Milli Prodüktivite Merkezi – Faruk YILDIRIM

Yorumlar

Transkript

Milli Prodüktivite Merkezi – Faruk YILDIRIM
İşletmelerde Yenilikçilik Eğitimi
İşletmelerde Yenilikçilik Eğitimi
Denizli Ticaret Odası
İİşletmelerde
şletmelerde Yeenilikçilik
nilikçilik
İnovasyon
İnovasyon
Denizli icaret
Ticaret dası,
Odası,
1 Mayıs
Mayıs 201
F
YILDIRIM
R
Denizli Ticaret Odası - 11 Mayıs 2010
Milli Prodüktivite Merkezi – Faruk YILDIRIM ©
1
İşletmelerde Yenilikçilik Eğitimi
Sunum Planı
Suunum
num Pllanı
anı
Tanımlar
Yeniliğin
ğ Önemi
J
A
S
Çeşitleri
Y
İnovasyonun Aşamaları (Yayınım)
F
S
İnovasyon) Yöntemleri
Y
Ulusall Yenilik
ilik Sistemii ve ü
T rkiye
ki
Denizli Ticaret Odası - 11 Mayıs 2010
Milli Prodüktivite Merkezi – Faruk YILDIRIM ©
2
İşletmelerde Yenilikçilik Eğitimi
Yenilik Nedir?
Y
Denizli Ticaret Odası - 11 Mayıs 2010
Milli Prodüktivite Merkezi – Faruk YILDIRIM ©
3
İşletmelerde Yenilikçilik Eğitimi
Türkçe Sözcük Anlamı
Yeenilik
nilik - Taanımlar
nımlar
Sözcük Anlamı
9“Yeni olma durumu, yeni olan bir şeyin
özelliği
özelliği”
9“Eskimiş, zararlı yada yetersiz sayılan şeyleri
yeni,
eni yararlı
ararlı vee yeterli
eterli olanlarıyla
olanları la değiştirme”
9İngilizce
fiilinden
türemiş
kelimesidir. Yenilik sözcüğünün
ş ğ
kelimesi
karşılığı
literatürde oturmuştur
Denizli Ticaret Odası - 11 Mayıs 2010
Milli Prodüktivite Merkezi – Faruk YILDIRIM ©
4
İşletmelerde Yenilikçilik Eğitimi
İngilizce Sözcük Anlamı
Yeenilik
nilik - Taanımlar
nımlar
I
K
9İngilizce
fiilinden
türemiş
9I
kelimesi yeni olan bir şeyi ortaya
ko mak yaa da temellenmiş bir şey
koymak
şe üzerinde
ü erinde
değişiklikler yapmak anlamlarına
9Fakat
günümüz
ekonomilerinde
ve
endüstrilerinde özel bir anlamı
Denizli Ticaret Odası - 11 Mayıs 2010
Milli Prodüktivite Merkezi – Faruk YILDIRIM ©
5
İşletmelerde Yenilikçilik Eğitimi
Asıl Anlam
Yeenilik
nilik - Taanımlar
nımlar
9Herhangi
bir
sanayi
kuruluşunda(Hizmet
Sektörü),
endüstride,
üniversitede veya bir firmada ya tamamen
yeni olan bir şeyi geliştirmeyi ya da mevcut
d r m vee koşullarda
durum
koş llarda bir iyileştirmeyi
i ileştirme i
9Yenilik,
bilimsel
araştırmadan
icada,
ggeliştirmeye
ş
y ve ticarileştirmeye
ş
y kadar yyeni bir
ürün(Hizmet) veya üretim süreci yaratmaktaki
tüm
Denizli Ticaret Odası - 11 Mayıs 2010
Milli Prodüktivite Merkezi – Faruk YILDIRIM ©
6
İşletmelerde Yenilikçilik Eğitimi
OECD Tanımı
OECD’nin
nin Taanımı
nımı
“Yenilik, yeni veya geliştirilmiş ürünlerin
başarılı bir şekilde pazarlanması, yeni veya
geliştirilmiş süreç veya ürünün ticari
amaca yönelik kullanılması veya sosyal bir
hi mette
hizmette
yeni
eni
bir
yaklaşımın
aklaş m n
tanıtılması/katılması için gerekli bilimsel,
teknolojik, ticari ve mali basamakları
ç
OECD
198
“T
içerir.”
M
O S
A T
A
F
Manual
anual”
Denizli Ticaret Odası - 11 Mayıs 2010
Milli Prodüktivite Merkezi – Faruk YILDIRIM ©
7
İşletmelerde Yenilikçilik Eğitimi
Sarıhan & İnceler’in Tanımı
Taanım
nım
Yenilik,
bilimsel
araştırmadan
icada,
geliştirmeye ve ticarileştirmeye kadar yeni
bir ürün veya üretim süreci yaratmaktaki
tüm
faaliyetlerdir.
Yenilik,
bir
fikri
sat labilir yeni
satılabilir
eni yaa da geliştirilmiş bir ürün
ya da mal ve hizmete dönüştürmek
aS rıhan,
Halime
İnceler,
198
j
Yönetimi”
“Rekabette Başşarının Yolu Teknoloji
D
Yayınları, İstanbul
Denizli Ticaret Odası - 11 Mayıs 2010
Milli Prodüktivite Merkezi – Faruk YILDIRIM ©
8
İşletmelerde Yenilikçilik Eğitimi
Oslo Klavuzu Yenilik Tanımı
Taanım
nım
“Bir yenilik işletme içi uygulamalarda, işyeri
organizasyonunda veya dış ilişkilerde; yeni
veya önemli derecede iyileştirilmiş bir
ürün(mal veya hizmet) veya süreç, yeni bir
pa arlama yöntemi
pazarlama
öntemi
yöntemin
gerçekleştirilmesidir.” OECD
205 “OSLO Kavuzu”
Denizli Ticaret Odası - 11 Mayıs 2010
Milli Prodüktivite Merkezi – Faruk YILDIRIM ©
9
İşletmelerde Yenilikçilik Eğitimi
Bilgi ve Teknolojiden farkı
Biilim
lim ve Teeknolojiden
knolojiden farkı
B
9BBilimsel Araştırma
9AR GE
9Buluş
9Temel Bilimler…
Denizli Ticaret Odası - 11 Mayıs 2010
T
Y
Bilginin Pratiğ
e
Dökülmesidi
Teknolojinin Tica
rileştirilmesi
Milli Prodüktivite Merkezi – Faruk YILDIRIM ©
10
İşletmelerde Yenilikçilik Eğitimi
Yenilik Nedir?
Yeniliğin Önemi
eniliğin
J
A
Denizli Ticaret Odası - 11 Mayıs 2010
S
Milli Prodüktivite Merkezi – Faruk YILDIRIM ©
11
İşletmelerde Yenilikçilik Eğitimi
J
İnovasyonun Babası
A S
9Yenilik konusuna en
önemli
katkıları
1932-1950
arasında Haarvard
rvard Ekkonomi
onomi B
ölümünde
akademis enlik yapmış
akademisyenlik
apmış
S
yapmıştır
p
kurucusu
9Schumpeter’in
olduğu
yenilik
prensipleri bugün hala
geçerliliğini
k
k d
Denizli Ticaret Odası - 11 Mayıs 2010
Milli Prodüktivite Merkezi – Faruk YILDIRIM ©
12
İşletmelerde Yenilikçilik Eğitimi
J
İnovasyonun Babası
A S
temel
faaliyet
alanında
yenilik yapılabileceğini
ortaya koymuştur
i Ürün(H
i.
Ürün(iizmet)
met) Yeeniliği
niliği
ii. Süreç Yeniliği
iii. O
Y
S
4
iv. Pazarlama Yeniliği
Denizli Ticaret Odası - 11 Mayıs 2010
Milli Prodüktivite Merkezi – Faruk YILDIRIM ©
13
İşletmelerde Yenilikçilik Eğitimi
Schumpeter’in Yenilik Sınıflandırması
Scchumpeter’in
humpeter in Yeenilik
nilik Sıınıflandırması
nıflandırması
ii. Ürün(H
Ü ü (iizmet)
t) Yeniliği
iliği
Daha önce başkaları tarafından üretilmemiş
olan bir ürün ya da hizmetin ortaya
konmasıdır
. Sü
üreç
reç Yeeniliği
niliği
İşletme içerisinde cereyan etmekte olan
süreçlerin yeniden daha rantabl bir şekilde
y
konan
yyenilik
tasarlanması
ile
ortaya
çeşididir
Denizli Ticaret Odası - 11 Mayıs 2010
Milli Prodüktivite Merkezi – Faruk YILDIRIM ©
14
İşletmelerde Yenilikçilik Eğitimi
Schumpeter’in Yenilik Sınıflandırması
Scchumpeter’in
humpeter in Yeenilik
nilik Sıınıflandırması
nıflandırması
O
Y
İşletmenin organizasyon yapısının daha iyi bir
noktaya
gidebilmek
için
yeniden
yapılandırılması
y
p
veya
y
yyeni
ggörevlerin
oluşturulmasıdır
iv. Pazarlama Yeniliği
Bir işletmenin ürünlerini satabilmek için
ğ ppazarlama yyöntemlerinde yyeni bir
kullandığı
yaklaşımın ortaya konmasıdır
Denizli Ticaret Odası - 11 Mayıs 2010
Milli Prodüktivite Merkezi – Faruk YILDIRIM ©
15
İşletmelerde Yenilikçilik Eğitimi
Ürün
Yeniliği
Schumpeter’in Yenilik Sınıflandırması
Pazarlama Yenili
ği
YENİLİK
O
Y
Denizli Ticaret Odası - 11 Mayıs 2010
S reç
ü
Yeniliği
Milli Prodüktivite Merkezi – Faruk YILDIRIM ©
16
İşletmelerde Yenilikçilik Eğitimi
Schumpeter’in Katkıları
Scchumpeter’in
humpeter in İnovasyona Katkıları
atkıları
S
Schumpeter’e
h
t ’ göre
ö
k
karın
ana kaynağı
k
ğ
. Yenilik yapmadan kar
elde etmek mümkün değildir!
şahit
Bir ürünün yıllarca aynı üretildiğine
Denizli Ticaret Odası - 11 Mayıs 2010
Milli Prodüktivite Merkezi – Faruk YILDIRIM ©
17
İşletmelerde Yenilikçilik Eğitimi
Schumpeter’in Katkıları
Scchumpeter’in
humpeter in İnovasyona Katkıları
atkıları
S
Schumpeter’e
h
t ’ göre
ö
k
karın
ana kaynağı
k
ğ
. Yenilik yapmadan kar
elde etmek mümkün değildir!
şahit
Bir ürünün yıllarca aynı üretildiğine
eT mel gereksinimlerimiz dışındaki
ğş
, yyani yyenilikler
tüm ürünler değişmektedir,
yapılmaktadır
C
Denizli Ticaret Odası - 11 Mayıs 2010
Milli Prodüktivite Merkezi – Faruk YILDIRIM ©
18
İşletmelerde Yenilikçilik Eğitimi
Yaaratıcı
ratıcı Yııkım(
kım(C
Yaratıcı Yıkım
D
S
yapılan
l
yeniliklerin
ilikl i
d h
daha
önce üretilmiş olan ürün ve hizmetleri
hükümsüz kıldığını ifade etmiştir. Bu
sürece yyaratıcı yyıkım demiştir
ş
Denizli Ticaret Odası - 11 Mayıs 2010
Milli Prodüktivite Merkezi – Faruk YILDIRIM ©
19
İşletmelerde Yenilikçilik Eğitimi
Yaaratıcı
ratıcı Yııkım(
kım(C
Yaratıcı Yıkım
D
S
yapılan
l
yeniliklerin
ilikl i
d h
daha
önce üretilmiş olan ürün ve hizmetleri
hükümsüz kıldığını ifade etmiştir. Bu
sürece yyaratıcı yyıkım demiştir
ş
9Gerçekten de yeni çıkan ürünler bir
önceki benzer ürünü yapılan yeniliklerle
beraber geride bıraktığı için adeta eski
ürünü
Denizli Ticaret Odası - 11 Mayıs 2010
Milli Prodüktivite Merkezi – Faruk YILDIRIM ©
20
İşletmelerde Yenilikçilik Eğitimi
Yaaratıcı
ratıcı Yııkım(
kım(C
Yaratıcı Yıkım
D
S
yapılan
l
yeniliklerin
ilikl i
d h
daha
önce üretilmiş olan ürün ve hizmetleri
hükümsüz kıldığını ifade etmiştir. Bu
sürece yyaratıcı yyıkım demiştir
ş
9Gerçekten de yeni çıkan ürünler bir
önceki benzer ürünü yapılan yeniliklerle
beraber geride bıraktığı için adeta eski
ürünü
y konurken(yaratma)
(y
)
9Yani yyeni ürün ortaya
diğer eski benzer ürünleri hükümsüz
kılmaktadır(yıkma)
Denizli Ticaret Odası - 11 Mayıs 2010
Milli Prodüktivite Merkezi – Faruk YILDIRIM ©
21
İşletmelerde Yenilikçilik Eğitimi
Yaaratıcı
ratıcı Yııkım(
kım(C
Yaratıcı Yıkım
D
Buradan
d şu sonuçlara
l
varıyoruz
9İnovasyon yapmak işletmeleri doğal
tekel (Monopol) konumuna yükseltir
9Monopol
p
olmak demek ppiyasada
y
malı
veya
hizmeti
istediğimiz
fiyattan
satabilmemiz demektir.
demektir Çünkü bizden
başka bunu üretebilen
Denizli Ticaret Odası - 11 Mayıs 2010
Milli Prodüktivite Merkezi – Faruk YILDIRIM ©
22
İşletmelerde Yenilikçilik Eğitimi
Yaaratıcı
ratıcı Yııkım(
kım(C
Yaratıcı Yıkım
D
Buradan
d şu sonuçlara
l
varıyoruz
9İnovasyon yapmak işletmeleri doğal
tekel (Monopol) konumuna yükseltir
9Monopol
p
olmak demek ppiyasada
y
malı
veya
hizmeti
istediğimiz
fiyattan
satabilmemiz demektir.
demektir Çünkü bizden
başka bunu üretebilen
9Kısaca karın ana kaynağı aslında
yyapmaktır
p
Denizli Ticaret Odası - 11 Mayıs 2010
Milli Prodüktivite Merkezi – Faruk YILDIRIM ©
23
İşletmelerde Yenilikçilik Eğitimi
Yaaratıcı
ratıcı Yııkım(
kım(C
Yaratıcı Yıkım
D
9Eğer rakibimiz
9ğ
kibi i olan
l bir
bi işletme
il t
İ
İnovasyon
yapmışsa,
9Piyasada o ürünü üreten tek firma olduğu
için
ç doğal
ğ tekel konumuna y
yükselmişse,
ş ,
9Tekel olmanın verdiği avantajla pazarı
tamamen ele geçirmişse,
geçirmişse
9Kısaca bir yaratıcı yıkım meydana
getirmişse,
Denizli Ticaret Odası - 11 Mayıs 2010
Milli Prodüktivite Merkezi – Faruk YILDIRIM ©
24
İşletmelerde Yenilikçilik Eğitimi
Yaaratıcı
ratıcı Yııkım(
kım(C
İnovasyon yap ya da öl!
