYah renK seçeneKleri MeVcUttUr
490
3ET~ST~0APATYA,AVABO
247
287
TP248
ŽCM3ET~ST~,AVABO
eR~N AÛÍRLÍÛÍ
,AVABOKG
485
170
eR~N AÛÍRLÍÛÍ
,AVABOKG
191
TP175
710
TP260
XCM3ET~ST~+ARE,AVABO
eR~N AÛÍRLÍÛÍ
,AVABOKG
487
227
188
eR~N AÛÍRLÍÛÍ
,AVABOKG
185
ŽCM3ET~ST~,AVABO
165
TP249
140
4%+Ü,ad:e-,%2MÚNÚMAL LAVABOLAR
590
375
455
145
XCM3ET~ST~aÍKMALÍ+ARE,AVABO
TP267
XCM3ET~ST~+ARE,AVABO
187
TP250
eR~N AÛÍRLÍÛÍ
,AVABOKG
440
130
eR~N AÛÍRLÍÛÍ
,AVABOKG
eR~N AÛÍRLÍÛÍ
,AVABOKG
143
185
XCM3ET~ST~$~Z+ARE,AVABO
96
XCM3ET~ST~+ARE,AVABO
495
490
180
TP270
eR~N AÛÍRLÍÛÍ
,AVABOKG
202
188
TP255
140
590
685
495
XCM3ET~ST~+ARE,AVABO
100
150
TP256
NT090
XCM3ET~ST~,AVABO
eR~N AÛÍRLÍÛÍ
,AVABOKG
eR~N AÛÍRLÍÛÍ
,AVABOKG
500
VERILEN PARlALAR
,AVABO-ONTAJ3ETI
900
YE
N
Ú
100
150
CM3ET~ST~,AVABO
120
MN065
eR~N AÛÍRLÍÛÍ
,AVABOKG
645
XCM3ET~ST~,AVABO
eR~N AÛÍRLÍÛÍ
,AVABOKG
500
405
VERILEN PARlALAR
,AVABO-ONTAJ3ETI
NT120
1200
VERILEN PARlALAR
,AVABO-ONTAJ3ETI
4%+Ü,ad:e-,%2ETA*ERLÚ VE DOLAP 5Y5ML5 LAVABOLAR
EP080
145
170
ŽCM3ET~ST~,AVABO
140
158
MN045
70
4%+Ü,ad:e-,%2MÚNÚMAL LAVABOLAR
800
eR~N AÛÍRLÍÛÍ
,AVABOKG
CM%PIC,AVABO
eR~N AÛÍRLÍÛÍ
,AVABOKG
VERILEN PARlALAR
,AVABO-ONTAJ3ETI
500
450
* -~rd~M siYah Ve KÍrMÍzÍ
renK seçeneKleri MeVcUttUr
450
800
CM$OLAP5YUMLU,AVABO
189
130
20
TP185
160
ŽCM3ET~ST~,AVABO
115
MN145
eR~N AÛÍRLÍÛÍ
,AVABOKG
eR~N AÛÍRLÍÛÍ
,AVABOKG
450
450
225
VERILEN PARlALAR
,AVABO-ONTAJ3ETI
850
450
110
40
XCM3ET~ST~,AVABO
137
MN070
eR~N AÛÍRLÍÛÍ
,AVABOKG
TP101
CM$OLAP5YUMLU,AVABO
175
eR~N AÛÍRLÍÛÍ
,AVABOKG
VERILEN PARlALAR
,AVABO-ONTAJ3ETI
445
445
225
VERILEN PARlALAR
-ONTAJ3ETI
ÙABLON
1000
TP120
CM$OLAP5YUMLU,AVABO
162
40
XCM3ET~ST~,AVABO
162
MN170
110
688
eR~N AÛÍRLÍÛÍ
,AVABOKG
eR~N AÛÍRLÍÛÍ
,AVABOKG
VERILEN PARlALAR
445
,AVABO-ONTAJ3ETI
492
185
225
VERILEN PARlALAR
-ONTAJ3ETI
ÙABLON
1200
700
4%+Ü,ad:e-,%2ETA*ERLÚ VE DOLAP 5Y5ML5 LAVABOLAR
DN080
175
140
XCM$OLAP5YUMLU,AVABO
20
S5060
eR~N AÛÍRLÍÛÍ
,AVABOKG
CM$OLAP5YUMLU,AVABO
eR~N AÛÍRLÍÛÍ
,AVABOKG
280
450
380
505
195
VERILEN PARlALAR
,AVABO-ONTAJ3ETI
VERILEN PARlALAR
,AVABO-ONTAJ3ETI
810
600
XCM$OLAP5YUMLU,AVABO
TF155
CM$OLAP5YUMLU$~Z,AVABO
175
20
S5080
eR~N AÛÍRLÍÛÍ
,AVABOKG
VERILEN PARlALAR
,AVABO-ONTAJ3ETI
VERILEN PARlALAR
,AVABO-ONTAJ3ETI
450
eR~N AÛÍRLÍÛÍ
,AVABOKG
XCM$OLAP5YUMLU,AVABO
20
S5100
175
800
TF165
CM$OLAP5YUMLU$~Z,AVABO
eR~N AÛÍRLÍÛÍ
,AVABOKG
VERILEN PARlALAR
,AVABO-ONTAJ3ETI
VERILEN PARlALAR
,AVABO-ONTAJ3ETI
450
eR~N AÛÍRLÍÛÍ
,AVABOKG
1000
140
CM$OLAP5YUMLU,AVABO
eR~N AÛÍRLÍÛÍ
,AVABOKG
CM$OLAP5YUMLU$~Z,AVABO
eR~N AÛÍRLÍÛÍ
,AVABOKG
280
VERILEN PARlALAR
,AVABO-ONTAJ3ETI
195
380
VERILEN PARlALAR
,AVABO-ONTAJ3ETI
TF185
505
DN060
550
600
4%+Ü,ad:e-,%2ETA*ERLÚ VE DOLAP 5Y5ML5 LAVABOLAR
TF065
CM$OLAP5YUMLU$~Z,AVABO
CM$OLAP5YUMLU,AVABO
200
TF200
eR~N AÛÍRLÍÛÍ
,AVABOKG
180
eR~N AÛÍRLÍÛÍ
,AVABOKG
VERILEN PARlALAR
,AVABO-ONTAJ3ETI
465
485
VERILEN PARlALAR
,AVABO-ONTAJ3ETI
949
975
SL065
288
$OLAP~ST~+yØE,AVABO
CM%TAJERLIVE$OLAP5YUMLU,AVABO
188
TP070
eR~N AÛÍRLÍÛÍ
,AVABOKG
eR~N AÛÍRLÍÛÍ
,AVABOKG
180
203
VERILEN PARlALAR
,AVABO-ONTAJ3ETI
505
400
VERILEN PARlALAR
,AVABO-ONTAJ3ETI
629
665
287
286
CM$OLAP5YUMLU,AVABO
210
204
eR~N AÛÍRLÍÛÍ
,AVABOKG
180
535
330
485
406
VERILEN PARlALAR
,AVABO-ONTAJ3ETI
SL080
CM%TAJERLIVE$OLAP5YUMLU,AVABO
eR~N AÛÍRLÍÛÍ
,AVABOKG
203
203
TF100
VERILEN PARlALAR
,AVABO-ONTAJ3ETI
949
980
780
810
TF085
CM$OLAP5YUMLU,AVABO
SL100
CM%TAJERLIVE$OLAP5YUMLU,AVABO
eR~N AÛÍRLÍÛÍ
,AVABOKG
eR~N AÛÍRLÍÛÍ
,AVABOKG
VERILEN PARlALAR
,AVABO-ONTAJ3ETI
VERILEN PARlALAR
,AVABO-ONTAJ3ETI
4%+Ü,ad:e-,%2ETA*ERLÚ VE DOLAP 5Y5ML5 LAVABOLAR
286
CM$OLAP5YUMLU,AVABO
177
ET040
eR~N AÛÍRLÍÛÍ
,AVABOKG
CM%TAJERLIVE$OLAP5YUMLU,AVABO
eR~N AÛÍRLÍÛÍ
,AVABOKG
204
VERILEN PARlALAR
,AVABO-ONTAJ3ETI
500
350
210
VERILEN PARlALAR
,AVABO-ONTAJ3ETI
ET075
705
760
283
CM$OLAP5YUMLU,AVABO
178
ET045
eR~N AÛÍRLÍÛÍ
,AVABOKG
CM%TAJERLIVE$OLAP5YUMLU,AVABO
eR~N AÛÍRLÍÛÍ
,AVABOKG
206
202
VERILEN PARlALAR
,AVABO-ONTAJ3ETI
500
352
VERILEN PARlALAR
,AVABO-ONTAJ3ETI
ET085
815
875
285
CM$OLAP5YUMLU,AVABO
176
ET055
eR~N AÛÍRLÍÛÍ
,AVABOKG
CM%TAJERLIVE$OLAP5YUMLU,AVABO
eR~N AÛÍRLÍÛÍ
,AVABOKG
348
213
204
500
VERILEN PARlALAR
,AVABO-ONTAJ3ETI
ET095
VERILEN PARlALAR
,AVABO-ONTAJ3ETI
895
955
ET065
ET105
CM%TAJERLIVE$OLAP5YUMLU,AVABO
CM%TAJERLIVE$OLAP5YUMLU,AVABO
eR~N AÛÍRLÍÛÍ
,AVABOKG
eR~N AÛÍRLÍÛÍ
,AVABOKG
VERILEN PARlALAR
,AVABO-ONTAJ3ETI
VERILEN PARlALAR
,AVABO-ONTAJ3ETI
CM$OLAP5YUMLU,AVABO
YE
N
Ú
125
DP120
eR~N AÛÍRLÍÛÍ
,AVABOKG
ET110
CM%TAJERLIVE$OLAP5YUMLU,AVABO
eR~N AÛÍRLÍÛÍ
,AVABOKG
525
VERILEN PARlALAR
,AVABO-ONTAJ3ETI
VERILEN PARlALAR
,AVABO-ONTAJ3ETI
1195
4%+Ü,ad:e-,%2TE:GA(ALTI LAVABOLAR
TP730
TP216
XCM4EZGAHALTÍ,AVABO
XCM4EZGAHALTÍ,AVABO
eR~N AÛÍRLÍÛÍ
,AVABOKG
VERILEN PARlALAR
+ESMEÙABLONU4ALIMAT
VERILEN PARlALAR
+ESMEÙABLONU4ALIMAT
155
eR~N AÛÍRLÍÛÍ
,AVABOKG
TP735
TP214
XCM4EZGAHALTÍ,AVABO
eR~N AÛÍRLÍÛÍ
,AVABOKG
100
eR~N AÛÍRLÍÛÍ
,AVABOKG
VERILEN PARlALAR
+ESMEÙABLONU4ALIMAT
360
400
VERILEN PARlALAR
+ESMEÙABLONU4ALIMAT
XCM4EZGAHALTÍ,AVABO
213
360
400
TP211
XCM4EZGAHALTÍ,AVABO
410
VERILEN PARlALAR
+ESMEÙABLONU4ALIMAT
XCM4EZGAHALTÍ,AVABO
eR~N AÛÍRLÍÛÍ
,AVABOKG
96
eR~N AÛÍRLÍÛÍ
,AVABOKG
451
TP205
VERILEN PARlALAR
+ESMEÙABLONU4ALIMAT
525
565
4%+Ü,ad:e-,%2TE:GA(eSTe LAVABOLAR
TP150
135
TP147
4%+Ü,ad:e-,%2OVAL LAVABOLAR
XCM4EZGAH~ST~,AVABO
eR~N AÛÍRLÍÛÍ
,AVABOKG
240
eR~N AÛÍRLÍÛÍ
,AVABOKG
480
VERILEN PARlALAR
+ESMEÙABLONU4ALIMAT
* 0! TaM !YaK Ve 3$ 3$ +OdlU
9arÍM !YaKlar ile 5YUMlUdUr
240
480
280
XCM4EZGAH~ST~,AVABO
180
TP220
TP155
XCM/VAL,AVABO
eR~N AÛÍRLÍÛÍ
,AVABOKG
eR~N AÛÍRLÍÛÍ
,AVABOKG
410
VERILEN PARlALAR
+ESMEÙABLONU4ALIMAT
520
TP225
XCM/VAL,AVABO
* 0! TaM !YaK Ve 3$ 3$
9arÍM !YaKlar ile 5YUMlUdUr
TP145
XCM4EZGAH~ST~,AVABO
eR~N AÛÍRLÍÛÍ
,AVABOKG
XCM/VAL,AVABO
eR~N AÛÍRLÍÛÍ
,AVABOKG
VERILEN PARlALAR
+ESMEÙABLONU4ALIMAT
* 0! TaM !YaK Ve 3$ 3$ +OdlU
9arÍM !YaKlar ile 5YUMlUdUr
TP230
XCM4EZGAH~ST~,AVABO
eR~N AÛÍRLÍÛÍ
,AVABOKG
XCM4EZGAH~ST~,AVABO
128
50
TP025
50
VERILEN PARlALAR
+ESMEÙABLONU4ALIMAT
250
eR~N AÛÍRLÍÛÍ
,AVABOKG
450
