Sosyolojiye Giriş

Transkript

Sosyolojiye Giriş
SOSYOLOJİYE
GİRİŞ
İhsan SEZAL
Birsen GÖKÇE • Ayşe DURAKBAŞA TARHAN • Yusuf Ziya ÖZCAN
Vildan AKAN • Naci BOSTANCI • Aykut ÇELEBİ
Veysel BOZKURT • Sibel KALAYCIOĞLU • Osman KONUK
Zafer CİRHİNLİOĞLU • Ercan TATLIDİL • Muammer TUNA
Abdurrahman KURT • Yasemin IŞIKTAÇ • Tülin GÜNŞEN İÇLİ
İnan ÖZER • Esma DURUGÖNÜL
Ya­y›n­No
: 2725
İletişim Di­zi­si :
90
3.­Bask›­-­Ağustos 2010­-­‹S­TAN­BUL
3.­Baskıdan­Tıpkı­4.­Baskı­-­Eylül­2012­-­İSTANBUL
3.­Baskıdan­Tıpkı­5.­Baskı­-­Eylül­2014­-­İSTANBUL
ISBN­978­-­605­-­377­-­749 - 6
Cop­yright© Bu­ki­ta­b›n­Tür­ki­ye’­de­ki­ya­y›n­hak­lar›­BE­TA­Ba­s›m­Ya­y›m­Da­€›­t›m­A.fi.’­ye­ait­tir.­Her­hakk›­sak­l›­d›r.­Hiç­bir­bö­lümü­ve­pa­rag­raf›­k›s­men­ve­ya­ta­ma­men­ya­da­özet­ha­lin­de,­fo­to­ko­pi,­fak­si­mi­le­ve­ya­bafl­ka­her­han­gi­bir­fle­kil­de
ço­€al­t›­la­maz,­da­€›­t›­la­maz.­Nor­mal­öl­çüyü­aflan­ik­ti­bas­lar­ya­p›­la­maz.­Nor­mal­ve­ka­nunî­ik­ti­bas­lar­da­kay­nak­gös­te­ril­me­si­zo­run­lu­dur.
Dizgi
Bask›­-­Cilt
: Beta­Bas›m­A.fi.­
: Yazın­Basın­Yayın­Matbaacılık­Trz.Tic.Ltd.Şti.­(Sertifika­No:­12028)
İkitelli­Çevre­Sanayi­Sitesi­8.­Blok­No:­38-40-42-44
Başakşehir/İSTANBUL­0212­565­01­22­-­0212­565­02­55
Be­ta­Basım­Yayım­Dağıtım­A.fi.­(Sertifika­No:­16136)
Narlıbahçe­Sok.­Damga­Binası­No:­11
Ca­€a­lo€­lu­-­‹S­TAN­BUL
Tel­:­­(0-212)­511­54­32­-­­519­01­77
Fax:­­(0-212)­513­87­05­-­511­36­50
www.betayayincilik.com
TEŞEKKÜR
Sosyoloji yaşadıklarımızdır... Sosyoloji hayatın kendisidir. Bunun böyle
olduğunu yazıları ve çizgileri ile gösteren değerli yazarlarımıza ve
karikatüristlerimize ben ve meslektaşlarım teşekkür borçluyuz.
Behiç Ak, Taha Akyol, Cengiz Bektaş, İsmail Gülgeç, Ali Rıza Kardüz
(Güngör Uras), Ayşe Lahur Kırtunç, Zülfü Livaneli, Piyale Madra, Kamil
Masaracı, Salih Memecan, Tan Oral, Hasan Pulur, İbrahim Sarı, Doğan
Uluç, Hıncal Uluç, Hadi Uluengin, Raşit Yakalı sosyolojiyi daha bir
anlaşılır ve yaşanılır kıldılar. Sosyoloji onların kalem ve çizgileriyle daha
da zenginleşti. Yeni katkılarında buluşmak dileğiyle tekrar teşekkürler.
İhsan Sezal
İÇİNDEKİLER
SUNUŞ:
PROF. DR. BİRSEN GÖKÇE................................................................................................................V
1. KISIM:
NEDEN SOSYOLOJİ / Prof. Dr. İhsan SEZAL ................................................................1-10
2. KISIM:
SOSYOLOJİDE TEMEL KURAMLAR / Prof. Dr. Ayşe DURAKBAŞA TARHAN..............11-43
3. KISIM:
SOSYOLOJİDE YÖNTEM / Prof. Dr. Yusuf Ziya ÖZCAN ............................................45-77
4. KISIM:
TOPLUM NASIL OLUŞUR; YAPILAR
I. BÖLÜM : BİREY VE TOPLUM / Prof. Dr. Vildan AKAN ....................................79-104
2. BÖLÜM : TOPLUM VE KÜLTÜR / Prof. Dr. Naci BOSTANCI ........................106-132
3. BÖLÜM : TOPLUM VE AİLE / Prof. Dr. İhsan SEZAL ......................................134-165
4. BÖLÜM : TOPLUM VE SİYASET / Doç. Dr. Aykut ÇELEBİ ............................166-199
