KDV`de Son Değişiklikler ve Yeni KDV İade Sistemi

Transkript

KDV`de Son Değişiklikler ve Yeni KDV İade Sistemi
SMMM Halim BURSALI
İSMMMO Eğitmeni
ORTAK HUSUSLAR
İade Uygulamasında geçiş
 Tebliğin yürürlük tarihinden sonraki vergilendirme
dönemlerine ilişkin iade talepleri, standart iade talep
dilekçesi kullanılmak suretiyle ve Katma Değer Vergisi
Genel Uygulama Tebliğindeki usul ve esaslara göre
sonuçlandırılır.


Tebliğin yürürlük tarihinden önceki vergilendirme
dönemlerine ilişkin iade talepleri ise, standart iade
talep dilekçesi Tebliğin yürürlük tarihinden sonra
verilse dahi mülga Tebliğlerdeki usul ve esaslara göre
sonuçlandırılır.
2
ORTAK HUSUSLAR


ATİK (Amortismana Tabi İktisadi Kıymet)
Satışları)
Mükelleflerin amortismana tabi iktisadi kıymet satışları 1 no.lu
KDV beyannamesinin "Matrah" kulakçığının "Diğer İşlemler"
tablosunda "503" kodlu "Amortismana tabi sabit kıymet (taşınmaz,
taşıt araçları, demirbaş, makine ve teçhizat vb.) satışları"
satırında beyan edilecektir.
3
ORTAK HUSUSLAR



AZAMİ İADE EDİLEBİLECEK KDV
İADE EDİLECEK KDV, İLGİLİ DÖNEMDEKİ İADE HAKKI
DOĞURAN İŞLEMLERE AİT BEDELİN %18'İNİ AŞAMAZ.
DOĞRUDAN YÜKLENİMLER NEDENİYLE BU TUTARDAN
FAZLA İADE TALEBİNDE BULUNULMASI HALİNDE
AŞAN KISMIN İADESİ MÜNHASIRAN VİR SONUCUNA
GÖRE YERİNE GETİRİLİR
4
ORTAK HUSUSLAR


AZAMİ İADE EDİLEBİLECEK KDV
11/1-c ve geçici 17’nci maddeleri kapsamında ihraç
kaydıyla mal alan ihracatçının genel giderler ve ATİK
nedeniyle yüklendiği KDV için iade talebinde
bulunabileceği KDV tutarı, ihracat bedeline genel
vergi oranı uygulanması sonucu hesaplanan tutar ile
ihraç kayıtlı teslim bedeli üzerinden hesaplanan KDV
arasındaki farkı aşamaz.
5
ORTAK HUSUSLAR


AZAMİ İADE EDİLEBİLECEK KDV
DİİB kapsamında KDV ödemeksizin satın aldığı
girdileri kullanarak ürettiği malı 11/1-c kapsamında
ihraç kayıtlı olarak teslim eden bir mükellefin iade
alacağı KDV tutarı, ihraç kayıtlı teslim nedeniyle
hesaplayıp tahsil etmediği KDV tutarından, bu ürün
için DİİB kapsamında aldığı girdiler nedeniyle
ödemediği KDV tutarı düşüldükten sonra kalan
tutardan fazla olamaz.
6
ORTAK HUSUSLAR
Örnek : Mükellef (B) 100.000 TL tutarındaki kumaşı
DİİB kapsamında KDV ödemeksizin imalatçı (A)’dan
satın almış ve imal ettiği gömlekleri 200.000 TL’ye
ihracatçı (C)’ye ihraç kayıtlı teslim etmiştir.
 Söz konusu gömleklerin ihracatı (C) tarafından süresi
içinde 210.000 TL bedel mukabili gerçekleştirilmiştir.



Kumaş ve gömlek teslimleri %8 oranında KDV’ye
tabidir.
(A), (B) ve (C)’nin ilgili dönemlerdeki beyanname
verileri de dikkate alınarak azami iade tutarları şu
şekilde hesaplanmıştır;
7
ORTAK HUSUSLAR
8
ORTAK HUSUSLAR


MAHSUBEN İADE TALEP USULÜ
KDV iade alacağının mahsubu için standart iade
talep dilekçesi şarttır. Diğer belgeler ibraz edilmiş
olsa bile iade talep dilekçesi verilmemiş ise iade
talebinde bulunulmamış sayılır.
9
ORTAK HUSUSLAR


MAHSUBEN İADE TALEBİ (Vergi dairelerince
takip edilen amme alacaklarına mahsup)
Mahsup talebi, belgelerin tamamlanıp KDV iadesi
kontrol raporunun geldiği tarihte olumsuzluk tespit
edilmeyen tutar itibarıyla, gerekli bilgi ve belgelerin
tamamlandığı tarihi takip eden 10 gün içinde
gerçekleşecektir.
10
ORTAK HUSUSLAR



MAHSUBEN İADE TALEBİ (İthalde alınan vergilere
mahsup)
İlgili gümrük idaresinden mükellefin vergi dairesine
hitaben yazılan ve ithalde alınan vergiler ile varsa
gecikme faizi, zam ve ceza tutarları ile ödemenin
yapılacağı gümrük muhasebe birimi ve hesap
numarasını belirten bir yazı alınacaktır.
Mahsup tutarını gösteren muhasebe işlem fişi talep
tarihinden itibaren 10 gün içinde ilgili gümrük
saymanlığına gönderilecektir.
11
ORTAK HUSUSLAR




MAHSUBEN İADE TALEBİ (SGK prim borçlarına
mahsup)
SGK’dan alınıp mahsup dilekçesine eklenecek, mahsubu
talep edilecek prim borçlarını ve varsa gecikme zammı ve
cezası tutarlarını gösteren belgeye göre değerlendirilir.
Cari dönem borçlarına ilişkin mahsup taleplerinde söz
konusu belge aranmayacaktır.
SGK prim borçlarına mahsubunu isteyen mükelleflerin
mahsup dilekçesi ve iade talebinde aranan belgeleri
verilmesi mümkün olan en erken tarihte, fakat en geç
KDV beyannamelerinin verildiği ayın son gününe kadar
vergi dairelerine intikal ettirmeleri gerekmektedir.
12
ORTAK HUSUSLAR



KDV İADE ALACAĞININ 3. KİŞİLERE
NAKDEN/MAHSUBEN İADESİ
İade alacağının üçüncü kişilere nakden veya
mahsuben ödenmesinin talep edilmesi halinde,
nakden iadeye ilişkin düzenlemeler geçerlidir.
Mahsup sonrası alacağın, üçüncü kişilere nakden
iadesinin talep edilmesi halinde, alacağın üçüncü
kişilere ödenmesine ilişkin talep, alacağın açık bir
şekilde kime temlik edildiğini içeren, noter tarafından
onaylanmış/düzenlenmiş alacağın temliki
sözleşmesine dayanarak yapılır.
13
ORTAK HUSUSLAR






NAKDEN İADELERDE DİKKAT EDİLECEK
HUSUSLAR (Sınırı aşmayan)
İade talep dilekçesi verilmiş olmalı,
Aranılan belgeler tamamlanmış olmalı,
KDVİRA sistemi tarafından “KDV İadesi Kontrol
Raporu” üretilmiş olmalı,
Teyidi gereken belgelerin teyidi sağlanmış olmalı,
Liste sorgulamaları sırasında “Özel Esaslar”
kapsamında olumsuzluk bulunan mükelleflerin iade
taleplerinde, bu husus gözetilerek işlem tesis edilmeli,
14
ORTAK HUSUSLAR




NAKDEN İADELERDE DİKKAT EDİLECEK
HUSUSLAR
İşlemin tevsiki için ibraz edilen belgelerin teyidi
gerçekleşen kısmına isabet eden tutarların kısmen
iadesi mümkündür,
İade için belirlenen limit değişmiş olsa da (aksi
belirtilmedikçe) iade hakkı doğuran işlemin
gerçekleştiği vergilendirme döneminde geçerli limitler
esas alınmalı,
İade için belirlenen limitin, bir vergilendirme
dönemine ait iade taleplerinin tamamı bakımından
geçerli olduğu hususu dikkate alınmalı.
15
ORTAK HUSUSLAR

İNCELEMESİZ VE TEMİNATSIZ KDV İADE ALT
LİMİTİ
5.000,- TL
4.000,- TL
16
ORTAK HUSUSLAR



YMM KDV İADESİ TASDİK RAPORUNA
DAYALI NAKDEN İADELER
YMM raporu ile iade talebinde bulunan mükelleflerin,
teminat karşılığı iadenin yapıldığı tarihten itibaren 6
ay içinde bu iade ile ilgili YMM raporunu ibraz
etmemesi halinde, söz konusu teminat inceleme
sonucuna göre çözülür.
Mazeretleri haklı nedenlere dayananlara, vergi
dairesince 6 ay ek süre verilebilir.
17
ORTAK HUSUSLAR



YMM KDV İADESİ TASDİK RAPORUNA DAYALI
NAKDEN İADELER
Aynı döneme ilişkin farklı işlemlerden kaynaklanan
iade talepleri için tek YMM raporu düzenlenebilir.
Bir takvim yılını aşmamak ve her bir döneme ilişkin
bilgi ve hesaplamaların ayrı ayrı yer alması kaydıyla
birden fazla dönemi kapsayan tek YMM raporu
verilmesi de mümkündür.
18
ORTAK HUSUSLAR




TEMİNAT KARŞILIĞI İADE
Adi ortaklık ve iş ortaklıkları adına yapılacak iadelerde
teminat mektubunun ortaklardan biri adına
düzenlenmesi yeterlidir.
Mükellef tarafından teminat çözümünün YMM
raporuyla yapılacağı belirtilmediğinden incelemeye
sevk edilmesi, sonradan YMM raporuyla teminatın
çözümünü engellemez.
Böyle bir durumda teminatın YMM raporuyla
çözüldüğü inceleme elemanına bildirilir.
19
ORTAK HUSUSLAR
 TEMİNAT







KARŞILIĞI İADE
Teminat karşılığı nakden iade talepleri 10 gün içinde yerine
getirilir.
Bu Süre;
Nakit iade talebine ilişkin dilekçenin,
Teminatın,
İbrazı gerekli diğer belgelerin tamamlanıp,
KDVİRA sistemi tarafından “KDV İadesi Kontrol
Raporu”nun üretilmesinden,
Varsa yapılması gereken teyitlerin (örneğin, mal
ihracatında gümrük beyannameleri ve usulüne uygun
olarak gösterilmiş teminat mektupları ile varsa onaylı özel
faturaların teyidi) yapılmasından sonra başlar.
20
ORTAK HUSUSLAR