4%+Ü,ad:e-,%2OVAL LAVABOLAR
TP030
4%+Ü,ad:e-,%2D5Ù TEKNELERÚ VE EVÚYE
TP895
XCM+yØE$UØ4EKNESI
3IFONHARIl
XCM/VAL,AVABO
eR~N AÛÍRLÍÛÍ
,AVABOKG
eR~N AÛÍRLÍÛÍ
KG
* 3$ 9arÍM !YaK ile 5YUMlUdUr
213
XCM/VAL,AVABO
160
TP135
TP880
XCM+ARE$UØ4EKNESI
3IFONHARIl
eR~N AÛÍRLÍÛÍ
KG
296
135
eR~N AÛÍRLÍÛÍ
,AVABOKG
* 3$ 9arÍM !YaK ile 5YUMlUdUr
TP040
XCM/VAL,AVABO
eR~N AÛÍRLÍÛÍ
,AVABOKG
353
TP750
XCM%VIYE
eR~N AÛÍRLÍÛÍ
KG
4%+Ü,ad:e-,%2ASMA KLO:ETLER
180
180 & 230
R 27
5YUMLU KLOZET KAPAÛÍ
0OLYESTER+APAK
400
243
343
378
550
VERILEN PARlALAR
4AHARETaUBUÛU'IZLI-ONTAJ3ETI-ONTAJ4ALIMATÍ
430
570
430
* "U ~r~n için iKi FarKlÍ BaÛlantÍ aralÍÛÍ MeVcUttUr
* Taharet için sadece gizli BaÛlantÍ YaPÍlaBilir
Yandan BaÛlantÍ YaPÍlaMaz
370
366
!SMA+LOZET
TP324
180
5YUMLU KLOZET KAPAÛÍ
-OON!MORTISyRL~+LOZET+APAÛÍ
-OON-ETAL-ENTEØELI+LOZET+APAÛÍ
!MASRA!MORTISyRL~+LOZET+APAÛÍ
!MASRA-ETAL-ENTEØELI+LOZET+APAÛÍ
242
342
377
R 51
400
!SMA+LOZET
eR~N AÛÍRLÍÛÍ
+LOZETKG
60
42
1
R5
100
212
312
347
eR~N AÛÍRLÍÛÍ
+LOZETKG
400
R 27
R 11
R 27
11
R
!SMA+LOZET
5YUMLU KLOZET KAPAÛÍ
0OLYESTER+APAK
155
155
VERILEN PARlALAR
4AHARETaUBUÛU
+ROM+APLÍ2OZET
BL320
eR~N AÛÍRLÍÛÍ
+LOZETKG
70
1
R5
75
eR~N AÛÍRLÍÛÍ
+LOZETKG
MO320
400
1
R1
!SMA+LOZET
247
347
382
TP322
5YUMLU KLOZET KAPAÛÍ
0OLYESTER+APAK
156
VERILEN PARlALAR
4AHARETaUBUÛU+ROM+APLÍ2OZET
437
420
560
550
155
VERILEN PARlALAR
4AHARETaUBUÛU+ROM+APLÍ2OZET
* "U ~r~n için iKi FarKlÍ BaÛlantÍ aralÍÛÍ MeVcUttUr
360
365
350
TP328
SM320
180 & 234
!SMA+LOZET
R 28
!SMA+LOZET
75
R 52
eR~N AÛÍRLÍÛÍ
+LOZETKG
400
220
320
360
eR~N AÛÍRLÍÛÍ
+LOZETKG
400
R 13
5YUMLU KLOZET KAPAÛÍ
(ISARVE!MASRA+LOZET+APAKLARÍ
5YUMLU KLOZET KAPAÛÍ
3LIM0OLYESTER+APAK3LIM!MORTISyRL~+APAK
160
* "U ~r~n için iKi FarKlÍ BaÛlantÍ aralÍÛÍ MeVcUttUr
VERILEN PARlALAR
'IZLI-ONTAJ3ETI-ONTAJ4ALIMATÍ4AHARETaUBUÛU
564
430
VERILEN PARlALAR
4AHARETaUBUÛU+ROM+APLÍ2OZET
* Taharet için sadece gizli BaÛlantÍ YaPÍlaBilir
Yandan BaÛlantÍ YaPÍlaMaz
357
5YUMLU KLOZET KAPAÛÍ
!MASRAVE(ISAR+LOZET+APAKLARÍ
!SMA+LOZET
eR~N AÛÍRLÍÛÍ
+LOZETKG
5YUMLU KLOZET KAPAÛÍ
3ORTI!MORTISyRL~+LOZET+APAÛÍ
3ORTI-ETAL-ENTEØELI+LOZET+APAÛÍ
3ORTI0OLYESTER+LOZET+APAÛÍ
160
435
500
* -~rd~M siYah Ve KÍrMÍzÍ renK seçeneKleri MeVcUttUr
498
155
425
VERILEN PARlALAR
4AHARETaUBUÛU+ROM+APLÍ2OZET
400
R 27.5
.5
12
R
51
400
347
312
13
213
R
R
R 28
R
eR~N AÛÍRLÍÛÍ
+LOZETKG
SR320
180 & 230
180 & 230
212
312
347
!SMA+LOZET
51
TP325
* "U ~r~n için iKi FarKlÍ BaÛlantÍ aralÍÛÍ MeVcUttUr
VERILEN PARlALAR
4AHARETaUBUÛU+ROM+APLÍ2OZET
*"U ~r~n için iKi FarKlÍ BaÛlantÍ aralÍÛÍ MeVcUttUr
355
355
4%+Ü,ad:e-,%2ASMA KLO:ETLER
350
350
180
180 & 234
!SMA+LOZET
5YUMLU KLOZET KAPAÛÍ
!MASRA!MORTISyRL~+LOZET+APAÛÍ
6ITROYA0OLYESTER+APAK(ISAR+APAK
400
52
49
400
R
325
362
52
13
225
R
R
400
2.5
R1 8
2
R
319
352
400
eR~N AÛÍRLÍÛÍ
+LOZETKG
VERILEN PARlALAR
4AHARETaUBUÛU
+ROM+APLÍ2OZET
430
560
430
157
VERILEN PARlALAR
4AHARETaUBUÛU+ROM+APLÍ2OZET
!SMA+LOZET
5YUMLU KLOZET KAPAÛÍ
300OLYESTER+APAKVEYA3(!MORTISyRL~+LOZET
+APAÛÍ
156
550
eR~N AÛÍRLÍÛÍ
+LOZETKG
SP320
R 28
221
VT320
*"U ~r~n için iKi FarKlÍ BaÛlantÍ aralÍÛÍ MeVcUttUr
350
365
350
185
!SMA+LOZET
180
400
370
65
233
340
400
2.5
R5
35
347
218
315
R
2.5
R5
!SMA+LOZET
eR~N AÛÍRLÍÛÍ
+LOZETKG
5YUMLU KLOZET KAPAÛÍ
aÍNARVE:~MR~T+LOZET+APAKLARÍ
155
VERILEN PARlALAR
4AHARETaUBUÛU
+ROM+APLÍ2OZET
162
425
VERILEN PARlALAR
4AHARETaUBUÛU+ROM+APLÍ2OZET
495
5YUMLU KLOZET KAPAÛÍ
!MASRA!MORTISyRL~+LOZET+APAÛÍ!MASRA-ETAL
-ENTEØELI+LOZET+APAÛÍVE
3ELIN0OLYESTER+APAK
400
eR~N AÛÍRLÍÛÍ
+LOZETKG
TP320
R 13
28
R 13
R 28
435
553
SL320
365
360
60
5YUMLU KLOZET KAPAÛÍ
aÍNAR+APAKVEYA9EDIGyLLER0OLYESTER+APAK
570
160
430
VERILEN PARlALAR
4AHARETaUBUÛU+ROM+APLÍ2OZET
365
400
180 & 234
229
337
374
eR~N AÛÍRLÍÛÍ
+LOZETKG
DR320
350
!SMA+LOZET
400
YG320
!SMA+LOZET
eR~N AÛÍRLÍÛÍ
+LOZETKG
5YUMLU KLOZET KAPAÛÍ
(ISAR!MORTISyRL~+LOZET+APAÛÍ
(ISAR-ETAL-ENTEØELI+LOZET+APAÛÍ!MASRA
!MORTISyRL~+LOZET+APAÛÍ!MASRA-ETAL-ENTEØELI
+LOZET+APAÛÍ
VERILEN PARlALAR
4AHARETaUBUÛU+ROM+APLÍ2OZET
*"U ~r~n için iKi FarKlÍ BaÛlantÍ aralÍÛÍ MeVcUttUr
4%+Ü,ad:e-,%2TEK KLO:ETLER
SL350
350
$UVARA$AYALÍ+LOZET
8
R2
102
345
400
eR~N AÛÍRLÍÛÍ
+LOZETKG
110
180
R 51
400
SM350
5YUMLU KLOZET KAPAÛÍ
3LIM0OLYESTER+APAK
3LIM!MORTISyRL~+APAK
eR~N AÛÍRLÍÛÍ
+LOZETKG
5YUMLU KLOZET KAPAÛÍ
!MASRA!MORTISyRL~+LOZET+APAÛÍ
!MASRA-ETAL-ENTEØELI+LOZET+APAÛÍVE
3ELIN0OLYESTER+APAK
100
VERILEN PARlALAR
aEKTIRME-ONTAJ3ETI
4AHARETaUBUÛU
$UVARA$AYALÍ+LOZET
157
435
550
VERILEN PARlALAR
aEKTIRME-ONTAJ3ETI+yR4APA
4AHARETaUBUÛU3U'IRIØ$IRSEÛI
&LEX(ORTUM
0ISSUGIDERIZEMINDEOLANTESISATLARIlIN
UYGUNDEÛILDIR
360
5YUMLU KLOZET KAPAÛÍ
(ISAR!MORTISyRL~+LOZET+APAÛÍ
(ISAR-ETAL-ENTEØELI+LOZET+APAÛÍ
!MASRA!MORTISyRL~+LOZET+APAÛÍ
!MASRA-ETAL-ENTEØELI+LOZET+APAÛÍ
180
eR~N AÛÍRLÍÛÍ
+LOZETKG
34
5YUMLU KLOZET KAPAÛÍ
0OLYESTER+APAK
110
130
VERILEN PARlALAR
4AHARETaUBUÛUaEKTIRME-ONTAJ3ETI+yR
4APA&LEX(ORTUM3U'IRIØ$IRSEÛI
158
155
553
0ISSUGIDERIZEMINDEOLANTESISATLARIlIN
UYGUNDEÛILDIR
430
437
VERILEN PARlALAR
4AHARETaUBUÛUaEKTIRME-ONTAJ3ETI
+yRTAPA&LEXHORTUM3U'IRIØ$IRSEÛI
$UVARA$AYALÍ+LOZET
390
340
393
350
.5
52
188
R
180
8
R2
590
eR~N AÛÍRLÍÛÍ
+LOZETKG
BL350
350
$UVARA$AYALÍ+LOZET
400
DR350
365
370
5YUMLU KLOZET KAPAÛÍ
!MASRA!MORTISyRL~+LOZET+APAÛÍ
6ITROYA0OLYESTER+APAKVEYA(ISAR+APAK
399
400
105
130
155
5YUMLU KLOZET KAPAÛÍ
:~MR~TVE0OLYESTER+APAK
477
540
436
575
eR~N AÛÍRLÍÛÍ
+LOZETKG
VERILEN PARlALAR
4AHARETaUBUÛU
+LOZET!DAPTyR~
157
432
VERILEN PARlALAR
4AHARETaUBUÛU
aEKTIRME-ONTAJ3ETI&LEX(ORTUM
+yR4APA3U'IRIØ$IRSEÛI
392
105
.5
R 52
!LTTANaÍKÍØLÍ+LOZET
8
R2
135
340
28
345
R
eR~N AÛÍRLÍÛÍ
+LOZETKG
TP300
350
$UVARA$AYALÍ+LOZET
180
VT350
363
357
4%+Ü,ad:e-,%2TEK KLO:ETLER
4%+Ü,ad:e-,%2T5VALET TAÙLARI
TP310
TP595/MEGAaEVRE9ÍKAMALÍXCM4UVALET4AØÍ
585
eR~N AÛÍRLÍÛÍ
+LOZETKG
5YUMLU KLOZET KAPAÛÍ
aÍNAR+APAKVE0OLYESTER+APAK
585
!lÍK+ANALLÍ!RKADANaÍKÍØLÍ+LOZET
TP590/MEGAaEVRE9ÍKAMALÍXCM4UVALET4AØÍ
209
TP330
585
eR~N AÛÍRLÍÛÍ
+LOZETKG
485
TP570aEVRE9ÍKAMALÍXCM4UVALET4AØÍ
!lÍK+ANALLÍ!LTTANaÍKÍØLÍ+LOZET
585
eR~N AÛÍRLÍÛÍ
+LOZETKG
5YUMLU KLOZET KAPAÛÍ
