CEVİZ Hastalık ve Zararlıları ile Mücadele

Transkript

CEVİZ Hastalık ve Zararlıları ile Mücadele
CEVİZ HASTALIK ve ZARARLILARI
T.C.
TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI
Koruma ve Kontrol Genel Müdürlüğü
CEVİZ
Hastalık
ve
Zararlıları ile Mücadele
Ankara - 2010
1
CEVİZ HASTALIK ve ZARARLILARI
2
CEVİZ HASTALIK ve ZARARLILARI
ÖNSÖZ
Ülkemizde yetiştirilen kültür bitkilerinde ekonomik olarak zarara
neden olan toplam 506 hastalık etmeni, zararlı ve yabancı ot bulunmaktadır.
Bunlarla gerekli mücadele çalışmaları yapılmadığında ürün kaybı ortalama
%35 dolaylarında olmaktadır. Bu kaybın kültür bitkisine, zararlının tür ve
yoğunluğuna bağlı olarak bazen % 100’lere ulaşabilmesi mümkündür.
Bitkisel üretimde ekonomik yönden oldukça büyük rakamlara ulaşan bu
kayıpların önlenmesi için bitki koruma çalışmalarını yeterli önemi vermek
gerekmektedir.
Sözkonusu çalışmaların insan sağlığı, agroekosistem, çevre ve
biyolojik dengenin korunarak sürdürülebilir tarımsal üretim tekniklerine
uygun yapılması zorunluluk haline gelmiştir.
Bakanlığımızın bu konuda belirlediği strateji Ülkemizde yıllık olarak
kullanılan pestisit miktarının azaltılmasını ve kullanılan miktarın da doğru
kullanımını öngörmektedir. Bunu sağlamak için, kimyasal mücadeleye
alternatif olan biyolojik mücadele, biyoteknik yöntemler, dayanıklı çeşitler,
kültürel tedbirler, mekanik ve fiziksel mücadele metotlarına ve Entegre
Mücadele Programlarının yaygınlaştırılmasına öncelik verilmektedir.
Hastalık, zararlı ve yabancı otların mücadelesinde kullanılan Bitki
koruma ürünlerinin yanlış kullanılması, bitkilerde fitotoksisite, etkisizlik,
tarımsal ürünlerde kalıntı ile iç ve dış pazarlarda problemlerin yaşanmasına
sebep olabilmektedir.
Bu nedenle üreticilerimize kullanacakları ilaçlar konusunda rehber
olabilecek bir kaynağın hazırlanması ve uygulamaya konulması tarımsal
ürünlerde tavsiyeler doğrultusunda ilaçlamaların yapılmasını ve kalıntı
probleminin çözümünü kolaylaştıracaktır.
Hazırlanan El kitabı sayesinde; üreticiler tarımsal ürünlerde hangi
zararlı organizma için hangi ilacın; ne zaman, hangi dozda kullanılacağını,
son ilaçlama ile hasat arasındaki süreyi öğrenerek, ilaç kalıntısından ari
ürünler yetiştirebileceklerdir.
El kitabının hazırlanmasında emeği geçenlere teşekkür eder,
üreticilerimiz için hazırlanan bu rehberin kalıntısız, sağlıklı, bol ürün elde
edilmesine vesile olmasını temenni ederim.
Mehmet Mehdi EKER
Tarım ve Köyişleri Bakanı
3
CEVİZ HASTALIK ve ZARARLILARI
İÇİNDEKİLER
1-SERT ÇEKİRDEKLİ MEYVE AĞAÇLARINDA BAKTERİYEL KANSER VE
ZAMKLANMA(Pseudomonas syringae pv. Syringae)........................................5
2-MEYVE AĞAÇLARINDA ARMİLLARİA KÖK ÇÜRÜKLÜĞÜ HASTALIĞI
(Armillaria mellea)................................................................................................6
3-CEVİZ ANTRAKNOZU HASTALIĞI (Gnomonia leptostyla)............................8
4-KÖK URU (Agrobacterium tumefaciens).......................................................10
5-YAPRAKBÜKENLER....................................................................................12
Elma yaprakbükeni (Archips rosanus)
Adi yaprakbükücüsü ( A.xylosteanus)
6-AĞAÇ SARIKURDU (Zeuzera pyrina) . .......................................................14
7-AMERİKAN BEYAZKELEBEĞİ (Hyphantria cunea).....................................16
8-ARMUT KAPLANI (Stephanitis pyri).............................................................18
9-DUT KABUKLUBİTİ (Pseudaulacaspis pentagona)......................................19
10-İKİ KABARCIKLI KOŞNİL Palaeolecanium bituberculatum........................21
11-VİRGÜLKABUKLUBİTİ (Lepidosaphes ulmi)..............................................23
12-YÜZÜKKELEBEĞİ (Malacosoma neustria).................................................25
13-ELMA İÇKURDU (Cydia pomonella)...........................................................27
14-Ceviz Hastalık ve Zararlıları Mücadelesinde Kullanılan Ruhsatlı Bitki
Koruma Ürünlerinin Ticari İsimleri.................................................................29
4
CEVİZ HASTALIK ve ZARARLILARI
SERT ÇEKİRDEKLİ MEYVE AĞAÇLARINDA BAKTERİYEL KANSER
VE ZAMKLANMA
SERTÇEKøRDEKLø
ÇEKøRDEKLøMEYVE
MEYVEAöAÇLARINDA
AöAÇLARINDABAKTERøYEL
BAKTERøYELKANSER
KANSERVE
VEZAMKLANMA
ZAMKLANMA
SERT
(Pseudomonas
syringaeBAKTERøYEL
pv. Syringae)
SERT ÇEKøRDEKLø
MEYVE AöAÇLARINDA
KANSER VE ZAMKLANMA
Yapraktaki
belirtileri
Yapraktaki
belirtileri
Yapraktaki
belirtileri
Yapraktaki belirtileri
Çiçeklerdeki
yanklar
Çiçeklerdeki
yanklar
Çiçeklerdeki
yanıklar
Çiçeklerdeki yanklar
Kirazngövdesindeki
gövdesindeki
Kirazn
Kirazn
gövdesindeki
Kirazın
gövdesindeki
renk
renk
de÷iúimi
vezamk
zamk
renk
de÷iúimi
ve
değişimi
ve zamk
çıkış
renk
de÷iúimi
ve zamk
çkú
çkú
çkú
(Pseudomonassyringae
syringaepv.
pv.Syringae)
Syringae)
(Pseudomonas
(Pseudomonas syringae pv. Syringae)
Hastalık
Belirtisi
Hastalk
Belirtisi
Hastalk
Belirtisi
Hastalk
Belirtisi
•Bakteriler
kanserlerin
kenarlarındaki
kabuk
xBakteriler
kanserlerin
kenarlarndakikabuk
kabuk
dokusundakú
kúgeçirir.
geçirir.
xBakteriler
kanserlerin
kenarlarndaki
dokusunda
xBakteriler
kanserlerin
kabuk dokusunda
geçirir.
Ɣølkbaharda
bakteri
bukenarlarndaki
kanserlerde ço÷almaya
ço÷almaya
baúlar kú
ve ya÷murla
ya÷murla çiçek
çiçek ve
ve genç
gen
dokusunda
kışı
geçirir.
Ɣølkbaharda
bakteri
bu
kanserlerde
baúlar
ve
Ɣølkbaharda
bakteri bu kanserlerde ço÷almaya baúlar ve ya÷murla çiçek ve genç
yapraklara
yaylr.
yapraklara
yaylr.
•İlkbaharda
bakteri
bu
kanserlerde
çoğalmaya
başlar
yapraklara
yaylr.
ƔGözlerdeki
Gözlerdeki
çatlaklardanve
vebudama
budamayerlerindeki
yerlerindekiyaralardan
yaralardanbitkiye
bitkiyegirer.
girer.
Ɣ
çatlaklardan
ve yağmurla
çiçek
genç
yapraklara
yayılır.
ƔxYapraklarda
Gözlerdeki
çatlaklardan
veve
budama
yerlerindeki
yaralardan
bitkiye girer.
küçük,ya÷
ya÷yeúili,
yeúili,
sarmtrak
haleli,zamanla
zamanla
morumsu
kahverengirenk
renk
xYapraklarda
küçük,
sarmtrak
haleli,
morumsu
kahverengi
•Gözlerdeki
çatlaklardan
ve
budama
yerlerindeki
xYapraklarda
küçük,Bu
ya÷
yeúili,zamanla
sarmtrak
haleli,
zamanla
morumsu
kahverengi
renk
alan
lekeleroluúur.
oluúur.
Bu
lekeler
zamanla
kurur
vedüúer.
düúer.
Yapraklar
saçma
iledelinmiú
delinmi
alan
lekeler
lekeler
kurur
ve
Yapraklar
saçma
ile
alan
lekeler oluúur.
Bu lekeler
zamanla kurur ve düúer. Yapraklar saçma ile delinmiú
girer.
biryaralardan
görünüm
alr. bitkiye
bir
görünüm
alr.
bir
görünümdallarn
alr. uçküçük,
xKanserli
ksmlarndaki
yapraklar
ilkbahar sonlar
sonlarhaleli,
ve yaz
yaz aylarnda
aylarnd
•Yapraklarda
yağ yapraklar
yeşili, ilkbahar
sarımtırak
xKanserli
dallarn uç
ksmlarndaki
ve
xKanserli
dallarn
uç ksmlarndaki yapraklar ilkbahar sonlar ve yaz aylarnda
solgunlaúp,
ölebilir.
solgunlaúp,
ölebilir.
zamanla
morumsu
kahverengi
renk
alan
lekeler
solgunlaúp,
ölebilir. solar, kahverengi renk alr ve dalda asl kalr.
xHastalkl
çiçekler
xHastalkl
solar, kahverengi
alr ve
asl kalr.
oluşur.çiçekler
Bu lekeler
zamanlarenk
kurur
vedalda
düşer.
Yapraklar
xHastalkl
çiçekler
solar,kahverengileúerek
kahverengi
renk
alr
ve
dalda
asl kalr.
xHastalkltomurcuklar
tomurcuklar
kurur.
xHastalkl
kahverengileúerek
kurur.
saçma
ile
delinmiş
bir
görünüm
alır.
xHastalkl
kahverengileúerek
kurur.
xønce dallar
dallartomurcuklar
ve sürgünlerde
sürgünlerde
yanklk, kabukta
kabukta
esmer, çökük
çökük lekeler
lekeler görülür
görülür ve
ve fazla
fazl
xønce
ve
yanklk,
esmer,
•Kanserli
dalların
uçyol
kısımlarındaki
xønce
dallar
ve sürgünlerde
yanklk,
kabukta
lekeler görülür ve fazla
saydaki
lekeler
daln
kurumasna
yolaçar.
açar. esmer, çökük yapraklar
saydaki
lekeler
daln
kurumasna
saydaki
lekeler
yol
ilkbahar
sonları
ve kanserler
yazaçar.aylarında
solgunlaşıp,
xAna
dallar
ve daln
gövdekurumasna
üzerinde
kanserler
oluúur. ølkbaharda
ølkbaharda
kanserler hzla
hzla ilerler.
ilerler
xAna
dallar
ve
gövde
üzerinde
oluúur.
kanserler
xAna
dallar
ve
gövde
üzerinde
kanserler
oluúur. ølkbaharda
kanserler hzla
Kanserli
dokularn
yüzeyi
slak
ve
yankgörünümlüdür.
görünümlüdür.
Bubölgelerden
bölgelerden
zamkilerler.
çkú
ölebilir.
Kanserli dokularn yüzeyi slak ve yank
Bu
zamk
çkú
Kanserli
dokularn yüzeyi slak ve yank görünümlüdür. Bu bölgelerden zamk çkú
gözlenir.
gözlenir.
•Hastalıklı
çiçekler
solar,
kahverengi
renk
alır
ve
gözlenir.
xMeyvelerde
küçük,
hafifçeçökük
çökükkahverengi
kahverengilekeler
lekeleroluúabilir.
oluúabilir.
xMeyvelerde
küçük,
hafifçe
dalda asılı
kalır.
xMeyvelerde
küçük,
hafifçe çökük kahverengi lekeler oluúabilir.
•Hastalıklı
tomurcuklar
Hastal÷n
Görüldü÷ü
Bitkiler kahverengileşerek kurur.
Hastal÷n
Görüldü÷ü
Bitkiler
Hastal÷n
Görüldü÷ü
Bitkiler armut,
•İnce
dallar
sürgünlerde
yanıklık,
kabukta
esmer,
Kiraz,
erik,
kays,ve
turunçgiller,
armut, úeftali,
úeftali, badem,
badem,
ceviz gibi
gibi
meyve a÷açlar
a÷açlar ve
v
Kiraz,
erik,
kays,
turunçgiller,
ceviz
meyve
Kiraz,
erik, karakavak,
kays,
turunçgiller,
armut,
úeftali,
badem,
gibi meyve
gül,
leylak,
karakavak,
diúbudak,ve
meúe,
sö÷üt
gibi
çeúitliceviz
bitkiler.
çökük
lekeler
görülür
fazla
sayıdaki
lekeler
dalın a÷açlar ve
gül,
leylak,
diúbudak,
meúe,
sö÷üt
gibi
çeúitli
bitkiler.
gül, leylak, karakavak, diúbudak, meúe, sö÷üt gibi çeúitli bitkiler.
kurumasına yol açar.
MücadeleYöntemleri
Yöntemleri
Mücadele
•Ana Önlemler
dallar
ve gövde üzerinde kanserler oluşur.
Mücadele
Yöntemleri
KültürelÖnlemler
Kültürel
İlkbaharda
kanserler
hızla
ilerler.
Kanserli dokuların
Kültürel
Önlemler
xFidan
üretiminde
sa÷lkl
çö÷ür
vegözler
gözler
kullanlmaldr.
xFidan üretiminde sa÷lkl çö÷ür
ve
kullanlmaldr.
xFidan
üretiminde
sa÷lkl
çö÷ür
ve
gözler
kullanlmaldr.
yüzeyi
ıslak
ve
yanık
görünümlüdür.
Bu bölgelerden
xA÷rhasta
hastaa÷açlar
a÷açlarsökülüp
sökülüpyaklmaldr.
yaklmaldr.
xA÷r
xA÷r
hastaüzerindeki
a÷açlar gözlenir.
sökülüp
yaklmaldr.
zamk
çıkışı
xA÷açlar
kurumuú
veyabelirti
belirtibulunan
bulunandallar
dallarve
vegövde
gövdeüzerinde
üzerindebulunan
bulunan
xA÷açlar
üzerindeki
kurumuú
veya
xA÷açlar
üzerindeki
veyaönce
belirti
bulunan
dallar ve
gövde üzerinde bulunan
kanserler
sonbahardakurumuú
ilaçlamadan
önce
kesilerek
yaklmaldr.
•Meyvelerde
küçük,
hafifçe
çökük
kahverengi
kanserler
sonbaharda
ilaçlamadan
kesilerek
yaklmaldr.
kanserler
sonbaharda
ilaçlamadan
kesilerek
yaklmaldr.
xBudamada
kullanlan
aletler her
herönce
seferinde
% 10’luk
10’luk çamaúr
çamaúr suyuna
suyuna daldrlarak
daldrlarak
xBudamada
aletler
seferinde
%
lekeler kullanlan
oluşabilir.
xBudamada
kullanlan aletler her seferinde % 10’luk çamaúr suyuna daldrlarak
dezenfekteedilmelidir.
edilmelidir.
dezenfekte
Hastalığın
Görüldüğü
Bitkiler
dezenfekte edilmelidir.
Kiraz, erik, kayısı, turunçgiller, armut, şeftali, badem,
ceviz gibi meyve ağaçları ve gül, leylak, karakavak,
dişbudak, meşe, söğüt gibi çeşitli bitkiler.
Mücadele Yöntemleri
Kültürel Önlemler
•Fidan üretiminde sağlıklı çöğür ve gözler kullanılmalıdır.
•Ağır hasta ağaçlar sökülüp yakılmalıdır.
•Ağaçlar üzerindeki kurumuş veya belirti bulunan dallar ve gövde üzerinde
bulunan kanserler sonbaharda ilaçlamadan önce kesilerek yakılmalıdır.
•Budamada kullanılan aletler her seferinde % 10’luk çamaşır suyuna
daldırılarak dezenfekte edilmelidir.
