weber.kol XL flex

Transkript

weber.kol XL flex
Teknik Bilgi Föyü
Düzenleme : 05.04.2013
Revizyon No : 004
weber.kol XL flex
S›rl› porselen ve granit seramik için elastik yap›flt›rma harc›
•Zeminin trafi¤e aç›labilmesi için gerekli süre: 24 saat
•Uygulama kal›nl›¤›: 3-10 mm aras› (tek veya çift tarafl›
yap›flt›rma).
n Tan›m›
Kayma özelli¤i azaltılmıfl,ilave özelliklerle gelifltirilmifl,
elastik,çimento esaslı sırlı porselen ve granit seramik
yapıfltırma harcı.
n Performans
n Uygulama alan›
•Seramik, granit seramik ve sırlı porselen kaplamaların, iç
ve dıfl mekanlarda duvara ve zemine döflenmesinde kullanılır.
•Bafllangıç Yüksek Çekme Yapıflma Mukavemeti : ≥ 1 N/mm2
•Suya Daldırıldıktan Sonra Yüksek Çekme Yapıflma
Mukavemeti: ≥ 1 N/mm2
•Isıyla Yafllandırıldıktan Sonra Yüksek Çekme Yapıflma
Mukevemeti : ≥ 1 N/mm2
•Donma-Çözünme Çevrimlerinden Sonra Yüksek Çekme
Yapıflma Mukavemeti: ≥ 1 N/mm2
•Enine deformasyon : 2,5 mm ≤ S1 < 5 mm
•Kayma: ≤ 0,5 mm
•S›cakl›k direnci :-30 °C ile +60 °C aras›
Bu de¤erler laboratuvar deneyleri sonucu elde edilmifl olup
bitmifl uygulamalar›n 28 gün sonraki performans› için
geçerlidir. fiantiye ortam› farkl›l›¤›ndan ötürü de¤erler
de¤iflebilir.
R
‹
D
N
‹
Ç
‹
‹
G
L
‹
B
n Uygulama yüzeyleri
•‹ç mekan, duvar;
- Çimento bazl› s›va,
- Alçı blok, alçı levha ve alçı sıva (weber.prim saten
uygulanmıfl),
- Brüt beton,
- Eski seramik kaplama (weber.prim TG 5 uygulanmıfl).
•D›fl mekan, duvar;
- Çimento bazl› s›va,
- Brüt beton.
•‹ç mekan, zemin;
- Çimento bazl› flap,
- Beton döfleme,
- Eski seramik kaplama (weber.prim TG 5 uygulanmıfl).
•D›fl mekan, zemin;
- Çimento bazl› flap,
- Beton döfleme.
•Müstakil, yüzme havuzlar›;
- Çimento bazl› s›va ve flap,
- Brüt beton.
•Di¤er tüm uygulama yüzeyleri için bize dan›fl›n›z.
n Uygulama s›n›r›
•Metal yüzeylerde uygulanmaz. (weber EP 800
kullan›lmal›d›r)
•Dıfl cephelerde uygulanabilecek max. kaplama boyutu
1100 cm2 max. yükseklik ise 3 m.dir.
•Yo¤un trafi¤e maruz zeminlerde (endüstriyel alanlar vb.)
uygulanmaz. (weber.kol flex konfor konsantre,
weber.kol flex konfor kullanılmalıdır.)
•Prefabrik ve yerden ısıtmalı döflemelerde uygulanmaz.
(weber.kol flex konfor konsantre veya
weber.kol flex konfor kullanılmalıdır.)
n Uygulama özellikleri
•Kullan›labilme süresi: Max. 4 saat
•Çal›fl›labilme süresi: Max. 25 dak.
•Düzeltilebilme süresi: Max. 20 dak.
•Derz uygulanabilmesi için gerekli süre: 24 saat (duvarda
ve zeminde)
n Referans standartlar›
•TS EN 12004 / C2TS1 s›n›f›
•CE
•Bay›nd›rl›k Poz. No: 04.013/1
04.013/4
n Uyar›lar ve öneriler
•Açık renk granit seramik,sırlı porselen gibi kaplamaların
döflenmesinde beyaz weber.kol XL flex kullanılması
önerilir.
•Kesinlikle yabanc› malzemeler ilave edilmemelidir.
•Uygulama sonras›nda, kullan›lan tüm aletler kurumadan
y›kanmal›d›r.
n Yüzey haz›rl›¤›
•Yüzey temiz, kuru, düzgün ve sa¤lam olmal›, yüzeyin
üzerinde bulunan 3 mm’den ince s›valar kaz›narak tamamen
temizlenmelidir.
•Çok gözenekli yüzeyler ›slat›lmal› ve yüzey nemli kalacak
flekilde su tabakas› yok olana kadar beklenmelidir.
•Yüzeydeki önemli bozukluk veya delikler
weber.kol XL flex uygulamas›ndan en az 24 saat önce
weber.rep MA 200 ile onar›lmal›d›r.
•7 mm’nin alt›ndaki bölgesel onar›mlar weber.kol XL flex
kullan›larak yap›labilir.
1/2 weber.kol XL flex
Teknik Bilgi Föyü
Düzenleme : 05.04.2013
Revizyon No : 004
n Uygulama flartlar›
n Raf ömrü
•Ortam s›cakl›¤› +5 °C ile +35 °C aras›.
•Donmufl, erimekte olan veya 24 saat içerisinde don tehlikesi
olan yüzeylerde uygulanmamal›d›r.
•Direkt günefl, kuvvetli rüzgar alt›nda veya s›cak yüzeylerde
uygulanmamal›d›r.
Rutubetsiz ve kuru ortamlarda üretim tarihinden itibaren
1 y›ld›r.
Kullan›lmad›¤› durumlarda ambalajlar›n a¤z› s›k›ca
kapat›lmal›d›r.
n Uygulama
•Ortalama 6,50-7,75 lt. kadar su ile 25 kg’l›k
weber.kol XL flex tercihen düflük devirli bir mikser veya
mala ile topak kalmayacak flekilde iyice kar›flt›r›lmal›d›r.
•weber.kol XL flex 5 dakika dinlendirildikten sonra,
uygulama öncesinde 1-2 dakika kar›flt›r›lmal›d›r.
•Harç, yüzeye uygulan›p kal›nl›¤› diflli çelik mala ile
ayarlanmal›d›r. Malan›n difl boyutu, döflenecek serami¤in
boyutuna ve uygulama yap›lacak yüzeyin düzgünlü¤üne
göre belirlenmelidir.
•Afla¤›da belirtilen boyuttaki seramikler için hem uygulama
yap›lacak yüzeye, hem de serami¤in arkas›na harç
uygulanmal›d›r. (Çift tarafl› yap›flt›rma):
- ‹ç mekan, zemin uygulamalar›nda:
Granit seramik,sırlı porselen,do¤al kompoze tafl vb.için,
500 cm2, seramik,fayans vb.için 1100 cm2'den büyük
seramikler.
- ‹ç mekan, duvar uygulamalarında:
Granit seramik,sırlı porselen,do¤al kompoze tafl vb.için,
120 cm2 seramik, fayans vb.için 1100 cm2'den büyük
seramikler.
- Tüm dıfl mekan zemin ve duvar uygulamalarında.
•‹yi bir yap›flma için, lastik çekiç yard›m›yla kuvvet uygulanarak
hava d›flar› at›lmal›d›r.
R
‹
D
N
‹
Ç
‹
‹
G
L
‹
B
n Tüketim
Seramik
Tarak
Tüketim
6x6x6 mm
tek tarafl› yap›flt›rma 4 kg/m2
çift tarafl› yap›flt›rma 5-6 kg/m2
120 cm2 ile 500 cm2 aras›
8x8x8 mm
tek tarafl› yap›flt›rma 5 kg/m2
çift tarafl› yap›flt›rma 6,5 kg/m2
500 cm2 ile 3600 cm2 aras›
10x10x10 mm
tek tarafl› yap›flt›rma 5,5 kg/m2
çift tarafl› yap›flt›rma 7-8 kg/m2
120 cm2
n Ambalaj
Net 25 kg’l›k torbada,
(Palette 64 adet, 1600 kg).
n Palet ölçüsü
107 x 107 cm.
n Renk
Beyaz ve gri.
n Uygulama aletleri
El mikseri, mala, lastik çekiç, diflli çelik mala.
‚ Belirtilen süreler 20 °C yüzey ve ortam s›cakl›¤›nda geçerlidir, düflük ›s›da süre uzar, yüksek ›s›da süre k›sal›r.
‚ Ürünün amac›n›n d›fl›nda kullan›lmas› ya da yukar›da belirtilen uygulama flartlar› ve önerilerine uyulmamas› halinde oluflabilecek uygulama hatalar›ndan
Saint-Gobain Weber Yap› Kim. San. ve Tic. A.fi. sorumlu de¤ildir.
Saint-Gobain Weber
Yap› Kimyasallar› San. ve Tic. A.fi.
Ans›zca köyü Ans›zca ‹ç K›s›m San. Sok. No: 284
35171 Kemalpafla • ‹zmir • Türkiye
Tel : +90 (232) 397 07 00
Faks : +90 (232) 397 08 00
www.weber.com.tr
[email protected]
2/2 weber.kol XL flex