D
9Eğer rakibimiz
9ğ
kibi i olan
l bir
bi işletme
il t
İ
İnovasyon
yapmışsa,
9Piyasada o ürünü üreten tek firma olduğu
için
ç doğal
ğ tekel konumuna y
yükselmişse,
ş ,
9Tekel olmamın verdiği avantajla pazarı
tamamen ele geçirmişse,
geçirmişse
9Kısaca bir yaratıcı yıkım meydana
getirmişse,
ayatta
y devam ettirebilmek için
ç
Hayyatta kalmayı
yapmak zorundayız
İnovasyon yap ya da öl!
Denizli Ticaret Odası - 11 Mayıs 2010
Milli Prodüktivite Merkezi – Faruk YILDIRIM ©
25
İşletmelerde Yenilikçilik Eğitimi
İnovasyon
Kalkınmanın
alk nman n
Rekabetin anahtarı
anahtar
İnovasyondur
Denizli Ticaret Odası - 11 Mayıs 2010
Milli Prodüktivite Merkezi – Faruk YILDIRIM ©
26
İşletmelerde Yenilikçilik Eğitimi
Yenilik Nedir?
Yeenilik
nilik Çeşitleri
Denizli Ticaret Odası - 11 Mayıs 2010
Milli Prodüktivite Merkezi – Faruk YILDIRIM ©
27
İşletmelerde Yenilikçilik Eğitimi
Yenilik Çeşitleri
Yeenilik
nilik Çeşitleri
cS humpeter’in
h
t ’i
Sınıflandırmasına
fl d
göre
ö
yenilikler (İşletme fonksiyonlarına göre
İşletme içi ve İşletme dışı etkilere göre
Yapılmış olan yenilik dikkate alındığında
meydana
y
ggetirdiği
ğ etkiye
y ggöre
Denizli Ticaret Odası - 11 Mayıs 2010
Milli Prodüktivite Merkezi – Faruk YILDIRIM ©
28
İşletmelerde Yenilikçilik Eğitimi
Yenilik Çeşitleri
Scchumpeter’in
humpeter in Sıınıflandırması
nıflandırması
cS humpeter’in
h
t ’i
Sınıflandırmasına
fl d
göre
ö
yenilikler (İşletme fonksiyonlarına göre
Ürün(H(izmet)) Yeniliği
ğ
i. Ü
ii. Süreç Yeniliği
iii. O
iii
Y
iv. Pazarlama Yeniliği
Denizli Ticaret Odası - 11 Mayıs 2010
Milli Prodüktivite Merkezi – Faruk YILDIRIM ©
29
İşletmelerde Yenilikçilik Eğitimi
Yenilik Çeşitleri
Scchumpeter’in
humpeter in Sıınıflandırması
nıflandırması
AR-GE Bölümü
•Ü
Ürün
niliği
ü Yeeniliği
iliği
T m İşletme
ü
Fonksiyonları
onksiyonları
• üreç
Süreç eniliği
Yeniliği
ğ
T m İşletme
üm
ü
Fonksiyonları
•O
Pazarlama Bölümü
•P
Denizli Ticaret Odası - 11 Mayıs 2010
Milli Prodüktivite Merkezi – Faruk YILDIRIM ©
30
İşletmelerde Yenilikçilik Eğitimi
Yenilik Çeşitleri
İşletme içi ve İşletme dışı etkilere
göre
Doğrusal İnovasyon
Doğrusal
L
Modelleri
olarak adlandırılan
kaynağı olarak teknik yeniliklere vurgu
yapılmaktadır Bu sistemin ana teması kendi
yapılmaktadır.
kendine yeten bir sistem olmasıdır
Açık İnovasyon
İ
Açık
ile yyenilik yyapma
p
sürecinin
ucu açık hale getirilmiştir. Kısaca
yapma sürecine başka aktörlerin katılması
sağlanarak
yapma süreci açık bir
it
h li dö ü ü tü
Denizli Ticaret Odası - 11 Mayıs 2010
Milli Prodüktivite Merkezi – Faruk YILDIRIM ©
31
İşletmelerde Yenilikçilik Eğitimi
Yenilik Çeşitleri
İşletme içi ve İşletme dışı etkilere
göre
eY nilik
ilik fikir
fiki
ve faaliyetlerin
f li tl i
Doğrusal işletme içinde AR-GE faaliyetinin
İİnovasyon artırılması ile daha fazla ortaya
ççıkacağını
ğ
temel
alan
yöntemdir
Yenilik fikirlerinin sadece işletme
içinden
ç
değil,
ğ , işletme
ş
dışı
ş
çA ık
İnovasyon kanalların da sürece katılımı ile
yeniliklerin
ortaya
konduğu
yöntemdir
Denizli Ticaret Odası - 11 Mayıs 2010
Milli Prodüktivite Merkezi – Faruk YILDIRIM ©
32
İşletmelerde Yenilikçilik Eğitimi
Açık İnovasyon Örneği: NOKIA
™Nokia firması müşterilerine
ş
daha iyi
y hizmet
verebilmek için müşterilerinden bir takım
öneriler almaktadır
™Nokia’nın web sayfasında müşterilerden geri
b l
besleme
bil il i i
bilgilerinin
alındığı
l dğ
bi
bir
platform
l f
oluşturulmuştur
™Bazen çok yoğun teknolojileri üretmeyi
başarıyor olsanız bile işletme körlüğü nedeniyle
çok küçük nüansları göz ardı
Denizli Ticaret Odası - 11 Mayıs 2010
Milli Prodüktivite Merkezi – Faruk YILDIRIM ©
33
İşletmelerde Yenilikçilik Eğitimi
Açık İnovasyon Örneği: NOKIA
™Bu platform aracılığı ile
™u
Nokia müşterilerinin görüş ve
ö il i i
önerilerini
t l
toplayıp
değerlendiriyor
™Uygulanmaya değer bulduğu
öneri sahiplerinin fikirlerini
pratiğe döküyor
™Önerisi
kullandığı
müşterisine telif ödüyor
™Kısaca
Nokia
yenilik
sürecine işletme
ş
dışı
ş en etkili
aktör olan müşterileri dahil
ederek
açık
Denizli Ticaret Odası - 11 Mayıs 2010
Milli Prodüktivite Merkezi – Faruk YILDIRIM ©
34
İşletmelerde Yenilikçilik Eğitimi
Yenilik Çeşitleri
Ettkiye
kiye göre Y
R
Y
Radikal yenilikler kendinden
mevcut durumda kökten veya
ölçüde değişim yaratan ve diğer
yeniliklere
eniliklere de zemin
emin hazırlayan
ha ırla an
değişimlerdir
önceki
büyük
küçük
bü ük
büyük
Artımsal Y
Artımsal yenilik ise mevcut durumu farklı
yönleriyle
iyileştiren
ve
geliştiren
Denizli Ticaret Odası - 11 Mayıs 2010
Milli Prodüktivite Merkezi – Faruk YILDIRIM ©
35
İşletmelerde Yenilikçilik Eğitimi
Televizyonun tarihçesi
Teelevizyonun
levizyonun Kısa
ısa Taarihçesi
rihçesi
9Televizyon serüveni 184
yılında P
Nipkow’un
patentini aldığı taramalı
diske ait icatla başlar
9u
9B
icatla
birlikte
Almanya’da
fotoelektrik
hücresinin
ş
katot ışın
geliştirilir
Denizli Ticaret Odası - 11 Mayıs 2010
Milli Prodüktivite Merkezi – Faruk YILDIRIM ©
36
İşletmelerde Yenilikçilik Eğitimi
Televizyon Örneği
T
9Rus
bilim
adamı
P
B
R
1907’de
de ilk defa
katot
ışın
tüpünü
k llanarak
kullanarak
uzak
ak
bir
kaynaktan
görüntü
alınabileceğini
9RCA R
A
arasında
bl i
)
C
1924-193
yılları
birçok
l
i i
Denizli Ticaret Odası - 11 Mayıs 2010
Milli Prodüktivite Merkezi – Faruk YILDIRIM ©
37
İşletmelerde Yenilikçilik Eğitimi
Televizyon Örneği
T
9İngiltere’nin
E MI E
I
L )
şirketi
M
(ikon
adını
göstericisi)
geliştirdi
9MI
9E
M
şirketi
ile
vericilerin
ericilerin
geliştirilmesinde işbirliğine gittiler ve çok başarılı
y
ilk defa 1936’da BC düzenli televizyon
y
9Bu sayede
yayınına başlayabildi
9ynı
9A
ynı yıl EMI ve RC
RA arasında
antlaşması imzalandı
Denizli Ticaret Odası - 11 Mayıs 2010
Milli Prodüktivite Merkezi – Faruk YILDIRIM ©
38
İşletmelerde Yenilikçilik Eğitimi
Televizyon Örneği
T
9B
T
de 2.Dünya Savaşından önce
bir elektronik televizyon sistemi geliştirmeyi
başardı
MI
M
E I
anlaşması imzaladı
9’da
91
936’da Beerlin
rlin Ollimpi
impiyatları
atları ile deneme yayınları
a ınları vee 1931940’da ise düzgün yayınlara başladı. 193 yılında RCA ilk
defa ticari olarak televizyonu piyasaya sürdü
ç
ilk ggenel yyayın
y
İngiltere’de
g
9Halka açık
yapılmıştır
993-194 arasında ABD Avvrupa
91
rupa ile arayı hızla açmıştır
Denizli Ticaret Odası - 11 Mayıs 2010
Milli Prodüktivite Merkezi – Faruk YILDIRIM ©
39
İşletmelerde Yenilikçilik Eğitimi
Televizyon Örneği
T
9Televizyonun geliştirilmesi sürecinde RCA’nın
ciddi katkıları olmuştur
-1930 193 arasında AR
R-G
GE için 2 7
İcatlarını
için 2
Yapmış olduğu çalışmaları test
edebilmek
için 1.5 milyon $ sarf etmiştir
y
9193 yyılında RCA ilk defa ticari olarak televizyonu
piyasaya sürdü
Denizli Ticaret Odası - 11 Mayıs 2010
Milli Prodüktivite Merkezi – Faruk YILDIRIM ©
40
İşletmelerde Yenilikçilik Eğitimi
R
Televizyon Örneği
T
9Renkli Televizyon için çok daha fazlası
1960 da
9’da
ancak
renkli
televizyon
karlı
9RCA bu
9R
b döneme kadar 130 milyon
mil on $ harcadı
9RCA ilk renkli tüpü 1950’de ortaya koyabilmek için 4
yıl geliştirme çalışması yaptı
ş
Komisyonu(FC
y ( )C birbirine rakipp
9Federal Haberleşme
iki
yayın
R’nın
RC
A nın
1
RCA’nın
i
k i di i i
i l i
Denizli Ticaret Odası - 11 Mayıs 2010
Milli Prodüktivite Merkezi – Faruk YILDIRIM ©
41
İşletmelerde Yenilikçilik Eğitimi
Televizyon Örneği
Teelevizyon
levizyon – Renkli Tü
üp
p
Denizli Ticaret Odası - 11 Mayıs 2010
Milli Prodüktivite Merkezi – Faruk YILDIRIM ©
42
İşletmelerde Yenilikçilik Eğitimi
R
Televizyon Örneği
T
9FCC F
C
C
)’nın
kararı ancak yıllar süren bir hukuk mücadelesi
sonucunda kaldırılabildi
9Bu dönemde RCA çalışmalarını yoğunlaştırdı
9İlk satışlar 1954’’te
te yapılabildi
apılabildi
9Satışlar yüksek alıcı cihaz fiyatları ve TV
yayıncılarının davranışları nedeniyle çok yavaş
9ABD’deki satışlar ancak 1970’de yılda 5 milyon adete
ulaşabildi
Denizli Ticaret Odası - 11 Mayıs 2010
Milli Prodüktivite Merkezi – Faruk YILDIRIM ©
43
İşletmelerde Yenilikçilik Eğitimi
Televizyon Örneği
Teelevizyondaki
levizyondaki Değişim
eğişim - Dönüşüm
önüşüm
9İ
9İlk
defa uzak bir
kaynaktan
y
ggörüntü
aktarımı
eT levizyonla
başarılmıştır
9T
R
Denizli Ticaret Odası - 11 Mayıs 2010
Milli Prodüktivite Merkezi – Faruk YILDIRIM ©
44
İşletmelerde Yenilikçilik Eğitimi
Televizyon Örneği
Teelevizyondaki
levizyondaki Değişim
eğişim - Dönüşüm
önüşüm
9Daha sonra bu radikal yeniliğin üzerine birçok
artımsal
yapılmıştır
S
B
T
Denizli Ticaret Odası - 11 Mayıs 2010
R E N K L İ
T
Milli Prodüktivite Merkezi – Faruk YILDIRIM ©
45
İşletmelerde Yenilikçilik Eğitimi
Televizyon Örneği
91946 yılının eylül ayında
çıkan bir haberde ilk
defa
oturduğunuz
ğ
yerden
TV’yi
RCA’nın
gerçekleştirdiği
yenilik
ilik tanıtılmış
l
9Bu yenilik de daha
önce örneği olmadığı
için
Denizli Ticaret Odası - 11 Mayıs 2010
Milli Prodüktivite Merkezi – Faruk YILDIRIM ©
46
İşletmelerde Yenilikçilik Eğitimi
Televizyon Örneği
Teelevizyondaki
levizyondaki Değişim
eğişim - Dönüşüm
önüşüm
