Konfigürasyon Modu - Tam menü (FULL) - inverter - plc

Transkript

Konfigürasyon Modu - Tam menü (FULL) - inverter - plc
2354235 11/2008
Altivar 12
Asenkron motorlar için
hız kontrol cihazları
Kullanım kılavuzu
Telemecanique Altivar 12 kullanım kılavuzu Türkçe
BBV28581
05/2010
www.schneider-electric.com
efesotomasyon.com
efesotomasyon.com
øçindekiler
øçindekiler ___________________________________________________________________________________________________ 3
Önemli bilgiler ________________________________________________________________________________________________ 4
Baúlamadan önce _____________________________________________________________________________________________ 5
Belge yapÕsÕ _________________________________________________________________________________________________ 7
YazÕlÕm iyileútirmeleri __________________________________________________________________________________________ 8
Ayarlama adÕmlarÕ (ayrÕca bkz. HÕzlÕ Baúlatma) ______________________________________________________________________ 9
Kurulum - Ön tavsiyeler _______________________________________________________________________________________ 10
Kontrol cihazÕ de÷erleri ________________________________________________________________________________________ 11
Boyutlar ve a÷ÕrlÕklar __________________________________________________________________________________________ 12
Montaj _____________________________________________________________________________________________________ 13
Kablo ba÷lantÕsÕ _____________________________________________________________________________________________ 16
Güç terminalleri______________________________________________________________________________________________ 20
Kontrol terminalleri ___________________________________________________________________________________________ 23
Kontrol listesi _______________________________________________________________________________________________ 29
Fabrika konfigürasyonu _______________________________________________________________________________________ 30
Temel fonksiyonlar ___________________________________________________________________________________________ 31
Programlama _______________________________________________________________________________________________ 32
Parametre tablolarÕnÕn yapÕsÕ ___________________________________________________________________________________ 35
Fonksiyon uyumlulu÷u tablosu __________________________________________________________________________________ 36
Referans Modu rEF __________________________________________________________________________________________ 37
øzleme modu MOn ___________________________________________________________________________________________ 38
Konfigürasyon Modu ConF _____________________________________________________________________________________ 44
Konfigürasyon Modu - MyMenu _________________________________________________________________________________ 45
Konfigürasyon Modu - Tam menü (FULL) _________________________________________________________________________ 47
BakÕm _____________________________________________________________________________________________________ 99
ATV11'den ATV12'ye geçiú ___________________________________________________________________________________ 100
Diagnostik ve Sorun giderme __________________________________________________________________________________ 107
Uygulama notlarÕ____________________________________________________________________________________________ 113
Alternatif uygulama notlarÕ ____________________________________________________________________________________ 116
Kablo ba÷lantÕsÕ ____________________________________________________________________________________________ 120
Organizasyon a÷acÕ _________________________________________________________________________________________ 121
Parametre dizini ____________________________________________________________________________________________ 122
Enerji tasarruflarÕ
HÕz kontrol prosesi düzenleme, özellikle pompa ve fan uygulamalarÕnda önemli enerji tasarruflarÕ sa÷lar.
AyrÕca, bazÕ ATV12 fonksiyonlarÕ bu tasarruflarÕn geliútirilmesini sa÷lar: [Motor kontrol tipi] (Ctt) sayfa 57, [Uyku/uyanma]
(tLS) sayfa 74 ve [PID geri besleme atama] (PIF) sayfa 72.
BBV28581 05/2010
3
efesotomasyon.com
Önemli bilgiler
UYARI
Bu talimatlarÕ dikkatle okuyun ve cihazÕ kurmayÕ, çalÕútÕrmayÕ ve cihazÕn bakÕmÕnÕ yapmayÕ denemeden önce bilgi sahibi olmak için
ekipmana göz atÕn. Bu belgede veya ekipmanda, olasÕ tehlikeleri bildirmek veya bir prosedürü açÕklayan veya basitleútiren bilgilere dikkat
çekmek için aúa÷Õdaki özel mesajlar görülebilir.
Tehlike veya UyarÕ güvenlik etiketine bu simgenin eklenmesi, talimatlara uyulmamasÕ halinde yaralanmaya yol açabilecek elektrik
tehlikesinin bulundu÷unu belirtir.
Bu, güvenlik uyarÕ simgesidir. OlasÕ yaralanma tehlikelerine karúÕ sizi uyarmak için kullanÕlÕr. OlasÕ bir yaralanmayÕ veya ölümü
engellemek için bu simgeden sonra verilen tüm güvenlik mesajlarÕna uyun.
TEHLøKE
TEHLøKE, açÕk bir úekilde tehlike teúkil eden ve kaçÕnÕlmamasÕ halinde ölümle veya ciddi yaralanmayla
sonuçlanacak durumlarÕ belirtir.
UYARI
UYARI, potansiyel olarak tehlike teúkil eden ve kaçÕnÕlmamasÕ halinde ölümle, ciddi yaralanmayla veya ekipmanÕn
hasar görmesiyle sonuçlanabilecek durumlarÕ belirtir.
DøKKAT
DøKKAT, potansiyel olarak tehlike teúkil eden ve kaçÕnÕlmamasÕ halinde yaralanmayla veya ekipmanÕn hasar
görmesiyle sonuçlanabilecek durumlarÕ belirtir.
DøKKAT
DøKKAT, güvenlik uyarÕ simgesiyle olmadan kullanÕldÕ÷Õnda, potansiyel olarak tehlike teúkil eden ve kaçÕnÕlmamasÕ
halinde ürünlerde hasara yol açabilecek durumlarÕ gösterir.
LÜTFEN DøKKAT
Bu kÕlavuzda "kontrol cihazÕ" ifadesi, NEC tarafÕndan tanÕmlanan haliyle ayarlanabilir hÕz kontrol cihazÕnÕn kontrol cihazÕ kÕsmÕnÕ ifade eder.
Elektrikli ekipmanlarÕn kurulumu, çalÕútÕrÕlmasÕ, servisi ve bakÕmÕ yalnÕzca yetkili personel tarafÕndan yapÕlmalÕdÕr. Schneider Electric, bu
ürünün kullanÕmÕndan kaynaklanan herhangi bir durum için sorumluluk kabul etmemektedir.
© 2009 Schneider Electric. All Rights Reserved.
4
BBV28581 05/2010
efesotomasyon.com
Baúlamadan önce
Bu kontrol cihazÕnda herhangi bir prosedür gerçekleútirmeden önce bu talimatlarÕ okuyup anlayÕn.
TEHLøKE
ELEKTRøK ÇARPMASI, PATLAMA VEYA ARK SIÇRAMASI TEHLøKESø
• Altivar 12 kontrol cihazÕnÕ monte etmeden veya çalÕútÕrmadan önce bu kÕlavuzu okuyup anlayÕn. Kurulum, ayarlama, onarÕm ve
bakÕm, yetkili personel tarafÕndan gerçekleútirilmelidir.
• KullanÕcÕ, tüm ekipmanlarÕn topraklamasÕna iliúkin tüm uluslararasÕ ve ulusal elektrik yasalarÕ gereksinimlerine uyumluluktan
sorumludur.
• BaskÕlÕ devre kartlarÕ da dahil olmak üzere bu kontrol cihazÕndaki birçok parça hat geriliminde çalÕúmaktadÕr. DOKUNMAYIN. Sadece
elektriksel olarak yalÕtÕmlÕ araçlar kullanÕn.
• Gerilim altÕndayken ekransÕz bileúenlere veya terminal úeridi vida ba÷lantÕlarÕna DOKUNMAYIN.
• PA/+ ve PC/- terminalleri veya DC bara kapasitörleri arasÕnda kÕsa devre YAPMAYIN.
• Kontrol cihazÕ servis iúlemlerinden önce:
-
Harici kumanda gücü de dahil olmak üzere tüm güç ba÷lantÕlarÕnÕ kesin.
Kesilen tüm güç ba÷lantÕlarÕnÕn üzerine “AÇMAYIN” etiketi yerleútirin.
Kesilen tüm güç ba÷lantÕlarÕnÕ açÕk konumda kilitleyin.
DC bara kapasitörlerinin yükünün boúalmasÕ için 15 DAKøKA BEKLEYøN.
DC bara geriliminin 42 Vdc de÷erinden daha düúük oldu÷undan emin olmak için PA/+ ve PC/- terminalleri arasÕndaki gerilimi
ölçün.
- DC bara kapasitörlerinin yükü tamamen boúalmamÕúsa, yerel Schneider Electric temsilcinizle iletiúim kurun. Kontrol cihazÕnda
onarÕm yapmayÕn veya kontrol cihazÕnÕ çalÕútÕrmayÕn.
• Güç vermeden veya kontrol cihazÕnÕ çalÕútÕrÕp durdurmadan önce tüm kapaklarÕ takÕp kapatÕn.
Bu talimatlara uyulmamasÕ, ölüm veya a÷Õr yaralanmaya neden olur.
TEHLøKE
øSTENMEYEN EKøPMAN ÇALIùMASI
• Altivar 12 kontrol cihazÕnÕ monte etmeden veya çalÕútÕrmadan önce bu kÕlavuzu okuyup anlayÕn.
• Parametre ayarlarÕnda yapÕlacak her türlü de÷iúiklik yetkili personel tarafÕndan gerçekleútirilmelidir.
Bu talimatlara uyulmamasÕ, ölüm veya a÷Õr yaralanmaya neden olur.
UYARI
HASARLI KONTROL CøHAZI EKøPMANI
HasarlÕ görünen kontrol cihazÕnÕ veya kontrol cihazÕ aksesuarÕnÕ çalÕútÕrmayÕn veya monte etmeyin.
Bu talimatlara uyulmamasÕ ölüme, a÷Õr yaralanmaya veya cihazÕn hasar görmesine neden olabilir.
BBV28581 05/2010
5
efesotomasyon.com
Baúlamadan önce
UYARI
KONTROL KAYBI
• Her kontrol úemasÕ tasarÕmcÕsÕ,
- kontrol yollarÕnÕn ve bazÕ önemli kontrol fonksiyonlarÕ için potansiyel arÕza modlarÕnÕ dikkate almalÕ,
- herhangi bir kontrol yolu arÕzasÕ esnasÕnda ve sonrasÕnda güvenli bir durum için yöntem sa÷lamalÕdÕr.
Önemli kontrol fonksiyonlarÕna örnek olarak acil durum durdurma ve aúÕrÕ hareket durdurma verilebilir.
• Önemli kontrol fonksiyonlarÕ için ayrÕ veya yedek kontrol yollarÕ sa÷lanmalÕdÕr.
• Sistem kontrol yollarÕ, haberleúme ba÷lantÕlarÕnÕ içerebilir. Beklenmeyen iletim gecikmeleri veya ba÷lantÕ arÕzalarÕnÕn sonuçlarÕ
hesaba katÕlmalÕdÕr.a
Bu talimatlara uyulmamasÕ ölüme, a÷Õr yaralanmaya veya cihazÕn hasar görmesine neden olabilir.
a. Daha fazla bilgi için NEMA ICS 1.1 (en son sürüm), “Dijital Kontrolün UygulamasÕ, Kurulumu ve BakÕmÕ için Güvenlik TalimatlarÕ” ve
NEMA ICS 7.1 (en son sürüm), “YapÕ için Güvenlik StandartlarÕ ve Ayarlanabilir HÕz Kontrol CihazÕ Sistemleri Seçim, Kurulum ve øúletim
KÕlavuzu” belgelerine bakÕn.
DøKKAT
UYUMSUZ HAT GERøLøMø
Kontrol cihazÕnÕ açmadan ve konfigüre etmeden önce hat geriliminin, kontrol cihazÕ etiket plakasÕ üzerinde yazan besleme gerilimi
aralÕ÷Õyla uyumlu oldu÷undan emin olun. Hat geriliminin uyumlu olmamasÕ durumunda kontrol cihazÕ hasar görebilir.
Bu talimatlara uyulmamasÕ yaralanmaya veya ekipmanÕn hasar görmesine neden olabilir.
MotorlarÕn paralel kullanÕlmasÕ
Motor kontrol tipi Ctt parametresini (sayfa 57) Std olarak ayarlayÕn.
DøKKAT
MOTORUN HASAR GÖRME RøSKø
Motor termik korumasÕ, artÕk hÕz kontrol cihazÕ tarafÕndan sa÷lanmaz. Her motora alternatif bir termik koruma sa÷layÕn
Bu talimatlara uyulmamasÕ, ekipmanÕn hasar görmesine neden olabilir
6
BBV28581 05/2010
efesotomasyon.com
Belge yapÕsÕ
Aúa÷Õdaki Altivar 12 teknik belgeleri, Schneider Electric web sitesinde (www.schneider-electric.com) ve ayrÕca DVD-ROM'da (referans
VW3A8200) bulunmaktadÕr.
KullanÕm kÕlavuzu
Bu kÕlavuzda, kontrol cihazÕnÕn nasÕl kurulaca÷Õ, devreye alÕnaca÷Õ, çalÕútÕrÕlaca÷Õ ve programlanaca÷Õ açÕklanmaktadÕr.
HÕzlÕ Baúlatma
HÕzlÕ Baúlatma, basit uygulamalar için motoru hÕzlÕ ve basit bir úekilde çalÕútÕrmak amacÕyla, kontrol cihazÕ kablo ba÷lantÕlarÕnÕn ve
konfigürasyonunun nasÕl yapÕlaca÷ÕnÕ açÕklamaktadÕr. Bu belge, kontrol cihazÕyla birlikte verilir.
Modbus Haberleúme kÕlavuzu
Bu kÕlavuzda; montaj, veriyolu veya a÷a ba÷lantÕ, sinyalleme, diagnostik ve 7 bölmeli LED ekran yoluyla haberleúmeye özgü parametrelerin
konfigürasyonu açÕklanmaktadÕr.
KÕlavuz ayrÕca, Modbus protokolü haberleúme servislerini de açÕklamaktadÕr.
Bu kÕlavuz, tüm Modbus adreslerini içermektedir. Haberleúmeye özel çalÕúma modunu açÕklar (durum tablosu).
ATV12P kÕlavuzu
Bu kÕlavuz, ATV12P kontrol cihazlarÕnÕn özelliklerini açÕklamaktadÕr.
BBV28581 05/2010
7
efesotomasyon.com
YazÕlÕm iyileútirmeleri
Pazara ilk çÕktÕ÷Õ andan itibaren Altivar ATV 12 ek fonksiyonlarla donatÕlmÕútÕr. YazÕlÕm sürümü V1.1, V1.2 olarak güncellenmiútir. Bu belge,
V1.2 sürümüyle ilgilidir.
YazÕlÕm sürümü, kontrol cihazÕnÕn yan tarafÕna yapÕútÕrÕlmÕú olan plakasÕnda belirtilmektedir.
V1.1'e kÕyasla sürüm V1.2'de yapÕlan iyileútirmeler
• Yeni parametreler:
- Uyku eúik Ofseti SLE. Bkz. sayfa 75.
- PI geri besleme denetim eúi÷i LPI. Bkz. sayfa 76.
- PI geri besleme denetim fonksiyonu zaman gecikmesi tPI. Bkz. sayfa 76.
- Maksimum frekans algÕlama histeresizi AP0. Bkz. sayfa 76.
- PI geri besleme denetimi MPI. Bkz. sayfa 76.
- Geri çekilme hÕzÕ LFF. Bkz. sayfa 76.
- AúÕrÕ yük hatasÕ için otomatik yolverme öncesindeki zaman gecikmesi FtO. Bkz. sayfa 77.
- Düúük yük hatasÕ için otomatik yolverme öncesindeki zaman gecikmesi FtO. Bkz. sayfa 78.
- ÇalÕúma modunun seçilmesi MdE. Bkz. sayfa 78.
- Yedek pompa yolverme frekansÕ FOn. Bkz. sayfa 78.
- Yedek pompa yolverme öncesindeki zaman gecikmesi tOn. Bkz. sayfa 78.
- Yedek pompa nominal hÕzÕna ulaúma rampasÕ rOn. Bkz. sayfa 78.
- Yedek pompa durdurma frekansÕ FOF. Bkz. sayfa 78.
- Yedek pompa durdurma komutu öncesindeki zaman gecikmesi tOF. Bkz. sayfa 79.
- Yedek pompa durdurma rampasÕ rOF. Bkz. sayfa 79.
- SÕfÕr akÕú algÕlama süresi nFd. Bkz. sayfa 79.
- SÕfÕr akÕú algÕlama aktivasyon eúi÷i FFd. Bkz. sayfa 79.
- SÕfÕr akÕú algÕlama ofseti LFd. Bkz. sayfa 79.
• Yeni menü Pompa alt menüsü PMP!. Bkz. sayfa 77. Pompalama uygulamalarÕ için.
• Dahili butonlarÕ kullanarak yeni, hÕzlÕ UZAKTAN/LOKAL konfigürasyon anahtarlama. Bkz. sayfa 34.
8
BBV28581 05/2010
efesotomasyon.com
Ayarlama adÕmlarÕ (ayrÕca bkz. HÕzlÕ Baúlatma)
1. Kontrol cihazÕnÕ alÕn ve inceleyin
v Etiket üzerindeki parça numarasÕnÕn, satÕn alma sipariúi üzerindeki numarayla
aynÕ olup olmadÕ÷ÕnÕ kontrol edin.
v Altivar'Õ ambalajÕndan çÕkarÕn ve taúÕma sÕrasÕnda hasar görüp görmedi÷ini
kontrol edin.
2. Hat gerilimini kontrol edin
v Hat geriliminin, kontrol cihazÕ gerilim aralÕ÷Õyla uyumlu olup
olmadÕ÷ÕnÕ kontrol edin (sayfa 11).
3. Kontrol cihazÕnÕ monte edin
2 - 4 arasÕndaki
adÕmlar
güç
kapalÕyken
v Kontrol cihazÕnÕ bu belgedeki talimatlara uygun
olarak monte edin (sayfa 13).
v Varsa gerekli opsiyonlarÕ monte edin.
4. Kontrol cihazÕ ba÷lantÕlarÕnÕ yapÕn
(sayfa 20)
v Ba÷lantÕlarÕnÕn gerilime uygun olmasÕnÕ
sa÷layarak motoru ba÷layÕn.
v Gücün kapalÕ oldu÷undan emin olduktan
sonra hat beslemesini ba÷layÕn.
v Kumanda kÕsmÕnÕ ba÷layÕn.
5. Kontrol cihazÕnÕ konfigüre
edin (sayfa 32)
v Kontrol cihazÕna giriú gücü
uygulayÕn, ancak çalÕútÕr komutu
vermeyin.
v YalnÕzca, kontrol cihazÕ fabrika
konfigürasyonunun uygun
olmamasÕ durumunda motor
parametrelerini ayarlayÕn
(Conf modunda).
v OtotanÕma gerçekleútirin.
6. BaúlatÕn
BBV28581 05/2010
9
efesotomasyon.com
Kurulum - Ön tavsiyeler
Kontrol cihazÕnÕ açmadan önce
TEHLøKE
øSTENMEYEN EKøPMAN ÇALIùMASI
Kazara baúlatmayÕ önlemek için tüm lojik giriúlerin devre dÕúÕ oldu÷undan emin olun.
Bu talimatlara uyulmamasÕ, ölüm veya a÷Õr yaralanmaya neden olur.
Kontrol cihazÕnÕ konfigüre etmeden önce
TEHLøKE
øSTENMEYEN EKøPMAN ÇALIùMASI
• Altivar 12 kontrol cihazÕnÕ monte etmeden veya çalÕútÕrmadan önce bu kÕlavuzu okuyup anlayÕn.
• Parametre ayarlarÕnda yapÕlacak her türlü de÷iúiklik yetkili personel tarafÕndan gerçekleútirilmelidir.
• Parametreleri de÷iútirirken kazara baúlatmayÕ önlemek için tüm lojik giriúlerin devre dÕúÕ oldu÷undan emin olun.
Bu talimatlara uyulmamasÕ, ölüm veya a÷Õr yaralanmaya neden olur.
Kontrol cihazÕnÕn farklÕ boyutta motorla kullanÕlmasÕ
Motor, kontrol cihazÕndan farklÕ güç de÷erine sahip olabilir. Daha küçük bir motor kullanÕlmasÕ durumu için özel bir hesaplama yoktur. Motor
akÕmÕ
Motor termik akÕmÕ ItH'de, (parametre sayfasÕ 94) ayarlanmalÕdÕr. Daha büyük bir motor kullanÕlmasÕ durumunda, en fazla 2 boyut
kullanÕlabilir (örne÷in, 2,2 kW (3 HP) kontrol cihazÕnda 4 kW (5,5 HP) kullanÕlmasÕ) ve motor akÕmÕ ve gerçek motor gücünün, kontrol cihazÕ
nominal gücünü aúmadÕ÷Õndan emin olunmalÕdÕr.
Hat kontaktörü
DøKKAT
KONTROL CøHAZININ HASAR GÖRME RøSKø
• Filtre kapasitörlerinin erken yÕpranmasÕnÕ önlemek için kontaktörü sÕk sÕk çalÕútÕrmaktan kaçÕnÕn.
• Güç çevrim iúlemi, 60 saniyeden FAZLA olmalÕdÕr.
Bu talimatlara uyulmamasÕ, ekipmanÕn hasar görmesine neden olabilir.
Daha düúük güç de÷erine sahip bir motorla veya motorsuz kullanÕm
• Fabrika ayarlarÕ modunda, ÇÕkÕú FazÕ kaybÕ OPL (sayfa 94) etkindir (OPL YES olarak ayarlanmÕútÕr). Kontrol cihazÕnÕ, kendisiyle
aynÕ güç de÷erlerine sahip bir motora geçiú anahtarlamak zorunda kalmadan bir test veya bakÕm ortamÕnda kontrol etmek için
(özellikle yüksek güçlü kontrol cihazlarÕnda yararlÕdÕr) ÇÕkÕú FazÕ kaybÕ OPL parametresini devre dÕúÕ bÕrakÕn (OPL, nO olarak
ayarlanÕr).
• Motor kontrol tipi Ctt parametresini (sayfa 57) Motor kontrol menüsünde drC! Std olarak ayarlayÕn.
DøKKAT
MOTORUN HASAR GÖRME RøSKø
Motor akÕmÕ nominal kontrol cihazÕ akÕmÕnÕn %20'sinden azsa, kontrol cihazÕ tarafÕndan motor termik korumasÕ sa÷lamaz. Alternatif bir
termik koruma sa÷layÕn.
Bu talimatlara uyulmamasÕ, ekipmanÕn hasar görmesine neden olabilir.
10
BBV28581 05/2010
efesotomasyon.com
HÕz kontrol cihazÕ de÷erleri
Monofaze besleme gerilimi: 100…120 V 50/60 Hz
Trifaze ÇÕkÕúlÕ 200/240 V motorlar için
Motor
Plakada belirtilen
güç (1)
kW
0,18
0,37
0,75
HP
0,25
0,5
1
Güç kayna÷Õ (giriú)
Maksimum hat akÕmÕ
100 V'ta
120 V'ta
A
6
11,4
18,9
A
5
9,3
15,7
Görünen
güç
kVA
1
1,9
3,3
Nominal
akÕmda
harcanan
güç
(1)
W
18
29
48
HÕz kontrol cihazÕ (çÕkÕú)
Nominal
Maks.geçici
akÕm
akÕm
In
60 sn
2 sn
A
1,4
2,4
4,2
A
2,1
3,6
6,3
A
2,3
4
6,9
Referans
(2)
Boyut
ATV12H018F1
ATV12H037F1
ATV12H075F1
1C1
1C1
2C1
(3)
Monofaze besleme gerilimi: 200…240 V 50/60 Hz
Trifaze ÇÕkÕúlÕ 200/240 V motorlar için
Motor
Plakada belirtilen
güç (1)
kW
0,18
0,37
0,55
0,75
1,5
2,2
HP
0,25
0,5
0,75
1
2
3
Güç kayna÷Õ (giriú)
Maksimum hat akÕmÕ
200 V'ta
240 V'ta
A
3,4
5,9
8
10,2
17,8
24
A
2,8
4,9
6,7
8,5
14,9
20,2
Görünen
güç
kVA
1,2
2
2,8
3,5
6,2
8,4
N
ominal
akÕmda
harcanan
güç (1)
W
18
27
34
44
72
93
HÕz kontrol cihazÕ (çÕkÕú)
Nominal
Maks.geçici
akÕm
akÕm
In
60 sn
2 sn
A
1,4
2,4
3,5
4,2
7,5
10
A
2,1
3,6
5,3
6,3
11,2
15
A
2,3
4
5,8
6,9
12,4
16,5
Referans
(2)
Boyut
ATV12H018M2
ATV12H037M2
ATV12H055M2
ATV12H075M2
ATV12HU15M2
ATV12HU22M2
1C2
1C2
1C2
1C2
2C2
2C2
Referans
(2)
Boyut
ATV12H018M3
ATV12H037M3
ATV12H075M3
ATV12HU15M3
ATV12HU22M3
ATV12HU30M3
ATV12HU40M3
1C3
1C3
1C3
2F3
2F3
3F3
3F3
(3)
Trifaze besleme gerilimi: 200…240 V 50/60 Hz
Trifaze ÇÕkÕúlÕ 200/240 V motorlar için
Motor
Güç kayna÷Õ (giriú)
Plakada belirtilen
güç (1)
Maksimum hat akÕmÕ
200 V'ta
240 V'ta
Görünen
güç
kW
0,18
0,37
0,75
1,5
2,2
3
4
A
2
3,6
6,3
11,1
14,9
19
23,8
kVA
0,7
1,2
2,2
3,9
5,2
6,6
8,3
HP
0,25
0,5
1
2
3
4
5,5
A
1,7
3
5,3
9,3
12,5
15,9
19,9
HÕz kontrol cihazÕ (çÕkÕú)
Nominal
akÕmda
harcanan
güç (1)
W
16
24
41
73
85
94
128
Nominal
akÕm
In
Maks.geçici akÕm
60 sn
2 sn
A
1,4
2,4
4,2
7,5
10
12,2
16,7
A
2,1
3,6
6,3
11,2
15
18,3
25
(1) Bu güç de÷erleri, sürekli çalÕúmada 4 kHz anahtarlama frekansÕ içindir. Anahtarlama
frekansÕ 2 - 16 kHz arasÕnda ayarlanabilir.
4 kHz üzerinde, aúÕrÕ sÕcaklÕk artÕúÕ olmasÕ halinde kontrol cihazÕ, anahtarlama frekansÕnÕ
düúürür. SÕcaklÕk artÕúÕ, güç modülünde bulunan bir algÕlayÕcÕ tarafÕndan algÕlanÕr. Bununla
birlikte, 4 kHz üzerinde sürekli çalÕúma gerekti÷inde nominal kontrol cihazÕ akÕmÕna de÷er
kaybÕ uygulanmalÕdÕr:
• 8 kHz için %10 de÷er kaybÕ
• 12 kHz için %20 de÷er kaybÕ
• 16 kHz için %30 de÷er kaybÕ
A
2,3
4
6,9
12,4
16,5
20,1
27,6
(3)
(2) Referans açÕklama,
örnek: ATV12HU15M3
ATV12: Altivar 12;
H: ürün so÷utma blo÷u üzerinde;
U15: kontrol cihazÕ güç de÷eri,
bkz. nCU parametre sayfasÕ 41;
M3: kontrol cihazÕ gerilim de÷eri,
bkz. UCAL parametre sayfasÕ 41.
(3) Boyut açÕklamasÕ
2
olasÕ de÷erler 1
2
3
fiziksel boyut 1
fiziksel boyut 2
fiziksel boyut 3
F
olasÕ de÷erler F
C
Düz
Kompakt
3
olasÕ de÷erler 1
2
3
100 V 1 faz
200 V 1 faz
200 V 3 faz
BBV28581 05/2010
11
efesotomasyon.com
Boyutlar ve a÷ÕrlÕklar
ATV12H018F1, 018M2, 037F1, 037M2, 037M3, 018M2, 018M3, 055M2, 075M2
a
mm
(inç)
b
mm
(inç)
c
mm
(inç)
G
mm
(inç)
H
mm
(inç)
Uygun
vidalar
A÷ÕrlÕk
kg
(lb)
72
(2,83)
142
(5,59)
102,2
(4,02)
60
(2,36)
131
(5,16)
143
2x5
(5,63) (2 x 0,20)
M4
0,7
(1,5)
037F1
037M2
037M3
72
(2,83)
130
(5,12)
121,2
(4,77)
60
(2,36)
120
(4,72)
143
2x5
(5,63) (2 x 0,20)
M4
0,8
(1,8)
055M2
075M2
075M3
72
(2,83)
130
(5,12)
131,2
(5,17)
60
(2,36)
120
(4,72)
143
2x5
(5,63) (2 x 0,20)
M4
0,8
(1,8)
ATV12H
a
mm
(inç)
b
mm
(inç)
c
mm
(inç)
G
mm
(inç)
H
mm
(inç)
Uygun
vidalar
A÷ÕrlÕk
kg
(lb)
075F1
105
(4,13)
130
(5,12)
156,2
(6,15)
93
(3,66)
120
(4,72)
142
2x5
(5,59) (2 x 0,20)
M4
1,3
(2,9)
U15M2
U22M2
105
(4,13)
130
(5,12)
156,2
(6,15)
93
(3,66)
120
(4,72)
142
2x5
(5,59) (2 x 0,20)
M4
1,4
(3,1)
U15M3
U22M3
105
(4,13)
130
(5,12)
131,2
(5,17)
93
(3,66)
120
(4,72)
143
2x5
(5,63) (2 x 0,20)
M4
1,2
(2,6)
ATV12H
a
mm
(inç)
b
mm
(inç)
c
mm
(inç)
G
mm
(inç)
H
mm
(inç)
Uygun
vidalar
A÷ÕrlÕk
kg
(lb)
U30M3
U40M3
140
(5,51)
170
(6,69)
141,2
(5,56)
126
(4,96)
159
(6,26)
M4
2,0
(4,4)
ATV12H
018F1
018M2
018M3
H1
mm
(inç)
Ø
mm
(inç)
ATV12H075F1, U15M2, U22M2, U15M3, U22M3
H1
mm
(inç)
Ø
mm
(inç)
ATV12HU30M3, U40M3
12
H1
mm
(inç)
Ø
mm
(inç)
184
4x5
(7,24) (2 x 0,20)
BBV28581 05/2010
efesotomasyon.com
Montaj
Üniteyi ± 10° dik açÕyla monte edin.
IsÕtma kaynaklarÕ yakÕnÕna yerleútirmeyin.
So÷utma amacÕyla gerekli olan havanÕn, ünitenin altÕndan üstüne kadar dolaúÕmÕnÕ sa÷lamak için yeterli alan
bÕrakÕn.
(2 inç)
t50 mm
Montaj ve sÕcaklÕk koúullarÕ
td
td
Ünitenin önünde bÕrakÕlmasÕ gereken boú alan: 10 mm (0,4 inç) minimum.
(2 inç)
t50 mm
Kontrol cihazÕnÕn, da÷ÕlÕmlÕ bir yüzeye kurulmasÕnÕ öneririz.
HavalandÕrma kapa÷ÕnÕn/kapaklarÕnÕn çÕkarÕlmasÕ
Montaj tipleri
Tip A montajÕ
t50 mm
t50 mm
(2 inç)
(2 inç)
HavalandÕrma kapa÷Õ takÕlÕ iken her iki tarafta boú alan t 50 mm (2 inç). Montaj tipi A,
hava sÕcaklÕ÷ÕnÕn 50°C'den (122°F) daha düúük veya buna eúit oldu÷u ortamlarda
kontrol cihazÕ çalÕútÕrma için uygundur.
Tip B montajÕ
Kontrol cihazlarÕ yan yana monte edilirse havalandÕrma kapa÷Õ çÕkarÕlmalÕdÕr.
Tip C montajÕ
t50 mm
t50 mm
(2 inç)
(2 inç)
Her iki tarafta boú alan t 50 mm (2 inç). HavalandÕrma kapa÷Õ, hava sÕcaklÕ÷ÕnÕn 50°C'den
(122°F) yüksek oldu÷u ortamlarda çÕkarÕlmalÕdÕr.
Bu montaj tipleriyle kontrol cihazÕ 50°C'ye (122°F) kadar ortam sÕcaklÕ÷Õnda, 4 kHz anahtarlama frekansÕyla kullanÕlabilir. FansÕz kontrol
cihazlarÕnÕn de÷eri düúürülmelidir.
BBV28581 05/2010
13
efesotomasyon.com
Montaj
De÷er kaybÕ e÷rileri
SÕcaklÕk, anahtarlama frekansÕ ve montaj tipi fonksiyonu olarak nominal kontrol cihazÕ akÕmÕ (ln) için de÷er kaybÕ e÷rileri.
ATV12H0ppM2, ATV12H0ppM3, ATV12H018F1 - ATV12H037F1
40°C (104°F) montaj tipleri A ve C
50°C (122°F) montaj tipi C, metal plaka ile
40°C (104°F) montaj tipi B
60°C (140°F) montaj tipi C, metal plaka ile
kHz cinsinden anahtarlama frekansÕ
ATV12HUppM2, ATV12H075F1, ATV12HU15M3 - ATV12HU40M3
50°C (122°F) montaj tipleri A, B ve C
60°C (140°F) montaj tipleri A, B ve C
kHz cinsinden anahtarlama frekansÕ
Orta seviyeli sÕcaklÕklar için (örne÷in, 55°C [131°F]), iki e÷ri arasÕndaki de÷eri hesaplayÕn.
Bara gerilimi ölçüm prosedürü
TEHLøKE
ELEKTRøK ÇARPMASI, PATLAMA VEYA ARK SIÇRAMASI TEHLøKESø
Bu prosedürü gerçekleútirmeden önce 5. sayfada yer alan “Baúlamadan önce” bölümündeki önlemleri okuyup anlayÕn.
Bu talimatlara uyulmamasÕ, ölüm veya a÷Õr yaralanmaya neden olur.
14
BBV28581 05/2010
efesotomasyon.com
Montaj
EMC plakalarÕnÕn takÕlmasÕ
EMC montaj plakasÕ: boyut 1 VW3A9523, boyut 2 VW3A9524 veya boyut 3 VW3A9525 ayrÕ olarak sipariú edilecektir
EMC montaj plakasÕnÕ, birlikte verilen 2 vidayÕ kullanarak ATV12'deki deliklere aúa÷Õdaki çizimlerde gösterilen úekilde monte edin.
Boyut 1, plaka referansÕ VW3A9523:
ATV12H018F1, ATV12H037F1, ATV12P037F1,
ATV12H018M2, ATV12p0ppM2, ATV12p0ppM3
1. 2 montaj vidasÕ
2. EMC mandallarÕnÕn tutturulmasÕ için 4 x M4
vida
1
1
2
2
2
Boyut 3, plaka referansÕ VW3A9525:
ATV12pU30M3 ve ATV12pU40M3
2
Boyut 2, plaka referansÕ VW3A9524:
ATV12H075F1, ATV12HUppM2, ATV12pU15M3,
ATV12pU22M3
1
1
1
1
2
2
2
2
2
2
2
2
BBV28581 05/2010
15
efesotomasyon.com
Kablo Ba÷lantÕsÕ
Öneriler
Güç kablolarÕnÕ düúük seviyeli sinyalli kontrol devrelerinden ayrÕ tutun (detektörler, PLC'ler, ölçüm cihazlarÕ, video, telefon). Mümkünse,
kontrol ve güç kablolarÕnÕ her zaman 90° açÕyla kesiútirin.
Güç ve devre koruma
Yerel yasa ve standartlarda belirtilen boyutlarda kablolar kullanÕn.
Güç terminallerinin kablo ba÷lantÕlarÕnÕ yapmadan önce, toprak terminalini çÕkÕú terminallerinin altÕnda bulunan topraklama vidalarÕna
ba÷layÕn (bkz. Halka terminaller kullanÕlmasÕ halinde motor terminallerine eriúim, sayfa 21.
Kontrol cihazÕ, yürürlükteki güvenlik standartlarÕna uygun úekilde topraklanmalÕdÕr. ATV12ppppM2 kontrol cihazlarÕnda dahili bir EMC filtresi
bulunmaktadÕr ve kaçak akÕm 3,5 mA'nÕn üzerindedir.
Montaj standartlarÕ açÕsÕndan, úebeke tarafÕ korumasÕ "rezidüel akÕm cihazÕ" yoluyla gerekti÷inde, monofaze kontrol cihazlarÕ için A tipi ve
trifaze kontrol cihazlarÕ için B tipi bir devre kesici kullanÕlmalÕdÕr. Aúa÷Õdakileri kapsayan uygun bir model seçin:
• Yüksek Frekans akÕm filtreleme
• AçÕlÕú sÕrasÕnda boú kapasitanstan gelen yükün neden oldu÷u açmayÕ önleyen bir zaman gecikmesi. Zaman gecikmesi 30 mA cihazlar
için mümkün de÷ildir. Bu durumda, hatalÕ açma baÕúÕklÕ÷Õ olan cihazlar seçin; örne÷in, SI tipi kaçak akÕm korumalÕ RCD'ler.
Kurulumda birden fazla kontrol cihazÕ varsa, her bir hÕz kontrol cihazÕ için bir "rezidüel akÕm cihazÕ" sa÷layÕn.
Kontrol
Kontrol ve hÕz referansÕ devrelerinde, 25 - 50 mm (1 - 2 inç) arasÕnda vida adÕmlÕ, ekranlÕ, bükülmüú kablolarÕn kullanÕlmasÕnÕ ve ekranÕn
topra÷a 26. sayfada gösterilen úekilde ba÷lanmasÕnÕ tavsiye ederiz.
Motor kablolarÕnÕn uzunlu÷u
50 m'den (164 ft) daha uzun ekranlÕ motor kablolarÕ ve 100 m'den (328 ft) daha uzun ekransÕz motor kablolarÕ için lütfen motor bobinleri
kullanÕn.
Aksesuar parça numaralarÕ için lütfen kataloga bakÕn.
Ekipman topraklama
Kontrol cihazÕnÕ yerel ve ulusal yasalarÕn gereksinimlerine uygun úekilde topraklayÕn. Kaçak akÕmÕnÕ sÕnÕrlayan standartlarÕn karúÕlanmasÕ
için minimum 10 mm² kablo boyutu (6 AWG) gerekli olabilir.
.
TEHLøKE
ELEKTRøK ÇARPMASI, PATLAMA VEYA ARK SIÇRAMASI TEHLøKESø
• Güç uygulanmadan önce kontrol cihazÕ paneli düzgün úekilde topraklanmalÕdÕr.
• Cihazla birlikte gelen toprak ba÷lantÕ noktasÕnÕ, aúa÷Õdaki úekilde gösterildi÷i gibi kullanÕn.
Bu talimatlara uyulmamasÕ, ölüm veya a÷Õr yaralanmaya neden olur.
TEHLøKE
ATV12H075F1, ATV12H075M2 VE ATV12H075M3 - TOPRAKLAMA SÜREKLøLøöø TEHLøKESø
AnotlanmÕú so÷utma blo÷u, montaj yüzeyi için yalÕtÕm bariyeri oluúturabilir. Önerilen topraklama ba÷lantÕlarÕna uydu÷unuzdan emin
olun.
Bu talimatlara uyulmamasÕ, ölüm veya a÷Õr yaralanmaya neden olur.
• Toprak direncinin bir ohm ya da daha az oldu÷undan emin
olun.
• Birden fazla kontrol cihazÕnÕn topraklanmasÕ sÕrasÕnda,
cihazlarÕn her biri, sol taraftaki úekilde gösterildi÷i gibi
do÷rudan ba÷lanmalÕdÕr.
• Topraklama kablolarÕnÕ devre halinde veya seri ba÷lamayÕn.
16
BBV28581 05/2010
efesotomasyon.com
Kablo Ba÷lantÕsÕ
UYARI
KONTROL CøHAZININ TAHRøP OLMASI RøSKø
• ÇÕkÕú terminallerine (U/T1,V/T2,W/T3) giriú hattÕ gerilimi uygulanÕrsa kontrol cihazÕ hasar görür.
• Kontrol cihazÕna enerji vermeden önce güç ba÷lantÕlarÕnÕ kontrol edin.
• Baúka bir kontrol cihazÕnÕn yerine takÕlmasÕ durumunda kontrol cihazÕna gelen kablo ba÷lantÕlarÕnÕn, bu kÕlavuzdaki kablo ba÷lantÕ
talimatlarÕna uygun oldu÷undan emin olun.
