Filakril 4/1 Astar

Transkript

Filakril 4/1 Astar
ÜRÜN B LG FÖYÜ
Filakril 4/1 Astar
TANIM
ki bile enli akrilik izosiyanat esasl , yüksek yap ma mukavemeti, film kal nl
ve korozyon direnci özelli i
gösteren bir astard r. Üzerine uygulanacak akrilik boyalarla uyum sa layarak boya filminin koruyuculuk ve metal
zeminlere olan yap ma özelliklerinin artmas n sa lar. Kimyasallara kar direnci yüksektir.
F Z KSEL ÖZELL KLER
Renk
Tüm renklerde
Parlakl k
Mat
Hacimce Kat Madde (%)
53 ±5
A rl kça Kat Madde (%)
74 ±5
Teorik Kaplama Alan (m²/kg)
6 8(50 mikron kfk)
Parlama Noktas (ºC)
<23
Yo unluk (g/cm³)
1,55
Toz Kurumas (20 ºC/dakika)
15 dk
Dokunma Kurumas
2 saat
Tam Kürlenme (20 ºC/gün)
Uygulama Tineri
7
Filakril 4/1 Astar
Filakril Astar Sertle tiricisi
Filakril Tiner / Selülozik Tiner
Uygulama Araçlar
Airless, Airspray, Rulo
Kar
2 Saat
Kar
m Oran
m Ömrü
1,67
4 k s m (a rl kça)
1 k s m (a rl kça)
* Yukar da verilmi de erlerde renk çe itlili ine göre farkl l k olu abilir.
UYGULANACAK YÜZEYLER
Suya, neme, ya a, gres ya lar na ve kimyasal maddelere kar
olarak uygulan r.
korunmas gereken metal yüzeylerde astar
YÜZEY HAZIRLI I:
Yüzey temizli i ortam artlar göz önünde bulundurularak TS 8504 standard na göre de erlendirilmelidir.
Yeni çelik: Minimum ISO 8501-1 Standard na göre Sa 2 ½ derecesinde a nd r c raspa tavsiye edilir.
Gerekiyorsa geçici koruma için uygun bir ön imalat astar kullan n. Son boya sistemini uygulamadan önce ön
imalat astar n n hasarl yerleri,depolama ve imalattan gelen kirlilik bütünüyle temizlenmelidir.
Di er metaller ve hafif ala mlar: Ya ve yüzeydeki tüm kirlilikleri temizleyin. Uygun yo unlukta bir yüzey profili
elde etmek için a nd r c süpürme raspa yap l r.
Tamir ve bak m: Ya ve gresi uygun bir deterjanla temizleyin. Tuz ve di er kirlilikleri (yüksek bas nçl ) tatl su ile
temizleyin. Hasarl alanlar St 3 derecesinde el aletleri ile veya minimum Sa 2, tercihan Sa 2½ derecesinde
a nd r c raspa ile iyice temizleyin. Daha iyi yüzey haz rl , epoksi astar n performans n art racakt r. Kö eleri
sa lam boyaya ula ncaya kadar yuvarlat n. Tozlar temizleyin. Spesifikasyondaki film kal nl na ula ncaya
kadar yoklama yap n. Derin korozyona u ram yüzeylerde a r miktarda tuz birikmi olaca ndan; yüksek
bas nçl tatl su y kamas ndan sonra a nd r c raspa yap lmas , ard ndan tekrar yüksek bas nçl tatl su y kamas
ve son olarak istenilen derecede a nd r c raspa yap lmas önerilir.
UYGULAMA ARTLARI:
Ortam Ko ulu: Uygulama ve kürlenme s ras nda ortam s cakl
+10 º C ve +35 º C aral nda olmal d r.
Uygulama süresince haz rlanm boyan n s cakl n n 12 ºC nin alt na dü memesi ve ortam n ba l nem
oran n n ise % 70 in üstüne ç kmamas gerekir.