5
CEVİZ HASTALIK ve ZARARLILARI
MEYVE AĞAÇLARINDA ARMİLLARİA KÖK ÇÜRÜKLÜĞÜ
HASTALIĞI
MEYVE AöAÇLARINDA
ARMøLLARøA KÖK ÇÜRÜKLÜöÜ HASTALIöI
MEYVE AöAÇLARINDA ARMøLLARøA
KÖK
ÇÜRÜKLÜöÜ
(Armillaria
mellea)
(Armillaria
mellea) HASTALIöI
(Armillaria mellea)
Hastalık Belirtisi
Hastalk
Belirtisi
Hastalk
Belirtisi orman
•Hastalık,
ve meyve ağaçlarının köklerinde
xHastalk,
ormana÷açlarnn
ve meyve
a÷açlarnn
köklerinde
çürüklük yaparak a
xHastalk,
orman ve meyve
köklerinde
çürüklük
yaparak a÷açlarn
çürüklük
ağaçların ölümüne neden olur.
ölümüneölümüne
nedenyaparak
olur.neden olur.
ƔHastal÷a
yakalanan
a÷açlarda
sürgün
oluúumu sürgün
azalr, sürgün
yapraklar
ve yapraklar sa
●Hastalığa
yakalanan
ağaçlarda
oluşumu
ƔHastal÷a
yakalanan
a÷açlarda
oluúumusararr
azalr,
dökülür.
dökülür.
azalır,
dökülür.
ƔSürgün veyapraklar
dallar kurumayasararır
ve ölmeyeve
baúlar,
sonunda a÷açlar tamamen kurur.
ƔSürgün
ve dallar
kurumaya
ve ölmeye
baúlar,
sonunda
a÷açlar tamamen
ƔBu belirtilerin
oluúumu
ve a÷açlarn
ölümü
4 yllk süreyi
gerektirir
ancak
●Sürgün
ve
dallar
kurumaya
ve ölmeye
başlar,
úiddetli hastalklarda
bu süre 1–2
yldr. ve a÷açlarn ölümü 4 yllk süreyi gerektiri
ƔBu belirtilerin
oluúumu
ƔHastal÷a
yakalanmú
a÷açlarn
incelendi÷inde
ikinci köklerden
sonunda
ağaçlar
tamamen
kurur.
úiddetli
hastalklarda
bukökleri
süre 1–2
yldr.
baúlayarak kök bo÷azna kadar kabuk dokusu ile odun dokusu arasnda beyaz bir
ƔHastal÷a
yakalanmú
kökleri ölümü
incelendi÷inde
●Bu
belirtilerin
oluşumu a÷açlarn
ve ağaçların
4 yıllıkikinci kö
tabakann
oluútu÷u görülür.
baúlayarak
kökancak
bo÷azna
kadaraçk
kabuk
dokusu iledaha
odunbu
dokusu
ƔHastal÷n
baúlangcnda
odun dokusu
kahverengidir,
sonra
süreyi
gerektirir
şiddetli
hastalıklarda
sürearasnda b
sarmtrak
veya beyazoluútu÷u
süngerimsigörülür.
dokuya dönüúür.
tabakann
1–2 yıldır.
ƔHastal÷n baúlangcnda odun dokusu açk kahverengidir, daha
Hastal÷n Görüldü÷ü Bitkiler
●Hastalığa
yakalanmış
ağaçların
kökleri
sarmtrak veya
beyaz süngerimsi dokuya
dönüúür.
xOrman ve meyve a÷açlardr. Yaygn olarak görüldü÷ü meyve a÷açlar elma,
armut, erik, úeftali, kiraz, viúne,
kays,köklerden
dut, nar, asma, zeytin,
kestane ve ceviz, kök
incelendiğinde
ikinci
başlayarak
orman a÷açlar
ise meúeGörüldü÷ü
ve i÷ne yaprakllardr.
Hastal÷n
Bitkiler
boğazına
kadar kabuk dokusu ile odun dokusu
xOrman ve meyve a÷açlardr. Yaygn olarak görüldü÷ü meyve a÷açla
Mücadele
Yöntemleri
arasında
bir tabakanın
görülür.
armut,beyaz
erik, úeftali,
kiraz, viúne, oluştuğu
kays, dut, nar,
asma, zeytin, kestane v
Kültürel Önlemler
orman
a÷açlar
ise sökülerek
meúe ve i÷ne
●Hastalığın
başlangıcında
odun ve yerlerinde
dokusukireçaçık
xKuruyan
a÷açlar
bahçeden
imha yaprakllardr.
edilmeli
söndürülmelidir,
kahverengidir,
daha sonra sarımtırak veya beyaz
A÷açtaki zarar
xHatalkMücadele
bahçenin belliYöntemleri
kesimlerinde ise hastal÷n sa÷lam a÷açlara bulaúmamas
Ağaçtaki zararı
süngerimsi
dokuya
için hasta olan a÷açlarn
etrafnadönüşür.
60 cm derinlik ve 30 cm geniúlikte hendekler
Kültürel Önlemler
A÷açtaki zarar
A÷aç kökündeki görünümü
açlmaldr,
a÷açlarbulundu÷u
bahçeden
sökülerek
imha edilmeli
xÇevre xKuruyan
bahçelerde hastal÷n
durumlarda
sel sularnn
getirece÷i ve yerlerind
söndürülmelidir,
hastalkl
parçalarn giriúini
önlemek için Bitkiler
bahçenin çevresine 60–70 cm
Hastalığın
Görüldüğü
derinliktexHatalk
hendeklerbahçenin
açlmaldr,belli kesimlerinde ise hastal÷n sa÷lam a÷açlara bulaú
•Orman
meyve
ağaçlarıdır.
Yaygın olarak
xA÷açlar
sa÷lam ve ve
sa÷lkl
yetiútirilmeli,
bunun için tekni÷in
için
hasta olan
a÷açlarn
etrafna
60 cm derinlikgerektirdi÷i
ve 30 cm geniúlikte he
önlemler
alnmaldr,
görüldüğü
meyve
ağaçları
elma,
armut, erik,
xOrman açlmaldr,
alanlarnn kesimiyle elde edilen boú araziye hemen meyve bahçesi
şeftali,
kiraz,
kayısı,
dut, nar,durumlarda
asma, zeytin,
xÇevre
bahçelerde
hastal÷n
bulundu÷u
sel sularnn ge
kurulmamal,
toprak
2–3 yl vişne,
boú braklmaldr,
xSonbaharn
ilk ya÷murlarndan
sonra
oluúan etmenin
úapkalar
ve
oluútuklar
hastalkl
parçalarn
giriúini
önlemek
için ise
bahçenin
60–
kestane
ve
ceviz,
orman
ağaçları
meşeçevresine
ve
yerdeki kök
parçalarhendekler
imha edilmelidir,
derinlikte
açlmaldr,
iğne
xA÷açlar
derinyapraklılardır.
dikilmemeli, aúr sulanmamal ve köklerin yaralanmamasna
xA÷açlar sa÷lam ve sa÷lkl yetiútirilmeli, bunun için tekni÷in gere
dikkat edilmelidir.
önlemler alnmaldr,
A÷aç
Ağaçkökündeki
kökündekigörünümü
görünümü
Kimyasal
Mücadelealanlarnn
Mücadele
Yöntemleri
xOrman
kesimiyle elde edilen boú araziye hemen meyve
Mantarn úapkal dönemi
ølaçlama Zamanlar
kurulmamal,
toprak 2–3 yl boú braklmaldr,
Kültürel
Önlemler
xølaçlamalara hastalk görüldü÷ünde baúlanr.
xSonbaharn
ilk ya÷murlarndan
sonrave
oluúan
etmenin úapkalar
•Kuruyan ağaçlar bahçeden
sökülerek
imha edilmeli
yerlerinde
kireç ve olu
ølaçlama tekni÷i:
yerdeki kök parçalar imha edilmelidir,
söndürülmelidir,
xHastalkxA÷açlar
yeni baúlamú
ise,hasta
kökleri kesilipaúr
hasta sulanmamal
ksmlar kazndktan
derin
dikilmemeli,
ve sonra
köklerin yaralanma
bu yerlere
%5’lik Bordo bulamac
veya hastalığın
%2’lik Göztaú ilaçlarndan
biri frça
ile
•Hatalık bahçenin belli
kesimlerinde
sağlam
ağaçlara
dikkat
edilmelidir. ise
sürülür, ilaç kuruduktan sonra üzeri aú macunu veya 750 gram Ardç
bulaşmaması için hasta
olan
ağaçların
etrafına
60 cm derinlik ve 30 cm
katran+250
gram
Göztaú karúm
ile kapatlmaldr.
Kimyasal Mücadele
genişlikte
hendekler
açılmalıdır,
xKökler
tamamen
hasta
ise, ince köklere
kadar sökülerek kendi çukurunda yaklr, yerine sönmemiú kireç
Mantarn
úapkal
dönemi
ølaçlama Zamanlar
dökülerek kapatlr.
•Çevre bahçelerde hastalığın
bulunduğu
durumlarda
sel sularının
hastalkgirerken
görüldü÷ünde
baúlanr.
xHasta bahçedeki sa÷lamlar korumak için xølaçlamalara
sonbaharda veya ilkbahara
a÷açlarn taç
izdüúümleri%5’lik
Kimyasal
Mücadelede Kullanlacak
ølaçlar ve Dozlar:
getireceği hastalıklı
parçaların
girişini önlemek
için bahçenin çevresine
ølaçlama tekni÷i:
60–70
cm
hendekler açılmalıdır, Doz
Etkili
madde
ad derinlikte
ve oran
xHastalk yeni baúlamú ise,hasta kökleri kesilip hasta ksmlar kazndkta
•Ağaçlar sağlam ve sağlıklı
yetiştirilmeli,
bunun için tekniğin gerektirdiği
2
bu yerlere %5’lik m
Bordo
’ye 10bulamac
litre ilaçl suveya %2’lik Göztaú ilaçlarndan biri f
Göztaú%2lik
önlemler alınmalıdır,
sürülür, ilaç kuruduktan sonra üzeri aú macunu veya 750 gram Ardç
6
katran+250 gram Göztaú karúm ile kapatlmaldr.
xKökler tamamen hasta ise, ince köklere kadar sökülerek kendi çukurunda yaklr, yerine sönmemiú kireç
dökülerek kapatlr.
açlmaldr, xÇevre bahçelerde hastal÷n bulundu÷u durumlard
hastalkl parçalarn giriúini önlemek için bahçen
xÇevre bahçelerde
hastal÷nhendekler
bulundu÷u durumlarda
sel sularnn getirece÷i
derinlikte
açlmaldr,
CEVİZ HASTALIK ve ZARARLILARI
hastalkl parçalarn
giriúini
önlemek
için
bahçenin
çevresine
60–70 cm bunun
xA÷açlar sa÷lam ve sa÷lkl
yetiútirilmeli,
derinlikte hendekler
açlmaldr,
önlemler
alnmaldr,
A÷aç kökündeki görünümü
xOrman
alanlarnn
kesimiyle
elde
edilen
xA÷açlar sa÷lam
ve
sa÷lkl
yetiútirilmeli,kesimiyle
bunun
için elde
tekni÷in
gerektirdi÷i
•Orman alanlarının
edilen
boşboú arazi
kurulmamal,
toprak
2–3
yl
boú
braklmaldr,
önlemler alnmaldr,
araziye hemen meyve bahçesi kurulmamalı,
xSonbaharn ilk ya÷murlarndan sonra oluúan etmen
A÷aç kökündeki görünümü
toprakkesimiyle
2–3 yıl boş
xOrman alanlarnn
edilenbırakılmalıdır,
boúimha
araziyeedilmelidir,
hemen meyve bahçesi
yerdeki kökelde
parçalar
•Sonbaharın
ilk
yağmurlarından
sonra
kurulmamal, toprak
2–3 yl boúderin
braklmaldr,
xA÷açlar
dikilmemeli, aúr sulanmamal ve
oluşan etmenin şapkaları ve oluştukları
edilmelidir.
xSonbaharnyerdeki
ilkdikkat
ya÷murlarndan
sonra oluúan etmenin úapkalar ve oluútuklar
kök parçaları imha edilmelidir,
yerdeki kök•Ağaçlar
parçalar imha edilmelidir,
derin
dikilmemeli,
aşırı
Kimyasal Mücadele
xA÷açlar derin
dikilmemeli,
aúr
sulanmamal
ve
köklerin
yaralanmamasna
Mantarn
úapkal
dönemi
Mantarın
şapkalı
dönemi
sulanmamalı
ve
köklerin
yaralanmamasına
ølaçlama Zamanlar
dikkat
edilmelidir.
dikkat edilmelidir.
xølaçlamalara
hastalk görüldü÷ünde baúlanr.
ølaçlama tekni÷i:
Kimyasal Mücadele Kimyasal Mücadele
Mantarn úapkal
dönemi
İlaçlama
Zamanları
xHastalk yeni baúlamú ise,hasta kökleri kesilip hasta
ølaçlama Zamanlar
•İlaçlamalara hastalık görüldüğünde
başlanır.
bu yerlere
%5’lik Bordo bulamac veya %2’lik Göztaú
İlaçlama tekniği:
xølaçlamalara hastalk görüldü÷ünde baúlanr.
sürülür, ilaç kuruduktan sonra üzeri aú macunu veya 7
katran+250 gram Göztaú karúm ile kapatlmaldr.
ølaçlama tekni÷i:
•Hastalık yeni başlamış ise,hasta kökleri kesilip hasta kısımlar kazındıktan
xKökler
tamamen
ise,Bordo
ince köklere kadar
sökülerek kendi
çukurunda
yaklr, yerine
sonra bu
yerlerehasta
%5’lik
veya
Göztaşı
ilaçlarından
xHastalk yenibulamacı
baúlamú ise,hasta
kökleri%2’lik
kesilip hasta
ksmlar kazndktan
sonra
dökülerek
kapatlr.
biri fırça ile sürülür, ilaç kuruduktan sonra üzeri aşı macunu veya 750
bu yerlere
%5’lik Bordo
bulamac
veya %2’likveya
Göztaúilkbahara
ilaçlarndan biri
frça ile a÷açlarn
xHasta
bahçedeki
sa÷lamlar
korumak
için
sonbaharda
girerken
gram Ardıç
katranı+250
gram
Göztaşı
karışımı
ile kapatılmalıdır.
sürülür,Kimyasal
ilaç kuruduktanMücadelede
sonra üzeri aú macunu
veya 750 gram Ardç
Kullanlacak
ølaçlar ve Dozlar:
•Kökler tamamen hastakatran+250
ise, ince
kadar
sökülerek kendi çukurunda
gramköklere
Göztaú karúm
ile kapatlmaldr.
yakılır,madde
yerinead
sönmemiş
Etkili
ve oran kireç dökülerek kapatılır.
Doz
•Hasta
bahçedeki
sağlamları
korumak
için sonbaharda
veyakireç
ilkbahara
xKökler tamamen hasta ise, ince
köklere kadar sökülerek
kendi çukurunda
yaklr, yerine sönmemiú
girerken
ağaçların taç izdüşümleri%5’lik
Göztaú%2lik
m2’ye 10 litre ilaçl su
dökülerek kapatlr.
xHasta bahçedeki sa÷lamlar korumak için sonbaharda veya ilkbahara girerken a÷açlarn taç izdüúümleri%5’lik
Kimyasal Mücadelede Kullanlacak ølaçlar ve Dozlar:
Kimyasal Mücadelede Kullanılacak İlaçlar ve Dozları:
Etkili madde ad ve oran
Göztaú%2lik
Doz
m2’ye 10 litre ilaçl su
7
(Gnomonia leptostyla)
Hastalk Belirtisi
xHastalk, ceviz a÷açlarnnCEVİZ
yaprakçk,
meyve,
genç
veHASTALIöI
yaprak saplarnda
CEVøZ
ANTRAKNOZU
HASTALIK
ve sürgün
ZARARLILARI
belirti oluúturur.
(Gnomonia leptostyla)
xDaha çok yaprak ve yaprakçk hastal÷ olmasna ra÷men, çok hasta meyvelerin
yeúil kabu÷undan meyve içine de geçer ve depolama srasnda di÷er etmenlerin de
saldrmasyla meyveler çabucakHastalk
çürür. Belirtisi
xHastalk,
ceviz
a÷açlarnn
yaprakçk,sonra
meyve,
genç sürgün ve yaprak
xHastalk, genç yapraklarn
yaprakçklar
yar
büyüklü÷ünü
geçtikten
lekeler
CEVİZ
ANTRAKNOZU
HASTALIĞI
CEVøZ
ANTRAKNOZU
HASTALIöI
oluúturur. Lekeli yerlerde renk belirti
açlmalar
oluúur. Daha sonra
bu ksmlar sarms
oluúturur.