Bu talimatlara uyulmamasÕ ölüme, a÷Õr yaralanmaya veya cihazÕn hasar görmesine neden olabilir.
UYARI
YETERSøZ AùIRI AKIM KORUMASI
• AúÕrÕ akÕm koruma cihazlarÕ uygun úekilde koordine edilmelidir.
• Kanada Elektrik YasasÕ ve Ulusal Elektrik YasasÕ, kol devre korumasÕ gerektirmektedir. Bu kÕlavuzun 121. sayfada önerilen sigortalarÕ
kullanÕn.
• Kontrol cihazÕnÕ, kÕsa devre kapasitesi bu kÕlavuzun 121. sayfasÕnda listelenen kontrol cihazÕ kÕsa devre akÕm de÷erini geçen bir güç
besleyicisine ba÷lamayÕn.
Bu talimatlara uyulmamasÕ ölüme, a÷Õr yaralanmaya veya cihazÕn hasar görmesine neden olabilir.
BBV28581 05/2010
17
efesotomasyon.com
Kablo Ba÷lantÕsÕ
Genel kablo ba÷lantÕ úemasÕ
ATV12ppppF1
Monofaze besleme 100...120 V
ATV12ppppM2
Monofaze besleme 200...240 V
ATV12ppppM3
Trifaze besleme 200...240 V
Trifaze
motor
Kaynak
(1) Kontrol cihazÕ durumunun uzaktan gösterimi için R1 röle kontaklarÕ.
(2) Dahili + 24 V c. Harici bir kaynak kullanÕlÕyorsa (+ 30 V c maksimum), kayna÷Õn 0 V'unu COM terminaline ba÷layÕn ve kontrol
cihazÕndaki + 24 V c terminalini kullanmayÕn.
(3) Referans potansiyometre SZ1RV1202 (2,2 k:) veya benzeri (maksimum 10 k:).
(4) Opsiyonel fren modülü VW3A7005
(5) Opsiyonel fren direnci VW3A7ppp veya baúka bir uygun direnç. Bkz. katalogdaki olasÕ direnç de÷erleri.
Not:
• Kontrol cihazÕ yakÕnÕndaki veya aynÕ devreye ba÷lanmÕú tüm endüktif devreler (röleler, kontaktörler, solenoid valfler, vb.) için geçici
gerilim dalgalanmasÕ bastÕrÕcÕlar kullanÕn.
• Toprak terminali (yeúil vida), ATV11'deki konumuna göre ters tarafta bulunur (bkz. kablo tuza÷Õ etiketi).
18
BBV28581 05/2010
efesotomasyon.com
Kablo Ba÷lantÕsÕ
Kablo ba÷lantÕsÕ etiketleri
ATV12HpppF1
Giriú 120 V
ÇÕkÕú 240 V
ATV12HpppM2
Giriú 240 V
ÇÕkÕú 240 V
ATV12HpppM3
Giriú 240 V
ÇÕkÕú 240 V
BBV28581 05/2010
19
efesotomasyon.com
Güç terminalleri
ùebeke beslemesi kontrol cihazÕnÕn üstünde, motor güç kayna÷Õ ise altÕndadÕr. Soyulmuú telli kablolar kullanmanÕz durumunda, kablo
tuza÷ÕnÕ açmadan güç terminallerine eriúilebilir.
Güç terminallerine eriúim
Soyulmuú telli kablo kullanÕlmasÕ halinde terminallere eriúim
TEHLøKE
ELEKTRøK ÇARPMASI, PATLAMA VEYA ARK SIÇRAMASI TEHLøKESø
Güç uygulamadan önce kablo tuza÷ÕnÕ de÷iútirin.
Bu talimatlara uyulmamasÕ ölüm veya a÷Õr yaralanmalara neden olur.
DøKKAT
YARALANMA RøSKø
Kablo tuza÷ÕnÕn koparÕlabilir parçalarÕnÕ çÕkarmak için pense kullanÕn.
Bu talimatlara uyulmamasÕ yaralanmaya veya ekipmanÕn hasar görmesine neden olabilir.
Halka terminallerin ba÷lantÕsÕ için hat besleme terminallerine eriúim
Kablo tuza÷Õ
A) ATV12ppppM2'de IT jumper
B) ÇÕkÕú terminallerinin altÕnda bulunan topraklama vidalarÕ.
20
BBV28581 05/2010
efesotomasyon.com
Güç terminalleri
Halka terminaller kullanÕlmasÕ halinde motor terminallerine eriúim
Güç terminallerinin özellikleri ve fonksiyonlarÕ
Terminal
Fonksiyon
ATV12 için
t
Toprak terminali
Tüm de÷erler
R/L1 - S/L2/N
Güç kayna÷Õ
Monofaze 100…120 V
R/L1 - S/L2/N
Monofaze 200…240 V
R/L1 - S/L2 - T/L3
Trifaze 200…240 V
PA/+
fren modülü DC barasÕna + çÕkÕú (dc) (kablo tuza÷Õ üzerinde görülebilir parça)
Tüm de÷erler
PC/-
fren modülü DC barasÕna – çÕkÕú (dc) (kablo tuza÷Õ üzerinde görülebilir parça)
Tüm de÷erler
PO
KullanÕlmaz
U/T1 - V/T2 - W/T3
Motora çÕkÕúlar
Tüm de÷erler
BBV28581 05/2010
21
efesotomasyon.com
Güç terminalleri
Güç terminallerinin düzenlenmesi
ATV12H 018F1, 037F1, 0ppM2, 0ppM3
ATV12H
018F1
037F1
0ppM2
0ppM3
ATV12H 075F1, UppM2, U15M3, U22M3
Uygulanabilir
kablo boyutu
(1)
Önerilen kablo boyutu
(2)
SÕkma
momenti
(3)
mm² (AWG)
mm² (AWG)
N·m (lb.inç)
2 - 3,5
(14 - 12)
2
(14)
0,8 - 1
(7,1 - 8,9)
Uygulanabilir
kablo boyutu
(1)
Önerilen kablo
boyutu (2)
SÕkma
momenti (3)
mm² (AWG)
mm² (AWG)
N·m (lb.inç)
075F1
UppM2
3,5 - 5,5
(12 - 10)
5,5
(10)
U15M3
U22M3
2 - 5,5
(14 - 10)
U15M3 için 2 (14)
U22M3 için 3,5 (12)
ATV12H
Uygulanabilir
kablo boyutu
(1)
Önerilen kablo
boyutu (2)
SÕkma
momenti (3)
mm² (AWG)
mm² (AWG)
N·m (lb.inç)
5,5 (10)
5,5 (10)
1,2 - 1,4
(10,6 - 12,4)
ATV12H
ATV12H U30M3, U40M3
U30M3
U40M3
1,2 - 1,4
(10,6 - 12,4)
(1) KalÕn harflerle verilen de÷er, güvenli÷i sa÷layacak minimum kablo boyutunu göstermektedir.
(2) 75°C (167 °F) bakÕr kablo (nominal kullanÕm için minimum kablo boyutu)
(3) Maksimum de÷er önerilir.
22
BBV28581 05/2010
efesotomasyon.com
Kontrol terminalleri
Kontrol devrelerini güç kablolarÕndan uzak tutun. Kontrol ve hÕz referansÕ devrelerinde, 25 - 50 mm (1 - 2 inç) arasÕnda vida adÕmlÕ, ekranlÕ,
bükülmüú kablolarÕn kullanÕlmasÕnÕ ve ekranÕn 26. sayfada gösterilen úekilde ba÷lanmasÕnÕ tavsiye ederiz.
Kontrol terminallerine eriúim
Kontrol terminallerine eriúmek için kapa÷Õ açÕn.
Not: HMI butonunun fonksiyonlarÕyla ilgili bilgi için bkz. "HMI açÕklamalarÕ", sayfa 32.
Kapak, kurúun bir
mühürle kilitlenebilir.
Kontrol terminallerinin düzenlenmesi
RJ45
Not: KablolarÕ ba÷lamak için 0,6
x 3,5 oluklu tornavida kullanÕn.
ATV12 Kontrol
terminalleri
R1A
R1B
R1C
COM
AI1
5V
AO1
LO+
LOCOM
LI1
LI2
LI3
LI4
+24V
RJ45
Röle normalde açÕk (NA) konta÷Õ
Röle normalde kapalÕ (NC) konta÷Õ
Röle ortak pimi
Analog ve lojik I/O'larÕn ortak ucu (COM)
Analog Giriú
Kontrol cihazÕ tarafÕndan sa÷lanan +5VDC besleme
Analog ÇÕkÕú
Lojik ÇÕkÕú (kollektör)
Lojik ÇÕkÕú ortak ucu (emiter)
Analog ve lojik I/O'larÕn ortak ucu (COM)
Lojik Giriú
Lojik Giriú
Lojik Giriú
Lojik Giriú
Kontrol cihazÕ tarafÕndan sa÷lanan +24VDC besleme
SoMove yazÕlÕmÕ, Modbus a÷Õ ve uza÷a taúÕnabilir ekran için ba÷lantÕ.
Uygulanabilir kablo
boyutu (1)
SÕkma momenti (2)
mm² (AWG)
N·m (lb.inç)
R1A, R1B, R1C
0,75 - 1,5 (18 - 16)
Di÷er terminaller
0,14 - 1,5 (26 - 16)
0,5 - 0,6 (4,4 - 5,3)
(1) KalÕn harflerle verilen de÷er, güvenli÷i sa÷layacak minimum kablo boyutunu göstermektedir.
BBV28581 05/2010
23
efesotomasyon.com
Kontrol terminalleri
Kontrol terminallerinin özellikleri ve fonksiyonlarÕ
Terminal
Fonksiyon
Elektriksel özellikler
R1A
Röle NO konta÷Õ
R1B
Röle NC konta÷Õ
R1C
Röle ortak pimi
Min. anahtarlama kapasitesi:
• 24 V c
için 5 mAMaksimum anahtarlama kapasitesi:
• Endüktif yükte 250 V a ve 30 V c için 2 A
(cos M= 0,4 ve L/R = 7 msn)
• Direnç yükünde 250 V a için 3 A ve 30 V c için 4 A
(cos M = 1 ve L/R = 0)
• yanÕt süresi: maksimum 30 msn.
COM
Analog ve lojik I/O'larÕn ortak ucu
AI1
Gerilim veya akÕm analog giriúi
• çözünürlük: 10 bit
• hassasiyet: 25°C'de (77°F) ± %1
• do÷rusallÕk: ± %0,3 (tam ölçe÷in)
• örnekleme süresi: 20 msn ± 1 msn
Analog gerilim giriúi 0 - +5 V veya 0 - +10 V
(maksimum gerilim 30 V) empedans: 30 k:
Analog akÕm giriúi x - y mA, empedans: 250 :
5V
Referans potansiyometresi için +5 VDC güç kayna÷Õ
• hassasiyet: ± %5
• maksimum akÕm: 10 mA
AO1
Gerilim veya akÕm analog çÕkÕúÕ (toplayÕcÕ)
• çözünürlük: 8 bit
• hassasiyet: 25°C'de (77°F) ± %1
• do÷rusallÕk: ± %0,3 (tam ölçe÷in)
• yenileme süresi: 4 msn (maksimum 7 msn)
Analog gerilim giriúi: 0 - +10 V (maksimum gerilim +%1)
• minimum çÕkÕú empedansÕ: 470 :
Analog akÕm çÕkÕúÕ: x - 20 mA
• maksimum çÕkÕú empedansÕ: 800 :
LO+
Lojik çÕkÕú
• gerilim: 24 V (maksimum 30 V)
• empedans: 1 k:, maksimum 10 mA (açÕk toplayÕcÕda 100 mA)
• do÷rusallÕk: ± %1
• yenileme süresi: 20 msn ± 1 msn
LO-
Lojik çÕkÕú ortak ucu (verici)
LI1
LI2
LI3
LI4
Lojik giriúler
Programlanabilir lojik giriúler
• +24 VDC güç kayna÷Õ (maksimum 30 V)
• empedans: 3,5 k:
• pozitif lojikte durum: 0, < 5 V ise; durum 1, > 11 V ise
• negatif lojikte durum: 1, < 10 V ise; durum 0, > 16 V veya kapalÕ ise
(ba÷lÕ de÷il)
• örnekleme süresi: < 20 msn ± 1 msn.
+24V
Kontrol cihazÕ tarafÕndan sa÷lanan +24 VDC besleme
+ 24 VDC -%15 +%20 kÕsa devrelere ve aúÕrÕ yüklere karúÕ korumalÕ.
Mevcut maksimum müúteri akÕmÕ 100 mA
24
BBV28581 05/2010
efesotomasyon.com
Kontrol terminalleri
Kontrol ba÷lantÕ úemalarÕ
Lojik giriúlerin tipi nPL parametresi (sayfa 51), lojik giriúlerin çalÕúmasÕnÕ, programlanabilir kontrol cihazÕ çÕkÕúlarÕnÕn teknolojisine
uyarlamak için kullanÕlÕr.
• Source (+24V besleme) modunda çalÕúmak için parametreyi POS olarak ayarlayÕn.
• Internal Sink (sürücünün dahili 0V ile besleme) modunda çalÕúmak için parametreyi nEG olarak ayarlayÕn.
• External Sink (harici 0V ile besleme) modunda çalÕúmak için parametreyi EnEG olarak ayarlayÕn.
Not: De÷iúiklik, yalnÕzca bir sonraki kontrol enerjisi verildi÷inde dikkate alÕnacaktÕr.
Source (+24V ile besleme) - harici
Sink (0V ile besleme) - harici
Source (+24V ile besleme) - dahili
Sink (0V ile besleme) - dahili
TEHLøKE
øSTENMEYEN EKøPMAN ÇALIùMASI
• Sink (0V ile besleme) modunda konfigüre edilmiú olan lojik giriúlerin yanlÕúlÕkla topraklanmasÕ, kontrol cihazÕnÕn fonksiyonlarÕnÕn
istenmeyen úekilde etkinleúmesine neden olabilir.
• Sinyal iletkenlerini, istenmeyen iletken topraklamasÕna neden olabilecek hasarlara karúÕ koruyun.
• Uygun kontrol devresi topraklama uygulamalarÕ için NFPA 79 ve EN 60204 talimatlarÕna uyun.
Bu talimatlara uyulmamasÕ, ölüm veya a÷Õr yaralanmaya neden olur.
BBV28581 05/2010
25
efesotomasyon.com
Kablo Ba÷lantÕsÕ
Elektromanyetik Uyumluluk (EMC)
Not: Kontrol cihazÕ, motor ve kablo ekranÕ arasÕndaki yüksek frekans eúde÷erli potansiyel toprak ba÷lantÕsÕ, topraklama (PE) iletkenlerini
(yeúil-sarÕ) her bir ünitedeki uygun terminallere ba÷lama gereklili÷ini ortadan kaldÕrmaz. Bkz. Kablo ba÷lantÕsÕ tavsiyeleri, sayfa 16.
ølke ve önlemler
• Kontrol cihazÕ, motor ve kablo ekranlarÕ arasÕndaki topraklarda yüksek frekanslÕ eúpotansiyellik bulunmalÕdÕr.
• Motor için ekranlÕ kablo kullanÕrken, bir kablosu motor ile kontrol cihazÕ arasÕnda topraklama ba÷lantÕsÕ olacak úekilde 4 iletkenli bir
kablo kullanÕn. Topraklama iletkeninin boyutu, yerel ve ulusal yasalara uygun úekilde seçilmelidir. Ekran, her iki uçta topraklanabilir.
Süreklilikte bir kesinti olmamasÕ úartÕyla ekran uzunlu÷unun bir parçasÕ veya tamamÕ için metal kanal veya boru kullanÕlabilir.
• Dinamik Fren (DB) dirençleri için ekranlÕ kablo kullanÕrken, bir kablosu DB direncinin donanÕmÕ ile kontrol cihazÕ arasÕnda topraklama
ba÷lantÕsÕ olacak úekilde 3 iletkenli kablo kullanÕn. Topraklama iletkeninin boyutu, yerel ve ulusal yasalara uygun úekilde seçilmelidir.
Ekran, her iki uçta topraklanabilir. Süreklilikte bir kesinti olmamasÕ úartÕyla ekran uzunlu÷unun bir parçasÕ veya tamamÕ için metal
kanal veya boru kullanÕlabilir.
• Kontrol sinyalleri için ekranlÕ kablo kullanÕrken, kablonun birbirine yakÕn ekipmanlarÕ ba÷lÕyor olmasÕ ve topraklamanÕn birbirine ba÷lÕ
olmasÕ durumunda, ekranÕn her iki ucu topraklanabilir. E÷er kablo, farklÕ bir topraklama potansiyeline sahip olabilecek bir ekipmana
ba÷lÕysa, yüksek akÕmÕn ekrandan akmasÕnÕ engellemek amacÕyla tek uçtaki ekranÕ topraklayÕn. TopraklanmamÕú uçtaki ekran, daha
yüksek frekanslÕ parazit için bir yol yaratmak amacÕyla bir kapasitör (örne÷in: 10 nF, 100 V veya daha yüksek) ile topra÷a ba÷lanabilir.
Kontrol devrelerini güç devrelerinden uzak tutun. Kontrol ve hÕz referansÕ devrelerinde, 25 - 50 mm (0,98 - 1,97 inç) arasÕnda vida
adÕmlÕ, ekranlÕ, bükülmüú kablolarÕn kullanÕlmasÕnÕ tavsiye ederiz. Kontrol devrelerini güç devrelerinden uzak tutun. Kontrol ve hÕz
referansÕ devrelerinde, 25 - 50 mm (0,98 - 1,97 inç) arasÕnda vida adÕmlÕ, ekranlÕ, bükülmüú kablolarÕn kullanlmasÕnÕ tavsiye ederiz.
• Güç kayna÷Õ kablosu (hat beslemesi) ve motor kablosu arasÕndaki boúlu÷un maksimum olmasÕnÕ sa÷layÕn.
• Motor kablolarÕ en az 0,5 m (20 inç) uzunlukta olmalÕdÕr.
• HÕz kontrol cihazÕ çÕkÕúÕnda parafudurlar veya güç faktörü düzeltme kapasitörleri kullanmayÕn.
• Ek bir giriú filtresi kullanÕlÕrsa filtre, kontrol cihazÕna mümkün oldu÷unca yakÕn monte edilmeli ve ekransÕz bir kablo aracÕlÕ÷Õyla
do÷rudan hat beslemesine ba÷lanmalÕdÕr. Kontrol cihazÕ üzerindeki 1 ba÷lantÕsÕ, filtre çÕkÕú kablosu üzerinden olacaktÕr.
• Opsiyonel EMC plakasÕnÕn montajÕ ve IEC 61800-3 standardÕnÕn karúÕlanmasÕ ile ilgili talimatlar için “EMC plakalarÕnÕn takÕlmasÕ” adlÕ
bölüme ve EMC plakalarÕyla birlikte verilen talimatlara bakÕn.
TEHLøKE
ELEKTRøK ÇARPMASI, PATLAMA VEYA ARK SIÇRAMASI TEHLøKESø
• Metal kablo rakorlarÕnda ve topraklama kelepçelerinin altÕnda topra÷a ba÷landÕklarÕ yer dÕúÕnda kablo ekranÕnÕ soymayÕn.
• EkranÕn, elektrikli bileúenlerle temas etme riski bulunmadÕ÷Õndan emin olun.
Bu talimatlara uyulmamasÕ, ölüm veya a÷Õr yaralanmaya neden olur.
26
BBV28581 05/2010
efesotomasyon.com
Kablo Ba÷lantÕsÕ
Montaj úemasÕ (örnek)
1. Durum rölesi kontaklarÕnÕn çÕkÕúÕ için ekransÕz kablolar
2. Çelik plaka topraklama muhafazasÕ kontrol cihazÕ ile birlikte verilmez ve úemada gösterilen úekilde takÕlacaktÕr.
3. PA ve PC terminalleri, fren modülü DC barasÕna
4. Kontrol/sinyalleme kablolarÕnÕ ba÷lamak için ekranlÕ kablo.
Birden fazla iletken gerektiren uygulamalar için küçük kesitler kullanÕn (0,5 mm2, 20 AWG).
Ekran, her iki uçtan topra÷a ba÷lanmalÕdÕr. Ekran sürekli olmalÕ ve orta terminaller EMC ekranlÕ metal kutularda bulunmalÕdÕr.
5. Motor ba÷lantÕsÕ için her iki uçta ekranÕ topra÷a ba÷lanmÕú ekranlÕ kablo.
Bu ekranlama kesintisiz olmalÕ ve ara terminaller bulunmasÕ halinde bu kablolar, EMC ekranlÕ metal kutular içinde olmalÕdÕr. Motor
kablosu PE topraklama iletkeni (yeúil-sarÕ) topraklama muhafazasÕna ba÷lanmalÕdÕr.
6. Topraklama iletkeni, çapraz kesit 10 mm²
(6 AWG), IEC 61800-5-1 standardÕna göre.
7. Güç giriúi (ekransÕz kablo)
4 ve 5 kablolarÕnÕn ekranlarÕnÕ kontrol cihazÕna mümkün oldu÷unca yakÕn ba÷layÕn ve topraklayÕn:
• EkranÕ soyun.
• BunlarÕ muhafazaya ba÷lamak için ekranlarÕn soyuldu÷u yerlerde uygun boyutlarda kablo kelepçeleri kullanÕn.
Do÷ru konta÷Õ sa÷lamak için ekran, metal plakaya yeterince sÕkÕ úekilde kelepçelenmelidir.
• Kelepçe tipleri: paslanmaz çelik (opsiyonel EMC plakasÕ ile birlikte verilir).
BBV28581 05/2010
27
efesotomasyon.com
Kablo Ba÷lantÕsÕ
ATV12ppppM2 için EMC koúullarÕ
C1 EMC kategorisine, ekranlÕ kablo uzunlu÷unun maksimum 5 m (16,4 ft) ve Anahtarlama frekansÕ SFr parametresinin (sayfa 59) 4, 8
veya 12 kHz olmasÕ durumunda ulaúÕlÕr.
C2 EMC kategorisine, ekranlÕ kablo uzunlu÷unun maksimum 10 m (32,8 ft) ve Anahtarlama frekansÕ SFr parametresinin 4, 8 veya 12 kHz
ve tüm di÷er Anahtarlama frekansÕ SFr de÷erleri için maksimum ekranlÕ kablo uzunlu÷unun 5 m (16,4 ft) olmasÕ durumunda ulaúÕlÕr.
ATV12ppppM2'deki dahili EMC filtresi
Tüm ATV12ppppM2 kontrol cihazlarÕnda dahili bir EMC filtresi bulunur. Bunun sonucu olarak, topra÷a kaçak akÕm söz konusudur. Kaçak
akÕm tesisat (rezidüel akÕm cihazÕ veya di÷erleri) ile uyumluluk sorunlarÕ yaratÕyorsa IT jumper'Õ aúa÷Õdaki úekilde açarak kaçak akÕmÕ
azaltabilirsiniz. Bu konfigürasyonda EMC uyumlulu÷u garanti edilmez.
DøKKAT
KONTROL CøHAZI KULLANIM ÖMRÜNDE AZALMA
ATV12ppppM2 de÷erlerinde, filtre ba÷lantÕlarÕnÕn kesilmesi durumunda kontrol cihazÕ anahtarlama frekansÕ 4 kHz'i geçmemelidir.
Ayarlama için bkz. Anahtarlama frekansÕ SFr sayfa 59,
Bu talimatlara uyulmamasÕ, ekipmanÕn hasar görmesine neden olabilir.
Normal
(filtre ba÷lÕ)
IT sistemi
(filtre çÕkarÕlmÕú)
28
BBV28581 05/2010
efesotomasyon.com
Kontrol listesi
KullanÕm kÕlavuzu ve katalogdaki güvenlik bilgilerini dikkatle okuyun. Kontrol cihazÕnÕ çalÕútÕrmadan önce mekanik ve elektrik tesisatÕ ile ilgili
aúa÷Õdaki hususlarÕ kontrol edin; kontrol cihazÕnÕ daha sonra kullanÕn ve çalÕútÕrÕn.
Belgelerin tamamÕ için bkz. www.schneider-electric.com.
1. Mekanik tesisat
• Kontrol cihazÕ montaj tipleri ve ortam sÕcaklÕ÷Õ ile ilgili öneriler için bkz. Montaj ve sÕcaklÕk koúullarÕ talimatlarÕ, sayfa 13.
• Kontrol cihazÕnÕ belirtilen úekilde dikey olarak monte edin; bkz. Montaj ve sÕcaklÕk koúullarÕ talimatlarÕ, sayfa 13.
• Kontrol cihazÕ, 60721-3-3 standardÕ ile belirlenen ortamlara uygun úekilde ve katalogda tanÕmlanan seviyeler dahilinde kullanÕlmalÕdÕr.
• UygulamanÕz için gerekli olan opsiyonlarÕ monte edin, bkz. katalog.
2. Elektrik tesisatÕ
• Kontrol cihazÕnÕ topra÷a ba÷layÕn; bkz. Ekipman topraklama, sayfa 16.
• Giriú gücü geriliminin kontrol cihazÕ nominal gerilimi ile aynÕ oldu÷undan emin olun ve hat beslemesini 18. sayfadaki Genel kablo
ba÷lantÕ úemasÕ bölümünde gösterilen úekilde ba÷layÕn.
• 121. sayfadaki uygun giriú gücü sigortalarÕnÕn ve devre kesicinin kullanÕldÕ÷Õndan emin olun.
• Kontrol terminallerinin kablo ba÷lantÕlarÕnÕ gereken úekilde yapÕn; bkz. Kontrol terminalleri, sayfa 23. Güç kablosunu ve kontrol
kablosunu, 26. sayfadaki EMC uyumluluk kurallarÕna göre ayÕrÕn
• ATV12ppppM2 serisinde EMC filtresi bulmaktadÕr. kaçak akÕm, 28. sayfadaki ATV12ppppM2'deki dahili EMC filtresi paragrafÕnda
açÕklandÕ÷Õ gibi IT jumper'lar kullanÕlarak azaltÕlabilir.
• Motor ba÷lantÕlarÕnÕn do÷ru gerilime karúÕlÕk geldi÷inden emin olun (yÕldÕz, delta).
3. Kontrol cihazÕnÕn kullanÕmÕ ve çalÕútÕrÕlmasÕ
• Kontrol cihazÕnÕ çalÕútÕrÕn, ilk çalÕútÕrmada Standart motor frekansÕ bFr (sayfa 45) görülecektir. bFr frekansÕ (fabrika ayarÕ 50 Hz)
tarafÕndan belirlenen frekansÕn motor frekansÕna uygun olup olmadÕ÷ÕnÕ kontrol edin; bkz. ølk açÕlÕú, sayfa 34.
Sonraki çalÕútÕrmada HMI'da rdY görülecektir.
• MyMenu menüsü (CONF modu üst kÕsmÕ), kontrol cihazÕnÕ birçok uygulamaya için ayarlamanÕza olanak verir (bkz. sayfa 45).
• Fabrika / kullanÕcÕ parametre setini ça÷Õr FCS fonksiyonu (sayfa 46), kontrol cihazÕnÕ fabrika ayarlarÕna resetlemenize olanak verir.
BBV28581 05/2010
29
efesotomasyon.com
Fabrika konfigürasyonu
Kontrol cihazÕ fabrika ayarlarÕ
Altivar 12, en sÕk kullanÕlan çalÕúma koúullarÕ için fabrikada ayarlanmÕútÕr (kontrol cihazÕ de÷erine göre motor de÷eri):
• Ekran: kontrol cihazÕ hazÕr (rdY) motor durdurulmuú veya çalÕúma sÕrasÕnda motor frekans referansÕ
• Fren sÕrasÕnda aúÕrÕ gerilim durumunda yavaúlama rampasÕnÕn otomatik adaptasyonu.
• Belirlenen hatanÕn silinmesi sonrasÕnda otomatik yeniden yolverme yok
• Lojik giriúler:
- LI1: ileri (2 telli geçiúli kontrol)
- LI2, LI3, LI4: atama yok
• Lojik çÕkÕú: LO1: atama yok
• Analog giriú: AI1 (0 - + 5 V) hÕz referansÕ
• Röle R1: kontak, algÕlanan bir hata (veya kontrol cihazÕnÕn kapalÕ) olmasÕ durumunda açÕlÕr
• Analog çÕkÕú AO1: atama yok
Kod
AçÕklama
De÷er
sayfa
bFr
Standart motor frekansÕ
50 Hz
45
UnS
Nominal motor gerilimi
230 V
57
ACC
HÕzlanma
3 saniye
64
dEC
Yavaúlama
3 saniye
64
LSP
Düúük hÕz
0 Hz
45
89
HSP
Yüksek hÕz
50 Hz
90
Ctt
Motor kontrol tipi
Standart U/F kanunu
57
UFr
IR kompanzasyonu (kanun U/
F)
%100
58
Ith
Motor termik akÕmÕ
nominal motor akÕmÕna eúit (kontrol cihazÕ de÷eri tarafÕndan belirlenen de÷er)
94
SdC1
Otomatik DC enjeksiyon akÕmÕ
0,7 x kontrol cihazÕ nominal akÕmÕ, 0,5 saniye için.
67
SFr
Anahtarlama frekansÕ
4 kHz
59
YukarÕdaki de÷erler uygulama ile uyumluysa, kontrol cihazÕ ayarlar de÷iútirilmeden kullanÕlabilir.
Kontrol cihazÕ fabrika kablo ba÷lantÕ úemasÕ
ATV12ppppM3
R1C
(3)
+24 V
+5V
LI4
LI1
AO1
AI1
COM
(2)
(4)
LI2
COM
LO-
LO+
W/T3
c
b
LI3
R1A
T/L3
S/L2
a
W1
V/T2
U/T1
V1
R/L1
U1
PA / +
PC / -
R1B
(1)
M
3a
Trifaze
motor
Source
(1) Kontrol cihazÕ durumunun uzaktan gösterimi için R1 röle kontaklarÕ.
(2) Dahili + 24 V c. Harici bir kaynak kullanÕlÕyorsa (+ 30 V c maksimum), kayna÷Õn 0 V'unu COM terminaline ba÷layÕn ve kontrol
cihazÕndaki + 24 V c terminalini kullanmayÕn.
(3) Referans potansiyometre SZ1RV1202 (2,2 k:) veya benzeri (maksimum 10 k:).
(4) øleri
30
BBV28581 05/2010
efesotomasyon.com
Temel fonksiyonlar
Durum rölesi, kilit açma
R1 durum rölesine, kontrol cihazÕ gücü hata algÕlanmadan uygulandÕ÷Õnda güç verilir. AlgÕlanan bir hata olmasÕ veya kontrol cihazÕ gücünün
kesilmesi durumunda gücü kesilir.
Bir hata algÕlandÕktan sonra kontrol cihazÕ resetlenir:
• ekran tamamÕyla kapanana kadar sürücüyü kapatÕp sonra tekrar açarak
• "otomatik yeniden yolverme" fonksiyonunda (FLt- menüsü, Otomatik yeniden yolverme Atr sayfa 91, YES olarak ayarlanmÕútÕr)
açÕklanan durumlarda otomatik olarak
• lojik giriúin "kontrol cihazÕ resetleme" fonksiyonuna (FLt- menüsü, AlgÕlanan hata resetlemesi atama rSF sayfa 91, LpH olarak
ayarlanmÕútÕr) atanmÕú olmasÕ durumunda bu giriú yoluyla.
Kontrol cihazÕ termik algÕlamasÕ
Termik algÕlama, güç modülünde bulunan dahili bir PTC algÕlayÕcÕsÕ tarafÕndan sa÷lanÕr.
Kontrol cihazÕ havalandÕrmasÕ
0,75 kW'e (1 HP) kadar de÷erler bir fan içermez. Fan yalnÕzca, kontrol cihazÕ termik durumu havalandÕrma gerektirdi÷inde çalÕúÕr.
Motor termik algÕlamasÕ
Fonksiyon:
I2t de÷erinin hesaplanmasÕyla termik algÕlama.
Not: Motor termik durumu belle÷i MtM (sayfa 94) YES olarak ayarlanmamÕúsa, kontrol cihazÕ gücü kesilip tekrar uygulandÕ÷Õnda
motor termik durum belle÷i sÕfÕra döner.
DøKKAT
MOTORUN HASAR GÖRME RøSKø
Aúa÷Õdaki koúullar altÕnda harici aúÕrÕ yük korumasÕ kullanÕlmasÕ gerekmektedir:
• Motor termik durum belle÷i olmadÕ÷Õndan ürüne tekrar güç verilirken.
• Birden fazla motor çalÕútÕrÕrken
• Kontrol cihazÕ nominal akÕmÕnÕn %20'sinden daha düúük de÷erlere sahip motorlar çalÕútÕrÕrken
• Motor anahtarlamasÕ kullanÕrken
Bu talimatlara uyulmamasÕ, ekipmanÕn hasar görmesine neden olabilir.
DøKKAT
MOTOR AùIRI ISINMASI
• Bu kontrol cihazÕ, motor için do÷rudan termik koruma sa÷lamaz.
• Tüm hÕzlarda veya yükleme koúullarÕnda koruma için motorda termik sensör kullanÕlmasÕ gerekebilir.
• østenen hÕz aralÕ÷ÕnÕn üzerinde çalÕútÕrÕlmasÕ durumunda motorun termik özelliklerini ö÷renmek için motor üreticisine danÕúÕn
Bu talimatlara uyulmamasÕ, ekipmanÕn hasar görmesine neden olabilir.
BBV28581 05/2010
31
efesotomasyon.com
Programlama
HMI açÕklamalarÕ
Ekran ve tuúlarÕn iúlevleri
1.
2.
3.
4.
De÷er LED'i (a) (b).
ùarj LED'i
Birim LED'i (c)
ESC dü÷mesi: Bir menü veya parametreden çÕkar veya bellekteki
bir önceki de÷ere dönmek için görüntülenen de÷eri iptal eder.
LOKAL konfigürasyonda ESC dü÷mesine 2 sn süreyle basÕlmasÕ,
kontrol/programlama modlarÕ arasÕnda geçiú sa÷lar.
5. STOP dü÷mesi: motoru durdurur (fonksiyonun devre dÕúÕ olmasÕ
durumunda kapak ile gizlenebilir). Not: "RUN/STOP" kapak
çÕkarma talimatlarÕna bakÕn.
6. RUN dü÷mesi: LOKAL konfigürasyonda ve e÷er fonksiyon
konfigüre edilmiúse UZAKTAN konfigürasyonda çalÕúmayÕ
baúlatÕr (fonksiyonun devre dÕúÕ olmasÕ durumunda kapak ile
gizlenebilir).
7. Navigasyon tekeri
- LOKAL konfigürasyonda ve e÷er fonksiyon konfigüre edilmiúse
UZAKTAN konfigürasyonda potansiyometre görevi görür.
- Saat yönünde veya saatin aksi yönünde çevrildi÷inde gezinme
için
- basÕldÕ÷Õnda seçim / onaylama için.
Bu iúlem, bu simge ile ifade edilir
8. MODE dü÷mesi
Kontrol/programlama modlarÕ arasÕnda geçiú yapar. MODE
dü÷mesine 3 sn süreyle basÕlmasÕ, UZAKTAN/LOKAL
konfigürasyonlar arasÕnda geçiú sa÷lar.
MODE dü÷mesine yalnÕzca HMI kapa÷Õ açÕkken ulaúÕlabilir.
9. KONFøGÜRASYON modu LED'i (b)
10. øZLEME modu LED'i
11. REFERANS modu LED'i
12. Dört "7 bölmeli" ekran
Not: LOKAL konfigürasyonda üç Led (9, 10, 11), programlama
modunda aynÕ anda yanÕp söner ve kontrol modunda Led menü
takipçisi olarak çalÕúÕr.
(a) YanmasÕ, bir de÷erin görüntülendi÷ini gösterir, örne÷in, 0,5 "0,5" için görüntülenir.
(b) Bir de÷er de÷iútirilirken, Konfigürasyon modu LED'i ve de÷er LED'i sabit bir úekilde yanar.
(c) YanmasÕ, bir birimin görüntülendi÷ini gösterir; örne÷in, "Amp" için AMP görüntülenir
32
BBV28581 05/2010
efesotomasyon.com
Programlama
Uzaktan kumanda
Opsiyonel uzak HMI parçasÕ VW3A1006 kullanarak HMI yoluyla uzaktan çalÕútÕrma ve programlama mümkündür. Boyutlar 70 mm
(2,76 inç) x 50 mm'dir (2,76 inç).
Not: uzaktan kumanda, ba÷landÕ÷Õnda kontrol cihazÕ ekranÕnÕn aynÕsÕnÕ gösterir ve dahili tuú takÕmÕ ile tam etkileúimlidir.
Not: Uzak tuú takÕmÕnÕ aúa÷Õdaki de÷erlerle ayarlayÕn
- Modbus hÕzÕ = 19,2 Kbps, (bkz. tbr)
- Modbus formatÕ = 8E1, 8 bit, çift parite, 1 duruú biti (bkz. tFO)
BBV28581 05/2010
33
efesotomasyon.com
Programlama
ølk açÕlÕú
ølk açÕlÕúta Standart motor frekansÕ bFr parametresini ayarlamanÕz istenir, sayfa 45. Sonraki açÕlÕúta rdY görüntülenir. Bunun ardÕndan,
MODE tuúuna basÕlarak aúa÷Õda ayrÕntÕlÕ olarak anlatÕlan úekilde çalÕúma modu seçimi yapÕlabilir.
Menülerin yapÕsÕ
Menülere ve parametrelere 3 mod yoluyla eriúilebilir: Referans rEF sayfa 37, øzleme MOn sayfa 38 ve konfigürasyon COnF sayfa 44.
MODE tuúunu veya navigasyon tekerle÷ini kullanarak bu modlar arasÕnda istedi÷iniz zaman geçiú yapabilirsiniz. MODE tuúuna bir kez
basÕldÕ÷Õnda mevcut konumdan menü a÷acÕnÕn baúÕna gidilir. økinci kez basÕldÕ÷Õnda bir sonraki moda geçilir.
[LOKAL konfigürasyon]
[UZAKTAN
MODE
ESC
3s
LOC
MODE
ESC
3s
35.
ESC
ESC
rEF
rdY
2s
rdY
rEN
MODE
[SPEED REFERENCE]
MOn
ENT
[Analog giriú sanal
(Hz)]
ESC
MODE
[MONITORING]
COnF
MODE
[CONFIGURATION]
SoMove kullanÕlarak menünün özelleútirilmesi
ATV12 fabrika ayarlarÕ, kontrol cihazÕnÕn ço÷u uygulamayla birlikte çalÕúmasÕnÕ sa÷lar. Hangi menülerin ve parametrelerin kullanÕcÕ için gizli
veya eriúilebilir olaca÷ÕnÕ seçerek, COnF modunda (bkz. sayfa 44) "MyMenu" ve FULL menülerini özelleútirmek için SoMove yazÕlÕmÕnÕ
kullanabilirsiniz. AyarlandÕktan sonra konfigürasyon, kontrol cihazÕnÕ bilgisayara ba÷layarak veya multiloader veya simpleloader ile
ATV12'ye yüklenebilir.
SoMove, kontrol cihazÕnÕ test ve devreye alma amacÕyla çalÕútÕrmak için kullanÕlabilir.
AçÕklama
SoMove
USB/RJ45 kablosu
Simple-loader aracÕ
Multi-loader aracÕ
Bluetooth adaptörü
Referanslar
TCSMCNAM3M002P
VW3A8120
VW3A8121
VW3A8114
Daha fazla bilgi için lütfen SoMove yardÕmÕna baúvurun.
34
BBV28581 05/2010
efesotomasyon.com
Parametre tablolarÕnÕn yapÕsÕ
Modlar, bölümler, menüler, alt menüler ve parametre tablolarÕ açÕklamalarÕ aúa÷Õdaki úekilde düzenlenmiútir.
Not: Kod sütununda T iúareti bulunan parametreler, kontrol cihazÕ çalÕúÕrken veya durdu÷unda de÷iútirilebilir
Örnek:
Konfigürasyon Modu - Tam menü (FULL)
2
1
Kod
3
Ayar aralÕ÷Õ
Fonksiyon menüsü
FUn!
4
CtL!
