Slayt 1 - Balıkesir Tabip Odası

Transkript

Slayt 1 - Balıkesir Tabip Odası
BALIKESİR TABİP ODASI
TEMMUZ 2016
ÇALIŞMA RAPORU
Hep beraber mücadele ederek Balıkesir’imizin
kömür solumasına doğamızın, suyumuzun
Zehirlenmesine izin vermeyeceğiz.
1.07.2016 tarihinde Tabip Odasında yapmış olduğumuz
basın açıklaması metni aşağıdadır.
• Bir yılı aşkın süredir başta Paşaköy Mahallesi halkı olmak
üzere Balıkesir halkı ile akademik odaların, demokratik kitle
örgütlerinin Albayraklar grubunun SEKA arazisi üzerinde
yapmak istediği; günlük 525 ton kömür kullanımı planlanan
enerji santraline karşı Balıkesir İdare Mahkemesi’nde açılan
davada, mahkemenin 06.05.2016 tarih ve 2015/1837 E,2016/713 K. Sayılı ilamı ile ÇED İPTALİNE karar verilmiştir
• Albayraklar Grubu Şirketlerinden Varaka Kağıt Sanayi A.Ş.
tarafından Çed iptali kararına karşın hukuka aykırı şekilde
sürdürülen kömürle çalışacak enerji santrali inşaatı,
Balıkesir şehir merkezine 10 km.; tarım ve hayvancılık
merkezi olan 20’ye yakın köyün tam ortasında, Balıkesir
Üniversitesi Yerleşkesi’ne ve Tıp Fakültesi Hastanesi’ne 2
km; yapım aşamasında olan Balıkesir Devlet Hastanesi’ne ie
yaklaşık 8 km. mesafededir.
• Kömürle çalışan enerji santralleri, santral çevresinde
yaşayanlarda rahatsızlanmaya, hastalanmaya ve ölümlere
yol açan doğrudan sağlık etkilerinin yanında, küresel ısınma
ve iklim değişikliklerine katkıları nedeniyle yaralanma,
hastalanma ve ölümler gibi dolaylı sağlık etkilerinin
oluşmasına
da
katkıda
bulunmaktadır.
Kömürle çalışan enerji santrallerinin çevre, insan ve toplum
sağlığına yol açabileceği, geri dönüşümü olmayan zararları,
hastalık riskleri, toprak ve hava kirliliğinin yanı sıra su
kaynaklarının kirlenmesi ve doğa tahribatı önemli halk
sağlığı sorunlarına yol açtığı açıktır.
• Ülkemizde her yıl 7.900 kişi Kömürle çalışan enerji
tesislerinin olumsuz sağlık etkileri sonucu hayatını
kaybetmektedir. Türkiye’de sadece bu nedenle oluşan
kirlilik nedeniyle her yıl binlerce erken ölüm olduğu bilimsel
verilerle kanıtlanmıştır.
• Halk sağlığına, çevreye ve tarım arazilerine, yer altı ve yer üstü
kaynaklarına geri dönüşü olmayan zararlar verecek olan kömür ile
çalışan söz konusu enerji santralinin inşasına karşı Paşaköy halkının
başlattığı mücadele, Büyükbostancı, Ovaköy olmak üzere çevre köylere
ve giderek Balıkesir halkına ulaşmış ve demokratik kitle örgütlerince
sahiplenilerek güçlenmiştir. Paşaköy halkı ile birlikte başlatılan imza
kampanyasına iki hafta gibi bir sürede Balıkesir ve köylerinden
10.000’in üzerinde katılım gerçekleşmiş, Çed sürecinin tamamlanması
üzerine söz konusu santralin yapımının yol açacağı tahribatı
durdurabilmek için hukuki mücadele başlatılmıştır.
ÇED sürecindeki eksiklikler nedeniyle mahkemece verilen iptal kararıyla
birlikte kömürle çalışması planlanan enerji santraline karşı verilen
mücadele bu aşamada başarılı olmuş, Balıkesir halkı kazanmıştır.
• Ancak Albayraklar grubuna ait olan söz konusu enerji santralinin
inşaatı, Balıkesir halkının kararlı mücadelesi ile iptal edilen ÇED kararına
rağmen hukuk dışı bir anlayışla halen göz göre göre sürdürülmektedir.