9İlk kumandanın ardından tamamen uzaktan
kumanda yeniliği yapılmıştır
9Daha
Daha önce gerçekleştirilmiş bir yeniliğin
geliştirilerek ortaya konması olduğu için
artımsal
Denizli Ticaret Odası - 11 Mayıs 2010
Milli Prodüktivite Merkezi – Faruk YILDIRIM ©
47
İşletmelerde Yenilikçilik Eğitimi
Televizyon Örneği
Teelevizyondaki
levizyondaki Değişim
eğişim - Dönüşüm
önüşüm
ü
Düz
B
E
Denizli Ticaret Odası - 11 Mayıs 2010
E
Milli Prodüktivite Merkezi – Faruk YILDIRIM ©
48
İşletmelerde Yenilikçilik Eğitimi
Yeniliğin Aşamaları
Yeniliğin şamaları
eniliğin
Aşamaları
Denizli Ticaret Odası - 11 Mayıs 2010
Milli Prodüktivite Merkezi – Faruk YILDIRIM ©
49
İşletmelerde Yenilikçilik Eğitimi
Yenilik Fikirleri
Yeenilik
nilik Kaynakları
Z runlulu
o
k(İhtiyaçl
Müşterile
Çalışanlar
AR GE
T
B
R
Kaynakla
rı
Dağıtım
Kanalları
Denizli Ticaret Odası - 11 Mayıs 2010
Milli Prodüktivite Merkezi – Faruk YILDIRIM ©
50
İşletmelerde Yenilikçilik
Yenilik Aşamaları
Kaynakları
F
geliştirm
li ti
Geri
bildirim
müşteri
ilişkileri
l
Pazarlama
ve Satış
rA aştırma
(olasılıkların
Yenilik
ilik Süre
(Aşamalar))
(ş
Üretme
(satışa
hazır
Denizli Ticaret Odası - 11 Mayıs 2010
aT sarım
(müşteri
ihtiyaçlarına
Geliştirm
e
İ il ti
İyileştir
Milli Prodüktivite Merkezi – Faruk YILDIRIM ©
51
İşletmelerde Yenilikçilik
Yenilik Aşamaları
Kaynakları
F
geliştirm
li ti
Geri
bildirim
müşteri
ilişkileri
l
Pazarlama
ve Satış
rA aştırma
(olasılıkların
Yenilik
ilik Süre
(Aşamalar))
(ş
Üretme
(satışa
hazır
Denizli Ticaret Odası - 11 Mayıs 2010
aT sarım
(müşteri
ihtiyaçlarına
Geliştirm
e
İ il ti
İyileştir
Milli Prodüktivite Merkezi – Faruk YILDIRIM ©
52
İşletmelerde Yenilikçilik
Yayınım
Yeeniliğin
niliğin Yaayınımı
yınımı
“Yeniliklerin piyasa ve piyasa dışı
kanallarla yayılması yoludur. Yayınım
olmadan yeniliğin ekonomik değeri ve
etkisi olmayacaktır.” OECD 192
Yayınım
sürecinin en sancılı
aşamalarından birisidir. Belki de yenilik
yapmaktan
y
p
daha zor bir aşamadır
ş
Denizli Ticaret Odası - 11 Mayıs 2010
Milli Prodüktivite Merkezi – Faruk YILDIRIM ©
53
İşletmelerde Yenilikçilik
Yayınım
Yaayınımı
yınımı Ettkileyen
kileyen Faktörler
aktörler
Yayınımın başlıca elemanları şunlardır
9Yeniliğin
9otansiyel
Potansiyel benimseyicilerin sayısı
9Yeniliği benimseyen nüfusun karar alma
süreçleri
9Üreticiler ve yeniliği benimseyenler arasındaki
bilgi akışı
ile
kullanmayanlar
y
9Ürünü
kullananlar
arasındaki bilgi alış verişi
Denizli Ticaret Odası - 11 Mayıs 2010
Milli Prodüktivite Merkezi – Faruk YILDIRIM ©
54
İşletmelerde Yenilikçilik
Yayınım
Yaayınım
yınım
9Eskiden teknolojik ilerleme ekonomik
sistemdeki tüm işletmeleri, bölgeleri ve
ülkeleri etkileyen bir dışsal bir faktör
olarak düşünülüyordu
9R
,
teknolojilerin
yayınımının
a ınımının
kompleks
bir
süreç
olduğunu
ve
temel(eski) bakış açısıyla çeliştiğini ve
y
büyüme
y
modellerinde
böylelikle
teknolojinin içsel bir faktör olduğunu
Denizli Ticaret Odası - 11 Mayıs 2010
Milli Prodüktivite Merkezi – Faruk YILDIRIM ©
55
İşletmelerde Yenilikçilik Eğitimi
Yayınım
Yaayınım
yınım
9Romer’in katkılarından sonra büyüme A
G ile ilişkilendirildi
9ani
Yani ne kadar AR
R-G
GE yaparsanız o kadar
büyürsünüz düşüncesi
9on
9S
on çalışmalarda yapılan
apılan bir teknolojik
yenilikte en önemli faktörün yayınım
olduğu
Denizli Ticaret Odası - 11 Mayıs 2010
Milli Prodüktivite Merkezi – Faruk YILDIRIM ©
56
İşletmelerde Yenilikçilik Eğitimi
F
Yenilik Nedir?
S
Denizli Ticaret Odası - 11 Mayıs 2010
Milli Prodüktivite Merkezi – Faruk YILDIRIM ©
57
İşletmelerde Yenilikçilik Eğitimi
F
S
C
F
yaparken
kategorize etmişlerdir
Saldırgan S
Savunmacı
nmacı S
Taklitçi S
Bağımlı S
G
S
Fırsatçı S
F
I
C
S
Denizli Ticaret Odası - 11 Mayıs 2010
İktisadı) Üİ
ayınları
Firma Stratejileri
L
S
uyguladıkları
L
197 “T
firmaların
stratejileri
E
I
”(Yenilik
Milli Prodüktivite Merkezi – Faruk YILDIRIM ©
58
İşletmelerde Yenilikçilik Eğitimi
F
Saldırgan Strateji
S
i. Saldırgan S
9Yeni ürünler geliştirmede rakiplerinin önüne
geçerek
teknolojinin
ve
piyasanın
lideri
konumundadır
9 ün ada ilk olmak veya
9Dünyada
e a sektöründe
9AR GE’ye sürekli olarak büyük yatırımlar
y
kaçınılmaz
ç
başarısızlıklarını
ş
9AR-GE faaliyetlerinin
karşılayacak mali güce
9macı
9A
macı piyasada tekel olmak ve yüksek tekelci
karları
9 li i di i
l i
l i i l
Denizli Ticaret Odası - 11 Mayıs 2010
Milli Prodüktivite Merkezi – Faruk YILDIRIM ©
59
İşletmelerde Yenilikçilik Eğitimi
F
Savunmacı Strateji
S
. Savunmacı S
9Saldırgan
Stratejinin
takipçisi
savunmacı
9Dünyada ilk olan firmalarla arasındaki farkın
açılmamasına özen
ö en gösterir
9AR GE’ye önem verir, saldırgan kadar yatırım
y
yyüksek bütçe
ç ayırmasına
y
9AR-GE faaliyetlerine
karşın saldırgan kadar ayıramaz
9atent
9P
atent almaya çalışır,
çalışır saldırgan stratejiye geçiş
Denizli Ticaret Odası - 11 Mayıs 2010
Milli Prodüktivite Merkezi – Faruk YILDIRIM ©
60
İşletmelerde Yenilikçilik Eğitimi
F
Taklitçi Strateji
S
. Taklitçi S
9Taklitçi firmanın Dünyada veya sektörde
9İşletmelerin temel kuruluş nedenlerinden birisi
olan
karı
vee
varlığını
arlığını
sürdürme i
sürdürmeyi
9AR GE’ye, saldırgan ve savunmacı stratejileri
ç yyatırım
taklit edebilmek için
9Teknoloji lideri olan firmaları geriden, hatta
çoğu
9
Denizli Ticaret Odası - 11 Mayıs 2010
k
d k
Milli Prodüktivite Merkezi – Faruk YILDIRIM ©
i
li i
k di
61
İşletmelerde Yenilikçilik Eğitimi
F
Bağımlı Strateji
S
iv. Bağımlı S
9Güçlü firmalarla ilişkilerde uydu ya da
bunların altında bir rol anlamına
9Müşterilerinden
veya
bağımlı
olduğu
firmalardan bir talep gelmedikçe ürünlerinde bir
geliştirme
9Sektörde önder firmaların etrafında toplanmış
ç firmalardır
tedarikçi
9Yeni
ürün
çıkarılmasında
müşterilerine
bağımlıdırlar
Denizli Ticaret Odası - 11 Mayıs 2010
Milli Prodüktivite Merkezi – Faruk YILDIRIM ©
62
İşletmelerde Yenilikçilik Eğitimi
F
Geleneksel Strateji
S
G
S
9Bağımlı stratejiden ürünlerinin niteliği itibariyle
ayrılır
9Geleneksel stratejinin ürünü hiç değişmez ya
da çok az
a değişir
9Geleneksel firmaların piyasada bir değişiklik
olmadığı sürece ürünlerini değiştirmek için
9Yenilik yapma yetenekleri olmadığı gibi
savunmacı gibi yeniliği takip de edemezler.
edemezler Bu
tip işletmeler sanayinin köylüleridir
Denizli Ticaret Odası - 11 Mayıs 2010
Milli Prodüktivite Merkezi – Faruk YILDIRIM ©
63
İşletmelerde Yenilikçilik Eğitimi
F
Fırsatçı Strateji
S
Fırsatçı S
9Hızla değişen ekonomik koşullarda aniden
ortaya çıkabilecek fikirlere dayanır
9AR-GE
faaliyeti
veya
karmaşık
tasarım
gerektirme en ürünlerin üretilmesini ön gören
gerektirmeyen
9Daha önce hiç kimsenin düşünmediği basit
ş
kısa vadeli ihtiyaçlarının
y ç
ürünlerle müşterilerin
giderilmesini temel alır
9maç
9A
maç mevsimsel fırsatların yakalanması yoluyla
zenginleşmektir
Denizli Ticaret Odası - 11 Mayıs 2010
Milli Prodüktivite Merkezi – Faruk YILDIRIM ©
64
İşletmelerde Yenilikçilik Eğitimi
Firma Stratejileri
Öğğretim Eğiitim
Uzun döönem tah
hmin ve
Ürü
ün planlaaması
5
5
4
5
5
4
5
5
2
3
5
5
4
4
4
5
4
4
1
2
3
4
5
3
2
5
3
3
1
1
2
3
5
2
1
3
3
2
G
1
1
1 en zayıf
zayıf,1 5 en1 güçlüyü
5
1
1
1
1
1
5 F
1
L5
Fırsatçı
1
1
1
Denizli Ticaret Odası - 11 Mayıs 2010
T
T
P
B
E
H
Geliştiirme F
5
Saldırgan
a
S vunmacı
a
klit i
T klitçi
a
B ğımlı
Üretim
m Müh. K
K
Uygulaamalı Araştırma
4
S
Tasarrım Müh
hendis
Tem
mel Araştırrma
Firmadaki Bilimsel ve Teknik İşlevler
1Kaynak1 : Yenilik
2 İktisadı,
1 C
Milli Prodüktivite Merkezi – Faruk YILDIRIM ©
S
65
İşletmelerde Yenilikçilik Eğitimi
F
Firma Stratejileri
S
Saldırgan
g S
Savunmacı S
•Teknoloji ve piyasa liderliği
•Yüksek AR-GE ve yüksek
•Sürekli yenilenme, değişim
•Müşteri Odaklılık
•İleri AR GE
•E
•H
Denizli Ticaret Odası - 11 Mayıs 2010
Milli Prodüktivite Merkezi – Faruk YILDIRIM ©
66
İşletmelerde Yenilikçilik Eğitimi
F
Firma Stratejileri
S
Taklitçi
ç S
Bağımlı S
•Uzaktan İzleme
•Taklit için AR GE
•U
•AR GE
Denizli Ticaret Odası - 11 Mayıs 2010
Milli Prodüktivite Merkezi – Faruk YILDIRIM ©
67
İşletmelerde Yenilikçilik Eğitimi
Yenilik Yöntemleri
Yeenilik
nilik Yööntemleri
ntemleri
Denizli Ticaret Odası - 11 Mayıs 2010
Milli Prodüktivite Merkezi – Faruk YILDIRIM ©
68
İşletmelerde Yenilikçilik Eğitimi
Yeniliğe İnanmak
Yeeniliğe
niliğe İnanmak!
‰Yenilik yapmak için sayısız yol ve yöntem
oluşturulabilir ancak öncelikle yeniliğe
‰İnanmadığınız bir şeyi başarmanız
‰Yenilik yapabilmek için öncelikle yenilik
yyapmaya
p y
yyönelik bir fikir ve düşünce
ş
altyapınızın olması
‰ani
‰Y
ani bu konuda bir vizyon ve hedefiniz
olmalıdır
‰edefi
‰H
d fi olmayan
l
gemii limana
li
yanaşamaz
‰Hedef size gece yolunuzu gösteren ay ışığı
Denizli Ticaret Odası - 11 Mayıs 2010
Milli Prodüktivite Merkezi – Faruk YILDIRIM ©
69
İşletmelerde Yenilikçilik Eğitimi
Yeniliğe İnanmak
Yeeniliğe
niliğe İnanamayanlar yanıldılar
‰“Radyonun
‰“R
d
geleceği
l ği yok”
k”
L
K
– İskoçyalı
‰“İnsanların
İ
evlerinde
bulundurmaları için
ç
herhangi
g
göremiyorum.”