Benzer belgeler

weber.kol XL flex plus

weber.kol XL flex plus Teknik Bilgi Föyü Düzenleme : 24.01.2014 Revizyon No : 001

Detaylı

weber.kol fix (Converted)-59

weber.kol fix (Converted)-59 yap›lacak yüzeye, hem de serami¤in arkas›na harç uygulanmal›d›r (Çift tarafl› yap›flt›rma): - ‹ç mekan, duvar uygulamalar›nda: Granit seramik, do¤al kompoze tafl vb. için 120 cm2 (10x10 cm), seramik,...

Detaylı

weber.kol rapid (Converted)-13

weber.kol rapid (Converted)-13 •Yüzey temiz, kuru, düzgün ve sa¤lam olmal›, yüzeyin üzerinde bulunan 3 mm.’den ince s›valar kaz›narak tamamen temizlenmelidir. •Çok gözenekli yüzeyler ›slat›lmal› ve yüzey nemli kalacak flekilde su...

Detaylı

Teknik Bilgi Föyü

Teknik Bilgi Föyü n Ambalaj Net 15 kg’l›k torbada, (palette 80 adet, 1200 kg).

Detaylı

weber.floor R (weber.niv R)

weber.floor R (weber.niv R) Teknik Bilgi Föyü Düzenleme : 13.09.2011 Revizyon No : 002

Detaylı

Teknik Bilgi Föyü

Teknik Bilgi Föyü Teknik Bilgi Föyü Düzenleme : 01.04.2014 Revizyon No : 002

Detaylı

weber SA 200 (Serpo Coat 1)

weber SA 200 (Serpo Coat 1) •Tonalite farklar›ndan korunmak için her bir cephede ayn› fiARJ NUMARALI ve ÜRET‹M TAR‹HL‹ ürünlerin kullan›lmas›na dikkat edilmelidir. •Ya¤mur mevsiminde, ya¤murlu günlerde veya uygulamadan sonra y...

Detaylı