(Gnomonia
leptostyla)
bir hale ile çevrilir. Lekenin ortas
kahverengileúir.
lekeler zamanla
leptostyla)
xDaha
çok (Gnomonia
yaprak
veBuyaprakçk
hastal÷birleúerek
olmasna ra÷men, çok hasta
yaprakç÷n belirli bir ksmn yeúil
veya kabu÷undan
tamamn kaplar.
meyveBöyle
içine a÷açlar
de geçeryapraklarn
ve depolama srasnda di÷er et
erkenden döker.
Hastalk
Belirtisimeyveler çabucak çürür.
saldrmasyla
xHasta meyvelerin lekeli ksm
kaldrld÷nda
sert kabuklar
üzerinde
de
koyu
xHastalk,
ceviz
yaprakçk,
meyve,yar
genç
sürgün ve yaprak
saplar
xHastalk,
gença÷açlarnn
yapraklarn
büyüklü÷ünü
geçtikten
s
lekeler görülür. Böyle meyveler depolama srasnda
çabucakyaprakçklar
çürür.
belirti
oluúturur.
oluúturur.
Lekeli
yerlerde renk
açlmalar
oluúur.
Hastalık
Belirtisi
xGeç dönem so÷uklar ilkbaharda
ilk çkan
yapraklar
kavurdu÷u
yllarda,
ilkDaha sonra bu ksm
çok ile
yaprak
ve yaprakçk
hastal÷
olmasna ra÷men,
çok
hastazamanl
meyve
bir
hale
Lekenin
ortas kahverengileúir.
Bu
lekeler
belirtilerin görülüúü gecikir vexDaha
miktarlar
da çevrilir.
az ceviz
olur.
•Hastalık,
ağaçlarının
yaprakçık,
meyve,
yeúil
kabu÷undan
meyve
deolumsuz
geçer
depolama
srasnda
di÷er etmenler
xHastalk, gelecek yllara ait sürgün
ve meyve
oluúumunu
yönde
etkiler
yaprakç÷n
belirli
biriçine
ksmn
veyavetamamn
kaplar.
Böyle
a÷açlar
saldrmasyla
meyveler çabucak
çürür.
genç sürgün
ve yaprak
saplarında belirti
ve verim düúüklü÷üne neden olur.
erkenden döker.
xHastalk,
genç yapraklarn yaprakçklar yar büyüklü÷ünü geçtikten sonra le
Hastal÷n Görüldü÷ü Bitkiler
oluşturur.
xHasta meyvelerin
lekeli
kaldrld÷nda
kabuklar
üzerin
oluúturur.
Lekeli yerlerde
renkksm
açlmalar
oluúur. Dahasert
sonra
bu ksmlar
sar
A÷açtaki
xCeviz zarar
•Daha
çokBöyle
yaprak
yaprakçık
hastalığı
görülür.
meyveler
depolama
srasnda
çabucak
çürür.birleú
birlekeler
hale ile
çevrilir.
Lekenin
ortasve
kahverengileúir.
Bu lekeler
zamanla
Mücadele görünümü
Yöntemleri
Cevizdeki
xGeç
dönem
so÷uklar
ilkbaharda
ilk çkan
yapraklar
kavurdu÷u
olmasına
rağmen,
çok
meyvelerin
yeşil
yaprakç÷n
belirli
bir ksmn
veya hasta
tamamn
kaplar.
Böyle a÷açlar
yaprakly
Kültürel Önlemler
belirtilerin
görülüúü
gecikir
ve miktarlar
da derince
azve
olur.
döker.
xYere dökülen yapraklar erkenden
sonbaharda
toplanp
yaklmal
kabuğundan
meyve
içine
deveya
geçer
depolama
gömülmelidir. Üzerinde hastal÷n
lekeleri
ve lekeli
derince
yaralar
bulunan
önceki
xHastalk,
gelecek
yllara
ait kaldrld÷nda
sürgün
ve meyve
oluúumunu
olumsuzdey
xHasta
meyvelerin
ksm
kabuklar üzerinde
A÷açtaki
zarar zararı
sırasında
diğer neden
etmenlerin
de sert
saldırmasıyla
yllaraAğaçtaki
ait dallar da
budanp uzaklaútrlmaldr.
lekeler
görülür.
Böyle meyveler
depolama
srasnda çabucak çürür.
ve verim
düúüklü÷üne
olur.
Cevizdeki görünümü
meyveler
çabucak
çürür.ilk çkan yapraklar kavurdu÷u yllarda
xGeç
dönem Görüldü÷ü
so÷uklar
ilkbaharda
Hastal÷n
Bitkiler
belirtilerin
görülüúü
gecikiryaprakların
ve miktarlar da az
olur.
•Hastalık,
genç
yaprakçıkları
yarı
xCeviz
xHastalk,
gelecek
yllara
ait sürgünsonra
ve meyve
oluúumunu
olumsuz yönde et
Mücadele
Yöntemleri
büyüklüğünü
geçtikten
lekeler
oluşturur.
veKültürel
verim düúüklü÷üne
neden olur.
Önlemler
Lekeli Görüldü÷ü
yerlerdeBitkiler
renk açılmaları oluşur. Daha
Hastal÷n
Yapraktaki
xYere dökülen
yapraklar sonbaharda toplanp yaklmal vey
sonra
bu
kısımlar
sarımsı lekeleri
bir hale
çevrilir.
xCeviz
zarar
gömülmelidir. Üzerinde hastal÷n
ve ile
derince
yaralar bulu
Mücadele
Yöntemleri
Lekenin
ortası
kahverengileşir.
yllara
ait dallar
da budanp
uzaklaútrlmaldr. Bu lekeler
Kültürel Önlemler
zamanla
birleşerek
belirli bir
kısmınıveya de
Yapraktaki
xYere
dökülen
yapraklar yaprakçığın
sonbaharda toplanp
yaklmal
veya tamamını
Böyle
ağaçlar
yapraklarını
zarar
gömülmelidir.
Üzerindekaplar.
hastal÷n
lekeleri
ve derince
yaralar bulunan ön
yllara
ait dallar da
budanp uzaklaútrlmaldr.
erkenden
döker.
uklarn yeni patlamaya baúlad÷, yapraklarn
kedi kula÷
oldu÷u dönemde,
klarn yar büyüklü÷ünü ald÷ dönemde, •Hasta meyvelerin lekeli kısmı kaldırıldığında sert
rin fndk büyüklü÷ünü ald÷ dönemde,
üzerinde
de yaplmaldr.
koyu lekeler görülür. Böyle
r meteorolojik koúullar ve kullanlan ilacnkabukları
etki süresi dikkate
alnarak
oran
meyveler depolama sırasında çabucak çürür.
ilk çıkan
Kimyasal
Mücadelede
Kullanlacak ølaçlar ve Dozlar:
Cevizdeki
görünümü
•Geç Doz
dönem soğukları
ilkbaharda
Son ilaçlama ile hasat
Formülasyonu
arasndaki
süre ve miktarları
yaprakları
kavurduğu yıllarda, ilk belirtilerin görülüşü
gecikir
100 l suya
Kimyasal Mücadele
(Gün)
da az olur.
ølaçlama
Zamanlar
WP
300 g
21
•Hastalık,
gelecek yıllara
aitpatlamaya
sürgünbaúlad÷,
ve meyve
oluşumunu
olumsuz
1.
ølaçlama: Tomurcuklarn
yeni
yapraklarn
kedi kula÷
oldu÷uyönde
dönemde,
Kimyasal
Mücadele
2.
ølaçlama: verim
Yaprakçklarn yar büyüklü÷ünü ald÷ dönemde,
etkiler
ølaçlamave
Zamanlar düşüklüğüne neden olur.
3. ølaçlama: Meyvelerin fndk büyüklü÷ünü ald÷ dönemde,
1. ølaçlama: Tomurcuklarn yeni patlamaya baúlad÷, yapraklarn kedi kula÷ oldu÷u dönemde,
4.
di÷er ilaçlamalar
meteorolojik
koúullarald÷
ve kullanlan
2. ve
ølaçlama:
Yaprakçklarn
yar büyüklü÷ünü
dönemde,ilacn etki süresi dikkate alnarak yaplmald
Hastalığın Görüldüğü Bitkiler: Ceviz
3. ølaçlama: Meyvelerin fndk
büyüklü÷ünü
ald÷ dönemde,
Kimyasal
Mücadelede
Kullanlacak ølaçlar ve Dozlar:
Mücadele
Yöntemleri
: koúullar
4. ve di÷er ilaçlamalar
meteorolojik
ve kullanlan ilacn etki süresi dikkate
Doz alnarak yaplmaldr.
Son ilaçlama
Kültürel Önlemler
Kullanlacak ølaçlar ve Dozlar:
Etkili madde ad ve oran Kimyasal Mücadelede
Formülasyonu
•Yere dökülen yapraklar sonbaharda toplanıp yakılmalı
veya derincearasndak
100 l suya
Doz
(Gün
Son ilaçlama ile
has
gömülmelidir.
hastalığın
lekeleri ve derince yaraları bulunan
arasndaki süre
Etkili madde ad veÜzerinde
oran
Formülasyonu
Maneb
%80
WP
300
g
21
100 l suya
(Gün)
önceki yıllara ait dallar da budanıp uzaklaştırılmalıdır.
Maneb %80
8
WP
300 g
21
CEVİZ HASTALIK ve ZARARLILARI
Kimyasal Mücadele İlaçlama Zamanları
MücadeleTomurcukların yeni patlamaya başladığı, yaprakların kedi
1.Kimyasal
İlaçlama:
ølaçlama
Zamanlar
kulağı olduğu dönemde,
ølaçlama: Tomurcuklarn
yeni patlamayayarı
baúlad÷,
yapraklarn kedi kula÷
oldu÷udönemde,
dönemde,
2.1.İlaçlama:
Yaprakçıkların
büyüklüğünü
aldığı
3.2.İlaçlama:
Meyvelerin
fındık ald÷
büyüklüğünü
aldığı dönemde,
ølaçlama: Yaprakçklarn
yar büyüklü÷ünü
dönemde,
4.3. ølaçlama:
ve diğer
ilaçlamalar
meteorolojik
Meyvelerin
fndk büyüklü÷ünü
ald÷ dönemde, koşullar ve kullanılan ilacın etki
süresi
dikkate
alınarak
yapılmalıdır.
4. ve di÷er ilaçlamalar meteorolojik koúullar ve kullanlan ilacn etki süresi dikkate alnarak yaplmaldr.
Kimyasal Mücadelede Kullanılacak İlaçlar ve Dozları:
Kimyasal Mücadelede Kullanlacak ølaçlar ve Dozlar:
Doz
Son ilaçlama ile hasat
arasndaki süre
Etkili madde ad ve oran
Formülasyonu
100 l suya
(Gün)
Maneb %80
WP
300 g
21
9
CEVİZ HASTALIK ve ZARARLILARI
KÖK URU
KÖK URU
(Agrobacterium
tumefaciens)
(Agrobacterium
tumefaciens)
Hastalk Belirtisi
xHastalk
bitkiyeBelirtisi
köklerdeki yaralardan kolaylkla girer ve ur (tümör) oluúturur.
Hastalık
Bu yaralanmalar, böcekler, nematodlar tarafndan ya da don zarar, mekanik
•Hastalık
bitkiye
köklerdeki
yaralardan
kolaylıkla
iúlemler
vb nedenlerle
olabilir.
Etmen toprakta
uzun süre canll÷n
sürdürebilir
ve girer
bulaúk fidan
ve toprakla
yaylmaktadr.
ve ur
(tümör)
oluşturur. Bu yaralanmalar,
xBakteri toprakta uzun süre canll÷n sürdürebilir ve bulaúk fidan ve toprakla
böcekler, nematodlar tarafından ya da don
yaylmaktadr.
xHastalk
meyve a÷açlar
ile baz
ve park a÷açlarnn
zararı,etmeni
mekanik
işlemler
vb orman
nedenlerle
olabilir. kök
bo÷azlarnda ur oluúturur.
Etmen
toprakta
uzun
süre
canlılığını
sürdürebilir
xHastalk belirtilerinin esas görüldü÷ü yer a÷açlarn kök bo÷az olmasna karún
ve olarak
bulaşık
toprakla
yayılmaktadır.
kök vefidan
a÷acn ve
toprak
üstü bölümünde
de görülür. ønce ve derinde
Kök bo÷azlarndaki
zarar zararı ender
Kök
boğazlarındaki
yer•Bakteri
alan köklerde görülmez.
toprakta uzun süre canlılığını
xKök bo÷aznda bulunan parankima hücrelerinin aúr ço÷almasyla öncelikle
sürdürebilir ve bulaşık fidan
yayılmaktadır.
küçük, ve
kremtoprakla
rengi urlar oluúur.
Bu urlarn yüzeyi düzgün ve yumuúaktr.
xUrlar
yüzeyleri
kurur, esmerleúir
pürüzlü bir görünüm
alr.
URUbüyüdükçe
•Hastalık etmeni meyveKÖK
ağaçları
iledúbazı
orman
ve parkveağaçlarının
kök
(Agrobacterium
tumefaciens)
xHastal÷a
úiddetli yakalanan fidanlar iyi geliúemezler. Genç a÷açlar ksa sürede
boğazlarında ur Hastalk
oluşturur.
Belirtisikurur ve yaúl a÷açlarda az ve kalitesiz meyve verirler.
xHastalk bitkiye
köklerdeki
yaralardan
kolaylkla
girer
ve
ur (tümör) oluúturur.kök boğazı olmasına
Hastal÷n
Görüldü÷ü
Bitkiler
•Hastalık belirtilerinin
esas
görüldüğü
yer
ağaçların
Bu yaralanmalar, böcekler, nematodlar tarafndan ya da don zarar, mekanik
xùeftali,
erik,
elma, uzun
armut,
ceviz, sürdürebilir
kiraz, viúne, ayva, dut, kestane, muúmula,
iúlemlerkök
vb nedenlerle
olabilir.
Etmen toprakta
süre
canll÷n
karşın ender olarak
ve
ağacın
toprak
üstü
bölümünde
de görülür. İnce
ve bulaúk fidan ve
topraklagibi
yaylmaktadr.
zerdali
meyve a÷açlar ve kavak, sö÷üt, gül, pamuk, tütün, domates, patates,
xBakteri toprakta uzun süre canll÷n sürdürebilir ve bulaúk fidan ve toprakla
ve derinde yer alan
köklerde
görülmez.
pancar,
sardunya
gibi
bitkiler
yaylmaktadr.
Yöntemleri
xHastalk etmeniMücadele
meyve a÷açlar
ile baz orman ve park a÷açlarnn kök
•Kök boğazındabo÷azlarnda
bulunan
parankima
hücrelerinin aşırı çoğalmasıyla
ur oluúturur.
Kültürel Önlemler
xHastalk belirtilerinin esas görüldü÷ü yer a÷açlarn kök bo÷az olmasna karún
küçük,
krem
rengi
oluşur.
Bu urların
ve
nemli
veya
meyve bahçesi
kurulmamaldr.
enderöncelikle
olarak kökxA÷r
ve a÷acn
toprak
üstütopraklara
bölümünde
de fidanlk
görülür.
ønce
ve urlar
derinde
Kök bo÷azlarndaki zarar
yer alan köklerde görülmez.
xFidanlk
veyave
meyve
bahçesi kurarken topra÷n bu bakteriyle bulaúk olup
düzgün
yumuşaktır.
xKökyüzeyi
bo÷aznda bulunan
parankima hücrelerinin
aúr ço÷almasyla öncelikle
olmad÷
küçük, krem rengi
urlar oluúur.kontrol
Bu urlarn edilmelidir.
yüzeyi düzgün ve yumuúaktr.
•Urlar büyüdükçe dış yüzeyleri kurur, esmerleşir ve
pürüzlü bir görünüm alır.
•Hastalığa şiddetli yakalanan fidanlar iyi gelişemezler.
Genç ağaçlar kısa sürede kurur ve yaşlı ağaçlarda az
ve kalitesiz meyve verirler.
xUrlar büyüdükçe dú yüzeyleri kurur, esmerleúir ve pürüzlü bir görünüm alr.
xHastal÷a úiddetli yakalanan fidanlar iyi geliúemezler. Genç a÷açlar ksa sürede
kurur ve yaúl a÷açlarda az ve kalitesiz meyve verirler.
Kök bo÷aznda iri yapdaHastal÷n
bir ur Görüldü÷ü Bitkiler
xùeftali, erik, elma, armut, ceviz, kiraz, viúne, ayva, dut, kestane, muúmula,
xToprak alt zararllarylazerdali
mücadele
edilmelidir.
gibi meyve a÷açlar ve kavak, sö÷üt, gül, pamuk, tütün, domates, patates,
pancar,
sardunyagiriú
gibi bitkiler
xBakteri yara yerlerinden
bitkiye
yapt÷ndan aú kalem uyumuna dikkat edilmeli ve aú yerleri macunla
Mücadele Yöntemleri
kapatlmaldr.