aÍNAR+APAK
0OLYESTER+APAK
VERILEN PARlALAR
4AHARETaUBUÛU
+LOZET!DAPTyR~
208
216
TP340
eR~N AÛÍRLÍÛÍ
4UVALET4AØÍKG
VERILEN PARlALAR
(ELA4AØÍ!DAPTyR~
5YUMLU KLOZET KAPAÛÍ
aÍNAR+APAKVE0OLYESTER+APAK
VERILEN PARlALAR
4AHARETaUBUÛU
eR~N AÛÍRLÍÛÍ
4UVALET4AØÍKG
VERILEN PARlALAR
(ELA4AØÍ!DAPTyR~
210
VERILEN PARlALAR
4AHARETaUBUÛU
+LOZET!DAPTyR~
210
200
!RKADANaÍKÍØLÍ+LOZET
eR~N AÛÍRLÍÛÍ
4UVALET4AØÍKG
VERILEN PARlALAR
(ELA4AØÍ!DAPTyR~
486
4%+Ü,ad:e-,%2PÚS5AR VE ARA BdLMELER
80
345
TP680
40
550
VERILEN PARlALAR
!RA"yLME-ONTAJ3ETI
250
VERILEN PARlALAR
-ONTAJ!SKÍ3ETI
&OTOSEL3ETI
3U$AÛÍTÍM0ARlASÍ
3IFON
450
360
!NKASTRE&OTOSELLI0ISUAR
600
290
600
600
345
400
360
0ISUAR!RA"yLME
eR~N AÛÍRLÍÛÍ
KG
700
eR~N AÛÍRLÍÛÍ
KG
TP640
80
40
!NKASTRE&OTOSELLI0ISUAR
650
TP645
50
60
TP690
50
eR~N AÛÍRLÍÛÍ
KG
700
eR~N AÛÍRLÍÛÍ
KG
0ISUAR!RA"yLME
VERILEN PARlALAR
!RA"yLME-ONTAJ3ETI
250
1045
645
VERILEN PARlALAR
-ONTAJ!SKÍ3ETI
&OTOSEL3ETI
3U$AÛÍTÍM0ARlASÍ
600
600
600
515
650
345
345
3USUZ0ISUAR
MN600
eR~N AÛÍRLÍÛÍ
KG
550
„0RATIKMONTAJ
345
290
360
0ISUAR!RA"yLME
420
100
100
640
eR~N AÛÍRLÍÛÍ
KG
„KEZKULLANÍLABILENKARTUØ
250
VERILEN PARlALAR
-ONTAJ!SKÍ$EMIRI-ONTAJ6IDA3ETI
+EY3ISTEM3ETIMM06#€$IRSEK
MM06#"ORU-ONTAJÙABLONU
+ARTUØ$EÛIØTIRME4ALIMATÍ
S:650
3USUZ0ISUAR+ARTUØU
650
S:600
VERILEN PARlALAR
-ONTAJ3ETI
75
75
600
600
4%+Ü,ad:e-,%2PÚS5AR VE ARA BdLMELER
0ISUAR+ENDINDEN3IFONLU
45
855
VERILEN PARlALAR
0ISUAR#ONTASÍ
0ISUAR-ONTAJ3ETI
350
510
510
215
TP660
0ISUAR!RA"yLME
0ISUAR!RA"yLME
eR~N AÛÍRLÍÛÍ
KG
eR~N AÛÍRLÍÛÍ
KG
VERILEN PARlALAR
-ONTAJ3ETI
VERILEN PARlALAR
-ONTAJ3ETI
0ISUAR+ENDINDEN3IFONLU+APAK5YUMLU
315
eSTTEN3U'IRIØLI0ISUAR
45
eR~N AÛÍRLÍÛÍ
KG
948
350
650
510
510
215
VERILEN PARlALAR
0ISUAR#ONTASÍ
aEKTIRME-ONTAJ3ETI
681
855
1070
533
515
810
567
VERILEN PARlALAR
0ISUAR#ONTASÍ
0ISUAR-ONTAJ3ETI
TP610
35
35
35
eR~N AÛÍRLÍÛÍ
KG
5YUMLU PISUAR KAPAÛÍ
0OLYESTER+APAK
50
50
357
650
TP630
eR~N AÛÍRLÍÛÍ
KG
515
810
567
TP670
eSTTEN3U'IRIØLI0ISUAR
35
35
eR~N AÛÍRLÍÛÍ
KG
VERILEN PARlALAR
0ISUAR#ONTASÍ
0ISUAR-ONTAJ3ETI
TP600
50
357
650
TP630
4%+Ü,ad:e-,%2KLOZET KAPAKLARI
KC3050
Antibakteriyel
$UROPLAST0LASTIK-ENTEØELI'yKlEBEY
+LOZET+APAÛÍ
KC4050
3LIM!MORTISyRL~+LOZET+APAÛÍ
KC3051
Antibakteriyel
$UROPLAST-ETAL-ENTEØELI'yKlEBEY
+LOZET+APAÛÍ
KC3151 Antibakteriyel
$UROPLAST!MORTISyRL~'yKlEBEY+LOZET+APAÛÍ
KC3191
5YUMLU KLOZETLER
3$3$3$
KC3091
Antibakteriyel
$UROPLAST!MORTISyRL~4EFEN+LOZET+APAÛÍ
Antibakteriyel
4EFEN-ETAL-ENTEØELI+LOZET+APAÛÍ
5YUMLU KLOZETLER
3$3$3$
KC4010
Antibakteriyel
$UROPLAST!MORTISyRL~3(+LOZET+APAÛÍ
5YUMLU KLOZET
3$
KC4020
Antibakteriyel
$UROPLAST!MORTISyRL~aÍNAR+LOZET
+APAÛÍ
KC2050 KC2070
0OLYESTER-ETAL-ENTEØELI+LOZET+APAÛÍ
5YUMLU KLOZETLER
+#3ELIN+#+LASIK+#3TAR
+#6ITROYA+#3PARK+#&AVORI
+#7ING+#3(+#3LIM
+#3ORTI+#"ULL+#40
+#40
KC3131
Antibakteriyel
$UROPLAST!MORTISyRL~!MASRA+LOZET+APAÛÍ
* 3iYah Ve KÍrMÍzÍ renK seçeneKleri MeVcUttUr
KC3161
Antibakteriyel
$UROPLAST!MORTISyRL~(ISAR+LOZET+APAÛÍ
KC3000
00+LOZET+APAÛÍ
KC3061
Antibakteriyel
$UROPLAST-ETAL-ENTEØELI(ISAR+LOZET+APAÛÍ
5YUMLU KLOZETLER
$REAM3ELIN6ITROYA&AVORI
KC3071 Antibakteriyel
7ING-ETAL-ENTEØELI+LOZET+APAÛÍ
KC2010 KC2030
KC3171
5YUMLU KLOZETLER
+#0ITTA+#3EDEF+#9EDIGyLLER
+#+ARADENIZ+#-ERCAN
+#aOCUK+#0ISUAR
+#4EK+LOZETLER+#3EDEF$AR
Antibakteriyel
7ING!MORTISyRL~+LOZET+APAÛÍ
0OLYESTER-ETAL-ENTEØELI+LOZET+APAÛÍ
4%+Ü,ad:e-,%2Úa TAKIMLAR
4%+Ü,ad:e-,%2KLOZET KAPAKLARI
KC3010 Antibakteriyel
$UROPLAST0LASTIK-ENTEØELIaÍNAR+LOZET+APAÛÍ
KC3181 Antibakteriyel
$UROPLAST!MORTISyRL~3ORTI+LOZET+APAÛÍ
KC3016
KC3081
Antibakteriyel
$UROPLAST-ETAL-ENTEØELIaÍNAR+LOZET+APAÛÍ
KC3020 Antibakteriyel
$UROPLAST0LASTIK-ENTEØELI:~MR~T+LOZET+APAÛÍ
KC3021
Antibakteriyel
$UROPLAST-ETAL-ENTEØELI:~MR~T+LOZET+APAÛÍ
IT1010
aEKMELIÜl4AKÍM
IT5020
+ABLOLU4EK"ASMALÍÜl4AKÍM
IT1020
IT1022
4EK"ASMALÍÜl4AKÍM
IT5030
+ABLOLUaIFT"ASMALÍÜl4AKÍM
M
aOCUK2EZERVUARaIFT
"ASMALÍÜl4AKÍM
IT1040
4AM"OY2EZERVUARÜl4AKÍMÍ
IT1030
IT1050
9ARÍM"OY2EZERVUARÜl4AKÍMÍ
Antibakteriyel
$UROPLAST-ETAL-ENTEØELI3ORTI+LOZET+APAÛÍ
4EK"ASMALÍÜl4AKÍM0OØETLI
KC3040
Antibakteriyel
$UROPLAST0LASTIK-ENTEØELIaOCUK+LOZET
+APAÛÍ
KC3041
Antibakteriyel
$UROPLAST-ETAL-ENTEØELIaOCUK+LOZET
+APAÛÍ
IT1025
KC3030 Antibakteriyel
$UROPLAST0LASTIK-ENTEØELI!MASRA+LOZET+APAÛÍ
KC3031
Antibakteriyel
$UROPLAST-ETAL-ENTEØELI!MASRA+LOZET+APAÛÍ
* 3iYah Ve KÍrMÍzÍ renK seçeneKleri MeVcUttUr
KC30400F Antibakteriyel
$UROPLAST0LASTIK-ENTEØELI$ESENLIaOCUK
+LOZET+APAÛÍ
KC30410F
Antibakteriyel
$UROPLAST-ETAL-ENTEØELI$ESENLIaOCUK
+LOZET+APAÛÍ
aIFT"ASMALÍÜl4AKÍM
SERAMÚK SAÜLIK GEREaLERÚ KOD SÚSTEMÚ
KATALOG KOD5
X
4%+Ü,ad:e-,%2AKSES5ARLAR
AS921
XCM%TAJER
X
X
X
AS911
XCM%TAJER
XCM%TAJER
AS902
XCM%TAJER
XCM+LASIK%TAJER
aIFTLI!SKÍLÍK
AS912
AS905
+OLLU3ABUNLUK
X
AS925
I. RENK KODLARI
AS936
AS937
AS923
7
KIRMI:I
0
E8TRA KALÚTE
A
KIRMI:I BEYA:IlI
4
5LTRA CLEAN
2
SÚYA(
B
SÚYA( BEYA:IlI
C
MeRDeM
D
MeRDeM BEYA:IlI
III. DELÚK KODLARI
KLO:ETLER
0
"ATARYA$ELIKLI
4AHARET$ELIKLI
1
"ATARYA$ELIKSIZ
2
aIFT"ATARYA$ELIKLI
ASMA KLO:ETLER
RE:ERV5ARLAR
4AHARET$ELIKLIVE
CM"AÛLANTÍ!RALÍKLÍ
.ORMAL
4AHARET$ELIKSIZ
4AHARET$ELIKSIZ
VECM"AÛLANTÍ
!RALÍKLÍ
9ANDAN $ELIKLI
4AHARET$ELIKSIZ
VE4APA$ELIKSIZ
4AHARET$ELIKLIVE
CM"AÛLANTÍ!RALÍKLÍ
$UVARA -ONTAJ $ELIKLI
+AÛÍTLÍK
T5VALET TAÙI
!RKADAN 3U 'IRIØLI
eSTTEN 3U'IRIØLIVE
+APAKSÍZ
eSTTEN 3U 'IRIØLI
$UVARDAN3U'IRIØLIVE
+APAKSÍZ
eSTTEN3U'IRIØLIVE
+APAK5YUMLU
$UVARDAN3U'IRIØLIVE
+APAK5YUMLU
4AHARET$ELIKSIZ
VECM"AÛLANTÍ
!RALÍKLÍ
!NKASTRE&OTOSELLI
4
"ARDAK
"ARDAKLÍK
IV.DEKOR KODLARI
C
$EKORSUZ
3~NGERLIK
PÚS5ARLAR
E
Çiçek
Prizma Gri
"EJ-ERMER
R
V
Y
Gri
Mermer
0
CREAVIT LOGOL5*
N
LOGOS5:
J
0RIZMA"EJ
M
Pembe
Mermer
I
V. LOGO KODLARI
-AVI
Mermer
9EØIL
Mermer
:
!LTÍN
.OKTALÍ
* #reaVit lOgOsU iKili ~r~nlerden
laVaBO aYaK KOMBinasYOnlarÍnda
laVaBOlara KlOzet rezerVUar
KOMBinasYOnlarÍnda rezerVUarlara
UYgUlanÍr
dRNEK 5YG5LAMA
DE,ÚK
DEKOR
LOGO
+OLLU3~NGERLIK
KA,Ú4E
AS903
II. KALÚTE KODLARI
PERGAMON
+AÛÍTLÍK
YG060
.
0
0
0
0
0
9EDIGyLLERCM,AVABO
"EYAZ%XTRA+ALITE"ATARYA$ELIKLI$EKORSUZ#REAVIT,OGOLU
9'
YG060
.