5
FLO
6
Ad / AçÕklama
nO
LIH
L2H
L3H
L4H
7
Kontrol menüsü
8
nO
M ZorlamalÕ lokal atama
v
v
v
v
v
No
L1h
L2h
L3h
L4h
Fabrika ayarÕ
9
10
1. Mod adÕ
6. De÷er kodu
2. Bölüm adÕ, varsa
7. Menü adÕ
3. 4 basamaklÕ ekranda "-" iúareti ile devam eden menü kodu
8. Alt menü adÕ
4. 4 basamaklÕ ekrandaki alt menü kodu, varsa
9. Parametre açÕklamasÕ
5. Parametre kodu
10. OlasÕ de÷er / parametre durumu, varsa.
BBV28581 05/2010
35
efesotomasyon.com
Önceden ayarlÕ hÕz (sayfa 70)
A
PI regülatörü (sayfa 72)
p
Jog çalÕúma (sayfa 68)
Otomatik DC enjeksiyonu (sayfa67)
X
Serbest (sayfa 66)
HÕzlÕ duruú (sayfa 66)
Dönen yükü yakalama (sayfa 92)
Otomatik DC enjeksiyonu (sayfa67)
Jog çalÕúma (sayfa 68)
PI regülatörü (sayfa 72)
Önceden ayarlÕ hÕz (sayfa 70)
Fonksiyon uyumlulu÷u tablosu
X
p
A
A
Dönen yükü yakalama (sayfa 92)
X
HÕzlÕ duruú (sayfa 66)
A
Serbest (sayfa 66)
Uyumsuz fonksiyonlar
X
A
X
Uyumlu fonksiyonlar
Geçerli de÷il
Öncelik fonksiyonu (aynÕ anda etkin olabilen fonksiyon)
Okla gösterilen fonksiyon di÷erine göre önceliklidir.
Durdurma fonksiyonlarÕ, çalÕútÕrma komutlarÕna göre önceliklidir.
Lojik komut yoluyla hÕz referanslarÕ, analog referanslara göre önceliklidir.
36
BBV28581 05/2010
efesotomasyon.com
Referans Modu rEF
Referans modunu izlemek ve e÷er lokal kontrol etkinleútirilmiúse (Referans kanalÕ 1 Fr1 sayfa 45, AIU1 olarak ayarlanmÕútÕr) navigasyon
tekerini çevirerek gerçek referans de÷erini ayarlamak için kullanÕn.
Lokal kontrol etkinken, HMI üzerindeki navigasyon tekeri, di÷er parametreler (LSP veya HSP) tarafÕndan önceden ayarlanmÕú limitler dahilinde
referans de÷erini artÕran ve azaltan bir potansiyometre iúlevi görür. Referans de÷iúikli÷ini onaylamak için ENT tuúuna basÕlmasÕ gerekli de÷ildir.
E÷er lokal komut modu devre dÕúÕ ise, Komut kanalÕ 1 Cd1 (sayfa 63) kullanÕlarak yalnÕzca referans de÷erler ve birimler görüntülenir. De÷er
yalnÕzca "salt okunur" olacaktÕr ve navigasyon tekeri kullanÕlarak de÷iútirilemez (referans navigasyon tekerinden de÷il AI veya di÷er bir kaynaktan
verilir).
Görüntülenen gerçek referans, Referans kanalÕ 1 Fr1'de (sayfa 62) yapÕlan seçime ba÷lÕdÕr.
Organizasyon a÷acÕ
(1) Aktif referans kanalÕna ba÷lÕ olarak
OlasÕ de÷erler:
LFr
AIU1
FrH
rPI
rPC
(2) 2sn veya ESC
Görüntülenen parametre de÷eri ve úemadaki
birim örnek olarak verilmiútir
Ad/AçÕklama
Kod
M Harici referans de÷eri
LFr
T
De÷er - Birim
Ayar aralÕ÷Õ
Fabrika
ayarlarÕ
-400 - +400 Hz
-
Aktif referans kanalÕ uza÷a taúÕnabilir ekran ise frekans referansÕ görünürdür.
Referans kanalÕ 1 Fr1 sayfa 62, LCC olarak ayarlanmÕútÕr
veya ZorlamalÕ lokal referans FLOC sayfa 63, LCC olarak ayarlanmÕútÕr.
Bu parametre, frekans referansÕnÕn navigasyon tekeri ile de÷iútirilmesine olanak verir.
Görünürlük, kontrol cihazÕ ayarlarÕna ba÷lÕdÕr.
(1)
AIU1
T
M Analog giriú sanal
HSP'nin % 0 - 100'ü
-
Bu parametre, bir analog giriú ile frekans referansÕnÕn de÷iútirilmesine olanak verir.
Referans kanalÕ 1 Fr1 sayfa 62, AIU1 olarak ayarlanmÕútÕr
veya ZorlamalÕ lokal referans FLOC sayfa 63, AIU1 olarak ayarlanmÕútÕr
veya PID manuel referansÕ PIM sayfa 74, AIU1 olarak ayarlanmÕútÕr.
Görünürlük, kontrol cihazÕ ayarlarÕna ba÷lÕdÕr.
(1)
M HÕz referansÕ
FrH
AI1
LCC
Mdb
AIUI
v
v
v
v
T
-
Gerçek frekans referansÕ. Bu parametre salt okunur moddadÕr. Görünürlük, kontrol cihazÕ ayarlarÕna ba÷lÕdÕr.
Terminal
Uza÷a taúÕnabilir ekran
Modbus
Navigasyon tekerli dahili ekran
M Dahili PID referansÕ
rPI
0 Hz - HSP
%0 - 100
-
Bu parametre, PID dahili referansÕnÕn navigasyon tekeri ile de÷iútirilmesine olanak verir.
Görünürlük, kontrol cihazÕ ayarlarÕna ba÷lÕdÕr.
(1)
M PID referans de÷eri
rPC
%0 - 100
-
Bu parametre, yüzde olarak ifade edilen PID referansÕdÕr.
(1) Referans de÷iúikli÷ini onaylamak için ENT tuúuna basÕlmasÕ gerekli de÷ildir.
T
ÇalÕúma veya durma sÕrasÕnda de÷iútirilebilen parametre.
BBV28581 05/2010
37
efesotomasyon.com
øzleme modu MOn
Kontrol cihazÕ çalÕúÕrken görüntülenen de÷er, izleme parametrelerinden birinin de÷eridir. Görüntülenen varsayÕlan de÷er, motor ÇÕkÕú
frekansÕ rFr parametresidir (sayfa 39).
østenen yeni izleme parametresinin de÷eri görüntülenirken birimleri görüntülemek için navigasyon tekerine ikinci kez basÕn.
Organizasyon a÷acÕ
de÷erl
biriml
(1) Aktif referans kanalÕna ba÷lÕ olarak.
OlasÕ de÷erler:
LFr
AIU1
Görüntülenen parametre de÷erleri ve úemadaki birimler örnek olarak
verilmiútir.
(2) 2 sn veya ESC
38
BBV28581 05/2010
efesotomasyon.com
øzleme modu MOn
Kod
Ad/AçÕklama
Birim
M Harici referans de÷eri
LFr
T
Hz
Harici tuú takÕmÕ veya lokal mod konfigüre edilmiú. ZorlamalÕ lokal referans FLOC (sayfa 63) LCC olarak
ayarlanmÕú ve ZorlamalÕ lokal atama FLO (sayfa 63) nO de÷erinden farklÕ.
Uzak tuú takÕmÕndan gelen hÕz referansÕnÕ gösterir. Bu de÷er, fabrika ayarlarÕnda görünmez.
AIU1
T
%
M Analog giriú sanal
Dahili tuú takÕmÕ etkin veya lokal mod konfigüre edilmiú, ZorlamalÕ lokal referans FLOC (sayfa 63) AIU1
olarak ayarlanmÕú ve ZorlamalÕ lokal atama FLO (sayfa 63) nO de÷erinden farklÕ.
Navigasyon tekerinden gelen hÕz referansÕnÕ gösterir. Bu de÷er, fabrika ayarlarÕnda görünmez.
Hz
M HÕz referansÕ
FrH
Gerçek frekans referansÕ.
Hz
M ÇÕkÕú frekansÕ
rFr
Bu fonksiyon, tahmini motor hÕzÕnÕ sa÷lar. Tahmini motor frekansÕna (motor úaftÕndaki) karúÕlÕk gelir.
Standart kanunda (Std, sayfa 57) ÇÕkÕú frekansÕ rFr stator frekansÕna eúittir.
Performans kanununda (PErF, sayfa 57) ÇÕkÕú frekansÕ rFr motor hÕzÕ tahmini motor hÕzÕna eúittir.
AralÕk: -400 - 400 Hz
A
M Motor akÕmÕ
LCr
%5 do÷rulukla faz akÕmÕ ölçümlerinden etkin motor akÕmÕ tahmini.
DC enjeksiyon sÕrasÕnda görüntülenen akÕm, motora enjekte edilen akÕmÕn maksimum de÷eridir.
%
M PID hatasÕ
rPE
YalnÕzca PID fonksiyonu konfigüre edildi÷inde görülebilir (PID geri besleme atama PIF sayfa
72, nO olarak ayarlanmÕú). Bkz. 71. sayfadaki PID úemasÕ.
%
M PID Geri besleme
rPF
YalnÕzca PID fonksiyonu konfigüre edildi÷inde görülebilir (PID geri besleme atama PIF sayfa
72, nO olarak ayarlanmÕú). Bkz. 71. sayfadaki PID úemasÕ.
%
M PID referansÕ
rPC
YalnÕzca PID fonksiyonu konfigüre edildi÷inde görülebilir (PID geri besleme atama PIF sayfa
72, nO olarak ayarlanmÕú). Bkz. 71. sayfadaki PID úemasÕ.
V
M Ana gerilim
ULn
DC barasÕ, çalÕúan motor veya durdurulmuú motor açÕsÕndan hat gerilimi.
%
M Motor sÕcaklÕk durumu
tHr
Motor termik durumu ekranÕ. %118'in üzerinde kontrol cihazÕ Motor aúÕrÕ yükü OLF (sayfa 109) ile açar.
%
M HÕz kontrol cihazÕ sÕcaklÕk durumu
tHd
Kontrol cihazÕ termik durumu ekranÕ. %118'in üzerinde kontrol cihazÕ Kontrol cihazÕ aúÕrÕ ÕsÕnmasÕ OHF
(sayfa 109) ile açar.
%
M ÇÕkÕú gücü
Opr
Bu parametre, kontrol cihazÕ tarafÕndan tahmin edilen motor gücünü (úaftta) gösterir.
T
ÇalÕúma veya durma sÕrasÕnda de÷iútirilebilen parametre.
BBV28581 05/2010
39
efesotomasyon.com
øzleme modu MOn
Kod
StAt
Ad/AçÕklama
M Ürün durumu
Bu parametre kontrol cihazÕ ve motorun durumunu gösterir.
40
rdY
rUn
ACC
dEc
dCb
CLI
nSt
Obr
CtL
tUn
FSt
nLP
v
v
v
v
v
v
v
v
v
v
v
v
FrF
rEM
LOC
v
v
v
Kontrol cihazÕ hazÕr
Kontrol cihazÕ çalÕúÕyor, kodun sa÷ tarafÕndaki son altÕ segment yön ve hÕzÕ gösterir.
HÕzlanma, kodun sa÷ tarafÕndaki son altÕ segment yön ve hÕzÕ gösterir.
Yavaúlama, kodun sa÷ tarafÕndaki son altÕ segment yön ve hÕzÕ gösterir.
DC enjeksiyonlu frenleme çalÕúÕyor
AkÕm sÕnÕrÕ, ekranÕn sa÷ alt kÕsmÕnda yer alan dört segment yanÕp söner.
Serbest duruú kontrolü
Otomatik uyarlamalÕ yavaúlama
ùebeke faz kaybÕnda kontrollü durma
Otomatik tanÕma devam ediyor
HÕzlÕ duruú
Hat gücü yok. RJ45 konnektörü yoluyla kumanda kÕsmÕna enerji verildi÷inde, ana giriúte güç
bulunmadÕ÷Õnda ve çalÕúma emri olmadÕ÷Õnda.
Kontrol cihazÕ çalÕúÕyor ve geri çekilme referansÕ LFF kullanÕyor
Uzaktan konfigürasyon
Lokal konfigürasyon
BBV28581 05/2010
efesotomasyon.com
øzleme modu MOn
Kod
MAI!
Ad/AçÕklama
Birim
BakÕm menüsü
MAI menüsü parametreleri izleme için seçilemez
LIS1
M LI1 - LI4 arasÕndaki lojik giriúlerin durumu
-
4 LI lojik giriúinin durumunu görüntülemek için kullanÕlabilir.
Durum
1
LI1
LI2 LI3
LI4
YukarÕdaki örnek: LI1 ve LI3, durum 1'de; LI2 ve LI4, durum 0'da.
LOS1
M LO1 lojik giriúinin ve R1 rölesinin durumu
-
LO durumunu görüntülemek için kullanÕlabilir.
Durum
1
r1
HSU
LO1
M Yüksek hÕz de÷erinin görüntülenmesi
Hz
Yüksek hÕz de÷erinin görüntülenmesi. AralÕk: Düúük hÕz LSP (sayfa 45) - Maksimun frekans tFr (sayfa
57). YalnÕzca 2 HSP atama SH2 veya 4 HSP atama SH4 (sayfa 90) konfigüre edilmiúse görülebilir.
nCU
M Kontrol cihazÕ Güç de÷eri
-
Kontrol cihazÕ güç de÷erini gösterir. Kontrol cihazÕ referansÕnÕn bir parçasÕdÕr; bkz. sayfa 11. OlasÕ de÷erler:
018 = 0,18 kW (0,25 HP)
037 = 0,37 kW (0,50 HP)
055 = 0,55 kW (0,75 HP)
075 = 0,75 kW (1 HP)
U15 = 1,5 kW (2 HP)
U22 = 2,2 kW (3 HP)
U30 = 3 kW (3 HP)
U40 = 4 kW (5 HP)
UCAL
M Kontrol cihazÕ gerilim de÷eri
-
Kontrol cihazÕ besleme gerilimi. Kontrol cihazÕ referansÕnÕn bir parçasÕdÕr; bkz. sayfa 11. OlasÕ de÷erler:
F1 = 100-120 V 1 faz giriú, 200-240 V 3 faz çÕkÕú
M2 = 200-240 V 1 faz giriú, 200-240 V 3 faz çÕkÕú
M3 = 200-240 V 3 faz giriú, 200-240 V 3 faz çÕkÕú
SPn
M Özel Ürün NumarasÕ
-
Bu parametre, ürünün olasÕ spesifikasyonlarÕnÕ belirlemek için kullanÕlÕr.
YalnÕzca SPn sÕfÕrdan farklÕ ise görülebilir.
C1SU
M Kart 1 YazÕlÕm Sürümü
-
Uygulama yazÕlÕm sürümü.
Örnek: 1.1 ie 05 için 1105.
1 (sürüm, ana). 1 (sürüm, ikincil). 05 (ie, geliútirme numarasÕ)
C2SU
M Kart 2 YazÕlÕm Sürümü
-
Motor yazÕlÕm sürümü.
Örnek: 1.1 ie 05 için 1105.
1 (sürüm, ana). 1 (sürüm, ikincil). 05 (ie, geliútirme numarasÕ)
BBV28581 05/2010
41
efesotomasyon.com
øzleme modu MOn
Kod
Ad/AçÕklama
Birim
BakÕm menüsü (devamÕ)
MAI!
rtHI
M Geçen çalÕúma süresi göstergesi
0,01
Motorun enerjilendirdi÷i toplam süre. AralÕk: 0 - 65535 saat. Görüntülenen de÷er, aúa÷Õdaki tabloda
açÕklanan úekildedir. Parametre, servisler tarafÕndan resetlenebilir
Saatler
Gösterge
1
0,01
10
0,10
100
1,00
1000
10,0
10000
100
M Gücün açÕk oldu÷u süre göstergesi
PtH
0,01
Kontrol cihazÕnÕn açÕk kaldÕ÷Õ toplam süre. AralÕk: 0 - 65535 saat. Görüntülenen de÷er, yukarÕdaki
tabloda açÕklanan úekildedir. Parametre, servisler tarafÕndan resetlenebilir.
M Fan süresi göstergesi
FtH
0,01
AralÕk: 0 - 65535 saat. Görüntülenen de÷er, yukarÕdaki tabloda açÕklanan úekildedir. Parametre, müúteri
tarafÕndan resetlenebilir.
M Geçen iúlem süresi
PEt
AralÕk: 0 - 65535 saat. Görüntülenen de÷er, yukarÕdaki tabloda açÕklanan úekildedir. Parametre, müúteri
tarafÕndan resetlenebilir.
T
COM1
r0t0
rOt1
r1t0
r1t1
dP1
0,01
M Modbus haberleúme durumu
v Modbus alÕmÕ yok, aktarÕmÕ yok = haberleúme çalÕúmÕyor
v Modbus alÕmÕ yok, aktarÕm var
v Modbus alÕmÕ var, aktarÕmÕ yok
v Modbus alÕmÕ ve aktarÕmÕ var
-
M Son algÕlanan hata 1
-
Bu parametre, son algÕlanan hatayÕ açÕklar.
EP1
M AlgÕlanan hata 1'de kontrol cihazÕ durumu
-
Bu parametre, algÕlanan 1. hata anÕndaki durumu açÕklar.
T
42
bit 0
bit 1
bit 2
bit 3
bit 4
ETA.1: AçÕk
ETA.5:
HÕzlÕ durdurma
ETA.6:
Açma devre dÕúÕ
ZorlamalÕ lokal
etkin
ETA.15 :
øleri yönde motor dönüúü (veya
motor durmuú)
bit 5
bit 6
bit 7
bit 8
bit 9
ETI.4: ÇalÕúma
emri var
ETI.5:
DC enjeksiyonu
çalÕúÕyor
ETI.7:
Motor termik
eúi÷ine eriúildi
ETI.8: AyrÕlmÕú
ETI.9:
Ürün hÕzlanÕyor
bit 10
bit 11
bit 12
bit 13 - 14
bit 15
ETI.10: Ürün
yavaúlÕyor
ETI.11: AkÕm
sÕnÕrlamasÕ veya
moment
sÕnÕrlamasÕ
çalÕúÕyor
HÕzlÕ duruú devam
ediyor
ETI.14= 0 + ETI.13=0 :
Kontrol cihazÕ terminal veya lokal tuú
takÕmÕ ile kontrol ediliyor
ETI.14= 0 + ETI.13=1 :
Kontrol cihazÕ uzak tuú takÕmÕ ile kontrol
ediliyor
ETI.14= 1 + ETI.13=0 :
Kontrol cihazÕ Modbus ile kontrol
ediliyor
ETI.14= 1 + ETI.13=0: AyrÕlmÕú
ETI.15:
Rampaya ters
yön
uygulanmÕú
ÇalÕúma veya durma sÕrasÕnda de÷iútirilebilen parametre.
BBV28581 05/2010
efesotomasyon.com
øzleme modu MOn
Ad/AçÕklama
Kod
Ayar aralÕ÷Õ
Fabrika ayarÕ
BakÕm menüsü (devamÕ)
MAI!
dP2
-
M Son algÕlanan hata 2
Bu parametre, algÕlanan 2. hatayÕ açÕklar.
EP2
-
M AlgÕlanan hata 2'de kontrol cihazÕ durumu
Bu parametre, algÕlanan 2. hata anÕndaki durumu açÕklar. Bkz. EP1.
dP3
-
M Son algÕlanan hata 3
Bu parametre, algÕlanan 3. hatayÕ açÕklar.
EP3
-
M AlgÕlanan hata 3'te kontrol cihazÕ durumu
Bu parametre, algÕlanan 3. hata anÕndaki durumu açÕklar. Bkz. EP1
dP4
-
M Son algÕlanan hata 4
Bu parametre, algÕlanan 4. hatayÕ açÕklar.
EP4
-
M AlgÕlanan hata 4'te kontrol cihazÕ durumu
Bu parametre, algÕlanan 4. hata anÕndaki durumu açÕklar. Bkz. EP1
COd
OFF
On
M HMI ParolasÕ
v
v
2 - 9999
OFF
OlasÕ durum de÷eri:
Kod devre dÕúÕ
Kod etkin
AralÕk, 2 - 9999
Kodunuzu kaybetmeniz halinde lütfen Schneider Electric ile iletiúim kurun.
Bu parametre, kontrol cihazÕna eriúimi kÕsÕtlamak için kullanÕlÕr.
Kontrol cihazÕnÕ kilitlemek için HMI ParolasÕ COd parametresine gidin ve yukarÕdaki aralÕkta yer alan bir
kod girin.
Etkinleútirildi÷inde kod durumu On olarak de÷iúir:
Koruma, SoMove kullanÕmÕ hariç yalnÕzca rEF (bkz. sayfa 37) ve MOn (bkz. sayfa 38) modlarÕna eriúim
sa÷lar. Fabrika ayarlarÕna dönüú veya FULL bölümüne eriúim devre dÕúÕdÕr,
SoMove yazÕlÕmÕndan konfigürasyon yüklemek mümkündür,
SoMove yazÕlÕmÕna konfigürasyon yüklemek devre dÕúÕdÕr.
Kontrol cihazÕnÕn kilidini açmak için COd parametresine gidin, geçerli kodu girin ve ENT butonuna basÕn.
Kod korumasÕnÕn kaldÕrÕlmasÕ bunun ardÕndan mümkündür ve navigasyon tekeri ile OFF girilerek ve
ardÕndan ENT butonuna basÕlarak gerçekleútirilir.
BBV28581 05/2010
43
efesotomasyon.com
Konfigürasyon Modu ConF
Konfigürasyon modu 3 parçadan oluúur:
1. MyMenu, fabrikada ayarlanmÕú 11 parametre içerir (varsayÕlan olarak 9'u görülür). SoMove yazÕlÕmÕ kullanÕlarak 25 adete kadar
parametre kullanÕcÕ tarafÕndan özelleútirilebilir.
2. parametre seti sakla/ça÷Õr: bu 2 fonksiyon, müúteri ayarlarÕnÕn saklanmasÕ ve ça÷ÕrÕlmasÕ için kullanÕlÕr.
3. FULL: Bu menü, di÷er tüm parametrelere eriúim sa÷lar. 6 alt menü içerir:
- Makro konfigürasyon CFG! sayfa 47
- Giriú ÇÕkÕú menüsü I_O! sayfa 48
- Motor kontrol menüsü drC! sayfa 58
- Kontrol menüsü CtL! sayfa 62
- Fonksiyon menüsü FUn! sayfa 64
- Hata algÕlama yönetimi menüsü FLt! sayfa 91
- Haberleúme menüsü COM!sayfa 97.
Organizasyon a÷acÕ
Motor frekansÕ
Referans kanalÕ 1
HÕzlanma
Yavaúlama
Düúük hÕz
Yüksek hÕz
Motor nominal gücü
Motor nominal akÕmÕ
AI1 Tipi
KullanÕcÕ parametre
setini sakla
Fabrika / kullanÕcÕ
parametre setini ça÷Õr
FULL
Görüntülenen parametre de÷erleri yalnÕzca örnek olarak verilmiútir
(1) Aktif referans kanalÕna ba÷lÕ olarak. (2) 2 saniye veya ESC.
OlasÕ de÷erler: LFr veya AIU1
44
(3) ayrÕca, SoMove kullanÕlarak 14 farklÕ özelleútirilebilir parametre
daha seçilebilir ("FULL" listesinde).
BBV28581 05/2010
efesotomasyon.com
Konfigürasyon Modu - MyMenu
Kod
Ad/AçÕklama
M Harici referans de÷eri
LFr
T
Ayar aralÕ÷Õ
Fabrika ayarÕ
-400 Hz - 400 Hz
-
Bu parametre, frekans referansÕnÕn navigasyon tekeri ile de÷iútirilmesine olanak verir.
Harici tuú takÕmÕ veya lokal mod konfigüre edilmiú. ZorlamalÕ lokal referans FLOC (sayfa 63) LCC olarak
ayarlanmÕú ve ZorlamalÕ lokal atama FLO (sayfa 63) nO de÷erinden farklÕ. Görünürlük, kontrol cihazÕ
ayarlarÕna ba÷lÕdÕr.
AIU1
T
M Analog giriú sanal
%0 - %100
-
Bu parametre, aúa÷Õdaki durumlarda frekans referansÕnÕn de÷iútirilmesini olanak verir.
• ZorlamalÕ lokal referans FLOC (sayfa 63) AIU1 olarak ayarlanmÕúsa
• ve ZorlamalÕ lokal atama FLO (sayfa 63) nO de÷erinden farklÕysa.
Aktif referans kanalÕ dahili ekran ise görülebilir (Referans kanalÕ 1 Fr1 AIU1 olarak ayarlanmÕútÕr).
M Standart motor frekansÕ
bFr
50
60
v
v
50 Hz
Harici tuú takÕmÕ veya lokal cebri mod konfigüre edilmiú (FLOC = LCC) (fabrika ayarlarÕnda görülmez).
50 Hz
60 Hz
Motor de÷er plakasÕnda bulunan 50 Hz veya 60 Hz de÷erine ayarlanÕr. bFr parametresinin de÷iútirilmesi
aúa÷Õdaki parametreleri yeniden ayarlar:
FrS, Ftd ve HSP: 50 Hz veya 60 Hz
itH, nCr olarak ayarlanÕr
nCr, kontrol cihazÕ de÷erlerine göre
nPr, Watt veya HP
nSP, kontrol cihazÕ de÷erlerine göre
tFr, 60 Hz veya 72 Hz
M Referans kanalÕ 1
Fr1
AI1
LCC
Mdb
AIUI
v
v
v
v
Bu parametre, referans kayna÷ÕnÕn seçilmesine olanak verir.
Terminal
Uza÷a taúÕnabilir ekran
Modbus
Navigasyon tekerli dahili ekran
M HÕzlanma
ACC
T
AI1
0,0 sn - 999,9 sn
3,0 sn
0 Hz ve Nominal motor frekansÕ FrS (sayfa 57) arasÕndaki hÕzlanma süresi.
Bu de÷erin, tahrik edilen ataletle uyumlu oldu÷undan emin olun.
M Yavaúlama
dEC
T
0,0 sn - 999,9 sn
3,0 sn
Nominal motor frekansÕ FrS (sayfa 57) de÷erinden 0 Hz'ye yavaúlamak için geçen süre.
Bu de÷erin, tahrik edilen ataletle uyumlu oldu÷undan emin olun.
M Düúük hÕz
LSP
T
0 Hz - HSP
0 Hz
Minimum referansta motor frekansÕ
HSP, HSP2, HSP3 ve HSP4 ayarlanmÕúsa, LSP bu de÷erlerin minimumu ile sÕnÕrlÕdÕr.
M Yüksek hÕz
HSP
T
LSP - tFr (Hz)
BFr'ye göre 50
veya 60 Hz, maks
TFr
Maksimum referansta motor frekansÕ.
Bu ayarÕn motor ve uygulama için uygun olup olmadÕ÷ÕnÕ kontrol edin. HSP, HSP2, HSP3 ve HSP4
de÷erleri ba÷ÕmsÕzdÕr; ancak her HSP de÷eri, aúa÷Õdaki kurallara göre Düúük hÕz LSP ve Maksimun
frekans tFr (sayfa 57) de÷erleriyle ba÷lantÕlÕdÕr:
• HSPx, LSP ve tFr ile sÕnÕrlÕdÕr (LSP y HSPx y tFr).
• tFr, geçerli HSPx de÷erinin altÕna inerse, HSPx otomatik olarak yeni tFr de÷erine azalÕr.
• HSP, HSP2, HSP3 ve HSP4 ayarlandÕ÷Õnda LSP, bunlarÕn minimumu ile sÕnÕrlanÕr.
T
ÇalÕúma veya durma sÕrasÕnda de÷iútirilebilen parametre.
BBV28581 05/2010
45
efesotomasyon.com
Konfigürasyon Modu - MyMenu
Ad/AçÕklama
Kod
M Nominal Motor Gücü
nPr
Ayar aralÕ÷Õ
Fabrika ayarÕ
NCV -5 - NCV +2
Kontrol cihazÕ
de÷erlerine göre
YalnÕzca Motor parametresi seçimi MPC (sayfa 60) nPr olarak ayarlanmÕúsa görünür. nPr mevcutsa,
CoS kaybolur.
Etiket plakasÕnda belirtilen nominal motor gücü. Motorlar, kontrol cihazÕ de÷erlerinden beú de÷er düúük ile
iki de÷er yüksek aralÕ÷Õnda de÷iúebilir. Performans, maksimum bir de÷er farkÕ olmasÕ durumunda
optimumdur.
Standart motor frekansÕ bFr (sayfa 45) 50Hz olarak ayarlanmÕúsa, Nominal motor gücü nPr birimi kW,
aksi durumda HP olur.
M KullanÕcÕ parametre setini sakla
SCS
nO
Str1
v
v
2
nO
Bu fonksiyon mevcut konfigürasyonun yede÷ini oluútur:
Fonksiyon devre dÕúÕ
Geçerli konfigürasyonu kontrol cihazÕ belle÷ine kaydeder. KayÕt iúlemi gerçekleútirildi÷inde SCS
otomatik olarak nO de÷erine geçer.
HÕz kontrol cihazlarÕnÕn geçerli konfigürasyonu ve yedek konfigürasyonu, fabrika konfigürasyonuyla
baúlatÕlmÕú olarak gelir.
M Fabrika / kullanÕcÕ parametre setini ça÷Õr
FCS
nO
v
rEC1
v
InI
v
v
InI1
nO
Bu fonksiyon, bir konfigürasyonun geri yüklenebilmesini sa÷lar.
Fonksiyon devre dÕúÕ.
Aúa÷Õdaki iúlemlerden biri gerçekleútirildi÷inde FCS otomatik olarak nO de÷erine geçer.
Geçerli konfigürasyon, daha önce SCS tarafÕndan kaydedilen yedek konfigürasyonla aynÕ olur. Bu iúlem
geçekleútirildi÷inde, FCS otomatik olarak nO de÷erine geçer. rEC1, yalnÕzca yedekleme
gerçekleútirilmiúse görünür. Bu de÷er görüntülenirse InI1 görünmez.
Geçerli konfigürasyon fabrika ayarÕyla aynÕ olur. Bu de÷er görüntülenirse InI1 görünmez.
Geçerli konfigürasyon daha önce SoMove yazÕlÕmÕ tarafÕndan tanÕmlanan yedek konfigürasyonla aynÕ
olur. Bu de÷er görüntülenirse Ini ve rEC1 görünmez.
TEHLøKE
2
øSTENMEYEN EKøPMAN ÇALIùMASI
Geçerli konfigürasyon de÷iúikli÷inin, kullanÕlan kablo ba÷lantÕ úemasÕyla uyumlu olup olmadÕ÷ÕnÕ kontrol edin.
Bu talimatlara uyulmamasÕ, ölüm veya a÷Õr yaralanmaya neden olur.
2
Bu parametrenin atamasÕnÕ de÷iútirmek için 2 sn boyunca “ENT” tuúunu basÕlÕ tutun.
Kontrol cihazÕnÕn lokal olarak kontrol edilmesi
Fabrika ayarlarÕnda "RUN" ve navigasyon tekeri aktif de÷ildir. Kontrol cihazÕnÕ lokal olarak kontrol etmek için aúa÷Õdaki parametreyi
ayarlayÕn:
Referans kanalÕ 1 Fr1 parametresini (sayfa 45) AIU1 olarak ayarlayÕn (navigasyon tekerli dahili ekran).
LI atama bilgileri
ATV12 ile çoklu atama fonksiyonunu kullanmak mümkündür (örn: aynÕ Ll üzerinde AC2 ve rrS).
AyrÕca bazÕ fonksiyonlarda LIH (yüksek) veya LIl (düúük) atamak mümkündür. Bu, atanmÕú fonksiyonun Ll'nin yüksek (LIH) veya düúük (LIl)
seviyesinde etkinleútirilece÷i anlamÕna gelir.
46
BBV28581 05/2010
efesotomasyon.com
Konfigürasyon Modu - Tam menü (FULL)
Ad/AçÕklama
Kod
CFG
Ayar aralÕ÷Õ
Fabrika ayarÕ
M Makro konfigürasyon
StS
TEHLøKE
øSTENMEYEN EKøPMAN ÇALIùMASI
Seçili makro konfigürasyonun kullanÕlan kablo ba÷lantÕ úemasÕyla uyumlu olup olmadÕ÷ÕnÕ kontrol edin.
Bu talimatlara uyulmamasÕ, ölüm veya a÷Õr yaralanmaya neden olur.
StS
PId
SPd
v
v
v
Makro konfigürasyon, belirli bir uygulama alanÕna uygun parametre setinin konfigürasyonu için kÕsa yol
sa÷lar.
3 makro konfigürasyonu bulunmaktadÕr:
Yolverme/durdurma. YalnÕzca ileri atanmÕútÕr
PID regülasyonu. PID fonksiyonunu, geri besleme için özel AI1'i ve referans için AIV1'i etkinleútirin.
HÕz. LI'yÕ, belirli bir uygulama alanÕ için fonksiyonlarÕn konfigürasyonunu hÕzlandÕrma imkanÕ sa÷layan
önceden ayarlÕ hÕza atayÕn (ATV11 ile aynÕ atama).
Bir makro konfigürasyon seçilmesi, bu makro konfigürasyonundaki parametreleri atar.
Her makro konfigürasyonu, di÷er menülerde de÷iútirmek mümkündür.
2
Giriú / çÕkÕú veya parametre
AI1
AIV1
AO1
LO1
R1
L1h (2 telli)
L2h (2 telli)
L3h (2 telli)
L4h (2 telli)
L1h (3 telli)
L2h (3 telli)
L3h (3 telli)
L4h (3 telli)
Fr1 (Referans kanalÕ 1)
Ctt (Motor kontrol tipi)
rIn (Ters önleme)
AI1t (AI1t tip)
LFLl (4-20 mA kayÕp)
SP2 (Ön ayarlÕ hÕz 2)
SP3 (Ön ayarlÕ hÕz 3)
SP4 (Ön ayarlÕ hÕz 4)
MPC (Motor parametresi seçimi)
2
Baúlatma /
Durdurma
Ref.kanalÕ 1
No
PID regülasyonu
HÕz
PID geri besleme
No
Referans kanalÕ 1
No
No
Kontrol cihazÕ algÕlanan hatasÕ yok
øleri
No
Geri
2 önceden ayarlÕ
No
Otomatik/Manuel
hÕz
4 önceden ayarlÕ
No
hÕz
Stop
øleri
No
Geri
2 önceden ayarlÕ
No
Otomatik / Manuel
hÕz
AIUI
AIUI
PUMP
YES
0A
YES
10.0
25.0
50.0
COS
Bu parametrenin atamasÕnÕ de÷iútirmek için 2 sn boyunca “ENT” tuúunu basÕlÕ tutun.
BBV28581 05/2010
47
efesotomasyon.com
Konfigürasyon Modu - Tam menü (FULL)
I!O!
drC!
CtL!
Ad/AçÕklama
Kod
Ayar aralÕ÷Õ
Fabrika ayarÕ
FUN!
FLt!
Giriú ÇÕkÕú menüsü
I_O!
COM!
M Kontrol tipi
tCC
2C
v
2
2C
2 telli kontrol (bkz. sayfa 51)
Giriúin açÕk veya kapalÕ hali, çalÕútÕrma veya durdurmayÕ kontrol eder.
"Kaynak" kablo ba÷lantÕsÕna örnek:
LI1: ileri
LIx: geri
3C
v
3 telli kontrol (bkz. sayfa 51)
Yolvermeyi kontrol etmek için bir "ileri" veya "geri" darbe, durdurmayÕ kontrol etmek için ise bir "durdurma"
darbesi yeterlidir.
"Kaynak" kablo ba÷lantÕsÕna örnek:
LI1: durdurma
LI2: ileri
LIx: geri
TEHLøKE
øSTENMEYEN EKøPMAN ÇALIùMASI
Bu parametre de÷iútirildi÷inde, 2 telli kontrol tipi tCt (sayfa 51) ve lojik giriúlerle ilgili tüm atamalar varsayÕlan
de÷erlerine geri döner.
Bu de÷iúikli÷in kullanÕlan kablo ba÷lantÕ úemasÕyla uyumlu olup olmadÕ÷ÕnÕ kontrol edin.
Bu talimatlara uyulmamasÕ, ölüm veya a÷Õr yaralanmaya neden olur.
2
48
Bu parametrenin atamasÕnÕ de÷iútirmek için 2 sn boyunca “ENT” tuúunu basÕlÕ tutun.
BBV28581 05/2010
efesotomasyon.com
Konfigürasyon Modu - Tam menü (FULL)
I!O!
drC!
2 kablolu kontrol úemalarÕ (bkz. sayfa 51)
CtL!
Kontrol cihazÕna güç verilmiú
FUN!
Geçici algÕlamalÕ 2 telli
FLt!
COM!
Kontrol
cihazÕ
yolvermeye hazÕr
HÕz
øleri
t
Geri (1)
LI
øleri
t
LI
Geri (1)
t
Geçici algÕlamasÕz 2 telli
HÕz
øleri
t
Geri (1)
Geçici algÕlamasÕz 2 telli
HÕz
øleri
geçici algÕlama ileri önceli÷i
t
Geri (1)
(1) Ters yön fabrika ayarlarÕnda atanmamÕútÕr. Bkz. Ters yön rrS sayfa 66.
AynÕ anda gerçekleútirilen øleri ve Geri, øleri yönde motor yolvermesi sa÷lar.
BBV28581 05/2010
49
efesotomasyon.com
Konfigürasyon Modu - Tam menü (FULL)
I!O!
drC!
3 telli kontrol úemasÕ (bkz. sayfa 51)
CtL!
FUN!
F: motor frekansÕ
Referans
FLt!
COM!
t
LI Run Etkin
t
LI øleri
t
LI Geri
t
Kontrol cihazÕ komutlara yanÕt vermeye
50
BBV28581 05/2010
efesotomasyon.com
Konfigürasyon Modu - Tam menü (FULL)
I!O!
drC!
Kod
Ad/AçÕklama
Ayar aralÕ÷Õ
CtL!
Fabrika ayarÕ
FUN!
Giriú ÇÕkÕú menüsü (devamÕ)
I_O!
tCt
FLt!
M 2 telli kontrol tipi
COM!
trn
TEHLøKE
øSTENMEYEN EKøPMAN ÇALIùMASI
2 telli kontrol tipi de÷iúikli÷inin kullanÕlan kablo ba÷lantÕ úemasÕyla uyumlu olup olmadÕ÷ÕnÕ kontrol edin.
Bu talimatlara uyulmamasÕ, ölüm veya a÷Õr yaralanmaya neden olur.
2 telli kontrol tipi parametresine yalnÕzca, Kontrol tipi tCC parametresinin (sayfa 48) 2C olarak
ayarlanmasÕ durumunda eriúilebilir.
LEL
trn
PFO
nPL
v
v
v
Seviye: ÇalÕútÕrma veya durdurma için durum 0 veya 1 dikkate alÕnÕr.
Geçiú: Bir güç kayna÷Õ kesintisinin ardÕndan istenmeyen yeniden yolvermelerin önlenmesi amacÕyla
çalÕúmayÕ baúlatmak için bir durum de÷iúikli÷i (geçiú veya kenar) gerekir.
Öncelik FW: ÇalÕútÕrma veya durdurma için durum 0 veya 1 dikkate alÕnÕr, ancak "ileri" giriúi "geri" giriúine
göre önceliklidir.
M Lojik giriúlerin tipi
POS
v
nEG
v
EnEG
v
POS
Pozitif: giriúler, 11 V'a eúit veya daha yüksek gerilimde aktiftir (durum 1) (örne÷in, +24 V terminal). Kontrol
cihazÕnÕn ba÷lantÕsÕ kesildi÷inde veya 5 V'tan daha düúük gerilimlerde devre dÕúÕdÕr (durum 0).
Dahili besleme kullanan negatif: giriúler, 10 V'un altÕndaki gerilimlerde aktiftir (durum 1) (örne÷in, COM
terminali). 16 V'a eúit veya daha yüksek gerilimlerde veya kontrol cihazÕnÕn ba÷lantÕsÕ kesildi÷inde devre
dÕúÕdÕr (durum 0).