Kültürel Önlemler
xKanserli a÷açlar sökülerek
edilmeli
çukur
çevresine
40 cm. derinlik ve 20 cm. geniúli÷inde tecrit çukuru
xA÷r yok
ve nemli
topraklara ve
fidanlk
veya meyve
bahçesi kurulmamaldr.
meyve bahçesi kurarken topra÷n bu bakteriyle bulaúk olup
açlmal ve içi sönmemiúxFidanlk
kireçleveya
doldurulmaldr.
olmad÷ kontrol edilmelidir.
Kimyasal mücadele
Hastalığın Görüldüğü Bitkiler
Meyve
a÷açlarnda kök kanserine karú yazn birer hafta ile yaplacak olan iki uygulamayla urlarn yaylmas bir
Kök bo÷aznda iri yapda bir ur
Kök alt
boğazlarında
•Şeftali,
erik,
armut, ceviz,
ölçüde
engellenebilecektir.
Bunun
için urlar
bçaklaelma,
iyice temizlendikten
sonra yarakiraz,
yerine %vişne,
5 oranndaayva,
göztaú
xToprak
zararllaryla mücadele edilmelidir.
xBakteri yara
yerlerinden bitkiye
giriú da
yapt÷ndan
aú
kalem uyumuna
dikkat
edilmeli vegerekmektedir.
aú yerleri macunla Bu iúlem tamamlandktan sonra kök
eriyi÷i
ve kuruduktan
nebatikestane,
katrann
frçamuşmula,
ile
sürülmesi
iri yapılı
bir ursonra
dut,
zerdali gibi meyve ağaçları
kapatlmaldr.
ve
kök bo÷az
toprakla
kapatlmaldr.
xKanserli
a÷açlar sökülerek
yok edilmeli
ve çukur çevresine 40 cm. derinlik ve 20 cm. geniúli÷inde tecrit çukuru
ve
kavak,
söğüt, Kullanlacak
gül, pamuk,
tütün,
domates, patates,
açlmal ve içi sönmemiú kireçle doldurulmaldr.
Kimyasal
Mücadelede
ølaçlar
ve Dozlar
Kimyasal mücadele
Son ilaçlama ile hasat
pancar,
gibi
Meyve a÷açlarndasardunya
kök kanserine karú yazn
birerbitkiler
hafta ile yaplacak olan iki uygulamayla urlarn yaylmas
bir
Doz
ölçüde engellenebilecektir.
Bunun
için urlar bçakla iyice Formülasyonu
temizlendikten sonra yara yerine % 5 orannda göztaú
Etkili
madde ad ve
oran
arasndaki süre
eriyi÷i ve kuruduktan sonra da nebati katrann frça ile sürülmesi gerekmektedir. Bu iúlem tamamlandktan sonra kök
100 l suya
(Gün)
ve kök bo÷az toprakla kapatlmaldr.
Kimyasal
Mücadelede
Kullanlacak
ølaçlar
ve
Dozlar
Mücadele Yöntemleri Suda Çözünen Kristal
21
Bakr sülfat %25
Son ilaçlama 5
ilekg
hasat
Doz
Etkili madde ad veÖnlemler
oran
Formülasyonu
arasndaki süre
Kültürel
Torf içine 100
sardrlmú
l suya
(Gün)
Agrobacterium radiobacter
slanabilir
toz5 kg
bakteri
250g/12
l su kurulmamalıdır.
21bahçesi
•Ağır
ve
nemli
topraklara
fidanlık
veya
meyve
Bakr sülfat %25
Suda Çözünen Kristal
%0.03
kültürü
Torf içine sardrlmú
Agrobacterium radiobacter
•Fidanlık
veya meyve
bahçesi
kurarken
toprağın
bu bakteriyle bulaşık
slanabilir toz bakteri
250g/12
l su
%0.03
kültürü
olup olmadığı kontrol edilmelidir.
•Toprak altı zararlılarıyla mücadele edilmelidir.
10
zerdali gibi meyve a÷açlar ve kavak, sö÷üt, gül, pamuk, tütün, domates, patates,
pancar, sardunya gibi bitkiler
Mücadele Yöntemleri
CEVİZ HASTALIK
ve ZARARLILARI
Kültürel Önlemler
xA÷r ve nemli topraklara fidanlk veya meyve bahçesi kurulmamaldr.
xFidanlk
veya meyve
kurarken topra÷n
bakteriyle uyumuna
bulaúk olup
•Bakteri yara yerlerinden bitkiye
girişbahçesi
yaptığından
aşıbukalem
olmad÷
kontrol
edilmelidir.
dikkat edilmeli ve aşı yerleri macunla kapatılmalıdır.
•Kanserli ağaçlar sökülerek yok edilmeli ve çukur çevresine 40 cm.
derinlik
veiri20
Kök bo÷aznda
yapdacm.
bir urgenişliğinde tecrit çukuru açılmalı ve içi sönmemiş
kireçle
doldurulmalıdır.
xToprak alt zararllaryla mücadele edilmelidir.
xBakteri yara yerlerinden bitkiye giriú yapt÷ndan aú kalem uyumuna dikkat edilmeli ve aú yerleri macunla
Kimyasal
kapatlmaldr. mücadele
Meyve
ağaçlarında
karşı
yazın
hafta
ile yapılacak
xKanserli a÷açlar
sökülerek yokkök
edilmelikanserine
ve çukur çevresine
40 cm.
derinlikbirer
ve 20 cm.
geniúli÷inde
tecrit çukuru
olan
iki
uygulamayla
urların
yayılması
bir
ölçüde
engellenebilecektir.
açlmal ve içi sönmemiú kireçle doldurulmaldr.
Bunun
için urlar bıçakla iyice temizlendikten sonra yara yerine % 5
Kimyasal mücadele
oranında
göztaşı
eriyiği
sonra
dauygulamayla
nebati urlarn
katranın
Meyve a÷açlarnda
kök kanserine
karú ve
yaznkuruduktan
birer hafta ile yaplacak
olan iki
yaylmasfırça
bir ile
sürülmesi
gerekmektedir.
işlem
tamamlandıktan
kökgöztaú
ve kök
ölçüde engellenebilecektir.
Bunun için urlarBu
bçakla
iyice temizlendikten
sonra yara yerinesonra
% 5 orannda
boğazı
toprakla
eriyi÷i ve kuruduktan
sonrakapatılmalıdır.
da nebati katrann frça ile sürülmesi gerekmektedir. Bu iúlem tamamlandktan sonra kök
ve kök bo÷az toprakla kapatlmaldr.
Kimyasal Mücadelede
İlaçlar
KimyasalKullanılacak
Mücadelede Kullanlacak
ølaçlarveve Dozları
Dozlar
Son ilaçlama ile hasat
Doz
Etkili madde ad ve oran
Formülasyonu
arasndaki süre
100 l suya
(Gün)
21
Bakr sülfat %25
Suda Çözünen Kristal
5 kg
Agrobacterium radiobacter
%0.03
Torf içine sardrlmú
slanabilir toz bakteri
kültürü
250g/12 l su
-
11
CEVİZ HASTALIK ve ZARARLILARI
YAPRAKBÜKENLER
Elma yaprakbükeni
(Archips rosanus)
YAPRAKBÜKENLER
Adi yaprakbükücüsü
A.xylosteanus)
Elma
yaprakbükeni((Archips
rosanus)
YAPRAKBÜKENLER
YAPRAKBÜKENLER
Adi
yaprakbükücüsü
( A.xylosteanus)
Elma
yaprakbükeni
(Archips
rosanus)
Elma
yaprakbükeni
(Archips
rosanus)
AdiAdi
yaprakbükücüsü
( A.xylosteanus)
yaprakbükücüsü
( A.xylosteanus)
Tanımı
veveYaşayışı:
Tanm
Yaúayú:
Yaprakbüken ergini
Yaprakbüken
ergini
Yaprakbüken
ergini
Yaprakbüken
ergini
Ɣ ve
Yaprakbüken
kanat
açkl÷
18–22 mm
olup, mm
rengi açk
● Yaprakbüken
ergininin
kanat
açıklığı
18–22
Tanm
Yaúayú:
Tanm
ve Yaúayú:ergininin
Ɣ Yaprakbüken
ergininin
kanat
açkl÷
18–2218–22
mm olup,
rengi rengi
açk açk
ile kahverengi
arasnda
de÷iúmektedir.
Ɣ zeytin
Yaprakbüken
ergininin
kanat
açkl÷
mm olup,
olup,
rengi
açık
zeytin
ile
kahverengi
arasında
zeytin
ile kahverengi
arasnda
de÷iúmektedir.
zeytin
ile kahverengi
de÷iúmektedir.
ƔYumurtalar
öncearasnda
cam
veya
su yeúili renkte olup daha sonra a÷aç
değişmektedir.
ƔYumurtalar
camalr
veya
su
yeúili
renkte
olup olup
dahaBir
sonra
a÷aç ortalama
ƔYumurtalar
önce
cam
su halinde
yeúili
renkte
daha
sonra
a÷aç
kabu÷u önce
rengini
veveya
paket
braklr.
pakette
60
kabu÷u
rengini
alr ve
paket
halinde
braklr.
Bir pakette
ortalama
60 olup
kabu÷u
rengini
alr
ve paket
halinde
braklr.
Bir pakette
ortalama
60
adet
yumurta
bulunur.
●Yumurtalar
önce
cam
veya
su
yeşili
renkte
adetadet
yumurta
bulunur.
yumurta
bulunur.
ƔLarvann
vücudu
sar-yeúil,koyu
yeúil renkte
baú isepaket
kahverengi
daha
sonra
ağaç
kabuğu
rengini
alır
ƔLarvann
sar-yeúil,koyu
yeúil yeúil
renkte
baú baú
ise
kahverengi
ƔLarvann
vücudu
sar-yeúil,koyu
renkte
ise ve
kahverengi
siyah vücudu
renklidir.
Larvalara
dokunuldu÷u
zaman
salgladklar
iplikçik ile
siyah
renklidir.
Larvalara
dokunuldu÷u
zaman
salgladklar
iplikçik
ile
siyah
renklidir.
Larvalara
dokunuldu÷u
zaman
salgladklar
iplikçik
ile
halinde
bırakılır.
aúa÷ do÷ru
sarkarlar.Bir pakette ortalama 60 adet
aúa÷aúa÷
do÷ru
sarkarlar.
do÷ru
sarkarlar.
yumurta bulunur.
Zarar
ùekli:vücudu sarı-yeşil,koyu yeşil renkte
Zarar
ùekli:
Zarar
ùekli:
●Larvanın
ƔYumurtadan
çkan
larvalar
yeni
sürgünlerin
ucunu,
ve
ƔYumurtadan
çkançkan
larvalar
yeni yeni
sürgünlerin
ucunu,
gözleri
ve gözleri
ƔYumurtadan
larvalar
sürgünlerin
ucunu,
gözleri
ve
başı
ise
kahverengi
siyah
renklidir.
Larvalara
çiçeklerin
erkek
ve diúi
organlarn
yiyerek
zarar
yaparlar.
çiçeklerin
erkek
ve
diúi
yiyerek
zarar
yaparlar.
çiçeklerin
erkek
ve organlarn
diúi
organlarn
yiyerek
zarar
yaparlar.
ƔYapraklar
ipeksi
a÷larla
birbirine
ba÷layp
buket
haline
getirirler
ve
ƔYapraklar
ipeksi
a÷larla
birbirine
ba÷layp
buket
haline
getirirler
dokunulduğu
zaman
salgıladıkları
iplikçik
ileveaşağı
ƔYapraklar
ipeksi
a÷larla
birbirine
ba÷layp
buket
haline
getirirler
ve
tek yapra÷
orta orta
damar
boyunca
puro puro
gibi puro
sararlar.
yapra÷
orta
damar
boyunca
gibi sararlar.
tektek
yapra÷
damar
boyunca
gibi sararlar.
doğru
sarkarlar.
Yaprakbüken
yumurtas
Yaprakbüken
yumurtas
Yaprakbüken
yumurtası
Yaprakbüken
yumurtas
Zararl
Oldu÷u
Bitkiler:
Zararl
Oldu÷u
Bitkiler:
Zararl
Oldu÷u
Bitkiler:
Ɣ
Elma,
armut,
kiraz,kiraz,
ayva,
kays,
nar,
badem,
erik,
ceviz,ceviz,
fndk,
Ɣ ƔElma,
armut,
ayva,
kays,
nar,
badem,
erik,
fndk, fndk,
Elma,
armut,
kiraz,
ayva,
kays,
nar,
badem,
erik,
ceviz,
Zarar
Şekli:
malta
eri÷i,eri÷i,
turunçgil,
�alle�alle
üzümü,
bö÷ürtlen,
ahududu.
malta
turunçgil,
üzümü,
bö÷ürtlen,
ahududu.
malta
eri÷i,
turunçgil,
�alle
üzümü,
bö÷ürtlen,
ahududu.
●Yumurtadan çıkan larvalar yeni sürgünlerin
Mücadele
Yöntemleri
Mücadele
Yöntemleri
ucunu,
gözleri
ve çiçeklerin erkek ve dişi organlarını
Mücadele
Yöntemleri
Kültürel
Önlemler
Kültürel
Önlemler
Kültürel
Önlemler
yiyerek
zarar
yaparlar.
Ɣ
Erken
ilkbahar,
sonbahar
ve kú
gövdegövde
ve kaln
dallardaki
Ɣ Erken
ilkbahar,
sonbahar
veaylarnda,
kú aylarnda,
ve kaln
dallardaki
Ɣ Erken
ilkbahar,
sonbahar
ve
kúedilmeli,
aylarnda,
gövde ve
kaln
dallardaki
yumurta
paketleri
ezilerek
yok yok
edilmeli,
parazitlenmiú
(siyah)
yumurta
paketleri
ezilerek
parazitlenmiú
(siyah)
●Yaprakları
ipeksi
ağlarla
birbirine
bağlayıp
buket
yumurta
paketleri
ezilerek
yok edilmeli, parazitlenmiú (siyah)
yumurtalarn
ezilmemesine
dikkat
edilmelidir.
yumurtalarn
ezilmemesine
dikkat
edilmelidir.
haline
getirirler
ve tek yaprağı
orta damar boyunca
yumurtalarn
ezilmemesine
dikkat edilmelidir.
Yaprakbüken
zarar
Yaprakbüken
zarar
Yaprakbüken
zararı
Yaprakbüken zarar
Biyoteknik
Biyoteknik
Mücadele
puro
gibiMücadele
sararlar.
Ɣ A÷aç
baúna
5-6Mücadele
adet adet
yumurta
paketi
bulunan
bahçelerde
kelebek
ƔBiyoteknik
A÷aç
baúna
5-6
yumurta
paketi
bulunan
bahçelerde
kelebek
çkúndan
1 hafta
sonrasonra
her adet
a÷aca
1 adet
besi
tuza÷
aslarak
kitlesel
çkúndan
1baúna
hafta
her a÷aca
1 adet
besi bulunan
tuza÷
aslarak
kitleselkelebek
Ɣ A÷aç
5-6
yumurta
paketi
bahçelerde
tuzaklama
yaplmaldr.
tuzaklama
yaplmaldr.
çkúndan
1 hafta sonra her a÷aca 1 adet besi tuza÷ aslarak kitlesel
Zararlı Olduğu Bitkiler: tuzaklama yaplmaldr.
Kimyasal
Mücadele
Mücadele
● Kimyasal
Elma,
armut,
kiraz,
ayva,
kayısı,
nar,
badem,
erik,
ceviz,
fındık,
malta
Ɣ A÷aç
baúna
ortalama
5 adetten
fazlafazla
yumurta
paketi
bulunan
ve erken
ilkbaharda
çiçekçiçek
ve yaprak
Ɣ A÷aç
baúna
ortalama
5 adetten
yumurta
paketi
bulunan
ve erken
ilkbaharda
ve yaprak
Kimyasal
Mücadele
eriği,
turunçgil,
alle
üzümü,
böğürtlen,
ahududu.
buketlerinin
%5’den
fazlas
larvalarva
ile ile
bulaúksa
kimyasal
mücadele
yaplr.
ølaçlama
elmada
pembepembe
buketlerinin
%5’den
fazlas
bulaúksa
kimyasal
mücadele
yaplr.