0
0
1
0
0
9EDIGyLLERCM,AVABO
"EYAZ%XTRA+ALITE"ATARYA$ELIKSIZ$EKORSUZ#REAVIT,OGOLU
9'
YG300
.
0
0
0
0
0
9EDIGyLLER!LTTANaÍKÍØLÍ+LOZET
"EYAZ%XTRA+ALITE4AHARET$ELIKLI$EKORSUZ#REAVIT,OGOLU
9'
0
9EDIGyLLER!RKADANaÍKÍØLÍ+LOZET
0ERGAMON%XTRA+ALITE4AHARET$ELIKSIZaIlEK"ORD~RL~#REAVIT,OGOLU
9'#
YG310
X
RENK
3ABUNLUK
X
BEYA:
ANA KOD
AS922
X
1
+ROKODIL
aIFTLI!SKÍLÍK
X
0
K
AS934
LOGO
DETAY KOD AaIKLAMALARI IIIIIIIVV 0
AS914
DEKOR
DETAY KOD
3
AS941
DELÚK
"IDE3ABUNLUK
LAVABOLAR
AS931
KALÚTE
ANA KOD
I. RENK KODLARI
AS901
.
X
RENK
.
3
0
1
C
ÜRÜN 4AN)-)
ÜRÜN 4AN)-L) KOD
GÖMME REZERVUARLAR
Gömme Rezervuarlar
Fark yaratan
detaylar...
146
147
UFO
GP1001.00
"EYAZ+UMANDA0ANELI
GP1001.01
"EYAZ+ÍRMÍZÍ+UMANDA0ANELI
Gömme Rezervuarlar
148
149
UFO
GP1002.01
-AT3IYAH"OYALÍ+UMANDA0ANELI
GP1002.02
0ARLAK3IYAH"OYALÍ+UMANDA0ANELI
GP1001.02
"EYAZ3IYAH+UMANDA0ANELI
GP1003.00
-AT+ROM+APLAMA+UMANDA0ANELI
GP1002.00
GP1004.00
-AT'RI"OYALÍ+UMANDA0ANELI
0ARLAK+ROM+APLAMA+UMANDA0ANELI
Gömme Rezervuarlar
150
151
$2/0
GP2001.00
"EYAZ+UMANDA0ANELI
GP2002.00
-AT'RI"OYALÍ+UMANDA0ANELI
Gömme Rezervuarlar
152
153
$2/0
GP2002.01
GP2002.02
-AT3IYAH"OYALÍ+UMANDA0ANELI
GP2003.00
-AT+ROM+APLAMA+UMANDA0ANELI
0ARLAK3IYAH"OYALÍ+UMANDA0ANELI
GP2004.00
0ARLAK+ROM+APLAMA+UMANDA0ANELI
Gömme Rezervuarlar
154
155
ORE
GP3001.00
"EYAZ+UMANDA0ANELI
GP3002.00
-AT'RI"OYALÍ+UMANDA0ANELI
Gömme Rezervuarlar
156
157
ORE
GP3002.01
GP3002.02
-AT3IYAH"OYALÍ+UMANDA0ANELI
GP3003.00
-AT+ROM+APLAMA+UMANDA0ANELI
0ARLAK3IYAH"OYALÍ+UMANDA0ANELI
GP3004.00
0ARLAK+ROM+APLAMA+UMANDA0ANELI
Gömme Rezervuarlar
158
159
DESIGN
GP4001.00 "EYAZ+UMANDA0ANELI-ETAL
CREAVIT BANYONUZUN DA BIR KIØILIÛI OLDUÛUNA INANÍYOR VE
KUMANDA PANELININ TASARÍMÍNÍ SIZE BÍRAKÍYOR. STIL SAHIBI
BANYOLARÍ DESIGN SERISI GyMME REZERVUARLARÍYLA TAMAMLÍYOR.
el
kisiye ödza paneli...
n
a
m
ku
GP4002.00 3IYAH+UMANDA0ANELI-ETAL
Gömme Rezervuarlar
160
161
DESIGN
GP4003.00
+ÍRMÍZÍ+UMANDA0ANELI-ETAL
GP4004.00
-ETAL0ASLANMAZ+UMANDA0ANELI
GP4005.00
-AVI+UMANDA0ANELI-ETAL
GP4008.00
!LTÍN2ENGI+UMANDA0ANELI-ETAL
Gömme Rezervuarlar
162
163
DESIGN
GP4009.01
GP4009.02
GP4009.03
GP4009.04
dZEL5YGULAMALÍ+UMANDA0ANELI-ETAL
dZEL5YGULAMALÍ+UMANDA0ANELI-ETAL
dZEL5YGULAMALÍ+UMANDA0ANELI-ETAL
dZEL5YGULAMALÍ+UMANDA0ANELI-ETAL
Gömme Rezervuarlar
164
165
DESIGN
GP4009.05
GP4009.07
GP4009.10
GP4009.12
GP4009.08
GP4009.09
GP4009.14
GP4009.15
dZEL5YGULAMALÍ+UMANDA0ANELI-ETAL
dZEL5YGULAMALÍ+UMANDA0ANELI-ETAL
dZEL5YGULAMALÍ+UMANDA0ANELI-ETAL
dZEL5YGULAMALÍ+UMANDA0ANELI-ETAL
dZEL5YGULAMALÍ+UMANDA0ANELI-ETAL
dZEL5YGULAMALÍ+UMANDA0ANELI-ETAL
dZEL5YGULAMALÍ+UMANDA0ANELI-ETAL
dZEL5YGULAMALÍ+UMANDA0ANELI-ETAL
Gömme Rezervuarlar
166
167
DESIGN
GP4009.16
GP4009.17
GP4009.20
GP4009.21
GP4009.18
GP4009.19
GP4009.22
GP4009.23
dZEL5YGULAMALÍ+UMANDA0ANELI-ETAL
dZEL5YGULAMALÍ+UMANDA0ANELI-ETAL
dZEL5YGULAMALÍ+UMANDA0ANELI-ETAL
dZEL5YGULAMALÍ+UMANDA0ANELI-ETAL
dZEL5YGULAMALÍ+UMANDA0ANELI-ETAL
dZEL5YGULAMALÍ+UMANDA0ANELI-ETAL
dZEL5YGULAMALÍ+UMANDA0ANELI-ETAL
dZEL5YGULAMALÍ+UMANDA0ANELI-ETAL
Gömme Rezervuarlar
168
169
DESIGN
GP4009.26
dZEL5YGULAMALÍ+UMANDA0ANELI-ETAL
GP4009.27
dZEL5YGULAMALÍ+UMANDA0ANELI-ETAL
GP4009.28
dZEL5YGULAMALÍ+UMANDA0ANELI-ETAL
GP4009.29
dZEL5YGULAMALÍ+UMANDA0ANELI-ETAL
GP4009.30
dZEL5YGULAMALÍ+UMANDA0ANELI-ETAL
Gömme Rezervuarlar
170
171
GR5001
!SMA+LOZET5YUMLU-ETAL!YAKLÍ
- 3 - 6 lt. Gövde
GR5002
!SMA+LOZET5YUMLU-ETAL!YAKSÍZ
- 3 - 6 lt. Gövde
GR5006
4UVALET4AØÍ5YUMLU
- 3 - 6 lt. Gövde
GR5007
$UVARA4AM$AYALÍ+LOZET5YUMLU
- 3 - 6 lt. Gövde
Gömme Rezervuarlar
172
'yMME2EZERVUARLARÍNTEKNIKDETAYLARÍNÍGyRMEKIlINL~TFENSAYFA´YABAKÍNÍZ
173
GR5008
4EKVEaOCUK+LOZET5YUMLU
- 3 - 6 lt. Gövde
GR5003
!SMA+LOZETLERÜlIN$UVARdN~
!LlÍPAN5YGULAMALÍ3ET
(ÍZLÍ-ONTAJLT'yVDE
GR5004
!SMA+LOZETLERÜlIN!LlÍPAN$UVARLARÜlI
5YGULAMALÍ3ET
- 3 - 6 lt. Gövde
GR5005
!SMA+LOZETLERÜlIN!LlÍPAN$UVARLARÜlI
3ÍRT3ÍRTA5YGULAMALÍ3ET
(ÍZLÍ-ONTAJLT'yVDE
Gömme Rezervuarlar
174
'yMME2EZERVUARLARÍNTEKNIKDETAYLARÍNÍGyRMEKIlINL~TFENSAYFA´YEBAKÍNÍZ
175
GÖMME REZERVUARLAR
GR5001
!SMA+LOZETIlIN-ETAL!YAKLÍ
3 - 6 lt. Gövde
GR5008
4EKVEaOCUK+LOZETIIlIN
3 - 6 lt. Gövde
HY~KSEKLIÛIBITMIØZEMINDENSAPLAMA
EKSENINIIFADEETMEKTEDIRVEORTALAMA
OLARAKMM´DIR!NCAKKESINyLl~
KULLANÍLACAKKLOZETINSAPLAMAEKSENININ
yLl~S~NEGyREAYARLANMALÍDÍR
GR5002
!SMA+LOZETIlIN-ETAL!YAKSÍZ
3 - 6 lt. Gövde
GR5003
!SMA+LOZETLERÜlIN$UVARdN~
!LlÍPAN5YGULAMALÍ3ET
(ÍZLÍ-ONTAJLT'yVDE
HY~KSEKLIÛIBITMIØZEMINDENSAPLAMA
EKSENINIIFADEETMEKTEDIRVEORTALAMA
OLARAKMM´DIR!NCAKKESINyLl~
KULLANÍLACAKKLOZETINSAPLAMAEKSENININ
yLl~S~NEGyREAYARLANMALÍDÍR
GR5006
4UVALET4AØÍIlINLT'yVDE
GR5004
!SMA+LOZETLERÜlIN!LlÍPAN$UVARLARÜlI
5YGULAMALÍ3ET
- 3 - 6 lt. Gövde
HY~KSEKLIÛIBITMIØZEMINDENSAPLAMAEKSENINI
IFADEETMEKTEDIRVEORTALAMAOLARAKMM´DIR
!NCAKKESINyLl~KULLANÍLACAKKLOZETINSAPLAMA
EKSENININyLl~S~NEGyREAYARLANMALÍDÍR
GR5007
$UVARA$AYALÍ+LOZETIlIN
3 - 6 lt. Gövde
GR5005
!SMA+LOZETLERÜlIN!LlÍPAN$UVARLARÜlI
3ÍRT3ÍRTA5YGULAMALÍ3ET
(ÍZLÍ-ONTAJLT'yVDE
HY~KSEKLIÛIBITMIØZEMINDENSAPLAMAEKSENINI
IFADEETMEKTEDIRVEORTALAMAOLARAKMM´DIR
!NCAKKESINyLl~KULLANÍLACAKKLOZETINSAPLAMA
EKSENININyLl~S~NEGyREAYARLANMALÍDÍR
176
177
BANYO MOBÚLYALARI
"ANYO-OBILYALARÍ
4ASARÍMÍN
büyülü
D~NYASͨ
178
179
-!3+
-!3+4AKÍM
-!3+"OY$OLABÍ
MK3100 -ASK4AKÍM
MK0100-ASKCM!LT-OD~LXXMM
MK4001-ASK,ED!YNA%TAJERXXMM
MK2150 -ASKCM"OY$OLABÍXXMM
SU100 5YUMLU,AVABO
GÖVDE +AYÍN
KAPAK Parlak Siyah
Parlak Beyaz Lake
Ayna üzerinde dokunmatik
/('D\GÏQODWPD
"ANYO-OBILYALARÍ
180
181
,).%
,).%4AKÍM
,).%4AKÍM
LN3120 ,INE4AKÍM
LN0120 ,INECM!LT-OD~LXXMM
LN1120 ,INECMeST-OD~LXXMM
LN3090 Line 90 4AKÍM
LN0090 ,INECM!LT-OD~LXXMM
LN1090 ,INECMeST-OD~LXXMM
LN2090 ,INECM!YNALÍ"OY$OLABÍXXMM
LN2090.01 ,INECM"OY$OLABÍXXMM
NT1200C NT900C 5YUMLU,AVABO
GÖVDE Lake Beyaz
,).%"OY$OLABÍ
KAPAK Coco
Orta kaPak alÍLdÍÛÍnda aktiF HaLe GeLen
/('D\GÏQODWPD
"ANYO-OBILYALARÍ
GLOSS
',/334AKÍM
',/334AKÍM
GS3100 'LOSS4AKÍM
GS0100 'LOSSCM!LT-OD~LXXMM
GS1100 'LOSSCMeST-OD~LXXMM
GS3080 'LOSSCM4AKÍM
GS0080 'LOSSCM!LT-OD~LXXMM
GS1080 'LOSSCMeST-OD~LXXMM
GS2130 'LOSSCM"OY$OLABÍXXMM
SU100 5YUMLU,AVABO
GÖVDE Beyaz
',/33"OY$OLABÍ
KAPAK Parlak Siyah Lake
(arakete duyarLÍ
/('D\GÏQODWPD
"ANYO-OBILYALARÍ
%0)#
%0)#4AKÍM
%0)#"OY$OLABÍ
EP3080 %PIC4AKÍM
EP0080 %PICCM!LT-OD~LXXMM
EP1080 %PICCMeST,ED!YNAXXMM
EP2130 %PICCM"OY$OLABÍXXMM
EP080 5YUMLU,AVABO
GÖVDE Beyaz
KAPAK Parlak Belly
Ayna üzerinde dokunmatik
/('D\GÏQODWPD
"ANYO-OBILYALARÍ
187
#2%!#2%!-4AKÍM
CR3100 #REAM4AKÍM
CR0100 #REAMCM!LT-OD~LXXMM
CR1100 #REAMCM,ED´LIeST-OD~L3AÛXXMM
CR1100 #REAMCMeST-OD~L!YNASÍZ!lÍK2AFLÍXXMM
CR2090 #REAMCM"OY$OLABÍXXMM
TP255 5YUMLU,AVABO
GÖVDE !lÍK#EVIZ
#2%!-"OY$OLABÍ
KAPAK Beyaz Parlak Lake
ÚPLi anaHtar iLe aktiF HaLe GeLen
/('D\GÏQODWPD
"ANYO-OBILYALARÍ
188
189
(!2%
(!2%4AKÍM
(R3100 (ARE4AKÍM
(R0100 (ARECM!LT-OD~LXXMM
(R4001 (ARECM,ED´LIeST-OD~LXXMM %TAJERLI
(R2090 (ARECM"OY$OLABÍXXMM
TP730 XMM(ILTON'RANIT5YUMLU,AVABO
GÖVDE !FROMOZYA
(!2%"OY$OLABÍ
dLl~
KAPAK Beyaz
Ayna üzerinde dokunmatik
/('D\GÏQODWPD
"ANYO-OBILYALARÍ
190
191
.%3(
.%3(4AKÍM
NE3100 .ESH4AKÍM
NE0100 .ESHCM!LT-OD~LXXMM
NE1100 .ESHCMeST-OD~LXXMM
NE2130 .ESHCM"OY$OLABÍXXMM
SU100 5YUMLU,AVABO
GÖVDE !lÍK#EVIZ
.%3("OY$OLABÍ
KAPAK !lÍK#EVIZ
AynanÍn SaÛ Ve SoL kenarLarÍnda
dokunmatik /('VLVWHP Ve orta
kaPak alÍLdÍÛÍnda aktiF HaLe GeLen
/('VSRW
"ANYO-OBILYALARÍ
6%24)
6%24)4AKÍM
6%24)"OY$OLABÍ
VE3080 6ERTI4AKÍM
VE0080 6ERTICM!LT-OD~LXXMM
VE1080 6ERTICMeST-OD~LXXMM
VE2130 6ERTICM"OY$OLABÍXXMM
SU080 5YUMLU,AVABO
GÖVDE !lÍK#EVIZ
KAPAK !lÍK#EVIZ
SaÛ kaPak alÍLdÍÛÍnda aktiF HaLe
GeLen /('D\GÏQODWPD
"ANYO-OBILYALARÍ
,!44%
,!44%4AKÍM
LT3100 ,ATTE4AKÍM
LT0100.01 ,ATTECM!LT-OD~LXXMM
LT4001.01 ,ATTECM,ED´LI!YNA XXMM
LT2120.01 ,ATTECM3AÛ"OY$OLAPXXMM
LT2120.02 ,ATTECM3OL"OY$OLAPXXMM
TP101 5YUMLU,AVABO
GÖVDE ÜPEK-AT:EYTIN
,!44%"OY$OLABÍ
KAPAK Beyaz Lake
ÚPLi anaHtar iLe aktiF HaLe GeLen
/('D\GÏQODWPD
"ANYO-OBILYALARÍ
197
&2)$!