Harici besleme kullanan negatif: giriúler, 10 V'un altÕndaki gerilimlerde aktiftir (durum 1) (örne÷in, COM
terminali). 16 V'a eúit veya daha yüksek gerilimlerde devre dÕúÕdÕr (durum 0).
Not: De÷iúiklik, yalnÕzca bir sonraki kontrol enerjisi verildi÷inde dikkate alÕnacaktÕr
Bkz. Kontrol ba÷lantÕ úemalarÕ, sayfa 25.
BBV28581 05/2010
51
efesotomasyon.com
Konfigürasyon Modu - Tam menü (FULL)
I!O!
drC!
Kod
CtL!
FUN!
Ad/AçÕklama
Ayar aralÕ÷Õ
Fabrika ayarÕ
Giriú ÇÕkÕú menüsü (devamÕ)
I_O!
FLt!
COM!
AI1!
AI1 konfigürasyon menüsü
AI1t
M AI1 Tipi
5U
10U
0A
CrL1
v
v
v
5U
Bu fonksiyon, analog giriú sinyalinden kontrol cihazÕ dahili de÷erine arayüz sa÷lar.
Gerilim: 0-5 Vdc
Gerilim: 0-10 Vdc
AkÕm: x-y mA. AralÕk, aúa÷Õdaki AI1 akÕm ölçekleme parametresi %0 CrL1 ve AI1 akÕm ölçekleme
parametresi %100 CrH1 de÷erleriyle belirlenir, bkz. sayfa 52.
M AI1 akÕm ölçekleme parametresi %0
0 - 20 mA
4 mA
0 - 20 mA
20 mA
YalnÕzca AI1 Tipi AI1t parametresinin 0A olarak
ayarlanmasÕ durumunda görünür
CrH1
M AI1 akÕm ölçekleme parametresi %100
YalnÕzca AI1 Tipi AI1t parametresinin 0A olarak
ayarlanmasÕ durumunda görünür
Giriú ÇÕkÕú menüsü (devamÕ)
I_O!
r1
nO
FLt
rUn
FtA
FLA
CtA
SrA
tSA
ULA
OLA
AP1
52
FLt
M R1 atama
v AtanmamÕú
v Hata algÕlanmadÕ
v Kontrol cihazÕ çalÕúÕyor
v Frekans eúi÷ine eriúildi
v HSP'ye eriúildi
v l eúi÷ine eriúildi
v Frekans referansÕna eriúildi
v Motor termik eúi÷ine eriúildi
v Düúük yük alarmÕ
v AúÕrÕ yük alarmÕ
v AI1 Al. 4-20 - YalnÕzca AI1t parametresi 0A olarak ayarlanmÕúsa görünür (bkz. yukarÕda)
BBV28581 05/2010
efesotomasyon.com
Konfigürasyon Modu - Tam menü (FULL)
I!O!
drC!
Kod
Ad/AçÕklama
Ayar aralÕ÷Õ
Fabrika ayarÕ
CtL!
FUN!
Giriú ÇÕkÕú menüsü (devamÕ)
I_O!
FLt!
LO1!
LO1 Konfigürasyon menüsü (LO1-)
M LO1 atama
LO1
COM!
nO
Lojik çÕkÕúÕn uygulama gereksinimine uyarlanmasÕna olanak verir.
De÷erler, r1 ile aynÕdÕr. Bkz. önceki sayfa.
MdE = YES ise, LO1 çÕkÕúÕ PMP'ye zorlanÕr (Bkz. sayfa 78).
LO1S
M LO1 durumu (aktif çÕkÕú seviyesi)
POS
UYARI
KONTROL KAYBI
LO1S = nEG ve LO1 FLt olarak ayarlanmÕú ise, kontrol cihazÕ hata algÕladÕ÷Õnda çÕkÕú aktif olur.
Kablo ba÷lantÕlarÕ herhangi bir nedenle hasar gördüyse, kontrol cihazÕ durumu algÕlanmaz.
Sinyalinizin her durumda mevcut olaca÷Õndan emin olmadÕkça "nEG" seçimini yapmayÕn.
Bu talimatlara uyulmamasÕ ölüme, a÷Õr yaralanmaya veya cihazÕn hasar görmesine neden olabilir.
POS
nEG
T
v
v
Pozitif: yüksek etkinleútirme seviyesi
Negatif: düúük etkinleútirme seviyesi
ÇalÕúma veya durma sÕrasÕnda de÷iútirilebilen parametre.
BBV28581 05/2010
53
efesotomasyon.com
Konfigürasyon Modu - Tam menü (FULL)
I!O!
drC!
CtL!
FUN!
Kod
I_O!
FLt!
tOL
COM!
Ad/AçÕklama
Ayar aralÕ÷Õ
Fabrika ayarÕ
0 - 100 sn
0 sn
Giriú ÇÕkÕú menüsü (devamÕ)
M Uygulama AúÕrÕ yük zaman gecikmesi
Bu fonksiyon, bir uygulama aúÕrÕ yük durumunda motoru durdurmak için kullanÕlabilir. Bu, motor veya
kontrol cihazÕ termik aúÕrÕ yükü de÷ildir. Motor akÕmÕnÕn Uygulama AúÕrÕ yük eúi÷i LOC de÷erini aúmasÕ
durumunda Uygulama AúÕrÕ yük zaman gecikmesi tOL etkinleútirilir. Bu zaman gecikmesi tOL geçtikten
sonra, akÕm hala aúÕrÕ yük eúi÷i LOC -%10 de÷erinden yüksekse, kontrol cihazÕ çalÕúmayÕ durdurur ve
OLC Proses aúÕrÕ yükü görüntüler.
AúÕrÕ yük algÕlama yalnÕzca sistemin kararlÕ durumda olmasÕ halinde etkindir (hÕz referansÕna eriúildi).
0 de÷eri, uygulama aúÕrÕ yük algÕlamasÕnÕ devre dÕúÕ bÕrakÕr.
Kontrol cihazÕ
OLC algÕlanan hata
Motor akÕmÕ
(histeresiz)
LOC
LOC -%10
< tOL
tOL
t
FtO
T
M AúÕrÕ yük hatasÕ için otomatik yolverme
öncesindeki zaman gecikmesi
0 - 6 dak
0 dak
Atr = YES ise, bir aúÕrÕ yük hatasÕnÕn (OLC) ardÕndan bu zaman gecikmesi geçtikten sonra kontrol
cihazÕna otomatik olarak yeniden yolverilir.
Bir aúÕrÕ yükün algÕlanmasÕ ve otomatik yeniden yolverme arasÕndaki izin verilen minimum süre.
Otomatik yolvermenin mümkün olmasÕ için Maksimum yolverme süresi tAr parametresinin (sayfa 91) bu
parametre de÷erini en az bir dakika aúmasÕ gerekir.
YalnÕzca, yukarÕdaki Uygulama AúÕrÕ yük zaman gecikmesi tOL parametresi nO olarak ayarlanmamÕúsa
görünür.
LOC
T
T
54
M Uygulama AúÕrÕ yük eúi÷i
nCr de÷erinin % 70 150'si
nCr de÷erinin
%90'Õ
YalnÕzca, yukarÕdaki Uygulama AúÕrÕ yük zaman gecikmesi tOL parametresi 0 olarak ayarlanmamÕúsa
görünür.
Bu parametre, "uygulama aúÕrÕ yükünü" algÕlamak için kullanÕlÕr. LOC, kontrol cihazÕ nominal akÕmÕnÕn %
70 - 150'si arasÕnda ayarlanabilir. Bu, motor veya kontrol cihazÕ termik aúÕrÕ yükü de÷ildir.
ÇalÕúma veya durma sÕrasÕnda de÷iútirilebilen parametre.
BBV28581 05/2010
efesotomasyon.com
Konfigürasyon Modu - Tam menü (FULL)
I!O!
drC!
Kod
Ad/AçÕklama
Ayar aralÕ÷Õ
Fabrika ayarÕ
CtL!
FUN!
Giriú ÇÕkÕú menüsü (devamÕ)
I_O!
FLt!
M Uygulama düúük yük zaman gecikmesi
ULt
0 - 100 sn
0 sn
COM!
ULt, 0 - 100 sn arasÕnda ayarlanabilir.
Motor akÕmÕ, ayarlanabilir zaman gecikmesinden (ULt) daha uzun bir süre düúük yük eúi÷inin (LUL)
altÕnda kalÕrsa kontrol cihazÕ çalÕúmayÕ durdurur ve ULF (Proses düúük yük hatasÕ) (sayfa 110) görüntüler.
Motor akÕmÕ
LUL +%10
LUL
(histeresiz)
Kontrol cihazÕ, ULF
algÕlanan hatasÕ
< ULt
ULt
t
Düúük yük algÕlama yalnÕzca sistemin kararlÕ durumda olmasÕ halinde etkindir (hÕz referansÕna eriúildi).
0 de÷eri, uygulama düúük yük algÕlamasÕnÕ devre dÕúÕ bÕrakÕr.
M Uygulama Düúük yük eúi÷i
LUL
T
nCr de÷erinin % 20 100'ü
%60
YalnÕzca, yukarÕdaki Uygulama düúük yük zaman gecikmesi ULt parametresi 0 olarak ayarlanmamÕúsa
görünür. Bu parametre, motordaki uygulama düúük yük durumunu algÕlamak için kullanÕlÕr. Uygulama
Düúük yük eúi÷iLUL, kontrol cihazÕ nominal akÕmÕnÕn % 20 - 100'ü arasÕnda ayarlanabilir.
M Düúük yük hatasÕ için otomatik yolverme
öncesindeki zaman gecikmesi
FtU
T
0 - 6 dak
0 dak
Atr = YES ise, bir düúük yük hatasÕnÕn (ULF) ardÕndan bu zaman gecikmesi geçtikten sonra kontrol
cihazÕna otomatik olarak yeniden yolverilir.
Bir aúÕrÕ yükün algÕlanmasÕ ve otomatik yeniden yolverme arasÕndaki izin verilen minimum süre.
Otomatik yolvermenin mümkün olmasÕ için Maksimum yolverme süresi tAr parametresinin (sayfa 91) bu
parametre de÷erini en az bir dakika aúmasÕ gerekir.
YalnÕzca, yukarÕdaki Uygulama düúük yük zaman gecikmesi ULt parametresi nO olarak
ayarlanmamÕúsa görünür.
M Motor frekansÕ eúi÷i
Ftd
T
0 - 400 Hz
50 veya 60 Hz
Kontrol cihazÕ
de÷erlerine göre
YalnÕzca, R1 atama r1 (sayfa 52) veya LO1 atama LO1 (sayfa 53) FtA olarak ayarlanmÕúsa görünür.
M Motor akÕmÕ eúi÷i
Ctd
T
0 - 1,5 In (1)
InV
YalnÕzca, R1 atama r1 (sayfa 52) veya LO1 atama LO1 (sayfa 53) CtA olarak ayarlanmÕúsa görünür.
M Motor termik durum eúi÷i
ttd
T
tHr de÷erinin % 0 118'i
%100
YalnÕzca R1 atama r1 (sayfa 52) tSA olarak ayarlanmÕúsa görünür.
Motor termik alarmÕ için açma eúi÷i (lojik çÕkÕú veya röle)
(1) In = kontrol cihazÕ nominal akÕmÕ
T
ÇalÕúma veya durma sÕrasÕnda de÷iútirilebilen parametre.
BBV28581 05/2010
55
efesotomasyon.com
Konfigürasyon Modu - Tam menü (FULL)
I!O!
drC!
CtL!
FUN!
Kod
Ad/AçÕklama
AO1!
AO1 konfigürasyon menüsü
M AO1 atama
AO1
OFr
OrP
OPS
v
v
v
v
v
OPF
v
OPE
v
OPr
tHr
tHd
v
v
v
nO
OCr
AO1t
10U
OA
4A
56
Fabrika ayarÕ
Giriú ÇÕkÕú menüsü (devamÕ)
I_O!
FLt!
COM!
Ayar aralÕ÷Õ
Bu parametre, bir analog çÕkÕúÕn de÷erini ayarlamak için kullanÕlÕr.
AtanmamÕú
Motor akÕmÕ, 0 ve 2 In arasÕnda (In = kontrol cihazÕ etiket plakasÕnda belirtilen nominal kontrol cihazÕ akÕmÕ)
ÇÕkÕú frekansÕ, 0 - Maks frekans tFr
Pampa çÕkÕúÕ, 0 - Maks frekans tFr
PID referansÕ, PID ayar noktasÕnÕn %0 - 100'ü arasÕnda - YalnÕzca PID geri besleme atama PIF
parametresi (sayfa 72) nO olarak ayarlanmamÕúsa görünür
PID geri besleme, PID geri beslemenin %0 - 100'ü arasÕnda - YalnÕzca PID geri besleme atama PIF
parametresi (sayfa 72) nO olarak ayarlanmamÕúsa görünür
PID hatasÕ, PID geri beslemenin % - 5 ile + 5'i arasÕnda - YalnÕzca PID geri besleme atama PIF
parametresi (sayfa 72) nO olarak ayarlanmamÕúsa görünür
ÇÕkÕú gücü, Nominal motor gücü nPr de÷erinin 0 ile 2,5 katÕ arasÕnda
Motor termik durumu, nominal termik durumun %0 ile 200'ü arasÕnda
Kontrol cihazÕ termik durumu, nominal termik durumun %0 ile 200'ü arasÕnda
M AO1 tipi
v
v
v
nO
0A
Bu parametre, kontrol cihazÕ dahili de÷eri ile bir analog çÕkÕú sinyali arasÕnda arayüz sa÷lar.
Gerilim: 0-10 Vdc
AkÕm: 0-20 mA
AkÕm: 4-20 mA
BBV28581 05/2010
efesotomasyon.com
Konfigürasyon Modu - Tam menü (FULL)
I!O!
drC!
Kod
Ad/AçÕklama
Ayar aralÕ÷Õ
CtL!
Fabrika ayarÕ
FUN!
Motor kontrol menüsü
drC!
bFr
FLt!
M Standart motor frekansÕ
50 Hz
COM!
Bkz. sayfa 45.
nPr
M Nominal motor gücü
NCV -5 NCV +2
Kontrol cihazÕ de÷erlerine
göre
0,5 - 1
Kontrol cihazÕ de÷erlerine
göre
Bkz. sayfa 46.
CoS
M Nominal motor cos phi
YalnÕzca Motor parametresi seçimi MPC (sayfa 60) CoS olarak ayarlanmÕúsa görünür. Nominal motor cos
phi CoS mevcutsa, Nominal motor gücü nPr kaybolur.
Motor etiket plakasÕ güç faktörü (pf).
Not: Motor "Servis Faktörü" ile karÕútÕrÕlmamalÕdÕr. CoS parametresinin 1'e veya buna çok yakÕn bir de÷ere
ayarlanmasÕ, yetersiz motor çalÕúmasÕna yol açabilir. Motor güç faktörü etiket plakasÕnda gösterilmiyorsa,
bu parametreyi fabrika varsayÕlan ayarÕnda (yaklaúÕk 0,80) bÕrakÕn
UnS
M Nominal motor gerilimi
100 - 480 V
230 V
Etiket plakasÕnda belirtilen nominal motor gerilimi. Hat gerilimi nominal motor geriliminden daha düúükse
Nominal motor gerilimi UnS parametresi, kontrol cihazÕ terminallerine uygulanan hat gerilimi de÷erine
ayarlanmalÕdÕr.
nCr
M Nominal motor akÕmÕ
0,25 In - 1,5 In
(1)
Kontrol cihazÕ de÷erlerine
göre
Etiket plakasÕnda belirtilen nominal motor akÕmÕ. Nominal motor akÕmÕ nCr, Motor termik akÕmÕ ItH
parametresini (sayfa 94) de÷iútirir.
FrS
M Nominal motor frekansÕ
10 - 400 Hz
50 Hz
Etiket plakasÕnda belirtilen nominal motor frekansÕ.
Fabrika ayarÕ 50 Hz'dir. Standart motor frekansÕ bFr (sayfa 45) 60 Hz olarak ayarlanmÕúsa önceden 60
Hz'ye ayarlanmÕú olarak gelir.
nSP
M Nominal motor hÕzÕ
0 - 24000 dev/
dak
Kontrol cihazÕ de÷erlerine
göre
10 - 400 Hz
60 Hz
Etiket plakasÕnda belirtilen nominal motor hÕzÕ.
tFr
M Maksimun frekans
Maksimun frekans tFr, Yüksek hÕz HSP (sayfa 90) için mümkün olan üst de÷eri verir.
Fabrika ayarÕ 60 Hz'dir. Standart motor frekansÕ bFr (sayfa 57) 60 Hz olarak ayarlanmÕúsa önceden 72
Hz'ye ayarlanmÕú olarak gelir.
Ctt
M Motor kontrol tipi
PErF
v
Std
v
PUMP
v
Std
Uygulamaya ve gereken performansa uygun motor kontrol tipinin seçilmesine olanak verir.
Performans: SVCU; gerilim geri besleme hesaplamasÕna ba÷lÕ olarak dahili hÕz döngülü sensörsüz vektör kontrolü.
Yolverme veya çalÕúma sÕrasÕnda yüksek performans gerektiren uygulamalar için.
Standart: U/F 2 noktalÕ (Volts/Hz), dahili hÕz döngüsüz
Yüksek performans gerektirmeyen basit uygulamalar için. E÷ri alt kÕsmÕ olasÕ ayarÕyla sabit bir Gerilim Frekans
oranÕnÕ koruyan basit motor kontrol kanunu.
Bu kanun, genellikle paralel ba÷lanmÕú motorlar için kullanÕlÕr. Paralel motorlar ve yüksek performans seviyelerine
sahip bazÕ özel uygulamalar PErF gerektirebilir.
Pompa: U²/F; de÷iúken moment pompalarÕ ve yüksek yolverme momenti gerektirmeyen fan uygulamalarÕna özel.
(1) In = kontrol cihazÕ nominal akÕmÕ
BBV28581 05/2010
57
efesotomasyon.com
Konfigürasyon Modu - Tam menü (FULL)
I!O!
drC!
Kod
CtL!
FUN!
drC!
FLt!
COM!
UFr
T
SLP
T
StA
T
Ad/AçÕklama
Motor kontrol
menüsü
Ayar aralÕ÷Õ
Fabrika ayarÕ
%25 - 200
%100
(devamÕ)
M IR kompanzasyonu (kanun U/F)
Çok düúük hÕzda momenti optimize etmek veya özel durumlara uyarlamak için kullanÕlÕr (örne÷in: paralel
ba÷lanmÕú motorlar için IR kompanzasyonu (kanun U/F) UFr de÷erini düúürün). Düúük hÕzda moment
yetersizse IR kompanzasyonu (kanun U/F) UFr de÷erini yükseltin. Çok yüksek bir de÷er motorun
çalÕúmamasÕna (kilitlenme) veya akÕm sÕnÕrlama moduna geçilmesine neden olabilir.
M Kayma kompanzasyonu
%0 - 150
%100
YalnÕzca Motor kontrol tipi Ctt (sayfa 57) PUMP olarak ayarlanmamÕúsa görünür
Kayma kompanzasyonunu nominal motor kaymasÕ tarafÕndan ayarlanan de÷er civarÕnda ayarlamak veya
özel durumlara uyarlamak için kullanÕlÕr (örnek: paralel ba÷lanmÕú motorlar için Kayma kompanzasyonu
SLP de÷erini düúürün).
Ayarlanan kayma kompanzasyonu gerçek kayma kompanzasyonundan daha düúükse motor, kararlÕ
durumda nominal hÕzda çalÕúmaz, referanstan daha düúük bir hÕzda çalÕúÕr.
Ayarlanan kayma kompanzasyonu gerçek kayma kompanzasyonundan daha büyükse, motor hÕzÕ
de÷iúkendir.
M Frekans döngüsü kararlÕlÕ÷Õ
%0 - 100
%20
StA parametresi, hÕzlanmanÕn sonundaki aúÕmlarÕ ve dalgalanmalarÕ azaltmak için kullanÕlabilir. Bir
hÕzlanma veya yavaúlama süresi sonrasÕnda StA, makinenin dinami÷ine göre kararlÕ duruma geri
dönüúü uyarlar;
Çok yüksek bir de÷er, yanÕt süresinin uzamasÕna neden olur.
Çok düúük bir de÷er, aúÕrÕ hÕza ve hatta kararsÕzlÕ÷a neden olur.
Düúük StA
Bu durumda, StA'yÕ yükseltin
Do÷ru StA
Yüksek StA
Bu durumda, StA'yÕ düúürün
YalnÕzca, Motor kontrol tipi Ctt (sayfa 57) PErF olarak ayarlanmÕúsa görünür.
FLG
T
M Frekans döngü kazanÕmÕ
%0 - 100
%20
FLG parametresi, kontrol edilen makinenin ataletine göre hÕz artÕúÕ e÷imini ayarlar.
Çok yüksek bir de÷er, aúÕrÕ hÕza ve hatta kararsÕzlÕ÷a neden olur.
Çok düúük bir de÷er, yanÕt süresinin uzamasÕna neden olur
Düúük FLG
Bu durumda, FLG'yi yükseltin
Do÷ru FLG
Yüksek FLG
Bu durumda, FLG'yi düúürün
YalnÕzca, Motor kontrol tipi Ctt (sayfa 57) PErF olarak ayarlanmÕúsa görünür.
T
58
ÇalÕúma veya durma sÕrasÕnda de÷iútirilebilen parametre.
BBV28581 05/2010
efesotomasyon.com
Konfigürasyon Modu - Tam menü (FULL)
I!O!
drC!
Ad/AçÕklama
Kod
Ayar aralÕ÷Õ
CtL!
Fabrika ayarÕ
FUN!
Motor kontrol menüsü (devamÕ)
drC!
FLt!
M AkÕ Profili
PFL
T
%0 - 100
%20
COM!
SÕfÕr frekansÕnda mÕknatÕslama akÕmÕnÕ, nominal mÕknatÕslama akÕmÕnÕn yüzdesi cinsinden tanÕmlar.
PUMP (pompa) kanununun ayarlanmasÕ.
Frekans
YalnÕzca Motor kontrol tipi Ctt (sayfa 57) PUMP olarak ayarlanmÕúsa görünür
M Anahtarlama frekansÕ
SFr
T
2 - 16 kHz
4 kHz
Anahtarlama frekansÕ ayarÕ.
AúÕrÕ ÕsÕnma durumunda kontrol cihazÕ, anahtarlama frekansÕnÕ otomatik olarak düúürür.
SÕcaklÕk normale döndü÷ünde orijinal de÷er otomatik olarak geri yüklenir.
DøKKAT
KONTROL CøHAZININ HASAR GÖRME RøSKø
ATV12ppppM2 de÷erlerinde, filtre ba÷lantÕlarÕnÕn kesilmesi durumunda kontrol cihazÕ anahtarlama frekansÕ 4 kHz'i
geçmemelidir.
Bu talimatlara uyulmamasÕ, ekipmanÕn hasar görmesine neden olabilir.
M Anahtarlama frekansÕ tipi
SFt
HF1
v
HF2
v
HF1
Kontrol cihazÕ dahili sÕcaklÕ÷Õ çok yüksek oldu÷unda, motor anahtarlama frekansÕ her zaman de÷iútirilir
(düúürülür).
HF1: IsÕtma optimizasyonu.
Sistemin, anahtarlama frekansÕnÕ motor frekansÕna göre uyarlamasÕna olanak verir.
HF2: Motor gürültüsü optimizasyonu (yüksek anahtarlama frekansÕ için).
Sistemin, motor frekansÕ (rFr) ne olursa olsun seçilen anahtarlama frekansÕnÕ (SFr) sabit tutmasÕnÕ sa÷lar.
AúÕrÕ ÕsÕnma durumunda kontrol cihazÕ, anahtarlama frekansÕnÕ otomatik olarak düúürür.
SÕcaklÕk normale döndü÷ünde orijinal de÷er otomatik olarak geri yüklenir.
M Motor gürültüsü azaltma
nrd
nO
YES
T
v
v
nO
Gürültü, duyulabilirdir. Çevreye ba÷lÕ olarak, motor gürültüsünü ayarlamak mümkün olmalÕdÕr. Düzensiz
frekans modülasyonu, sabit frekansta ortaya çÕkabilecek olasÕ rezonans gürültülerini engeller.
No
Yes
ÇalÕúma veya durma sÕrasÕnda de÷iútirilebilen parametre.
BBV28581 05/2010
59
efesotomasyon.com
Konfigürasyon Modu - Tam menü (FULL)
I!O!
drC!
CtL!
FUN!
Kod
Ayar aralÕ÷Õ
Fabrika ayarÕ
Motor kontrol menüsü (devamÕ)
drC!
FLt!
tUn
COM!
Ad/AçÕklama
M OtotanÕma
nO
TEHLøKE
ELEKTRøK ÇARPMASI VEYA ARK SIÇRAMASI TEHLøKESø
• OtotanÕma sÕrasÕnda motor nominal akÕmda çalÕúÕr.
• OtotanÕma sÕrasÕnda motoru servise almayÕn.
Bu talimatlara uyulmamasÕ, ölüm veya a÷Õr yaralanmaya neden olur.
UYARI
KONTROL KAYBI
• OtotanÕma baúlatmadan önce UnS, FrS, nCr, nSP ve nPr veya COS parametrelerinin do÷ru úekilde
konfigüre edilmesi önemlidir.
• OtotanÕma gerçekleútirildikten sonra bu parametrelerden bir ya da birden fazlasÕnÕn de÷iútirilmesi durumunda,
tUn parametresi nO de÷erine geri döner ve prosedürün tekrarlanmasÕ gerekir.
Bu talimatlara uyulmamasÕ ölüme, a÷Õr yaralanmaya veya cihazÕn hasar görmesine neden olabilir.
nO
YES
dOnE
v
v
v
No: Standart motor fabrika parametrelerinde
Yes: OtotanÕma baúlatÕr
Done: OtotanÕma daha önce yapÕldÕysa
Dikkat:
• OtotanÕma, motor ba÷lÕ ve so÷ukken gerçekleútirilmelidir.
• Nominal Motor Gücü nPr (sayfa 46) ve Nominal motor akÕmÕ nCr (sayfa 57) parametreleri tutarlÕ
olmalÕdÕr.
• OtotanÕma yalnÕzca, herhangi bir durdurma komutu etkinleútirilmedi÷inde gerçekleútirilir. Bir lojik giriúe
serbest duruú veya hÕzlÕ duruú atanmÕúsa, bu giriú 1 (0’da aktiftir) olarak ayarlanmalÕdÕr.
• OtotanÕma, tüm çalÕútÕrma ve ön akÕ komutlarÕna göre önceliklidir; bunlar ototanÕma sÕrasÕndan sonra
gerçekleútirilir.
• OtotanÕma 1 – 2 saniye sürebilir. øúlemi kesmeyin, tUn de÷erinin dOnE veya nO olarak
de÷iúmesini bekleyin.
Not: OtotanÕma sÕrasÕnda motor nominal akÕmda çalÕúÕr.
MPC
nPr
COS
60
M Motor parametresi seçimi
v
v
nPr
Bu parametre, hangi motor parametresinin konfigüre edilece÷inin seçilmesine olanak verir (npr veya
CoS).
Nominal Motor Gücü nPr sayfa 46
Nominal motor cos phi CoS sayfa 57
BBV28581 05/2010
efesotomasyon.com
Konfigürasyon Modu - Tam menü (FULL)
I!O!
drC!
Kontrol menüsü
CtL!
Kontrol kanalÕ úemasÕ
FUN!
FLt!
COM!
Stop
tuúu
önceli÷i
JOG veya PIF
PID
reg.
Önceden ayarlÕ
hÕz
BBV28581 05/2010
61
efesotomasyon.com
Konfigürasyon Modu - Tam menü (FULL)
I!O!
drC!
CtL!
FUN!
Kod
Ad/AçÕklama
Fabrika ayarÕ
Kontrol menüsü
CtL!
FLt!
Fr1
COM!
Ayar aralÕ÷Õ
AI1
LCC
Mdb
AIUI
M Referans kanalÕ 1
v Terminal
v Uza÷a taúÕnabilir ekran
v Modbus
v Navigasyon tekerli dahili ekran
AI1
Bu parametre, "my menu" bölümünde yer almaktadÕr, sayfa 45.
-400 Hz - 400 Hz
M Harici referans de÷eri
LFr
T
-
Bu parametre, "my menu" bölümünde yer almaktadÕr, sayfa 45.
AIU1
T
%0 - %100
M Analog giriú sanal
Bu parametre, "my menu" bölümünde yer almaktadÕr, sayfa 45.
M Ters önleme
rIn
l
nO
YES
v
v
nO
Ters yöndeki hareketin engellenmesi, lojik giriúler tarafÕndan gönderilen yön istekleri için geçerli de÷ildir.
- Lojik giriúler tarafÕndan gönderilen ters yön istekleri dikkate alÕnÕr.
- Ekran tarafÕndan gönderilen ters yön istekleri dikkate alÕnmaz.
- Hat tarafÕndan gönderilen ters yön istekleri dikkate alÕnmaz.
- PID, vs. kaynaklÕ her türlü ters hÕz referansÕ, sÕfÕr referans (0 Hz) olarak yorumlanÕr.
No
Yes
M Stop tuúu önceli÷i
PSt
YES
Bu parametre, kontrol cihazÕnda ve uzaktan kumandada bulunan stop butonunu etkinleútirebilir veya devre
dÕúÕ bÕrakabilir.
Aktif komut kanalÕ kontrol cihazÕ tuú takÕmÕndan veya uzaktan kumandadan farklÕysa, stop butonunun devre
dÕúÕ bÕrakÕlmasÕ etkindir
2
UYARI
KONTROL KAYBI
Kontrol cihazÕnda ve uzaktan kumandada bulunan stop butonunu devre dÕúÕ bÕrakacaksÕnÕz.
Harici durdurma yöntemleri mevcut olmadÕkça nO seçimini yapmayÕn.
Bu talimatlara uyulmamasÕ ölüme, a÷Õr yaralanmaya veya cihazÕn hasar görmesine neden olabilir.
nO
YES
CHCF
SIM
v
v
No: Durdurma devre dÕúÕ
Yes: Durdurma etkin
Bu fonksiyonun YES olarak ayarlanmÕú olmasÕ durumunda, ön kapa÷Õn veya "run" ve "stop" tuúlarÕ
üzerindeki ekran kapa÷ÕnÕn kullanÕlmasÕ önerilir.
M Kanal konfigürasyonu
v
SIM
Kanal konfigürasyonu CHCF aúa÷Õdakilerin seçimine olanak verir:
- AyrÕ olmayan mod, (komut ve referans aynÕ kanaldan gelir)
- AyrÕ mod (komut ve referans farklÕ kanallardan kanaldan gelir)
AyrÕ olmayan mod
AyrÕ mod
SEP
2
T
62
Bu parametrenin atamasÕnÕ de÷iútirmek için 2 sn boyunca “ENT” tuúunu basÕlÕ tutun.
ÇalÕúma veya durma sÕrasÕnda de÷iútirilebilen parametre.
BBV28581 05/2010
efesotomasyon.com
Konfigürasyon Modu - Tam menü (FULL)
I!O!
drC!
Kod
Ad/AçÕklama
Ayar aralÕ÷Õ
CtL!
Fabrika ayarÕ
FUN!
Kontrol menüsü (devamÕ)
CtL!
Cd1
tEr
LOC
LCC
Mdb
FLO
nO
L1H
!
L4H
FLOC
nO
AI1
LCC
AIU1
M Komut kanalÕ 1
v
v
v
v
FLt!
tEr
Bu parametre, komut kanalÕnÕn seçilmesine olanak verir.
Terminaller
Lokal
Uza÷a taúÕnabilir ekran
Modbus
Bu parametre, Kanal konfigürasyonu CHCF (sayfa 62) AyrÕ olarak ayarlanmÕúsa bulunur
M ZorlamalÕ lokal atama
v Fonksiyon devre dÕúÕ
v L1h - L4h: Giriú 1 durumundayken, zorlamalÕ lokal mod etkindir.
nO
M ZorlamalÕ lokal referans
nO
v
v
v
v
COM!
YalnÕzca ZorlamalÕ lokal atama FLO nO olarak ayarlanmamÕúsa görünür.
AtanmamÕú
Terminal
Uza÷a taúÕnabilir ekran
Navigasyon tekerli dahili ekran
BBV28581 05/2010
63
efesotomasyon.com
Konfigürasyon Modu - Tam menü (FULL)
I!O!
drC!
CtL!
FUN!
Kod
Ad/AçÕklama
2<D!
Fabrika ayarÕ
0,0 sn - 999,9 sn
3,0 sn
Fonksiyon menüsü
FLt!
H:I!
COM!
Ayar aralÕ÷Õ
Rampa menüsü
M HÕzlanma
ACC
T
0 Hz ve Nominal motor frekansÕ FrS (sayfa 57) arasÕndaki hÕzlanma süresi.
Bu de÷erin, tahrik edilen ataletle uyumlu oldu÷undan emin olun.
M Yavaúlama
dEC
T
0,0 sn - 999,9 sn
3,0 sn
Nominal motor frekansÕ FrS (sayfa 57) de÷erinden 0 Hz'ye yavaúlamak için geçen süre
Bu de÷erin, tahrik edilen ataletle uyumlu oldu÷undan emin olun.
rPt
LIn
S
U
M Rampa úekli atama
v Do÷rusal
v S úekli
v U úekli
Lin
T
S úekli
U úekli
rPS
nO
LIH
L2H
L3H
L4H
LIL
L2L
L3L
L4L
T
64
M Rampa anahtarlama
v AtanmamÕú
v L1H: LI1 aktif Yüksek
v L2H: LI2 aktif Yüksek
v L3H: LI3 aktif Yüksek
v L4H: LI4 aktif Yüksek
v L1L: LI1 aktif düúük
v L2L: LI2 aktif düúük
v L3L: LI3 aktif düúük
v L4L: LI4 aktif düúük
Yuvarlama katsayÕsÕ sabittir,
t1 = 0,6 ayarlÕ rampa süresi (do÷rusal)
t2 = 0,4 ayarlÕ rampa süresi (yuvarlak)
t3 = 1,4 ayarlÕ rampa süresi
Yuvarlama katsayÕsÕ sabittir,
t1 = 0,5 ayarlÕ rampa süresi (do÷rusal)
t2 = ayarlÕ rampa süresi (yuvarlak)
t3 = 1,5 ayarlÕ rampa süresi
nO
Bkz. LI atama bilgileri, sayfa 46.
ÇalÕúma veya durma sÕrasÕnda de÷iútirilebilen parametre.
BBV28581 05/2010
efesotomasyon.com
Konfigürasyon Modu - Tam menü (FULL)
I!O!
drC!
Kod
Ad/AçÕklama
Ayar aralÕ÷Õ
CtL!
Fabrika ayarÕ
FUN!
Fonksiyon menüsü (devamÕ)
FUn!
rPt!
Rampa menüsü (devamÕ)
M HÕzlanma 2
AC2
T
FLt!
COM!
0,0 - 999,9 sn
5,0 sn
YalnÕzca Rampa anahtarlama rPS (sayfa 64) nO olarak ayarlanmamÕúsa görünür.
økinci hÕzlanma rampa süresi, 0,0 - 999,9 sn aralÕ÷Õnda ayarlanabilir
Bu rampa yalnÕzca, yolverme ve uyanma fazlarÕ için PID kullanÕlÕrken aktif rampa olur; bkz. PID uyanma
seviyesi sayfa 75.
M Yavaúlama 2
dE2
T
0,0 - 999,9 sn
5,0 sn
YalnÕzca Rampa anahtarlama rPS (sayfa 64) nO olarak ayarlanmamÕúsa görünür.
økinci yavaúlama rampa süresi, 0,0 - 999,9 sn aralÕ÷Õnda ayarlanabilir
brA
nO
YES
M Yavaúlama RampasÕ Adaptasyon atama
v Fonksiyon devre dÕúÕ. Kontrol cihazÕ, normal yavaúlama ayarÕna ba÷lÕ olarak yavaúlar. Bu ayar,
YES
v
dYnA
v
kullanÕlÕyorsa, opsiyonel dinamik frenleme ile uyumludur.
Bu fonksiyon, DC barasÕ aúÕrÕ gerilimi veya aúÕrÕ frenlemesini önlemeye yardÕmcÕ olmak için yüksek atalet
yüklerinin hÕzÕnÕ durdurur veya yavaúlatÕrken yavaúlama süresini otomatik olarak artÕrÕr.
Motor Frenlemesi: Bu mod, kontrol cihazÕnÕn, dinamik fren direncini kullanmadan mümkün olan en hÕzlÕ
durdurmayÕ denemesine olanak verir. Rejenerasyondan gelen enerjiyi harcamak için motor kayÕplarÕnÕ
kullanÕr. Bu fonksiyon, konumlandÕrma ile uyumlu olmayabilir. Opsiyonel frenleme direnci veya modülü
kullanÕlÕyorsa bu fonksiyon kullanÕlmamalÕdÕr.
Dikkat: Frenleme direnci kullanÕrken brA parametresini nO olarak ayarlayÕn.
T
ÇalÕúma veya durma sÕrasÕnda de÷iútirilebilen parametre.
BBV28581 05/2010
65
efesotomasyon.com
Konfigürasyon Modu - Tam menü (FULL)
I!O!
drC!
Kod
CtL!
FUN!
Ad/AçÕklama
Ayar aralÕ÷Õ
Fabrika ayarÕ
Fonksiyon menüsü (devamÕ)
FUn!
FLt!
Stt!
COM!
M Durdurma tipi
Stt
rMP
FSt
nSt
nO
L1L
L2L
L3L
L4L
FSt
nO
L1L
L2L
L3L
L4L
Run komutu kayboldu÷unda veya stop komutu verildi÷inde gerçekleúen durdurma modu
Rampa durdurma
HÕzlÕ duruú
Serbest
v
v
v
v
v
T
nO
Giriú veya bit 0 olarak de÷iúirse durdurma etkinleútirilir. Giriú 1 durumuna dönerse ve run komutu hala
etkinse, motora yalnÕzca, Kontrol tipi tCC (sayfa 48) = 2C ve 2 telli kontrol tipi tCt (sayfa 51) = LEL
veya PFO olmasÕ halinde yeniden yolverilir. De÷ilse, yeni bir çalÕútÕrma komutu gönderilmelidir.
AtanmamÕú
L1L: LI1 Aktif Durdurmak için düúük
L2L: LI2 Aktif Durdurmak için düúük
L3L: LI3 Aktif Durdurmak için düúük
L4L: LI4 Aktif Durdurmak için düúük
M HÕzlÕ duruú atama
v AtanmamÕú
v L1L: LI1 Aktif Durdurmak için düúük
v L2L: LI2 Aktif Durdurmak için düúük
v L3L: LI3 Aktif Durdurmak için düúük
v L4L: LI4 Aktif Durdurmak için düúük
M Rampa böleni
dCF
nO
1 - 10
4
YalnÕzca, HÕzlÕ duruú atama FSt (sayfa 63) nO olarak ayarlanmamÕúsa veya FSt Durdurma tipi Stt
(sayfa 66) olarak ayarlanmÕúsa görünür.
Etkinleútirilen rampa (Yavaúlama dEC sayfa 45 veya Yavaúlama 2 dE2 sayfa 65), durdurma talepleri
gönderildi÷inde bu katsayÕ ile bölünür.
10 de÷eri, minimum rampa süresine eúit olur.
Ad/AçÕklama
Kod
Ayar aralÕ÷Õ
Fabrika ayarÕ
Fonksiyon menüsü (devamÕ)
FUn!
M Ters yön
rrS
nO
LIH
L2H
L3H
L4H
66
v
v
v
rMP
M Serbest duruú atama
nSt
T
Durdurma konfigürasyonu menüsü
v
v
v
v
v
nO
LI1 - LI4: ters yön komutuna atanan giriú seçimi
Fonksiyon devre dÕúÕ
L1h: L1 aktif yüksek
L2h: L2 aktif yüksek
L3h: L3 aktif yüksek
L4h: L4 aktif yüksek
ÇalÕúma veya durma sÕrasÕnda de÷iútirilebilen parametre.
BBV28581 05/2010
efesotomasyon.com
Konfigürasyon Modu - Tam menü (FULL)
I!O!
drC!