• Hukukun üstünlüğünün esas kabul edildiği bir ülkede içinden
geçtiğimiz şu günlerde ne vahimdir ki bizler mahkeme
kararlarına uyulması için çağrıda bulunmak zorunda kalmış
durumdayız. Albayraklar grubu hukuki süreci alenen ve
rahatça göz ardı edebilmekte; halkın haklı tepkisine ve hukuki
engellere rağmen kömürlü enerji santralinin inşasına devam
etmektedir.
Bu mücadelenin bileşenleri olarak Mahkeme kararının
uygulanması ve sonraki mücadele sürecini sonuna kadar takip
edeceğimizi buradan ilan ediyoruz.
• Buradan Albayraklar grubuna sesleniyoruz. Devam etmekte
olan inşaatı derhal durdurun. Mahkeme kararlarına ve
Balıkesir halkının temiz bir çevrede yaşama hakkına saygılı
olun.
• Bileşenler olarak mahkeme kararının uygulanması için hukuki
süreci sonuna kadar takip edeceğimizi, temiz ve sağlıklı bir
çevrede yaşama hakkımızı sonuna kadar korumak için
mücadele etmekten asla vazgeçmeyeceğimizi buradan ilan
ediyoruz.
• Mahkeme kararını uygulamak ve takip etmek
yükümlülüğünde olan kamusal idareler Çevre İl
Müdürlüğü, Balıkesir Valiliği ve Balıkesir
Belediyesini görevlerini yapmaya ve hukuk dışı bir
anlayışla devam etmekte olan inşaatın yapımını
durdurmaya çağırıyoruz.
• Hep beraber mücadele ederek Balıkesir’imizin
kömür solumasına, doğamızın, suyumuzun
zehirlenmesine izin vermeyeceğiz.01.07.2016
• AKOB(AKADEMİK ODALAR) BİLEŞENLERİ
• TÜKODER BALIKESİR
• PAŞAKÖY HALKINDAN DAVACILAR
•
Süt izni kullananlardan ek ödeme kesintisi yapılacağına dair işlemin iptali istendi
Sağlık Bakanlığı Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğü, il sağlık müdürlüklerine gönderdiği yazıyla süt izni
kullandığı sürelerin “çalışılmayan süre” olarak işlenerek döner sermaye ek ödemelerinde buna göre
kesinti yapılmasına dair yazı göndermiştir.
Anayasa ve Türkiye’nin tarafı olduğu sözleşmelere aykırı işlemin iptali için Türk Tabipleri Birliği ve Türk
Dişhekimleri Birliği tarafından dava açılmıştır.
Davada, hakkının kullanan kadın çalışanların cezalandırılması niteliğindeki işlemin iptali istenmiştir.
Davada ayrıca süt iznine ilişkin Sağlık Bakanlığı ile Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu’nun “Ek ödeme”
konulu yazılarının ve bu işlemlere dayanak gösterilen Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşları Personeline Ek
Ödeme Yapılmasına Dair Yönetmelik’in 4. maddesinin 1. fıkrasının (h) bendi ve Türkiye Kamu Hastaneleri
Kurumuna Bağlı Sağlık Tesislerinde Görevli Personele Ek Ödeme Yapılmasına Dair Yönetmelik’in 4.
maddesinin birinci fıkrasının (t) bendinin de iptali istenmiştir.
Davada ayrıca bu işlemlerin dayanağı olduğu belirtilen 657 sayılı Devlet Memurları Yasasının 104.
Maddesinin (G) bendinde yer alan “fiili çalışma süresine bağlı her türlü ödemeler hariç” ibaresinin iptali
için Anayasa Mahkemesine başvurulması istenmiştir.
Türk Tabipleri Birliği
Merkez Konseyi
BAŞBAKAN BİNALİ YILDIRIM’I
ÖZÜR DİLEMEYE DAVET EDİYORUZ !!!
• 2 gün önce Sayın Başbakanın Acil Servisle ilgili yaptığı açıklamalar,
insanların can derdi ile müracaat ettiği Acil servislere, kız bakmak
için gidiyorlar tarzı söylemi tüm meslektaşlarımız ve sağlık
çalışanlarında derin bir üzüntü ve şaşkınlığa yol açmıştır.