&2)$!4AKÍM
FR3120 &RIDA4AKÍM
FR3120.01 &RIDACM!LT-OD~LXXMM
FR0060.01 &RIDACMeST-OD~LXXMM
FR4001.01 &RIDACM,ED´LI!YNAXXMM
FR1120.01 &RIDACMeST9AN-OD~LXXMM
FR2150 &RIDACM"OY$OLABÍXXMM
TP120 5YUMLU,AVABO
GÖVDE Gri Lake
&2)$!"OY$OLABÍ
KAPAK Beyaz Lake
Bordo Lake
Gri Lake
Ayna üzerinde dokunmatik
/('D\GÏQODWPD
"ANYO-OBILYALARÍ
198
199
3%,%#4
3%,%#44AKÍM
3%,%#44AKÍM
SC3100 3ELECT4AKÍM
SC0100 3ELECTCM!LT-OD~LXXMM
SC1100 3ELECTCMeST-OD~LXXMM
SC3080 3ELECT4AKÍM
SC00803ELECTCM!LT-OD~LXXMM
SC10803ELECTCMeST-OD~LXXMM
SC3060 3ELECT4AKÍM
SC00603ELECTCM!LT-OD~LXXMM
SC10603ELECTCMeST-OD~LXXMM
SC2160 3ELECTCM"OY$OLABÍXXMM
SU100SU080SU060 5YUMLU,AVABO
GÖVDE Beyaz
3%,%#44AKÍM
3%,%#4"OY$OLABÍ
KAPAK Beyaz
Parlak Siyah
Gri Lake
'yVDEPARLAKBEYAZ-$&,AMMALZEMEDEN~RETILMIØTIR
KAPAKLARTERMOPLASTIKMALZEMEILEKAPLÍDÍR
"ANYO-OBILYALARÍ
3/,)$
3/,)$4AKÍM
SL3080 3OLID4AKÍM
SL0080 3OLIDCM!LT-OD~LXXMM
SL1080 3OLIDCMeST-OD~LXXMM
SL2100 3OLID"OY$OLABÍXXMM
SU080 5YUMLU,AVABO
GÖVDE Beyaz
3/,)$"OY$OLABÍ
KAPAK Beyaz
-~RD~M
!FROMOZYA
"ANYO-OBILYALARÍ
7//$9
7//$94AKÍM
WD3080 7OODY4AKÍM
WD0080 7OODYCM!LT-OD~LXXMM
WD1080 7OODYCMeST-OD~LXXMM
WD4001 7OODYCM!YNAXXMM
SU080 5YUMLU,AVABO
GÖVDE +AYÍN$OÛAL+APLAMA#ILALÍ
KAPAK +AYÍN$OÛAL+APLAMA#ILALÍ
"ANYO-OBILYALARÍ
3-!24
3-!244AKÍM
3-!244AKÍM
SR3100 3MART4AKÍM
SR0100 3MARTCM!LT-OD~LXXMM
SR1100 3MARTCMeST-OD~LXXMM
SR3100 3MART4AKÍM
SR00803MARTCM!LT-OD~LXXMM
SR10803MARTCMeST-OD~LXXMM
SR3100 3MART4AKÍM
SR00603MARTCM!LT-OD~LXXMM
SR10603MARTCMeST-OD~LXXMM
SR2160 3MARTCM"OY$OLABÍXXMM
SU100SU080SU060 5YUMLU,AVABO
GÖVDE Beyaz
3-!244AKÍM
3-!24"OY$OLABÍ
KAPAK Beyaz
Parlak Siyah
Gri Lake
'yVDEPARLAKBEYAZ-$&,AMMALZEMEDEN~RETILMIØTIR
KAPAKLARTERMOPLASTIKMALZEMEILEKAPLÍDÍR
"ANYO-OBILYALARÍ
-!24)
-!24)4AKÍM
MR3120 -ARTÍ4AKÍM
MR0120.01 -ARTÍCM,AVABO-OD~L~XXMM
MR1120.01 -ARTÍCMeST-OD~LXXMM
JC1200 C #REAVIT%XCLUSIVE5YUMLU,AVABO
GÖVDE !BANOZ
+APLAMA
KAPAK Beyaz Lake
"ANYO-OBILYALARÍ
0)!./
0)!./4AKÍM
PI3100 0IANO4AKÍM
PI0100.01 0IANOCM,AVABO-OD~L~XXMM
PI1100.010IANOCMeST-OD~L!YNA2AFXXMM
PI1060.010IANO,ED!YNACMXMM
PI2180.01 0IANOCM"OY$OLABÍXXMM
TP730 XMM(ILTON'RANIT5YUMLU,AVABO
GÖVDE !FROMOZYA
0)!./"OY$OLABÍ
KAPAK Siyah Lake
"ANYO-OBILYALARÍ
3(%%
3(%%4AKÍM
GÖVDE Beyaz
KAPAK Beyaz
3(%%"OY$OLABÍ
1590
SE3100 3HEE4AKÍM
SE0100.01 3HEECM,AVABO-OD~L~XXMM
SE1100.01 3HEECMeST-OD~LXXMM
SE2160.01 3HEECM"OY$OLABÍXXMM
TP255 TP256 5YUMLU,AVABO
TEZGAH !FROMOZYA
200
+ÍRMÍZÍ,AKE
250
250
"ANYO-OBILYALARÍ
&).%
&).%4AKÍM
&).%"OY$OLABÍ
1800
FN3100&INE4AKÍM
FN0100.01 &INECM,AVABO-OD~L~XXMM
FN1100.01 &INECMeST-OD~LXXMM
FN2180.01 &INECM"OY$OLABÍXXMM
DN080 5YUMLU,AVABO
GÖVDE "EYAZ%RIK
KAPAK "EYAZ%RIK
Marsala Oak
200
Marsala Oak
250
250
"ANYO-OBILYALARÍ
.)#%
.)#%4AKÍM
GÖVDE "EYAZ%RIK
KAPAK "EYAZ%RIK
#EVIZ
235
#EVIZ
.)#%"OY$OLABÍ
1800
NC3085 .ICE4AKÍM
NC0085.01 .ICECM,AVABO-OD~L~XXMM
NC1085.01 .ICECMeST-OD~L!YNA2AFXXMM
NC2180.01 .ICECM"OY$OLABÍXXMM
TF185 5YUMLU,AVABO
250
250
"ANYO-OBILYALARÍ
-!33
-!334AKÍM
MS3050 -ASS4AKÍM
MS0050.02 -ASSCM!SMA,AVABO-OD~L~XXMM
MS4001.01-ASSCM!YNAXMM
MS4120.01 -ASSCM9AN$OLAPXXMM
TP255TP256 5YUMLU,AVABO
GÖVDE Parlak Belly
-!33"OY$OLABÍ
KAPAK Siyah
"ANYO-OBILYALARÍ
6%2!
6%2!4AKÍM
6%2!4AKÍM
VR3120 6ERA4AKÍM
VR0120.01 6ERACM,AVABO-OD~L~XXMM
VR4001.016ERACM!YNAXMM
VR30906ERA4AKÍM
VR0090.016ERACM,AVABO-OD~L~XXMM
VR4001.026ERACM!YNAXMM
VR2190.01 6ERA"OY$OLABÍXXMM
RS1200CRS900C #REAVIT%XCLUSIVE5YUMLU,AVABO
GÖVDE 9EØIL,AKE
6%2!"OY$OLABÍ
KAPAK 9EØIL,AKE
#APPUCINO,AKE
#APPUCINO,AKE
Beyaz Lake
Beyaz Lake
"ANYO-OBILYALARÍ
SOHO
3/(/4AKÍM
SH3120 3OHO4AKÍM
SH0120.013OHOCM,AVABO-OD~L~XXMM
SH1120.01 3OHOCMeST-OD~LXXMM)
SH3090 3OHO4AKÍM
SH0090.01 3OHOCM,AVABO-OD~L~XXMM
SH1090.02 3OHOCMeST-OD~LXXMM
SH2190.01 3OHO"OY$OLOBÍXXMM
TP730 X(ILTON'RANIT 5YUMLU,AVABO
RS090C #REAVIT%XCLUSIVE5YUMLU,AVABO
GÖVDE #APPUCINO,AKE
Beyaz Lake
3/(/4AKÍMaIFT+APAK
3/(/"OY$OLABÍ
KAPAK #APPUCINO,AKE
Beyaz Lake
"ANYO-OBILYALARÍ
9!+!-/:
9!+!-/:4AKÍM
YM3085 9AKAMOZ!SMA4AKÍM
YM0085 9AKAMOZCM,AVABO-OD~L~XXMM
YM4001 9AKAMOZCM!YNAXXMM
YM3065 9AKAMOZ4AKÍM
YM0065 9AKAMOZCM,AVABO-OD~L~XXMM
YM4002 9AKAMOZCM!YNAXXMM
YM2145 9AKAMOZCM!SMA"OY$OLABÍXXMM
TF085TF065 5YUMLU,AVABO
GÖVDE Beyaz
9!+!-/:"OY$OLABÍ
KAPAK !BANOZ
"ANYO-OBILYALARÍ
34!2
34!24AKÍM
34!24AKÍM
34!24AKÍM
SA3100 3TAR4AKÍM
SA0100 3TARCM,AVABO-OD~L~XXMM
SA1100 3TARCMeST-OD~LXXMM
SA3085 3TAR4AKÍM
SA0085 3TARCM,AVABO-OD~L~XXMM
SA1085 3TARCMeST-OD~LXXMM
SA3065 3TAR4AKÍM
SA0065 3TARCM,AVABO-OD~L~XXMM
SA1065 3TARCMeST-OD~LXXMM
SA3055 3TAR4AKÍM
SA0055 3TARCM,AVABO-OD~L~XXMM
SA1055 3TARCMeST-OD~LXXMM
SA2190 3TARCM"OY$OLABÍXXMM
TF200TF185TF165TF155 5YUMLU,AVABO
GÖVDE Beyaz
KAPAK Beyaz
+ÍRMÍZÍ
34!24AKÍM
34!2"OY$OLABÍ
!FROMOZYA
-~RD~M
Siyah
"ANYO-OBILYALARÍ
%,-!3
EM3045 %LMAS4AKÍM
EM0045.01%LMASCM!LT-OD~LXXMM
EM1045.01%LMASCMeST-OD~LXXMM
TP025 5YUMLU,AVABO
GÖVDE Beyaz
KAPAK Parlak Belly
Beyaz
+ÍRMÍZÍ
Siyah
%,-!34AKÍM
-~RD~M
!KlAAÛAl
!BANOZ
"EYAZ%RIK
"ANYO-OBILYALARÍ
'd+a%"%9
'd+a%"%94AKÍM
'd+a%"%94AKÍM
GB3100 'yKlEBEY4AKÍM
GB0100 'yKlEBEYCM!LT-OD~LXXMM
GB1100 'yKlEBEYCMaIFT+APAKLÍeST-OD~LXXMM
GB3085 'yKlEBEY4AKÍM
GB0085 'yKlEBEYCM!LT-OD~LXXMM
GB1185 'yKlEBEYCMaIFT+APAKLÍeST-OD~LXXMM
GB 2190 'yKlEBEYCM$~Z+APAKLÍ"OY$OLABÍXXMM
TF100-TF085 5YUMLU,AVABO
GÖVDE Beyaz
'd+a%"%9"OY$OLABÍ
KAPAK Beyaz
Siyah
Parlak Belly
"ANYO-OBILYALARÍ
!,4).