K
O
D
E
(bir bilgisayar firması) başkanı – 197
Denizli Ticaret Odası - 11 Mayıs 2010
bilgisayar
bir neden
C
.’un
un
Milli Prodüktivite Merkezi – Faruk YILDIRIM ©
70
İşletmelerde Yenilikçilik Eğitimi
Yeniliğe İnanmak
Yeeniliğe
niliğe İnanamayanlar yanıldılar
‰“Televizyon
‰“
l i
en geç altı
lt ay içinde
i i d piyasadan
i
d
silinecektir. İnsanlar her akşam böyle bir
kutuya bakmak istemez.” D
F Z
– T
C
Fox’un başkanı
ş
194
‰“Artistlerin konuşmalarını kim duymak ister
ki?”
ki?
H
M
W
, film endüstrisi
yöneticisi, O sıralarda yeni icat edilen sesli film
hakkında – 1927
g y
ggelecekte belki sadece ,1 5 ton
‰“Bilgisayarlar
ağırlığında olacaklar.” P
M
ergisi –
Denizli Ticaret Odası - 11 Mayıs 2010
Milli Prodüktivite Merkezi – Faruk YILDIRIM ©
71
İşletmelerde Yenilikçilik Eğitimi
Yeniliğe İnanmak
Yeeniliğe
niliğe İnanamayanlar yanıldılar
‰“Sound’larını(S
‰“
d’l
(eslerini)
l i i) beğenmedim,
b ğ
di
ayrıca
gitar
gruplarının
modası
geçti.” D
R
Plak Firmasının bir yöneticisi T
Beatles
hakkında – 1962
‰“Denizaltıların
savaşta
ne
işe
yarayabileceğini anlayamadım.E
anlayamadım n fazlasından
mürettebatın boğularak ölmesine sebep
olabilir.”[H. G. Wells – Y
– 190
‰“Atlar her zaman kullanılacaktır. Otomobil ise
ancak geçici bir moda olabilir.”[Henry Ford’un
kredi talebi üzerine otomotiv sektörünün
Denizli Ticaret Odası - 11 Mayıs 2010
Milli Prodüktivite Merkezi – Faruk YILDIRIM ©
72
İşletmelerde Yenilikçilik Eğitimi
Yeniliğe İnanmak
Yeeniliğe
niliğe İnanamayanlar yanıldılar
‰“Uçaklar
‰“
kl
h
hoş
oyuncaklar.
kl
Ama askeri
k i bir
bi
değerleri yok.”
Mareşal F
F ,
I.Dünya Savaşı’nda Fransız Orduları Başkomutanı –
19
‰"640KB
herkes
için
yeterli
olmak
zorunluluğundadır B
zorunluluğundadır“
G
M
‰“Artık yeni hiçbir şey yok. İcat edilebilecek
her şey icat edildi.” C
H D
–
A
P
D
Başşkanı – 189
Denizli Ticaret Odası - 11 Mayıs 2010
Milli Prodüktivite Merkezi – Faruk YILDIRIM ©
73
İşletmelerde Yenilikçilik Eğitimi
Yenilik Yöntemleri
Yeenilik
nilik Yö
öntemleri
ntemleri
Yenilik
yapmak
için
birçok
yöntem
oluşturulabilir. Çünkü bir yeniliği yapmak için
insan aklı her yola başvurabilir.
başvurabilir Buurada
rada
işletmelerin uygulayabileceği birkaç yöntem ve
bir makro araç tanıtılacaktır
İstişari M
9Öneri
Ö
S
y (
) Ç
Çemberleri
9İnovasyon(Kalite)
9Açık İnovasyon
Makro raç
Araç
9Kümelenme≈(Bölgesel İnovasyon S
Denizli Ticaret Odası - 11 Mayıs 2010
Milli Prodüktivite Merkezi – Faruk YILDIRIM ©
74
İşletmelerde Yenilikçilik Eğitimi
Yenilik Yöntemleri
Öneri S
9Her işletmenin çalışanlarının özel uzmanlığa
sahip olduğu konularda ciddi bir deneyim ve
bilgi birikimi vardır
9Her bir çalışandaki bu bilgi ve görgüye saygı
d
duyulmalıdır
lmalıdır
9Akıl akıldan üstündür
9“İşi
İ en iyi o işi yapan bilir.” görüşü
doğrultusunda bir işletmenin daha iyi olması
için gerekenleri en iyi o işletmede çalışanlar
Denizli Ticaret Odası - 11 Mayıs 2010
Milli Prodüktivite Merkezi – Faruk YILDIRIM ©
75
İşletmelerde Yenilikçilik Eğitimi
Yenilik Yöntemleri
Öneri S
9Öneri
ççalışanlardaki
ş
örtük
potansiyelinin
ortaya çıkarılmasını sağlar
9Öneri sistemleri ile çalışanlar fikir ve
görüşlerine değer verildiğini hissetmekte ve
motivasyonları artmaktadır
9İşletme ise ortaya çıkan örtük bilgi ve
orijinal yenilik fikirleri ile gelişmektedir
sistemleri
Denizli Ticaret Odası - 11 Mayıs 2010
Milli Prodüktivite Merkezi – Faruk YILDIRIM ©
76
İşletmelerde Yenilikçilik Eğitimi
Yenilik Yöntemleri
Öneri S
9Öneri sistemleri ççalışanlarda
ş
yyaratıcı
düşünceler ortaya koymaları gerektiği hissini
uyandırarak onları diri tutmaktadır
9Öneri Sistemleri vasıtasıyla işletmemizde
istihdam ettiğimiz tüm çalışanlarımızdan
istifade imkanımız vardır
Denizli Ticaret Odası - 11 Mayıs 2010
Milli Prodüktivite Merkezi – Faruk YILDIRIM ©
77
İşletmelerde Yenilikçilik Eğitimi
Yenilik Yöntemleri
Öneri Siistemlerinin
stemlerinin Am
maçları
açları
Önemli-önemsiz
her
önerinin
açığı
çıkarılmasını,
Tüüm
m önerilerin iletilmesi gerekliliğinin
yaygınlaştırılmasını,
Çalışanların
sürekli
olarak
çalışma
yöntemlerini, iş ortamlarına sorgulamalarını
Çalışanların
işletme
politikasını
ç
benimsemelerini amaçlanmaktadır
Denizli Ticaret Odası - 11 Mayıs 2010
Milli Prodüktivite Merkezi – Faruk YILDIRIM ©
78
İşletmelerde Yenilikçilik Eğitimi
Yenilik Yöntemleri
Öneri Siistemlerinin
stemlerinin işleyişi
•
•
•
•
iS stemin etkin olabilmesinin ilk şartı işletme
yöneticilerinin sistemi desteklemeleri ve alt
kadrolarında
bulunan
çalışanları
yönlendirmeleridir
Öncelikle çalışanların yenilik
Öncelikle,
enilik konusunda
kon s nda bir
eğitim almaları üst yönetim tarafından
sağlanmalıdır
ş y ş sisteminin
İlk olarak bir öneri işleyiş
kurulması
Soonra
nra
öneri
verilmesinin
sonucunda
uygulanmaya değer bulunan öneriler için bir
d l
k i
k l ld
Denizli Ticaret Odası - 11 Mayıs 2010
Milli Prodüktivite Merkezi – Faruk YILDIRIM ©
79
İşletmelerde Yenilikçilik Eğitimi
Yenilik Yöntemleri
Öneri Siistemlerinin
stemlerinin işleyişi
•
•
Öneri vermeyi sağlayacak olan sistem içinde
öneri verecek çalışanların kapsamını mümkün
oldukça geniş tutmakta yarar vardır
Bazı çalışanlar önerilerini dile getiremiyor
veya
e a çekingenlikleri nedeniyle
nedeni le önerilerini
ifade etmekte zorlanıyor ya da önerileri ara
kademelerde eriyor olabilir. Öneri
Ö
sistemi
ş
önerilerini rahatça
ç ifade
tüm ççalışanların
edebileceği
şekilde
Denizli Ticaret Odası - 11 Mayıs 2010
Milli Prodüktivite Merkezi – Faruk YILDIRIM ©
80
İşletmelerde Yenilikçilik Eğitimi
Yenilik Yöntemleri
Öneri Siistemlerinin
stemlerinin işleyişi
•
•
•
Öneri Sistemleri Toplam Kalite Yönetimi
anlayışının bir parçasıdır
Öneri sistemleri çalışanların kişisel çıkarlarını
ön plana çıkarmalarına imkan vermeyecek
biçimde
Örneğin
çalışan
öneri
sistemi
ile
maaşının
artırılmasını
ğ
Öneri sistemlerinin hedefinin yyenilik olduğu
net olarak ortaya konmalıdır
Denizli Ticaret Odası - 11 Mayıs 2010
Milli Prodüktivite Merkezi – Faruk YILDIRIM ©
81
İşletmelerde Yenilikçilik Eğitimi
Yenilik Yöntemleri
Öneri Siistemlerinin
stemlerinin işleyişi
•
•
•
Öneri S
in işleyişinde genel olarak
bir form kullanılmaktadır
Çalışanlar
yenilik
önerilerini(ürün
tasarımında,
pazarlama
yönteminde,
iş
süreçlerinde veya
e a organizasyon
organi as on yapısında)
apısında)
neden ve gerekçeleri ile birlikte bu form
yardımıyla şirket yönetimine
Öneri sahibinin önerisi elbette mükemmel
olmayabilecektir ancak sistemin sürekli
iyileştirilmesine katkı sağlayacağında şüphe
Denizli Ticaret Odası - 11 Mayıs 2010
Milli Prodüktivite Merkezi – Faruk YILDIRIM ©
82
İşletmelerde Yenilikçilik Eğitimi
Yenilik Yöntemleri
Öneri Siistemlerinin
stemlerinin işleyişi
•
•
•
•
Öneri
formalarını
değerlendirecek
bir
değerlendirme ekibi de kurulmalıdır
Genelde öneri formları çalışanın kolay
ulaşabileceği bir kutuyla toplanmaktadır
Eğğer
er şirketin şartları elverişli
el erişli ise elektronik
olarak da öneriler
Ö
Önemli
olan
toplanan
önerilerin
ğ
ekibi
tarafından
sistemi
değerlendirme
yavaşlatmayacak şekilde değerlendirilmesidir
Denizli Ticaret Odası - 11 Mayıs 2010
Milli Prodüktivite Merkezi – Faruk YILDIRIM ©
83
İşletmelerde Yenilikçilik Eğitimi
Yenilik Yöntemleri
Öneri Siistemlerinin
stemlerinin işleyişi
•
•
•
Öneri
sistemiyle
ilgili
işleyişin,
değerlendirmelerin,
ödüllendirmelerin
çalışanlarla paylaşıldığı öneri sistemi iletişim
panoları
da
bu
sistemin
önemli
araçlarındandır
Panoların
çalışanların
kolayca
inceleyebilecekleri bölgelerde yer alması
Panolarda yer alacak bilgiler diğer çalışanları
da
katılım
konusunda
teşvik
Öneri
Sistemleri
gönüllülük
d ld
Denizli Ticaret Odası - 11 Mayıs 2010
Milli Prodüktivite Merkezi – Faruk YILDIRIM ©
84
İşletmelerde Yenilikçilik Eğitimi
Yenilik Yöntemleri
Öneri Siistemlerinin
stemlerinin işleyişi
•
•
•
•
Üst yönetim tarafından oluşturulan bir
denetleme mekanizması ile periyodik olarak
öneriler okunup değerlendirilir
Uygulanması
makul
olabilecek
öneriler
a rıştırılır vee yeniliğin
ayrıştırılır
eniliğin yapılması
apılması önerilen
birimin üst yöneticisinin onayına
Uygun bulunan öneriler üst yönetimin onayına
Kabul
geçilir
edilen
Denizli Ticaret Odası - 11 Mayıs 2010
önerilerin
uygulanmasına
Milli Prodüktivite Merkezi – Faruk YILDIRIM ©
85
İşletmelerde Yenilikçilik Eğitimi
Yenilik Yöntemleri
Öneri Siistemlerinin
stemlerinin işleyişi
•
•
•
Öneri yapan çalışan yaptığı katkıdan ötürü
bir ödül
Ödül mekanizması
Sürekli değişen bir ödül sistemi ve farklı
ödüller alan çalışanlar arasında motivasyon
ş
ğ
sebebiyet
y verebilir. Bu ve benzeri
düşüklüğüne
nedenler dolayısıyla ödüle sistemine çok
Denizli Ticaret Odası - 11 Mayıs 2010
Milli Prodüktivite Merkezi – Faruk YILDIRIM ©
86
İşletmelerde Yenilikçilik Eğitimi
Yenilik Yöntemleri
Öneri Siistemlerinin