Kod
Ad/AçÕklama
Ayar aralÕ÷Õ
CtL!
Fabrika ayarÕ
FUN!
Fonksiyon menüsü (devamÕ)
FUn!
AdC!
FLt!
Otomatik DC enjeksiyonu menüsü
COM!
M Otomatik DC enjeksiyon
AdC
YES
TEHLøKE
ELEKTRøK ÇARPMASI, PATLAMA VEYA ARK SIÇRAMASI TEHLøKESø
AdC = Ct oldu÷unda, bir run komutu gönderilmemiú olsa bile akÕm enjeksiyonu yapÕlÕr.
Bu iúlemin insanlar veya ekipman üzerinde hiçbir úekilde tehlike yaratmayaca÷Õndan emin olun.
Bu talimatlara uyulmamasÕ, ölüm veya a÷Õr yaralanmaya neden olur.
T
UYARI
TUTMA MOMENTø YOK
• DC enjeksiyonlu frenleme, sÕfÕr hÕzÕnda tutma momenti sa÷lamaz.
• DC enjeksiyonlu frenleme, güç kaybÕ oldu÷unda veya kontrol cihazÕ bir hata algÕladÕ÷Õnda çalÕúmaz.
• Gerekti÷inde, moment seviyelerini korumak için ayrÕ bir fren kullanÕn.
Bu talimatlara uyulmamasÕ ölüme, a÷Õr yaralanmaya veya cihazÕn hasar görmesine neden olabilir.
nO
YES
Ct
SdC1
T
v
v
v
Fonksiyon devre dÕúÕ, DC enjeksiyon akÕmÕ yok.
Süre sÕnÕrlÕ DC enjeksiyonu
Sürekli DC enjeksiyonu
M Otomatik DC enjeksiyon akÕmÕ
nCr de÷erinin %0 120'si
%70
DøKKAT
MOTORUN HASAR GÖRME RøSKø
Motorun aúÕrÕ ÕsÕnma olmadan bu akÕma dayanÕp dayanamayaca÷ÕnÕ kontrol edin.
Bu talimata uyulmamasÕ, ekipmanÕn hasar görmesine neden olabilir.
YalnÕzca Otomatik DC enjeksiyon AdC nO olarak ayarlanmamÕúsa görünür.
Durdurma sÕrasÕnda enjeksiyon akÕmÕ ve sürekli DC enjeksiyonu.
tdC1
T
M Otomatik DC enjeksiyonu süresi
0,1 - 30 sn
0,5 sn
DøKKAT
MOTORUN HASAR GÖRME RøSKø
• Uzun süreli DC enjeksiyonlu frenleme, motorun aúÕrÕ ÕsÕnmasÕna ve hasar görmesine neden olabilir.
• Uzun süreli DC enjeksiyonlu frenlemeden kaçÕnarak motoru koruyun.
Bu talimatlara uyulmamasÕ, ekipmanÕn hasar görmesine neden olabilir.
YalnÕzca Otomatik DC enjeksiyon AdC nO olarak ayarlanmamÕúsa görünür.
Durdurma sÕrasÕnda enjeksiyon süresi.
T
ÇalÕúma veya durma sÕrasÕnda de÷iútirilebilen parametre.
BBV28581 05/2010
67
efesotomasyon.com
Konfigürasyon Modu - Tam menü (FULL)
I!O!
drC!
Kod
CtL!
FUN!
Ad/AçÕklama
Ayar aralÕ÷Õ
Fabrika ayarÕ
Fonksiyon menüsü (devamÕ)
FUn!
FLt!
JOG
COM!
nO
L1H
L2H
L3H
L4H
M Jog atama
v
v
v
v
v
nO
Bu parametre, 2 ve 3 telli kontrol lojik giriúiyle iliúkili bir lojik giriúi kullanarak motor çalÕúmasÕnÕn adÕm adÕm
kontrolünü sa÷lar. Jog frekansÕ 5 Hz olarak sabitlenmiútir. Jog fonksiyonunda dikkate alÕnan hÕzlanma ve
yavaúlama rampalarÕ 0,1 sn'dir.
Fonksiyon devre dÕúÕ.
L1h: LI1 aktif yüksek
L2h: LI2 aktif yüksek
L3h: LI2 aktif yüksek
L4h: LI4 aktif yüksek
2 telli kontrol
Jog
øleri
Geri
Motor
Frekans
5Hz
0,5sn
HÕzlanma
5Hz
3 telli kontrol
Jog
øleri
Geri
LI1 Run
Motor
Frekans
Normal
rampa
5Hz
5Hz
68
Jog
rampasÕ
BBV28581 05/2010
efesotomasyon.com
Konfigürasyon Modu - Tam menü (FULL)
I!O!
drC!
Önceden ayarlÕ hÕzlar
CtL!
SÕrasÕyla 1, 2 veya 3 lojik giriúlerini kullanarak 2, 4 veya 8 hÕz önceden ayarlanabilir.
FUN!
Önceden ayarlanmÕú hÕz giriúleri için birleúim tablosu
FLt!
8 hÕz LI (PS8)
4 hÕz
LI (PS4)
2 hÕz
LI (PS2)
HÕz referansÕ
0
0
0
Referans
0
0
1
SP2
0
1
0
SP3
0
1
1
SP4
1
0
0
SP5
1
0
1
SP6
1
1
0
SP7
1
1
1
SP8
COM!
BBV28581 05/2010
69
efesotomasyon.com
Konfigürasyon Modu - Tam menü (FULL)
I!O!
drC!
CtL!
FUN!
Kod
Ad/AçÕklama
Fabrika ayarÕ
Fonksiyon menüsü (devamÕ)
FUn!
FLt!
PSS!
COM!
Ayar aralÕ÷Õ
PS2
nO
L1H
L2H
L3H
L4H
PS4
Önceden ayarlÕ hÕz menüsü
M 2 Önceden ayarlÕ hÕz
v Fonksiyon devre dÕúÕ
v L1h: LI1 aktif yüksek
v L2h: LI2 aktif yüksek
v L3h: LI2 aktif yüksek
v L4h: LI4 aktif yüksek
nO
M 4 Ön ayarlÕ hÕz
nO
PS2 gibi
PS8
M 8 Ön ayarlÕ hÕz
nO
PS2 gibi
SP2
T
SP3
T
SP4
T
SP5
T
SP6
T
SP7
T
SP8
T
JPF
T
M Ön ayarlÕ hÕz 2
0 - 400 Hz
10 Hz
0 - 400 Hz
15 Hz
0 - 400 Hz
20 Hz
YalnÕzca 2 Önceden ayarlÕ hÕz PS2 nO olarak
ayarlanmamÕúsa görünür.
M Ön ayarlÕ hÕz 3
YalnÕzca 4 Ön ayarlÕ hÕz PS4 nO olarak ayarlanmamÕúsa
görünür.
M Ön ayarlÕ hÕz 4
YalnÕzca 2 Önceden ayarlÕ hÕz PS2 ve 4 Ön ayarlÕ hÕz PS4 nO olarak ayarlanmamÕúsa görünür.
M Ön ayarlÕ hÕz 5
0 - 400 Hz
25 Hz
0 - 400 Hz
30 Hz
YalnÕzca 8 Ön ayarlÕ hÕz PS8 nO olarak ayarlanmamÕúsa görünür.
M Ön ayarlÕ hÕz 6
YalnÕzca 2 Önceden ayarlÕ hÕz PS2 ve 8 Ön ayarlÕ hÕz PS8 nO olarak ayarlanmamÕúsa görünür.
M Ön ayarlÕ hÕz 7
0 - 400 Hz
35 Hz
YalnÕzca 4 Ön ayarlÕ hÕz PS4 ve 8 Ön ayarlÕ hÕz PS8 nO olarak ayarlanmamÕúsa görünür.
M Ön ayarlÕ hÕz 8
0 - 400 Hz
40 Hz
YalnÕzca 2 Önceden ayarlÕ hÕz PS2, 4 Ön ayarlÕ hÕz PS4 ve 8 Ön ayarlÕ hÕz PS8 nO olarak
ayarlanmamÕúsa görünür.
0 - 400 Hz
0 Hz
M Atlama frekansÕ
v Bu parametre, kontrol edilen frekans civarÕnda uzun süreli çalÕúmayÕ engeller. Bu fonksiyon, rezonansa neden olabilecek
kritik bir hÕza ulaúÕlmasÕnÕ engellemek için kullanÕlabilir. Fonksiyon 0 olarak ayarlandÕ÷Õnda devre dÕúÕ kalÕr.
T
70
ÇalÕúma veya durma sÕrasÕnda de÷iútirilebilen parametre.
BBV28581 05/2010
efesotomasyon.com
Konfigürasyon Modu - Tam menü (FULL)
I!O!
PID úemasÕ
drC!
CtL!
FUN!
FLt!
COM!
Otomatik
Manuel
Önceden
BBV28581 05/2010
71
efesotomasyon.com
Konfigürasyon Modu - Tam menü (FULL)
I!O!
drC!
CtL!
FUN!
Kod
Ad/AçÕklama
PId!
PIF
nO
A11
T
M PID geri besleme atama
v AtanmamÕú
v Terminal. Fr1 AI1 olarak ayarlanmÕúsa seçim mümkün de÷ildir
nO
0,01 - 100
1
YalnÕzca PID geri besleme atama PIF nO olarak ayarlanmamÕúsa görünür.
M PID integral kazanÕmÕ
rIG
T
0,01 - 100
1
YalnÕzca PID geri besleme atama PIF nO olarak ayarlanmamÕúsa görünür.
M PID türev kazanÕmÕ
rdG
T
0,00 - 100,00
0,00
YalnÕzca PID geri besleme atama PIF nO olarak ayarlanmamÕúsa görünür.
M PID geri besleme ölçek katsayÕsÕ
FbS
T
0,1 - 100,0
1,0
Bu parametre, iúlem aralÕ÷Õ ile geri besleme aralÕ÷Õ arasÕndaki iliúkiyi verir.
YalnÕzca PID geri besleme atama PIF nO olarak ayarlanmamÕúsa görünür.
M Aktivasyon dahili PID referansÕ
PII
nO
YES
v
v
nO
L1H
L2H
L3H
L4H
v
v
v
v
v
nO
YalnÕzca PID geri besleme atama PIF nO olarak ayarlanmamÕúsa görünür.
No
Yes
M Önceden ayarlÕ 2 PID atama
Pr2
72
PID menüsü
M PID oransal kazanÕmÕ
rPG
T
Fabrika ayarÕ
Fonksiyon menüsü (devamÕ)
FUn!
FLt!
COM!
Ayar aralÕ÷Õ
nO
YalnÕzca PID geri besleme atama PIF nO olarak ayarlanmamÕúsa görünür.
No
L1h
L2h
L3h
L4h
ÇalÕúma veya durma sÕrasÕnda de÷iútirilebilen parametre.
BBV28581 05/2010
efesotomasyon.com
Konfigürasyon Modu - Tam menü (FULL)
I!O!
drC!
Kod
Ad/AçÕklama
Ayar aralÕ÷Õ
CtL!
Fabrika ayarÕ
FUN!
Fonksiyon menüsü (devamÕ)
FUn!
PId!
FLt!
PID menüsü (devamÕ)
COM!
M 4 ön ayarlÕ PID atamasÕ
Pr4
nO
L1H
L2H
L3H
L4H
v
v
v
v
v
YalnÕzca PID geri besleme atama PIF (sayfa 72) nO olarak ayarlanmamÕúsa görünür.
No
L1h
L2h
L3h
L4h
4 ön ayarlÕ PID atamasÕ Pr4 atanmadan önce Önceden ayarlÕ 2 PID atama Pr2 (sayfa 72) atanmalÕdÕr.
M 2. ön ayar PID referansÕ
rP2
T
nO
%0 - 100
%25
YalnÕzca PID geri besleme atama PIF (sayfa 72) ve Önceden ayarlÕ 2 PID atama Pr2 (sayfa 72) nO
olarak ayarlanmamÕúsa görünür.
M 3. ön ayar PID referansÕ
rP3
T
%0 - 100
%50
YalnÕzca PID geri besleme atama PIF (sayfa 72) ve 4 ön ayarlÕ PID atamasÕ Pr4 (sayfa 72) nO olarak
ayarlanmamÕúsa görünür.
M 4. ön ayar PID referansÕ
rP4
T
%0 - 100
%75
YalnÕzca PID geri besleme atama PIF (sayfa 72) ve Önceden ayarlÕ 2 PID atama Pr2 ve 4 ön ayarlÕ
PID atamasÕ Pr4 (sayfa 72) nO olarak ayarlanmamÕúsa görünür.
M Dahili PID referansÕ
rPI
T
%0 - 100
%0
YalnÕzca PID geri besleme atama PIF (sayfa 72) nO olarak ayarlanmamÕúsa ve e÷er Aktivasyon dahili
PID referansÕ PII (sayfa 72) YES olarak veya Referans kanalÕ 1 Fr1 (sayfa 45) LCC olarak
ayarlanmÕúsa görünür.
M PID referans rampasÕ
PrP
T
%0 - 100
%0
YalnÕzca PID geri besleme atama PIF (sayfa 72) nO olarak ayarlanmamÕúsa görünür.
M PID minimum de÷er referansÕ
rPL
T
%0 - 100
%0
YalnÕzca PID geri besleme atama PIF (sayfa 72) nO olarak ayarlanmamÕúsa görünür.
M PID maksimum de÷er referansÕ
rPH
T
%0 - 100
%100
YalnÕzca PID geri besleme atama PIF (sayfa 72) nO olarak ayarlanmamÕúsa görünür
M PID tahmini hÕzÕ
SFS
0,1 - 400 Hz
nO
Bu parametre, ayarlanmÕú bir hÕz referansÕna do÷rudan gidilmesini sa÷lar.
YalnÕzca PID geri besleme atama PIF (sayfa 72) nO olarak ayarlanmamÕúsa görünür.
T
ÇalÕúma veya durma sÕrasÕnda de÷iútirilebilen parametre.
BBV28581 05/2010
73
efesotomasyon.com
Konfigürasyon Modu - Tam menü (FULL)
I!O!
drC!
CtL!
FUN!
Kod
Ad/AçÕklama
Fabrika ayarÕ
0,0 - 999,9 sn
5,0 sn
Fonksiyon menüsü (devamÕ)
FUn!
FLt!
PId!
COM!
Ayar aralÕ÷Õ
PID menüsü (devamÕ)
M HÕzlanma 2
AC2
T
Bu parametre, yalnÕzca sistem baúlatÕlÕrken etkindir.
økinci hÕzlanma rampa süresi, 0,1 - 999,9 sn aralÕ÷Õnda ayarlanabilir
0'dan Nominal motor frekansÕ FrS (sayfa 57) de÷erine hÕzlanma süresi. Bu de÷erin, tahrik edilen ataletle
uyumlu oldu÷undan emin olun.
YalnÕzca PID geri besleme atama PIF (sayfa 72) ve PID tahmini hÕzÕ SFS (sayfa 73) nO olarak
ayarlanmamÕúsa görünür.
M PID düzeltme yönünün çevrilmesi
PIC
nO
YES
v
v
nO
Bu parametre, PID sisteminin dahili hata de÷erini tersine çevirir.
No
Yes
YalnÕzca PID geri besleme atama PIF (sayfa 72) nO olarak ayarlanmamÕúsa
görünür.
M PID otomatik/manuel atama
PAU
nO
L1H
L2H
L3H
L4H
v
v
v
v
v
nO
Giriúin 0 durumunda, PID etkindir.
Giriúin 1 durumunda, manuel çalÕútÕrma etkindir
No
L1h: LI1 aktif yüksek
L2h: LI2 aktif yüksek
L3h: LI3 aktif yüksek
L4h: LI4 aktif yüksek
YalnÕzca PID geri besleme atama PIF (sayfa 72) nO olarak ayarlanmamÕúsa görünür.
M PID manuel referansÕ
PIM
nO
A11
A1U1
v
v
v
nO
Bu parametre, PID'yi devre dÕúÕ bÕrakmaya ve standart manuel sistemde çalÕúmaya olanak verir.
No
Terminal
AIV1
YalnÕzca PID geri besleme atama PIF (sayfa 72) ve PID otomatik/manuel atama PAU (sayfa 74) nO
olarak ayarlanmamÕúsa görünür.
tLS
T
M Düúük hÕzda çalÕúma süresi
0,1 – 999,9 sn
nO
Belirli bir süre için Düúük hÕz LSP (sayfa 89) de÷erinde çalÕútÕktan sonra otomatik olarak motorun durmasÕ
istenir. Frekans referansÕ Düúük hÕz LSP de÷erinden büyükse ve bir run komutu hala mevcutsa, motor
yeniden çalÕúÕr.
Not: nO de÷eri sÕnÕrsÕz süreye karúÕlÕk gelir.
YalnÕzca PID geri besleme atama PIF (sayfa 72) nO olarak ayarlanmamÕúsa görünür.
T
74
ÇalÕúma veya durma sÕrasÕnda de÷iútirilebilen parametre.
BBV28581 05/2010
efesotomasyon.com
Konfigürasyon Modu - Tam menü (FULL)
I!O!
drC!
Kod
Ad/AçÕklama
Ayar aralÕ÷Õ
CtL!
Fabrika ayarÕ
FUN!
Fonksiyon menüsü (devamÕ)
FUn!
PId!
FLt!
PID menüsü (devamÕ)
COM!
M PID uyanma seviyesi
rSL
%0 - 100
%0
TEHLøKE
øSTENMEYEN EKøPMAN ÇALIùMASI
østenmeyen yeniden yolvermelerin herhangi bir tehlike oluúturmayaca÷Õndan emin olun.
Bu talimatlara uyulmamasÕ, ölüm veya a÷Õr yaralanmaya neden olur.
PID fonksiyonlarÕ ve Düúük hÕzda çalÕúma süresitLS aynÕ anda ayarlandÕysa, PID regülatörü LSP
de÷erinden daha düúük bir hÕz ayarlamaya çalÕúabilir; bunun sonucunda, yolverme, LSP'de çalÕúma,
durma, vb. gibi istenmeyen çalÕúma olabilir.
PID uyanma seviyesi rSL parametresi, LSP'de uzun süreli durdurmanÕn ardÕndan yeniden yolverme için
bir minimum PID hata eúi÷i ayarlamak için kullanÕlÕr.
YalnÕzca PID geri besleme atama PIF (sayfa 72) ve Düúük hÕzda çalÕúma süresi tLS (sayfa 74) nO
olarak ayarlanmamÕúsa görünür.
M Uyanma eúi÷i
UPP
T
%0 - 100
%0
TEHLøKE
øSTENMEYEN EKøPMAN ÇALIùMASI
østenmeyen çalÕúmalarÕn insanlarÕ veya ekipmanÕ hiçbir úekilde tehlikeye atmayaca÷Õndan emin olun.
Bu talimatlara uyulmamasÕ, ölüm veya a÷Õr yaralanmaya neden olur.
E÷er PID düzeltme yönünün çevrilmesi PIC (sayfa 74) nO olarak ayarlanmÕúsa, PID geri besleme
eúi÷inin ayarlanmasÕnÕ sa÷lar. Bu eúi÷in üzerinde PID regülatörü, tLS düúük hÕzda maksimum çalÕúma
süresi de÷erinin aúÕlmasÕnÕn neden oldu÷u bir durdurmanÕn ardÕndan yeniden etkinleútirilir (uyanma).
E÷er PIC YES olarak ayarlanmÕúsa, PID geri besleme eúi÷inin ayarlanmasÕnÕ sa÷lar. Bu eúi÷in üzerinde
PID regülatörü, tLS hÕzda maksimum çalÕúma süresi de÷erinin aúÕlmasÕnÕn neden oldu÷u bir
durdurmanÕn ardÕndan yeniden etkinleútirilir (uyanma).
YalnÕzca PID geri besleme atama PIF (sayfa 72) ve Düúük hÕzda çalÕúma süresi tLS (sayfa 89) nO
olarak ayarlanmamÕúsa görünür.
M Uyku Eúik Ofseti
SLE
T
0 - HSP
1 Hz
Düúük hÕz LSP + Uyku Ofseti Eúi÷i SLE de÷erinde uzun süreli çalÕúma sonrasÕnda Hz cinsinden
ayarlanabilir yeniden yolverme eúi÷i. Referans (LSP + SLE) de÷erini aúarsa ve bir run komutu hala
mevcutsa motor yeniden çalÕúÕr.
YalnÕzca Düúük hÕz zaman aúÕmÕ tLS (sayfa xx) nO olarak ve PID geri besleme atama PIF (sayfa 72)
nO olarak ayarlanmamÕúsa görünür.
T
ÇalÕúma veya durma sÕrasÕnda de÷iútirilebilen parametre.
BBV28581 05/2010
75
efesotomasyon.com
Konfigürasyon Modu - Tam menü (FULL)
I!O!
Kod
Ad/AçÕklama
Ayar aralÕ÷Õ
Fabrika ayarÕ
nO - %100
nO
drC!
CtL!
Fonksiyon menüsü (devamÕ)
FUn!
FUN!
PId!
FLt!
LPI
COM!
T
PID menüsü (devamÕ)
M PI geri besleme denetim eúi÷i
v
v
Bir röleye veya lojik çÕkÕúa bir alarm atanabilir.
Ayar aralÕ÷Õ:
No: Fonksiyon devre dÕúÕ (di÷er fonksiyon parametrelerine eriúmek mümkün olmaz)
minimum ve maksimum PID geri besleme arasÕnda.
YalnÕzca PID geri besleme atama PIF (sayfa 72) nO olarak ayarlanmamÕúsa görünür.
tPI
T
M PI geri besleme denetim fonksiyonu zaman
gecikmesi
0 - 600 sn
0 sn
YalnÕzca yukarÕdaki PI geri besleme denetim eúi÷i LPI nO olarak ayarlanmamÕúsa görünür.
AP0
T
MPI
M Maksimum frekans algÕlama histeresizi
0 - HSP
0 Hz
YalnÕzca yukarÕdaki PI geri besleme denetim eúi÷i LPI nO olarak ayarlanmamÕúsa görünür.
M PI geri besleme denetimi
v
v
YES
PI geri besleme denetim fonksiyonu için geri çekilme modu.
YES: serbest duruú
LFF: hata devam ettikçe ve run komutu devre dÕúÕ bÕrakÕlmadÕkça geri çekilme hÕzÕ LFF'ye geçer.
YalnÕzca yukarÕdaki PI geri besleme denetim eúi÷i LPI nO olarak ayarlanmamÕúsa görünür.
LFF
M Geri çekilme hÕzÕ
0 - HSP
0 Hz
PID regülatörü geri besleme denetleme hatasÕ için geri çekilme hÕzÕ.
T
76
ÇalÕúma veya durma sÕrasÕnda de÷iútirilebilen parametre.
BBV28581 05/2010
efesotomasyon.com
Konfigürasyon Modu - Tam menü (FULL)
I!O!
drC!
Kod
Ad/AçÕklama
Ayar aralÕ÷Õ
Fabrika ayarÕ
CtL!
FUN!
Fonksiyon menüsü (devamÕ)
FUn!
FLt!
PId!
PID menüsü (devamÕ)
PMP!
Pompa alt menüsü
M Uygulama AúÕrÕ yük zaman gecikmesi
tOL
COM!
0 - 100 sn
0 sn
Bkz. sayfa 54
YalnÕzca PID geri besleme atama PIF (sayfa 72) nO olarak ayarlanmamÕúsa görünür.
M Uygulama AúÕrÕ yük eúi÷i
LOC
T
nCr de÷erinin % 70 150'si
%90
Bkz. sayfa 54
YalnÕzca, yukarÕdaki Uygulama AúÕrÕ yük zaman gecikmesi tOL parametresi nO olarak ayarlanmamÕúsa
görünür.
M AúÕrÕ yük hatasÕ için otomatik yolverme
öncesindeki zaman gecikmesi
FtO
T
0 - 6 dak
0 dak
Atr = YES ise, bir aúÕrÕ yük hatasÕnÕn (OLC) ardÕndan bu zaman gecikmesi geçtikten sonra kontrol
cihazÕna otomatik olarak yeniden yolverilir.
Bir aúÕrÕ yükün algÕlanmasÕ ve otomatik yeniden yolverme arasÕndaki izin verilen minimum süre.
Otomatik yolvermenin mümkün olmasÕ için Maksimum yolverme süresi tAr parametresinin (sayfa 91) bu
parametre de÷erini en az bir dakika aúmasÕ gerekir.
YalnÕzca, yukarÕdaki Uygulama AúÕrÕ yük zaman gecikmesi tOL parametresi nO olarak ayarlanmamÕúsa
görünür.
M Uygulama düúük yük zaman gecikmesi
ULt
0 - 100 sn
0 sn
Bkz. sayfa 55
YalnÕzca PID geri besleme atama PIF (sayfa 72) nO olarak ayarlanmamÕúsa görünür.
M Uygulama Düúük yük eúi÷i
LUL
T
nCr de÷erinin % 20 100'ü
%60
Bkz. sayfa 55
YalnÕzca, yukarÕdaki Uygulama düúük yük zaman gecikmesi ULt parametresi nO olarak
ayarlanmamÕúsa görünür.
T
ÇalÕúma veya durma sÕrasÕnda de÷iútirilebilen parametre.
BBV28581 05/2010
77
efesotomasyon.com
Konfigürasyon Modu - Tam menü (FULL)
I!O!
Kod
drC
CtL!
Ad/AçÕklama
COM!
PId!
PID menüsü (devamÕ)
PMP!
Pompa alt menüsü (devamÕ)
FtU
T
Fabrika ayarÕ
0 - 6 dak
0 dak
Fonksiyon menüsü (devamÕ)
FUn!
FUN!
FLt!
Ayar aralÕ÷Õ
M Düúük yük hatasÕ için otomatik yolverme
öncesindeki zaman gecikmesi
Atr = YES ise, bir düúük yük hatasÕnÕn (ULF) ardÕndan bu zaman gecikmesi geçtikten sonra kontrol
cihazÕna otomatik olarak yeniden yolverilir.
Bir düúük yükün algÕlanmasÕ ve otomatik yeniden yolverme arasÕndaki izin verilen minimum süre.
Otomatik yolvermenin mümkün olmasÕ için Maksimum yolverme süresi tAr parametresinin (sayfa 91) bu
parametre de÷erini en az bir dakika aúmasÕ gerekir.
YalnÕzca, yukarÕdaki Uygulama düúük yük zaman gecikmesi ULt parametresi nO olarak
ayarlanmamÕúsa görünür.
MdE
M ÇalÕúma modunun seçilmesi
v nO: tek de÷iúken modu
v YES: yedek pompalÕ tek de÷iúken modu
nO
MdE = YES ise, LO1 çÕkÕúÕ PMP'ye zorlanÕr (bkz. sayfa 53).
YalnÕzca PID geri besleme atama PIF (sayfa 72) nO olarak ayarlanmamÕúsa görünür.
FOn
T
M Yedek pompa yolverme frekansÕ
0 - tFr
HSP
Bu frekansÕn üzerinde ve pompa yolverme zaman gecikmesinden (tOn)
sonra yedek pompa çalÕúÕr.
YalnÕzca yukarÕdaki ÇalÕúma modunun seçilmesi MdE nO olarak ayarlanmamÕúsa görünür.
tOn
T
M Yedek pompa yolverme öncesindeki zaman
gecikmesi
0 - 999,9 sn
2 sn
Bu süre, geçici basÕnç dalgalanmasÕnÕn etkilerini ve dolayÕsÕyla osilasyonu (pompa yolverme/durdurma)
önlemek için gereklidir.
YalnÕzca yukarÕdaki ÇalÕúma modunun seçilmesi MdE nO olarak ayarlanmamÕúsa görünür.
rOn
T
M Yedek pompa nominal hÕzÕna ulaúma
rampasÕ
0 - 999,9 sn
2 sn
YalnÕzca yukarÕdaki ÇalÕúma modunun seçilmesi MdE nO olarak ayarlanmamÕúsa görünür.
FOF
T
M Yedek pompa durdurma frekansÕ
0 - tFr
0 Hz
Bu frekansÕn altÕnda ve yedek pompa durdurma için zaman gecikmesinin (tOF) ardÕndan pompa durur.
YalnÕzca yukarÕdaki ÇalÕúma modunun seçilmesi MdE nO olarak ayarlanmamÕúsa görünür.
T
78
ÇalÕúma veya durma sÕrasÕnda de÷iútirilebilen parametre.
BBV28581 05/2010
efesotomasyon.com
Konfigürasyon Modu - Tam menü (FULL)
I!O!
Kod
Ad/AçÕklama
Ayar aralÕ÷Õ
Fabrika ayarÕ
drC!
CtL!
Fonksiyon menüsü (devamÕ)
FUn!
FUN!
PId!
PID menüsü (devamÕ)
PMP!
Pompa alt menüsü (devamÕ)
M Yedek pompa durdurma komutu
öncesindeki zaman gecikmesi
tOF
T
FLt!
COM!
0 - 999,9 sn
2 sn
Bu süre, geçici basÕnç dalgalanmasÕnÕn etkilerini ve dolayÕsÕyla osilasyonu (pompa yolverme/durdurma)
önlemek için gereklidir
YalnÕzca yukarÕdaki ÇalÕúma modunun seçilmesi MdE nO olarak ayarlanmamÕúsa görünür.
M Yedek pompa durdurma rampasÕ
rOF
T
0 - 999,9 sn
2 sn
YalnÕzca yukarÕdaki ÇalÕúma modunun seçilmesi MdE nO olarak ayarlanmamÕúsa görünür.
M SÕfÕr akÕú algÕlama süresi
nFd
nO - 20 dak
nO
0 de÷eri sÕfÕr akÕú algÕlamasÕnÕ devre dÕúÕ bÕrakÕr.
YalnÕzca PID geri besleme atama PIF (sayfa 70) nO olarak ayarlanmamÕúsa görünür.
M SÕfÕr akÕú algÕlama aktivasyon eúi÷i
FFd
T
0 - 400 Hz
0 Hz
Bu eúi÷in altÕnda, e÷er nFd > 0 ise ve yedek pompa durmuúsa,
sÕfÕr akÕú algÕlama etkinleútirilir.
YalnÕzca yukarÕdaki SÕfÕr akÕú algÕlama süresi (nFd) nO olarak ayarlanmamÕúsa görünür
M SÕfÕr akÕú algÕlama ofseti
LFd
T
T
0 - 400 Hz
0 Hz
YalnÕzca yukarÕdaki SÕfÕr akÕú algÕlama süresi (nFd) nO olarak ayarlanmamÕúsa görünür
ÇalÕúma veya durma sÕrasÕnda de÷iútirilebilen parametre.
BBV28581 05/2010
79
efesotomasyon.com
Konfigürasyon Modu - Tam menü (FULL)
Pompa tesisatÕ mimarisi
Tek de÷iúken modu - 1 tek de÷iúken hÕzlÕ pompa
De÷iúken
ATV12
BasÕnç sensörü
0-20 mA
4-20 mA
0+5 V
0+10 V
Motor kontrol menüsündeki (drC) motor de÷er plakasÕnda verilen de÷erleri girin
1. seviye ayar parametreleri
ACC HÕzlanma: 0,7 sn
dEC Yavaúlama: 0,7 sn
LSP Düúük hÕz: 30 Hz
HSP Yüksek hÕz: 60 Hz
Analog giriú menüsü AIt
AI1t Analog giriú AI1 ölçe÷i: 0-20 mA
Motor kontrol menüsü drC
SLP Nominal motor kaymasÕ: 0 Hz
FLG Frekans döngü kazanÕmÕ: %70
UFr IR kompanzasyonu: %0
Uygulama fonksiyonlarÕ menüsü FUn
tCt 2 telli kontrol tipi: LEL
PI alt menüsü
PIF PI fonksiyonu geri besleme atamasÕ: AI1
rPG PI regülatörü orantÕsal kazanç: 5,00
rIG PI regülatörü integral kazanç: 8,00
rPI Dahili PI regülatörü referansÕ: %39
rSL Yeniden yolverme hatasÕ eúi÷i: %40
MPI PI regülatörü fonksiyon denetimi: LFF
LPI PI geri besleme denetimi eúi÷i: %17
tPI PI geri besleme denetim fonksiyonu zaman gecikmesi: 1 sn
LFF Geri çekilme hÕzÕ: 50 Hz
Pompa alt menüsü PMP
nFd SÕfÕr akÕú algÕlama: 1 dak
FFd SÕfÕr akÕú algÕlama etkinleútirme eúi÷i: 50 Hz
LFd SÕfÕr akÕú algÕlama ofseti: 5 Hz
tLS Uyku eúi÷i çalÕúma süresi: 3 sn
SFS HÕzlÕ baúlatma eúi÷i: 25 Hz
SLE Uyku eúik ofseti: 10 Hz
Otomatik DC enjeksiyonu alt menüsü AdC
AdC Otomatik DC enjeksiyonu atama: nO
Otomatik yeniden yolverme fonksiyonu Atr
Atr Otomatik yeniden yolverme: YES
Hata menüsü FLt
LOC AúÕrÕ yük eúi÷i: %11
FtO AúÕrÕ yük hatasÕ için otomatik yolverme öncesindeki zaman gecikmesi: 1
Ap0 Frekans histeresizine eriúildi: 2 kHz
80
BBV28581 05/2010
efesotomasyon.com
Konfigürasyon Modu - Tam menü (FULL)
Yedek pompa modlu tek de÷iúken modu - 1 de÷iúken hÕzlÕ pompa (de÷iúken pompa) ve bir sabit hÕzlÕ
pompa (yedek pompa)
Sabit hÕzlÕ yedek pompa
De÷iúken pompa
ATV12
BasÕnç
sensörü
0-20 mA
4-20 mA
0+5 V
0+10 V
Yedek pompa LO lojik çÕkÕúÕ yoluyla Altivar 12 tarafÕndan kontrol edilir.
Motor kontrol menüsündeki (drC) motor de÷er plakasÕnda verilen de÷erleri girin
1. seviye ayar parametreleri
ACC HÕzlanma: 0,1 sn
dEC Yavaúlama: 0,1 sn
LSP Düúük hÕz: 35 Hz
Analog giriú menüsü AIt
AI1t Analog giriú AI1 ölçe÷i: 0-20 mA
Motor kontrol menüsü drC
SLP Nominal motor kaymasÕ: 0 Hz
FLG Frekans döngü kazanÕmÕ: %70
UFr IR kompanzasyonu: %0
Uygulama fonksiyonlarÕ menüsü FUn
tCt 2 telli kontrol tipi: LEL
PI alt menüsü
PIF PI fonksiyonu geri besleme atamasÕ: AI1
rPG PI regülatörü orantÕsal kazanÕmÕ: 5,00
rIG PI regülatörü integral kazanÕmÕ: 8,00
rPI Dahili PI regülatörü referansÕ: %51
rSL Yeniden yolverme hatasÕ eúi÷i: %42
Pompa alt menüsü PMP
MdE ÇalÕúma modunun seçilmesi: YES
FOn Yedek pompanÕn yolverme frekansÕ: 49 Hz
tOn Yedek pompa yolverme öncesindeki zaman gecikmesi: 1 sn
rOn Yedek pompa nominal hÕzÕna ulaúma rampasÕ: 1 sn
FOF Yedek pompa durdurma frekansÕ: 39,6 Hz
tOF Yedek pompa durdurma komutu öncesindeki zaman gecikmesi: 1 sn
rOF Yedek pompa durdurma rampasÕ: 1 sn
nFd SÕfÕr akÕú algÕlama: 1 dak
FFd SÕfÕr akÕú algÕlama etkinleútirme eúi÷i: 42 Hz
LFd SÕfÕr akÕú algÕlama ofseti: 2 Hz
tLS Uyku eúi÷i çalÕúma süresi: 5 sn
SLE Uyku eúik ofseti: 3 Hz
LO1 Lojik/analog çÕkÕú olarak atama PMP
Otomatik DC enjeksiyonu alt menüsü AdC
AdC Otomatik DC enjeksiyonu atama: nO
Otomatik yeniden yolverme fonksiyonu Atr
Atr Otomatik yeniden yolverme: YES
Hata menüsü FLt
tUL Düúük yük fonksiyonu zaman gecikmesi 5 sn
LUL Düúük yük eúi÷i: %59
FtU Düúük yük hatasÕ için otomatik yeniden yolverme öncesindeki zaman gecikmesi: 1
BBV28581 05/2010
81
efesotomasyon.com
Konfigürasyon Modu - Tam menü (FULL)
Ba÷lantÕ úemasÕ
Monofaze besleme
200... 230 V
R1C
+24 V
LI4
LI3
LI2
LI1
COM
LO-
R/LI
R1A
LO+
AI1
+5 V
ATV12
W/T3
V/T2
U/T1
S/L2/N
(1)
KM1
KM1
M1
3
De÷iúken
pompa
BasÕnç sensörü
0-20 mA
4-20 mA
0+5 V
0+10 V
M2
3
Yedek pompa
Monofaze motor
200...230 V
(1) Kontrol cihazÕ durumunun uzaktan gösterimi için hata rölesi kontaklarÕ.
Not: Kontrol cihazÕ yakÕnÕndaki veya aynÕ devreye ba÷lÕ tüm endüktif devrelere (röleler, kontaktörler, solenoid valfleri, vb.) parazit bastÕrÕcÕlar
takÕn.
Not: Bu kablo ba÷lantÕ örne÷i, dahili besleme kullanan giriú kayna÷ÕdÕr.
82
BBV28581 05/2010
efesotomasyon.com
Konfigürasyon Modu - Tam menü (FULL)
PI geri besleme denetimi (MPI)
Ayarlanan limitten daha düúük bir PI geri beslemesi tespit edildi÷inde çalÕúma modunu tanÕmlamak için kullanÕlÕr.
PI geri
LPI + 3 %
LPI
LPI - 2 %
Geri çekilme modu
MPI tarafÕndan
Motor hÕzÕ
HSP
HSP - AP0
MPI = LFF
LFF
MPI = YES
< tPI
tPI
Zaman gecikmesi
De÷iúken pompa maksimum hÕzda (HSP - AP0 de÷erinden daha yüksek) çalÕúÕyorken ve aynÕ zamanda PI geri besleme, LPI - %2 denetim
eúi÷inden daha düúükken bir zaman gecikmesi (tPI) balatÕlÕr. Bu zaman gecikmesi sonunda PI geri besleme de÷eri LPI + %3 denetim
eúi÷inden hala düúükse, kontrol cihazÕ MPI parametresiyle tanÕmlanan geri çekilme moduna geçer.
- MPI = YES:
Kontrol cihazÕ, serbest duruú gerçekleútirir ve SPI hata kodu görüntüler.
- MPI = LFF:
Kontrol cihazÕ LFF sabit frekansÕnda çalÕúÕr ve FrF hata kodu görüntüler.
Her iki durumda da kontrol cihazÕ, PI geri besleme LPI + %3 denetim eúi÷inden daha yüksek olur olmaz PI regülasyon moduna geri döner.
Yedek pompa modlu tek de÷iúken modunda (MdE = YES), PI geri besleme denetim fonksiyonu yalnÕzca, her iki pompa da çalÕúÕrken
etkindir.
BBV28581 05/2010
83
efesotomasyon.com
Konfigürasyon Modu - Tam menü (FULL)
Pompa alt menüsü PMP
Burada temel amaç, akÕú hÕzÕ ne olursa olsun, sabit basÕnç sa÷layarak tek bir ATV12 kontrol cihazÕ kullanarak tüm pompa tesisatÕnÕ kontrol
etmektir.
Sistem, sabit hÕzlÕ bir yedek pompa ve tek baúÕna gerekli akÕú aralÕ÷ÕnÕn tamamÕnÕ sa÷layamayan de÷iúken hÕzlÕ bir pompa kullanÕlarak
çalÕútÕrÕlÕr. Kontrol cihazÕ kontrol için bir PI regülatörü kullanÕlÕr. BasÕnç sensörü, sistem geri beslemesi sa÷lar.
De÷iúken hÕzlÕ pompaya de÷iúken pompa adÕ verilir.
Sabit hÕzlÕ pompaya yedek pompa adÕ verilir.
ÇalÕúma modunun seçilmesi
ATV12, 2 çalÕúma modu sunar:
• Tek de÷iúken modu: 1 tek de÷iúken hÕzlÕ pompa (de÷iúken pompa).