!,4).4AKÍM
!,4).4AKÍM
AL3105 !LTÍN4AKÍM
AL0105 !LTÍNCMaEKMECELI!LT-OD~LXXMM
AL1105 !LTÍNCM$~Z+APAKLÍeST-OD~LXXMM
AL3095 !LTÍN4AKÍM
AL0095 !LTÍNCMaEKMECELI!LT-OD~LXXMM
AL1195 !LTÍNCM$~Z+APAKLÍeST-OD~LXXMM
AL3075 !LTÍN4AKÍM
AL0075 !LTÍNCMaEKMECELI!LT-OD~LXXMM
AL1175 !LTÍNCM$~Z+APAKLÍeST-OD~LXXMM
AL2190 !LTÍNCM$~Z+APAKLÍ"OY$OLABÍXXMM
ET105-ET095-ET075 5YUMLU,AVABO
GÖVDE Beyaz
!,4).4AKÍM
!,4)."OY$OLABÍ
KAPAK Beyaz
Siyah
Parlak Belly
"ANYO-OBILYALARÍ
Creavit Exclusive
234
Creavit EXCLUSIVE
Seçkin
ve özel
TASARÍMLAR
235
$Ü,!
DI900R
Exclusive Dila
CM3AÛ,AVABO
DI1200C
Exclusive Dila
CM-ERKEZ,AVABO
Creavit Exclusive
$ILASERISININT~M~R~NLERINIVETEKNIKDETAYLARÍNÍGyRMEKIlINL~TFENSAYFA´YABAKÍNÍZ
237
%,)!
*!#+,).%
JC1200C
Exclusive Jackline
CM-ERKEZ,AVABO
EL930C Exclusive Elia
CM-ERKEZ,AVABO
SÍra dÍØÍ taSarÍmÍyLa dikkat leken
Banyo moBiLyaLarÍnÍza koLayLÍkLa uyum
SaÛLayan JaCkLine LavaBo¨
Creavit Exclusive
238
%LIASERISININT~M~R~NLERINIVETEKNIKDETAYLARÍNÍGyRMEKIlINL~TFENSAYFA´YABAKÍNÍZ
*ACKLINESERISININT~M~R~NLERINIVETEKNIKDETAYLARÍNÍGyRMEKIlINL~TFENSAYFA´YEBAKÍNÍZ
239
,).$!
.)#+9
LI1400D
%XCLUSIVE,INDA
CMÜKILI,AVABO
NC1200C
%XCLUSIVE.ICKY
CM-ERKEZ,AVABO
LI1200D
NC1200D
%XCLUSIVE.ICKY
CMÜKILI,AVABO
%XCLUSIVE,INDA
CMÜKILI,AVABO
Creavit Exclusive
240
,INDASERISININT~M~R~NLERINIVETEKNIKDETAYLARÍNÍGyRMEKIlINL~TFENSAYFA´EBAKÍNÍZ
.ICKYSERISININT~M~R~NLERINIVETEKNIKDETAYLARÍNÍGyRMEKIlINL~TFENSAYFA´ABAKÍNÍZ
241
2/3%,).%
RS1200C
%XCLUSIVE2OSELINE
CM-ERKEZ,AVABO
RS1200D
%XCLUSIVE2OSELINE
CMÜKILI,AVABO
³´Hayat tek kiØiLik deÛiL lok kiØiLikÞ´´ diyen
Creavit´ten kaLaBaLÍk dünyaLara uyum SaÛLayan
ikiLi LavaBo taSarÍmÍ...
ikili lava
bo...
Creavit Exclusive
242
2OSELINESERISININT~M~R~NLERINIVETEKNIKDETAYLARÍNÍGyRMEKIlINL~TFENSAYFA´YEBAKÍNÍZ
243
.!4!,)%
NT1200C
NT900C
%XCLUSIVE.ATALIE
CM-ERKEZ,AVABO
%XCLUSIVE.ATALIE CM-ERKEZ,AVABO
Creavit Exclusive
244
.ATALIESERISININT~M~R~NLERINIVETEKNIKDETAYLARÍNÍGyRMEKIlINL~TFENSAYFA´EBAKÍNÍZ
245
#REAVIT%8#,53)6%DILA
#REAVIT%8#,53)6%JACKLINE
DI900R
%XCLUSIVE$ILACM3AÛ,AVABO
JC1200C
%XCLUSIVE*ACKLINECM-ERKEZ,AVABO
DI200C
%XCLUSIVE$ILACM-ERKEZ,AVABO
JC1200D
%XCLUSIVE*ACKLINECMÜKILI,AVABO
DI1200D
%XCLUSIVE$ILACMÜKILI,AVABO
JC900C
%XCLUSIVE*ACKLINECM-ERKEZ,AVABO
#REAVIT%8#,53)6%ELIA
EL930C
%XCLUSIVE%LIACM-ERKEZ,AVABO
247
#REAVIT%8#,53)6%LINDA
LI1400D
%XCLUSIVE,INDACMÜKILI,AVABO
NC1200C
%XCLUSIVE.ICKYCM-ERKEZ,AVABO
LI1200D
%XCLUSIVE,INDACMÜKILI,AVABO
NC1200D
%XCLUSIVE.ICKYCMÜKILI,AVABO
LI900C
248
#REAVIT%8#,53)6%NICKY
%XCLUSIVE,INDACM-ERKEZ,AVABO
NC900C
%XCLUSIVE.ICKYCM-ERKEZ,AVABO
NC750C
%XCLUSIVE.ICKYCM-ERKEZ,AVABO
249
#REAVIT%8#,53)6%ROSELINE
RS1200C %XCLUSIVE2OSELINE
CM-ERKEZ,AVABO
NT900C
%XCLUSIVE.ATALIECM-ERKEZ,AVABO
RS1200D
NT800C
%XCLUSIVE.ATALIECM-ERKEZ,AVABO
%XCLUSIVE2OSELINE
CMÜKILI,AVABO
RS900C
%XCLUSIVE2OSELINE
CM-ERKEZ,AVABO
NT1200D
%XCLUSIVE.ATALIECMÜKILI,AVABO
#REAVIT%8#,53)6%NATALIE
NT1500D
%XCLUSIVE.ATALIECMÜKILI,AVABO
NT1200C
250
#REAVIT%8#,53)6%NATALIE
%XCLUSIVE.ATALIE
CM-ERKEZ,AVABO
251
Armatürler
ARMATÜRLER
Banyolara
hayat veren
DOKUNUØ
252
253
NAVA
NV1401 Lavabo Armatürü
- Uzun Ömürlü Seramik
$ISKLI+ARTUØ
NV2401 Banyo Armatürü
NV6401 Uzun Lavabo Armatürü
- Uzun Ömürlü Seramik
$ISKLI+ARTUØ
5ZUNdM~RL~3ERAMIK$ISKLI+ARTUØ
/TOMATIK+ILITLEMELI$UØ+UMANDASÍ
NV8401 Mutfak Armatürü
- Döner Borulu
- Uzun Ömürlü Seramik
$ISKLI+ARTUØ
NV3401 Bide Armatürü
- Uzun Ömürlü Seramik
$ISKLI+ARTUØ
Armatürler
254
255
SVIDA
SV1440
Lavabo Armatürü
- Uzun Ömürlü Seramik
$ISKLI+ARTUØ
SV2440 Banyo Armatürü
SV6440
Uzun Lavabo Armatürü
- Uzun Ömürlü Seramik
$ISKLI+ARTUØ
5ZUNdM~RL~3ERAMIK$ISKLI+ARTUØ
/TOMATIK+ILITLEMELI$UØ+UMANDASÍ
SV8840
Mutfak Armatürü
- Döner Borulu
- Uzun Ömürlü Seramik
$ISKLI+ARTUØ
SV3440
Bide Armatürü
- Uzun Ömürlü Seramik
$ISKLI+ARTUØ
Armatürler
256
257
FICUS
FC1198
Lavabo Armatürü
- Uzun Ömürlü Seramik
$ISKLI+ARTUØ
$yNER&ONKSIYONLUaÍKÍØ5CU
FC2198
FC6198
Uzun Lavabo Armatürü
- Uzun Ömürlü Seramik
$ISKLI+ARTUØ
Banyo Armatürü
5ZUNdM~RL~3ERAMIK$ISKLI+ARTUØ
/TOMATIK+ILITLEMELI$UØ+UMANDASÍ
FC7798
Mutfak Armatürü
- Döner Borulu
- Uzun Ömürlü Seramik
$ISKLI+ARTUØ
FC3198
Bide Armatürü
- Uzun Ömürlü Seramik
$ISKLI+ARTUØ
Armatürler
258
259
ARIA
AR1551
Lavabo Armatürü
5ZUNdM~RL~3ERAMIK$ISKLI+ARTUØ
MF8820
Banyo Armatürü
5ZUNdM~RL~3ERAMIK$ISKLI+ARTUØ
/TOMATIK+ILITLEMELI$UØ+UMANDASÍ
AR3551
AR2551
Mutfak Armatürü
- Döner Borulu
5ZUNdM~RL~3ERAMIK$ISKLI+ARTUØ
Bide Armatürü
5ZUNdM~RL~3ERAMIK$ISKLI+ARTUØ
Armatürler
260
261
BIEN
BN1711
Lavabo Armatürü
- Uzun Ömürlü Seramik
$ISKLI+ARTUØ
BN2711 Banyo Armatürü
BN6711
Uzun Lavabo Armatürü
- Uzun Ömürlü Seramik
$ISKLI+ARTUØ
5ZUNdM~RL~3ERAMIK$ISKLI+ARTUØ
BN8711 Mutfak Armatürü
- Uzun Ömürlü Seramik
$ISKLI+ARTUØ
- Döner Borulu
BN3711 Bide Armatürü
- Uzun Ömürlü Seramik
$ISKLI+ARTUØ
Armatürler
262
263
ROYALE
RY1221
Lavabo Armatürü
5ZUNdM~RL~3ERAMIK$ISKLI+ARTUØ
RY4302
Mutfak Armatürü
- Döner Borulu
5ZUNdM~RL~3ERAMIK$ISKLI+ARTUØ
*3tOKlarla sÍnÍrlÍdÍr
RY2221
Banyo Armatürü
5ZUNdM~RL~3ERAMIK$ISKLI+ARTUØ
/TOMATIK+ILITLEMELI$UØ+UMANDASÍ
RY3221
Bide Armatürü
5ZUNdM~RL~3ERAMIK$ISKLI+ARTUØ
Armatürler
264
265
SHARP
N
YE
Ú
N
YE
SR1500
N
YE
Ú
Lavabo Armatürü
5ZUNdM~RL~3ERAMIK$ISKLI+ARTUØ
Ú
N
YE
SR2500
Banyo Armatürü
5ZUNdM~RL~3ERAMIK$ISKLI+ARTUØ
/TOMATIK+ILITLEMELI$UØ+UMANDASÍ
SR6500
Uzun Lavabo Armatürü
5ZUNdM~RL~3ERAMIK$ISKLI+ARTUØ
SR8500
Mutfak Armatürü
- Döner Borulu
5ZUNdM~RL~3ERAMIK$ISKLI+ARTUØ
Ú
Armatürler
266
267
ARC
N
YE
Ú
N
YE
Ú
AC1500
N
YE
AC2500
Lavabo Armatürü
5ZUNdM~RL~3ERAMIK$ISKLI+ARTUØ
Ú
N
YE
AC8500
Mutfak Armatürü
- Döner Borulu
5ZUNdM~RL~3ERAMIK$ISKLI+ARTUØ
Banyo Armatürü
5ZUNdM~RL~3ERAMIK$ISKLI+ARTUØ
/TOMATIK+ILITLEMELI$UØ+UMANDASÍ
Ú
AC4500
!NKASTRE$UØ!RMAT~R~
Armatürler
268
269
VEGA
VG1840
Lavabo Armatürü
5ZUNdM~RL~3ERAMIK$ISKLI+ARTUØ
VG8640
Mutfak Armatürü
5ZUNdM~RL~3ERAMIK$ISKLI+ARTUØ