stemlerinin işleyişi
•
Öneri sistemleri de sık sık gözden
geçirilerek kuruluş için en yararlı
•
•
Ve çalışanların katılımları teşvik
uB
çalışma
Denizli Ticaret Odası - 11 Mayıs 2010
Milli Prodüktivite Merkezi – Faruk YILDIRIM ©
87
İşletmelerde Yenilikçilik Eğitimi
Önerinin
Önerinin ilgili
olduğu
Armağan
E
Önerilerin To
planması
Görevliye B
Öneri
K
Görevliye
y B
E
Hayır
Öneri
Ö
UYGUN
Yenilik Yöntemleri
Hayır
Öneri U
Önericinin B
Hayır
E
Ödüll di
Ödüllendirm
Denizli Ticaret Odası - 11 Mayıs 2010
Getiri
ti i ve
Ödül
UYGULAMA
Milli Prodüktivite Merkezi – Faruk YILDIRIM ©
88
İşletmelerde Yenilikçilik Eğitimi
Yenilik Yöntemleri
Öneri S
91 akıl 2 akıldan,, 2 akıl 3 akıldan,, 3 akıl 4
akıldan… üstündür
9Danışan dağları aşmış danışmayan düz
yolda şaşmış
Denizli Ticaret Odası - 11 Mayıs 2010
Milli Prodüktivite Merkezi – Faruk YILDIRIM ©
89
İşletmelerde Yenilikçilik Eğitimi
Yenilik Yöntemleri
İnovasyon Çemberleri
9Bu
çalışmada
da
yine
işletme
içi
kaynaklardan(çalışanlar)
yararlanarak
gerçekleştirilir
9Çeşitli konular üzerine gönüllülük esasına
da anarak bazı
dayanarak
ba ı ekipler oluşturulur
ol şt r l r
9Bu Ekipler kendi konuları ile ilgili konuları
tartışmak üzere
9Ekibe bir lider yönetim tarafından seçilir
9 İnovasyon çemberi çalışmaya başlar
9V
Denizli Ticaret Odası - 11 Mayıs 2010
Milli Prodüktivite Merkezi – Faruk YILDIRIM ©
90
İşletmelerde Yenilikçilik Eğitimi
Yenilik Yöntemleri
İnovasyon Çemberlerinin İşleyişi
9Belirli zaman aralıkları ile çember toplanır
9Çemberin
amacı
işletmenin
yararına
olabilecek fikirleri toplamaktır,
toplamaktır yani daha çok
süreçlerde
yapmaktır
9oplantılarda
9T
oplantılarda her çember üyesinin
ü esinin görüşleri
alınır
9Çember liderinin eğitimli, tecrübeli, tüm
y
fikirleri
alma
noktasında
hassasiyet
gösterebilen
bir
kişiden
seçilmesi
9Ortaya çıkan fikirler toplanıp üst yönetime
Denizli Ticaret Odası - 11 Mayıs 2010
Milli Prodüktivite Merkezi – Faruk YILDIRIM ©
91
İşletmelerde Yenilikçilik Eğitimi
Yenilik Yöntemleri
İnovasyon Çemberlerinin İşleyişi
9Yönetim yenilik fikirlerini değerlendirir
9Yapılan değerlendirme sonucunda fikirler
seçilir ve uygulamaya geçilir
9Fikrin sahibi olan çembere ve çemberdeki
çalışana bazı
ba ı ödüller
Her
2
yöntemde
de
Kütahya Sanayi ve Ticaret Odası - 21 Nisan 2010
ödül
mekanizmasına
Milli Prodüktivite Merkezi – Faruk YILDIRIM ©
92
İşletmelerde Yenilikçilik Eğitimi
Yenilik Yöntemleri
Bu yöntemlerden yararlanan şirketler
•
•
•
•
•
ARÇELİK, “Fikir Bankası” 10
ÜLKER,
“Akıl Küpü” - 18 yeni ürün,
ödüllendirildi
TURKCELL , “Çok İyi Bir Fikrim Var !” - 4
öneri 280’’ii uygulandı,
öneri,
g landı 80
TOFAŞ - Geçen yıl 40 öneri, 10
D
üretim süresinin
% 30 azaldı
ECZAIBAŞI, “Yaratıcılık ve Yenilikçilik Yarışması”,
ürün, 12
ürün
Denizli Ticaret Odası - 11 Mayıs 2010
84 kişi
yılda 10
3 yılda
89 yeni
Milli Prodüktivite Merkezi – Faruk YILDIRIM ©
93
İşletmelerde Yenilikçilik Eğitimi
Yenilik Yöntemleri
Aççık
ık İnovasyon
9Açık
işletme dışı
9uBu anlamda bize en fazla katkı yapacağını
düşündüğü dış faktör
sürecine
9Müşteriler
konusunda
yol
göstericidirler
y işbirliği
ş
ğ yyine bu bağlamda
ğ
9Üniversite-Sanayi
değerlendirilebilir
9ine
9Y
ine aynı sektörde faaliyet gösterdiğimiz
işletmelerle
Denizli Ticaret Odası - 11 Mayıs 2010
Milli Prodüktivite Merkezi – Faruk YILDIRIM ©
94
İşletmelerde Yenilikçilik Eğitimi
Philip Cooke’un Tanımı
Kümelenme
ümelenme Taanımları
nımları
1
“ir
Bir küme coğrafi olarak birbirine yakın ve
birbirleriyle yatay ve dikey ilişkilerde
b l
bulunan,
yerelleşmiş
ll
i bir
bi girişim
i ii
d
destek
k
altyapısına
y p
dâhil, iş ggelişimi için ortak
kalkınma vizyonuna sahip, özel bir
pazarda rekabet ve işbirliği temeline
dayanarak yer alan firmalardır ” C
P 201
O
K
E
A
Denizli Ticaret Odası - 11 Mayıs 2010
C
L
L
C
R
Milli Prodüktivite Merkezi – Faruk YILDIRIM ©
95
İşletmelerde Yenilikçilik Eğitimi
Bekar & Lipsey’in Tanımı
Kümelenme
ümelenme Taanımları
nımları
2
“ulunduğu
Bulunduğu yereldeki eğitim ve araştırma
kuruluşları, devlet laboratuarları, finans
k
kurumları,
l
i altyapısını
iş
l
oluşturan
l
diğ
diğer
birimler ile ve kendi aralarında güçlü
g
bağlantılara sahip coğrafi olarak birbirine
yakın yenilikçi firmaların,
firmaların büyük bir
alandaki bölgesel gruplaşmasıdır.” B
C
“C
N
A
E
L
E
J
,
P
R
R.G.
(2()01)
”, P
201
Denizli Ticaret Odası - 11 Mayıs 2010
Milli Prodüktivite Merkezi – Faruk YILDIRIM ©
96
İşletmelerde Yenilikçilik Eğitimi
Michael E. Porter’ın Tanımı
Kümelenme
ümelenme Taanımları
nımları
3
“oğrafi
Coğrafi olarak birbirine yakın,
yakın ortak
teknoloji
ve
yeteneklerle
birbirine
b ğl
bağlanmış,
ö l bir
özel
bi iş
i kolunda
k l d faaliyet
f li
ggösteren, karşılıklı ilişki halindeki firmalar
ve
birleşik
kurumlardan
oluşan
gruplardır
gruplardır.
unlar
u
B nlar genellikle iletişimin,
iletişimin
lojistiğin ve kişisel etkileşimin kolay
sağlanabildiği
ğl
bildiği bir
bi
coğrafi
ğ fi bölgede
böl d
yer
alırlar. Kümelenmeler çoğu zaman bir
bölgede ve bazen de sadece bir ilçede
yoğunlaşırlar.”
P
,
E.
Michael
(203),
Denizli Ticaret Odası - 11 Mayıs 2010
Milli Prodüktivite Merkezi – Faruk YILDIRIM ©
97
İşletmelerde Yenilikçilik Eğitimi
Açıklayıcı Tanımımız
Kümelenme
ümelenme Taanımları
nımları
S
“oğrafi
Coğrafi yakınlıkla bir bölgede toplanmış,
toplanmış bir
iş
kolunun
bütününü
veya
eksikleri
t
tamamlanabilecek
l bil k bir
bi kısmını
k
i
içeren
sektörü
ktö ü
ve alt sektörleri bünyesinde barındıran, güven
esasına dayalı
d l olarak
l k öncelikle
ö likl birbirleriyle
bi bi l i l
sonrasında
iş
koluna
ait
yerel
aktörlerle(Finans kurumları, A G Merkezleri,
Üniversiteler,
Kamu
kurumları,
Dernekler, Vakıflar, Sivil toplum kuruluşları
ş
maksimum ilişkileri
hem
rekabet
edebilen hem de işbirliği
Denizli Ticaret Odası - 11 Mayıs 2010
Milli Prodüktivite Merkezi – Faruk YILDIRIM ©
98
İşletmelerde Yenilikçilik Eğitimi
Tanımlardaki Ortak Temalar
Kümelenme
ümelenme Taanımlarındaki
nımlarındaki A
T
Coğrafi yakınlık
Rekabet ve İşbirliği
Sektörel Yoğunlaşma
Firmalar ve Destekleyici Kuruluşlar
(Üniversite Finans
(Üniversite,
inans Kuruluşları
uruluşları
İletişim(Aktörler arası ilişkiler)
Denizli Ticaret Odası - 11 Mayıs 2010
Milli Prodüktivite Merkezi – Faruk YILDIRIM ©
99
İşletmelerde Yenilikçilik Eğitimi
Coğrafi Yoğunluk
Kümelenme
ümelenme Şematik – Cooğrafi
ğrafi Yo
oğunluk
ğunluk
Denizli Ticaret Odası - 11 Mayıs 2010
Milli Prodüktivite Merkezi – Faruk YILDIRIM ©
100
İşletmelerde Yenilikçilik Eğitimi
Kümelenme Başlangıç
Kümelenme
ümelenme Şematik – Baaşlangıç
şlangıç
Denizli Ticaret Odası - 11 Mayıs 2010
Milli Prodüktivite Merkezi – Faruk YILDIRIM ©
101
İşletmelerde Yenilikçilik Eğitimi
Kümelenme Gelişim
Kümelenme
ümelenme Şematik – Gelişim
elişim
Denizli Ticaret Odası - 11 Mayıs 2010
Milli Prodüktivite Merkezi – Faruk YILDIRIM ©
102
İşletmelerde Yenilikçilik Eğitimi
Kümelenme Olgunluk
Kümelenme
ümelenme Şematik – O
Denizli Ticaret Odası - 11 Mayıs 2010
Milli Prodüktivite Merkezi – Faruk YILDIRIM ©
103
İşletmelerde Yenilikçilik Eğitimi
Genişleyen Kümelenme
Kümelenme
ümelenme Şematik – Genişleme
enişleme
Denizli Ticaret Odası - 11 Mayıs 2010
Milli Prodüktivite Merkezi – Faruk YILDIRIM ©
104
İşletmelerde Yenilikçilik Eğitimi
Kümelenmenin
sacayağı: S
Sosyal Sermaye olgusu
S
Taanımı
nımı
“Bir amaca yönelik işleri gerçekleştirebilmek
için bireyler arası veya tüzel kişiliği olan
kurumlar arası (şirketler, kamu kurumları,
üniversiteler vs.) kurulan veya kurulmuş
ilişkiler bütününün yoğunluğu,
yoğunluğu ilişkilerin kalite
düzeyi ve ilişkilerin sonucu olarak somut
ekonomik faydaya dönüştürülebildiği sosyal
ğ
tamamıdır”
ağların
Denizli Ticaret Odası - 11 Mayıs 2010
Milli Prodüktivite Merkezi – Faruk YILDIRIM ©
105
İşletmelerde Yenilikçilik Eğitimi
Sosyal Sermaye : İletişim Ağının gücü
Soosyal
syal Seermaye
rmaye - İletişim
S
i. P
ii. J
iii. R
D P
C
B
(Fransız S
(Amerikalı S
(A(merikalı
merikalı S
B
***Her üç akademisyen de sosyal sermayenin
ğş
yyönlerini ortaya
y koymuş
y ş olmalarına
değişik
rağmen iletişim ağının gücü
gücünü vurgulamış ve
mutabık
olarak
kaydetmişlerdir
Denizli Ticaret Odası - 11 Mayıs 2010
Milli Prodüktivite Merkezi – Faruk YILDIRIM ©
106
S
İşletmelerde Yenilikçilik Eğitimi
Kümelenmenin Sacayağı
S
9Kişiler arası ilişkilerin
somut ekonomik fayda
dönüştürülebilmesini
ifade
eden
kavram
old ğ ndan
olduğundan
ötürü
Kümelenmenin
sacayağı’dır
y
Sermayesiz
y
9Sosyal
Küme
çalışmalarını
yürütmek
adeta
imkânsızdır!!!
Denizli Ticaret Odası - 11 Mayıs 2010
Milli Prodüktivite Merkezi – Faruk YILDIRIM ©
107
S
İşletmelerde Yenilikçilik Eğitimi
Sosyal Sermaye
S
9Burada ifade edilen
9urada
ekonomik
faydaya
dönüş-türülebilen
ilişki,riyakârlık
ş , y
yaparak
ilişki
kurulması
olarak
anlaşılmamalıdır.