• Yedek pompa modlu tek de÷iúken modu: 1 de÷iúken hÕzlÕ pompa (de÷iúken pompa) ve bir sabit hÕzlÕ pompa (yedek pompa).
Yedek pompa kontrolü
PI regülatör çÕkÕúÕ (de÷iúken pompa frekans referansÕ), aúa÷Õdaki úekilde gösterilen úekilde, histeresiz ile yedek pompa yolverme veya
durdurma iúlemlerini kontrol etmek için kullanÕlÕr:
De÷iúken pompa
frekansÕ
Yedek pompa yolverme
HSP
Yolverme frekansÕ
FOn
Yedek pompa akÕú
hÕzÕna karúÕlÕk gelen
frekans
Yedek pompa
durdurma
Durdurma frekansÕ
FOF
Tesisat akÕú hÕzÕ
Frekans yolverme eúi÷ini (FOn) aútÕ÷Õnda, geçici akÕú dalgalanmalarÕnÕn etkilerini önlemek için bir zaman gecikmesi (tOn) baúlatÕlÕr. Bu
zaman gecikmesinin ardÕndan frekans, yolverme eúi÷inin üzerinde kalÕrsa yedek pompaya yolverilir. Yolverme komutu gönderildi÷inde
de÷iúken pompa, yedek pompanÕn nominal hÕzÕna ulaúmasÕ için geçen süreye eúit olan bir rampayÕ (rOn) izleyerek mevcut hÕz
referansÕndan yedek pompa durdurma frekansÕna (FOF) geçer. rOn parametresi, yedek pompa yolverme sÕrasÕndaki yükseltme etkisini
minimuma indirmek için kullanÕlÕr.
De÷iúken pompa
frekansÕ
HSP
Yedek pompa yolverme
FOn
FOF
LSP
0
t
tOn
84
rOn
BBV28581 05/2010
efesotomasyon.com
Konfigürasyon Modu - Tam menü (FULL)
Frekans, durdurma eúi÷inden (FOF) daha düúük oldu÷unda geçici akÕú dalgalanmalarÕnÕn etkilerini önlemek için bir zaman gecikmesi (tOF)
baúlatÕlÕr. Bu zaman gecikmesinin ardÕndan frekans, yolverme eúi÷inin altÕnda kalÕrsa yedek pompa durdurulur. Durdurma komutu
gönderildi÷inde de÷iúken pompa, yedek pompa durdurma süresine eúit bir rampayÕ (rOF) izleyerek mevcut hÕz referansÕndan yedek pompa
yolverme frekansÕna (FOn) geçer. rOF parametresi, yedek pompa durdurma sÕrasÕndaki yükseltme etkisini minimuma indirmek için
kullanÕlÕr.
De÷iúken pompa
frekansÕ
HSP
FOn
Yedek pompa
durdurma
FOF
LSP
t
tOF
rOF
BBV28581 05/2010
85
efesotomasyon.com
Konfigürasyon Modu - Tam menü (FULL)
"Uyku" fonksiyonu/"Uyanma" fonksiyonu
Bu fonksiyon, sÕfÕr akÕú oldu÷unda (yedek pompa durdu÷unda) de÷iúken pompayÕ durdurmak için kullanÕlÕr. Bu durumda, de÷iúken pompa
frekansÕ "uyku" eúi÷inden (LSP + SLE) düúükse biz zaman gecikmesi (tLS) baúlatÕlÕr. Bu zaman gecikmesinin ardÕndan frekans, LSP + SLE
eúi÷inin altÕnda kalÕrsa de÷iúken pompa durur. Tesisat "uyku" modundadÕr.
"Uyanma" moduna geçmek için basÕnç geri beslemesi "uyanma" eúi÷inin (UPP) altÕna düúmelidir. Bunun ardÕndan de÷iúken pompaya
yolverilir.
PI geri
UPP
Motor frekansÕ
t
LSP + SLE
LSP
t
tLS
Düúük hÕz veya hÕz eúi÷i
çalÕúma süresi
HÕzlÕ baúlatma fonksiyonu
HÕzlÕ baúlatma fonksiyonu, yüksek rPG ve rIG kazançlarÕyla ba÷lantÕlÕ sorunlarÕn (yolverme sÕrasÕnda dengesizlik) üstesinden gelmek için
kullanÕlabilir. Kontrol cihazÕ, bir rampay (ACC) izleyerek hÕzlÕ baúlatma eúi÷ine (SFS) eriúene kadar hÕzlanÕr. Eúi÷e ulaúÕldÕ÷Õnda PI
regülatörü etkinleútirilir.
De÷iúken pompa
frekansÕ
HSP
SFS
ACC
86
t
BBV28581 05/2010
efesotomasyon.com
Konfigürasyon Modu - Tam menü (FULL)
SÕfÕr akÕú algÕlama
Bu fonksiyon yalnÕzca, yedek pompa durduruldu÷unda ve motor frekansÕ FFd eúi÷inin altÕnda oldu÷unda etkindir.
Bu fonksiyon, sÕfÕr akÕúÕn yalnÕzca uyku fonksiyonu tarafÕndan algÕlanamadÕ÷Õ uygulamalarda kullanÕlÕr. SÕfÕr akÕú için test etmek amacÕyla
kontrol cihazÕ frekans referansÕnÕ belirli aralÕklarla (her seferinde aralÕk nFd) LSP + LFd'ye zorlar.
• Talep hala mevcutsa, PI hatasÕ artarak kontrol cihazÕna yeniden yolverilmesine neden olur.
PI geri besleme
PI hatasÕ
t
Frekans referansÕ
FFd
LSP + LFd
LSP
t
nFd
nFd
• Talep mevcut de÷ilse (sÕfÕr akÕú), PI hatasÕ artmaz.
PI geri
t
Frekans referansÕ
HSP
FFd
Uyku eúi÷i LSP + SLE
LSP + LFd
LSP
nFd
tLS
t
• Uyku fonksiyonunu, sÕfÕr akÕú algÕlandÕ÷Õnda (LFd ” SLE) kontrol cihazÕ uyku moduna geçecek úekilde ayarlayÕn.
BBV28581 05/2010
87
efesotomasyon.com
Konfigürasyon Modu - Tam menü (FULL)
I!O!
drC!
CtL!
FUN!
Kod
Ad/AçÕklama
Fabrika ayarÕ
Fonksiyon menüsü (devamÕ)
FUn!
FLt!
CLI!
COM!
Ayar aralÕ÷Õ
AkÕm sÕnÕrlama menüsü
M 2. akÕm sÕnÕrlama için anahtarlama
LC2
nO
L1H
L2H
L3H
L4H
L1L
L2L
L3L
L4L
CLI
T
v
v
v
v
v
v
v
v
v
nO
Atama
Fonksiyon devre dÕúÕ.
L1H: LI1 aktif yüksek
L2H: LI2 aktif yüksek
L3H: LI3 aktif yüksek
L4H: LI4 aktif yüksek
L1L: LI1 aktif düúük
L2L: LI2 aktif düúük
L3L: LI3 aktif düúük
L4L: LI4 aktif düúük
Atanan giriú 0'da ise, birinci akÕm sÕnÕrlamasÕ etkindir.
Atanan giriú 1'de ise, ikinci akÕm sÕnÕrlamasÕ etkindir.
Bkz.LI atama bilgileri, sayfa 46
M AkÕm sÕnÕrlamasÕ
0,25 - 1,5 In (1)
1,5 In
Birinci akÕm sÕnÕrlamasÕ.
DøKKAT
MOTOR VE KONTROL CøHAZININ HASAR GÖRME RøSKø
Motorun akÕma dayanÕp dayanamayaca÷ÕnÕ kontrol edin.
Profilin görevinin, montaj kÕlavuzunda verilen de÷er kaybÕ e÷risiyle uyumlu olup olmadÕ÷ÕnÕ kontrol edin.
Bu talimata uyulmamasÕ, ekipmanÕn hasar görmesine neden olabilir.
CL2
T
M AkÕm sÕnÕrlamasÕ 2
0,25 - 1,5 In (1)
1,5 In
økinci akÕm sÕnÕrlamasÕ
Bu fonksiyon, kontrol cihazÕ akÕm sÕnÕrÕnÕn düúürülmesine olanak verir.
YalnÕzca 2. akÕm sÕnÕrlama için anahtarlama LC2 nO olarak ayarlanmamÕúsa görünür.
DøKKAT
MOTOR VE KONTROL CøHAZININ HASAR GÖRME RøSKø
Motorun akÕma dayanÕp dayanamayaca÷ÕnÕ kontrol edin.
Profilin görevinin, montaj kÕlavuzunda verilen de÷er kaybÕ e÷risiyle uyumlu olup olmadÕ÷ÕnÕ kontrol edin.
Bu talimata uyulmamasÕ, ekipmanÕn hasar görmesine neden olabilir.
(1) In = kontrol cihazÕ nominal akÕmÕ
T
88
ÇalÕúma veya durma sÕrasÕnda de÷iútirilebilen parametre.
BBV28581 05/2010
efesotomasyon.com
Konfigürasyon Modu - Tam menü (FULL)
I!O!
drC!
Kod
Ad/AçÕklama
CtL!
Fabrika ayarÕ
FUN!
Fonksiyon menüsü (devamÕ)
FUn!
SPL!
T
FLt!
HÕz limiti menüsü
M Düúük hÕz
LSP
COM!
0 Hz - HSP
0 Hz
0,1 – 999,9 sn
nO
Minimum referansta motor frekansÕ.
Bu parametre, "my menu" bölümünde yer almaktadÕr, sayfa 45.
M Düúük hÕzda çalÕúma süresi
tLS
T
T
Ayar aralÕ÷Õ
Belirli bir süre için Düúük hÕz LSP de÷erinde çalÕútÕktan sonra otomatik olarak motor durdurma istenir.
Frekans referansÕ Düúük hÕz LSP de÷erinden büyükse ve bir run komutu hala mevcutsa, motor yeniden
çalÕúÕr.
Not: nO, sÕnÕrsÕz süreye karúÕlÕk gelir.
ÇalÕúma veya durma sÕrasÕnda de÷iútirilebilen parametre.
BBV28581 05/2010
89
efesotomasyon.com
Konfigürasyon Modu - Tam menü (FULL)
I!O!
drC!
CtL!
FUN!
FLt!
COM!
Yüksek hÕz konfigürasyonu
Lojik giriúler, istenen yüksek hÕzÕn seçilmesini sa÷lar.
østenen
Yüksek hÕz
Ayar
Parametre
Durum
HSP
SH2
nO
SH4
nO
SH2
atanmÕú
SH4
nO
SH2
nO
SH4
atanmÕú
SH2
atanmÕú
SH4
atanmÕú
HSP2
HSP3
HSP4
Ad/AçÕklama
Kod
Ayar aralÕ÷Õ
Fabrika ayarÕ
LSP - tFr
BFr'ye göre 50
veya 60 Hz, maks
TFr
Fonksiyon menüsü (devamÕ)
FUn!
SPL!
HÕz limiti menüsü
M Yüksek hÕz
HSP
T
Maksimum referansta motor frekansÕ, Düúük hÕz LSP ve Maksimun frekans tFr (sayfa 57) arasÕnda
ayarlanabilir.
E÷er tFr HSP için tanÕmlanan de÷erin altÕna düútüyse, HSP otomatik olarak yeni tFr de÷erine
düúer
Bu parametre, "my menu" bölümünde yer almaktadÕr, sayfa 45.
SH2
nO
L1H
L2H
L3H
L4H
SH4
nO
L1H
L2H
L3H
L4H
HSP2
T
T
90
M 4 HSP atama
v No
v L1h: LI1 aktif yüksek
v L2h: LI2 aktif yüksek
v L3h: LI3 aktif yüksek
v L4h: LI4 aktif yüksek
nO
M Yüksek hÕz 2
LSP - tFr
HSP gibi
M Yüksek hÕz 3
LSP - tFr
HSP gibi
YalnÕzca 4 HSP atama SH4 nO olarak ayarlanmamÕúsa görünür.
HSP4
T
nO
YalnÕzca 2 HSP atama SH2 nO olarak ayarlanmamÕúsa görünür.
HSP3
T
M 2 HSP atama
v No
v L1h: LI1 aktif yüksek
v L2h: LI2 aktif yüksek
v L3h: LI3 aktif yüksek
v L4h: LI4 aktif yüksek
M Yüksek hÕz 4
LSP - tFr
HSP gibi
YalnÕzca 2 HSP atama SH2 ve 4 HSP atama SH4 nO olarak ayarlanmamÕúsa görünür.
ÇalÕúma veya durma sÕrasÕnda de÷iútirilebilen parametre.
BBV28581 05/2010
efesotomasyon.com
Konfigürasyon Modu - Tam menü (FULL)
I!O!
drC!
Ad/AçÕklama
Kod
Ayar aralÕ÷Õ
CtL!
Fabrika ayarÕ
FUN!
Hata algÕlama yönetimi menüsü
FLt!
M AlgÕlanan hata resetlemesi atama
rSF
nO
L1H
L2H
L3H
L4H
Atr!
v
v
v
v
v
nO
COM!
Manuel hata resetleme.
Fonksiyon devre dÕúÕ
L1h: LI1 aktif yüksek
L2h: LI2 aktif yüksek
L3h: LI3 aktif yüksek
L4h: LI4 aktif yüksek
AtanmÕú giriú veya bit 1 olarak de÷iúti÷inde hata nedeni ortadan kalktÕysa hatalar resetlenir.
Ekran terminalindeki STOP/RESET butonu aynÕ iúlevi görür.
AyrÕca bkz. Diagnostik ve Sorun giderme, sayfa 107.
Otomatik yeniden yolverme menüsü
M Otomatik yeniden yolverme
Atr
FLt!
nO
TEHLøKE
øSTENMEYEN EKøPMAN ÇALIùMASI
•Otomatik yeniden yolverme yalnÕzca, personel veya ekipman için herhangi bir tehlike oluúturmayan makinelerde
veya tesisatlarda kullanÕlabilir.
• Otomatik yeniden yolverme etkinleútirilmiúse, R1 yalnÕzca, yeniden yolverme iúlemi için zaman aúÕmÕ süresi
doldu÷unda algÕlanan bir hata oldu÷unu gösterir.
• Ekipman, yerel ve bölgesel güvenlik yönetmeliklerine uygun kullanÕlmalÕdÕr.
Bu talimatlara uyulmamasÕ, ölüm veya a÷Õr yaralanmaya neden olur.
nO
YES
tAr
5
10
30
1H
2H
3H
Ct
v
v
Bu fonksiyon, hata algÕlanmasÕ durumunda kontrol cihazÕnÕn davranÕúÕnÕ tanÕmlar.
OnaylanmÕúsa bu fonksiyon, algÕlanan hata nedeni ortadan kalktÕ÷Õnda ve di÷er çalÕúma koúullarÕ yeniden
yolvermeye izin verdi÷inde kontrol cihazÕna yeniden yolverilmesine olanak verir.
Fonksiyon devre dÕúÕ
Hata nedeni ortadan kalkmÕúsa ve di÷er çalÕúma koúullarÕ yeniden yolvermeye izin veriyorsa, algÕlanmÕú
hata otomatik olarak resetlenir. Yeniden yolverme, giderek artan bekleme süreleriyle birbirinden ayrÕlan
bir dizi otomatik baúlatma giriúimi ile gerçekleútirilir: 1 sn, 5 sn, 10 sn ve daha sonraki giriúimler için 1 dak.
Bu fonksiyon etkinse, kontrol cihazÕ durum rölesi etkin kalÕr. HÕz referansÕ ve çalÕúma yönü korunmalÕdÕr.
2 telli kontrol (Kontrol tipi tCC, sayfa 48 = 2C ve 2 telli kontrol tipi tCt, sayfa 51 = LEL) kullanÕn.
Maks. otomatik yeniden yolverme süresi tAr süresi geçtikten sonra yeniden yolverme gerçekleúmemiúse,
prosedür iptal edilir ve hÕz kontrol cihazÕ kapatÕlÕp açÕlana kadar kilitli kalÕr.
Bu fonksiyona izin veren algÕlanabilir hatalar 109. sayfada listelenmektedir:
M Maks. otomatik yeniden yolverme süresi
v 5 dak
v 10 dak
v 30 dak
v 1 saat
v 2 saat
v 3 saat
v Sonsuz
5 dak
YalnÕzca Otomatik yeniden yolverme Atr nO olarak ayarlanmamÕúsa görünür. Tekrarlanan bir hatada
art arda yeniden yolvermelerin sayÕsÕnÕ sÕnÕrlandÕrmak için kullanÕlabilir.
BBV28581 05/2010
91
efesotomasyon.com
Konfigürasyon Modu - Tam menü (FULL)
I!O!
drC!
CtL!
FUN!
Kod
Ayar aralÕ÷Õ
Fabrika ayarÕ
Hata algÕlama yönetimi menüsü (devamÕ)
FLt!
FLt!
FLr
COM!
Ad/AçÕklama
M Dönen yükü yakalama
nO
ÇalÕútÕrma komutunun aúa÷Õdaki durumlar sonrasÕnda korunmasÕ durumunda yumuúak yolverme sa÷lamak
için kullanÕlÕr:
• Hat beslemesi kaybÕ veya ba÷lantÕ kesilmesi
• Mevcut hatanÕn resetlenmesi veya otomatik baúlatma
• Serbest duruú.
Kontrol cihazÕ tarafÕndan sa÷lanan hÕz, yeniden yolverme anÕnda motorun tahmini hÕzÕndan itibaren devam
eder ve ardÕndan referans hÕza kadar rampayÕ izler.
Bu fonksiyon 2 telli seviye kontrolü gerektirir.
nO
YES
92
v
v
Fonksiyon devre dÕúÕ
Fonksiyon etkin
BBV28581 05/2010
efesotomasyon.com
Konfigürasyon Modu - Tam menü (FULL)
I!O!
drC!
Motor termik koruma
CtL!
Fonksiyon:
FUN!
I2t de÷erinin hesaplanmasÕyla termik koruma.
FLt!
• Do÷al so÷utmalÕ motorlar:
Açma e÷rileri, motor frekansÕna ba÷lÕdÕr.
COM!
• Cebri so÷utmalÕ motorlar:
Motor frekansÕndan ba÷ÕmsÕz olarak sadece 50 Hz açma e÷risinin dikkate alÕnmasÕ gerekir.
Saniye cinsinden açma süresi
Motor akÕmÕ/ItH
DøKKAT
MOTORUN HASAR GÖRME RøSKø
Aúa÷Õdaki koúullar altÕnda harici aúÕrÕ yük korumasÕ kullanÕlmasÕ gerekmektedir:
• Motor termik durum belle÷i olmadÕ÷Õndan ürüne tekrar güç verilirken.
• Birden fazla motor çalÕútÕrÕrken
• Kontrol cihazÕ nominal akÕmÕnÕn 0,2 katÕndan düúük de÷erlere sahip motorlar çalÕútÕrÕrken
• Motor anahtarlamasÕ kullanÕrken
Bu talimatlara uyulmamasÕ, ekipmanÕn hasar görmesine neden olabilir
BBV28581 05/2010
93
efesotomasyon.com
Konfigürasyon Modu - Tam menü (FULL)
I!O!
drC!
Ad/AçÕklama
Kod
CtL!
FUN!
Fabrika ayarÕ
0,2 - 1,5 In (1)
Kontrol cihazÕ
de÷erlerine göre
Hata algÕlama yönetimi menüsü (devamÕ)
FLt!
FLt!
Ayar aralÕ÷Õ
tHt!
COM!
Motor termik koruma menüsü
M Motor termik akÕmÕ
ItH
T
Motor termik algÕlamasÕ için kullanÕlan akÕm. ItH de÷erini, motor etiket plakasÕnda belirtilen nominal akÕma ayarlayÕn.
tHt
ACL
FCL
OLL
nO
YES
M Motor koruma tipi
v Kendinden havalandÕrmalÕ
v Motorla havalandÕrmalÕ
ACL
M AúÕrÕ yük hata yönetimi
YES
v
v
Motor termik hatasÕ durumunda durdurma tipi.
Hata göz ardÕ edilir
Serbest duruú
AúÕrÕ yük hata yönetimi OLL parametresinin nO olarak ayarlanmasÕ, Motor aúÕrÕ yükü OLF (sayfa 109)
durumunu engeller.
DøKKAT
MOTORUN HASAR GÖRME RøSKø
OLL parametresi nO olarak ayarlanmÕúsa, motor termik korumasÕ artÕk kontrol cihazÕ tarafÕndan sa÷lanmaz.
Alternatif bir termik koruma sa÷layÕn.
Bu talimatlara uyulmamasÕ, ekipmanÕn hasar görmesine neden olabilir.
MtM
nO
YES
M Motor termik durumu belle÷i
v Güç kapatma durumunda motor termik durumu saklanmaz.
v Güç kapatma durumunda motor termik durumu saklanÕr.
nO
Hata algÕlama yönetimi menüsü (devamÕ)
FLt!
M ÇÕkÕú FazÕ kaybÕ
OPL
YES
TEHLøKE
ELEKTRøK ÇARPMASI, PATLAMA VEYA ARK SIÇRAMASI TEHLøKESø
OPL parametresi nO olarak ayarlanmÕúsa, kablo kaybÕ algÕlanmaz. Alternatif bir termik koruma sa÷layÕn.
Bu iúlemin insanlar veya ekipman üzerinde hiçbir úekilde tehlike yaratmayaca÷Õndan emin olun
Bu talimatlara uyulmamasÕ, ölüm veya a÷Õr yaralanmaya neden olur.
nO
YES
v
v
Fonksiyon devre dÕúÕ
Serbest duruú ile OPF1 (1 faz kaybÕ) veya OPF2 (3 faz kaybÕ) hatasÕ üzerine açma.
M Giriú FazÕ kaybÕ
IPL
Kontrol cihazÕ
de÷erine göre
Bu parametreye yalnÕzca, 3 fazlÕ kontrol cihazlarÕnda bu menüde eriúilebilir.
nO
YES
v
v
Hata göz ardÕ edilir. Kontrol cihazÕ monofaze besleme yoluyla besleniyorsa kullanÕlÕr.
Serbest duruú ile hata.
Bir fazÕn kaybolmasÕ durumunda kontrol cihazÕ Giriú FazÕ kaybÕIPL hata moduna geçer fakat 2 veya 3
fazÕn kaybolmasÕ durumunda kontrol cihazÕ, düúük gerilim hatasÕnda açÕlana kadar çalÕúmaya devam eder.
(1) In = kontrol cihazÕ nominal akÕmÕ
T
94
ÇalÕúma veya durma sÕrasÕnda de÷iútirilebilen parametre.
BBV28581 05/2010
efesotomasyon.com
Konfigürasyon Modu - Tam menü (FULL)
I!O!
drC!
Kod
Ad/AçÕklama
Ayar aralÕ÷Õ
CtL!
Fabrika ayarÕ
FUN!
Hata algÕlama yönetimi menüsü (devamÕ)
FLt!
USb!
FLt!
Düúük gerilim menüsü
COM!
M Düúük gerilim hata yönetimi
USb
O
1
v
v
0
Düúük gerilim durumunda sürücünün davranÕúÕ
AlgÕlanan hata ve R1 rölesi açÕk.
AlgÕlanan hata ve R1 rölesi kapalÕ.
M Düúük gerilim önleme
StP
nO
rMP
v
v
nO
Düúük gerilim hata önleme seviyesine ulaúÕlmasÕ durumundaki davranÕú
øúlem yok (serbest)
Ayarlanabilir rampa Düúük gerilim rampa yavaúlama süresi StM izleyerek durdurma.
M Düúük gerilim rampa yavaúlama süresi
StM
T
0,0 - 10,0 sn
1,0 sn
Düúük gerilim önleme StP = rMP ise rampa süresi.
Hata algÕlama yönetimi menüsü (devamÕ)
FLt!
Strt
nO
YES
LFL1
nO
YES
InH
nO
L1H
L2H
L3H
L4H
2
nO
M IGBT testi
v Test yok
v IGBT'ler güç açÕlÕúÕnda ve her çalÕútÕrma komutu gönderildi÷inde test edilir. Bu testler, küçük bir gecikmeye
(birkaç msn) neden olur. Bir hata durumunda kontrol cihazÕ kilitlenir. Aúa÷Õdaki hatalar algÕlanabilir:
- Kontrol cihazÕ çÕkÕú kÕsa devresi (U-V-W terminalleri): SCF ekranÕ
- IGBT: xtF; burada x, ilgili IGBT sayÕsÕnÕ göstermektedir
IGBT kÕsa devre yapmÕú: x2F; burada x, ilgili IGBT sayÕsÕnÕ göstermektedir
nO
M 4-20 mA kayÕp davranÕúÕ
v Hata göz ardÕ edilir. E÷er AI1 akÕm ölçekleme parametresi %0 CrL1 (sayfa 52) 3 mA de÷erinden büyük
v
de÷ilse veya AI1 Tipi AI1t = 10U ise bu, mümkün olan tek konfigürasyondur.
Serbest duruú.
M AlgÕlanan hata engellemesi atama
nO
Hata engelleme atamak için “ENT” tuúunu 2 sn süreyle basÕlÕ tutun.
Fonksiyon devre dÕúÕ
L1h: LI1 aktif yüksek
L2h: LI2 aktif yüksek
L3h: LI3 aktif yüksek
L4h: LI4 aktif yüksek
Aúa÷Õdaki algÕlanan hatalar önlenebilir:
InFb, SOF, tnF,OHF, OLF, OPF1, OPF2, OSF, SLF1, SLF2, SLF3, tJF, ve USF.
v
v
v
v
v
TEHLøKE
PERSONEL VE EKøPMAN KORUMASI KAYBI
InH hata engelleme parametresinin etkinleútirilmesi, kontrol cihazÕ koruma özelliklerini devre dÕúÕ bÕrakÕr.
• Bu ekipmanÕn tipik uygulamalarÕ için InH etkileútirilmemelidir.
• InH yalnÕzca, ayrÕntÕlÕ bir risk analizinin, ayarlanabilir hÕz kontrol cihazÕ korumasÕ varlÕ÷ÕnÕn personel yaralanmasÕ veya
ekipman hasarÕndan daha büyük bir risk oluúturdu÷unu gösterdi÷i sÕra dÕúÕ durumlarda etkinleútirilmelidir.
Bu talimatlara uyulmamasÕ, ölüm veya a÷Õr yaralanmaya neden olur.
2
T
Bu parametrenin atamasÕnÕ de÷iútirmek için 2 sn boyunca “ENT” tuúunu basÕlÕ tutun.
ÇalÕúma veya durma sÕrasÕnda de÷iútirilebilen parametre.
BBV28581 05/2010
95
efesotomasyon.com
Konfigürasyon Modu - Tam menü (FULL)
I!O!
drC!
CtL!
FUN!
Ad/AçÕklama
Kod
Fabrika ayarÕ
Hata algÕlama yönetimi menüsü (devamÕ)
FLt!
FLt!
SLL
COM!
Ayar aralÕ÷Õ
nO
YES
M Modbus hata yönetimi
v
v
YES
Dahili bir Modbus ile haberleúme hatasÕ olmasÕ durumunda sürücünün davranÕúÕ
Hata göz ardÕ edilir
Serbest duruú
UYARI
KONTROL KAYBI
E÷er Modbus hatasÕ mgt SLL n0 olarak ayarlanmÕúsa, haberleúme kontrolü engellenir. Güvenlik nedeniyle,
haberleúme hatasÕ engelleme yalnÕzca ayarlama iúlemleri veya özel uygulamalar için kullanÕlmalÕdÕr.
Bu talimatlara uyulmamasÕ ölüme, a÷Õr yaralanmaya veya cihazÕn hasar görmesine neden olabilir.
drn
M Düúük hat beslemesi çalÕúmasÕ
nO
DøKKAT
KONTROL CøHAZININ HASAR GÖRME RøSKø
Derated operation = Yes ise bir úok bobini kullanÕn.
Bu talimatlara uyulmamasÕ, ekipmanÕn hasar görmesine neden olabilir.
nO
YES
rPr
T
nO
FtH
2
T
96
v
v
Nominal hat geriliminin %50'sine kadar düúük hat beslemesinde çalÕúmak için USF hatasÕ açma eúi÷ini
düúürür. Bu durumda, kontrol cihazÕ performansÕ garanti edilemez
nO
Yes
M ÇalÕúma resetleme
v
v
Bu resetleme, MOn bölümünde, MAI
nO
Fan zaman göstergesini resetle
nO
menüsünde, 41. sayfada bulunan ayarlarÕ baúlatÕr
Bu parametrenin atamasÕnÕ de÷iútirmek için 2 sn boyunca “ENT” tuúunu basÕlÕ tutun.
ÇalÕúma veya durma sÕrasÕnda de÷iútirilebilen parametre.
BBV28581 05/2010
efesotomasyon.com
Konfigürasyon Modu - Tam menü (FULL)
I!O!
drC!
Kod
Ad/AçÕklama
Ayar aralÕ÷Õ
CtL!
Fabrika ayarÕ
FUN!
Haberleúme menüsü
COM!
FLt!
Not: Aúa÷Õdaki parametreler için de÷iúiklik, yalnÕzca bir sonraki kontrol enerjisi verildi÷inde dikkate alÕnacaktÕr.
Add
M Modbus adresi
OFF - 247
COM!
OFF
Modbus adresi, OFF - 247 aralÕ÷Õnda ayarlanabilir. OFF olarak ayarlandÕ÷Õnda haberleúme etkin
de÷ildir.
tbr
4.8
9.6
19.2
38.4
tFO
8o1
8E1
8n1
8n2
ttO
M Modbus baud hÕzÕ
v 4,8 kbps
v 9,6 kbps
v 19,2 kbps
v 38,4 kbps
19,2
M Modbus formatÕ
v 8o1
v 8E1
v 8N1
v 8N2
8E1
M Modbus zaman aúÕmÕ
0,1 - 30 sn
10 sn
Kontrol cihazÕ, önceden tanÕmlanmÕú bir süre içinde (zaman aúÕmÕ) Modbus adresinde herhangi bir talep
almazsa Modbus hatasÕ algÕlar.
ICS!
Giriú tarayÕcÕ menüsü (de÷erler, onaltÕlÕk sistemde ifade edilir)
nMA1
M Com tarayÕcÕ okuma adresi parametresi 1
0C81
1. giriú Word adresi.
nMA2
M Com tarayÕcÕ okuma adresi parametresi 2
219C
2. giriú Word adresi.
nMA3
M Com tarayÕcÕ okuma adresi parametresi 3
0
3. giriú Word adresi.
nMA4
M Com tarayÕcÕ okuma adresi parametresi 4
0
4. giriú Word adresi.
OCS!
ÇÕkÕú tarayÕcÕ menüsü (de÷erler, onaltÕlÕk sistemde ifade edilir)
nCA1
M Com tarayÕcÕ yazma adresi parametresi 1
2135
1. çÕkÕú Word adresi.
nCA2
M Com tarayÕcÕ yazma adresi parametresi 2
219A
2. çÕkÕú Word adresi.
nCA3
M Com tarayÕcÕ yazma adresi parametresi 3
0
3. çÕkÕú Word adresi.
nCA4
M Com tarayÕcÕ yazma adresi parametresi 4
0
4. çÕkÕú Word adresi.
BBV28581 05/2010
97
efesotomasyon.com
Konfigürasyon Modu - Tam menü (FULL)
I!O!
drC!
CtL!
FUN!
Kod
Ad/AçÕklama
Fabrika ayarÕ
Haberleúme menüsü (devamÕ)
COM!
FLt!
ISA!
COM!
Ayar aralÕ÷Õ
Giriú tarayÕcÕ eriúim menüsü (de÷erler, onaltÕlÕk sistemde ifade edilir)
ETA DEöERø
M Com tarayÕcÕ okuma adresi de÷eri 1
nM1
1. giriú Word’ü de÷eri
RFRD de÷eri
M Com tarayÕcÕ okuma adresi de÷eri 2
nM2
2. giriú Word’ü de÷eri
8000
M Com tarayÕcÕ okuma adresi de÷eri 3
nM3
3. giriú Word’ü de÷eri
8000
M Com tarayÕcÕ okuma adresi de÷eri 4
nM4
4. giriú Word’ü de÷eri
OSA!
nC1
T
nC2
T
nC3
T
nC4
T
T
98
ÇÕkÕú tarayÕcÕ eriúim menüsü (de÷erler, onaltÕlÕk sistemde ifade edilir)
M Com tarayÕcÕ yazma adresi de÷eri 1
CMD de÷eri
1. çÕkÕú Word’ü de÷eri
M Com tarayÕcÕ yazma adresi de÷eri 2
LFRD de÷eri
2. çÕkÕú Word’ü de÷eri
M Com tarayÕcÕ yazma adresi de÷eri 3
8000
3. çÕkÕú Word’ü de÷eri
M Com tarayÕcÕ yazma adresi de÷eri 4
8000
4. çÕkÕú Word’ü de÷eri
ÇalÕúma veya durma sÕrasÕnda de÷iútirilebilen parametre.
BBV28581 05/2010
efesotomasyon.com
BakÕm
Servis
Altivar 12, herhangi bir önleyici bakÕm gerektirmez. Ancak aúa÷Õdaki kontrollerin düzenli olarak yapÕlmasÕ tavsiye edilmektedir:
• Ba÷lantÕlarÕn durumunu ve sÕkÕlÕ÷ÕnÕ kontrol edin.
• Ünite etrafÕndaki sÕcaklÕ÷Õn kabul edilebilir seviyede ve havalandÕrmanÕn etkili oldu÷undan emin olun. FanlarÕn ortalama kullanÕm
ömrü: 10 yÕl.
• Kontrol cihazÕnÕn tozunu alÕn.
• Uygun fan çalÕúmasÕ sa÷layÕn.
• Kapaklarda fiziksel hasar olup olmadÕ÷ÕnÕ kontrol edin.
BakÕm konusunda yardÕm, algÕlanan hata ekranÕ
Kurulum veya çalÕúma sÕrasÕnda bir sorun yaúanÕrsa ortam, montaj ve ba÷lantÕlara iliúkin tavsiyelerin uygulanmÕú oldu÷undan emin olun.
AlgÕlanan ilk hata kaydedilir ve ekranda yanÕp sönerek görüntülenir: kontrol cihazÕ kilitlenir ve durum rölesi R1 konta÷Õ açÕlÕr.
AlgÕlanan hatanÕn silinmesi
Resetlenemeyen bir algÕlanan hata olmasÕ durumunda:
• Kontrol cihazÕna giden gücü kesin.
• DC bara kapasitörlerinin yükünün boúalmasÕ için 15 DAKøKA BEKLEYøN. ArdÕndan, DC geriliminin 42 V de÷erinden daha az
oldu÷undan emin olmak için 14. sayfadaki “Bara Gerilimi Ölçüm Prosedürü”nü uygulayÕn. Kontrol cihazÕ LED'leri, DC bara geriliminin
olmadÕ÷ÕnÕn göstergesi de÷ildir.
• AlgÕlanan hatayÕ bulun ve giderin.
• AlgÕlanan hatanÕn düzeltildi÷inden emin olmak için kontrol cihazÕna tekrar güç verin.
BazÕ algÕlanan hatalar, neden ortadan kalktÕktan sonra otomatik yeniden yolverme için programlanabilir.
Bu algÕlanan hatalar ayrÕca, kontrol cihazÕ gücü kapatÕlÕp açÕlarak veya lojik giriú ya da kontrol biti yoluyla resetlenebilir.
Gösterge menüsü
Gösterge menüsünü, algÕlanan hatalarÕn nedenlerini bulmada yardÕm olarak kontrol cihazÕ durumunu ve geçerli de÷erlerini göstermek için
kullanÕn.
Yedek parçalar ve onarÕmlar
Servis yapÕlabilir ürün: Yedek parçalarÕn de÷iútirilmesi için katalo÷a baúvurun.
Uzun süreli depolamanÕn ardÕndan izlenecek prosedür
UYARI
øLK AÇILIùTA PATLAMA RøSKø
Uzun süreli depolama sonrasÕnda kapasitörlerde sorun olabilir. 2 ila 3 yÕllÕk bir depolama süresinin ardÕndan:
• L1, L2 ve L3 arasÕna ba÷lanmÕú bir AC besleme de÷iúkeni kullanÕn.
• Aúa÷Õdakileri sa÷lamak için AC besleme gerilimini yükseltin:
- 30 dakika süreyle nominal gerilimin %25'i
- 30 dakika süreyle nominal gerilimin %50'si
- 30 dakika süreyle nominal gerilimin %75'i
- 30 dakika süreyle nominal gerilimin %100'ü
Bu talimatlara uyulmamasÕ ölüme, a÷Õr yaralanmaya veya cihazÕn hasar görmesine neden olabilir.
BBV28581 05/2010
99
efesotomasyon.com
ATV11'den ATV12'ye geçiú
ATV12, ATV11 (en son sürüm) ile uyumludur; bununla birlikte, iki kontrol cihazÕ arasÕnda bazÕ farklar olabilir.
Her iki model de (ATV11 ve ATV12) so÷utma bloklu veya gövde plakalÕ sürümlerdir.
Dikkat: ATV11 "E" BoyutlarÕ, potansiyometre olmadan verilmiútir. Yeni boyut için 7 mm derinlik ekleyin.
Boyutlar
Dikkat: bu boyutlar sabitleme delikleriyle ilgilidir.
Güç de÷eri
kW
HP
0,18
0,25
ATV ürünü
HÕz kontrol cihazÕ
G (geniúlik)
Y (yükseklik)
D (derinlik)
mm
inç
mm
inç
mm
inç
12
018F1
60
2,36
131
5,16
102
4,01
0,18
0,25
11
U05F1U/A
60
2,36
131
5,16
101 (+7)
3,98 (+0,27)
0,18
0,25
12
018M2
60
2,36
131
5,16
102
4,01
0,18
0,25
11
U05M2 E/U/A
60
2,36
131
5,16
101 (+7)
3,98 (+0,27)
0,18
0,25
12
018M3
60
2,36
131
5,16
102
4,01
0,18
0,25
11
U05M3 U/A
60
2,36
131
5,16
101 (+7)
3,98 (+0,27)
0,37
0,5
12
037F1
60
2,36
120
4,72
121
4,76
0,37
0,5
11
U09F1 U/A
60
2,36
131
5,16
125 (+7)
4,92 (+0,27)
0,37
0,5
12
037M2
60
2,36
120
4,72
121
4,76
0,37
0,5
11
U09M2 E
60
2,36
120
4,72
125
4,92
0,37
0,5
11
U09M2 U/A
60
2,36
131
5,16
125 (+7)
4,92 (+0,27)
0,37
0,5
12
037M3
60
2,36
120
4,72
121
4,76
0,37
0,5
11
U09M3 U/A
60
2,36
131
5,16
125 (+7)
4,92 (+0,27)
0,55
0,75
12
055M2
60
2,36
120
4,72
131
5,16
0,55
0,75
11
U12M2 E
60
2,36
120
4,72
138
5,43
0,75
1
12
075M2
60
2,36
120
4,72
131
5,16
0,75
1
11
U18M2E
60
2,36
120
4,72
138
5,43
0,75
1
11
U18M2 U/A
60
2,36
131
5,16
138 (+7)
5,43 (+0,27)
0,75
1
12
075M3
60
2,36
120
4,72
131
5,16
0,75
1
11
U18M3 U/A
60
2,36
131
5,16
138 (+7)
5,43 (+0,27)
0,75
1
12
075F1
93
3,66
120
4,72
156
6,14
0,75
1
11
U18F1 U/A
106
4,17
131
5,16
156 (+7)
6,14 (+0,27)
1,5
2
12
U15M2
93
3,66
120
4,72
156
6,14
1,5
2
11
U29M2
106
4,17
131
5,16
156 (+7)
6,14 (+0,27)
2,2
3
12
U22M2
93
3,66
120
4,72
156
6,14
2,2
3
11
U41M2 E/U/A
106
4,17
131
5,16
156 (+7)
6,14 (+0,27)
1,5
2
12
U15M3
93
3,66
120
4,72
131
5,16
1,5
2
11
U29M3 U/A
106
4,17
131
5,16
156 (+7)
6,14 (+0,27)
2,2
3
12
U22M3
93
3,66
120
4,72
131
5,16
2,2
3
11
U41M3 U/A
106
4,17
131
5,16
156 (+7)
6,14 (+0,27)
3
4
12
U30M3
126
4,96
159
6,26
141
5,55
3
4
11
-
-
-
-
-
-
-
4
5,5
12
U40M3
126
4,96
159
6,26
141
5,55
4
5,5
11
-
-
-
-
-
-
-
100
BBV28581 05/2010
efesotomasyon.com
ATV11'den ATV12'ye geçiú
Terminaller
Güç
• Güç terminalleri kablo ba÷lantÕlarÕnÕ yapmadan önce, çÕkÕú terminallerinin altÕnda bulunan topraklama vidalarÕnÕn topraklama
terminalini koruyucu topra÷a ba÷layÕn (bkz. gösterge B sayfa 20).