ølaçlama
elmada
Ɣ A÷aç baúna ortalama 5 adetten fazla yumurta paketi bulunan ve erken ilkbaharda çiçek ve yaprak
tomurcuk;
kiraz
veYöntemleri
armut
a÷açlarnda
ise çiçek
taç yapraklarnn
¾’ü döküldü÷ünde
yaplr.
tomurcuk;
kiraz
ve armut
a÷açlarnda
ise çiçek
taç yapraklarnn
¾’ü döküldü÷ünde
yaplr.
Mücadele
buketlerinin %5’den
fazlas larva ile bulaúksa kimyasal mücadele yaplr. ølaçlama elmada pembe
tomurcuk; kiraz
ve armut
a÷açlarnda
ise çiçek
taç yapraklarnn
yaplr.
Kültürel
Önlemler
Kimyasal
Mücadelede
Kullanlacak
ølaçlar
ve ¾’ü
Dozlar:
Kimyasal
Mücadelede
Kullanlacak
ølaçlar
ve döküldü÷ünde
Dozlar:
Doz Doz
● Erken ilkbahar, sonbahar ve kış aylarında,
gövde Son
veilaçlama
kalın
iledallardaki
hasat
Son ilaçlama
ile hasat
Kimyasal
Mücadelede
Kullanlacak ølaçlar ve Dozlar:
Etkili
madde
adad
ve oran
Formülasyonu
Etkili
madde
ve oran
Formülasyonu
arasndaki
süre
(gün)
arasndaki
süre (gün)
yumurta
paketleri
ezilerek
yok
edilmeli, parazitlenmiş
(siyah)
yumurtaların
Doz
100 l100
suya
l suya
Son ilaçlama ile hasat
ezilmemesine
dikkat
Etkili
madde ad ve
Formülasyonu
Chlorpyrifos-ethyl,480
g/loran
EC EC
100 ml
14 14
Chlorpyrifos-ethyl,480
g/l edilmelidir.
100 ml
arasndaki süre (gün)
Cypermethrin
200200
g/l g/l
Cypermethrin
Chlorpyrifos-ethyl,480 g/l
EC EC
EC
25 ml25100
ml l suya
100 ml
7
7
14
Biyoteknik
Mücadele
Cypermethrin 200 g/l
EC
25 ml
7
● Ağaç başına 5-6 adet yumurta paketi bulunan bahçelerde kelebek
çıkışından 1 hafta sonra her ağaca 1 adet besi tuzağı asılarak kitlesel
tuzaklama yapılmalıdır.
12
yumurta paketleri ezilerek yok edilmeli, parazitlenmiú (siyah)
yumurtalarn ezilmemesine dikkat edilmelidir.
CEVİZ HASTALIK
ve ZARARLILARI
Biyoteknik Mücadele
Yaprakbüken zarar
Ɣ A÷aç baúna 5-6 adet yumurta paketi bulunan bahçelerde kelebek
çkúndan 1 hafta sonra her a÷aca 1 adet besi tuza÷ aslarak kitlesel
Kimyasal Mücadele
tuzaklama yaplmaldr.
● Ağaç başına ortalama 5 adetten fazla yumurta paketi bulunan ve erken
ilkbaharda
çiçek ve yaprak buketlerinin %5’den fazlası larva ile bulaşıksa
Kimyasal Mücadele
kimyasal
mücadele
yapılır.
elmada
pembe
tomurcuk;
Ɣ A÷aç baúna
ortalama 5 adetten
fazlaİlaçlama
yumurta paketi
bulunan ve
erken ilkbaharda
çiçek vekiraz
yaprakve
armut
ağaçlarında
çiçek
taç yapraklarının
¾’üyaplr.
döküldüğünde
buketlerinin
%5’den fazlasiselarva
ile bulaúksa
kimyasal mücadele
ølaçlama elmadayapılır.
pembe
tomurcuk; kiraz ve armut a÷açlarnda ise çiçek taç yapraklarnn ¾’ü döküldü÷ünde yaplr.
Kimyasal Mücadelede Kullanılacak İlaçlar ve Dozları:
Kimyasal Mücadelede Kullanlacak ølaçlar ve Dozlar:
Doz
Son ilaçlama ile hasat
Etkili madde ad ve oran
Formülasyonu
arasndaki süre (gün)
100 l suya
Chlorpyrifos-ethyl,480 g/l
EC
100 ml
14
Cypermethrin 200 g/l
EC
25 ml
7
13
AöAÇ SARIKURDU
(Zeuzera pyrina)
CEVİZ HASTALIK ve ZARARLILARI
Tanm veAöAÇ
YaúayúSARIKURDU
AöAÇ
SARIKURDU
Ɣ
Erginlerin
beyaz
renkli
kanatlarnn üzeri ço
pyrina)
AĞAÇ SARIKURDU (Zeuzera
noktackldr. (Zeuzera pyrina)
(Zeuzera
pyrina)gençken pembe renkli ve üzerindeki no
ƔLarvalar
belirgindir.
Yaúayú
a÷açlarnve
ve dallarnda açtklar galerile
TanımıƔKú
ve Tanm
Yaşayışı
Tanm
vegövde
Yaúayú
döneminde
geçirirler. beyaz renkli kanatlarn
Ɣ Erginlerin
● ErginlerinƔbeyaz
renkli beyaz
kanatlarının
Erginlerin
renkli üzeri
kanatlarnn
noktackldr.
noktackldr.
çok sayıda
lacivert
noktacıklıdır.
Zarar
ùekli
ƔLarvalar
gençken
pembe renkli
renkli veveüze
ü
ƔLarvalar
gençken
●Larvalar
gençken
pembe
Ɣ Larvalar
a÷açlarn
gövde pembe
ve renkli
dallarndavegaleriler
AöAÇ
SARIKURDU
belirgindir.
belirgindir.
ƔFidan
ve a÷açlarn
ve dallarnda galeril
üzerindeki
noktalar
da çokgövde
az belirgindir.
(Zeuzera
ƔKú
a÷açlarn
gövde
vekrlmasna
dallarnda
açt
zayflamasna
vepyrina)
rüzgârn
etkisiyle
neden
ƔKú
a÷açlarn
gövde
ve
dallarnda
açtk
●Kışı ağaçların
gövde
ve dallarında
açtıkları
ƔFidan
ve
a÷acn
ölümü
için
gövdeye
yerleúen
b
döneminde
geçirirler.
döneminde geçirirler.
galeriler içerisinde,
larva döneminde
yeterlidir.
geçirirler.
Tanm ve Yaúayú
Zarar
Zarar ùekli
Ɣ Erginlerin
beyaz renkli kanatlarnn üzeri çok
Zararl Oldu÷u Bitkiler
Ɣ
Larvalar
gövde
Ɣ
Larvalar
a÷açlarn
gövde
vedallarnda
dallarnd
Zarar noktackldr.
Şekli
Ɣ Elma, armut, erik,a÷açlarn
ceviz, kiraz,
zeytinve
ƔLarvalar
gençken
pembe
renkligövde
ve üzerindeki
nokt
ƔFidan
ve gövde
a÷açlarn
veve dallarn
ƔFidan
a÷açlarn
gövde
dallar
● Larvalar
ağaçların
ve
dallarında
belirgindir.
zayflamasna
ve
rüzgârn
etkisiyle
krlmas
zayflamasna
ve rüzgârn
etkisiyle
krlm
Mücadele
Yöntemleri
galeriler
açarak
beslenirler.
●Fidan
vegaleriler
ƔKú
a÷açlarn
gövde ve dallarnda
açtklar
ƔFidan
ve
ölümü
için
ƔFidan
a÷acn
ölümü
için gövdeye
gövdeye
döneminde
geçirirler.
ağaçların
gövde
ve a÷acn
dallarında
galeriler
Kültürel
Önlemler
yeterlidir.
yeterlidir.
açarak Ɣağacın
zayıflamasına
rüzgârın
A÷aç
zamannda
budanarak ve
enfekteli
dallar kesilip u
Zarar
ùekli
etkisiyleƔDüúük
kırılmasına
neden
olurlar.
yo÷unluklarda
larva
giriú
deliklerine
sokulaca
Ɣ Larvalar
a÷açlarn
gövde
ve dallarnda galeriler
aç
Zararl
Oldu÷u
Bitkiler
Oldu÷u
Bitkiler
●FidanƔFidan
ağacın
ölümü
için
gövdeye
telve
ileZararl
larva
öldürülebilir
ve
delik
a÷z
da aú macunu
i
ve
a÷açlarn
gövde
ve
dallarnda
galeriler
Ɣ
Elma,
armut,
erik,
ceviz,
kiraz,
zeytin
Elma,
erik,
ceviz,
kiraz, zeytin
yerleşen
birƔ tek
larva
bile yeterlidir.
zayflamasna
vearmut,
rüzgârn
etkisiyle
krlmasna
neden olu
A÷aç sarkurdu ergini
Ağaç
sarıkurdu
ergini
A÷aç
sarkurduergini
ergini
A÷aç
sarkurdu
A÷aç sarkurdu ergini
Kimyasal
Mücadele
ƔFidan
ve a÷acn
ölümü için gövdeye yerleúen bir
Mücadele
Yöntemleri
Ɣ ølaçlama
zamann
tespit için, sonbaharda yaprak d
yeterlidir.
Mücadele
Yöntemleri
gövde ve dallar incelenerek zararlnn giriú yerle
ZararlıƔLarvalarn
Olduğu
Bitkiler
açtklar
galerilerin a÷znda biriken sar
Kültürel
Önlemler
Zararl
Oldu÷u
Bitkiler
Kültürel
Önlemler
● Elma,
armut,
erik,
ceviz,
zeytintannmasn
bu giriú
yerlerinin
kolayca
sa÷
Ɣ armut,
A÷aç
zamannda
budanarak
enfekteli dall
Ɣy÷nlar
Elma,
erik,
ceviz,kiraz,
kiraz,
zeytin
ƔƔDüúük
A÷aç
budanarak
enfekteli
da
bulaúk
oldu÷uzamannda
görülen
her
a÷açta
mücadele
yaplmal
yo÷unluklarda larva
giriú
deliklerin
ƔDüúük
yo÷unluklarda
larva
giriú
delikle
Mücadele
Yöntemleri
Mücadele
Yöntemleri
tel ile larva öldürülebilir ve delik a÷z da aú
A÷aç sarkurdu zarar
Ağaç sarıkurdu zararı
A÷aç sarkurdu zarar
A÷aç sarkurdu zarar
A÷aç sarkurdu zarar
tel ile larva öldürülebilir ve delik a÷z da
Kültürel Önlemler
Kültürel
Önlemler Mücadele
Ɣ A÷açKimyasal
zamannda budanarak enfekteli dallar kesilip uza
Kimyasal
● Ağaç
zamanında
budanarak
enfekteli
Ɣ
ølaçlama Mücadele
zamann
tespit
için, sonbahard
ƔDüúük
yo÷unluklarda
larva giriú
deliklerine
sokulacak
Ɣ
ølaçlama
zamann
tespit
sonbaha
dallar kesilip
uzaklaştırılmalıdır.
gövde
ve dallar
incelenerek
tel ile larva
öldürülebilir
ve delik
a÷z daiçin,
aúzararlnn
macunu
ile
gövde
ve dallar
incelenerek
zararlnn
●Düşük yoğunluklarda
larva
giriş
deliklerine
ƔLarvalarn
açtklar
galerilerin
a÷znda b
Kimyasal
Mücadele
ƔLarvalarn
y÷nlar
bu açtklar
giriú yerlerinin
tann
sokulacak
uygun
kalınlıkta
telgalerilerin
ile kolayca
larvaa÷znda
Ɣ ølaçlama
zamann
tespit
için,
sonbaharda
yaprak
dök
bulaúk
oldu÷u
görülen
her a÷açta
mücadele
y÷nlar
bu
giriú
yerlerinin
kolayca
tan
öldürülebilir
ve
delik
ağzı
da
aşı
macunu
ile
gövde ve dallar incelenerek zararlnn giriú yerleri
Kimyasal
Mücadelede
Kullanlacak
ølaçlarher
ve Dozlar
bulaúk
oldu÷u
görülen
a÷açta
mücade
kapatılabilir.
ƔLarvalarn
açtklar
galerilerin
a÷znda
biriken
sarms
Etkili madde ad ve oran
y÷nlar bu giriú yerlerinin kolayca tannmasn sa÷la
bulaúk oldu÷u görülen her a÷açtaDoz
mücadele yaplmaldr
Son i
Formülasyonu
aras
100 l suya
Chlorpyrifos Ethyl 480 g/l
EC
Dimethoate 400 g/l
EC
Fenthion 525 g/l
EC
AB’ye ihraç edilecek ürünlerde kullanlmamal
14
Rusya’ya ihraç edilecek ürünlerde kullanlmamal
200 ml
150 ml
150 ml
Kimyasal Mücadelede Kullanlacak ølaçlar ve Dozla
gövde ve dallar incelenerek zararlnn giriú yerleri araútrlmaldr.
ƔLarvalarn açtklar galerilerin a÷znda biriken sarms renkteki talaú
y÷nlar bu giriú yerlerinin kolayca tannmasn sa÷lar. Az veya çok
CEVİZ HASTALIK ve ZARARLILARI
bulaúk oldu÷u görülen her a÷açta mücadele yaplmaldr.
Kimyasal Mücadele
● İlaçlama zamanını tespit için, sonbaharda yaprak dökümünden sonra
gövde ve dallar incelenerek zararlının giriş yerleri araştırılmalıdır.
●Larvaların açtıkları galerilerin ağzında biriken sarımsı renkteki talaş
yığınları bu giriş yerlerinin kolayca tanınmasını sağlar. Az veya çok
bulaşık olduğu görülen her ağaçta mücadele yapılmalıdır.
Kimyasal Mücadelede
Kullanılacak
İlaçlar ve
Dozları
Kimyasal
Mücadelede Kullanlacak
ølaçlar
ve Dozlar
Etkili madde ad ve oran
Formülasyonu
Chlorpyrifos Ethyl 480 g/l
EC
Dimethoate 400 g/l
EC
Fenthion 525 g/l
EC
AB’ye ihraç edilecek ürünlerde kullanlmamal
Doz
100 l suya
200 ml
150 ml
150 ml
Son ilaçlama ile hasat
arasndaki süre(gün)
14
7
21
Rusya’ya ihraç edilecek ürünlerde kullanlmamal
AB ve Rusya’ya ihraç edilecek ürünlerde kullanlmamal
15
CEVİZ HASTALIK ve ZARARLILARI
AMERøKAN BEYAZKELEBEöø
(Hyphantria cunea)
AMERİKAN BEYAZKELEBEĞİ
AMERøKAN
BEYAZKELEBEöø
AMERøKAN
BEYAZKELEBEöø
(Hyphantria
cunea)
Tanm
ve Yaúayú
(Hyphantria
cunea)
(Hyphantria
cunea)
• Kelebek
beyaz rekli olup, baz bireylerde üs
vardr.
Tanımı ve Yaşayışı
Tanm
ve
Yaúayú
pupa olup,
halindebazı
geçirir.
Tanm beyaz
veƔKú
Yaúayú
• Kelebek
rekli
bireylerde
üstsiyah lek
•• Kelebek
beyaz
olup,
bireylerde
kanatlarda
Kelebek ƔMays
beyaz rekli
rekli
olup, baz
baz
bireylerde üst
üsterginler
kanatlarda
siyah lek
aynn
ilk
haftasnda
çkar.
kanatlarda
siyah
lekeler
vardır.
vardr.
vardr. ƔYumurtalarn yapraklara brakr.
ƔKú
pupa
halinde
geçirir.
●KışıƔKú
pupapupa
halinde
halinde geçirir.
geçirir.
ƔLarvas
siyaherginler
renkliçkar.
olup, üzerinde turunc
ƔMays
aynn
ilk
haftasnda
ƔMays
aynn
ilkhaftasında
haftasnda
erginler
çkar.
●Mayıs
ayının
ilk
erginler
çıkar.
ƔYumurtalarn
yapraklara
brakr.
beneklerden
ƔYumurtalarn
yapraklaraçkan
brakr.kllar bulunur.
●Yumurtalarını
yapraklara
bırakır.
ƔLarvas
siyah
renkli
olup,
üzerinde
turuncu
ƔLarvas siyah renkli olup, üzerinde turuncu renkli
renkli benekler
benekler ve
ve
beneklerden
çkan
kllar
bulunur.
●Larvası
siyah
renkli
olup,
üzerinde
turuncu
renkli
beneklerden
çkan
kllar
bulunur.
Amerikan
beyazkelebe÷i
Zarar
ùekli
Amerikan beyaz kelebeği
ergini
benekler
ve bu
beneklerden
çıkan kıllar
ergini beyazkelebe÷i
Amerikan
• Yumurta
kümelerinden
çkanbulunur.
larvalar yapra÷
Zarar ùekli
Amerikan beyazkelebe÷i
ergini
ergini
Zarar ùekli
•• Yumurta
kümelerinden
çkan
larvalar
yapra÷n
yapraklar
birleútirirler.