- Döner Borulu
VG6640 Uzun Lavabo Armatürü
5ZUNdM~RL~3ERAMIK$ISKLI+ARTUØ
VG2840 Banyo Armatürü
5ZUNdM~RL~3ERAMIK$ISKLI+ARTUØ
Armatürler
270
271
JOYFUL
JY1330
Lavabo Armatürü
5ZUNdM~RL~3ERAMIK$ISKLI+ARTUØ
JY2330
JY7030
Mutfak Armatürü
5ZUNdM~RL~3ERAMIK$ISKLI+ARTUØ
- Döner Borulu
Banyo Armatürü
5ZUNdM~RL~3ERAMIK$ISKLI+ARTUØ
Armatürler
272
273
LARIX
LR1111
Lavabo Armatürü
- Uzun Ömürlü Seramik
$ISKLI+ARTUØ
LR2101
LR4101
Mutfak Armatürü
- Döner Borulu
- Uzun Ömürlü Seramik
$ISKLI+ARTUØ
Banyo Armatürü
5ZUNdM~RL~3ERAMIK$ISKLI+ARTUØ
/TOMATIK+ILITLEMELI$UØ+UMANDASÍ
MF7600
Mutfak Armatürü
- Döner Borulu
- Uzun Ömürlü Seramik
$ISKLI+ARTUØ
LR2020
$UØ!RMAT~R~
- Uzun Ömürlü Seramik
$ISKLI+ARTUØ
LR1120
Lavabo Armatürü
- Döner Borulu
- Uzun Ömürlü Seramik
$ISKLI+ARTUØ
LR4100
LR1130
Lavabo Armatürü
- Döner Borulu
- Uzun Ömürlü Seramik
$ISKLI+ARTUØ
Aplike Mutfak Armatürü
5ZUNdM~RL~3ERAMIK$ISKLI+ARTUØ
LR3111
Bide Armatürü
- Uzun Ömürlü Seramik
$ISKLI+ARTUØ
LR2100
$UØ!RMAT~R~
- Uzun Ömürlü Seramik
$ISKLI+ARTUØ
Armatürler
274
275
3!&Ü2
SA1850
SA8850
Lavabo Armatürü
5ZUNdM~RL~3ERAMIK$ISKLI+ARTUØ
Mutfak Armatürü
- Döner Borulu
5ZUNdM~RL~3ERAMIK$ISKLI+ARTUØ
SA2850
Banyo Armatürü
5ZUNdM~RL~3ERAMIK$ISKLI+ARTUØ
Armatürler
276
277
BRANCH
N
YE
Ú
N
YE
BR1500
*OYSTICK+OLLU,AVABO!RMAT~R~
Ú
BR6500
*OYSTICK+OLLU5ZUN,AVABO!RMAT~R~
Armatürler
278
279
PLANET
PL1801
Lavabo Armatürü
*OYSTICK+UMANDALÍ
*3tOKlarla sÍnÍrlÍdÍr
PL6801
Lavabo Armatürü
*OYSTICK+UMANDALÍ
Suyu alÍP kaPamayÍ koLayLaØtÍran JoyStiCk
kumandaLÍ armatürLer zariF taSarÍmLarÍyLa Fark
yaratÍyor.
joystiacnkdalÀ
kum atür...
arm
*3tOKlarla sÍnÍrlÍdÍr
Armatürler
280
281
LIDA
LD1110
LD2111
Lavabo Armatürü
- Uzun Ömürlü Seramik
$ISKLI+ARTUØ
LD1113
Banyo Armatürü
- Uzun Ömürlü Seramik
$ISKLI+ARTUØ
LD7500
Lavabo Armatürü (Uzun)
- Uzun Ömürlü Seramik
$ISKLI+ARTUØ
Mutfak Armatürü
- Uzun Ömürlü Seramik
$ISKLI+ARTUØ
Armatürler
282
283
KÜVET BATARYASI
VL2990
Küvet BataryaSÍ
Armatürler
284
285
-54&!+!2-!4e2,%2Ü
MF9910L Spiralli Mutfak Armatürü
&ONKSIYONLU"AØLÍK
- Döner Borulu
5ZUNdM~RL~3ERAMIK$ISKLI+ARTUØ
MF8890D
BA9002HL Spiralli Endüstriyel Mutfak Armatürü
&ONKSIYONLU"AØLÍK
- Döner Borulu
5ZUNdM~RL~3ERAMIK$ISKLI+ARTUØ
Spiralli Mutfak Armatürü
&ONKSIYONLU"AØLÍK
- Döner Borulu
5ZUNdM~RL~3ERAMIK$ISKLI+ARTUØ
Armatürler
286
287
-54&!+!2-!4e2,%2Ü
KA42201
ÜlME3UYUaÍKÍØLÍ-UTFAK!RMAT~R~
5ZUNdM~RL~3ERAMIK$ISKLI+ARTUØ
MF7001
4EK3UaÍKÍØLÍ-UTFAK!RMAT~R~
GL7470 Mutfak Armatürü
- Döner Borulu
5ZUNdM~RL~3ERAMIK$ISKLI+ARTUØ
Armatürler
288
289
&/4/3%,,Üe2e.,%2
N
YE
Ú
ES1100
ES1901
Fotoselli Lavabo Armatürü
- Pilli
Fotoselli Lavabo Armatürü
- Pilli ve Elektrikli
4EK3U'IRIØLI
*TerMinlidir
ES1907
ES1909
Fotoselli Lavabo Armatürü
- Pilli ve Elektrikli
4EK3U'IRIØLI
*TerMinlidir
Fotoselli Lavabo Armatürü
- Pilli ve Elektrikli
4EK3U'IRIØLI
*TerMinlidir
Armatürler
290
291
&/4/3%,,Üe2e.,%2
N
YE
Ú
N
YE
ES1911
3ÍCAK3OÛUK3U!YAR-USLUÛU
N
YE
ES1914
Fotoselli Lavabo Armatürü
- Pilli ve Elektrikli
N
YE
ES05
Ú
Ú
ES4810
&OTOSELLI9ANDAN+UMANDALÍ
Lavabo Armatürü
- Pilli
Ú
N
YE
ES4812
&OTOSELLI0ISUAR-USLUÛU0ILLI
N
YE
TS2500
&OTOSELLI0ISUAR-USLUÛU
- Pilli
Ú
N
YE
ES4821
Ú
&OTOSELLI3ÍVAeST~0ISUAR-USLUÛU-AT
- Pilli
Termostatik Banyo Armatürü
Ú
ES4820
&OTOSELLI3ÍVAeST~0ISUAR-USLUÛU+ROM
- Pilli
Armatürler
292
293
$5Ù3Ü34%-,%2Ü
FICUS
N
YE
A12
A13 $IKEY5ZUN$UØ$IRSEÛI
9ATAY5ZUN$UØ$IRSEÛI
DFC2398
Ú
!NKASTRE$UØ!RMAT~R~
DAF5001
A10
$UØ$IRSEÛI
A02
$UØaÍKÍØÍ
A01
$UØaÍKÍØÍ
DFC2098
E-Box !NKASTRE$UØ!RMAT~R~
!NKASTRE$UØ!RMAT~R~
Armatürler
294
295
$5Ù3Ü34%-,%2Ü
NAVA
A14
A04
$UØ $IRSEÛI
DNV2448
$UØ!RMAT~R~
$UØaÍKÍØÍ
A03
$UØaÍKÍØÍ
A06
$UØaÍKÍØÍ
Armatürler
296
297
$5Ù3%4,%2Ü
N
YE
Ú
N
YE
SH620
SH771
$UØ3ISTEMI+ÍRMÍZÍ
SH772
$UØ3ISTEMI3IYAH
SH773
$UØ3ISTEMI"EYAZ
4EPE$UØ3ISTEMI
N
YE
CanLÍ renkLeriyLe Gyz doLduran duØ SetLeri
Banyonuzun taSarÍmÍnÍ tamamLÍyor.
SH610
Ú
Ú
4EPE$UØ3ISTEMI
Armatürler
298
299
$5Ù3%4,%2Ü
N
YE
Ú
SH415
3~RG~L~$UØ3ETI
- 5 Fonksiyonlu
N
YE
Ú
SH501 %TAJERLI3~RG~L~$UØ3ETI
- 5 Fonksiyonlu
- Seramik Diskli
#AMLÍ%TAJER
5ZUNLUKCM
SH418
3~RG~L~$UØ3ETI
- 8 Fonksiyonlu
Armatürler
300
301
$5Ù3%4,%2Ü
SH102 %L$UØ3ETI
SH101
%L$UØ3ETI
- 5 Fonksiyonlu
- Seramik Diskli
5ZUNLUKCM
- 3 Fonksiyonlu
*3tOKlarla sÍnÍrlÍdÍr
N
YE
Ú
*3tOKlarla sÍnÍrlÍdÍr
N
YE
Ú
SH115 %L$UØ3ETI
- 3 Fonksiyonlu
SH114 El $UØ3ETI
- 1 Fonksiyonlu
SH033
!NKASTRE$UØ"AØLÍÛÍ4AKÍMÍ
Armatürler
302
303
$5Ù3%4,%2Ü
N
YE
Ú
N
YE
SH107
$UØ"AØLÍÛÍ
- 3 Fonksiyonlu
SH104
$UØ"AØLÍÛÍ
- 3 Fonksiyonlu
Ú
SH108 $UØ"AØLÍÛÍ
- 8 Fonksiyonlu
SH106 $UØ"AØLÍÛÍ
- 5 Fonksiyonlu
Armatürler
304
305
$5Ù3%4,%2Ü
N
YE
SH220 $UØ"AØLÍÛ͎MM
SH216
$UØ"AØLÍÛ͎MM
Ú
N
YE
SH222 $UØ"AØLÍÛ͎MM
SH440
$UØ"AØLÍÛÍXMM
Ú
SH225
H01
$UØ"AØLÍÛ͎MM
$UØ "AØLÍÛÍ Ž M
aIFT+ENETLI$UØ3PIRAL
Hortumu
ŽMM
H10
3PIRAL$UØ(ORTUMU
ŽMM
Armatürler
306
307
$5Ù0!.%,,%2Ü
P601
4ERMOSTATLÍ0ASLANMAZ$UØ0ANELI-AT
1500x150x70 mm
P602C 4ERMOSTATLÍ0ASLANMAZ$UØ0ANELI0ARLAK
1500x150x70 mm
P707 4ERMOSTATLÍ0ASLANMAZ$UØ0ANELI-AT
1550x180x70 mm
P700 4ERMOSTATLÍ0ASLANMAZ$UØ0ANELI-AT
1600x150x70 mm
P701 4ERMOSTATLÍ0ASLANMAZ$UØ0ANELI-AT
1600x200x70 mm
P708C 4ERMOSTATLÍ0ASLANMAZ$UØ0ANELI0ARLAK
1550x180x70 mm
Armatürler
308
309
$5Ù0!.%,,%2Ü
YE
N
Ú
P506BC 4ERMOSTATLÍ0ASLANMAZ$UØ0ANELI0ARLAK3IYAH
1450x150x70 mm
PA802B 4ERMOSTATLÍ!L~MINYUM$UØ0ANELI
1600x200x70 mm
PT909 4ERMOSTATLÍ#AMLÍ$UØ0ANELI
1720x170x80 mm
P901 !NKASTRE4ERMOSTATLÍ0ASLANMAZ$UØ0ANELIParlak
1500x200 mm
P902BC !NKASTRE4ERMOSTATLÍ0ASLANMAZ$UØ0ANELI- Parlak Siyah
1500x200 mm
PA801L 4ERMOSTATLÍ!L~MINYUM$UØ0ANELI
1600x200x70 mm
Armatürler
310
311
MUSLUKLAR VE
ARA MUSLUKLAR
N
YE
T201L
T302S
T210L
Uzun Musluk
+ÍSA-USLUK
AC70S
!l+APA Ara Kesme Valfi
1/2 - 1/2 (Krom)
YE
T405C
Ú
aAMAØÍR-USLUÛU
Mix Uzun Musluk
AC90L
FA001
FM213
Filtreli Ara Musluk 1/2 - 3/8 (Krom)
Filtreli Ara Musluk 1/2 - 1/2 (Krom)
FA180
!l+APA!RA+ESME
Valfi 1/2-1/2 (Krom)