VERGİ İNCELEME RAPORU İLE İADE
İade taleplerinin VİR sonucuna göre yerine getirileceği
durumlar;
Mükellefin inceleme yapılmasını istemesi
İade rakamı belirlenen miktarı aştığı halde teminat
gösterilmemesi veya iadenin YMM tasdik raporu ile
alınacağının beyan edilmemesi,
İade işleminin gerçekleştirilmesi için münhasıran vergi
inceleme raporuna ihtiyaç duyulması.
21
ORTAK HUSUSLAR




İADE HAKKININ İNDİRİM YOLUYLA
KULLANILMASI
Mükelleflerin, nakden veya mahsuben iade talebi
yerine yüklendikleri vergileri indirim yoluyla giderme
tercihinde bulunabilirler.
Bu durumda, iade için istenenler hariç, iade hakkı
doğuran işlemi tevsik eden belgeleri beyanname
ekinde ibraz etmeleri gerekir.
İadesi talep edilen tutarın kısmen iade alınıp kısmen
indirim yoluyla giderilmesi mümkün değildir.
22
ORTAK HUSUSLAR


İADE HAKKININ İNDİRİM YOLUYLA
KULLANILMASI
Ayrıca, mükelleflerin iadeye ilişkin düzeltme fişi
düzenlenene kadar yazılı olarak, tercih
değişikliğiyle söz konusu KDV’yi indirim yoluyla
telafi etme talebinde bulunmaları da mümkündür.
23
ORTAK HUSUSLAR



ELEKTRONİK ORTAMDA GÖNDERİLEN
LİSTELER
Elektronik ortamda gönderilen listelerin kağıt
ortamında YMM KDV iadesi tasdik raporlarına
eklenmesi zorunlu olmayıp, internet vergi dairesi
liste alındısının eklenmesi yeterlidir.
Mükellef talebinin KDV Kanunu’nun 11/1-c ve geçici
17’nci maddeleri kapsamında tecil-terkinden ibaret
olması halinde indirilecek KDV listesinin verilme
zorunluluğu bulunmamaktadır.
24
ORTAK HUSUSLAR



İNDİRİLECEK KDV LİSTELERİNE
YAPILACAK GİRİŞLER
İndirilecek KDV listesine fatura düzenleme
limitinin altında kalsa dahi her bir belgenin
ayrı ayrı kaydedilmesi gerekmektedir.
Aynı mükelleften yapılan alımlar belge
bazında bu listelere ayrı ayrı girilecektir.
25
ORTAK HUSUSLAR


KDV İADE HESAPLAMA TABLOSU
İadesi talep edilen KDV ile ilgili
«hesaplama tablosu» ibrazı Tebliğ ile
getirilen yeniliklerden biri olarak
hayata geçmiş bulunmaktadır.
26
ORTAK HUSUSLAR
27
KDV İADESİ DOĞURAN İŞLEM BAZINDA
DEĞİŞİKLİKLER
Mal ihracı
 Hizmet ihracı
 Bavul ticareti
 Yolcu beraberi eşya
 Yabancı film yapımcılarına tanınan istisna
 İhraç kayıtlı mal teslimi (KDVK 11/1-c)
 DİİB (KDVK geçici madde 17)
 KDV tevkifat uygulaması

28
KDV İADESİ DOĞURAN İŞLEM BAZINDA
DEĞİŞİKLİKLER



Mal ihracı
Uluslararası taşımacılığa ilişkin olarak deniz ve
hava taşıma araçlarına yapılan akaryakıt ve
kumanya teslimlerinde gümrük (çıkış)
beyannamesi ibrazı zorunlu hale getirildi.
Gümrüksüz satış mağazalarına yapılan teslimler
yurt içi teslim sayıldığına dair düzenleme
kaldırıldı.
29
KDV İADESİ DOĞURAN İŞLEM BAZINDA
DEĞİŞİKLİKLER


Mal ihracı
Posta ve hızlı kargo taşımacılığı yolu ile yapılan
ihracat teslimleri, kargo şirketi adına düzenlenen,
malı yurt dışına gönderilen mükellefin bilgisinin yer
aldığı ve gümrük müdürlüğü tarafından elektronik
ortamda onaylanan elektronik ticaret gümrük
beyannamesi ile tevsik edilecektir.
30
KDV İADESİ DOĞURAN İŞLEM BAZINDA
DEĞİŞİKLİKLER


Mal ihracı
NATO ülkelerinde askeri teçhizat ve malzemenin
transit-ithalat-ihracat işlemleri için düzenlenen
Form 302 belgesinin, bu belge ile yapılan ihracat
teslimlerinde gümrük beyannamesi yerine
kullanılması mümkündür.
31
KDV İADESİ DOĞURAN İŞLEM BAZINDA
DEĞİŞİKLİKLER



Mal ihracı
Serbest bölgelere yapılan ihracat teslimlerinde,
gümrük beyannamesinin düzenlenmediği hallerde,
malın serbest bölgeye giriş işlemlerinin
tamamlanarak serbest bölgeye vasıl olduğu tarih
ihracatın gerçekleştiği tarih olarak kabul edilir.
Bu tarih, malların serbest bölgeye girişinin
yapıldığını gösteren, serbest bölge işlem formunun
ilgili idare tarafından onaylandığı tarihtir.
32
1-GÜMRÜK BEYANNAMELİ MAL İHRACI 5
İade İçin Gerekli Belgeler
- Standart iade talep dilekçesi
- Satış faturaları listesi
- Gümrük beyannamesi veya listesi (Serbest bölgeye
yapılan ihracatta serbest bölge işlem formu, posta
veya kargo yoluyla gerçekleştirilen ihracatta
elektronik ticaret gümrük beyannamesi)
- İhracatın beyan edildiği döneme ait indirilecek KDV
listesi
- Yüklenilen KDV listesi
- İadesi Talep Edilen KDV Hesaplama Tablosu
33
KDV İADESİ DOĞURAN İŞLEM BAZINDA
DEĞİŞİKLİKLER
 HİZMET



İHRACI
Hizmet ihracatında döviz alım belgesi aranılması
zorunluluğu, ödeme belgesi (dövizin Türkiye'ye
getirildiğini tevsik eden bir belge, banka dekontu vb.)
ibrazı şeklinde değiştirildi.
Hizmet ihracatına ilişkin nakden iadelerin miktarına
bakılmaksızın vergi inceleme raporuna göre yerine
getirilmesi esası benimsendi.
Hizmet ihracatına ilişkin mahsuben iadelerde, 5.000
TL’yi aşan kısmın iadesinin vergi inceleme raporu
veya YMM tasdik raporuna göre yerine getirilmesi
şeklinde düzenleme yapıldı.
34
2. HİZMET İHRACI 4
İade İçin Gerekli Belgeler
- Standart iade talep dilekçesi
- Hizmet faturası veya listesi
- Ödeme belgesi
- Hizmet ihracatının beyan edildiği döneme ait indirilecek KDV
listesi
- Yüklenilen KDV listesi
- İadesi Talep Edilen KDV Hesaplama Tablosu
35
KDV İADESİ DOĞURAN İŞLEM BAZINDA
DEĞİŞİKLİKLER
 BAVUL



TİCARETİ
Bu kapsamda işlem yapma alt limiti 600 TL’den
2.000 TL’ye yükseltildi.
Döviz alım belgesi ibraz zorunluluğu kaldırıldı.
Özel fatura konusu malların, yurt dışına
çıkarılmasına ilişkin süre şartı; daha önce fatura
tarihinden itibaren 3 ay iken, fatura tarihini
izleyen aybaşından itibaren 3 ay şeklinde yeniden
belirlendi.
36
37
KDV İADESİ DOĞURAN İŞLEM BAZINDA
DEĞİŞİKLİKLER
 BAVUL
TİCARETİ
 Belge
adı “Türkiye'de İkamet Etmeyenlere Özel
Fatura ile Yapılacak Satışlara Ait KDV İhracat
İstisnası İzin Belgesi“ olarak değiştirildi.
 Daha
önce satışlar “matrah”a dahil edilip aynı
zamanda indirim hesaplarına yazılırken, yeni
düzenlemeyle direkt olarak “istisna”
kapsamındaki işlem olarak beyan edilmesi
sağlandı.
38
1.2-TÜRKİYE’DE İKAMET ETMEYENLERE ÖZEL FATURA
İLE YAPILAN SATIŞLAR (BAVUL TİCARETİ) 3
İade İçin Gerekli Belgeler
- Standart iade talep dilekçesi
- Onaylı özel faturanın aslı veya firma yetkililerince onaylı örneği ya
da onaylı özel faturaların muhtevasını içerecek şekilde hazırlanan
liste
- İhracatın beyan edildiği döneme ait indirilecek KDV listesi
- Yüklenilen KDV listesi
- İadesi Talep Edilen KDV Hesaplama Tablosu
(-Döviz Alım Belgesi , bu tebliğle kalkmıştır.)
39
KDV İADESİ DOĞURAN İŞLEM BAZINDA
DEĞİŞİKLİKLER




YOLCU BERABERİ EŞYA
Faturada yer alan bilgileri taşımak kaydıyla yeni
nesil ödeme kaydedici cihazlar tarafından üretilen
belgelerin de fatura yerine kullanılabilmesi
sağlandı.
ÖTV Kanunu’na ekli (I) sayılı listede yer alan mallar
hariç, yolcu beraberinde götürülebilecek her türlü
mal teslimi için uygulama kapsamında işlem
yapılabilecek.
Fatura nüshalarının Türk gümrük kapılarında
görevli bulunan gümrük memurlarına onaylatılması
yeterli görüldü, çıkış sırasında gümrük
memurlarının malı fiziki olarak inceleyeceğine dair
ifade çıkarıldı.
40
KDV İADESİ DOĞURAN İŞLEM BAZINDA
DEĞİŞİKLİKLER
 YOLCU



BERABERİ EŞYA
Aracı firmalara, sadece Türkiye’de ikamet
etmeyenlere KDV hesaplanarak yapılan satışlar
ile ilgili aracılık faaliyetinde bulunma
zorunluluğu getirildi.
"Yetki Belgesi" verilecek aracı firmalarda
aranılan şartlardan biri olan asgari özkaynak
tutarı 500.000 TL’den 1.000.000 TL’ye
yükseltildi.
Aracı firmalara süre sınırlaması olmadan verilen41
yetki belgeleri 5 yıl süre ile sınırlandırıldı.
5-YOLCU BERABERİ EŞYA (TÜRKİYE’DE İKAMET
ETMEYENLERE KDV HESAPLANARAK YAPILAN
SATIŞLAR)
İade İçin Gerekli Belgeler
- Standart iade talep dilekçesi
- Gümrükçe onaylı satış faturası veya fatura/çek aslı ya da
onaylı örneği (iadenin yetki belgeli aracı firma tarafından
yapılması halinde bu firmaların gönderdiği icmaller ile ödeme
belgelerinin onaylı örnekleri)
- İadenin talep edildiği döneme ait indirilecek KDV listesi
- Yüklenilen KDV listesi
- İadesi Talep Edilen KDV Hesaplama Tablosu
42
KDV İADESİ DOĞURAN İŞLEM BAZINDA
DEĞİŞİKLİKLER