Yumurtadi÷er
kümelerinden
çkanda
larvalar
yapra÷n alt
alt yüzeyinde
yüzeyinde a÷
a÷ öre
öre
yapraklar
da
Zarardi÷er
Şekli
di÷er
yapraklar
da birleútirirler.
birleútirirler.
ƔLarvalar
sadece
yaprak
damarlar
kalacak
úe
ƔLarvalar
sadece
kalacak
úekilde
beslenirler.
Ay
ƔLarvalar
sadece yaprak
yaprak damarlar
damarlar
kalacak
úekilde
beslenirler.
•Yumurta
kümelerinden
çıkan
larvalar
yaprağın
olgunlaúmaya
baúlayan
meyveleri
de
yiyerekAy
za
olgunlaúmaya
baúlayan
meyveleri
de
yiyerek
zarar
yaparlar.
olgunlaúmaya baúlayan meyveleri de yiyerek zarar yaparlar.
alt yüzeyinde ağ örerek diğer yaprakları da
Zararl
Bitkiler
birleştirirler.
Zararl
Oldu÷u Bitkiler
Zararl Oldu÷u
Oldu÷u
Bitkiler
•• Dut,
kiraz,
elma,
armut,
erik,
viúne,
fndk,
ceviz,
asma,
�
●Larvalar
yaprak
damarları
kalacak
Dut, sadece
kiraz,
elma,kiraz,
armut, elma,
erik,
viúne,
fndk,
ceviz,
asma,fn
�
• Dut,
armut,
erik,
viúne,
úerbetçiotu.
úerbetçiotu.
şekilde
beslenirler.
Ayrıca
olgunlaşmaya
başlayan
úerbetçiotu.
Amerikanbeyazkelebe÷i
beyazkelebeği
Amerikan
larvas
Amerikan
beyazkelebe÷i
larvas meyveleri de yiyerek zarar yaparlar.
Mücadele
lavrası
Amerikan
beyazkelebe÷i larvas
Mücadele Yöntemleri
Yöntemleri
Mücadele Yöntemleri
Mekanik
Mücadele
Mekanik
Mücadele
Zararlı
Olduğu
Bitkiler
•Ksa
a÷açlara
braklan
•Ksa gövdeli
gövdeli
a÷açlara
braklan yumurta
yumurta paketleri
paketleri toplanp
toplanp im
im
Mekanik
Mücadele
• Dut,edilmelidir.
kiraz,
elma,
armut,
erik, vişne,
fındık,
ceviz,
edilmelidir.
•Ksa
gövdeli
a÷açlara
braklan
yumurta
ve
a÷ustos
aylarnda
bulaúk
üzerindeki
a÷
asma,•Haziran
ve şerbetçiotu.
•Haziran
ve
a÷ustos
aylarnda
bulaúk a÷açlar
a÷açlar
üzerindeki
a÷ içi
içi
bulunan
kümeleri
edilmelidir.
bulunan larva
larva
kümeleri kesilip
kesilip imha
imha edilmelidir.
edilmelidir.
•Haziran
ve
a÷ustos
aylarnda
zararl
ile
bulaúk
a÷açlarda
oluklu
kar
•HaziranYöntemleri
ve
a÷ustos aylarnda
zararl ile
bulaúk a÷açlarda
oluklu
kar
•Haziran
ve a÷ustos
aylarnda
bulaúk
a÷aç
Mücadele
úerit
bant),
ve
yaplmú
kuúaklar
(50-60
úerit (tuzak
(tuzak
bant), saman
saman
ve otlardan
otlardankesilip
yaplmú
kuúaklar
(50-60
bulunan
larva
kümeleri
imha
edilmelidi
uzunlu÷unda
ve
Mekanik
Mücadele
Amerikan
beyazkelebe÷i zarar
uzunlu÷unda
ve 10
10 cm
cm eninde)
eninde) a÷açlarn
a÷açlarn gövdelerinde
gövdelerinde bir
bir veya
veya iki
iki ye
ye
Amerikan
zarar
Amerikanbeyazkelebe÷i
beyaz kelebeği
•Haziran
vebırakılan
a÷ustospupa
aylarnda
zararl
ile bulaú
iple
ba÷lanmaldr.
Bu
kuúaklar
olmak
için
toplanan
larval
iple
ba÷lanmaldr.
Bu
kuúaklar
pupa
olmak paketleri
için
toplanan
larval
•Kısa
gövdeli
ağaçlara
yumurta
zararı
birlikte
imha
edilmelidir.
úerit
(tuzak bant), saman ve otlardan yap
birlikte
imha
edilmelidir.
toplanıp
imha
edilmelidir.
Kimyasal
Kimyasal Mücadele:
Mücadele:
uzunlu÷unda
ve 10 cmbulaşık
eninde) ağaçlar
a÷açlarn gövde
beyazkelebe÷i
zarar
•Haziran
ve larvalar
ağustos
aylarında
••Amerikan
ølaçl
aylarnda
epidermis
arasndan
çkp a÷larn
baúladk
ølaçl mücadele
mücadele Haziran
Haziran veya
veya a÷ustos
a÷ustos
aylarnda
larvalar
epidermis
arasndan
a÷larn örmeye
örmeye
iple
ba÷lanmaldr.
Buçkp
kuúaklar
pupa baúladk
olmak
zamanveya
yumurta
kümelerindeki
bütün
yumurtalar
açld÷nda
baúlamaldr.
üzerindeki
ağ içinde
bulunan
kümeleri
kesilip
imha edilmelidir.
zamanveya
yumurta
kümelerindeki
bütünlarva
yumurtalar
açld÷nda
baúlamaldr.
birlikte
imha
edilmelidir.
ƔVejetasyon
süresince
bir
a÷aç
bile
bulaúk
olsa
ilaçlama
zorunlu
olarak
yaplmaldr.
ƔVejetasyon
süresince
bir a÷aç
bile bulaúkzararlı
olsa ilaçlama
zorunlu olarak
yaplmaldr.
•Haziran ve
ağustos
aylarında
ile bulaşık
ağaçlarda
oluklu karton
Kimyasal Mücadele:
şerit (tuzak bant), saman
ve
otlardan
yapılmış
kuşaklar
(50-60cm
Kimyasal
Mücadelede
Kullanlacak
ølaçlar
ve
Dozlar
Mücadelede
Kullanlacak
ve Dozlar
• ølaçl mücadele Haziran Kimyasal
veya a÷ustos
aylarnda
larvalarølaçlar
epidermis
arasndan çkp a÷
uzunluğunda
ve
10
cm
eninde)
ağaçların
gövdelerinde
bir
veya
ikiSon
yerde ile ha
Doz
Doz baúlamaldr.
zamanveya
yumurta
kümelerindekiFormülasyonu
bütün yumurtalar açld÷nda
Son ilaçlama
ilaçlama ile ha
Etkili
madde
Etkili
madde ad
ad ve
ve oran
oran
Formülasyonu
iple
bağlanmalıdır.
Bu
kuşaklar
pupa
olmak
için
toplanan
larvalarla
birlikte
arasndaki
süre
ll suya
süre (g
(g
ƔVejetasyon süresince bir a÷aç bile bulaúk olsa ilaçlama100
zorunlu
yaplmaldr.
100
suya olarakarasndaki
imha
edilmelidir.
Chlorpyrifos Ethyl 480 g/l
EC
100 ml
14
Chlorpyrifos Ethyl 480 g/l
Methidathion
Methidathion 426
426 g/l
g/l
EC
100 ml
14
EC
100
Kimyasal
ølaçlar ve21
EC Mücadelede Kullanlacak
100 ml
ml
21Dozla
Doz
Etkili madde ad ve oran
Formülasyonu
100 l suya
Chlorpyrifos
Ethyl 480 g/l
EC
100 ml
16
Methidathion 426 g/l
EC
100 ml
•Ksa gövdeli a÷açlara braklan yumurta paketleri toplanp imha
edilmelidir.
CEVİZ HASTALIK
ZARARLILARI
•Haziran veve
a÷ustos
aylarnda bulaúk a÷açlar üzerindeki a÷ içinde
bulunan larva kümeleri kesilip imha edilmelidir.
•Haziran ve a÷ustos aylarnda zararl ile bulaúk a÷açlarda oluklu karton
úerit (tuzak bant), saman ve otlardan yaplmú kuúaklar (50-60cm
uzunlu÷unda ve 10 cm eninde) a÷açlarn gövdelerinde bir veya iki yerde
Kimyasal
Mücadele:
Amerikan beyazkelebe÷i
zarar
iple
ba÷lanmaldr.
Bu kuúaklar
pupa olmak
için toplanan
larvalarla
• İlaçlı mücadele Haziran veya
ağustos
aylarında
larvalar
epidermis
birlikte
imha
edilmelidir.
arasından çıkıp ağlarını örmeye başladıkları zamanveya yumurta
Kimyasal Mücadele: bütün yumurtalar açıldığında başlamalıdır.
kümelerindeki
• ølaçl mücadele Haziran
veya a÷ustos
epidermis arasndan
çkp a÷larnzorunlu
örmeye baúladklar
●Vejetasyon
süresince
biraylarnda
ağaç larvalar
bile bulaşık
olsa ilaçlama
olarak
zamanveya
yumurta
kümelerindeki
bütün
yumurtalar
açld÷nda
baúlamaldr.
yapılmalıdır.
ƔVejetasyon süresince bir a÷aç bile bulaúk olsa ilaçlama zorunlu olarak yaplmaldr.
Kimyasal Mücadelede Kullanılacak İlaçlar ve Dozları
Kimyasal Mücadelede Kullanlacak ølaçlar ve Dozlar
Doz
Son ilaçlama ile hasat
Etkili madde ad ve oran
Formülasyonu
arasndaki süre (gün)
100 l suya
Chlorpyrifos Ethyl 480 g/l
Methidathion 426 g/l
EC
EC
100 ml
100 ml
14
21
17
CEVİZ HASTALIK ve ZARARLILARI
ARMUT
KAPLANI
ARMUT KAPLANI
(Stephanitis pyri)
ARMUT KAPLANI
(Stephanitis pyri)
(Stephanitis pyri)
Tanm ve Yaúayú:
Tanm•ve
Yaúayú:
Ön
kanatlar ar pete÷i gibi desenli olup, uçlar ve ortas duman
Tanımı
ve
Yaşayışı:
• Ön kanatlar
ar pete÷iergin
gibi halde
desenligenelde
olup, uçlar
ve ortas altnda
duman ve kurumuú
rengindedir.Kú
a÷aç kabuklar
rengindedir.Kú
haldepeteği
genelde
a÷aç
kabuklar
altnda
veolup,
kurumuú
• Ön kanatları
arı
gibi
desenli
uçları
ve
yapraklarergin
altnda
geçirirler.Yumurtalarn
yaprak
epidermisi
altna
yapraklar altnda geçirirler.Yumurtalarn yaprak epidermisi altna
brakr ve üzerini zift gibi yapúkan bir sv
ile örterler.
ortası
ergin
halde genelde
brakr duman
ve üzerini zift rengindedir.Kışı
gibi yapúkan bir sv ile örterler.
ağaç
kabukları
Zarar ùekli: altında ve kurumuş yapraklar altında
Zarar ùekli:
• Zararl
yaprak
öz emerek
suyunuyapraktaki
emerek yapraktaki
ve
• Zararl
yaprak öz
suyunu
klorofili
yokklorofili
eder veyok eder
geçirirler.Yumurtalarını
yaprak
epidermisi
altına
yüzeyinde
sarms
beyazneden
lekelere
neden
olurlar. Yo÷unlu÷un
yaprak yaprak
yüzeyinde
sarms beyaz
lekelere
olurlar.
Yo÷unlu÷un
bırakır
üzerini
zift
gibi
sıvı tam
ile
örterler.
yüksek
oldu÷u
durumlarda
iyi bir
geliúemez,
sürgünler
tam
yüksek ve
oldu÷u
durumlarda
a÷açlaryapışkan
iyia÷açlar
geliúemez,
sürgünler
ARMUT KAPLANI
olgunlaúamaz,meyveler
küçük ve küçük
kalitesizveolur.
olgunlaúamaz,meyveler
kalitesiz olur.
Zarar
Şekli:
(Stephanitis pyri)
ZararlZararl
Oldu÷u
Bitkiler:Bitkiler:
Oldu÷u
yaprak
öz suyunu emerek yapraktaki
Armut
kaplanı
ergini • Zararlı
Armut
kaplan
erginiergini
Armut
kaplan
• Elma,• armut,
erik,
kiraz,
kays,
kestane,
fndk,
�allefndk, �alle
Elma,veayva,
armut,
ayva,
erik,
kiraz,
kays,viúne,
kestane,
viúne,
Tanm
Yaúayú:
klorofili
yok eder
yaprak
yüzeyinde
sarımsı
beyaz
üzümü, üzümü,
muúmula,
kavak, ve
sö÷üt,
ceviz, karaa÷aç,
çnar ve süs çnar
bitkileri.
muúmula,
kavak,
bitkileri.
• Ön kanatlar ar pete÷isö÷üt,
gibi ceviz,
desenlikaraa÷aç,
olup, uçlar ve
ve süs
ortas
duman
lekelere
neden
olurlar. Yoğunluğun yüksek olduğu
rengindedir.Kú
Mücadele
Yöntemleri: ergin halde genelde a÷aç kabuklar altnda ve kurumuú
Mücadele
Yöntemleri:
yapraklar ağaçlar
altnda geçirirler.Yumurtalarn
yaprak
epidermisi altna
durumlarda
iyi gelişemez,
sürgünler
tam
brakr
ve üzerini zift gibi yapúkan bir sv ile örterler.
Kimyasal
Mücadele:
Kimyasal
Mücadele:
olgunlaşamaz,meyveler
ve kalitesiz
olur.
• Zararlnn yo÷unlu÷unu saptamakküçük
için Nisan ayndan
itibaren bahçenin
• Zararlnn
için Nisan
ayndanbiritibaren
bahçenin
çeúitliZarar
yerlerinde
10 yo÷unlu÷unu
a÷açta saymlarsaptamak
yaplr. A÷acn
4 yönünden
dal
ùekli:
Zararlı
Bitkiler:
çeúitli
10
a÷açtaYaprak
saymlar
yaplr.
A÷acn
4 yönünden
bir dal
ve herOlduğu
3’er
yaprak
toplanr.
baúna
ortalama
0,5-1
adetyok eder
• daldan
Zararlyerlerinde
yaprak
öz
suyunu
emerek
yapraktaki
klorofili
ve
ergin yaprak
düúerse
karar
verilir.
ve hermücadeleye
daldan
3’er
yaprak
toplanr.
Yaprak
baúna
ortalama
0,5-1
adet
yüzeyinde
sarms
beyaz
lekelere
neden
olurlar.
Yo÷unlu÷un
• Elma,
armut,
ayva,
erik,
kiraz,
kayısı,
kestane,
vişne,
Ɣøkinci
ilaçlamaya
haziran
aynda birkarar
saym
yaplarak
verilir. sürgünler tam
ergin
düúerse
mücadeleye
verilir.
yüksek
oldu÷u
durumlarda
a÷açlar
iyikarar
geliúemez,
fındık,
üzümü,
muşmula,
kavak,
ceviz,
ƔElmaalle
a÷ kurdu
ve elma içkurdu
mücadelesi
ayrcasöğüt,
armut
Ɣøkinci
ilaçlamaya
haziran
aynda
biryaplyorsa,
saym
yaplarak
karar verilir.
olgunlaúamaz,meyveler
küçük
ve kalitesiz
olur.
kaplanna
karúa÷
ilaçlama
ƔElma
kurdugerekmeyebilir.
ve elma içkurdu mücadelesi yaplyorsa, ayrca armut
Armut kaplanı zararı karaağaç, çınar ve süs bitkileri.
kaplanna
karúBitkiler:
ilaçlama gerekmeyebilir.
Zararl
Oldu÷u
• Elma, armut, ayva, erik, kiraz, kays, kestane, viúne, fndk, �alle
Kimyasal Mücadelede
Kullanlacak
Dozlar
üzümü,
muúmula, ølaçlar
kavak, ve
sö÷üt,
ceviz, karaa÷aç, çnar ve süs bitkileri.
