Uşak Valiliğinin 03.05.2016 tarih 2503 sayılı yaz dönemi personel

Transkript

Uşak Valiliğinin 03.05.2016 tarih 2503 sayılı yaz dönemi personel
Protokole dahil kaınu görevlileri Resmi Bayrzun törenlerine mutlaka takıın elbise iie
katılacaklardır.
KıYafetleri Özel Kanun, Tiizfü ve Yönetmelikle tespit edilmiş personel (Emniyet,
Jandarma, Sağlık gibi) Yazlık kıyafetlerini kendi kurumlarının usul ve esaslarrna göre
tatbik
edeceklerdir.
Birim amirleri,
memurlann kıyafetlerinin
bu
esaslara uygun
denetlemekten, uymayanlar hakkında gerekli işlemi yapmaktan sorumludur.
olup
olmadığını
Bilgi ve gereğini arzve rica ederim.
Ahmet OKUR
Vali
&ı gvıal$n ö070 §ıylı Xıırn çıeginıo
EJUZA ile n-,zzlaııdığı losdik clııtu,.
6çlŞIıZı
DaĞıııııı:
Gereği:
vali yardımcılanna
5 İlçe Kaymakamlığına
Belediye Başkanlıklarına
İl Kamu Kurum ve Kuruluşlarına
l o.os
.
2lt16
_ 8233
*Bu belge elektrunik imzalıdır.
imzalı suretinin aslını görmek için https://www.e-içisleri.gov.trlEvrakDogrulama
adresİne gİrerek ( tQ 1 Gyq _65 4 y+H-vyvclS
- z 6KNVR- z j q9 pB 4 o ) kodunu 5,ur*rr|
Kurtuluş Mh. Ali Galip Kaya Sk. No:30 64100 Uşak
Telefon No: Q76)223 72 '76 Faks No: (2.76)223 54 74
e-Posta: yisleri(ausak.gov.tr İnternet Adresi: www.icisleri.gov.tr
Bilgi için: Osman YAI{IN
TEKNiKER
Telefon No:
ffi
:
Konu :
Sayı
T.C.
UŞAK VALİLiĞİ
İ| Y azı İşleri
Müdiirlüğü
DAĞITIMLI
88940924-903.99-E.2503
Kılık Kıyafet.
03l0512016
UŞAK [Nİvpnsirpsİ REKTöRLÜĞÜ
ilgi:
"(Ş+z
a) Kamu Kurum ve Kuruluşlannda Çalışan Personelin Kılık ve Kıyafetine Dair
yönetmelik.
b) Başbakaıılığın 26.05.2007 tarihli Resmi Gazetede yayınlanan 2OO7ll4 Sayılı Kılık
ve Kıyafet Genelgesi.
İlgi 1a; Yönetmelikte "Kurum ve kuruluşlarda görevli memur, sözleşmeli personeİ,
geÇici personel, hizmetliler ve işçilerin giyimlerinde sadelik, temizlik ve dtizen esastır.''
denilerek Yönetmeliğin 5. maddesinde konu ayrıntılİ olarak di.izenlenmiştir.
Yönetmeliğin 11. maddesinde ve ilgi (b) Genelgede "Yaz döneminde personelin Kılık,
KıYafetiyle ilgili hususlar Bakanlık merkez teşkilatında ilgili Bakanlarca, İllerde, yapilaıİ
hizmetin mahiyeti ve çalışılan yerin iklim ve coğrafi özellikleri göz önünde tutularak
Valiliklerce tespit edilir" denilmektedir.
Yaz mevsiminin başlaması nedeniyle çalışma koşullarında oluşabilecek olumsuzluklan
gideırııek, veriııılilik azalışını önlemek üzere 15 MAyIS - 15 HylÜLtarihleri arasında:
Erkek Personel : Kravatsız, ceketsiz, kısa kollu gömlekle
çalışabilecektir. Tişört, balıkçı
yaka vb. türündeki giysiler giyilmeyecektir.
BaYan Personel :Çok açık yakalı ve kolsuz olmamak kaydıyla b|uz, dizboyu etek, elbise
Ve Pantolon, (strech, kot vb. pantolonlar giyilemez) normal topuklu ayakkabı
giyebileceklerdir.
Kamu görevlileri kıyafetlerinin temiz, diizgün ve sade olmasına özen gösterecekler ve
terlik tipi, sandalet vb. ayakkabı giymeyeceklerdir.
*Bu belge elektronik imzalıdır.
imzalı suretinin aslıüı görme}ı için https://www.e-icisleri.gov.trlEvrakDogrulama
adresine girerek 1 tQ 1 Gyc -dh4 y+H-vYvcLS- z 6 KNVR- z j q 9 pB4o kodunu y*^rr|
1
Kurtuluş Mh. Ali Galip Kaya Sk. No:30 64lO0 Uşak
Telefon No: Q'l 6)223 12 7 6 Faks No (27 6)223 54 7 4
e-Posta: visleriıOusak.gov.tr İntemet Adresi: www.icisleri.gov.tr
Bilgi için: osman YA]-ÇIN
TEKNiKER
Telefon No:

Benzer belgeler