Martine - Eboa Lotin

Transkript

Martine - Eboa Lotin
Martine
Auteur compositeur : Eboa Lotin
Album : Besombe & Martine – Philips 370 958 (1968)
To weni na mende no o jene wa e
A Martine o mulema mam
Mu mende nde jumba
Ñingo ñe nde o wa ngeka ngeka
Bia na mongo ma ngokolo
Nde o songele na o wekabe tobo tobo na bane
Di bi na o sangi muto
O bi pe topo filenci indene
Ñola nika nde weinse no mulema mongo
Ka sonja’a bambara
Nalo nde o joba ndinga’am e o o o o
Ebiamu’a buña o Bonantone iye
O ten nde o kakaneno mba ndolo ni ndene e
Na bo diba lam ñola ngo
Sena wa we nde wondo mba
E se sese Martine o
Na sengi pon na o ben ewande
Nde o peye pe mitowa na bakala e
A nuni muna muto o
O tondi moni buka moto
Woko e se lambo
Ebiamu na poi te pepele wa
Na si ma bomane o wa mboa ñu
Mutowa mu nongi nde wa
Ke na tem bone buña
E se ebabadi iyi wo
O nika e ta mba mabadi mena
Na puli o donda misea e
Na ta na pula buma mbembe
Woko e se lambo
Na si ben kolongone ño belam
Nde na timbi nde o be musoked’a moto
Ke ye nde na na dimbeye o wa
To na sese ñese na mende keka lakise wa e
A Martine o nde na si mende dimbea wa
We e e se sese e

Benzer belgeler

Munyenge Ma Ngando (Matumba Matumba)

Munyenge Ma Ngando (Matumba Matumba) Mun mwa o mwe pe tobo tobo tobo e tobo tobo O di nde ekalago Matumba ma wase mese ma yoki jokane longe Nde ekip’a Caïman e wani yoma makosa mundi Man mao me pe tobo tobo tobo e tobo tobo To di song...

Detaylı

september 2014 lwn approved duala

september 2014 lwn approved duala Bibel mo na, “Lee mûtu ngea angamenno tongwea, nde a si mende samba mo natena o bodun”(Minia 22:6). Lee la pula nde kwala ná sabagane to so jongwane boñaki bwa moto to bwa lambo tongwea byanedi na ...

Detaylı