5. BÖLÜM : TOPLUM VE İKTİSAT / Prof. Dr. Veysel BOZKURT ......................200-240
6. BÖLÜM : TOPLUMSAL TABAKALAŞMA / Doç. Dr. Sibel KALAYCIOĞLU......242-259
7. BÖLÜM : TOPLUM VE EĞİTİM / Yrd. Doç. Dr. Osman KONUK ..................260-292
8. BÖLÜM : TOPLUM VE SAĞLIK / Doç. Dr. Zafer CİRHİNLİOĞLU ................294-324
9. BÖLÜM : KENTLEŞME VE GÖÇ / Prof. Dr. Ercan TATLIDİL ..........................326-360
10. BÖLÜM : TOPLUM VE ÇEVRE / Doç. Dr. Muammer TUNA ........................362-393
11. BÖLÜM : TOPLUM VE DİN / Yrd. Doç. Dr. Abdurrahman KURT ................394-453
12. BÖLÜM : TOPLUM VE HUKUK / Doç. Dr. Yasemin IŞIKTAÇ......................454-495
13. BÖLÜM : TOPLUMDAN KOPUŞ: SUÇ VE ŞİDDET
/ Prof. Dr. Tülin GÜNŞEN İÇLİ ..............................496-555
5 .KISIM:
TOPLUMSAL GELİŞME / DEĞİŞME / Prof. Dr. İnan ÖZER ....................................557-587
6.KISIM:
KÜRESELLEŞME VE TOPLUMLAR / Yrd. Doç. Dr. Esma DURUGÖNÜL ................588-615
DİZİN ......................................................................................................................617-623
SUNUŞ
Prof. Dr. Birsen Gökçe
Sosyoloji Derneği Başkanı
Sosyolojinin Türk bilim dünyasındaki yeri oldukça eskidir. Ziya Gökalp ile başlayan
akademik çizgi bugüne kadar inişli çıkışlı bir grafik gösterse bile, Türkiye bu
yönden çoğu gelişmiş ülke ile aynı ‘sosyoloji tarihi’ne sahiptir denebilir. Buna
rağmen 1980’ler sonrasında Sosyolojinin Türkiye’de yeni bir döneme girdiği;
toplumsal dönüşüme paralel bir şekilde, bilhassa uygulamalı sosyolojinin yaygınlık
kazandığı; birçok kesimlerce de talep edilir hâle geldiği açıktır. Bu sevindirici
gelişme iki ayrı gelişme ile daha da pekişmiş bulunuyor. Birincisi, yine bu dönemde
“sosyoloji derneği”nin kurulması; ikincisi ise yeni üniversitelerle birlikte sosyoloji
öğretiminin ve sosyoloji kadrolarının Türkiye ölçeğinde genişleyip yaygınlaşması.
Birinci gelişme, bugün, “Sosyoloji Derneği” olarak birçok çevrelerde ağırlığını
hissettiren bir kurumsal araştırma geleneği oluşturmuş; ikincisi de yeni sosyolojik
çabaların ortamını hazırlamış bulunuyor.
Bu gelişmelerin bir başka sonucunu ise son yıllarda sayıları oldukça artan
sosyolojik yayınlarda görüyoruz. Kitap raflarına ilâve edilen Sosyoloji ile ilgili her
yeni kitap büyük sevinç ve büyük umutlar veriyor gelecek bakımından.
Sevgili meslektaşım İhsan Sezal’ın editörlüğünü üstlendiği ve farklı
üniversitelerden öğretim üyesi sosyologlarımızın katkıları ile hazırlanan elinizdeki
kitap, bu açıdan üzerinde durulması gereken bir ilk deneme olarak çıkıyor
karşımıza. Çok yazarlı ve değişik görsel ve yazılı materyallerle desteklenen bu
kapsamlı kitap sosyoloji öğrencilerine ve sosyolojiyle ilgilenenlere önce
sevdirmeyi, sevmeyle birlikte aynı ciddiyetle bilgilendirmeyi de amaçlıyor.
Kitabın bu amacı gerçekleştireceğine olan inancımla katkıları olan herkesi
kutluyorum.
Ekim 2002, Ankara

Benzer belgeler