YABANCI SİNEMA YAPIMCILARINA
TANINAN İSTİSNA
Bu kapsamdaki iade talebinin ve buna bağlı
iade işleminin Türkiye’deki faaliyetin
tamamlanmasından (sinema filminin çekimi
bittikten) sonra yapılması şeklinde
uygulamaya yön verildi.
43
KDV İADESİ DOĞURAN İŞLEM BAZINDA
DEĞİŞİKLİKLER
 İHRAÇ
KAYITLI MAL TESLİMİ
 İmalatçı
tanımı genişletildi.
 Zirai
üretim yapanların da imalatçı sayılmasına
yönelik düzenleme yapıldı.
 Gıda
Tarım ve Hayvancılık Bakanlığından
alınmış çiftçi kayıt belgesi, gıda işletmesi kayıt
belgesi ve işletme onay belgelerinden (üretici
belgesi) herhangi biri “imalatçı belgesi” olarak
kabul edildi.
44
KDV İADESİ DOĞURAN İŞLEM BAZINDA
DEĞİŞİKLİKLER
 İHRAÇ KAYITLI MAL TESLİMİ



İmalatçı tanımına girmeyenler tarafından ihraç
kayıtlı mal teslim edilmesi uygulamasına son
verildi.
Katılım bankalarının ihraç kaydıyla teslimleri
ile Dış Ticaret Sermaye Şirketi ve Sektörel Dış
Ticaret Şirketlerine “imalatçı olmayanların”
teslimi tecil-terkin kapsamı dışına çıkarıldı.
İmalatçı belgesindeki üretim konusu malların
tamamının fason olarak imal ettirilmesinin,
ihraç kaydıyla teslime engel olmayacağı
belirlendi.
45
KDV İADESİ DOĞURAN İŞLEM BAZINDA
DEĞİŞİKLİKLER
 İHRAÇ


KAYITLI MAL TESLİMİ
Bedelsiz olarak yurt dışına gönderilen malların
imalatçıları tarafından ihracatçılara tesliminde de
11/1-c kapsamında tecil-terkin uygulanabileceği
düzenlendi.
İhracatçının süresinde ihraç edemediği mallara
yönelik olarak imalatçıya ödediği KDV’yi en erken
ihraç süresinin (ek süre verilmişse bu süre) sona
erdiği tarihi takip eden günün dahil olduğu dönem
içinde ve nihai olarak o dönemi kapsayan takvim yılı
içerisinde indirim konusu yapması imkânı getirildi.
46
KDV İADESİ DOĞURAN İŞLEM BAZINDA
DEĞİŞİKLİKLER
 İHRAÇ


KAYITLI MAL TESLİMİ
İhraç kaydıyla teslimler nedeniyle tecil edilen
verginin terkininde indirilecek KDV listesi
aranılmayacak.
İhraç kaydıyla teslimlerden doğan KDV iade
alacaklarının, indirim yoluyla telafisinin tercih
edilmesi halinde, tecil edilemediği için iadesi
gereken KDV tutarları, ihracatın gerçekleştiği
dönem beyannamesinde indirim konusu
yapılacak ve bu işlem için indirilecek KDV
listesi verilmeyecektir.
47
KDV İADESİ DOĞURAN İŞLEM BAZINDA
DEĞİŞİKLİKLER
 DİİB
(KDVK geçici madde 17)
 DİİB
sahibi mükelleflere, dahilde işleme rejimi
kapsamında ihraç edilecek ürünlerin imalinde
kullanılacak maddeleri teslim edecek satıcıların
KDV mükellefi olmaları yeterli görüldü,
imalatçı olmaları şartı aranmayacak.
 DİİB
sahipleri, geçici 17’nci madde kapsamında
mal alarak ürettikleri malları yine geçici 17’nci
madde kapsamında teslim edebilecekler.
48
KDV İADESİ DOĞURAN İŞLEM BAZINDA
DEĞİŞİKLİKLER
DİİB


(KDVK geçici madde 17)
Önceden satın alınan maddeler kullanılmak
suretiyle vücuda getirilen ve dahilde işleme
rejimi kapsamında ihraç edilen malların
bünyesine giren maddelerin (eş değer eşya)
belge kapsamında olsa dahi sonradan belge
sahiplerine tesliminde veya ithalinde KDV
tahsil edilmeksizin işlem yapılması
mümkündür.
Ancak bu uygulama kapsamında DİİB sahibi
mükellefin veya ihracatçının iade talebi DİİB
kapatılmadan yerine getirilmeyecek.
49
KDV İADESİ DOĞURAN İŞLEM BAZINDA
DEĞİŞİKLİKLER
 DİİB
(KDVK geçici madde 17)
(EŞDEĞER EŞYA)



Eşdeğer eşya uygulaması nedeniyle KDV ödeyerek satın
aldığı girdileri kullanarak vücuda getirdiği ürünü ihraç
eden ve bunun karşılığında da DİİB kapsamında KDV
ödemeyerek söz konusu girdi veya eşdeğer eşyasını temin
etme hakkı kazanan mükellefin KDV ödeyerek satın aldığı
girdilere ilişkin KDV’yi, başlangıçta iade olarak talep
etmesi mümkün değildir.
İade edilecek KDV’nin hesabı, eşdeğer eşya uygulaması
nedeniyle DİİB kapsamında KDV ödemeksizin girdi
temininden sonra yapılır.
Bu durumda iade edilecek KDV, ihracata genel vergi oranı
uygulamak suretiyle bulunacak tutardan, DİİB
50
kapsamında girdi temininde ödenmeyen KDV tutarının
düşülmesi suretiyle bulunan tutarı aşamaz.
KDV İADESİ DOĞURAN İŞLEM BAZINDA
DEĞİŞİKLİKLER
51
KDV İADESİ DOĞURAN İŞLEM BAZINDA
DEĞİŞİKLİKLER
52
KDV TEVKİFAT UYGULAMASI