• Güç ba÷lantÕlarÕ, güç terminali kapa÷Õ çÕkarÕlmadan yapÕlabilir. Ancak, gerekli olmasÕ durumunda, uygun bir araç kullanÕlarak
çÕkarÕlabilirler (IP20 koruma gereksinimi). Halka terminaller kullanÕlmasÕ durumunda çÕkarÕlacak olan kapak (basÕnç gerilimi 1 boyu
için 14 N, 2 ve 3 boylarÕ için 20 N'dir).
• Konektörün sa÷ tarafÕnda bulunan giriú toprak terminaline dikkat edin (ATV11'de soldaydÕ). Toprak ba÷lantÕsÕ, giriú güç terminali
kapa÷Õnda açÕkça belirtilmiútir ve vida rengi yeúildir.
Kontrol
UYARI
HATALI KONTROL KABLO BAöLANTISI UYGULAMALARI
• ATV11'de 15 V olan kontrol cihazÕ dahili beslemesi ATV12'de 24 V'dir. ATV11 kontrol cihazÕnÕ ATV12 ile de÷iútirirken, harici
otomasyon sistemlerine besleme için kullanÕlÕyorsa 24 V beslemeye bir gerilim adaptörü (referans VW3A9317) ba÷lanmalÕdÕr. LI
beslemesi için 24 V kullanÕldÕ÷Õnda adaptör gerekmez.
• ATV11 kontrol cihazÕnÕ ATV12 kontrol cihazÕyla de÷iútirirken, ATV12 kontrol cihazÕna gelen tüm kablo ba÷lantÕlarÕnÕn, bu kÕlavuzdaki
kablo ba÷lantÕ talimatlarÕna uygun oldu÷undan emin olun.
Bu talimatlara uyulmamasÕ ölüme, a÷Õr yaralanmaya veya cihazÕn hasar görmesine neden olabilir.
TEHLøKE
ELEKTRøK ÇARPMASI, PATLAMA VEYA ARK SIÇRAMASI TEHLøKESø
• Güç uygulanmadan önce kontrol cihazÕ paneli düzgün úekilde topraklanmalÕdÕr.
• Sa÷lanan toprak ba÷lantÕ noktasÕnÕ kullanÕn. Toprak terminali (yeúil vida), ATV11'de bulundu÷u konumun ters tarafÕndadÕr.
Bu talimatlara uyulmamasÕ, ölüm veya a÷Õr yaralanmaya neden olur.
+15V
LI4
LI3
LI2
LI1
DO
+5V
AI1
0V
not used
RA
RC
Not: Kontrol terminalleri farklÕ úekilde düzenlenmiú ve iúaretlenmiútir:
COM
AI1
5V
AO1
R1A
R1B
R1C
ATV11
ATV12
(1) ATV11'de "DO"
kullanÕldÕysa
LO+
LOCOM
LI1
LI2
LI3
LI4
+24V
(1)
(1) ATV11'de DO, lojik çÕkÕú olarak konfigüre edilebilen bir analog çÕkÕútÕr. ATV12'de DO, konfigürasyona ba÷lÕ olarak LO1 veya AO1'e
ba÷lanabilir.
ATV11'de 15V dahili besleme gerilimi bulunurken ATV12'de dahili besleme 24V'dir.
BBV28581 05/2010
101
efesotomasyon.com
ATV11'den ATV12'ye geçiú
Ayarlar
Aúa÷Õdaki bilgiler, de÷iútirmeye yardÕmcÕ olmak amacÕyla ATV11 ile ATV12 arasÕndaki farklarÕ açÕklamaktadÕr. Bu bilgiler, kontrol cihazÕ
dahili HMI'sÕnÕn yönetimi için yararlÕdr (RUN, STOP tuú takÕmÕ ve potansiyometre - kadran).
ATV11…E de÷iútirme
ATV11E'de RUN / STOP butonlarÕ ve potansiyometre bulunmaz.
Fabrika ayarlarÕndaki ATV12, ATV11E'e eúde÷erdir.
LI2 - LI4 ve AO1, ATV12'de atanmamÕútÕr.
ATV11…U de÷iútirme
Ana de÷iúiklik, bFr ve HSP ayarlarÕndadÕr. ATV12'de fabrika ayarÕ olarak 50 Hz'dir.
EMC filtreleri ATV12ppppM2'de entegredir.
LI2 - LI4 ve AO1, ATV12'de atanmamÕútÕr.
ATV11…A de÷iútirme
EMC filtreleri ATV12ppppM2'de entegredir.
LI2 - LI4 ve AO1, ATV12'de atanmamÕútÕr.
ATV12'de aktif komut kanalÕ terminallerdedir (ATV11…A'da ön tuú takÕmÕydÕ).
Dahili HMI'yÕ etkinleútirmek için Referans kanalÕ 1 Fr1 parametresini (sayfa 45) AIU1 olarak ayarlamak gerekir
ATV11…E327’nin yerine de÷iútirme
LI2 - LI4 ve AO1, ATV12'de atanmamÕútÕr.
ATV12'de aktif komut kanalÕ terminaldedir (ATV11…A'da ön tuú takÕmÕydÕ).
ATV12 fabrika ayarÕ özellikleri: bkz. sayfa 30.
102
BBV28581 05/2010
efesotomasyon.com
ATV11'den ATV12'ye geçiú
Fonksiyonlar - ATV11pppE sürümleriyle kÕyaslama
Fonksiyon
ATV11
Yorumlar, øúlem
ATV12
Kod
De÷er
Kod
De÷er
Frekans
bFr
50
bFr
50
De÷iúiklik yok.
Yüksek HÕz
HSP
50
HSP
50
De÷iúiklik yok.
LI çalÕúma Lojik'i
-
(Pozitif)
nPL
POS
"Her fonksiyonda LI atamasÕna ba÷lÕdÕr (LI1 - LI4 L
veya H).
Bkz fonksiyon atama sayfasÕ 51"
Dahili EMC filtresi
-
Yes
-
Yes
De÷iúiklik yok.
LI atama
LI1
øleri
LI1
øleri
De÷iúiklik yok.
LI2
Geri
LI2
-
rrS'de (COnF, FULL, Fun, rrS) de÷iúiklik, LI2.
LI3
2 Önceden
ayarlÕ hÕz
LI3
-
PS2'de (COnF, FULL, Fun, PSS, Pr2) de÷iúiklik, LI3.
LI4
4 Önceden
ayarlÕ hÕz
LI4
-
PS4'te (COnF, FULL, Fun, PSS, Pr4) de÷iúiklik, LI4.
SP2
10
SP2
10
De÷iúiklik yok.
SP3
25
SP3
15
SP3'te (COnF, FULL, Fun, PSS, SP3) de÷iúiklik, 25.
SP4
50
SP4
20
SP4'te (COnF, FULL, Fun, PSS, SP4) de÷iúiklik, 50.
AO atama
(dO, ACt),
rFr
Motor
frekansÕ
AO1
-
AO1'de (COnF, FULL, I-O, AO1-,AO1) de÷iúiklik,
OFr.
AI atama
(AIt,
ACt), 5U
HÕz ref. 5V
AI1t
HÕz ref. 5V
De÷iúiklik yok.
Komut kanalÕ
LSr
-
Fr1
-
De÷iúiklik yok.
SSr
-
FLO
-
De÷iúiklik yok. (FLO ve FLOC'de olasÕ ayar)
FLOC
-
Motor parametresi
seçimi
COS
De÷ere göre
COS
-
COS yalnÕzca, Motor parametresi seçimi "MPC"
COS olarak ayarlanmÕúsa görünür.
MPC'de (COnF, FULL, drC-, MPC) de÷iúiklik, COS.
COS'de (COnF, FULL, drC-, COS) de÷iúiklik, De÷ere
göre.
Motor kontrol tipi
de÷iútirileme
z
SVC
Ctt
STD (U/F)
CTT'de (COnF, FULL, drC-, CTT) de÷iúiklik, PERF
(SVCU).
Uygulama Düúük
yük zaman
gecikmesi
tUL
5
ULt
0
Fonksiyon, fabrika ayarÕnda devre dÕúÕdÕr.
Uygulama AúÕrÕ yük
zaman gecikmesi
tOL
5
OLt
0
Fonksiyon, fabrika ayarÕnda devre dÕúÕdÕr.
HÕz referansÕ
BBV28581 05/2010
103
efesotomasyon.com
ATV11'den ATV12'ye geçiú
Fonksiyonlar - ATV11pppU sürümleriyle kÕyaslama
Fonksiyon
ATV11
Yorumlar, øúlem
ATV12
Kod
De÷er
Kod
De÷er
Frekans
bFr
60
bFr
50
bFr'de (COnF, bFr) de÷iúiklik, 50.
Yüksek HÕz
HSP
60
HSP
50
HSP'de (COnF, HSP) de÷iúiklik, 50.
LI çalÕúma Lojik'i
-
(Pozitif)
nPL
POS
"Her fonksiyonda LI atamasÕna ba÷lÕdÕr (LI1 - LI4 L
veya H).
Bkz fonksiyon atama sayfasÕ 51"
Dahili EMC filtresi
-
Yes
-
Yes
"IT jumper kullanarak filtreyi devre dÕúÕ bÕrakmak
mümkündür. Bkz. sayfa 28."
LI atama
LI1
øleri
LI1
øleri
De÷iúiklik yok.
LI2
Geri
LI2
-
rrS'de (COnF, FULL, Fun, rrS) de÷iúiklik, LI2.
LI3
2 Önceden
ayarlÕ hÕz
LI3
-
PS2'de (COnF, FULL, Fun, PSS, Pr2) de÷iúiklik, LI3.
LI4
4 Önceden
ayarlÕ hÕz
LI4
-
PS4'te (COnF, FULL, Fun, PSS, Pr4) de÷iúiklik, LI4.
SP2
10
SP2
10
De÷iúiklik yok.
SP3
25
SP3
15
SP3'te (COnF, FULL, Fun, PSS, SP3) de÷iúiklik, 25.
HÕz referansÕ
SP4
50
SP4
20
SP4'te (COnF, FULL, Fun, PSS, SP4) de÷iúiklik, 50.
AO atama
(dO, ACt),
rFr
Motor
frekansÕ
AO1
-
AO1'de (COnF, FULL, I-O, AO1-,AO1) de÷iúiklik,
OFr.
AI atama
(AIt,
ACt), 5U
HÕz ref. 5V
AI1t
HÕz ref. 5V
De÷iúiklik yok.
Komut kanalÕ
LSr
-
Fr1
-
De÷iúiklik yok.
SSr
-
FLO
-
De÷iúiklik yok. (FLO ve FLOC'de olasÕ ayar)
FLOC
-
Motor parametresi
seçimi
COS
De÷ere göre
COS
-
COS yalnÕzca, Motor parametresi seçimi "MPC"
COS olarak ayarlanmÕúsa görünür.
MPC'de (COnF, FULL, drC-, MPC) de÷iúiklik, COS.
COS'de (COnF, FULL, drC-, COS) de÷iúiklik, De÷ere
göre.
Motor kontrol tipi
de÷iútirileme
z
SVC
Ctt
STD (U/F)
CTT'de (COnF, FULL, drC-, CTT) de÷iúiklik, PERF
(SVCU).
Uygulama Düúük
yük zaman
gecikmesi
tUL
5
ULt
0
Fonksiyon, fabrika ayarÕnda devre dÕúÕdÕr.
Uygulama AúÕrÕ yük
zaman gecikmesi
tOL
5
OLt
0
Fonksiyon, fabrika ayarÕnda devre dÕúÕdÕr.
104
BBV28581 05/2010
efesotomasyon.com
ATV11'den ATV12'ye geçiú
Fonksiyonlar - ATV11pppA sürümleriyle kÕyaslama
Fonksiyon
ATV11
Yorumlar, øúlem
ATV12
Kod
De÷er
Kod
De÷er
Frekans
bFr
50
bFr
50
De÷iúiklik yok.
Yüksek HÕz
HSP
50
HSP
50
De÷iúiklik yok.
LI çalÕúma Lojik'i
-
(Pozitif)
nPL
POS
"Her fonksiyonda LI atamasÕna ba÷lÕdÕr (LI1 - LI4 L
veya H).
Bkz fonksiyon atama sayfasÕ 51"
Dahili EMC filtresi
-
No
-
Yes
"IT jumper kullanarak filtreyi devre dÕúÕ bÕrakmak
mümkündür. Bkz. sayfa 28."
LI atama
LI1
øleri
LI1
øleri
De÷iúiklik yok.
LI2
Geri
LI2
-
rrS'de (COnF, FULL, Fun, rrS) de÷iúiklik, LI2.
LI3
2 Önceden
ayarlÕ hÕz
LI3
-
PS2'de (COnF, FULL, Fun, PSS, Pr2) de÷iúiklik, LI3.
LI4
4 Önceden
ayarlÕ hÕz
LI4
-
PS4'te (COnF, FULL, Fun, PSS, Pr4) de÷iúiklik, LI4.
SP2
10
SP2
10
De÷iúiklik yok.
SP3
25
SP3
15
SP3'te (COnF, FULL, Fun, PSS, SP3) de÷iúiklik, 25.
HÕz referansÕ
SP4
50
SP4
20
SP4'te (COnF, FULL, Fun, PSS, SP4) de÷iúiklik, 50.
AO atama
(dO, ACt),
rFr
Motor
frekansÕ
AO1
-
AO1'de (COnF, FULL, I-O, AO1-,AO1) de÷iúiklik,
OFr.
AI atama
(AIt,
ACt), 5U
HÕz ref. 5V
AI1t
HÕz ref. 5V
De÷iúiklik yok.
Komut kanalÕ
LSr
LOC
Fr1
AI1
FR1'de (COnF, FULL, CtL-, FR1) de÷iúiklik, AIU1.
(tCC,
Act),
LOC
Lokal kontrol
(RUN /
STOP)
CHCF
SIM
De÷iúiklik yok.
Cd1
-
Motor parametresi
seçimi
COS
De÷ere göre
COS
-
COS yalnÕzca, Motor parametresi seçimi "MPC"
COS olarak ayarlanmÕúsa görünür.
MPC'de (COnF, FULL, drC-, MPC) de÷iúiklik, COS.
COS'de (COnF, FULL, drC-, COS) de÷iúiklik, De÷ere
göre.
Motor kontrol tipi
de÷iútirileme
z
SVC
Ctt
STD
(U/F)
CTT'de (COnF, FULL, drC-, CTT) de÷iúiklik, PERF
(SVCU).
Uygulama Düúük
yük zaman
gecikmesi
tUL
5
ULt
0
Fonksiyon, fabrika ayarÕnda devre dÕúÕdÕr.
Uygulama AúÕrÕ yük
zaman gecikmesi
tOL
5
OLt
0
Fonksiyon, fabrika ayarÕnda devre dÕúÕdÕr.
BBV28581 05/2010
105
efesotomasyon.com
ATV11'den ATV12'ye geçiú
Fonksiyonlar - ATV11pppE327 sürümleriyle kÕyaslama
Fonksiyon
ATV11
Yorumlar, øúlem
ATV12
Kod
de÷er
Kod
de÷er
Frekans
bFr
50
bFr
50
De÷iúiklik yok.
Yüksek HÕz
HSP
50
HSP
50
De÷iúiklik yok.
LI çalÕúma Lojik'i
-
(Pozitif)
nPL
POS
"Her fonksiyonda LI atamasÕna ba÷lÕdÕr (LI1 - LI4 L
veya H).
Bkz fonksiyon atama sayfasÕ 51"
Dahili EMC filtresi
-
Yes
-
Yes
"IT jumper kullanarak filtreyi devre dÕúÕ bÕrakmak
mümkündür. Bkz. sayfa 28."
Li atama
LI1
øleri
LI1
øleri
De÷iúiklik yok.
LI2
Geri
LI2
-
rrS'de (COnF, FULL, Fun, rrS) de÷iúiklik, LI2.
LI3
2 Önceden
ayarlÕ hÕz
LI3
-
PS2'de (COnF, FULL, Fun, PSS, Pr2) de÷iúiklik, LI3.
LI4
4 Önceden
ayarlÕ hÕz
LI4
-
PS4'te (COnF, FULL, Fun, PSS, Pr4) de÷iúiklik, LI4.
SP2
10
SP2
10
De÷iúiklik yok.
SP3
25
SP3
15
SP3'te (COnF, FULL, Fun, PSS, SP3) de÷iúiklik, 25.
HÕz referansÕ
SP4
50
SP4
20
SP4'te (COnF, FULL, Fun, PSS, SP4) de÷iúiklik, 50.
AO atama
(dO, ACt),
rFr
Motor
frekansÕ
AO1
-
AO1'de (COnF, FULL, I-O, AO1-,AO1) de÷iúiklik,
OFr.
AI atama
(AIt,
ACt), 5U
HÕz ref. 5V
AI1t
HÕz ref. 5V
De÷iúiklik yok.
Komut kanalÕ
LSr
LOC
Fr1
AI1
FR1'de (COnF, FULL, CtL-, FR1) de÷iúiklik, AIU1.
(tCC,
Act),
LOC
Lokal kontrol
(RUN /
STOP)
CHCF
SIM
De÷iúiklik yok.
Cd1
-
Motor parametresi
seçimi
COS
De÷ere göre COS
-
COS yalnÕzca, Motor parametresi seçimi "MPC"
COS olarak ayarlanmÕúsa görünür.
MPC'de (COnF, FULL, drC-, MPC) de÷iúiklik, COS.
COS'de (COnF, FULL, drC-, COS) de÷iúiklik, De÷ere
göre.
Motor kontrol tipi
de÷iútirileme
z
SVC
Ctt
STD (U/F)
CTT'de (COnF, FULL, drC-, CTT) de÷iúiklik, PERF
(SVCU).
Uygulama Düúük
yük zaman
gecikmesi
tUL
5
ULt
0
Fonksiyon, fabrika ayarÕnda devre dÕúÕdÕr.
Uygulama AúÕrÕ yük
zaman gecikmesi
tOL
5
OLt
0
Fonksiyon, fabrika ayarÕnda devre dÕúÕdÕr.
106
BBV28581 05/2010
efesotomasyon.com
Diagnostik ve Sorun giderme
Kontrol cihazÕ çalÕúmÕyor, herhangi bir hata kodu görüntülenmiyor
• EkranÕn yanmamasÕ halinde, kontrol cihazÕna giden güç kayna÷ÕnÕ kontrol edin (topraklama ve giriú fazlarÕ ba÷lantÕsÕ, bkz. sayfa 20).
• "HÕzlÕ duruú" veya "serbest duruú" fonksiyonlarÕnÕn atanmasÕ, ilgili lojik giriúlere güç verilmiyorsa kontrol cihazÕna yolverilmesini önler. Bu
durumda ATV12 serbest duruú modunda nSt, hÕzlÕ duruú modunda FSt görüntüler, serbest duruú modunda rdY görüntüleyecektir.
Bu fonksiyonlar sÕfÕr konumunda aktif oldu÷u için kablo kopmasÕ durumunda kontrol cihazÕnÕn durmasÕ normaldir. LI atamasÕ COnF/
FULL/FUn!/Stt! menüsünde kontrol edilecektir.
• Run komutu giriúinin/giriúlerinin seçilen kontrol moduna uygun olarak etkinleútirildi÷inden emin olun (parametreler Kontrol tipi tCC sayfa
48 ve 2 telli kontrol tipi tCt sayfa 51, COnF/FULL/ I_O!menüsünde).
• Güç kayna÷Õ ba÷lÕyken Modbus'a referans kanalÕ veya komut kanalÕ atanmÕúsa kontrol cihazÕ "nSt" serbest duruú görüntüler ve
haberleúme veriyolu bir komut gönderene kadar durdurma modunda kalÕr.
• Fabrika ayarÕnda "RUN" butonu etkin de÷ildir. Kontrol cihazÕnÕ yerel olarak kontrol etmek için Referans kanalÕ 1 Fr1 (sayfa 62) ve
Komut kanalÕ 1 Cd1 (sayfa 63) parametrelerini ayarlayÕn (COnF/FULL/CtL!menüsü). Bkz. Kontrol cihazÕnÕn lokal olarak kontrol
edilmesi sayfa 46.
Otomatik olarak silinemeyen hata algÕlama kodlarÕ
KapatÕp açarak silmeden önce algÕlanan hatanÕn nedeni ortadan kaldÕrÕlmalÕdÕr.
SOF ve tnF ayrÕca, lojik giriú yoluyla uzaktan silinebilir (parametre AlgÕlanan hata resetlemesi atama rSF sayfa 91, COnF/FULL/
FLt menüsünde).
Ad
OlasÕ nedenler
Çözüm
CrF1
Ön úarj
• ùarj rölesi kontrol hatasÕ veya úarj
rezistöründe hasar
•
•
•
•
InFI
Bilinmeyen kontrol cihazÕ de÷eri
• Güç kartÕ, depolanan karttan farklÕ
• Yerel Schneider Electric temsilcinizle
iletiúim kurun
InF2
Bilinmeyen veya uyumsuz güç kartÕ
• Güç kartÕ, kontrol kartÕyla uyumsuz
• Yerel Schneider Electric temsilcinizle
iletiúim kurun
InF3
Dahili seri ba÷lantÕ
• Dahili kartlar arasÕnda haberleúme
kesintisi
• Yerel Schneider Electric temsilcinizle
iletiúim kurun
InF4
Dahili fabrikasyon hatasÕ
• TutarsÕz dahili veriler
• Yerel Schneider Electric temsilcinizle
iletiúim kurun
InF9
AkÕm ölçüm devresi
• DonanÕm devresi nedeniyle akÕm
ölçümü do÷ru de÷il
• Yerel Schneider Electric temsilcinizle
iletiúim kurun
!!!!
Uygulama Bellenimi sorunu
• Multi-Loader aracÕ kullanÕlarak
geçersiz uygulama bellenimi
güncellemesi
• Ürünün uygulama firmware’ini tekrar
yükleyin
InFb
Dahili termal sensör hatasÕ
• Kontrol cihazÕ sÕcaklÕk sensörü
düzgün úekilde çalÕúmÕyor
• Kontrol cihazÕ kÕsa devrede veya
açÕk
• Yerel Schneider Electric temsilcinizle
iletiúim kurun
InFE
Dahili CPU
• Dahili mikro iúlemci
• Kontrol cihazÕnÕ kapatÕn ve tekrar açÕn
• Yerel Schneider Electric temsilcisi ile iletiúim
kurun
Kod
Kontrol cihazÕnÕ kapatÕn ve tekrar açÕn
Ba÷lantÕlarÕ kontrol edin
Ana beslemenin stabilitesini kontrol edin
Yerel Schneider Electric temsilcinizle
iletiúim kurun
BBV28581 05/2010
107
efesotomasyon.com
Diagnostik ve Sorun giderme
Otomatik olarak silinemeyen hata algÕlama kodlarÕ (devamÕ)
Ad
OlasÕ nedenler
Çözüm
AúÕrÕ akÕm
• Motor kontrol menüsündeki
drC! parametreleri (sayfa 57)
do÷ru de÷il
• Atalet veya yük çok yüksek
• Mekanik kilitlenme
• Parametreleri kontrol edin
• Motor/kontrol cihazÕ/yük boyutlarÕnÕ kontrol
edin
• Mekanizma durumunu kontrol edin
• ùok bobinleri ba÷layÕn
• Anahtarlama frekansÕnÕ SFr (sayfa 59)
düúürün
• Kontrol cihazÕ, motor kablosu ve motor
yalÕtÕmÕ toprak ba÷lantÕsÕnÕ kontrol edin.
SCF1
Motor kÕsa devresi
SCF3
Toprak kÕsa devresi
• Kontrol cihazÕ çÕkÕúÕnda kÕsa devre
veya topraklama
• ÇalÕúma durumu sÕrasÕnda toprak
hatasÕ
• ÇalÕúma durumunda motor akÕm
düzenleme
• Birden fazla motorun paralel
ba÷lanmasÕ durumunda topra÷a
önemli ölçüde akÕm kaça÷Õ
• Kontrol cihazÕnÕ motora ba÷layan kablolarÕ
ve motor yalÕtÕmÕnÕ kontrol edin
• Motor bobinlerini ba÷layÕn
SCF4
IGBT kÕsa devresi
• Güç açma sÕrasÕnda dahili güç
bileúeni kÕsa devresi algÕlandÕ
• Yerel Schneider Electric temsilcinizle
iletiúim kurun
SOF
AúÕrÕ hÕz
• KararsÕzlÕk
• Uygulama ataletine ba÷lÕ olarak
aúÕrÕ hÕz
• Motoru kontrol edin
• AúÕrÕ hÕz Maksimum frekans tFr (sayfa
57) de÷erinden %10 daha fazla, bu nedenle
gerekirse bu parametreyi ayarlayÕn
• Bir frenleme rezistörü ekleyin
• Motor/kontrol cihazÕ/yük boyutlarÕnÕ kontrol
edin
• HÕz döngüsü parametrelerini kontrol edin
(kazanç ve kararlÕlÕk)
tnF
OtotanÕma
•
•
•
•
• Motor/kontrol cihazÕnÕn uyumlu olup
olmadÕ÷ÕnÕ kontrol edin
• OtotanÕma iúlemi sÕrasÕnda motor bulunup
bulunmadÕ÷ÕnÕ kontrol edin
• Bir çÕkÕú kontaktörü kullanÕlÕyorsa,
ototanÕma sÕrasÕnda bunu kapatÕn
• Motorun tamamen durmuú olup olmadÕ÷Õn
kontrol edin
Kod
OCF
108
Motor, kontrol cihazÕna ba÷lÕ de÷il
Bir motor fazÕ kaybÕ
Özel motor
Motor dönüyor (örne÷in, yük
tarafÕndan tahrik ediliyor)
BBV28581 05/2010
efesotomasyon.com
Diagnostik ve Sorun giderme
Hata nedeni ortadan kalktÕktan sonra otomatik yeniden yolverme fonksiyonuyla
silinebilen hata algÕlama kodlarÕ
Bu hatalar ayrÕca, kapatÕp açarak veya bir lojik giriúi yoluyla silinebilir (parametre AlgÕlanan hata resetlemesi atama rSF sayfa 91).
Kod
Ad
OlasÕ nedenler
Çözüm
AI akÕm kaybÕ hatasÕ
Aúa÷Õdaki durumlarda algÕlama:
• Analog giriú AI1 akÕm olarak
konfigüre edilmiú
• AI1 akÕm ölçekleme parametresi
%0 CrL1 (sayfa 52) 3 mA
de÷erinden büyük
• Analog giriú akÕmÕ 2 mA'dan düúük
• Terminal ba÷lantÕsÕnÕ kontrol edin
ObF
AúÕrÕ frenleme
• Frenleme çok ani veya sürülen yük
çok yüksek
• Yavaúlama süresini artÕrÕn
• Gerekli olursa frenleme direnci bulunan bir modül takÕn
• Kabul edilebilir maksimum de÷erin altÕnda olundu÷undan
emin olmak için hat besleme gerilimini kontrol edin
(çalÕúma durumu sÕrasÕnda maksimum hat beslemesinin
%20 üzerinde)
OHF
Kontrol cihazÕ aúÕrÕ
ÕsÕnmasÕ
• Kontrol cihazÕ sÕcaklÕ÷Õ çok yüksek
• Motor yükünü, kontrol cihazÕ havalandÕrmasÕnÕ ve ortam
sÕcaklÕ÷ÕnÕ kontrol edin. Yeniden yolvermeden önce
kontrol cihazÕnÕn so÷umasÕnÕ bekleyin. Bkz. Montaj ve
sÕcaklÕk koúullarÕ sayfa 13.
OLC
Proses aúÕrÕ yükü
• Proses aúÕrÕ yükü
• Prosesi ve kontrol cihazÕnÕn parametrelerinin proses
uygunlu÷unu kontrol edin
OLF
Motor aúÕrÕ yükü
• AúÕrÕ motor akÕmÕ tarafÕndan
tetiklenir
• Motor termik korumasÕnÕn ayarÕnÕ ve motor yükünü
kontrol edin.
OPF1
1 çÕkÕú fazÕ kaybÕ
• Kontrol cihazÕ çÕkÕúÕndaki bir faz
kaybÕ
• Kontrol cihazÕndan motora giden ba÷lantÕlarÕ kontrol edin
• Yük tarafÕ kontaktörü kullanÕlmasÕ durumunda ba÷lantÕ,
kablo ve kontaktörün do÷ru olup olmadÕ÷ÕnÕ kontrol edin
OPF2
3 çÕkÕú fazÕ kaybÕ
• Motor ba÷lÕ de÷il
• Motor gücü çok düúük, kontrol
cihazÕ nominal akÕmÕnÕn %6'sÕnÕn
altÕnda
• ÇÕkÕú kontaktörü açÕk
• Motor akÕmÕnda anlÕk dengesizlik
• Kontrol cihazÕndan motora giden ba÷lantÕlarÕ kontrol edin
• Düúük güçlü bir motorla veya motorsuz deneyin: Fabrika
ayarlarÕ modunda motor faz kaybÕ algÕlamasÕ etkindir
ÇÕkÕú FazÕ kaybÕ algÕlama OPLsayfa94 = YES. Kontrol
cihazÕyla aynÕ de÷erde bir motor kullanmadan kontrol
cihazÕnÕ test veya bakÕm ortamÕnda kontrol etmek için
motor faz kaybÕ algÕlamasÕnÕ devre dÕúÕ bÕrakÕn ÇÕkÕú FazÕ
kaybÕ algÕlama OPL = nO
• Aúa÷Õdaki parametreleri kontrol edin ve optimum hale
getirin: IR kompanzasyonu (kanun U/F) UFr (sayfa 58),
Nominal motor gerilimiUnS (sayfa57) ve Nominal motor
akÕmÕ nCr (sayfa 57) ve bir OtotanÕma tUn (sayfa 60)
gerçekleútirin.
ùebeke aúÕrÕ gerilim
• Hat gerilimi çok yüksek:
- YalnÕzca kontrol cihazÕ gücü
açÕkken besleme, kabul
edilebilir maksimum gerilim
seviyesinin %10 üzerinde
- ÇalÕúma emri olmadan güç,
maksimum hat beslemesinin
%20 üzerinde
• Kesintili hat beslemesi
• Hat gerilimini kontrol edin
LFFI
OSF
BBV28581 05/2010
109
efesotomasyon.com
Diagnostik ve Sorun giderme
Hata nedeni ortadan kalktÕktan sonra otomatik yeniden yolverme fonksiyonuyla
silinebilen hata algÕlama kodlarÕ (devamÕ)
Kod
Ad
OlasÕ nedenler
Çözüm
Giriú fazÕ kaybÕ
• Kontrol cihazÕ beslemesi hatalÕ
veya sigorta yanmÕú
• Bir fazda arÕza
• Monofaze hat beslemesinde
trifaze ATV12 kullanÕlÕyor
• Dengesiz yük
• Bu koruma, sadece yüklü kontrol
cihazÕnda çalÕúÕr
• Güç ba÷lantÕsÕnÕ ve sigortalarÕ kontrol edin.
• Trifaze hat beslemesi kullanÕn.
• Giriú FazÕ kaybÕ algÕlama
IPL (sayfa 94) = nO olarak ayarlayarak hatayÕ devre
dÕúÕ bÕrakÕn
SCF5
Yük kÕsa devresi
• Kontrol cihazÕ çÕkÕúÕnda kÕsa devre
• E÷er parametre IGBT testi Strt
(sayfa 95) YES olarak
ayarlanmÕúsa çalÕúma emrinde
veya DC enjeksiyon emrinde kÕsa
devre algÕlama
• Kontrol cihazÕnÕ motora ba÷layan kablolarÕ ve motor
yalÕtÕmÕnÕ kontrol edin
SLF1
Modbus haberleúme
• Modbus a÷Õndaki haberleúmede
kesinti
• Haberleúme veriyolu ba÷lantÕlarÕnÕ kontrol edin.
• Zaman aúÕmÕnÕ kontrol edin (Modbus zaman aúÕmÕ ttO
parametresi, sayfa 97)
• Modbus kullanÕm kÕlavuzuna baúvurun
SLF2
SoMove
haberleúmesi
• SoMove ile haberleúmede kesinti
• SoMove ba÷lantÕ kablosunu kontrol edin.
• Zaman aúÕmÕnÕ kontrol edin
SLF3
HMI haberleúmesi
• Harici ekran terminaliyle
haberleúmede kesinti
• Terminal ba÷lantÕsÕnÕ kontrol edin
SPIF
PI Geri besleme
algÕlanan hatasÕ
• PID geri beslemesi alt limitin
altÕnda
• PID fonksiyonu geri beslemesini kontrol edin
• PI geri besleme denetim eúi÷i LPI ve zaman gecikmesi
tPI parametrelerini (sayfa 76) kontrol edin.
ULF
Proses düúük yük
hatasÕ
• Proses düúük yükü
• Motor akÕmÕ, uygulamayÕ korumak
için Uygulama düúük yük zaman
gecikmesi ULt parametresi (sayfa
55) tarafÕndan ayarlanan
Uygulama Düúük yük eúi÷i LUL
parametresi (sayfa 55) de÷erinin
altÕnda.
• Prosesi ve kontrol cihazÕnÕn parametrelerinin proses
uygunlu÷unu kontrol edin
tJF
IGBT aúÕrÕ ÕsÕnmasÕ
• Kontrol cihazÕ aúÕrÕ ÕsÕnmÕú
• Ortam sÕcaklÕ÷Õna ve yüke göre
IGBT dahili sÕcaklÕ÷Õ çok yüksek
• Yük/motor/kontrol cihazÕ boyutlarÕnÕ kontrol edin.
• Anahtarlama frekansÕ SFr (sayfa 59) de÷erini düúürün.
• Yeniden yolvermeden önce kontrol cihazÕnÕn so÷umasÕnÕ
bekleyin
PHF
110
BBV28581 05/2010
efesotomasyon.com
Diagnostik ve Sorun giderme
Nedenleri ortadan kalkar kalkmaz silinecek hata kodlarÕ
USF hatasÕ, bir lojik giriú yoluyla uzaktan silinebilir (parametre AlgÕlanan hata resetlemesi atama rSF sayfa 91).
Ad
OlasÕ nedenler
Çözüm
CFF
YanlÕú konfigürasyon
• HMI blok, farklÕ de÷erlere sahip bir
kontrol cihazÕ üzerinde konfigüre
edilen HMI blok ile de÷iútirilmiú
• Müúteri parametrelerinin geçerli
konfigürasyonu tutarsÕz
• Fabrika ayarlarÕna geri dönün veya e÷er geçerliyse yedek
konfigürasyonu geri yükleyin.
• Fabrika ayarlarÕna döndükten sonra hata devam ederse,
yerel Schneider Electric temsilcinizle iletiúim kurun
CFI
(1)
Geçersiz
konfigürasyon
• Geçersiz konfigürasyon
Kontrol cihazÕna veriyolu veya
haberleúme a÷Õ üzerinden
yüklenmiú konfigürasyon tutarsÕz.
Konfigürasyon yüklemesi kesintiye
u÷ramÕú veya tamamlanmamÕú.
• Daha önceden yüklenmiú olan konfigürasyonu kontrol
edin.
• Uyumlu bir konfigürasyon yükleyin
CFI2
Geçersiz
konfigürasyon
yükleme
• Loader veya SoMove ile yükleme
iúleminin kesilmesi
• Loader veya SoMove ba÷lantÕsÕnÕ kontrol edin.
• VarsayÕlanÕ resetlemek için yükleme iúlemini yeniden
baúlatÕn veya fabrika ayarlarÕnÕ geri yükleyin
USF
Düúük gerilim
• Hat beslemesi çok düúük
• Geçici gerilim düúüúü
• Gerilimi ve Düúük Gerilim Faz KaybÕ Menüsü USb!
(sayfa 95) parametrelerini kontrol edin.
Kod
(1) Geçmiú hata menüsünde CFI'nÕn olmasÕ, konfigürasyonun kesintiye u÷radÕ÷Õ veya tamamlanmadÕ÷Õ anlamÕna gelir.
HMI blok de÷iútirildi
HMI blok, farklÕ de÷erlere sahip bir kontrol cihazÕ üzerinde konfigüre edilen HMI blok ile de÷iútirildi÷inde, açÕlÕúta kontrol cihazÕ YanlÕú
konfigürasyon CFF hata modunda kilitlenir. KartÕn bilerek de÷iútirilmesi durumunda hata, fabrika ayarlarÕna geri dönerek silinebilir.
BBV28581 05/2010
111
efesotomasyon.com
Diagnostik ve Sorun giderme
Uza÷a taúÕnabilir ekran terminalinde görüntülenen hata algÕlama kodlarÕ
Kod
InIt
COM.E
Ad
AçÕklama
Kendi kendine
baúlatÕrken
• Mikro kontrol cihazÕ baúlatÕlÕyor
• Haberleúme konfigürasyonu arama
Haberleúme hatasÕ
• 50msn zaman aúÕmÕ hatasÕ bulunmaktadÕr.
• Bu mesaj, 220 tekrar deneme giriúiminden sonra gösterilir.
Tuú alarmÕ
• 10 saniyeden uzun bir süre boyunca tuúa arka arkaya basÕlmÕú.
• Membran anahtarÕnÕn ba÷lantÕsÕ kesik.
• Bir tuúa basÕlÕrken tuú takÕmÕ uyandÕrÕlmÕú.
Hata resetlemeyi
onayla
• Bir tuú takÕmÕ hatasÕ durumunda STOP tuúuna basÕlÕrsa bu mesaj görüntülenir.
Kontrol cihazÕ
uyuúmazlÕ÷Õ
• Kontrol cihazÕ tipi (markasÕ) tuú takÕmÕ tipiyle (markasÕyla) uyuúmadÕ
ROM anormalli÷i
• Toplam hesaplamasÕ tarafÕndan tuú takÕmÕ ROM anormalli÷i algÕlandÕ.
RAM anormalli÷i
• Tuú takÕmÕ RAM anormalli÷i algÕlandÕ.
Baúka bir arÕza
• Baúka bir arÕza hatasÕ.
(1)
A!17
(1)
cLr
(1)
dEU.E
(1)
rOM.E
(1)
rAM.E
(1)
CPU.E
(1)
(1) YanÕp söner
112
BBV28581 05/2010
efesotomasyon.com
Uygulama notlarÕ
2 telli kontrol (kaynak)
R
1. Toprak terminalini, çÕkÕú terminallerinin altÕnda bulunan topraklama vidalarÕna
ba÷layÕn.
2. Güç terminallerini ba÷layÕn.
3. Lojik giriúleri ba÷layÕn.
4. Run komutu vermeden kontrol cihazÕnÕ açÕn.
5. Kontrol cihazÕna fabrika ayarlarÕnÕ atayÕn; Fabrika / kullanÕcÕ parametre setini ça÷Õr
FCS (sayfa 46) InI olarak ayarlanÕr.
6. Motor parametrelerini yalnÕzca, kontrol cihazÕ fabrika konfigürasyonunun uygun
olmamasÕ durumunda ayarlayÕn (COnF modunda).
7. OtotanÕma gerçekleútirin.
(a)
8. Ters yön rrS parametresini (sayfa 66) LI2H olarak ayarlayÕn
S
LO+
R1A
R1B
LO-
R1C
COM
LI1
COM
LI2
AI1
LI3
5V
(b)
LI4
AO1
ConF
+24V
MODBUS
FUn
rrS
PO PA+ PC-
U
V
W
L2H
(a): øleri Yön ÇalÕúma (b): Geri Yön ÇalÕúma
9. BaúlatÕn
3 telli kontrol (blok)
R
S
T
LO+
R1A
R1B
LO-
R1C
COM
LI1
COM
LI2
AI1
LI3
5V
(a)
1. Toprak terminalini, çÕkÕú terminallerinin altÕnda bulunan topraklama vidalarÕna
ba÷layÕn.
