Nav06 int-proj - Avadhoota Datta Peetham

Transkript

Nav06 int-proj - Avadhoota Datta Peetham
akha∏∑a øaktÆ durg°mba
r°ga: hind∞Ωa t°Ωa: °di
pallavi : akha∏∑a øaktÆ durg°mba
hÆ øakti durgÆ durg°mba
cara∏a :
øaktula kanni∂i k°divi n¢v∞ øakti durg°
aΔdara na∑ape∑i m£lamu n¢v∞ øakti durg°
nippuna vÆ∑ivi n¢runa caluvavu øakti durg°
veluguku c¢ka∂i k°vala galav∞ øakti durg°
...1
r°k¿asa øaktulu ragilina yapu∑∞ øakti durg°
dharma dhvaΔsamu jarigina yapu∑∞ øakti durg°
sujanula br∞vaga suralanu g°vaga øakti durg°
nava durgavug° nuvu janmintuvu øakti durg°
...2
erupai vidhicÆ k§ti cÆyintuvu øakti durg°
telupai haricÆ dh§ti cÆyintuvu øakti durg°
nalupai harucÆ h§ti cÆyintuvu øakti durg°
mativai m°cÆ pani cÆyintuvu øakti durg°
...3
kha∏∑ana kandani p£r∏amu n¢v∞ øakti durg°
mugguru tallula m£lamu n¢v∞ øakti durg°
nava nava d¢ptivi tommidi sa¥khyavu øakti durg°
¿∞∑aøa var∏avu datta prak§tivi øakti durg°
...4
kalavani palukaga kanupiμcavu nuv øakti durg°
kalan£ ilan£ kaligintuvu nuv øakti durg°
kaligina m°yanu tolagintuvu nuv øakti durg°
kala kala manu sacci-d°nandamu nuv øakti durg° ...5

Benzer belgeler