Çinko oksit teslimleri kısmi tevkifat kapsamına alındı.
Mal teslimlerine dayalı tevkifatlı işlemlerden doğan
KDV’nin mahsuben iadesinde miktarına
bakılmaksızın incelemesiz teminatsız iade
uygulamasına geçildi.
Tevkifat uygulamasından kaynaklanan ve
incelemesiz/ teminatsız iadesi talep edilen tutar 4.000
TL'den 5.000 TL'ye yükseltildi.
53
TEVKİFAT NEDENİYLE KDV NAKDEN VE HESABEN İADE TABLOSU (HİZMET) 1
İADE KONUSU
İADE KONUSU
(KDVK MD.9)
TEMİZLİK,
BAHÇE VE
ÇEVRE BAKIM
HİZMETLERİ
NAKDEN İADE
RAPORSUZ
TEMİNATSI
Z İADE
SINIRI TL
İADE
SINIRINI
AŞAN
KISIM
İADESİ
TEMİNATI
N ÇÖZÜMÜ
MAHSUBEN İADE
YMM
RAPORUNA
GÖRE İADE
(Tam
Tasdiksiz)
SINIRI TL
RAPORSUZ
TEMİNATSI
Z İADE
SINIRI TL
Yok
TEMİNAT
ve
VİR
Yok
TEMİNAT
ve
VİR
HER TÜRLÜ
YEMEK SERVİSİ
VE
ORGANİZASYON
HİZMETLERİ
Yok
TEMİNAT
ve
VİR
VİR
Yok
5.000
ETÜT, PLANPROJE,
DANIŞMANLIK,
DENETİM VE
BENZERİ
HİZMETLER
Yok
TEMİNAT
ve
VİR
VİR
Yok
5.000
MAKİNE,
TEÇHİZAT,
DEMİRBAŞ VE
TAŞITLARA AİT
TADİL, BAKIM
VE ONARIM
HİZMETLERİ
VİR
VİR
Yok
Yok
5.000
5.000
İADE
SINIRINI
AŞAN
KISIM
İADESİ
TEMİNAT
veya
VİR
TEMİNAT
veya
VİR
TEMİNAT
veya
VİR
TEMİNAT
veya
VİR
İNDİRİMLİ
TEMİNAT
TEMİNATI
N ÇÖZÜMÜ
KENDİ
VE
ORT*
VERGİ
SSK
BORÇLRIN
A
İNDİRİMLİ
TEMİNAT
UYGULAMA
(Şartlar
Mevcutsa)
VİR
Var
Var
VİR
Var
Var
VİR
Var
Var
VİR
Var
Var
54
TEVKİFAT NEDENİYLE KDV NAKDEN VE HESABEN İADE TABLOSU (HİZMET) 2
İADE KONUSU
İADE KONUSU
(KDVK MD.9)
FASON OLARAK
YAPTIRILAN
TEKS. KONFEKS.
İLE FASON
AYAK.VE ÇANTA
DİKİM İŞLERİ VE
FASON İŞLERLE
İLGİLİ ARACILIK
HİZMETL.
YAPI DENETİM
HİZMETİ
SERVİS
TAŞIMACILIĞI
HİZMETİ
HER TÜRLÜ
BASKI VE BASIM
HİZMETİ
NAKDEN İADE
RAPORSUZ
TEMİNATSI
Z İADE
SINIRI TL
İADE
SINIRINI
AŞAN
KISIM
İADESİ
Yok
TEMİNAT
ve
VİR
Yok
TEMİNAT
ve
VİR
Yok
TEMİNAT
ve
VİR
Yok
TEMİNAT
ve
VİR
TEMİNATIN
ÇÖZÜMÜ
VİR
VİR
VİR
VİR
MAHSUBEN İADE
YMM
RAPORUNA
GÖRE İADE
(Tam
Tasdiksiz)
SINIRI TL
Yok
Yok
Yok
Yok
RAPORSUZ
TEMİNATSI
Z İADE
SINIRI TL
5.000
5.000
5.000
5.000
İADE
SINIRINI
AŞAN
KISIM
İADESİ
TEMİNAT
veya
VİR
TEMİNAT
veya
VİR
TEMİNAT
veya
VİR
TEMİNAT
veya
VİR
İNDİRİMLİ
TEMİNAT
TEMİNATIN
ÇÖZÜMÜ
KENDİ
VE
ORT*
VERGİ
SSK
BORÇLRIN
A
İNDİRİMLİ
TEMİNAT
UYGULAMA
(Şartlar
Mevcutsa)
VİR
Var
Var
VİR
Var
Var
VİR
Var
Var
VİR
Var
Var
55
TEVKİFAT KDV NAKDEN VE HESABEN İADE TABLOSU (HİZMET) 3
İADE KONUSU
İADE KONUSU
(KDVK MD.9)
İŞGÜCÜ TEMİN
HİZMETİ
TURİSTİK
MAĞAZALARA
VERİLEN
MÜŞTERİ
BULMA/GÖTÜRME
HİZMETİ
NAKDEN İADE
RAPORSUZ
TEMİNATSI
Z İADE
SINIRI TL
İADE
SINIRINI
AŞAN
KISIM
İADESİ
Yok
TEMİNAT
ve
VİR
Yok
TEMİNAT
ve
VİR
TEMİNATI
N ÇÖZÜMÜ
VİR
VİR
MAHSUBEN İADE
YMM
RAPORUNA
GÖRE İADE
(Tam
Tasdiksiz)
SINIRI TL
Yok
Yok
RAPORSUZ
TEMİNATSI
Z İADE
SINIRI TL
5.000
5.000
İADE
SINIRINI
AŞAN
KISIM
İADESİ
TEMİNAT
veya
VİR
TEMİNAT
veya
VİR
İNDİRİMLİ
TEMİNAT
TEMİNATI
N ÇÖZÜMÜ
KENDİ
VE
ORT*
VERGİ
SSK
BORÇLRIN
A
İNDİRİMLİ
TEMİNAT
UYGULAMA
(Şartlar
Mevcutsa)
VİR
Var
Var
VİR
Var
Var
56
TEVKİFAT KDV NAKDEN VE HESABEN İADE TABLOSU (HİZMET) 4
İADE KONUSU
İADE KONUSU
(KDVK MD.9)
YAPIM İŞLERİ
İLE BU İŞLERLE
BİRLİKTE İFA
EDİLEN
MÜHENDİSLİKMİMARLIK VE
ETÜT-PROJE
HİZMETLERİ
SPOR
KULÜPLERİNİN
YAYIN, İSİM
HAKKI VE
REKLÂM
GELİRLERİNE
KONU
İŞLEMLERİ
TEBLİĞDE YER
ALMAYAN 5018
S.K. DA YER
ALAN
KURULUŞLARA
BU TABLODA
YER ALMAYAN
HİZMETLER
NAKDEN İADE
RAPORSUZ
TEMİNATSI
Z İADE
SINIRI TL
İADE
SINIRINI
AŞAN
KISIM
İADESİ
TEMİNATIN
ÇÖZÜMÜ
MAHSUBEN İADE
YMM
RAPORUNA
GÖRE İADE
(Tam
Tasdiksiz)
SINIRI TL
RAPORSUZ
TEMİNATSI
Z İADE
SINIRI TL
İADE
SINIRINI
AŞAN
KISIM
İADESİ
TEMİNATIN
ÇÖZÜMÜ
İNDİRİMLİ
TEMİNAT
KENDİ
VE
ORT*
VERGİ
SSK
BORÇLRIN
A
İNDİRİMLİ
TEMİNAT
UYGULAMA
(Şartlar
Mevcutsa)
5.000
TEMİNAT
YMM veya
VİR
YMM veya
VİR
407.000
5.000
TEMİNAT
YMM veya
VİR
YMM veya
VİR
Var
Var
5.000
TEMİNAT
YMM veya
VİR
YMM veya
VİR
407.000
5.000
TEMİNAT
YMM veya
VİR
YMM veya
VİR
Var
Var
5.000
TEMİNAT
YMM veya
VİR
YMM veya
VİR
407.000
5.000
TEMİNAT
YMM veya
VİR
YMM veya
VİR
Var
Var
57
TEVKİFAT KDV NAKDEN VE HESABEN İADE TABLOSU
(TESLİM) 5
İADE KONUSU
İADE KONUSU
(KDVK MD.9)
KÜLÇE METAL
TESLİMİ
BAKIR, ÇİNKO,
ALÜMİNYUM
VE KURŞUN
ÜRÜNLERİNİN
TESLİMİ
METAL,
PLASTİK,
LASTİK,
KAUÇUK,
KÂĞIT, CAM
HURDA VE
ATIKLARININ
TESLİMİ
PAMUK,
TİFTİK, YÜN
VE YAPAĞI İLE
HAM POST VE
DERİ TESLİMİ
AĞAÇ VE
ORMAN
ÜRÜNLERİ
NAKDEN İADE
RAPORSUZ
TEMİNATS
IZ İADE
SINIRI TL
İADE
SINIRINI
AŞAN
KISIM
İADESİ
TEMİNATI
N
ÇÖZÜMÜ
MAHSUBEN İADE
YMM
RAPORUN
A GÖRE
İADE
(Tam
Tasdiksiz)
SINIRI TL
RAPORSU
Z
TEMİNAT
SIZ İADE
SINIRI TL
İADE
SINIRINI
AŞAN
KISIM
İADESİ
TEMİNATI
N
ÇÖZÜMÜ
KENDİ
VE
ORT*
VERGİ
SSK
BORÇLRI
NA
İNDİRİMLİ
TEMİNAT
İNDİRİMLİ
TEMİNAT
UYGULAM
A
(Şartlar
Mevcutsa)
5.000
TEMİNA
T
YMM
veya VİR
YMM veya
VİR
407.000
Sınırsız
Yok
Yok
Var
Var
5.000
TEMİNA
T
YMM
veya VİR
YMM veya
VİR
407.000
Sınırsız
Yok
Yok
Var
Var
5.000
TEMİNA
T
YMM
veya VİR
YMM veya
VİR
407.000
Sınırsız
Yok
Yok
Var
Var
5.000
TEMİNA
T
YMM
veya VİR
YMM veya
VİR
407.000
Sınırsız
Yok
Yok
Var
Var
YMM veya
VİR
407.000
5.000
TEMİNA
T
YMM
58
Sınırsız
Yok
Yok
Var
Var
I-TEVKİFATA TABİ İŞLEMLERDE KDV İADESİ VE DEĞİŞİKLİKLER 16
NOT:
1-Tabloda yer alan 5.000 TL’lik had, 2.000 TL olarak
uygulanmakta iken 122 Seri Nolu KDV Genel Tebliği ile
1 Mart 2013 tarihinden bu tebliğin uygulanma tarihine
kadar 4.000 TL olarak uygulanmıştır.
2- İndirimli teminat uygulaması, eski uygulamada
yoktur.
59
PROJE UYGULAMASI ÖNGÖRÜLEN
İSTİSNA DÜZENLEMELERİ




Hava, Deniz ve Demiryolu Araçlarına İlişkin İstisna 13/a
Kıymetli maden aramaları ve boru hattıyla taşımacılık
yapanlara bu hatların inşa ve modernizasyonuna ilişkin
istisna 13/c
Limanlara bağlantı sağlayan demiryolu hatları ile liman
ve hava meydanlarının inşası, yenilenmesi ve
genişletilmesine ilişkin istisna 13/e
«Yap-işlet-devret» modeli çerçevesindeki projeler, Yüksek
Planlama Kurulu tarafından kiralama karşılığı
yapılmasına karar verilen «sağlık tesislerine ilişkin
projeler» ile MEB tarafından kiralama karşılığı
yapılmasına karar verilen eğitim «öğretim tesislerine
60
ilişkin projeler»de KDV istisnası Geçici 29
PROJE UYGULAMASINA GEÇİLEN
İŞLEMLERDE ADIM ADIM YAPILMASI
GEREKENLER
1.
2.
3.
4.
5.
6.
Proje kapsamındaki mal ve hizmetlere ilişkin
listenin elektronik ortamda sisteme girilmesi,
İstisna belgesi almak için vergi dairesine müracaat,
Şartları taşıyan mükelleflere vergi dairesince
istisna belgesi verilmesi,
Teslim ve hizmet gerçekleştikçe alıcı ve satıcının
sisteme bilgi girişi,
Proje revizesinde, sistemdeki listenin ve ayrıca
istisna belgesinin de revizesi,
İstisna belgesinin bittiği tarih itibarıyla belgenin
vergi dairesine ibraz edilerek kapattırılması.
61
62
HAVA, DENİZ VE DEMİRYOLU
ARAÇLARININ TADİL, BAKIM, ONARIM,
İMAL, İNŞASI



İstisna uygulaması projeye bağlı ve sadece proje
kapsamında yer alan mal ve hizmetlerle sınırlı olarak
uygulanacak hale getirildi.
Tadil, onarım ve bakım yapılacak her bir araca ilişkin
olarak hazırlanan proje kapsamındaki hizmetlere
ilişkin liste elektronik ortamda sisteme girilecek.
Proje kapsamındaki hizmetlere ilişkin liste elektronik
ortamda sisteme girildikten sonra vergi dairesine
istisna belgesi almak için başvuruda bulunulacak.
63
HAVA, DENİZ VE DEMİRYOLU
ARAÇLARININ TADİL, BAKIM, ONARIM,
İMAL, İNŞASI

Vergi dairesi tarafından durumu, iştigal konusu,
aracın mahiyeti göz önüne alınarak değerlendirme
sonucunda şartları taşıyan mükelleflere;
sınırlı olmak üzere vergi dairesi tarafından istisna
belgesi verilecek.
64
HAVA, DENİZ VE DEMİRYOLU
ARAÇLARININ TADİL, BAKIM, ONARIM,
İMAL, İNŞASI



İstisna belgesinin ekinde, istisnalı olarak alınacak
mal/hizmetin niteliği, miktarı ve tutarı gibi
belirleyici unsurlar yer alacaktır.
İstisna belgesi kapsamında teslim veya hizmette
bulunanlar, istisna belgesinin ilgili mal veya
hizmete ilişkin bölümünü fatura tarihi, numarası,
mal veya hizmet miktarı ve tutarını belirtmek
suretiyle onaylayacak ve bir örneğini alacaklardır.
Mal teslimi / hizmet ifası gerçekleştikçe alıcı ve
satıcı alım/satım bilgilerini projeye uygun olarak
sisteme girer.
65
HAVA, DENİZ VE DEMİRYOLU
ARAÇLARININ TADİL, BAKIM, ONARIM,
İMAL, İNŞASI