2. Güç terminallerini ba÷layÕn.
3. Lojik giriúleri ba÷layÕn.
4. Run komutu vermeden kontrol cihazÕnÕ açÕn.
5. Kontrol cihazÕna fabrika ayarlarÕnÕ atayÕn; Fabrika / kullanÕcÕ parametre setini ça÷Õr
FCS (sayfa 46) InI olarak ayarlanÕr.
6. tCC parametresini 3C olarak ayarlayÕn, bkz. sayfa 48
7. Motor parametrelerini yalnÕzca, kontrol cihazÕ fabrika konfigürasyonunun uygun
olmamasÕ durumunda ayarlayÕn (COnF modunda).
8. OtotanÕma gerçekleútirin.
9. Lojik giriúlerin tipi nPL parametresini (sayfa 51) nEG olarak ayarlayÕn
LI4
AO1
+24V
ConF
MODBUS
I-O-
nPL
PO PA+ PC-
U
V
W
nEG
(a): øleri Yön ÇalÕúma
10. BaúlatÕn
BBV28581 05/2010
113
efesotomasyon.com
Uygulama notlarÕ
2 telli kontrol (blok)
R
S
1. Toprak terminalini, çÕkÕú terminallerinin altÕnda bulunan topraklama vidalarÕna
ba÷layÕn.
2. Güç terminallerini ba÷layÕn.
3. Lojik giriúleri ba÷layÕn.
4. Run komutu vermeden kontrol cihazÕnÕ açÕn.
5. Kontrol cihazÕna fabrika ayarlarÕnÕ atayÕn; Fabrika / kullanÕcÕ parametre setini ça÷Õr
FCS (sayfa 46) InI olarak ayarlanÕr.
6. tCC parametresini 3C olarak ayarlayÕn, bkz. sayfa 48
7. Motor parametrelerini yalnÕzca, kontrol cihazÕ fabrika konfigürasyonunun uygun
olmamasÕ durumunda ayarlayÕn (COnF modunda).
8. OtotanÕma gerçekleútirin.
9. Lojik giriúlerin tipi nPL parametresini (sayfa 51) EnEG olarak ayarlayÕn
T
LO+
R1A
R1B
LO-
R1C
COM
(a)
(b)
LI1
COM
LI2
AI1
LI3
5V
LI4
AO1
+24V
ConF
FULL
MODBUS
I-O-
PO PA+ PC-
U
V
nPL
W
EnEG
10. BaúlatÕn
(a): øleri Yön ÇalÕúma
HÕz kontrolü 0-20 mA (kaynak)
R
S
T
LO+
R1A
0-20 mA
R1B
LO-
R1C
COM
LI1
COM
LI2
AI1
LI3
5V
LI4
AO1
+24V
(a)
1. Toprak terminalini, çÕkÕú terminallerinin altÕnda bulunan topraklama vidalarÕna
ba÷layÕn.
2. Güç terminallerini ba÷layÕn.
3. LI1 lojik giriúini ve AI1 analog giriúini ba÷layÕn.
4. Run komutu vermeden kontrol cihazÕnÕ açÕn.
5. Kontrol cihazÕna fabrika ayarlarÕnÕ atayÕn; Fabrika / kullanÕcÕ parametre setini ça÷Õr
FCS (sayfa 46) InI olarak ayarlanÕr.
6. Motor parametrelerini yalnÕzca, kontrol cihazÕ fabrika konfigürasyonunun uygun
olmamasÕ durumunda ayarlayÕn (COnF modunda).
7. OtotanÕma gerçekleútirin.
8. AI1 Tipi AI1t parametresini (sayfa 52) OA ve AI1 akÕm ölçekleme parametresi %0
CrL1 parametresini (sayfa 52) 0 A olarak ayarlayÕn.
AI1 akÕm ölçekleme parametresi %100 CrH1 parametresinin (sayfa 52) 20 mA olarak
ayarlanÕp ayarlanmadÕ÷ÕnÕ kontrol edin.
2
MODBUS
0
AI1ConF
CrL1
PO PA+ PC-
U
V
W
I-O-
1
(a) øleri Yön ÇalÕúma
AI1-
AI1t
0A
9. BaúlatÕn.
114
BBV28581 05/2010
efesotomasyon.com
Alternatif uygulama notlarÕ
4 Önceden ayarlÕ hÕz (kaynak)
R
S
T
LO+
R1A
R1B
LO-
R1C
COM
LI1
COM
LI2
AI1
LI3
5V
LI4
AO1
Not: Lütfen bkz. Fonksiyon uyumlulu÷u tablosu, sayfa 36.
1. Toprak terminalini, çÕkÕú terminallerinin altÕnda bulunan topraklama vidalarÕna
ba÷layÕn.
2. Güç terminallerini ba÷layÕn.
3. Lojik giriúleri ba÷layÕn.
4. Run komutu vermeden kontrol cihazÕnÕ açÕn.
5. Kontrol cihazÕna fabrika ayarlarÕnÕ atayÕn; Fabrika / kullanÕcÕ parametre setini ça÷Õr
FCS (sayfa 46) InI olarak ayarlanÕr.
6. Motor parametrelerini yalnÕzca, kontrol cihazÕ fabrika konfigürasyonunun uygun
(a)
olmamasÕ durumunda ayarlayÕn (COnF modunda).
(b) 7. OtotanÕma gerçekleútirin.
(c) 8. 2 Önceden ayarlÕ hÕz PS2 parametresini (sayfa 70) L2H olarak ayarlayÕn.
+24V
ConF
MODBUS
FUn
PSSPO PA+ PC-
U
V
PS2
W
L2H
(a): øleri Yön ÇalÕúma
(b): 2 önceden ayarlÕ hÕz (c): 4 önceden ayarlÕ hÕz
Ön ayarlÕ hÕz 2 SP2 parametresini (sayfa 70) 20 Hz olarak ayarlayÕn.
ConF
FUn
PSS-
SP2
20
4 Ön ayarlÕ hÕz PS4 parametresini (sayfa 70) L3H olarak ayarlayÕn.
ConF
FUn
PSS-
SP4
40
BBV28581 05/2010
115
efesotomasyon.com
Alternatif uygulama notlarÕ
Ön ayarlÕ hÕz 3 SP3 parametresini (sayfa 70) 30 Hz olarak ayarlayÕn.
ConF
FUn
PSS-
SP3
30
116
BBV28581 05/2010
efesotomasyon.com
Alternatif uygulama notlarÕ
4 Önceden ayarlÕ hÕz (kaynak) devamÕ
Ön ayarlÕ hÕz 4 SP4 parametresini (sayfa 70) 40 Hz olarak ayarlayÕn.
ConF
FUn
PSS-
SP4
40
ÇÕkÕú frekansÕ
SP4 - 40 Hz
SP3 - 30 Hz
SP2 - 20 Hz
øleri (LI1)
PS2 (LI2)
PS4 (LI3)
BBV28581 05/2010
117
efesotomasyon.com
Alternatif uygulama notlarÕ
Modbus referans kanalÕ ile terminaller komut kanalÕ
R
S
T
LO+
R1A
R1B
LO-
R1C
COM
LI1
COM
LI2
AI1
LI3
5V
LI4
AO1
+24
(a)
Not: Lütfen bkz. Fonksiyon uyumlulu÷u tablosu, sayfa 36.
1. Toprak terminalini, çÕkÕú terminallerinin altÕnda bulunan topraklama vidalarÕna
ba÷layÕn.
2. Güç terminallerini ba÷layÕn.
3. LI1 lojik giriúini ba÷layÕn ve RJ45 kablosunu Modbus soketine takÕn.
4. Run komutu vermeden kontrol cihazÕnÕ açÕn.
5. Kontrol cihazÕna fabrika ayarlarÕnÕ atayÕn; Fabrika / kullanÕcÕ parametre setini ça÷Õr
FCS (sayfa 46) InI olarak ayarlanÕr.
6. Motor parametrelerini yalnÕzca, kontrol cihazÕ fabrika konfigürasyonunun uygun
olmamasÕ durumunda ayarlayÕn (COnF modunda).
7. OtotanÕma gerçekleútirin.
8. Kanal konfigürasyonu CHCF parametresini (sayfa 62) SEP olarak ayarlayÕn.
ConF
MODBUS
CtL-
CHCF
(a):
øleri
Yön
PO PA+ PC-
U
SEP
V
W
Referans kanalÕ 1 Fr1 parametresini (sayfa 62) Mdb olarak ayarlayÕn.
ConF
CtL-
Fr1
Mdb
Komut kanalÕ 1 Cd1 parametresinin (sayfa 63) tEr olarak ayarlanÕp
ayarlanmadÕ÷ÕnÕ kontrol edin.
ConF
CtL-
Cd1
tEr
118
BBV28581 05/2010
efesotomasyon.com
KÕsa devre de÷eri ve kol devre korumasÕ
UL ve CSA gereksinimleri için önerilen sigorta de÷erleri. UL508 standardÕna uygun olarak bir arada kullanÕlacak komponentler
KÕsa Devre AkÕmÕ De÷erleri1
ATV12 HÕz Kontrol CihazÕ
Giriú
Gerilimi
+%10/-%15
60 Hz
Y
120 V,
1 faz
(kW)
240 V,
3 faz
240 V,
3 faz
giriú
dayanÕm
De÷eri (kA)6
Referans
QO Devre Kesici ile
GV2P/3P ile
Sigortalar ile
QO
QOB
QOU
A
SCCR
(kA)7
X
GV2P/3P
Tip E 2,3
SCCR
(kA)
Sigortalar(A)5
Z1, Z2
SCCR
(kA)
Hat
Reaktör
ü4
-
0,18
0,25
1
ATV12H018F1
var
var
var
10
1
GV2P10
1
Ferraz HSJ (15)
1
0,37
0,5
1
ATV12p037F1
var
var
var
20
1
GV2P14
1
Ferraz HSJ (25)
1
-
0,75
1
1
ATV12H075F1
var
var
var
25
1
GV2P20
1
Ferraz HSJ (40)
1
-
1
-
0,18
240 V,
1 faz
(HP)
0,25
1
ATV12H018M2 var
var
var
10
1
GV2P08
1
HÕzlÕ Tepki
Verebilen SÕnÕf
CC Ferraz
ATDR (7)
0,37
0,5
1
ATV12p037M2
var
var
var
10
1
GV2P10
1
Ferraz HSJ (15)
1
-
0,55
0,75
1
ATV12p055M2
var
var
var
15
1
GV2P14
1
Ferraz HSJ (25)
1
-
0,75
1
1
ATV12p075M2
var
var
var
20
1
GV2P14
1
Ferraz HSJ (25)
1
-
1,5
2
1
ATV12HU15M2 yok
yok
var
25
1
GV2P20
1
Ferraz HSJ (40)
1
-
2,2
3
1
ATV12HU22M2 yok
yok
var
35
1
GV2P22
1
Ferraz HSJ (45)
1
-
5
-
5
-
0,18
0,25
5
ATV12H018M3 var
var
var
10
5
GV2P07
5
HÕzlÕ Tepki
Verebilen SÕnÕf
CC Ferraz
ATDR (7)
0,37
0,5
5
ATV12p037M3
var
var
var
10
5
GV2P08
5
HÕzlÕ Tepki
Verebilen SÕnÕf
CC Ferraz
ATDR (7)
0,75
1
5
ATV12p075M3
var
var
var
15
5
GV2P14
5
Ferraz HSJ (15)
5
-
1,5
2
5
ATV12pU15M3 var
var
var
15
5
GV2P16
5
Ferraz HSJ (25)
5
-
2,2
3
5
ATV12pU22M3 var
var
var
25
5
GV2P20
5
Ferraz HSJ (25)
5
-
3
3
5
ATV12pU30M3 yok
yok
var
30
5
GV2P21
5
Ferraz HSJ (40)
5
-
4
5
5
ATV12pU40M3 yok
yok
var
40
5
GV2P22
Ferraz HSJ (45)
5
-
0,18
0,25
5
ATV12H018M3 var
var
var
10
10
GV2P07
3
65
%3
0,37
0,5
5
ATV12p037M3
var
var
var
10
10
GV2P08
50
8
65
%3
0,75
1
5
ATV12p075M3
var
var
var
15
10
GV2P14
50
15
65
%3
50
1,5
2
5
ATV12pU15M3 var
var
var
15
10
GV3P13
50
25
65
%3
2,2
3
5
ATV12pU22M3 var
var
var
25
10
GV3P18
50
30
65
%3
3
3
5
ATV12pU30M3 yok
yok
var
30
10
GV3P25
50
40
65
%3
4
5
5
ATV12pU40M3 yok
yok
var
40
10
GV3P32
50
50
65
%3
1. KullanÕlabilecek muhafaza tipleri: 1, 12, 3, 3R, 4 ve 4X-tümü havalandÕrmasÕz.
2. GV2Ppp kendinden korumalÕ termik manyetik karakteristikli úalter, UL 508 Tip E de÷erlerini karúÕlamak için GV2GH7 yalÕtÕm bariyeri ile
kullanÕlmalÕdÕr.
3. GV3Ppp kendinden korumalÕ termik manyetik karakteristikli úalter, UL 508 Tip E de÷erlerini karúÕlamak için GV3G66 yalÕtÕm bariyeri ve
GVAM11 yardÕmcÕ kontak blo÷u ile kullanÕlmalÕdÕr.
4. ATV12 kontrol cihazÕ, cihazÕn SCCR tasarÕmÕndan daha yüksek akÕm kullanÕlabilirli÷i olan bir sistemde kullanÕlÕyorsa hat reaktörü
gerekir.
5. Sigorta tipi belirtilmiyorsa, herhangi bir J veya CC SÕnÕfÕ kullanÕlabilir. Sigorta üreticisi belirtilmiyorsa, herhangi bir sigorta üreticisi
kullanÕlabilir.
6. Giriú dayanÕmÕ de÷eri, ürünün termik olarak tasarlanmÕú oldu÷u de÷erdir. Bu seviyenin üzerinde beslemenin söz konusu oldu÷u bir
tesisatta, bu seviyeyi karúÕlamak için ek endüktans gerekir.
7. ÇÕkÕú kesinti de÷eri, dahili dijital kÕsa devre korumasÕna dayanÕr. Bu, kol devre korumasÕ sa÷lamaz. Kol devre korumasÕ, Ulusal Elektrik
YasasÕ ve di÷er yerel yasalara uygun úekilde sa÷lanmalÕdÕr. Bu, tesisat tipine ba÷lÕdÕr.
___Z 2___ maksimum de÷erinde ___Z1___ ile korundu÷unda, ___X___rms simetrik kilo Amper de÷erini aúmayan, ___Y___Volt
maksimum de÷ere sahip devre üzerinde kullanÕma uygundur.
BBV28581 05/2010
119
efesotomasyon.com
Kablo Ba÷lantÕsÕ
5
3
1
Monofaze Güç Kayna÷Õ ile monofaze giriú uygulamalarÕ için GV2P ve GV3P manuel kendinden korumalÕ kombinasyon yolvericiler
kullanÕrken yolvericinin ba÷lantÕlarÕnÕ aúa÷Õdaki úekilde yapÕn:
120
trifaze
6
4
V/T2 S/L2/N
W/T3
W1
U1
M1:
200–240
V
asenkron motor
V1
F1
M2
U/T1
ATV12
ATV12
R/L1
2
Q1:
GV P
M1
3
BBV28581 05/2010
efesotomasyon.com
Organizasyon a÷acÕ
BBV28581 05/2010
121
efesotomasyon.com
Parametre dizini
Kod
Sayfa
Ad
Birim
OlasÕ de÷er / Fonksiyon
Fabrika ayarÕ
AC2
65
74
HÕzlanma 2
sn
0,0 - 999,9
-
5 sn
ACC
45
64
HÕzlanma
sn
0,0 - 999,9
-
3,0 sn
AdC
67
Otomatik DC enjeksiyon
nO
YES
Ct
No
Yes
Sürekli
Add
97
Modbus adresi
OFF - 247
-
Off
AIIt
52
AI1 Tipi
-
5U
10U
0A
Gerilim
Gerilim
AkÕm
5U
AIU1
37
39
45
62
Analog giriú sanal
%
0 - 100
-
YES
-
OFr
OrP
OPS
OPF
OPE
OPr
tHr
tHd
No
Motor akÕmÕ
ÇÕkÕú frekansÕ
Rampa çÕkÕúÕ
PID referansÕ
PID geri besleme
PID hatasÕ
ÇÕkÕú gücü
Motor sÕcaklÕk durumu
HÕz kontrol cihazÕ
sÕcaklÕk durumu
nO
nO
OCr
KullanÕcÕ
ayarÕ
AO1
56
AO1 atama
AO1t
56
AO1 tipi
10U
OA
4A
Gerilim
AkÕm
AkÕm
0A
Atr
91
Otomatik yeniden yolverme
nO
YES
No
Yes
nO
bFr
45
57
Standart motor frekansÕ
50
60
-
brA
65
Yavaúlama RampasÕ
Adaptasyon atama
nO
YES
dYnA
No
Yes
Motor frenlemesi
C1SU
41
Kart 1 YazÕlÕm Sürümü
-
-
-
-
-
C2SU
41
Kart 2 YazÕlÕm Sürümü
-
-
-
-
-
tEr
LOC
LCC
Mdb
Terminaller
Lokal
Uza÷a taúÕnabilir ekran
Modbus
-
-
-
-
SIM
SEP
AyrÕ de÷il modu
AyrÕ mod
SIM
0,25 - 1,5
-
1,5 A
Cd1
63
Komut kanalÕ 1
CFG
47
Makro konfigürasyon
CHCF
62
Kanal konfigürasyonu
CLI
88
AkÕm sÕnÕrlamasÕ
122
Hz
-
A
50 Hz
YES
BBV28581 05/2010
efesotomasyon.com
Parametre dizini
Kod
Sayfa
Ad
Birim
OlasÕ de÷er / Fonksiyon
Fabrika ayarÕ
CL2
88
AkÕm sÕnÕrlamasÕ 2
A
0,25 - 1,5
-
1,5 A
COd
43
HMI ParolasÕ
-
OFF
On
Kod devre dÕúÕ
Kod etkin
OFF
-
-
KullanÕcÕ
ayarÕ
COM1
42
Modbus haberleúme durumu
-
r0t0
rOt1
r1t0
r1t1
COS
57
Nominal motor cos phi
-
0,5 - 1
-
kontrol cihazÕ
de÷erlerine
göre
CrH1
52
AI1 akÕm ölçekleme
parametresi %100
mA
0 - 20
-
20 mA
CrL1
52
AI1 akÕm ölçekleme
parametresi %0
mA
0 - 20
-
4 mA
Ctd
55
Motor akÕmÕ eúi÷i
In
0 - 1,5
-
InV
Ctt
57
Motor kontrol tipi
-
Std
PErF
PUMP
Standart
Performans
Pompa
Std
dCF
66
Rampa böleni
1 - 10
-
4
dE2
65
Yavaúlama 2
sn
0,0 - 999,9
-
5 sn
dEC
45
64
Yavaúlama
sn
0,0 - 999,9
-
3,0 sn
dP1
42
Son algÕlanan hata 1
-
bkz. sayfa 107
-
-
dP2
42
Son algÕlanan hata 2
-
bkz. sayfa 107
-
-
dP3
43
Son algÕlanan hata 3
-
bkz. sayfa 107
-
-
dP4
43
Son algÕlanan hata 4
-
bkz. sayfa 107
-
-
drn
96
Düúük hat beslemesi çalÕúmasÕ
EP1
42
AlgÕlanan hata 1'de kontrol
cihazÕ durumu
EP2
43
EP3
EP4
nO
YES
No
Yes
-
-
-
-
-
AlgÕlanan hata 2'de kontrol
cihazÕ durumu
-
-
-
-
-
43
AlgÕlanan hata 3'te kontrol
cihazÕ durumu
-
-
-
-
-
43
AlgÕlanan hata 4'te kontrol
cihazÕ durumu
-
-
-
-
-
nO
BBV28581 05/2010
123
efesotomasyon.com
Parametre dizini
Kod
Sayfa
FbS
72
PID geri besleme ölçek
katsayÕsÕ
FCS
46
Fabrika / kullanÕcÕ parametre
setini ça÷Õr
-
FFd
79
SÕfÕr akÕú algÕlama aktivasyon
eúi÷i
Hz
FLG
58
Frekans döngü kazanÕmÕ
%
FLO
63
Ad
Birim
PID
OlasÕ de÷er / Fonksiyon
Fabrika ayarÕ
0,1 - 100,0
-
1,0
nO
rEC
In
InI
No
REC
IN
INI
nO
0 Hz
0 - 100
-
ZorlamalÕ lokal atama
nO
L1H
L2H
L3H
L4H
No
L1h
L2h
L3h
L4h
nO
%20
No
Terminal
HMI
Navigasyon tekeri
nO
No
Yes
nO
FLOC
63
ZorlamalÕ lokal referans
nO
AI1
LCC
AIU1
FLr
92
Dönen yükü yakalama
nO
YES
FOn
78
Yedek pompa yolverme
frekansÕ
Hz
0,1 Hz
FOF
78
Yedek pompa durdurma
frekansÕ
Hz
0 Hz
Fr1
45
62
AI1
LCC
Mdb
AIU1
Referans kanalÕ 1
37
HÕz referansÕ
FrS
57
Nominal motor frekansÕ
Hz
Terminal
HMI
Modbus
Navigasyon tekeri
Al1
LCC
Mdb
AIU
Terminal
HMI
Modbus
Navigasyon tekeri
10 - 400
-
nO
L1L
L2L
L3L
L4L
No
L1L: LI1 aktif düúük
L2L: LI2 aktif düúük
L3L: LI3 aktif düúük
L4L: LI4 aktif düúük
0 - 400
-
50 veya 60 Hz
0,01 - 999
-
-
AI1
FrH
50 veya 60 Hz
(bFr)
FSt
66
HÕzlÕ duruú atama
Ftd
55
Motor frekansÕ eúi÷i
FtH
42
Fan süresi göstergesi
FtO
54
77
AúÕrÕ yük hatasÕ için otomatik
yolverme öncesindeki zaman
gecikmesi
dak
0 dak
FtU
55
78
Düúük yük hatasÕ için otomatik
yolverme öncesindeki zaman
gecikmesi
dak
0 dak
HSP
45
90
Yüksek hÕz
Hz
LSP - tFr
-
50 veya 60 Hz
HSP2
90
Yüksek hÕz 2
Hz
LSP - tFr
-
BFr'ye göre 50
veya 60 Hz,
maks TFr
HSP3
90
Yüksek hÕz 3
Hz
HSp2 gibi
HS2 gibi
124
Hz
KullanÕcÕ
ayarÕ
nO
-
HSp2 gibi
BBV28581 05/2010
efesotomasyon.com
Parametre dizini
Kod
Sayfa
Ad
HSP4
90
Yüksek hÕz 4
HSU
41
Yüksek hÕz de÷erinin
görüntülenmesi
Birim
Hz
-
OlasÕ de÷er / Fonksiyon
HSp2 gibi
HS2 gibi
-
-
nO
L1H
L2H
L3H
L4H
Aktif de÷il
L1h: LI1 aktif yüksek
L2h: LI2 aktif yüksek
L3h: LI3 aktif yüksek
L4h: LI4 aktif yüksek
InH
95
AlgÕlanan hata engellemesi
atama
IPL
94
Giriú FazÕ kaybÕ
-
nO
YES
No
Yes
Ith
94
Motor termik akÕmÕ
A
0,2 - 1,5
-
nO
L1H
L2H
L3H
L4H
No
L1h: LI1 aktif yüksek
L2h: LI2 aktif yüksek
L3h: LI2 aktif yüksek
L4h: LI4 aktif yüksek
0 - 400
-
nO
L1H
L2H
L3H
L4H
L1L
L2L
L3L
L4L
No
L1h: LI1 aktif yüksek
L2h: LI2 aktif yüksek
L3h: LI3 aktif yüksek
L4h: LI4 aktif yüksek
L1L: LI1 aktif düúük
L2L: LI2 aktif düúük
L3L: LI3 aktif düúük
L4L: LI4 aktif düúük
-
-
JOG
68
Jog atama
JPF
70
Atlama frekansÕ
LC2
88
Hz
2. akÕm sÕnÕrlama için
anahtarlama
Fabrika ayarÕ
HSp2 gibi
-
YES
kontrol cihazÕ
de÷erlerine
göre
nO
0 Hz
nO
39
Motor akÕmÕ
A
LFd
79
SÕfÕr akÕú algÕlama ofseti
Hz
0 Hz
LFF
76
Geri çekilme hÕzÕ
Hz
0 Hz
LFL1
95
4-20 mA kayÕp davranÕúÕ
LFr
39
45
62
Harici referans de÷eri
-
LIS1
41
LI1 - LI4 arasÕndaki lojik
giriúlerin durumu
-
LOC
54
77
Uygulama AúÕrÕ yük eúi÷i
NCR
yüzde
si
LO1
53
LO1S
-
-
nO
-
0
-
-
-
70 - 150
-
% 90
LO1 atama
r1 gibi
r1 gibi
nO
53
LO1 durumu (aktif çÕkÕú
seviyesi)
POS
nEG
Pozitif
Negatif
POS
LOS1
41
LO1 lojik giriúinin ve R1
rölesinin durumu
-
-
LPI
76
PI geri besleme denetim eúi÷i
LSP
45
89
Düúük hÕz
-
400 - 400
No
Yes
-
nO
LCr
nO
YES
KullanÕcÕ
ayarÕ
-
-
-
nO
Hz
0 - HSP
-
0 Hz
BBV28581 05/2010
125
efesotomasyon.com
Parametre dizini
Ad
Birim
55
77
Uygulama Düúük yük eúi÷i
ln
yüzde
si
MdE
78
ÇalÕúma modunun seçilmesi
MPC
60
Motor parametresi seçimi
MPI
76
Maksimum frekans algÕlama
histeresizi
MtM
94
Motor termik durumu belle÷i
nC1
98
Com tarayÕcÕ yazma adresi
de÷eri 1
nC2
98
Com tarayÕcÕ yazma adresi
de÷eri 2
nC3
98
Com tarayÕcÕ yazma adresi
de÷eri 3
nC4
98
Com tarayÕcÕ yazma adresi
de÷eri 4
nCA1
97
Com tarayÕcÕ yazma adresi
parametresi 1
2135
nCA2
97
Com tarayÕcÕ yazma adresi
parametresi 2
219C
nCA3
97
Com tarayÕcÕ yazma adresi
parametresi 3
0
nCA4
97
Com tarayÕcÕ yazma adresi
parametresi 4
126
Kod
Sayfa
LUL
OlasÕ de÷er / Fonksiyon
20 - 100
-
Fabrika ayarÕ
KullanÕcÕ
ayarÕ
% 60
nO
-
nPr
COS
nPr
COS
nPr
YES
-
nO
YES
No
Yes
nO
BBV28581 05/2010
efesotomasyon.com
Parametre dizini
Kod
Sayfa
Ad
Birim
nCr
OlasÕ de÷er / Fonksiyon
57
Nominal motor akÕmÕ
A (1)
nCU
41
Kontrol cihazÕ Güç de÷eri
nFd
79
SÕfÕr akÕú algÕlama süresi
nM1
98
Com tarayÕcÕ okuma adresi
de÷eri 1
nM2
98
Com tarayÕcÕ okuma adresi
de÷eri 2
nM3
98
Com tarayÕcÕ okuma adresi
de÷eri 3
nM4
98
Com tarayÕcÕ okuma adresi
de÷eri 4
nMA1
97
Com tarayÕcÕ okuma adresi
parametresi 1
-
0C81
nMA2
97
Com tarayÕcÕ okuma adresi
parametresi 2
-
219C
nMA3
97
Com tarayÕcÕ okuma adresi
parametresi 3
-
0
nMA4
97
Com tarayÕcÕ okuma adresi
parametresi 4
-
0
nPL
51
Lojik giriúlerin tipi
-
nPr
46
57
Nominal Motor Gücü
nrd
59
Motor gürültüsü azaltma
nSP
57
Nominal motor hÕzÕ
0,25 - 1,5
-
Fabrika ayarÕ
kontrol cihazÕ
de÷erlerine
göre
nO
kW
veya
HP
dev/
dak
POS
nEG
Pozitif
Negatif
-
-
nO
YES
No
Yes
0 - 32767
-
nO
L1L
L2L
L3L
L4L
No
L1L: LI1 aktif düúük
L2L: LI2 aktif düúük
L3L: LI3 aktif düúük
L4L: LI4 aktif düúük
POS
kontrol cihazÕ
de÷erlerine
göre
nO
kontrol cihazÕ
de÷erlerine
göre
nSt
66
Serbest duruú atama
OLL
94
AúÕrÕ yük hata yönetimi
-
nO
YES
No
Yes
YES
OPL
94
ÇÕkÕú FazÕ kaybÕ
-
nO
YES
No
Yes
YES
Opr
39
ÇÕkÕú gücü
%
-
-
nO
L1H
L2H
L3H
L4H
No
L1h: LI1 aktif yüksek
L2h: LI2 aktif yüksek
L3h: LI3 aktif yüksek
L4h: LI4 aktif yüksek
-
-
PAU
74
PID otomatik/manuel atama
PEt
42
Geçen iúlem süresi
PFL
59
AkÕ Profili
74
PID düzeltme yönünün
çevrilmesi
PIC
KullanÕcÕ
ayarÕ
0,01
%
0 - 100
-
nO
YES
nO
-
-
nO
-
-
%20
No
Yes
nO
(1) In = kontrol cihazÕ nominal akÕmÕ
BBV28581 05/2010
127
efesotomasyon.com
Parametre dizini
128
Ad
Biri
m
Sayfa
PIF
72
PID geri besleme atama
nO
A11
No
Terminal
nO
PII
72
Aktivasyon dahili PID referansÕ
nO
YES
No
Yes
nO
PIM
74
PID manuel referansÕ
nO
A11
A1U
No
Terminal
AIV
nO
nO
L1H
L2H
L3H
L4H
No
L1h
L2h
L3h
L4h
nO
Pr2
Pr2 gibi
nO
0 - 99,9
-
0 sn
No
L1h: LI1 aktif yüksek
L2h: LI2 aktif yüksek
L3h: LI2 aktif yüksek
L4h: LI4 aktif yüksek
nO
Pr2
72
Önceden ayarlÕ 2 PID atama
Pr4
73
4 ön ayarlÕ PID atamasÕ
PrP
73
PID referans rampasÕ
-
sn
OlasÕ de÷er / Fonksiyon
Fabrika
ayarÕ
Kod
PS2
70
2 Önceden ayarlÕ hÕz
nO
L1H
L2H
L3H
L4H
PS4
70
4 Ön ayarlÕ hÕz
PS2
PS2 gibi
nO
PS8
70
8 Ön ayarlÕ hÕz
PS2
PS2 gibi
nO
PSt
62
Stop tuúu önceli÷i
nO
YES
No
Yes
PtH
42
Gücün açÕk oldu÷u süre
göstergesi
0,01 - 999
-
nO
FLt
rUn
FtA
FLA
CtA
SrA
tSA
ULA
OLA
AP1
AtanmamÕú
AlgÕlanan hata yok
Kontrol cihazÕ çalÕúÕyor
Frekans eúi÷ine eriúildi
HSP'ye eriúildi
l eúi÷ine eriúildi
Frekans referansÕna eriúildi
Motor termik eúi÷ine eriúildi
Düúük yük alarmÕ
AúÕrÕ yük alarmÕ
AI1 Al. 4-20
FLt
0,00 100,00
-
0,00
!
-
1
-
YES
-
r1
52
R1 atama
rdG
72
PID türev kazanÕmÕ
rFr
39
ÇÕkÕú frekansÕ
rIG
72
PID integral kazanÕmÕ
0,01 - 100
-
rIn
62
Ters önleme
nO
YES
No
Yes
rOF
79
Yedek pompa durdurma rampasÕ
sn
2 sn
rOn
78
Yedek pompa nominal hÕzÕna
ulaúma rampasÕ
sn
2 sn
Hz
KullanÕcÕ
ayarÕ
-
nO
BBV28581 05/2010
efesotomasyon.com
Parametre dizini
Kod
Sayfa
Ad
Birim
rP2
73
2. ön ayar PID referansÕ
%
rP3
73
3. ön ayar PID referansÕ
rP4
73
rPC
KullanÕcÕ
ayarÕ
OlasÕ de÷er / Fonksiyon
Fabrika ayarÕ
0 - 100
-
%25
%
0 - 100
-
%50
4. ön ayar PID referansÕ
%
0 - 100
-
%75
39
PID referansÕ
-
-
-
-
-
rPE
39
PID hatasÕ
-
-
-
-
-
rPF
39
PID Geri besleme
-
-
-
-
-
rPG
72
PID oransal kazanÕmÕ
0,01 - 100
-
1
rPH
73
PID maksimum de÷er
referansÕ
% PID
0 - 100
-
%100
rPI
73
Dahili PID referansÕ
% PID
0 - 100
-
%0
rPL
73
PID minimum de÷er
referansÕ
% PID
0 - 100
-
%0
96
ÇalÕúma resetleme
nO
FtH
Fonksiyon devre dÕúÕ
Fan zaman göstergesini
resetle
nO
rPr
No
L1h: LI1 aktif yüksek
L2h: LI2 aktif yüksek
L3h: LI3 aktif yüksek
L4h: LI4 aktif yüksek
L1L: LI1 aktif düúük
L2L: LI2 aktif düúük
L3L: LI3 aktif düúük
L4L: LI4 aktif düúük
nO
rPS
64
Rampa anahtarlama
nO
L1H
L2H
L3H
L4H
L1L
L2L
L3L
L4L
rPt
64
Rampa úekli atama
LIn
S
U
Do÷rusal
S úekli
U úekli
LIn
Ters yön
-
nO
LIh
L2H
L3H
L4H
Fonksiyon devre dÕúÕ
L1h aktif yüksek
L2h aktif yüksek
L3h aktif yüksek
L4h aktif yüksek
nO
No
L1h: LI1 aktif yüksek
L2h: LI2 aktif yüksek
L3h: LI3 aktif yüksek
L4h: LI4 aktif yüksek
nO
rrS
66
rSF
91
AlgÕlanan hata resetlemesi
atama
-
nO
L1H
L2H
L3H
L4H
rSL
75
PID uyanma seviyesi
%
0 - 100
-
%0
rtHI
42
Geçen çalÕúma süresi
göstergesi
0,01
sa
0,01 - 999
-
-
SCS
46
KullanÕcÕ parametre setini
sakla
-
nO
Str1
No
Yes
SdC1
67
Otomatik DC enjeksiyon
akÕmÕ
A
0 - 1,2
SFr
59
Anahtarlama frekansÕ
kHz
2 - 16
-
12
SFS
73
PID tahmini hÕzÕ
-
nO - 400
-
nO
SFt
59
Anahtarlama frekansÕ tipi
-
HF1
HF2
HF1
HF2
HF1
-
nO
0,7 A
BBV28581 05/2010
129
efesotomasyon.com
Parametre dizini
Kod
Sayfa
Ad
Birim
OlasÕ de÷er / Fonksiyon
SH2
90
2 HSP atama
-
nO
L1H
L2H
L3H
L4H
SH4
90
4 HSP atama
-
SH2 gibi
SLE
75
Uyku Eúik Ofseti
SLL
96
Modbus hata yönetimi
SLP
58
Kayma kompanzasyonu
SP2
70
Ön ayarlÕ hÕz 2
SP3
70
SP4
Fabrika ayarÕ
No
L1h: LI1 aktif yüksek
L2h: LI2 aktif yüksek
L3h: LI3 aktif yüksek
L4h: LI4 aktif yüksek
nO
SH2 gibi
nO
Hz
1 Hz
nO
YES
No
Yes
YES
0 - 150
-
%100
-
-
-
-
-
Ön ayarlÕ hÕz 3
-
-
-
-
-
70
Ön ayarlÕ hÕz 4
-
-
-
-
-
SP5
70
Ön ayarlÕ hÕz 5
Hz
0 - 400
-
25 Hz
SP6
70
Ön ayarlÕ hÕz 6
Hz
0 - 400
-
30 Hz
SP7
70
Ön ayarlÕ hÕz 7
Hz
0 - 400
-
35 Hz
SP8
70
Ön ayarlÕ hÕz 8
Hz
0 - 400
-
40 Hz
nSL
yüzde
si
SPn
41
Özel Ürün NumarasÕ
-
-
-
-
StA
58
Frekans döngüsü kararlÕlÕ÷Õ
%
0 - 100
-
%20
StAt
40
Ürün durumu
-
-
-
-
StM
95
Düúük gerilim rampa
yavaúlama süresi
sn
0,0 - 10,0
-
StP
95
Düúük gerilim önleme
-
nO
rMP
No
Rampa durdurma
nO
Strt
95
IGBT testi
nO
YES
No
Yes
nO
Stt
66
Durdurma tipi
rMP
FSt
nSt
Rampa durdurma
HÕzlÕ duruú
Serbest duruú
rMP
Maks. otomatik yeniden
yolverme süresi
5
10
30
1H
2H
3H
Ct
5 dak
10 dak
30 dak
1 sa
2 sa
3 sa
Sonsuz
4,8
9,6
19,2
38,4
4,8 kbps
9,6 kbps
19,2 kbps
38,4 kbps
tAr
130
KullanÕcÕ
ayarÕ
91
-
-
1,0 sn
5 dak
tbr
97
Modbus baud hÕzÕ
tCC
48
Kontrol tipi
-
2C
3C
2 telli kontrol
3 telli kontrol
2C
tCt
51
2 telli kontrol tipi
-
LEL
trn
PF0
Seviye
Geçiú
Öncelik FW
trn
19,2 kbps
BBV28581 05/2010
efesotomasyon.com
Parametre dizini
Kod
Sayfa
tdC1
67
Ad
Otomatik DC enjeksiyonu süresi
Birim
sn
-
OlasÕ de÷er / Fonksiyon
KullanÕcÕ
ayarÕ
0,5 sn
0,1 - 30
8o1
8E1
8n1
8n2
Fabrika ayarÕ
8o1
8E1
8n1
8n2
tFO
97
Modbus formatÕ
tFr
57
Maksimun frekans
tHd
39
HÕz kontrol cihazÕ sÕcaklÕk durumu
-
-
-
-
-
tHr
39
Motor sÕcaklÕk durumu
%
-
-
-
-
-
Kendinden
havalandÕrmalÕ
Motor
havalandÕrmalÕ
ACL
ACL
FCL
0,1 - 999,9
-
nO
Hz
8E1
60 veya 72 Hz
(bFr'ye)
10 - 400
tHt
94
Motor koruma tipi
tLS
74
89
Düúük hÕzda çalÕúma süresi
sn
tOF
79
Yedek pompa durdurma komutu
öncesindeki zaman gecikmesi
sn
tOL
54
77
Uygulama AúÕrÕ yük zaman gecikmesi
sn
tOn
78
Yedek pompa yolverme öncesindeki
zaman gecikmesi
sn
2 sn
tPI
76
PI geri besleme denetim fonksiyonu
zaman gecikmesi
sn
0 sn
ttd
55
Motor termik durum eúi÷i
ttO
97
tUn
2 sn
0 - 100
-
5 sn
tHr
yüzde
si
0 - 118
Modbus zaman aúÕmÕ
-
0,1 - 30
-
10
60
OtotanÕma
-
nO
YES
dOnE
No
Yes
Gerçekleútirildi
nO
UFr
58
IR kompanzasyonu (kanun U/F)
%
25 - 200
-
%100
ULn
39
Ana gerilim
V
-
-
-
ULt
55
77
Uygulama düúük yük zaman gecikmesi
sn
0 - 100
-
5 sn
UnS
57
Nominal motor gerilimi
V
100 - 480
-
230 V
UPP
75
Uyanma eúi÷i
%
0 - 100
-
0
AlgÕlanan hata +
R1 açÕk
AlgÕlanan hata +
R1 kapalÕ
0
O
1
-
-
USb
95
Düúük gerilim hata yönetimi
-
UCAL
41
Kontrol cihazÕ gerilim de÷eri
-
%100
BBV28581 05/2010
-
-
131
efesotomasyon.com
132
BBV28581 05/2010
efesotomasyon.com
BBV28581
ATV12_User_manual_v2
05/2010
efesotomasyon.com

Benzer belgeler