• • Hem sağlık çalışanlarımıza, hem de Acil servislerdeki yoğun emeğe
yönelik bu söylemlerin sahibi sayın Başbakanımıza sormak istiyoruz:
• • Acil servislere acil olmayan nedenlerle yığılmaların 2002’den beri
uygulanmakta olan Sağlıkta Dönüşüm Programı ile tavan yaptığını,
• • Türkiye’de yıllık acil servis vaka sayısının 115 milyonu, yani mevcut
nüfusumuzun bir buçuk katını bulduğunu, bu haliyle Türkiye’nin
dünyadaki “nadir” ülkelerden biri olduğunu,
• • Cepten ödemelerin her geçen gün arttırıldığı sağlık sisteminde,
başta Genel Sağlık Sigortası prim borçluları olmak üzere, sağlık
güvencesi olmayan pek çok yurttaşımızın sıklıkla acil olmayan
sebeplerle soluğu acil servislerde almak zorunda kaldığını,
• • Sağlıkta akıl almaz boyutlara ulaşan şiddet olaylarının en çok 112
ve acil servislerde yaşandığını,
• • Fiziksel ve ruhsal yıpranma oranlarının en çok acil servislerde
görevli sağlık çalışanlarında görüldüğünü, Acil Tıp Anabilim Dalında
görevli Asistan Dr. Melike Erdem’in yaşadığı tükenmişlik nedeniyle
hayatına son verdiğini,
• • Sağlık iş kolundaki iş kazalarının en yoğun yaşandığı yerlerin acil
servisler olduğunu, Dr. Mustafa Bilgiç’in acil servis görevinde iken
geçirdiği iş kazası nedeniyle 28 yaşında hayatını kaybettiğini,
• • Ağır iş yükü, ardı sıra nöbetler, yanlış kadro politikaları, döner
sermaye ve performans kaygıları nedeniyle Acil Tıp Anabilim
Dallarında asistan eğitiminde kabul edilemez eksiklikler olduğunu,
• • Ve hepsinin ötesinde, sarf ettiği bu sözlerin kadın emek gücünün
en yoğun olduğu iş kollarından biri olan sağlık iş kolunda, başta
kadın sağlık çalışanlarını olmak üzere, acil servislerde görevli sağlık
çalışanlarını cinsel nesne haline getirdiğini biliyor mu?
• Acil servislerdeki sorunları, şiddet olaylarını, hak
kayıplarını defalarca dile getirdik, haykırdık,
belgeledik, iş bıraktık, hukuki yollarla mücadele
verdik. Bugün ne yazık ki Başbakan tarafından sarf
edilen bu talihsiz sözler sözün bittiğini ortaya
koyar niteliktedir.
• Artık yeter, ülkemizin sağlık ortamı ile ilgili gayrı
ciddi hiçbir yorum ve uygulamaya sessiz
kalmayacağımızı tekrar hatırlatıyor, Başbakan’ı
acil servislerde görevli sağlık çalışanlarından özür
dilemeye davet ediyoruz.
• BALIKESİR TABİP ODASI
YÖNETİM KURULU
BASINDA TABİP ODAMIZ
DARBE'YE HAYIR
DAHA FAZLA ÖZGÜRLÜK,
DAHA FAZLA DEMOKRASİ
• 15 Temmuz günü hepimiz kötü bir korku filmine
tanıklık ettik.
• Korkuyoruz, üşüyoruz, soluğumuz kesiliyor.
• Bu ülke, yıllarını darbeler yüzünden kaybeden bu
ülke;
• Bu toplum, gencecik evlatları idam sehpalarında
kurban edilen, onbinlerce evladı cezaevlerinde
yıllarını yitiren bu toplum,
• Artık darbe sözcüğünü duyduğu anda dahi irkiliyor,
korkuyor, tepki gösteriyor
• Balıkesir Tabip Odası yönetim kurulu olarak bizler,
parlamenter sisteme tehdit oluşturan, demokrasi
düşmanı bu girişimi asla kabullenmiyor, şiddetle
reddediyor ve bu girişimde bulunanları kınıyoruz. Bu
tür girişimlerin bir daha hiç yaşanmamasını temenni
ediyor ve bu girişimlere karşı azami kararlılıkla
demokrasiyi savunacağımızın bilinmesini istiyoruz.
• Öte yandan son derece haklı bir gerekçeyle darbeyi
protesto eden insanların arasına karışmış ve amacının
darbeyi protesto etmek olmadığı net olarak belli olan
“karanlık” grubun yaptıklarını da dehşetle izledik.