Projenin revizesi, güncellenmesi veya ek proje
düzenlenmesi durumlarında, proje kapsamındaki
mal ve hizmetlere ilişkin liste de elektronik ortamda
revize edilmesi gerekecek.
Revize sonrası istisna kapsamına giren alışlarda
istisnadan faydalanılabilmesi için istisna belgesinin
de revize edilmesi gerekiyor.
66
HAVA, DENİZ VE DEMİRYOLU
ARAÇLARININ TADİL, BAKIM, ONARIM,
İMAL, İNŞASI


Aynı satıcıdan yapılan birden fazla alıma ilişkin
harcamaların proje maliyetinin binde 5’ine kadar
olan kısmı tek satır olarak girilebilecek. Bu şekilde
birden fazla satır yazılabilecek.
Satır tutarlarının toplamının proje maliyetinin
yüzde 10’unu aşmaması gerekiyor.
67
HAVA, DENİZ VE DEMİRYOLU
ARAÇLARININ TADİL, BAKIM, ONARIM,
İMAL, İNŞASI


İstisna kapsamındaki işlemlerin ayrı bir projeye
bağlanmasının zor olduğu durumlarda ve/veya küçük
çaplı bakım onarımlarda servis formu, mühendis
raporu proje olarak değerlendirilmek suretiyle işlem
yapılabilecek.
Hizmet listesinin sisteme girişi ve istisna belgesi için
başvuru fatura düzenleme süresi içinde kalmak
kaydıyla bu form veya rapor ile daha sonra da
yapılabilecek, istisna belgesi ise bu başvuruya
istinaden düzenlenecek.
68
HAVA, DENİZ VE DEMİRYOLU
ARAÇLARININ TADİL, BAKIM, ONARIM,
İMAL, İNŞASI


İstisna kapsamında hizmet alanlar, istisna
belgesinin bittiği tarih itibarıyla belgeyi vergi
dairesine ibraz ederek kapattırmak zorundadır.
Vergi dairesi istisna belgesinde yer alan hizmet
bölümlerinin satıcılar tarafından doldurulup
doldurulmadığını ve faturalarla uyumunu kontrol
ederek istisna belgesini kapatır.
69
HAVA, DENİZ VE DEMİRYOLU
ARAÇLARININ TADİL, BAKIM, ONARIM,
İMAL, İNŞASI


Nakden iade talepleri miktarına bakılmaksızın
vergi inceleme raporuna göre yerine getirilecektir.
Mahsuben iadelerde, 5.000 TL’yi aşan kısmın iadesi
vergi inceleme raporu veya YMM tasdik raporuna
göre yerine getirilecektir.
70
71
LİMAN VE HAVA MEYDANLARINDA
YAPILAN HİZMETLER






Liman ve hava meydanı (alanı) tanımları netleştirilmek suretiyle
bu husustaki kavram karmaşasına son verildi.
Bu hükme göre istisnanın uygulanması için hizmetin;
Liman ve hava meydanlarında,
Deniz ve hava taşıma araçları için,
yapılması gerekmektedir.
İstisna kapsamındaki hizmetin nev’inin yanı sıra, hangi deniz
veya hava taşıma aracı için verildiğinin faturada gösterilme şartı
getirildi.
Nakden iade talepleri miktarına bakılmaksızın vergi inceleme
raporuna göre yerine getirilecek.
72
73
PETROL ARAMA FAALİYETLERİ



İstisna belgesi Petrol İşleri Genel Müdürlüğü (PİGM)
tarafından verilecektir.
İstisna kapsamında münhasıran petrol arama
faaliyetlerinde kullanılmak üzere sarf malzemesi
niteliğinde olan malzemeler ile hizmet alımında
bulunan ilgili kişi ve kuruluşlarca, bu mal ve
hizmetlere ilişkin fatura bilgilerini içeren bir liste
hazırlanacak.
Faturanın düzenlendiği ayı takip eden ayın 10’uncu
gününe kadar Petrol İşleri Genel Müdürlüğü
(PİGM)’ne verilecek.
74
PETROL ARAMA FAALİYETLERİ


PİGM tarafından bu liste yedi gün içinde incelenerek
onaylanacak.
Yurt içinden istisna kapsamında vasıta, akaryakıt ve
demirbaş alımından önce, PİGM’den ön izin alınması
gerekecek.
75
76
BORU HATTI İLE TAŞIMACILIK
YAPANLARA BU HATLARIN İNŞA VE
MODERNİZASYONUMA İLİŞKİN İSTİSNA
 Enerji
ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı
tarafından verilen belge sahibi taşımacılar
yararlanabilir.
 Vergi
dairesi tarafından Enerji ve Tabii
Kaynaklar Bakanlığından alınan belge üzerine
şartları taşıyanlara, elektronik olarak sisteme
girilen mal ve hizmetlerle sınırlı olmak üzere
istisna belgesi verilir
77
78
ALTIN, GÜMÜŞ, PLATİN ARAMA,
İŞLETME, ZENGİNLEŞTİRME, RAFİNAJ
FAALİYETLERİ




Önce öde sonra al sisteminden vazgeçildi.
İstisna uygulaması projeye bağlanarak, proje
kapsamındaki alımlarla sınırlandırıldı.
Hazırlanan proje kapsamındaki mal ve hizmetlere
ilişkin liste elektronik ortamda sisteme girilecek.
Sisteme giriş yapıldıktan sonra vergi dairesine
istisna belgesi almak için başvuruda bulunulacak.
79
80
YATIRIM TEŞVİK BELGESİ KAPSAMINDA
MAKİNE VE TEÇHİZAT TESLİMLERİ


Yatırımın, teşvik belgesinde öngörüldüğü şekilde
gerçekleşmemesinin, satıcıların KDV iade
taleplerinin sonuçlandırılmasına engel teşkil
etmediği açıklığa kavuşturuldu.
İstisna belgesi talep eden ilgili birim, kurum ve
kuruluşun başvuru anında KDV mükellefiyetinin
bulunması durumunda bunlar adına,
mükellefiyetinin bulunmaması halinde ise varsa KDV
mükellefi iktisadi işletmesine istisna belgesi verilir.
81
YATIRIM TEŞVİK BELGESİ KAPSAMINDA
MAKİNE VE TEÇHİZAT TESLİMLERİ


Yatırım teşvik belgesi kapsamında alınan makine ve
teçhizatın ilgili birim, kurum ve kuruluşun veya
iktisadi işletmesinin bilanço veya aktifine
kaydedilmesi ve bu durumun satın almanın
gerçekleştiği döneme ilişkin KDV beyannamesi verme
süresi içinde vergi dairesine bildirilmesi şartıyla;
“İNDİRİM HAKKI TANINAN İŞLEMLERDE
KULLANMA ŞARTI” yerine getirilmiş sayılacak.
82
83
LİMANLARIN VE HAVA MEYDANLARININ
İNŞASI, YENİLENMESİ VE
GENİŞLETİLMESİ




Liman tanımı için KDV Kanunu’nun 13/b maddesine atıf
yapıldı.
İnşa, yenileme veya genişletme işini yapanın kiracı, işletme
hakkı sahibi veya malik olup olmaması istisna
uygulamasını etkilemeyecek.
İstisna uygulaması projeye bağlandı, hazırlanan proje ilgili
birime veya makama onaylatılıp, proje kapsamında
alınacak mal ve hizmetlere ilişkin liste elektronik ortamda
sisteme girilecek.
Bağlı oldukları vergi dairesine başvurarak istisna belgesi
alacaklardır.
84
85
ULUSLARARASI TAŞIMACILIK



ULUSLARARASI TAŞIMACILIK İŞİNİN RO-RO
GEMİLERİ VASITASIYLA VE DORSE (RÖMORK)
KULLANILARAK YURT İÇİ VE YURT DIŞINDA
FARKLI ÇEKİCİLERLE GERÇEKLEŞTİRİLMESİNİN
DE MÜMKÜN OLDUĞU BELİRLENDİ.
60 No’lu KDV Sirküleri’ndeki açıklamalar Tebliğe
eklendi.
Uluslararası taşımacılık işlerinden kaynaklanan iade
taleplerinde kullanılacak tevsik edici belgeler
86
netleştirildi.
87
DİPLOMATİK İSTİSNA



Uluslararası kuruluşlara yapılacak teslim ve
hizmetler Dışişleri Bakanlığının isteği doğrultusunda
Diplomatik temsilciliklere yapılan teslim hizmetlere
paralel hale getirildi.
Fahri Konsolosların istisnadan faydalanamayacağı
açık bir şekilde belirlendi.
Önce öde sonra iade al uygulanmaktadır.
88
89
ENGELLİLERE ARAÇ-GEREÇ TESLİMİ



İstisna münhasıran engelliler tarafından kullanımı için
üretilmiş araç gereçleri kapsamaktadır.
Daha önce binek otomobillerin bu kapsamda olup
olmadığı hususunda ikincil mevzuatta bir belirleme
yapılmadığından, özelge tayinleri ile açıklamalarda
bulunulmaktaydı.
Engellilerin binek otomobili alımında KDV istisnası
uygulanmayacağı hususu belirlendi.
90
91
BÜYÜK VE STRATEJİK YATIRIMLAR

İstisna münhasıran söz konusu yatırımlar
kapsamındaki inşaat taahhüt işi, nakliye, hafriyat ve
benzeri inşa işlerine ilişkindir.

31/12/2023 tarihine kadar uygulanır.

Yatırım teşvik belgesi kapsamında gerçekleşmelidir.

Asgari 500 milyon TL tutarında olmalıdır.

Önce öde sonra al sistemi geçerlidir.
92
BÜYÜK VE STRATEJİK YATIRIMLAR
 İlgili
takvim yılı sonuna kadar indirim yolu ile
telafi edilemeyen KDV ise izleyen yıl talep
edilmesi kaydıyla iade konusu yapılacaktır.
93
94
ÖZEL ESASLAR

AMACI:
 GERÇEK
BİR YÜKLENİME DAYANMAYAN
TUTARLARIN KDV İADESİ ÇATISI
ALTINDA yolsuz OLARAK İADESİNİ
ÖNLEMEYİ AMAÇLAMAKTADIR.
95
ÖZEL ESASLARA TABİ MÜKELLEFLER





HAKLARINDA “OLUMSUZ RAPOR” VEYA
“OLUMSUZ TESPİT” BULUNAN MÜKELLEFLER
OLUMSUZ RAPOR BULUNAN MÜKELLEFLERİN
RAPORUN AİT OLDUĞU DÖNEMDEKİ
ORTAKLARI,
KANUNİ TEMSİLCİLERİ,
BUNLARIN KURDUKLARI VEYA ORTAK
OLDUKLARI MÜKELLEFLER
KANUNİ TEMSİLCİSİ OLDUKLARI MÜKELLEFLER
96
ÖZEL ESASLARA TABİ MÜKELLEFLER
HAKLARINDA BEYANNAME VERMEME,
 DEFTER VE BELGE İBRAZ ETMEME VE
 ADRESİNDE BULUNAMAMA KONUSUNDA TESPİT
BULUNAN MÜKELLEFLER
 HAKLARINDA KDV YÖNÜNDEN İHTİYATİ
TAHAKKUK VEYA İHTİYATİ HACİZ UYGULANAN
MÜKELLEFLER.