Bu
ili kil
ilişkiler
Denizli Ticaret Odası - 11 Mayıs 2010
“güven”
dayanarak
esasına
Milli Prodüktivite Merkezi – Faruk YILDIRIM ©
108
İşletmelerde Yenilikçilik Eğitimi
Önemi
Dünyadaki
ünyadaki Ek
konomik
onomik Değişim
eğişim
Dünyadaki
ü d ki ekonomik
k
ik konjonktür
k j ktü sürekli
ü kli
değişmektedir. Günümüzde belki de bu
d ği i i en önemli
değişimin
li kısmını
k
emekk yoğun
ğ
piyasaların varlığı oluşturmaktadır
Nüfusları giderek artmakta olan bu
ppiyasalar
y
tüm Dünyada
y
üretim yyapan
p
ülkeleri tehdit etmekte ve adeta bir vakum
ggibi üretimi kendilerine ççekmektedirler
Emek
Yoğun
piyasalar
uzun
vadede
varlıklarını koruyacak gibi görünmektedir
Denizli Ticaret Odası - 11 Mayıs 2010
Milli Prodüktivite Merkezi – Faruk YILDIRIM ©
109
İşletmelerde Yenilikçilik Eğitimi
Önemi
Kümelenmenin
ümelenmenin Önemi
Emeğin
ği yoğun
ğ
piyasalarla
i
l l mücadelenin
d l i etkin
ki
yyollarından birisi olan Kümelenme yyaklaşımı
ş
bugün her gün olduğundan daha önemli bir
hale gelmiştir
Kümelenme bu tür rekabet şartları altında
il t l i
işletmelerin
h tt
hayatta
k l l
kalmalarını
sağlayan,
ğl
sektörleri ve ekonomik aktörleri koruyan
verimliliklerini arttıran ve uzun vadede
onların yenilikçi bir yapıya kavuşmalarını
sağlayan etkili bir yerel kalkınma aracıdır
Denizli Ticaret Odası - 11 Mayıs 2010
Milli Prodüktivite Merkezi – Faruk YILDIRIM ©
110
İşletmelerde Yenilikçilik Eğitimi
Kümelenmenin Faydaları
Kümelenmenin
ümelenmenin Faydaları
aydaları
V
İstihdam
Yenilikçilik
R
Bölgesel Ekonomik Kalkınma
Denizli Ticaret Odası - 11 Mayıs 2010
Milli Prodüktivite Merkezi – Faruk YILDIRIM ©
111
İşletmelerde Yenilikçilik Eğitimi
Bölgesel Ekonomik Kalkınma
Böölgesel
lgesel Ek
konomik
onomik Kalkınma
alkınma
Kümelenme Politikalarının desteklenmesinin
temel nedeni kümelerde tüm
9V
9Ücret Refah Düzeyinin)
üzeyinin)
9İstihdam
oranlarının
daha
yüksek
dolmasından
y
“Clusters,,
Innovation
kaynaklanmaktadır
and Entrepreneurship” OECD yayınları, 209
Kümelenme,
ümelenme yukarıdaki değişkenleri pozitif
yönde
değiştirerek
bölgeyi
ekonomik
k lk d
k d
Denizli Ticaret Odası - 11 Mayıs 2010
Milli Prodüktivite Merkezi – Faruk YILDIRIM ©
112
İşletmelerde Yenilikçilik Eğitimi
Kümelenme ve İstihdam
Veerimlilik
rimlilik ve İstihdam
9İtalya’da
İtalya da 24 küme
9İtalya’nın
İmalat
sektörün deki istihdamın
sektörün-deki
%40’ını
kümeler
oluşturuyor
9Ve
bu
kümelerin
verimlilik düzeyleri çok
yüksek! “C
I
andd n
E trepreneurship”
t
hi ”
OECD
Denizli Ticaret Odası - 11 Mayıs 2010
yayınları,
209
Milli Prodüktivite Merkezi – Faruk YILDIRIM ©
113
İşletmelerde Yenilikçilik Eğitimi
İşletme Verimlilikleri
Rekabet Gücü
ücü
9S
190’da
İtalya
üzerinde bir araştırma
yapmıştır
S
F
“T
Q
I
M
I
D
I
E
”
9Bu
çalışmasında
İtalya’da
y
60’ın üzerinde
endüstriyel bölge tespit
etmiş
ve
güçlü
Denizli Ticaret Odası - 11 Mayıs 2010
Milli Prodüktivite Merkezi – Faruk YILDIRIM ©
114
İşletmelerde Yenilikçilik Eğitimi
Verimlilik
V
9Araştırmanın
ş
S
Kümelenme
ümelenme içinde yer
alan firmaların
yüksek
ük k
düzeyleriolduğunu
ispatlamıştır
Denizli Ticaret Odası - 11 Mayıs 2010
Milli Prodüktivite Merkezi – Faruk YILDIRIM ©
115
İşletmelerde Yenilikçilik Eğitimi
Rekabetçi Gücü
Rekabet Gücü
ücü
9İtalya nın merkezi ve
9İtalya’nın
kuzeydoğusunda
yer
alan
l
kü l
kümelenmeye
ait
i
firmaların
rekabetçi
üstünlüklerinin bireysel
yeteneklerinden
değil
değil,
Küme
ortamının
sağladığı
ğl d ğ
çevresell
koşullar-dan
koşullar
kaynaklandığını
kanıtlamıştır
Denizli Ticaret Odası - 11 Mayıs 2010
Milli Prodüktivite Merkezi – Faruk YILDIRIM ©
116
Y
İşletmelerde Yenilikçilik Eğitimi
Yenilik (İnovasyon)
İnovasyon
Silikon Vadisinde ve benzeri yenilikçi
kümelerde işletmelerin yenilikçilikleri en
üst
Bilgi
Taşmaları
işletmelerin
yenilik
yapmalarını
apmalarını kolaylaştırır
kola laştırır
F
AR GE
y işbirliği
ş
ğ kanalıyla
y yyenilikler
Üniversite-Sanayi
daha
kolay
bir
şekilde
Kalifiye iş gücünün bolluğu
bil
Denizli Ticaret Odası - 11 Mayıs 2010
Milli Prodüktivite Merkezi – Faruk YILDIRIM ©
117
İşletmelerde Yenilikçilik Eğitimi
Denizli Ticaret Odası - 11 Mayıs 2010
Yenilikçi Küme – Massachusetts Eyaleti
Milli Prodüktivite Merkezi – Faruk YILDIRIM ©
118
İşletmelerde Yenilikçilik Eğitimi
M
Yenilikçi Küme – Massachusetts Eyaleti
E
Massachusetts
Eyaleti
Amerika’nın
kuzeydoğusunda yer almaktadır
Massachusetts’de
Massachusetts
de teknoloji yoğun firmalardan
oluşan kümeler
Çok güçlü üniversite-sanayi
üni ersite sana i işbirliği vardır.
ardır
Dünyanın
en
iyi
okulları
buradadır(H
MIT
Denizli Ticaret Odası - 11 Mayıs 2010
Milli Prodüktivite Merkezi – Faruk YILDIRIM ©
119
İşletmelerde Yenilikçilik Eğitimi
M
Yenilikçi Küme – Massachusetts Eyaleti
E
Massachusetts’de birçok üniversite(296) vardır
Firmalar ve Üniversiteler birçok projeyi
birlikte yürütebilmektedirler
Alanında uzman doktoralı, yüksek lisanslı
kalifi e iş gücünü eyalette
kalifiye
e alette bulmak
b lmak kolaydır
kola dır
Bu sayede Massachusetts yüksek katma değerli
teknolojik ürünler üreten bir büyük kümedir
Denizli Ticaret Odası - 11 Mayıs 2010
Milli Prodüktivite Merkezi – Faruk YILDIRIM ©
120
İşletmelerde Yenilikçilik Eğitimi
M
Yenilikçi Küme – Massachusetts Eyaleti
E
Massachusetts’de birçok üniversite(296) vardır
Firmalar ve Üniversiteler birçok projeyi
birlikte yürütebilmektedirler
Alanında uzman doktoralı, yüksek lisanslı
kalifi e iş gücünü eyalette
kalifiye
e alette bulmak
b lmak kolaydır
kola dır
Bu sayede Massachusetts yüksek katma değerli
teknolojik ürünler üreten bir büyük kümedir
ş
bir ülke olsaydı
y
Massachusetts tek başına
ürettiği ekonomik değerle dünyanın 23. büyük
konumunda olacaktı!
Denizli Ticaret Odası - 11 Mayıs 2010
Milli Prodüktivite Merkezi – Faruk YILDIRIM ©
121
İşletmelerde Yenilikçilik Eğitimi
Kümelenme Analojisi
Kümelenme
ümelenme Beenzetmesi
nzetmesi – Baalık!
lık!
Denizli Ticaret Odası - 11 Mayıs 2010
Milli Prodüktivite Merkezi – Faruk YILDIRIM ©
122
İşletmelerde Yenilikçilik Eğitimi
Bir Küme Analojisi
Büüyük
yük balık!!
Denizli Ticaret Odası - 11 Mayıs 2010
Milli Prodüktivite Merkezi – Faruk YILDIRIM ©
123
İşletmelerde Yenilikçilik Eğitimi
Bir Küme Analojisi
Daha
aha büyük bir balık!!!
Denizli Ticaret Odası - 11 Mayıs 2010
Milli Prodüktivite Merkezi – Faruk YILDIRIM ©
124
İşletmelerde Yenilikçilik Eğitimi
Bir Küme Analojisi
Kümelenme!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
ümelenme!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Denizli Ticaret Odası - 11 Mayıs 2010
Milli Prodüktivite Merkezi – Faruk YILDIRIM ©
125
İşletmelerde Yenilikçilik
Yeniliğin Ustalarından Nasihatlar
eniliğin
Yeniliğin
iliği Usstalarından
talarından
l
d
N
Denizli Ticaret Odası - 11 Mayıs 2010
Milli Prodüktivite Merkezi – Faruk YILDIRIM ©
126
İşletmelerde Yenilikçilik Eğitimi
Global Pazarlama, Satış ve Yenilik Başkanı
Yeenilik
nilik için A
M
–
D
(Satış
Y
B . Başkanı)
9eniliği
Yeniliği bulmadaki sır daha önce hiç
karşılanmamış ve hiç keşfedilmemiş bir tüketici
ihti acını bulmakta
ihtiyacını
b lmakta vee yeni,
eni yaratıcı
aratıcı bir yolla
olla
bu ihtiyacı karşılamakta yatmaktadır
9En yenilikçi çözümler çoğu zaman belirli
pproblemlere
bulunan
berrak
ççözümlerle
R
9Tüketicinin yapmakta olduğu bir mal için
9üketicinin
diğerinden vazgeçmektir ancak bir maldan
di i
i k
il
l
l k
Denizli Ticaret Odası - 11 Mayıs 2010
Milli Prodüktivite Merkezi – Faruk YILDIRIM ©
127
İşletmelerde Yenilikçilik Eğitimi
Virgin Galactic Başkanı
Yeeni
ni Paazarlara
zarlara Yö
önelmek
nelmek
W
– V
G
Başkanı
9İnsanlar çok sıklıkla ne yapacakları konusunda
temkinli davranmayı tercih ederler.
ederler
Fakat
neredeyse tüm ürün adları veya markaları yeni
pa arlara taşınabilmektedir
pazarlara
9Eğer bir pazara yeni bir markayla giriş
yapacaksanız güçlü bir markayla ve rekabetle
ş ş y ğ
bir
hizmet
seviyesini
y
karşılaşmayacağınız
sağlayarak giriş yapın
9aranın
9P
aranın karşılığında güçlü bir değer üretin.
üretin
Ürünün veya hizmetin basit ve anlaşılabilir
l
l
W
Denizli Ticaret Odası - 11 Mayıs 2010
Milli Prodüktivite Merkezi – Faruk YILDIRIM ©
128
İşletmelerde Yenilikçilik Eğitimi
Verizon CEOsu
Müşteri ihtiyaçlarını ön görerek yenilik yapın
I
S
– V
Telekomünikasyon(CEO
9Başarılı bir yenilik yapabilmek için müşteriye
yakınlaşın
yakınlaşın.
Müşteriye yakınlaştıkça müşteri
ihtiyaçlarını daha net algılarsınız ve yenilik
fikrinin oluşumuna
ol ş m na katılmanız
katılmanı kolaylaşır
kola laşır
9Yenilik bilinenin aksine basit olarak bir şeyin
ortaya
konması
değil,
müşterilerin
ne
ğ , farklılaştırma
ş
istediklerini ön ggörebilme yyeteneği,
ve gelişme
Denizli Ticaret Odası - 11 Mayıs 2010
Milli Prodüktivite Merkezi – Faruk YILDIRIM ©
129
İşletmelerde Yenilikçilik Eğitimi
Coca Coca Başkanı ve CEOsu
Doğrusal Paazar
zar Arraştırmasının
aştırmasının ötesine geçmek
N
I
– C
C
Başkanı
CEO
9Hedef pazarda müşterilerin ihtiyacını tatmin
eden bir malın talebini algıladıktan sonra
mümkün olan en iyi ürünü geliştirin
9 aha genişletilmiş bir çerçeve
9Daha
çerçe e elde edebilmek
için müşterilerle ve dağıtım kanallarıyla direkt
işbirliği yapın
ğ
ggirin ve müşteri
ş
trendlerini
9Mağazalara
inceleyebilmek için diğer Pazar sınıflarının
durumunu araştırın
Denizli Ticaret Odası - 11 Mayıs 2010
Milli Prodüktivite Merkezi – Faruk YILDIRIM ©
130
İşletmelerde Yenilikçilik Eğitimi
BBDO Worldwide Başkan ve CEOsu
davranışlara yeni
E
çözümlerdir.
R
– BDO W
Başk
CEO
9Enerjinizi
geleceğin
neyi
beraberinde
getireceğini tahmin etmeye çalışarak harcamayın
şimdi nelerin olduğuna odaklanın
9ar
9V
ar olan bir ürünü veya
e a hizmeti
hi meti alarak daha
hızlı, daha basit ve daha ucuza üretin. Yeni bir
şeyler icat etmeye çalışmayın
y yyenilik var olan alışkanlıklara
ş
yyeni
9En iyi
çözümler bulunmasının ardından gelir; gelecekte
nelerin olacağını tahmin etmekle değil!
A
Denizli Ticaret Odası - 11 Mayıs 2010
Milli Prodüktivite Merkezi – Faruk YILDIRIM ©
131
İşletmelerde Yenilikçilik Eğitimi
Boston Scientific’in Kurucusu
Müşterilerinizi AR
R-G
GE gücüne dönüştürmek
J
A
– B
S
K
9Yeni
bir
alanda
yenilik
yapacaksanız
müşterilerinizi iyi tanıyın ve onlarla ilişki
9Böyle
9ö
le yapmakla
apmakla müşterilerinizle
müşterilerini le bir ortaklık
oluşturmuş olursunuz ve müşterileriniz sizin
gerçekten AR-GE gücünüz
ş
tüm alanda ilerleyebilir,
y
,
9Beraber ççalışmakla
uzmanlaşabilir
ve
ürününüz
için
düşündüğünüzden daha geniş
P
Denizli Ticaret Odası - 11 Mayıs 2010
Milli Prodüktivite Merkezi – Faruk YILDIRIM ©
132
İşletmelerde Yenilikçilik Eğitimi
Harvard Üniversitesi İşletme Bölümü Profesörü
Baaşarıyla
şarıyla
C
– Harvard İşletme Profesörü
9Yeni teknolojilerde başarılı olmanın en iyi yolu
henüz
tüketilmeyen
bir
pazar
ortamı
oluşturmaktır. Bu da teknolojinin öyle bir üründe
k llanılmasıdır ki müşterinin o ürünü almaktan
kullanılmasıdır
başka çaresi kalmasın
9Yeni ürün ufak, basit olsa bile, ürün
y olacak ve müşterileri
ş
olmamasından ççok daha iyi
hoşnut
9ski
9E
ski teknolojilerde farklı kullanım alanlarını
bularak rekabet etmektense ucuz, basit yeni bir
l b l
k d h f l b
C
Denizli Ticaret Odası - 11 Mayıs 2010
Milli Prodüktivite Merkezi – Faruk YILDIRIM ©
133
İşletmelerde Yenilikçilik Eğitimi
R
Wikipedia’nın Kurucusu(Wikimedia)
(Katı) düşünmekten kaçının
J
W
– Wikipedia’nın K
9Modası geçmiş uygulamalar ve geleneksel
yöntemler yeniliği bastırabilir.
bastırabilir Bu gibi durumlarda
kuralları bozmanın büyük faydası
9lası
9O
lası doğru
doğr olduğunu
old ğ n düşündüğünüz
düşündüğünü yol
ol yerine
erine
sınırlandırılmamış,
ucu
açık
bir
model
geliştirin. Problemlerle karşılaştıkça problemleri
ç
çözün
9Eğer bugünde bir karar vermeniz gerekli değilse
o halde vermeyin.
vermeyin Allmanız
manız gereken kararları
gelecekte ihtiyaç duyduğunuzda alın
Denizli Ticaret Odası - 11 Mayıs 2010
Milli Prodüktivite Merkezi – Faruk YILDIRIM ©
134
İşletmelerde Yenilikçilik Eğitimi
Başarının yeni düşünceyi
Microsoft Şef Yöneticisi
R
H
– Microsoft Şef Yöneticisi
9Başarılı yeniliklerin yapılmasında sürekli yeni
fikir arayışları içinde olmak ve organizasyona
değer katmak anahtar kavramlardır
9ir
9B
ir işletmenin,
işletmenin yaratıcılığı
aratıcılığı azaldığı
a aldığı vee insan
kaynağı geleneksel uygulamaları sürdürdüğü
halde başarılı ise
o firmayı başarılı kılan
p
işletmenin
ş
sahipp olduklarıdır
sebepler
9Bu durumlarla mücadele için taze, yetenekli iş
gücünü işletmeye alın ve daima daha iyi olmaya
çalışın
Denizli Ticaret Odası - 11 Mayıs 2010
Milli Prodüktivite Merkezi – Faruk YILDIRIM ©
135
İşletmelerde Yenilikçilik Eğitimi
Standford Üniversitesi Müh. Fak. Yönetim Profesörü
Yaaratıcılığı
ratıcılığı ve Rutin işi birbirine karıştırmak
R
S
–
Stanford
Müh.