• Bu toplum, bugüne kadar gencecik askerlerinin
silahlarını teslim ettiği halde linç edildiğine, işkence ile
öldürüldüğüne hiç tanıklık etmemişti,
• Bu toplum Suriye ve Irak gibi ülkelerde barbar örgütlerin
gerçekleştirdiği kafa kesme görüntülerini ekran başında
bile izlemeye tahammül edemezken, kendi ülkesinde
suçsuz bir askerinin kafasının vahşice kesilip
görüntüleneceğini hayal dahi edememişti,
• Bu toplum her türlü siyasi, dini, mezhebi farklılıklarına
rağmen tek sesle darbeye karşı dururken, meclis ya da
Genelkurmay Başkanlığı önünde hilafet bayrakları
görmeyi arzu etmemişti,
• Bu toplum mecliste tüm partiler darbeye karşı ortak
açıklama yapılmasını alkışlar ve kendisi de darbeye karşı
sokağa çıkar iken “laikçileri yok etmeye gidiyoruz” diyen
çağdışı silahlı İslami örgüt militanlarının, bu darbeye
karşı duran “milli irade”, “özgürlük yanlısı halk” olarak
lanse edileceğini aklının ucundan dahi geçirememişti.
• Balıkesir Tabip Odası olarak buradan bir kere daha
darbe girişimcilerini, ona destek olan iç ve dış
bozguncularını şiddetle kınayıp buradan çağrıda
bulunuyoruz:
• Tüm darbeciler yargılansın,
• Gencecik erlerimizin kafasını kesen, onlara işkence
eden, hepimizin bakmaya bile cesaret edemediği o
görüntülerin müsebbibi kişilerin tamamı yargılansın.
• Toplumsal barışımız için daha çok demokrasi, daha çok
özgürlük, her türlü darbenin ve darbeden nemalanan
kötülüklerin panzehiri olacaktır.
• Saygılarımızla…
• Balıkesir Tabip Odası
Yönetim Kurulu
MESLEKTAŞIMIZ DR.DENİZ ÖZGE
ÖZENGİ'YE ŞİDDET
• 17.07.2016 Pazar günü Ayvalık Devlet Hastanesi Acil
polikliniğinde yine bir meslektaşımız fiziksel şiddete uğradı.
• Meslektaşımız Dr. Deniz Özge ÖZENGİ'nin yanı sıra hastane
güvenlik görevlisini de darp eden hasta yakınları hakkında
meslektaşımız tarafından beyaz kod verilerek şikayette
bulunulmuştur.
• Hastane acil Servisine “kız bakmaya“ değil “öfke saçmaya“
gelen hasta yakınları kadın meslektaşımızı acımasızca darp
ederek acil serviste terör yarattılar.
• Nöbetlerinde 1000’e varan sayıda hastaya bakan zor
koşullarda fedakarca görevini yerine getirmeye çalışan
hekimlerimize yönelik bu çağ dışı saldırıyı kınıyor, tüm
yetkilileri duyarlı olmaya ve önlem almaya çağırıyoruz.
• Meslektaşımıza ve sağlık camiamıza geçmiş olsun diliyoruz.
• Odamızca hukuksal yardımda bulunulmuş olup,konu
tereddütsüz sonuna kadar takip edilecektir.
Balıkesir Halk Sağlığı Müdürlüğü’nün 28.06.2016 tarih ve E.353 sayılı; İl Sağlık
Müdürlüğü ve Halk Sağlığı Müdürlüğü kadrolarında görevli hekimlere ölüm
belgesinin düzenlenmesi görevinin iptaliyle ilgili TTB’ye başvurulmuştur.
• Tabip Odamız
tarafından AKTÜEL
amaçlı batoAKTUEL
DERGİSİ'nin ilk
sayısı çıkmıştır.
Hekim,Eczacı,Diş
hekimi ve Veteriner
Hekim öncelikli
ancak herkese açık
abonelik sistemi ile
dağıtılacaktır.
• BatoAKTUEL dergimizin ilk aboneleri;
Yönetim Kurulu üyeleri ve Yayın
Kurulu üyeleri olmuştur.
• Ağustos sayısı olarak çıkarılan
dergimizin Temmuz ayı sonu itibarı ile
abone sayımız 50‘e ulaşmıştır.
ÖNCELİĞİMİZ
MESLEKİ HAKLARIMIZ

Benzer belgeler