97
SAHTE BELGE DÜZENLEMEK AMACIYLA
MÜKELLEFİYET TESİS ETTİRENLER


İADE TALEPLERİ MÜNHASIRAN VERGİ
İNCELEME RAPORUNA GÖRE YERİNE GETİRİLİR.
MÜKELLEFİYETİ TERKİN EDİLENLERİN BU
FİİLLERİNE İŞTİRAK ETTİĞİ VERGİ İNCELEME
RAPORUYLA TESPİT EDİLEN MESLEK
MENSUPLARI ÖZEL ESASLAR KAPSAMINA
ALINIRLAR VE BU DURUM MESLEK
MENSUBUNUN BAĞLI BULUNDUĞU VERGİ
DAİRESİNCE TEMSİL ETTİKLERİ TÜM
MÜKELLEFLERE BİLDİRİLİR.
98
SAHTE BELGE KAVRAMI



SAHTE BELGE, GERÇEK BİR MUAMELE VEYA
DURUM OLMADIĞI HALDE BUNLAR VARMIŞ GİBİ
DÜZENLENEN BELGEDİR.
ÜZERİNDE KDV GÖSTERİLEN BELGELER Fatura Vb.
ÜZERİNDE KDV GÖSTERİLMEYEN BELGELER
GÇB, istisna belgesi, yatırım teş. bel vb.
99
SAHTE BELGE KAVRAMI








Yoklama yapılmak suretiyle mükellefin gerçek bir faaliyetinin
bulunup bulunmadığı (ilgili dönem mahalle muhtarı, site yöneticisi
ve/veya çevredekilerin mükellefin eylem tarihindeki durumuna ilişkin
ifadeleri vb.),
Belgeye konu mal hareketinin gerçekte olup olmadığının fiili veya
kaydi envanter ya da randıman incelemesi, karşıt inceleme ve tespit,
nakliye, ödeme/tahsilat vb. kanıtlarla tespiti,
Ticari ilişkisinin olup olmadığı hususu ve ticari ilişkide bulunduğu
firmalar,
Ortaklık yapısı ve ortaklara ilişkin analizler,
Muhasebecisine yönelik tespitler,
Maliye Bakanlığı bünyesinde yer alan, hakkında inceleme yapılanlara
ve ticari ilişkide bulundukları mükelleflere ilişkin bilgiler,
Sahte belge ticareti varsa komisyon geliri elde edilip edilmediği,
Mükellefiyetle ilgili ödevlerin yerine getirilip getirilmediği
gibi hususlar rapora bağlanmaksızın ya da tespit edilmeksizin bir
belgenin sahte olduğu gerekçesiyle mükellef hakkında özel esaslar
uygulanmaz.
100
MUHTEVİYATI İTİBARIYLA YANILTICI
BELGE

MUHTEVİYATI İTİBARIYLA YANILTICI BELGE;
GERÇEK BİR MUAMELE VEYA DURUMA
DAYANMAKLA BİRLİKTE BU MUAMELE VEYA
DURUMU MAHİYET VEYA MİKTAR İTİBARIYLA
GERÇEĞE AYKIRI ŞEKİLDE YANSITAN
BELGEDİR.
101
MUHTEVİYATI İTİBARIYLA YANILTICI
BELGE





Belgenin mahiyet veya miktar itibarıyla gerçeğe aykırı olup
olmadığı,
Belgede yer alan bilgilerin gerçeğe aykırı olduğunun (ödeme
bilgileri, mal hareketleri ve alıcı bilgileri gibi) deliller ile
tespiti,
Belgede yer alması zorunlu bilgilerde tahrifat yapılıp
yapılmadığı,
Belgede bulunması zorunlu bilgilerin (vatandaşlık
numarası, vergi kimlik numarası ve adres gibi) gerçeği
yansıtıp yansıtmadığı,
Gerçekte satılan mal veya verilen hizmet yerine başka bir
mal satıldığı veya hizmetin ifa edildiği,
gibi hususlar rapora bağlanmaksızın ya da tespit
edilmeksizin bir belgenin muhteviyatı itibarıyla yanıltıcı
olduğu gerekçesiyle mükellef hakkında özel esaslar
uygulanmaz.
102
HAKLARINDA SB VEYA MİYB
DÜZENLEME TESPİTİ BULUNANLAR



SAHTE BELGE VEYA MUHTEVİYATI İTİBARİYLE
YANILTICI BELGE DÜZENLEME TESPİTİ;
MÜKELLEFLER HAKKINDA YAPILAN ARAŞTIRMA VEYA
İNCELEME SIRASINDA
Yahut
YETKİLİ MAKAMLARIN, (YAZIYLA VEYA ELEKTRONİK
ORTAMDA) BİLDİRMESİ İLE VERGİ DAİRESİNİN ITTILAINA
GİRMESİDİR.
103
HAKLARINDA SB VE MİYB KULLANMA
RAPORU BULUNANLAR

SAHTE BELGELERDE ve MİYB NİTELİĞİ TESPİT
EDİLEN BELGELERDE YER ALAN KDV’NİN
İNDİRİM HESAPLARINA DÂHİL EDİLMEK
SURETİYLE KULLANILDIĞINI TESPİT EDEN
RAPORLAR SAHTE BELGE VE MİYB KULLANMA
OLUMSUZ RAPORU OLARAK
DEĞERLENDİRİLİR.
104
HAKLARINDA SB VE MİYB KULLANMA TESPİTİ
BULUNANLAR İLE DOĞRUDAN MAL VE HİZMET TEMİN
ETTİKLERİ MÜKELLEFLER HAKKINDA OLUMSUZ RAPOR
VEYA TESPİT BULUNANALAR

HAKLARINDA SAHTE BELGE KULLANILMASINA YÖNELİK
OLUMSUZ TESPİT BULUNAN MÜKELLEFLERE 15 GÜN
İÇİNDE OLUMSUZLUĞU GİDEREBİLECEKLERİ BİLDİRİLİR
.


VERİLEN SÜRE İÇERİSİNDE İŞLEMİN GERÇEKLİĞİNİ
TEBLİĞE GÖRE İSPAT EDEN VEYA SÖZ KONUSU BELGEDE
YAZILI KDV TUTARINI İNDİRİM HESAPLARINDAN
ÇIKARMAK SURETİYLE BEYANINI DÜZELTEN
MÜKELLEFLER ÖZEL ESASLAR KAPSAMINA ALINMAZLAR.
KENDİLERİNE TANINAN SÜRE İÇERİSİNDE YUKARIDA
BELİRTİLDİĞİ ŞEKİLDE OLUMSUZLUĞU GİDERMEYEN
MÜKELLEFLER TESPİTİN YAPILDIĞI TARİH İTİBARIYLA
ÖZEL ESASLAR KAPSAMINA ALINIRLAR.
105
İŞLEMLERİN GEÇERLİLİĞİNİ İSPAT
A) İŞLEM BEDELİNİN ÖDENDİĞİNİN
BELGELENDİRİLMESİ.
Ödeme, iade talebinde bulunan mükellef tarafından
ödemeyi tevsik eden belge aslı veya noter onaylı örneği
ile tevsik edilebilir.
1-ÇEK: Ödemenin 5411 sayılı Bankalar Kanunu
hükümlerine göre faaliyette bulunan bankalar
vasıtasıyla veya 6102 sayılı Türk Ticaret Kanununun
785 inci maddesinin (1) numaralı fıkrası kapsamında
düzenlenen çekler ile de tevsiki mümkündür.
106
İŞLEMLERİN GEÇERLİLİĞİNİ İSPAT
A) İŞLEM BEDELİNİN ÖDENDİĞİNİN
BELGELENDİRİLMESİ.
2- BANKALARDAN ALINAN ONAYLI HESAP
EKSTRELERİ: İnternet bankacılığı yoluyla yapılan
ödemelerde, banka dekontu yerine ilgili banka şubesi
tarafından onaylı internet çıktıları ya da mükellefler
tarafından ödeme yapılan bankalardan alınan onaylı
hesap ekstreleri ödemenin tevsikinde kullanılabilir.
107
İŞLEMLERİN GEÇERLİLİĞİNİ İSPAT
A) İŞLEM BEDELİNİN ÖDENDİĞİNİN
BELGELENDİRİLMESİ.
3-KREDİ KARTI, TAPU DEVRİ, DEKONT: Ödeme,
kredi kartı (iade talebinde bulunan kişi veya kuruma
ait), tapu devri, kamu kurum ve kuruluşları aracılığıyla
(ön ödeme avansı şeklinde kamu kurum ve
kuruluşlarının veznesine ödeme gibi) yapılmak
suretiyle de tevsik edilebilir.
.
108
İŞLEMLERİN GEÇERLİLİĞİNİ İSPAT

B) TAŞIMA, YÜKLEME, BOŞALTMA, DEPOLAMA,
AMBALAJLAMA, VE BENZERİ İŞLEMLERİN
YAPILDIĞINA YÖNELİK BELGELER, SİGORTA
BELGESİ, VERGİ, RESİM, HARÇ, PAY, FON GİBİ
ÖDEMELER YAPILMIŞSA BU ÖDEMELERE AİT
BELGELER İŞLEMİN GERÇEKLİĞİNİN
TEVSİKİNDE DELİL OLARAK KULLANILABİLİR.
109
DÜZENLEME, KULLANMA RAPORU TESPİTİ
BULUNANLARIN İADE TALEPLERİ

1.
2.
Raporun Vergi Dairesine intikal ettiği tarih itibarıyla
henüz sonuçlandırılmamış iade talepleri dahil:
Aşağıda belirtilen oranlarda teminat gösterilmesi
halinde genel esaslara göre
Teminat gösterilmemesi halinde münhasıran vergi
inceleme raporu sonucuna göre yerine getirilir.
Teminatlar vergi inceleme raporu sonucuna göre
çözülür.
.
110
111
112
GENEL ESASLARA DÖNÜŞ