Mücadele Yöntemleri:
Doz
Son ilaçlama ile hasat
Kimyasal
Mücadelede Kullanlacak
ølaçlar ve Dozlar
Etkili
madde
ad
ve
oran
Formülasyonu
Kimyasal Mücadele:
Mücadele Yöntemleri:
arasndaki süre(gün)
100l suya
Doz
Son ilaçlama ile hasat
• Zararlının
yoğunluğunu
saptamak
için Nisan
ayından
itibaren
bahçenin
Etkili
madde
ad ve oran
Formülasyonu
Chlorpyrifos
Ethyl
480
g/l
EC
150 ml 100l
14arasndaki
süre(gün)
suya
Kimyasal Mücadele:
Dimethoate
400
g/l
EC
80
ml
7
çeşitli
yerlerinde
10
ağaçta
sayımlar
yapılır.
Ağacın
4
yönünden
bir dal ve
•
Zararlnn
yo÷unlu÷unu
saptamak
için
Nisan
ayndan
itibaren
Chlorpyrifos
EC
14 bahçenin
Omethoate
565 g/lEthyl 480 g/l
SL
100 ml 150 ml
21
çeúitli
10 a÷açta
yaplr. A÷acn
4 yönünden
bir
dal
her
daldan
yaprak toplanır.
Yaprak
başına
ortalama
0,5-1
adet
ergin
Phosalone,
%30 4003’er
WP yerlerinde
200saymlar
g
14
Dimethoate
g/l
EC
80
ml
7
ve EC
her daldan 3’er yaprak
baúna
0,5-1 adet
Phosalone,
350 g/l
150 toplanr.
ml 100Yaprak
14 ortalama
Omethoate
565
g/l
SL
ml
21
düşerse
karar
verilir.
ergin
düúerse mücadeleye
Fenthion
525 g/lmücadeleye
EC
150karar
ml verilir.
21
Phosalone,
%30
WP
200 g
14
Ɣøkinci ilaçlamaya haziran aynda bir saym yaplarak karar verilir.
●İkinci
ilaçlamaya
haziranƔElma
ayında
bir
sayım
yapılarak
karar
verilir.
Phosalone,
350 g/l
EC
150
ml
14
a÷ kurdu ve elma içkurdu mücadelesi yaplyorsa, ayrca
armut
Fenthion
525 edilecek
g/l
EC
150
ml
21 armut
AB’ye ihraç
ürünlerde
●Elma
ağ
kurdu
ve kullanlmamal
elmakaplanna
içkurdu
yapılıyorsa,
ayrıca
karúmücadelesi
ilaçlama gerekmeyebilir.
Armut kaplan zarar
Armut kaplan ergini
Armut kaplan zarar
Rusya’ya ihraç edilecek ürünlerde kullanlmamal
Armut kaplan zarar
kaplanına
karşı
ilaçlama
gerekmeyebilir.
AB’ye
ihraçihraç
edilecek
ürünlerde
kullanlmamal
AB ve
Rusya’ya
edilecek
ürünlerde
kullanlmamal
Kimyasal
Mücadelede
Kullanılacak
İlaçlar ve Dozları
Kimyasal
Mücadelede
Kullanlacak ølaçlar ve Dozlar
Rusya’ya ihraç edilecek ürünlerde kullanlmamal
ABmadde
ve Rusya’ya
edilecek ürünlerde
kullanlmamal
Etkili
ad veihraç
oran
Formülasyonu
Chlorpyrifos Ethyl 480 g/l
Dimethoate 400 g/l
Omethoate 565 g/l
Phosalone, %30
Phosalone, 350 g/l
Fenthion 525 g/l
EC
EC
SL
WP
EC
EC
AB’ye ihraç edilecek ürünlerde kullanlmamal
Rusya’ya ihraç edilecek ürünlerde kullanlmamal
AB ve Rusya’ya ihraç edilecek ürünlerde kullanlmamal
18
Doz
100 l suya
Son ilaçlama ile hasat
arasndaki süre(gün)
150 ml
80 ml
100 ml
200 g
150 ml
150 ml
14
7
21
14
14
21
CEVİZ HASTALIK ve ZARARLILARI
DUT KABUKLUBİTİ
(Pseudaulacaspis pentagona)
DUT KABUKLUBøTø
(Pseudaulacaspis pentagona)
DUT KABUKLUBøTø
Tanm ve Yaúayú
pentagona)
• Diúi(Pseudaulacaspis
kabu÷u 2.0-2.5 mm
çapnda, dairemsi dú bükey ve kirli beyaz
renklidir.
ƔBirinci
ve
ikinci
larva
Tanm ve Yaúayúgömlekleri dútan belirgin olup ço÷unlukla
kabu÷un
bir kabu÷u
kenarnda2.0-2.5
bulunur.
• Diúi
mm çapnda, dairemsi dú bükey ve kirli beyaz
ƔKabuk
altnda bulunan diúi, armut biçiminde ve turuncu sar
renklidir.
renktedir.
ƔBirinci ve ikinci larva gömlekleri dútan belirgin olup ço÷unlukla
ƔKú döllenmiú diúi durumunda geçirir.
kabu÷un bir kenarnda bulunur.
ƔKú sonunda scakl÷n artú ile birlikte geliúir, irileúir.
ƔKabuk
altnda bölgelere
bulunan göre
diúi,de÷iúmekle
armut biçiminde
ve turuncu sar
Ɣ ølk
larva çkúlar
beraber nisandan
renktedir.
hazirana kadar görülür.
ƔKú
diúi durumunda
geçirir.
Ɣøkinci
döl,döllenmiú
scak bölgelerde
temmuzun ilk
haftasnda, di÷er bölgelerde
ƔKú sonunda
artúgeç
ilegörülür.
birlikte geliúir, irileúir.
ise temmuz
ortalarnascakl÷n
do÷ru ve daha
Zarar
Ɣ ùekli
ølk larva çkúlar bölgelere göre de÷iúmekle beraber nisandan
• Zararl,
svama
bulundu÷u dallarn, daha sonra da a÷acn
hazirana
kadarhalde
görülür.
tümünün
kurumasna
yolbölgelerde
açar.
Ɣøkinci
döl, scak
temmuzun ilk haftasnda, di÷er bölgelerde
Ɣùeftali
ve nektarin
a÷açlar,
Dutvekabuklubiti
zararna karú çok
ise temmuz
ortalarna
do÷ru
daha geç görülür.
duyarldr.
Zarar
ùekli
ƔLarvalar bazen nektarin meyvelerine geçerek krmz lekeler
•
Zararl,
svama
halde
bulundu÷u
dallarn,
daha sonra da a÷acn
oluúturur ve meyvenin satú de÷erini düúürür.
tümünün
kurumasna
Zararl
Oldu÷u
Bitkiler yol açar.
Ɣùeftali
ve
nektarin
a÷açlar,
Dut
kabuklubiti
zararna karú çok
Dut, úeftali, nektarin, kays, badem, ceviz, kavak, sö÷üt, gül, elma,
erik,duyarldr.
kivi, kiraz, úimúir, leylak, sardunya, bö÷ürtlen, ahududu, bektaúi
üzümü,
top akasya bazen
ve atkestanesi.
ƔLarvalar
nektarin meyvelerine geçerek krmz lekeler
Tanımı ve Yaşayışı
• Dişi kabuğu 2.0-2.5 mm çapında, dairemsi dış bükey
ve kirli beyaz renklidir.
●Birinci ve ikinci larva gömlekleri dıştan belirgin olup
Dut kabuklubiti
Dut kabuklubiti çoğunlukla kabuğun bir kenarında bulunur.
●Kabuk altında bulunan dişi, armut biçiminde ve
Dut kabuklubiti
turuncu sarı renktedir.
●Kışı döllenmiş dişi durumunda geçirir.
●Kış sonunda sıcaklığın artışı ile birlikte gelişir,
irileşir.
oluúturur
ve meyvenin satú de÷erini düúürür.
Mücadele
Yöntemleri
●Zararl
İlk
larva
çıkışları bölgelere göre değişmekle beraber
Oldu÷u Bitkiler
Mekanik
Mücadele
Dut,a÷açlar
úeftali,üzerinde
nektarin,kolayca
kays, badem,
ceviz,kabuklubiti
kavak, sö÷üt,
gül, elma,
•Kún
seçilen Dut
budama
nisandan
hazirana
kadar
görülür.
erik,
kivi,
kiraz,
úimúir,
leylak,iyice
sardunya,
bö÷ürtlen,
srasnda sert frçalar kullanlarak
temizlenir.
Ancak ahududu,
gözlerin bektaúi
zararüzümü,
görmemesine
dikkat
etmelidir. Özellikle küçük bahçelerde
top akasya
ve atkestanesi.
●İkinci
döl,
sıcak
öncelikle
baúvurulacak
bir yöntem
olmaldr.bölgelerde temmuzun ilk haftasında,
Mücadele
Yöntemleri
Dut kabuklubiti zarar
Kimyasal
Mücadele:
Mekanikbulunmas
Mücadele
diğer
bölgelerde
ise temmuz
• Zararlnn
mücadele yaplmasn
gerektirir. Büyükortalarına doğru ve daha
•Kún yüksek
a÷açlar
üzerinde(svama)
kolayca
Dut baúvurulur.
kabuklubiti budama
bahçelerde
yo÷unlukta
kú seçilen
mücadelesine
Yazgeç
mücadelesi
birinci
veya kullanlarak
ikinci döllereiyice
karú temizlenir.
uygulanr. Ancak
srasnda
sert
frçalar
Ancak gözlerin
görülür.
ikinci dölde, baz úeftali çeúitlerinin hasat dönemine gelmiú olmas göz
zarar görmemesine dikkat etmelidir. Özellikle küçük bahçelerde
Dut
zarar
Dutkabuklubiti
kabuklubiti
zararı
önünde
bulundurulmaldr.
öncelikle
baúvurulacak bir yöntem olmaldr.
Ɣølaçlamalara
larva çkúnda baúlanr ve ilacn etki süresi dikkate
KimyasalilkMücadele:
alnarak ikinci ilaçlama yaplr.
• Zararlnn bulunmas mücadele yaplmasn gerektirir. Büyük
ƔDutlarda yaz ilaçlamas sadece ikinci döle karú yaplmal, birinci
bahçelerde
yüksek
yo÷unlukta (svama) kú mücadelesine baúvurulur.
döle karú ilaçlama yaplmamaldr.
Zarar Şekli
mücadelesi birinci
veya ikinci döllere
karú uygulanr.
Ancak
•YazZararlı,
sıvama
halde
bulunduğu
dalların, daha
ikinciKullanlacak
dölde, baz úeftali
Kimyasal Mücadelede
ølaçlar çeúitlerinin
ve Dozlar hasat dönemine gelmiú olmas göz
önünde bulundurulmaldr.
sonra da ağacın tümünün
kurumasına
yol
açar.
Son ilaçlama
ile
Doz
arasndaki
Etkili madde ad ve oran
Formülasyonu
Ɣølaçlamalara ilk larva çkúnda baúlanrhasat
ve ilacn
etki süresi dikkate
l suya
süre(gün)
alnarak ağaçları,
ikinci ilaçlama100
yaplr.
●Şeftali ve nektarin
Dut kabuklubiti
zararına karşı çok
Chlorpyrifos Ethyl 480 g/l
EC
100 ml
(Yaz ikinci döle karú
14 yaplmal, birinci
ƔDutlarda
yaz ilaçlamas
sadece
mücadelesi)
döle karú ilaçlama yaplmamaldr.
duyarlıdır.
Petrol ya÷ 650 g/l+DNOC15 g/l
Sv
5 lt /95 lt suya
21
Yazlk ya÷ 700 g/l
Sv
1l
21
Kimyasalnektarin
Mücadelede
Kullanlacak
ølaçlar
ve Dozlargeçerek
●Larvaları bazen
meyvelerine
kırmızı lekeler oluşturur
Methidathion 426 g/l
EC
75 ml
21
Son ilaçlama ile
Doz
veAB’ye
meyvenin
satış
değerini
düşürür.
Etkili
madde
ad ve
oran
Formülasyonu
hasat arasndaki
ihraç
edilecek
ürünlerde
kullanlmamal
100 l suya
Rusya’yaEthyl
ihraç edilecek
Chlorpyrifos
480 g/l ürünlerde kullanlmamalEC
AB ve Rusya’ya ihraç edilecek ürünlerde kullanlmamal
100 ml (Yaz
mücadelesi)
5 lt /95 lt suya
1l
75 ml
süre(gün)
14
Zararlı Olduğu BitkilerSv
21
Sv
21
Dut, şeftali, nektarin, kayısı,
badem, ceviz, kavak,
söğüt, gül, elma, erik,
EC
21
kivi,
kiraz,
şimşir,
leylak, sardunya, böğürtlen, ahududu, bektaşi üzümü,
AB’ye
ihraç edilecek
ürünlerde kullanlmamal
ihraç edilecek
kullanlmamal
topRusya’ya
akasya
ve ürünlerde
atkestanesi.
Petrol ya÷ 650 g/l+DNOC15 g/l
Yazlk ya÷ 700 g/l
Methidathion 426 g/l
AB ve Rusya’ya ihraç edilecek ürünlerde kullanlmamal
Mücadele Yöntemleri
Mekanik Mücadele
•Kışın ağaçlar üzerinde kolayca seçilen Dut kabuklubiti budama sırasında
sert fırçalar kullanılarak iyice temizlenir. Ancak gözlerin zarar görmemesine
dikkat etmelidir. Özellikle küçük bahçelerde öncelikle başvurulacak bir
yöntem olmalıdır.
19
duyarldr.
ƔLarvalar bazen nektarin meyvelerine geçerek krmz lekeler
oluúturur ve meyvenin satú de÷erini düúürür.
CEVİZZararl
HASTALIK
ve ZARARLILARI
Oldu÷u Bitkiler
Dut, úeftali, nektarin, kays, badem, ceviz, kavak, sö÷üt, gül, elma,
erik, kivi, kiraz, úimúir, leylak, sardunya, bö÷ürtlen, ahududu, bektaúi
üzümü, top akasya ve atkestanesi.
Mücadele Yöntemleri
Mekanik Mücadele
•Kún a÷açlar üzerinde kolayca seçilen Dut kabuklubiti budama
Kimyasal Mücadele:
sert frçalaryapılmasını
kullanlarak iyice temizlenir.
AncakBüyük
gözlerin
• Zararlının bulunması srasnda
mücadele
gerektirir.
zarar görmemesine dikkat etmelidir. Özellikle küçük bahçelerde
bahçelerde yüksek yoğunlukta
kış
mücadelesine
başvurulur.
öncelikle(sıvama)
baúvurulacak bir
yöntem
olmaldr.
Dut kabuklubiti
zarar birinci veya
Yaz
mücadelesi
ikinciMücadele:
döllere karşı uygulanır. Ancak ikinci
Kimyasal
• Zararlnn
bulunmas mücadele
Büyük
dölde, bazı şeftali çeşitlerinin
hasat dönemine
gelmişyaplmasn
olması gerektirir.
göz önünde
bahçelerde yüksek yo÷unlukta (svama) kú mücadelesine baúvurulur.
bulundurulmalıdır.
Yaz mücadelesi birinci veya ikinci döllere karú uygulanr. Ancak
●İlaçlamalara ilk larva çıkışında
ve ilacın
süresi
dikkate
ikinci dölde,başlanır
baz úeftali çeúitlerinin
hasatetki
dönemine
gelmiú olmas
göz
önünde bulundurulmaldr.
alınarak ikinci ilaçlama yapılır.
Ɣølaçlamalara
ilk larva
çkúnda
baúlanr
ve ilacn etki
süresi dikkate
●Dutlarda yaz ilaçlaması sadece
ikinci
döle
karşı
yapılmalı,
birinci
döle
alnarak ikinci ilaçlama yaplr.
karşı ilaçlama yapılmamalıdır.
ƔDutlarda yaz ilaçlamas sadece ikinci döle karú yaplmal, birinci
döle karú ilaçlama yaplmamaldr.
Kimyasal Mücadelede Kullanılacak İlaçlar ve Dozları
Kimyasal Mücadelede Kullanlacak ølaçlar ve Dozlar
Doz
Etkili madde ad ve oran
Formülasyonu
100 l suya
Chlorpyrifos Ethyl 480 g/l
EC
100 ml (Yaz
mücadelesi)
Petrol ya÷ 650 g/l+DNOC15 g/l
Sv
5 lt /95 lt suya
Yazlk ya÷ 700 g/l
Sv
1l
Methidathion 426 g/l
EC
75 ml
AB’ye ihraç edilecek ürünlerde kullanlmamal
Rusya’ya ihraç edilecek ürünlerde kullanlmamal
AB ve Rusya’ya ihraç edilecek ürünlerde kullanlmamal
20
Son ilaçlama ile
hasat arasndaki
süre(gün)
14
21
21
21
CEVİZ HASTALIK ve ZARARLILARI
İKİ KABARCIKLI KOŞNİL
øKø KABARCIKLI KOùNøL
Palaeolecanium
bituberculatum
Palaeolecanium bituberculatum
øKø KABARCIKLI KOùNøL
Tanm
ve Yaúayú
Tanımı
ve Yaşayışı
Palaeolecanium
bituberculatum
• Ergin diúi geniú,
oval, yarm küre úeklinde kabarktr.