Fak. Yönetim P
9enilikçi
Yenilikçi bir şirket oluşturmak için neler
yapmanız gerektiğini biliyorsunuz. Katı şirket
prensipleri vee birçok aynı
a nı yapıda
apıda kişiyi
kişi i
çalıştırmakla yeniliği
9Bu genellikle insanların kendilerine benzeyen
insanları sevme,, farklı olanları reddetme
konusunda doğal bir eğilimlerinin olmasından
kaynaklanmaktadır
9Yenilikçi işle rutin iş arasındaki fark çalışan
fill i d ki
f kl
ibidi
İl
i i
Denizli Ticaret Odası - 11 Mayıs 2010
Milli Prodüktivite Merkezi – Faruk YILDIRIM ©
136
İşletmelerde Yenilikçilik Eğitimi
Cisco Systems İş Geliştirme Müdürü
Çalışkanlar ve Yeenilikçiler
nilikçiler
S
– C
S
İş Geliştirme Müdürü
9Liderlikte, yönetim takımları oluştururken hem
yenilikçilerin hem de çalışkanların olması
önemlidir
9enilikçi
9Y
enilikçi, bir değişiklik yapmaya
apma a cesareti olan,
olan
değişiklik
yapmaya
muktedir
olan
ve
yeni(orijinal) fikirlerle gelen kimsedir. Çalışkan
ş ise bir işi
ş enine boyuna
y
kendi ççabasıyla
y
kişi
uzun süre çalışan kişidir
9 iderlikte bu ikisini bir araya getirdiğinizde
9Liderlikte
hem yenilik yapmak hem de bunu yürütmek
i
i i d
bi
k l
P
Denizli Ticaret Odası - 11 Mayıs 2010
Milli Prodüktivite Merkezi – Faruk YILDIRIM ©
137
İşletmelerde Yenilikçilik Eğitimi
Türkiye’nin Durumu
llusal
U usall enilik
Yenilik
ilik Siistemi
stemii
ve Tü
ürkiye’nin
rkiye’nin D
Denizli Ticaret Odası - 11 Mayıs 2010
Milli Prodüktivite Merkezi – Faruk YILDIRIM ©
138
İşletmelerde Yenilikçilik Eğitimi
Sistem Yaklaşımı - Metcalfe
Yeenilik
nilik ve Siistem
stem Yaaklaşımı
klaşımı
9“Yeni
teknolojilerin
geliştirilmesi
ve
yayınımına bireysel ve ortaklaşa katkıda
bulunan; yenilik sürecini etkilemek için
devletlerin politika yapma ve uygulama
zeminini
eminini sağlayan
sağla an kurum
k r m vee kuruluşlar
k r l şlar
kümesidir. Yeni teknolojiyi tanımlayan ve ona
anlam kazandıran bilginin, becerinin ve
p
ve aktarılması
sanatın yyaratılması,, depolanması
için bir araya gelmiş etkileşimli kurum ve
kuruluşlar sistemidir
sistemidir” M
195
Denizli Ticaret Odası - 11 Mayıs 2010
Milli Prodüktivite Merkezi – Faruk YILDIRIM ©
139
İşletmelerde Yenilikçilik Eğitimi
Ulusal Yenilik Sistemi – Chris Freeman’ın Tanımı
Ullusal
usal Yeenilik
nilik Siistemi
stemi - Taanımlar
nımlar
“Kamu
ve
özel
sektör
kuruluşlarının
oluşturduğu ağ çerçevesinde bu kurumların
faaliyetlerinin ve aralarındaki etkileşimin yeni
teknolojilerin başlatılmasına, ithal edilmesine,
değiştirilmesine
vee
yayılmasına
a ılmasına
imkân
sağlayan bir sistemdir.” F
1987
Denizli Ticaret Odası - 11 Mayıs 2010
Milli Prodüktivite Merkezi – Faruk YILDIRIM ©
140
İşletmelerde Yenilikçilik Eğitimi
Ulusal Yenilik Sistemi – Bengt Ake Lundvall’ın Tanımı
Ullusal
usal Yeenilik
nilik Siistemi
stemi - Taanımlar
nımlar
“Yeni ve ekonomik kullanılırlığı olan bilginin
üretilmesinde ve yayılmasında birlikte ve
etkileşimli hareket eden ve bir ülke sınırları
içerisinde kök salan eleman ve ilişkiler
kümesidir ” L
kümesidir.”
192
Denizli Ticaret Odası - 11 Mayıs 2010
Milli Prodüktivite Merkezi – Faruk YILDIRIM ©
141
İşletmelerde Yenilikçilik Eğitimi
U
Y
Ulusal Yenilik Sistemi – DPT’nin Kapsamlı Tanımı
S
•Ürün ya da üretim yöntemlerine ilişkin yeni teknolojileri
edinebilme;
di bil
özümseyip
i
•Yeni ürün geliştirme, tasarımlayabilme
•Yenii ürüne
ü ü ait
it üretim
ü ti yöntemini
ö t i i geliştirip,
li ti i tasarımlayabilme
t
l bil
•Yeni üretim yönteminin gerektirdiği makinelerini tasarlayıp,
ü t bil
üretebilme
•Gereken teknolojileri bilimsel bulgulardan yola çıkarak
üretebilme ve kaynak bilimleri üretebilme
•A G , tasarım, üretim, pazarlama süreçlerinin hem kendi
içlerindeki hem de aralarındaki ilişkileri düzenleyen ve daha
ileri düzeylerde yeniden üreten organizasyon yöntemlerini
geliştirebilme yeteneklerine sahip ulusal kuruluşların
oluşturduğu bir sistemi ve aralarındaki ilişkileri
Denizli Ticaret Odası - 11 Mayıs 2010
Milli Prodüktivite Merkezi – Faruk YILDIRIM ©
142
İşletmelerde Yenilikçilik Eğitimi
Sistem Yaklaşımı - Metcalfe
Yeenilik
nilik ve Siistem
stem Yaaklaşımı
klaşımı
9“Yeni
teknolojilerin
geliştirilmesi
yayınımına bireysel ve ortaklaşa katkıda
bulunan; yenilik sürecini etkilemek için
devletlerin politika yapma ve uygulama
zeminini
eminini sağlayan
sağla an kurum
k r m vee kuruluşlar
k r l şlar
kümesidir. Yeni teknolojiyi tanımlayan ve ona
anlam kazandıran bilginin, becerinin ve
p
ve aktarılması
sanatın yyaratılması,, depolanması
için bir araya gelmiş etkileşimli kurum ve
kuruluşlar sistemidir
sistemidir” M
195
Denizli Ticaret Odası - 11 Mayıs 2010
Milli Prodüktivite Merkezi – Faruk YILDIRIM ©
143
İşletmelerde Yenilikçilik Eğitimi
Ulusal Yenilik Sistemi – Chris Freeman’ın Tanımı
Ullusal
usal Yeenilik
nilik Siistemi
stemi - Taanımlar
nımlar
“Kamu
ve
özel
sektör
kuruluşlarının
oluşturduğu ağ çerçevesinde bu kurumların
faaliyetlerinin ve aralarındaki etkileşimin yeni
teknolojilerin başlatılmasına, ithal edilmesine,
değiştirilmesine
yayılmasına
a lmas na
imkân
sağlayan bir sistemdir.” F
1987
Denizli Ticaret Odası - 11 Mayıs 2010
Milli Prodüktivite Merkezi – Faruk YILDIRIM ©
144
İşletmelerde Yenilikçilik Eğitimi
Ulusal Yenilik Sistemi – Bengt Ake Lundvall’ın Tanımı
Ullusal
usal Yeenilik
nilik Siistemi
stemi - Taanımlar
nımlar
“Yeni ve ekonomik kullanılırlığı olan bilginin
üretilmesinde
yayılmasında birlikte ve
etkileşimli hareket eden ve bir ülke sınırları
içerisinde kök salan eleman ve ilişkiler
kümesidir ” L
kümesidir.”
192
Denizli Ticaret Odası - 11 Mayıs 2010
Milli Prodüktivite Merkezi – Faruk YILDIRIM ©
145
İşletmelerde Yenilikçilik Eğitimi
Ulusal Yenilik Sistemi
Scchumpeter’e
humpeter e göre:
9Karın kaynağı
9R
yaparak gerçekleştirilirse
mutlak üstünlük
9İnovasyon bir firmayı tekel konumuna
yükseltir
ükseltir vee yüksek
üksek tekel karı elde etmeyi
etme i
sağlar
9T
M
yyapabilmek
p
için
ç
daha büyük
y
Denizli Ticaret Odası - 11 Mayıs 2010
Milli Prodüktivite Merkezi – Faruk YILDIRIM ©
146
Y
İşletmelerde Yenilikçilik Eğitimi
Yenilik Ekonomisi
E
9Madem, karın kaynağı
9M
R
yoluyla
yapılırsa mutlak üstünlük
9M
İnovasyon yapmak firmayı tekele
kon m na yükseltebiliyor
konumuna
ükseltebili or
Denizli Ticaret Odası - 11 Mayıs 2010
Milli Prodüktivite Merkezi – Faruk YILDIRIM ©
147
İşletmelerde Yenilikçilik Eğitimi
Y
Yenilik Ekonomisi
E
9Madem, karın kaynağı
9M
R
yoluyla
yapılırsa mutlak üstünlük
9M
İnovasyon yapmak firmayı tekele
kon m na yükseltebiliyor
konumuna
ükseltebili or
halde
kalkınmak
isteyen
ülkelerin
ğ dayanmalıdır!!!