HAKLARINDA SAHTE BELGE VEYA
MUHTEVİYATI İTİBARİYLE YANILTICI BELGE
DÜZENLEME RAPORU BULUNANLARIN GENEL
ESASLARA DÖNÜŞÜ
Raporlara dayanılarak yapılan tarhiyatın yargı
kararları ile terkin edilmesi,
 Rapora dayanılarak yapılan tarhiyatları ödemeleri veya
tamamına teminat göstermeleri ve yapılan inceleme
sonucunda düzenlenen olumlu raporun vergi dairesi
kayıtlarına intikal etmesi,

113



HAKLARINDA SAHTE BELGE VEYA MUHTEVİYATI
İTİBARİYLE YANILTICI BELGE DÜZENLEME
RAPORU BULUNANLARIN GENEL ESASLARA
DÖNÜŞÜ
Haklarında olumsuz rapor bulunan ve raporun ilgili olduğu
dönemden sonraki dönemlerde iade talebinde bulunmayan
mükellefler için, düzenleme raporuna dayanılarak yapılan
tarhiyatları ödemeleri veya tamamına teminat göstermeleri
şartıyla, talepleri üzerine daha sonra yapılan inceleme
sonucunda düzenlenen olumlu raporun vergi dairesi
kayıtlarına intikal etmesi,
Özel esaslar kapsamına alınılan dönemi takip eden
vergilendirme döneminden itibaren bu süre içerisinde başka
bir olumsuzluk olmaması kaydıyla (süre dolmadan önce
yazılan olumsuz raporlarda en son raporun vergi dairesi
kayıtlarına intikal ettiği tarihten itibaren), sahte belge
düzenleme fiilinde beş yıl, muhteviyatı itibarıyla yanıltıcı
belge düzenleme fiilinde dört yıl geçmesi.
114





HAKLARINDA SAHTE BELGE VEYA MUHTEVİYATI
İTİBARİYLE YANILTICI BELGE KULLANMA
RAPORU BULUNANLARIN GENEL ESASLARA
DÖNÜŞÜ
Haklarında sahte belge kullanılmasına yönelik olumsuz
rapor bulunan mükelleflerin söz konusu belgeleri indirim
hesaplarından çıkarmak suretiyle beyanlarını düzeltmeleri,
Raporlara dayanılarak yapılan tarhiyatın yargı kararları ile
terkin edilmesi,
Raporlarında tarhı öngörülen vergi ve buna ilişkin olarak
hesaplanacak gecikme faizi ile kesilmesi istenen cezanın
ödenmesi veya bunların tamamı için teminat gösterilmesi,
Özel esaslar kapsamına alınılan dönemi takip eden
vergilendirme döneminden itibaren bu süre içerisinde başka
bir olumsuzluk olmaması kaydıyla (süre dolmadan önce
yazılan olumsuz raporlarda en son raporun vergi dairesi
kayıtlarına intikal ettiği tarihten itibaren), sahte belge
kullanma fiilinde dört yıl, muhteviyatı itibarıyla yanıltıcı
115
belge kullanma fiilinde üç yıl geçmesi.





HAKLARINDA SAHTE BELGE VEYA MUHTEVİYATI
İTİBARİYLE YANILTICI BELGE DÜZENLEME TESPİTİ
BULUNANLARIN GENEL ESASLARA DÖNÜŞÜ
Sahte belge veya muhteviyatı itibarıyla yanıltıcı belge düzenleme
tespitinin ilgili olduğu döneme ilişkin yapılacak inceleme
sonucunda düzenlenen raporun olumlu olması,
Haklarında düzenleme tespiti bulunan ve tespitin ilgili olduğu
dönemden sonraki dönemlerde iade talebinde bulunmayan
mükellefler için, talepleri üzerine daha sonra yapılan inceleme
sonucunda düzenlenen olumlu raporun vergi dairesi kayıtlarına
intikal etmesi,
Düzenleme tespitine dayalı olarak tesis edilen işlemlerin yargı
kararıyla iptal edilmesi
Özel esaslar kapsamına alınılan dönemi takip eden vergilendirme
döneminden itibaren bu süre içerisinde başka bir olumsuzluk
olmaması kaydıyla (süre dolmadan önce yapılan tespitlerde en son
tespit tarihinden itibaren), sahte belge düzenleme tespitlerinde
dört yıl, muhteviyatı itibarıyla yanıltıcı belge düzenleme
116
tespitlerinde üç yıl geçmesi.






HAKLARINDA SAHTE BELGE VEYA MUHTEVİYATI İTİBARİYLE
YANILTICI BELGE KULLANMA TESPİTİ BULUNANLARIN GENEL
ESASLARA DÖNÜŞÜ
Haklarında sahte belge veya muhteviyatı itibarıyla yanıltıcı belge
kullanıldığına yönelik olumsuz tespit bulunan mükelleflerin
kendilerine verilen 15 günlük süre içinde söz konusu belgeleri
indirim hesaplarından çıkarmak suretiyle beyanlarını
düzeltmeleri veya kendilerine yazılı olarak verilen 15 günlük süre
içerisinde işlemin gerçekliğini ispat etmeleri,
Olumsuz tespitin ilişkin olduğu belgelere dayanılarak indirim ve
iade konusu yapılan KDV tutarlarının sahte belge için üç katı,
muhteviyatı itibarıyla yanıltıcı belge için iki katı teminat
gösterilmesi,
İlgili dönem veya daha sonraki bir dönemle ilgili inceleme
sonucunda düzenlenecek olumlu raporun vergi dairesi kayıtlarına
intikal etmesi,
Tespitin veya tespite dayanılarak tesis edilen işlemlerin yargı
kararıyla iptal edilmesi,
Özel esaslar kapsamına alınılan dönemi takip eden vergilendirme
döneminden itibaren bu süre içerisinde başka bir olumsuzluk
olmaması kaydıyla (süre dolmadan önce yapılan tespitlerde en son
tespit tarihinden itibaren), sahte belge kullanma tespitlerinde üç117
yıl, muhteviyatı itibarıyla yanıltıcı belge kullanma tespitlerinde iki
yıl geçmesi.
118
DİĞER TESPİTLER



ADRESİNDE BULUNAMAMA
Bilinen adresinde bulunmadığı yoklama ile tespit
edilen mükellefler özel esaslara alınırlar.
Mükellefin adresinin tespiti veya başvurusuna
istinaden yapılan yoklamada adresinde veya yeni
bildirdiği adreste bulunması durumunda, adreste
bulunma tarihi itibarıyla genel esaslara alınır ve bu
tarihten itibaren, henüz sonuçlanmayan iade talepleri
genel esaslara göre yerine getirilir.
119
DİĞER TESPİTLER




DEFTER VE BELGE İBRAZ ETMEME
Vergi incelemesine yetkili olanlarca veya takdir
komisyonlarınca ibrazı istenen, varlığı noter kayıtları veya
sair surette sabit olan defterlerin ve ilgili dönem kayıtlarına
esas belgelerin mücbir sebep sayılan haller dışındaki
nedenlerle KDV mükellefleri tarafından ibraz edilmemesi
durumunda, mükellef özel esaslar kapsamına alınır.
Bu tespitin varlığı için defter ve belge ibrazına ilişkin ek
süre dâhil verilen sürenin dolmuş olması gerekmektedir.
Faaliyetini sona erdirenlerin kullanılmayan belgelerini iptal
edilmek üzere ibraz etmemesi de bu kapsamdadır.
120
DİĞER TESPİTLER
DEFTER VE BELGE İBRAZ ETMEME
 GENEL ESASLARA DÖNÜŞ



Defter ve belgelerini daha sonra idareye ibraz eden
mükellefin genel esaslara dönüşü sağlanır ve henüz
sonuçlanmayan iade talepleri de dâhil olmak üzere iade
talepleri genel esaslara göre yerine getirilir.
Haklarında, tarh zamanaşımı öncesi dönemlere ilişkin
olarak defter belge ibraz etmeme tespiti bulunan
mükelleflerin iade talepleri, tarh zamanaşımının
dolduğu tarihten itibaren genel esaslara göre yerine
getirilir.
121
DİĞER TESPİTLER




BEYANNAME VERMEME
Birden fazla döneme ilişkin 1 no.lu KDV beyannamesini
(süresinden sonra verilenler hariç) vermeyen mükellefler
özel esaslara tabi tutulur.
Beyanname verilmeyen dönemlere ilişkin iade talebinde
bulunulması mümkün değildir.
Beyanname vermeme kapsamında özel esaslara tabi tutulan
mükelleflerin, beyanname verdikleri dönemlere ilişkin iade
talepleri münhasıran vergi inceleme raporu sonucuna göre
yerine getirilir.
122
DİĞER TESPİTLER
BEYANNAME VERMEME
 GENEL ESASLARA DÖNÜŞ



Verilmeyen beyannamelerin usulüne uygun olarak
verilmesi durumunda, mükellef genel esaslara döner ve
iade talepleri genel esaslara göre yerine getirilir.
Haklarında, tarh zamanaşımı öncesi dönemlere ilişkin
olarak beyanname vermeme tespiti bulunan
mükelleflerin iade talepleri, tarh zamanaşımının
dolduğu tarihten itibaren genel esaslara göre yerine
getirilir.
123
DİĞER TESPİTLER
İHTİYATİ TAHAKKUK, İHTİYATİ HACİZ
UYGULANAN MÜKELLEFLER
 İade talebinde bulunan mükellefler hakkında KDV
yönünden ihtiyati tahakkuk veya ihtiyati haciz
uygulanması halinde, ihtiyati tahakkuk veya ihtiyati
haczi istenen KDV tutarı kadar teminat gösterilmesi
şartıyla bu mükelleflerin diğer dönemlere ilişkin iade
talepleri genel esaslara göre yerine getirilir. Aksi halde
iade talepleri, vergi incelemesi sonucuna göre yerine
getirilir.