Filtreli Ara Musluk 1/2 - 3/8 (Kumlu)
AC300P Alfa Volan Ara Musluk 1/2-1/2 (Krom)
AC338 Alfa Volan Ara Musluk 1/2-3/8 (Krom)
AC165T 4OPAl6OLAN!RA-USLUK+ROM
AC165T-1 4OPAl6OLAN!RA-USLUK+ROM
NÚ
JK001
!l+APA Ara Musluk 1/2 - 3/8
AC42F
Ara Musluk 1/2 - 3/8 (Krom)
AC30G
Ara Musluk 1/2 - 3/8 (Krom)
Uzatma
E10 - E15 - E20 - E25 - E30 - E40 - E50
Armatürler
312
313
ZAMAN AYARLI
MUSLUKLAR
PM3000 0ISUAR-USLUÛU
PM3160 :AMAN!YARLÍ3ÍVA~ST~0ISUAR-USLUÛU
3Ü&/.,!2
PM3001
:AMAN!YARLÍ!NKASTRE0ISUAR-USLUÛU
TA1060 :AMAN!YARLÍ-USLUK
SF011
0OP5P3IFON"AØLÍÛÍ'´´
SF046 ,AVABO3IFON"AØLÍÛÍ4AØMALÍ
'´´
SF030 /TOMATIK0OP5P3IFON"AØLÍÛÍ
4AØMASÍZ'´´
SF048 ,AVABO3IFON"AØLÍÛÍ4AØMASÍZ
'´´
SF031 /TOMATIK0OP5P3IFON"AØLÍÛÍ
4AØMALÍ'´´
SF066 ,AVABO3~ZGECI
'´´
Armatürler
314
315
3Ü&/.,!2
SF194 ,AVABO3IFONU'´´5ZUNLUKCM
SF198
,AVABO3IFONU'´´5ZUNLUKCM
SF302
SF232
Krom Pisuar Sifonu
N
YE
SF152 Lavabo Sifonu
SF170
3~ZGElLI+ROM,AVABO3IFONU
SF360
!NKASTRE3ÍVÍ3ABUNLUK
Körüklü Plastik Lavabo Sifonu
Ú
H300
Bide Sprey Seti
* 3tOKlarla sÍnÍrlÍdÍr
Armatürler
316
317
"ANYO!KSESUARLARÍ
318
319
BANYO AKSESUARLARI
"ANYOLARÍ
yZELKÍLAN
AYRÍNTÍLAR
NAVA
BN14101
-UHAFAZALÍ%TAJERCM
BN14102
Sabunluk
BN14109
BN14103
$IØ&ÍRlALÍÛÍ
BN14104
5ZUN(AVLULUKCM
BN14110
Süngerlik
#AMLÍ3ÍVÍ3ABUNLUK
BN14111
BN14106
´LI!SKÍLÍK
BN14107
+APAKLÍ4UVALET+AÛÍTLÍÛÍ
BN14112
4UVALET&ÍRlALÍÛÍ#AMLÍ
!SIMETRIK(AVLULUK
"ANYO!KSESUARLARÍ
320
321
SVIDA
BS44601
BS44603
BS44609
-UHAFAZALÍ%TAJERCM
#AMLÍ3ABUNLUK
BS44604
$IØ&ÍRlALÍÛÍ#AMLÍ
5ZUN(AVLULUKCM
BS44607
(AVLULUK
BS44608
BS44611
BS44612
´LI$yNER(AVLULUK
´LI!SKÍLÍK
BS44615
Süngerlik
+APAKLÍ4UVALET+AÛÍTLÍÛÍ
BS44614
4UVALET&ÍRlALÍÛÍ
#AMLÍ$UVARDAN
"ANYO!KSESUARLARÍ
322
323
2/9!,%
BR20201
-UHAFAZALÍ%TAJERCM
BR20208
5ZUN(AVLULUKCM
BR20210
9UVARLAK(AVLULUK
BR20203
BR20204
Sabunluk
BR20217
BR20213
$IØ&ÍRlALÍÛÍ
BR20214
BR20221
´L~!SKÍLÍK
+APAKLÍ4UVALET+AÛÍTLÍÛÍ
BR20225
BR20212A
Süngerlik
4UVALET &ÍRlALÍÛÍ
ÜKILI!SKÍLÍK
BR20219
BR20240
4UTAMAKCM
BR20226
4UVALET&ÍRlALÍÛÍ
$UVARDAN
2’li Bornozluk
2AFLÍ(AVLULUK
BR20216
+LOZET&ÍRlALÍÛÍ#AMLÍ
$UVARDAN
"ANYO!KSESUARLARÍ
6%'!
BV29901
BV29903
BV29907
%TAJER
$IØ&ÍRlALÍÛÍ
5ZUN(AVLULUKCM
BV29902
BV29904
Sabunluk
#AMLÍ3ÍVÍ3ABUNLUK
BV29905
(AVLULUK
BV29910 +APAKLÍ4UVALET+AÛÍTLÍÛÍ
BV29916
2’li Bornozluk
BV29912
Süngerlik
BE29909
BV29906
BV29911
2’li !SKÍLÍK
´LI$yNER(AVLULUK
4UVALET&ÍRlALÍÛÍ#AMLÍ$UVARDAN
"ANYO!KSESUARLARÍ
326
327
")%.
BE27701
BE27703
BE27705
%TAJER
$IØ&ÍRlALÍÛÍ
5ZUN(AVLULUK
BE27702
Sabunluk
BE27704 3ÍVÍ3ABUNLUK
BE27706 9UVARLAK (AVLULUK
BE27707 ´LI$yNER(AVLULUK
BE27711 2’li Bornozluk
BE27714 Süngerlik
BE27709
2’li !SKÍLÍK
BE27712 +APAKLÍ4UVALET+AÛÍTLÍÛÍ
BE27715
4UVALET&ÍRlALÍÛÍ#AMLÍ$UVARDAN
"ANYO!KSESUARLARÍ
328
329
LARIX
9UVARLAK(AVLULUK
BL10111
´LI!SKÍLÍK
+APAKLÍ4UVALET+AÛÍTLÍÛÍ
BL10112
Süngerlik
BL10108
BL10101
-UHAFAZALÍ%TAJERCM
BL10103
Sabunluk
BL10113
N
YE
BL10104
$IØ&ÍRlALÍÛÍ
BL10107
Ú
5ZUN(AVLULUKCM
BL10114
4UVALET&ÍRlALÍÛÍ#AMLÍ
STB1005
´LI!KSESUAR3ETI
"ANYO!KSESUARLARÍ
330
331
PASLANMAZ
e2e.,%2
4%+,Ü"!.9/
!+3%35!2,!2)
LS71002
AL81201
!YAKLÍ"ANYO3ETI
4UVALET&ÍRlALÍÛÍ
4UVALET+AÛÍTLÍÛÍ
9EDEK+AÛÍTLÍK
3ÍVÍ3ABUNLUK
0ASLANMAZaELIK
!YAKLÍ"ANYO3ETI
4UVALET&ÍRlALÍÛÍ
4UVALET+AÛÍTLÍÛÍ
2ULO+AÛÍTLÍK
0ASLANMAZaELIK
0EDALLÍayP+OVASÍLT
0EDALLÍayP+OVASÍLT
0EDALLÍayP+OVASÍLT
+AÛÍT(AVLULUK
0ASLANMAZaELIK
AL81202
TD10808
ST16603
ST16605
ST16612
TD10400
ST14403
ST14405
ST14412
+APAKSÍZayP+OVASÍLT
+APAKSÍZayP+OVASÍLT
+APAKSÍZayP+OVASÍLT
HT30443
elL~0ASLANMAZ(AVLULUK
HT30430
HT30444
aAMAØÍRÜPI
0ASLANMAZaELIK
$yRTL~0ASLANMAZ(AVLULUK
"ANYO!KSESUARLARÍ
332
333
+dÙ%3%0%4,%2
BA11072-18
XCM4EKLI3~NGERLIK
BA31072-18
BA21072-18
XCM´LI3~NGERLIK
XCM´L~3~NGERLIK
BA31302-18
BA11302-18
XCM4EKLI3~NGERLIK
BA21302-18
XCM´LI3~NGERLIK
XCM´L~3~NGERLIK
"ANYO!KSESUARLARÍ
AYNALAR
MR50203 !YNAXCM
MR50204 !YNAXCM
MR50205 !YNAXCM
MR50206 !YNAXCM
MR50213
MR50208 !YNAŽCM
!YNAXCM
MR50201)ØÍKLÍ9AKÍN!YNA
MR50202A
!YARLANABILIR"ANYO!YNASÍ
MR50202B !YARLANABILIR"ANYO!YNASÍ
"ANYO!KSESUARLARÍ
336
337
9%23Ü&/.,!2)
Komple Paslanmaz
Yandan aÍkÍØlÍ Yer SiFonlarÍ
FS112
FS115
FS152
FS155
XCMŽ
XCMŽ
XCMŽ
XCMŽ
Komple Paslanmaz
Alttan aÍkÍØlÍ Yer SiFonlarÍ
FS116A
FS156A
XCMŽ
XCMŽ
Paslanmaz SüzGelli Plastik
Gyvdeli Yandan aÍkÍØlÍ
Yer SiFonlarÍ
FD212
FD215
FD252
FD255
XCMŽ
XCMŽ
XCMŽ
XCMŽ
Paslanmaz SüzGelli Plastik
Gyvdeli Alttan aÍkÍØlÍ
Yer SiFonlarÍ
FD216A
FD256A
XCMŽ
XCMŽ
"ANYO!KSESUARLARÍ
338
339
$5Ù+!.!,,!2)
9%23Ü&/.,!2)
Paslanmaz aerleve SüzGelli
Plastik Gyvdeli Yandan
aÍkÍØlÍ Yer SiFonlarÍ
FH222
FH225
FH262
FH266
XCMŽ
XCMŽ
XCMŽ
XCMŽ
Paslanmaz aerleve SüzGelli
Plastik Gyvdeli Alttan aÍkÍØlÍ
Yer SiFonlarÍ
Paslanmaz SüzGelli
Plastik Gyvdeli DuØ KanallarÍ
YanAlt aÍkÍØ
FH226A
FH266A
DK620 XXCM
DK633 XXCM
DK640 XXCM
DK650 XXCM
DK660 XXCM
DK680 XXCM
XCMŽ
XCMŽ
P1
P2
P3
P4
P5
DuØ KanalÍ SüzGel Desenleri
"ANYO!KSESUARLARÍ
9%23Ü&/.,!2)
D1
D2
SüzGel Desenleri
Yükseklik ve Yyn AyarlÍ
Yandan aÍkÍØlÍ Yer SiFonlarÍ
Duvar DiBi Úlin Yükseklik ve Yyn
AyarlÍ Yandan aÍkÍØlÍ Yer SiFonlarÍ
FG322
FG325
FG352
FG355
FD412
FD415
FD452
FD455
XCMŽ
XCMŽ
XCMŽ
XCMŽ
XCMŽ
XCMŽ
XCMŽ
XCMŽ
Yükseklik ve Yyn AyarlÍ
Alttan aÍkÍØlÍ Yer SiFonlarÍ
Duvar DiBi Úlin Yükseklik ve Yyn
AyarlÍ Alttan aÍkÍØlÍ Yer SiFonlarÍ
FG326A
FG356A
FD416A
FD456A
XCMŽ
XCMŽ
XCMŽ
XCMŽ
"ANYO!KSESUARLARÍ

Benzer belgeler

e-katalog için tıklayınız

e-katalog için tıklayınız BANYO TA+)-,AR) (AYALLERINIZE DOKUNAN TASARÍMLAR¨

Detaylı

Untitled

Untitled Grbn DEÛIØIK REnK VE MoDEL SElEnEKLERInE SAHIP D~RB~nL~ K~l~K VE B~Y~K kapÔ taktaöÔ G~VEnLIÛInIZ VE HUZURUnUZ IlIn GELIØTIRILMIØ GiMital Grbn KAPÍLARA UYGUn TASARÍMLARA SAHIP kapÔ kRlX Ye t...

Detaylı

Creavit Dünyası 2014

Creavit Dünyası 2014 (EP~RETMEKIlINVARDÍKVEHEPDAHAlOKlALÍØANÍMÍZOLSUNDIYE lABALADÍK-EVCUTTOPLUMUMUZUNINSANÍAlKALMASÍN AlÍKTAKALMASÍN DIYElOKB~Y~KRAKIPLERLEREKABETTEMEKZORUNDAKALDÍK9ORULMADÍ...

Detaylı