Boyada yo u ma gözlenmemesi için uygulanacak materyalin yüzey s cakl
çi lenme noktas n n en az 3 ºC
üstünde olmal d r. Kapal ortamlarda uygulama ve kuruma s ras nda havaland rma yap lmas gerekir. Sadece
toz, gres, ya ve di er kirliliklerden temizlenmi kuru yüzeylere uygulanmal d r.
Uygulama: A ve B komponetleri mekanik bir kar t r c yard m ile homojen kar m formuna getirilir. Kar
dak. dinlendirilmelidir. Akabinde uygulama yap lacak ekipmana ba l olarak tiner ilavesi yap l r.
m 15
Katlar Aras Bekleme Süresi:
Üzerine uygulanacak sonkat i leminde 40 mikron kal nl k için 20 dakika flash-off zaman verilmelidir. Minimum
bekleme süresi ancak, yeterli havaland rma, kaliteli uygulama ve boya sisteminin agresif ko ullara maruz
kalmadan önce yeteri kadar kurumas durumunda geçerlidir.
Katlar aras nda uzun süreli beklemelerde sonraki kat uygulamadan önce, yap man n sa l kl olmas için
yüzeyin çok temiz olmas artt r. Uygun bir deterjanla ya ve gresi temizledikten sonra, yüksek bas nçl tatl su
ile y kay n. Yüzeydeki tuz tatl su ile y kanmal d r. Yüzeyin uzun süre d
artlara maruz kalmas ndan
kaynaklanan sorunlu bölgelerde gereken temizlik yap lmal d r. Her türlü bozuk yüzeyi (kaba pas, dökülmü boya
gibi) temizlemek için su jeti kullan labilir. Su jeti uygun ekilde yap l rsa yukar da belirtilen yüzey haz rl
yöntemlerine alternatif olabilir.
TEHL KE UYARILARI
R 10: Alevlenebilir.
R 11: Kolay alevlenebilir.
R 20/21: Solundu unda ve cilt ile temas nda sa l a zararl d r.
R 38: Cildi tahri eder.
R 65: Zararl : Yutulmas halinde akci erde hasara neden olabilir.
GÜVENL K UYARILARI
S 9: Kab çok iyi havaland r lan ortamda muhafaza edin.
S36/37/39: Çal rken uygun koruyucu giysi, koruyucu eldiven, koruyucu gözlük / maske kullan n.
S 45: Kaza halinde veya kendinizi iyi hissetmiyorsan z hemen bir doktora ba vurun.
S 56: At klar n ve kab n tehlikeli veya özel at k toplama yerlerinde bertaraf edin / ettirin
DEPOLAMA
Serin ve kuru bir ortamda, a z aç lmam
kaç n lmal d r.
orjinal ambalaj nda depolama süresi 1 y ld r. Direkt güne
ndan
Gerekti inde ürünlerin sa l k-güvenlik-ta ma riskleri ve önlemleri ile ilgili ayr nt l bilgilere Malzeme Güvenlik
Bilgi Formundan ula abilirsiniz.
Tarih
Rev.
02.2011
01
Yaln zca profesyonel kullan m içindir.
Bu teknik föy normal artlar dikkate laboratuar verileri temel al narak haz rland ndan yukar da yeterli bulunmayan detaylar için teknik
personele dan n z. Aksi halde bilgi yetersizli i sonucu ortaya ç kacak hatalar üretici firmaya sorumluluk yüklemez. Bu bilgilerin de i tirilme
hakk firmam zca sakl d r.
Bu ürün TS-EN ISO 9001 ve TS-EN ISO 14001 standartlar na uygunluk belgesine sahip Betek A. . taraf ndan üretilmektedir.
ANKARA ASFALTI HÜSEY N ÇEL K SOK. NO: 2
BOSTANCI 34742 STANBUL
TEL: (0216) 571 10 00 (PBX) FAKS: (0216) 571 11 16
www.filliboya.com.tr