124
DİĞER TESPİTLER

OLUMSUZ RAPOR VEYA TESPİT KAPSAMINDA
ÖZEL ESASLARA TABİ MÜKELLEFLERİN GENEL
ESASLARA DÖNÜŞÜ, BUNLARDAN ALIM
YAPANLARIN DA GENEL ESASLARA DÖNÜŞÜNÜ
SAĞLAR.
125
GEÇIŞ HÜKÜMLERI



Tebliğin yürürlüğe girdiği tarih itibarıyla özel esaslar
kapsamında bulunan mükelleflerden;
Genel esaslara dönüş hükümleri çerçevesinde
müracaatlarına gerek kalmaksızın, bağlı bulundukları vergi
dairesi tarafından değerlendirilir. Bu değerlendirme
neticesinde genel esaslara dönüş şartlarını taşıyan
mükelleflerin genel esaslara dönüşü sağlanır.
Bu çerçevede, öncelikle mükelleflerin özel esaslar kapsamına
alınmalarını gerektiren fiilleri için Tebliğde belirlenmiş olan
genel esaslara dönüş için gerekli sürelerin geçip geçmediğine
bakılır. Söz konusu süreleri geçiren mükellefler, diğer genel
esaslara dönüş şartları aranmaksızın genel esaslara
döndürülür.
126
GEÇIŞ HÜKÜMLERI


Süre şartı ile genel esaslara dönemeyen mükellefler için
diğer genel esaslara dönüş şartlarının varlığına bakılır.
Haklarında sahte veya MİYB kullanma raporu veya
kullanma tespiti bulunan mükellefler ile kendileri hakkında
olumsuz rapor veya tespit bulunmamakla birlikte mal veya
hizmet satın aldıkları mükellefler hakkında olumsuz rapor
veya olumsuz tespit bulunan mükelleflerden, Tebliğde
belirlenen süre ve diğer genel esaslara dönüş hükümlerine
göre de özel esaslar kapsamından çıkamayanlara, durumları
bağlı bulundukları vergi dairesince bildirilerek özel esaslar
kapsamına alınmalarına neden olan sahte veya muhteviyatı
itibarıyla yanıltıcı belgeleri, bildirimden itibaren 30 gün
içerisinde indirim hesaplarından çıkarmaları ve beyanlarını
düzeltmeleri veya belgenin gerçekliğini ve doğruluğunu
ispat etmeleri istenir.
127
GEÇIŞ HÜKÜMLERI




Bu Tebliğin yayımlandığı tarih itibarıyla;
Adreslerinde bulunamama olumsuz tespiti nedeniyle
özel esaslar kapsamına giren mükellefler, geçerli bir
adres bildirmeleri,
Defter ve belgelerini ibraz etmediği için özel esaslara
giren mükellefler, defter ve belgelerini ilgili mevzuata
uygun bir şekilde ibraz etmeleri,
Beyanname vermediği gerekçesiyle özel esaslar
kapsamında bulunan mükellefler, verilmeyen
beyannamelerini vermeleri kaydıyla genel esaslara
dönerler.
128
GEÇIŞ HÜKÜMLERI

Kendisi hakkında bir olumsuzluk olmamakla birlikte
doğrudan mal veya hizmet temin ettikleri safhadan
önceki safhalardaki mükellefler hakkında olumsuz
rapor veya tespit olanların, müracaatlarına ve ilave
bir işleme gerek olmaksızın Tebliğin yürürlüğe
girdiği tarihten itibaren bağlı bulundukları vergi
dairesi tarafından genel esaslara dönüşü sağlanır.
129
GEÇIŞ HÜKÜMLERI






Aralık/2009 ve öncesi vergilendirme dönemlerine ilişkin
olarak haklarında;
Sahte veya muhteviyatı itibarıyla yanıltıcı belge kullanma,
Beyanname vermeme,
Adresinde bulunamama,
Defter ve belge ibraz etmeme,
Olumsuz tespitleri bulunan ve bu nedenle özel esaslara tabi
olan mükelleflerden 2006, 2007, 2008 ve 2009 takvim
yıllarında faaliyette bulundukları dönemlerin tamamına
ilişkin olarak KDV matrah artırımında bulunanlardan,
artırım tutarlarının tamamını ödeyenler genel esaslara
dönerler.
130
GEÇIŞ HÜKÜMLERI

Haklarında olumsuz rapor veya tespit bulunmamakla
birlikte alım yaptıkları mükellefler hakkında özel
esaslar uygulandığı için iade talepleri özel esaslara göre
yerine getirilen mükellefler, alım yaptıkları dönemleri
içeren takvim yılı itibarıyla KDV artırımında bulunmuş
olmaları halinde genel esaslara dönebilirler.
131
İNDİRİMLİ TEMİNAT UYGULAMASI
SİSTEMİ (İTUS)

GENEL ŞARTLAR

Başvuru tarihinden önceki son üç takvim yılı içinde vergi
mükellefiyeti bulunmalı.

Mücbir sebep sayılan haller dışındaki nedenlerle, defter ve belge
ibrazından imtina edilmemiş olmalı



Gelir veya kurumlar vergisi, geçici vergi, gelir vergisi stopajı, ÖTV
ve KDV (tevkifat hariç) uygulamalarından her birine ait
beyanname verme ödevi her bir vergi türü itibarıyla ikiden fazla
aksatılmamış olmalı
Sahte belge veya muhteviyatı itibarıyla yanıltıcı belge düzenleme
veya kullanma fiili nedeniyle özel esaslara tabi tutulmamış veya
tutulmuşsa genel esaslara dönülmüş olmalı
Cari takvim yılı da dahil olmak üzere son iki takvim yılına ilişkin132
tam tasdik sözleşmesi bulunmalı
İNDİRİMLİ TEMİNAT UYGULAMASI
SİSTEMİ

GENEL ŞARTLAR

Ödenmesi gereken vergi borcu bulunmamalı

Sertifika başvurusundan önceki, iade talebinin
bulunduğu birbirini izleyen son beş
vergilendirme dönemi itibarıyla mükellef
hakkında yazılmış YMM ve/veya vergi inceleme
raporları olumlu olmalı
133
İNDİRİMLİ TEMİNAT UYGULAMASI
SİSTEMİ


ÖZEL ŞARTLAR (İmalatçılar ve İmalatçıİhracatçılar)
İLGİLİ SİCİLE KAYITLI OLUNMALI
ÖDENMİŞ SERMAYE VEYA SON BİLANÇODA
KAYITLI ATİK’LERİN (GAYRİMENKULLER HARİÇ)
AMORTİSMAN DÜŞÜLMEDEN ÖNCEKİ TOPLAM
TUTARI 100.000 TL’Yİ AŞMALI
 İmalat işlerinde son bir yılda aylık ortalama 20 + işçi
çalıştırmaları

134
İNDİRİMLİ TEMİNAT UYGULAMASI
SİSTEMİ




ÖZEL ŞARTLAR [Diğer İhracatçılar (Hizmet ihracı
yapanlar hariç)]
SON ÜÇ TAKVİM YILI İTİBARIYLA YILLIK
4 MİLYON ABD DOLARI
VEYA
SON BEŞ TAKVİM YILI İTİBARIYLA YILLIK
İKİ MİLYON ABD DOLARI VE ÜZERİNDE İHRACAT
YAPILMIŞ OLMALI
Bu şartları sağladıkları tarihi takip eden yılbaşından
itibaren
135
İNDİRİMLİ TEMİNAT UYGULAMASI
SİSTEMİ
ÖZEL ŞARTLAR (Diğer İade Hakkı Doğuran
İşlemler )
 Başvuru tarihinden önce vergi dairesine verilmiş olan
son yıllık kurumlar vergisi veya gelir vergisi
beyannamesinin ekinde yer alan bilânçoya göre en az

Aktif toplamı
40.000.000,-
Maddi Duran Varlık T.
10.000.000,-
Öz sermaye Tutarı
20.000.000,-
Net satışları
50.000.000,136
İNDİRİMLİ TEMİNAT UYGULAMASI
SİSTEMİ


ÖZEL ŞARTLAR (Diğer İade Hakkı Doğuran
İşlemler )
Cari yıl dahil, başvuru tarihinden önceki takvim
yılında vergi dairesine verilmiş muhtasar
beyannamelere göre Aylık ortalama çalıştırılan kişi
sayısı 50 +
137
SERTIFIKA VERILMESI
 Bağlı
olunan Vergi Dairesi Başkanlığına/
Defterdarlığa müracaat edilecek.
 İTUS
Sertifikanız varsa Teminat %8
 Dış
ticaret semaye şirketleri sektörel dış ticaret
şirketleri için %4
138
SERTİFİKA İPTAL NEDENLERİ





Özel şartlar olarak belirlenen koşullardan tutarlarla ilgili
olanlar dışındaki şartların kaybedilmesi
Özel şartlar olarak belirlenen tutarlarda ve çalıştırılan işçi
sayılarında % 25'i aşan bir azalma meydana gelmesi
Defter ve belgelerin 213 sayılı Kanundaki süreler içinde
ibraz edilmemesi
Verilen süreye rağmen vergi borcunun ödenmemesi
Mükellef hakkında sahte belge veya muhteviyatı itibarıyla
yanıltıcı belge düzenlediği veya kullandığı konusunda vergi
dairesine “olumsuz rapor” intikal etmesi
139
HIZLANDIRILMIŞ İADE SİSTEMİ
Uygulamadan Nasıl Faydalanılır?
 Başvuru tarihinden önceki son beş takvim yılı
itibarıyla vergi mükellefiyeti bulunmalı.
 Başvuru tarihinden önce vergi dairesine verilmiş
son yıllık kurumlar vergisi beyannamesi ekinde
yer alan bilânço değerleri önem arz etmektedir.

Aktif toplamı
Maddi Duran Varlık T.
200.000.000,50.000.000,-
Öz sermaye Tutarı
100.000.000,-
Net satışları
250.000.000,140
HIZLANDIRILMIŞ İADE SİSTEMİ




Başvurudan önceki takvim yılında vergi dairesine verilmiş
olan muhtasar beyannamelere göre Aylık ortalama
çalıştırılan kişi sayısı 250 +
Gelir veya kurumlar vergisi, ÖTV ve KDV
uygulamalarından her birine ait beyanname verme ödevi,
her bir vergi türü itibarıyla birden fazla aksatılmamış
olmalı
Defter ve belge ibrazından imtina edilmemiş olmalı
Sahte belge veya muhteviyatı itibarıyla yanıltıcı belge
düzenleme veya kullanma fiili nedeniyle özel esaslara tabi
tutulmamış veya tutulmuşsa genel esaslara dönülmüş
olmalı
141
HIZLANDIRILMIŞ İADE SİSTEMİ





HİS Sertifikanız varsa
İADE TALEPLERİNDE TUTARINA BAKILMAKSIZIN
TEMİNAT
VİR
YMM RAPORU
ARANILMAYACAKTIR.
142
HIZLANDIRILMIŞ İADE SİSTEMİ


Nakden iade taleplerinde, KDVİRA sisteminde
olumsuzluk tespit edilmeyen tutarlar,
Raporun tamamlanma sürecini izleyen 5 işgünü
içerisinde iade edilecektir.
143
TEŞEKKÜR
Sabrınız için teşekkür ederim.
144

Benzer belgeler