y
ekonomisi yyeniliğe
O
Denizli Ticaret Odası - 11 Mayıs 2010
Milli Prodüktivite Merkezi – Faruk YILDIRIM ©
148
Y
İşletmelerde Yenilikçilik Eğitimi
ABD’nin Ekonomik Yapısı
E
920 yy’da Dünya’ya hükmeden devletlerin yapısı
yeniliğe dayanmaktadır
9Örneğin
Örneğin Am
merika
erika Biirleşik
rleşik Devletleri şu an
Dünya’ya hükmediyor
9BD ekonomisinin yapısı
9A
apısı
(Katma değeri çok yüksek
ürünler) dayanıyor
y
alınan ppatentlerin yyaklaşık
ş
olarak
9Dünyada
%45’ini ABD
Denizli Ticaret Odası - 11 Mayıs 2010
Milli Prodüktivite Merkezi – Faruk YILDIRIM ©
149
Y
İşletmelerde Yenilikçilik Eğitimi
ABD’nin Ekonomik Yapısı
E
9ABD
Araştırma-Geliştirme
faaliyetleri
için
Dünya’da hiçbir ülkenin sahip olmadığı 30’den
fazla Üniversiteye
9Dünyadaki en iyi üniversitelerin büyük bir
çoğ nl ğ n n ABD olduğu
çoğunluğunun
old ğ hesaba katılınca,
katılınca ABD’nin
neden Dünya’ya hükmettiğini
anlamak zor
değil
20 yy
yy’da olduğu
ğ
21 yy
yy’da da
9Sonuçç
Dünyaya Bilim ve Teknolojide önder olan ve
iktisadi yapısı
dayanan ülkeler
hükmedeceklerdir
Denizli Ticaret Odası - 11 Mayıs 2010
Milli Prodüktivite Merkezi – Faruk YILDIRIM ©
150
İşletmelerde Yenilikçilik Eğitimi
İstatistikler
Tüürkiye’nin
rkiye nin D
G Harcamalarının GSYİH
A
Oranı
Ar-Ge harcaması/GSYİH (‰)
10
7.9
8
67
6.7
6.7
7.2
6
5.0
5.3
4
4.5
4.9
4.4
2
7.6
3.2
3.6
6.3 6.4
6.1
4.9
3.8
0
1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006
Denizli Ticaret Odası - 11 Mayıs 2010
Milli Prodüktivite Merkezi – Faruk YILDIRIM ©
151
İşletmelerde Yenilikçilik Eğitimi
İstatistikler
Tüürkiye’nin
rkiye nin D
Patent Tescillerinin Yıllara Göre Dağılımı
ğ
–
PATENT TESCİLLERİNİN YILLARA GÖRE DAĞILIMI
Yıl
Yerli
Y
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
TPE
58
47
7
31
23
17
41
44
74
52
59
89
183
253
PCT
0
0
0
0
5
6
17
28
18
16
29
18
114
48
Denizli Ticaret Odası - 11 Mayıs 2010
EPC
0
0
0
0
0
0
0
1
1
0
7
15
21
37
Toplam
58
47
7
31
28
23
58
73
93
68
95
122
318
338
Artış Oranı
-18.97%
-85.11%
85.11%
342.86%
-9.68%
-17.86%
152.17%
25.86%
27.40%
-26.88%
39.71%
28.42%
160.66%
6.29%
Milli Prodüktivite Merkezi – Faruk YILDIRIM ©
152
İşletmelerde Yenilikçilik Eğitimi
İstatistikler
Tüürkiye’nin
rkiye nin D
Patent
Tescillerinin
Yıllara
PATENT TESCİLLERİNİN YILLARA GÖRE DAĞILIMI
Dağılımı
Yabancı
Yıl
Yabancı
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
TPE
705
554
443
340
301
267
237
349
226
225
210
142
130
96
PCT
0
0
0
403
796
846
1814
1351
685
686
525
410
202
154
Denizli Ticaret Odası - 11 Mayıs 2010
EPC
0
0
0
0
0
0
0
11
176
957
2342
3631
4140
4281
Toplam
705
554
443
743
1097
1113
2051
1711
1087
1868
3077
4183
4472
4531
Göre
Artış Oranı
-21.42%
-20.04%
20.04%
67.72%
47.64%
1.46%
84.28%
-16.58%
-36.47%
71.85%
64.72%
35.94%
6.91%
1.32%
Milli Prodüktivite Merkezi – Faruk YILDIRIM ©
153
İşletmelerde Yenilikçilik Eğitimi
İstatistikler
Tüürkiye’nin
rkiye nin D
Denizli Ticaret Odası - 11 Mayıs 2010
Milli Prodüktivite Merkezi – Faruk YILDIRIM ©
154
İşletmelerde Yenilikçilik Eğitimi
İstatistikler
Tüürkiye’nin
rkiye nin D
İstihdam edilen on bin kişiye düşen Ar-Ge personeli
(TZE kişi sayısı)
35
30,6
30
26,7
,
24,5
20,4
25
18,1
20
15
10
5
31,7
11,1
7,5
7,8 8,1
9,0
8,7
8,4
10 4
10,4
12,9
11,0
10,5
12,5
13,6
0
08
20
*
07
20
*
06
20
*
05
20
*
04
20
03
20
02
20
01
20
00
20
99
19
98
19
97
19
96
19
95
19
94
19
93
19
92
19
91
19
90
19
Denizli Ticaret Odası - 11 Mayıs 2010
Milli Prodüktivite Merkezi – Faruk YILDIRIM ©
155
İşletmelerde Yenilikçilik Eğitimi
İstatistikler
Tüürkiye’nin
rkiye nin D
20.000
Bilimsel Yayın Sayısı
Bilimsel Yayın Sayısı
18
406
18.406
Bilimsel Yayın Sayısı
18.000
16.000
15.345
16.564
14.000
14 000
12.000
10.314
10.000
8.000
6.000
4.000
2.000
0
12.425
6.426 7.811
5.384
6.195
3.925
4.583
2.343
2
343
1 712
1.712
3.093
1.154
1.969
1.396
Yıllar
Denizli Ticaret Odası - 11 Mayıs 2010
Milli Prodüktivite Merkezi – Faruk YILDIRIM ©
15
156
6
İşletmelerde Yenilikçilik Eğitimi
İstatistikler
Tüürkiye’nin
rkiye nin D
Denizli Ticaret Odası - 11 Mayıs 2010
Milli Prodüktivite Merkezi – Faruk YILDIRIM ©
157
İşletmelerde Yenilikçilik Eğitimi
İstatistikler
Tüürkiye’nin
rkiye nin D
Denizli Ticaret Odası - 11 Mayıs 2010
Milli Prodüktivite Merkezi – Faruk YILDIRIM ©
158
İşletmelerde Yenilikçilik Eğitimi
İstatistikler
Dünyadaki Ülkeler ve Türkiye’nin
K
YIL
Toplam Ar-Ge harcamaları (SGP) milyon usd($)
2004
312535$
YIL
2004
Ar-Ge harcamalarının GSYİH’deki payı
2 68%
2,68%
YIL
Toplam Ar-Ge harcamalarının OECD içindeki oranı
2004
42 85%
42,85%
10000 faal işgücüne düşen araştırmacı sayısı (2005)
Ar-Ge harcamalarının finansmanını sağlayan
ğ y kesimlere
göre dağılımı
Ar Ge harcamalarını gerçekleştiren kesimlere göre
Ar-Ge
dağılımı
Denizli Ticaret Odası - 11 Mayıs 2010
150
Kamu
Ö l sektör
Özel
k
Diğer
Sanayi
Yükseköğretim
Kamu
31%
63,70%
5,30%
70,10%
13,60%
12,20%
Milli Prodüktivite Merkezi – Faruk YILDIRIM ©
159
İşletmelerde Yenilikçilik Eğitimi
İstatistikler
Dünyadaki Ülkeler ve Türkiye’nin
K
YIL
2004
Toplam Ar-Ge harcamaları (SGP) milyon usd($)
118026$
YIL
2004
Ar-Ge harcamalarının GSYİH’deki payı
% 3,13
YIL
2004
Toplam Ar-Ge harcamalarının OECD içindeki oranı
% 16,18
135
10000 faal işgücüne düşen araştırmacı sayısı (2005)
Ar-Ge harcamalarının finansmanını sağlayan kesimlere
göre dağılımı
Ar-Ge harcamalarını gerçekleştiren kesimlere göre
dağılımı
Denizli Ticaret Odası - 11 Mayıs 2010
Kamu
% 74,8
Özel sektör
% 18,1
Diğer
% 7,1
Sanayi
% 75,2
Yük köğ ti
Yükseköğretim
% 13,4
13 4
Kamu
% 9,5
Milli Prodüktivite Merkezi – Faruk YILDIRIM ©
160
İşletmelerde Yenilikçilik Eğitimi
İstatistikler
Dünyadaki Ülkeler ve Türkiye’nin
K
Güney Kore
YIL
2004
Toplam Ar-Ge harcamaları (SGP) milyon usd($)
28288$
YIL
2004
Ar-Ge harcamalarının GSYİH’deki payı
% 2,85
YIL
2004
Toplam Ar-Ge harcamalarının OECD içindeki oranı
% 3,88
84
10000 faal işgücüne düşen araştırmacı sayısı (2005)
Ar-Ge harcamalarının finansmanını sağlayan kesimlere
göre dağılımı
Ar-Ge harcamalarını gerçekleştiren kesimlere göre
dağılımı
Denizli Ticaret Odası - 11 Mayıs 2010
Kamu
% 75
Özel sektör
% 23,1
Diğer
% 1,9
Sanayi
% 76,7
Yük köğ ti
Yükseköğretim
% 9,9
99
Kamu
% 12,1
Milli Prodüktivite Merkezi – Faruk YILDIRIM ©
161
İşletmelerde Yenilikçilik Eğitimi
İstatistikler
Dünyadaki Ülkeler ve Türkiye’nin
K
Almanya
YIL
2004
Toplam Ar-Ge harcamaları (SGP) milyon usd($)
59115$
YIL
2004
Ar-Ge harcamalarının GSYİH’deki payı
% 2,49
YIL
2004
Toplam Ar-Ge harcamalarının OECD içindeki oranı
% 8,10
125
10000 faal işgücüne düşen araştırmacı sayısı (2005)
Ar-Ge harcamalarının finansmanını sağlayan kesimlere
göre dağılımı
Ar-Ge harcamalarını gerçekleştiren kesimlere göre
dağılımı
Denizli Ticaret Odası - 11 Mayıs 2010
Kamu
% 67,1
Özel sektör
% 30,4
Diğer
% 2,5
Sanayi
% 70,4
Yük köğ ti
Yükseköğretim
% 16,3
16 3
Kamu
% 13,2
Milli Prodüktivite Merkezi – Faruk YILDIRIM ©
162
İşletmelerde Yenilikçilik Eğitimi
İstatistikler
Dünyadaki Ülkeler ve Türkiye’nin
K
Finlandiya
YIL
2004
5462$
YIL
2004
Toplam Ar-Ge harcamaları (SGP) milyon usd($)
Ar-Ge harcamalarının GSYİH’deki payı
% 3,51
YIL
2004
Toplam Ar-Ge harcamalarının OECD içindeki oranı
% 0,75
242
10000 faal işgücüne düşen araştırmacı sayısı (2005)
Ar-Ge harcamalarının finansmanını sağlayan kesimlere
göre dağılımı
Ar-Ge harcamalarını gerçekleştiren kesimlere göre
dağılımı
Denizli Ticaret Odası - 11 Mayıs 2010
Kamu
% 69,3
Özel sektör
% 26,3
Diğer
% 4,4
Sanayi
% 70,1
Yük köğ ti
Yükseköğretim
% 19,8
19 8
Kamu
% 9,5
Milli Prodüktivite Merkezi – Faruk YILDIRIM ©
163
İşletmelerde Yenilikçilik Eğitimi
İstatistikler
Dünyadaki Ülkeler ve Türkiye’nin
K
TÜRKİYE
YIL
2004
3014$
YIL
2004
Toplam Ar-Ge harcamaları (SGP) milyon usd($)
Ar-Ge harcamalarının GSYİH’deki payı
% 0,66
YIL
2004
Toplam Ar-Ge harcamalarının OECD içindeki oranı
% 0,41
40
10000 faal
f l işgücüne
i ü ü dü
düşen araştırmacı
t
sayısı (2005)
Ar-Ge harcamalarının finansmanını sağlayan kesimlere
göre dağılımı
Ar-Ge harcamalarını ggerçekleştiren
ç
ş
kesimlere göre
g
dağılımı
Denizli Ticaret Odası - 11 Mayıs 2010
Kamu
% 50,6
Özel sektör
% 41,3
Diğer
% 8,1
Sanayi
% 28,7
Yük köğ i
Yükseköğretim
% 64,3
64 3
Kamu
%7
Milli Prodüktivite Merkezi – Faruk YILDIRIM ©
164
İşletmelerde Yenilikçilik Eğitimi
Tehditler
T
mek
Em
ek
yoğun
piyasalar
ve
Ülkeler:
Çin, H
Çi şu anda
Çin
d haftada
h f d bir
bi tane Üniversite
Ü i
i
açıyor
y
Taklitçi Stratejiden Saldırgan stratejiye geçiş
Amerika’da 208’in
gelen
l
fi
finansa
yayılışı
ilim
Bilim
dayanan enilik
Yenilik
Denizli Ticaret Odası - 11 Mayıs 2010
son çeyreğinde meydana
k i ve krizin
kriz
k i i Dünya’ya
ü ’
ve
Teknolojiye
eknolojiye
konomisine geçiş yapmak
Ekonomisine
Milli Prodüktivite Merkezi – Faruk YILDIRIM ©
165
İşletmelerde Yenilikçilik Eğitimi
Eğitim Sistemi
Tüürkiye
rkiye ne yapmalı? – Eğ
ğitim
itim S
Eğğitim
itim sistemimiz,
sistemimiz ferdi dâhilerin dehalarını
gün yüzüne çıkaracak, onlara layık oldukları
makam
k
ve statüleri
ül i onlara
l
verecekk ve aynı
zamanda
da
onlara
uygun
yg
çalışma
platformlarını temin edecek şekilde
Eğitim Sistemimizin apolitik bir ortam haline
dö ü tü ül
dönüştürülmesi
i
Üniversitedeki
akademisyenleri
değerlendirecek bir mekanizmaya ihtiyaç
Denizli Ticaret Odası - 11 Mayıs 2010
Milli Prodüktivite Merkezi – Faruk YILDIRIM ©
166
İşletmelerde Yenilikçilik Eğitimi
Eğitim Sistemi
Tüürkiye
rkiye ne yapmalı? – Eğ
ğitim
itim S
Eğğitim
itim müfredat yapısının
önük olarak değiştirilmesi
Müfredat Yapısı
TEORİK PRATİK 50%
50%
TOB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi örneği
Denizli Ticaret Odası - 11 Mayıs 2010
Milli Prodüktivite Merkezi – Faruk YILDIRIM ©
167
İşletmelerde Yenilikçilik Eğitimi
Eğitim Sistemi
Üniversiteler( E B
Üniversiteler(M
9Üniversitelerde
Temel
Bilimler,
Mühendislik Bölümlerine daha çok önem
9Üniversitelerin araştırma için ihtiyacı olan
laboratuar eksiklikleri tamamlanmalıdır
9Üniversitelerin Sayıları en azında ABD oranında
arttırılabilir
tt l bili
9Üniversite Sanayi İşbirliği maksimum düzeye
çıkarılmalıdır
bir
adet
Üniversite
9Her
ilde
en
az
bünyesinde T
Denizli Ticaret Odası - 11 Mayıs 2010
Milli Prodüktivite Merkezi – Faruk YILDIRIM ©
9ğitimde
Rekabetin
artışı
168
İşletmelerde Yenilikçilik Eğitimi
Ana Aktörlerin Etkileşimi
Yeenilikçi
nilikçi Ak
ktörlerin
törlerin Ettkileşimi
kileşimi
Denizli Ticaret Odası - 11 Mayıs 2010
Milli Prodüktivite Merkezi – Faruk YILDIRIM ©
169
İşletmelerde Yenilikçilik Eğitimi
Bilim ve Teknoloji Bakanlığı
Biilim
lim ve Teeknoloji
knoloji Baakanlığı
kanlığı
9Ulusal Yenilik Sisteminin y
yürütücü organı
g
9S
P
9Yenilikçi
Aktörlerin
koordinasyon
eşgüdümünü sağlayacak
ve
9
9Kontrol
t l Mekanizması
k i
Denizli Ticaret Odası - 11 Mayıs 2010
Milli Prodüktivite Merkezi – Faruk YILDIRIM ©
170
İşletmelerde Yenilikçilik Eğitimi
Son
Denizli Ticaret Odası
TEŞEKKÜRLE
ÜR R
Denizli Ticaret Odası - 11 Mayıs 2010
Milli Prodüktivite Merkezi – Faruk YILDIRIM ©
171

Benzer belgeler