• Ergin
dişi geniş,
oval,
yarım
ƔKabu÷un
üst ksmnda,
yanlara
do÷ru küre
iki çift şeklinde
kabarck bulunur.
Tanm ve Yaúayú
kabarıktır.
Ɣølkbaharda, elma a÷açlarnn çiçek açt÷ dönemlerde larvalar çkar.
• Ergin diúi geniú, oval, yarm küre úeklinde kabarktr.
ƔYumurtadan
çkan larvalar,
yapraklara
geçerek
yerleúir
ve burada
●Kabuğun
kısmında,
doğru
çift
ƔKabu÷unüst
üst ksmnda,
yanlara yanlara
do÷ru iki çift
kabarck iki
bulunur.
özsuyu emerek
beslenirler.
Ɣølkbaharda,
elma
a÷açlarnn
çiçek
açt÷
dönemlerde
larvalar
çkar.
kabarcık
bulunur.
ƔGenç
diúiler
yapraklarda
ksa bir süre
beslendikten
ƔYumurtadan
çkan
larvalar, yapraklara
geçerek
yerleúir ve sonra,
burada haziran
sonu emerek
temmuz
baúlarnda
sürgün ve ince çiçek
dallara taúnr
ve burada
●İlkbaharda,
elma
ağaçlarının
açtığı
özsuyu
beslenirler.
yerleúirler.
ƔGenç
diúiler yapraklarda ksa bir süre beslendikten sonra, haziran
larvalar çıkar.
øki
İkikabarckl
kabarcıklıkoúnil
koşnilergini
ergini dönemlerde
sonu temmuz baúlarnda sürgün ve ince dallara taúnr ve burada
●Yumurtadan
çıkan larvalar, yapraklara geçerek
yerleúirler.
Zarar
ùekli
øki kabarckl koúnil ergini
• øki
kabarckl
koúnilin
larvalar
yaprak ve
genç sürgünlerde, diúileri
yerleşir
ve
burada
özsuyu
emerek
beslenirler.
Zarar
ùekli
ise ince
dallarda; bitki özsuyunu emmek suretiyle zarar yapar.
●Genç
dişiler
yapraklarda
kısa
süre
beslendikten
• øki
kabarckl
koúnilin
larvalaryerlerde,
yaprakbir
veyapraklar
genç
sürgünlerde,
diúileri
ƔYo÷unlu÷un
fazla oldu÷u
sararr ve
zamanndan
ince dallarda; bitki özsuyunu emmek suretiyle zarar yapar.
önce
dökülür.sonu temmuz başlarında sürgün ve
sonra,ise
haziran
ƔYo÷unlu÷un fazla oldu÷u yerlerde, yapraklar sararr ve zamanndan
önce
dökülür.
ince dallara
taşınır
vekurumasna
burada yerleşirler.
ƔA÷açlarn
tamamen
neden olabilir.Ayrca salgladklar
tatlms maddeler üzerinde saprofit mantarlar geliúir ve fumajin
øki kabarckl koúnilin kabuk altndaki ƔA÷açlarn tamamen kurumasna neden olabilir.Ayrca salgladklar
(karaballk)
meydana
suretiyle,geliúir
dolayl
zarara da neden
tatlms
maddeler
üzerindegetirmek
saprofit mantarlar
ve bir
fumajin
bireyleri
øki kabarckl
koúnilin
kabuk altndaki
Zarar(karaballk)
Şekli
İki
kabarcıklı
koşnilin
olurlar. Fakat
bu koúnilde
di÷erlerine
göreda
daha
az rastlanr.
meydana
getirmekfumajine,
suretiyle, dolayl
bir zarara
neden
bireyleri
kabuk
bireyleri
olurlar. Fakat bu koúnilde
fumajine,
di÷erlerineyaprak
göre daha az
• İki kabarcıklı
koşnilin
larvaları
verastlanr.
genç
Zararl Oldu÷u Bitkiler
Zararl
Bitkiler
sürgünlerde,
dişileri
dallarda; bitki özsuyunu
•Elma,Oldu÷u
armut,
ayva,ise
erikince
ve ceviz.
•Elma, armut, ayva, erik ve ceviz.
emmek suretiyle zarar yapar.
Mücadele
Yöntemleri
●Yoğunluğun
fazla olduğu yerlerde, yapraklar sararır ve zamanından
Mücadele Yöntemleri
Kültürel Önlemler
Kültürel
Önlemler
önce
dökülür.
• Popülasyonun
oldu÷uyerlerde,
yerlerde,kúkúsonu
sonu
veya
erken
ilkbaharda
a÷açlar
bir úekilde
budanmal,
• Popülasyonunyüksek
yüksek oldu÷u
veya
erken
ilkbaharda
a÷açlar
uygunuygun
bir úekilde
budanmal,
●Ağaçların
tamamen
kurumasına
neden
olabilir.Ayrıca
salgıladıkları
kesilen
yumurtadan
çkmadan
önce
bahçeden
uzaklaútrlarak
kurumaya
terk edilmelidir.
kesilenbulaúk
bulaúkdallar,
dallar, larvalar
larvalar yumurtadan
çkmadan
önce
bahçeden
uzaklaútrlarak
kurumaya
terk edilmelidir.
tatlımsı
maddeler üzerinde saprofit mantarlar gelişir ve fumajin (karaballık)
Kimyasal
KimyasalMücadele:
Mücadele:
•meydana
øki
koúnilin
ilaçlsuretiyle,
mücadelesi,larvalarn
larvalarn
tamam
yumurtadan
çktktan
yaplmaldr.
• økikabarckl
kabarcklgetirmek
koúnilin ilaçl
mücadelesi,
tamam
çktktan
sonra sonra
yaplmaldr.
dolaylı
bir yumurtadan
zarara
da
neden
olurlar.
Fakat bu
ƔOrtaAnadolu
AnadoluBölgesi’nde
Bölgesi’nde mays-a÷ustos
ilaçlama
yaplabilir.
Ancak
zararn
azaltlmas
bakmndan
ƔOrta
mays-a÷ustosaylarnda
aylarnda
ilaçlama
yaplabilir.
Ancak
zararn
azaltlmas
bakmndan
koşnilde
fumajine,
diğerlerine
göre
daha
az
rastlanır.
ilaçlamageciktirilmemelidir.
geciktirilmemelidir. Zamannda
olarak
yapld÷
taktirde,
bu zararlya
karú bir
ilaçlama
ilaçlama
Zamanndaveveuygun
uygun
olarak
yapld÷
taktirde,
bu zararlya
karú
bir ilaçlama
yeterlidir.
yeterlidir.
ƔElmaiçkurdu’na
içkurdu’na karú
karú düzenli
bahçelerde,
bu zararlya
karú karú
ayrcaayrca
ilaçlama
yapmaya
gerek gerek
ƔElma
düzenliilaçlama
ilaçlamayaplan
yaplan
bahçelerde,
bu zararlya
ilaçlama
yapmaya
Zararlı
Olduğu
Bitkiler
yoktur.
yoktur.
ƔKú
ilaçlar,
bu
zararlya
yeterli
derecede
etkili
olmadklar
için
tavsiye
edilmez.
•Elma,
armut,
ayva,
erik
ve ceviz.
ƔKú
ilaçlar,
bu zararlya
yeterli
derecede
etkili olmadklar için tavsiye edilmez.
Kimyasal Mücadelede Kullanlacak ølaçlar ve Dozlar
Kimyasal Mücadelede
Kullanlacak ølaçlar
Etkili madde ad ve oran
Formülasyonu
Doz ve Dozlar
Son ilaçlama ile hasat
Etkili madde ad ve oran
Formülasyonu
Doz
Son ilaçlama
arasndaki
süre (gün)ile hasat
100 l suya
arasndaki süre (gün)
100
Chlorpyrifos Ethyl 480 g/l
EC
150
ml l suya
14
Fenthion, 525
g/l 480 g/l
ECEC
150 ml
21
Chlorpyrifos
Ethyl
150 ml
14
AB’ye
Fenthion,
525ihraç
g/l edilecek ürünlerde kullanlmamalEC
150 ml
21
AB’ye
ihraç
edilecek
ürünlerde
Rusya’ya
ihraç
edilecek
ürünlerdekullanlmamal
kullanlmamal
Rusya’ya
ihraç edilecek
ürünlerde
kullanlmamal
AB ve Rusya’ya
ihraç edilecek
ürünlerde
kullanlmamal
AB ve Rusya’ya ihraç edilecek ürünlerde kullanlmamal
VøRGÜLKABUKLUBøTø
(Lepidosaphes ulmi)
VøRGÜLKABUKLUBøTø
21
Zarar ùekli
• øki kabarckl koúnilin larvalar yaprak ve genç sürgünlerde, diúileri
CEVİZ HASTALIK ve ZARARLILARI
ise ince dallarda; bitki özsuyunu emmek suretiyle zarar yapar.
ƔYo÷unlu÷un fazla oldu÷u yerlerde, yapraklar sararr ve zamanndan
önce dökülür.
ƔA÷açlarn tamamen kurumasna neden olabilir.Ayrca salgladklar
tatlms maddeler üzerinde saprofit mantarlar geliúir ve fumajin
øki kabarckl koúnilin
kabuk altndaki
Mücadele
Yöntemleri
(karaballk) meydana getirmek suretiyle, dolayl bir zarara da neden
bireyleri Önlemler
Kültürel
olurlar. Fakat bu koúnilde fumajine, di÷erlerine göre daha az rastlanr.
● Popülasyonun yüksek olduğu yerlerde, kış sonu veya erken ilkbaharda
Oldu÷u Bitkiler
ağaçlar uygun bir şekildeZararl
budanmalı,
kesilen bulaşık dallar, larvalar
•Elma,
armut,
ayva, erikuzaklaştırılarak
ve ceviz.
yumurtadan çıkmadan önce bahçeden
kurumaya terk
edilmelidir.
Mücadele Yöntemleri
Kimyasal
Mücadele:
Kültürel
Önlemler koşnilin ilaçlı mücadelesi, larvaların tamamı yumurtadan
●İki
kabarcıklı
• Popülasyonun
yüksek yapılmalıdır.
oldu÷u yerlerde, kú sonu veya erken ilkbaharda a÷açlar uygun bir úekilde budanmal,
çıktıktan
sonra
kesilen bulaúk dallar, larvalar yumurtadan çkmadan önce bahçeden uzaklaútrlarak kurumaya terk edilmelidir.
●Orta Anadolu Bölgesi’nde mayıs-ağustos aylarında ilaçlama yapılabilir.
●Zararın
azaltılması bakımından ilaçlama geciktirilmemelidir. Zamanında
Kimyasal Mücadele:
• øki kabarckl
ilaçl mücadelesi,
tamam yumurtadan
çktktan sonra
yaplmaldr.
ve
uygun koúnilin
olarak
yapıldığılarvalarn
taktirde,
bu zararlıya
karşı
bir ilaçlama
ƔOrta Anadolu Bölgesi’nde mays-a÷ustos aylarnda ilaçlama yaplabilir. Ancak zararn azaltlmas bakmndan
yeterlidir.
ilaçlama geciktirilmemelidir.
Zamannda
ve uygun
olarak yapld÷
taktirde,
bu zararlya karú
ilaçlama
●Elma
içkurdu’na karşı
düzenli
ilaçlama
yapılan
bahçelerde,
bubirzararlıya
yeterlidir.
karşı
ayrıca ilaçlama yapmaya gerek yoktur.
ƔElma ilaçları,
içkurdu’na karú
ilaçlamayeterli
yaplan bahçelerde,
bu zararlya
ayrca ilaçlama için
yapmaya
gerek
●Kış
bu düzenli
zararlıya
derecede
etkilikarú
olmadıkları
tavsiye
yoktur.
edilmez.
ƔKú ilaçlar, bu zararlya yeterli derecede etkili olmadklar için tavsiye edilmez.
Kimyasal Mücadelede Kullanılacak İlaçlar ve Dozları
Kimyasal Mücadelede Kullanlacak ølaçlar ve Dozlar
Etkili madde ad ve oran
Formülasyonu
Doz
Son ilaçlama ile hasat
arasndaki süre (gün)
100 l suya
Chlorpyrifos Ethyl 480 g/l
EC
150 ml
14
Fenthion, 525 g/l
EC
150 ml
21
AB’ye ihraç edilecek ürünlerde kullanlmamal
Rusya’ya ihraç edilecek ürünlerde kullanlmamal
AB ve Rusya’ya ihraç edilecek ürünlerde kullanlmamal
VøRGÜLKABUKLUBøTø
(Lepidosaphes ulmi)
22
CEVİZ HASTALIK ve ZARARLILARI
VİRGÜLKABUKLUBİTİ
(Lepidosaphes ulmi)
Tanm ve Yaúayú
•Tanımı
Ergin diúi
virgül úeklinde 2-3.3 mm uzunlu÷unda grimsi kahvereng
ve bireyler
Yaşayışı
kapldr.
●Ergin dişi bireyler virgül şeklinde 2-3.3 mm uzunluğunda
ƔYumurtadan
yeni çkmú
larva, kaplıdır.
úeffaf, beyaz renkte ve hareketlidir.
grimsi kahverengi
bir olan
kabukla
Ɣ Ksa bir süre bitki üzerinde dolaútktan sonra, ana kabu÷unun çevresinde
●Yumurtadan
yeni çıkmış
larva,sokarak
şeffaf,beslenmeye
beyaz renkte
bulduklar
yere hortumlarn
bitkiolan
dokusuna
baúlar ve kend
ve hareketlidir.
tespit
ederler.
● Kısa
bir süre
üzerindealtnda
dolaştıktan
ƔKú,
yumurta
halindebitki
diúi kabu÷unun
geçirir. sonra, ana
Ɣkabuğunun
ølkbaharda 1. döle
ait ilk hareketli
larvauygun
çkú nisan
sonu maysyere
baúlarnda elm
çevresinde
veya
buldukları
çiçek
taç
yapraklarnn
¾’ü
döküldü÷ü
zaman
olur.
hortumlarını bitki dokusuna sokarak beslenmeye başlar
ve kendilerini buraya tespit ederler.
VirgülKabuklu
Virgül
kabuklubiti
Biti
Zarar ùekli
yumurta
kabuğunun
altında
geçirir.
• ●Kışı,
Hortumlarn
bitki halinde
dokusunadişi
sokup
kendilerini tespit
ettikten
sonra dal, yapra
İlkbaharda
1. döle
aityerleúip
ilk hareketli
larva emerek
çıkışı zararl
nisan olurlar.
ve●meyve,
hatta gövdeye
kadar
bitki özsuyunu
sonu mayıs başlarında elma ağaçlarında çiçek taç
Ɣ Bir taraftan bitki özsuyu ile beslenirken di÷er taraftan da bitki için zehirli mad
yapraklarının
¾’ü döküldüğü
zamançok
olur.
ƔKontrol
altna alnmad÷
ve yo÷unlu÷un
fazla oldu÷u yerlerde a÷açlar
kurutabilirler.
Zarar Şekli
ƔMeyve üzerine yerleúenler meyvenin geliúmesini engeller, kalitesinin düúmesin
● Hortumlarını bitki dokusuna sokup kendilerini tespit ettikten sonra
dal, yaprak, meyve sapı ve meyve, hatta gövdeye kadar yerleşip bitki
Zararl Oldu÷u Bitkiler
özsuyunu
emerek zararlı olurlar.
• Elma, armut, úeftali, kays, i÷de, ceviz, fndk, karaa÷aç, sö÷üt, asma ve kavak.
●
Bir taraftan
bitki özsuyu ile beslenirken diğer taraftan da bitki için zehirli
Mücadele
Yöntemleri
madde salgılarlar. ●Kontrol altına alınmadığı ve yoğunluğun çok fazla
Kültürelyerlerde
Önlemler ağaçları ve fidanları kurutabilirler.
olduğu
• Kún zararl ile fazla bulaúk dallar budanarak bahçeden uzaklaútrlmaldr.
●Meyve üzerine yerleşenler meyvenin gelişmesini engeller, kalitesinin
Kimyasal Mücadele
düşmesine
neden olur.
• Kimyasal mücadele kú ve yaz ilaçlamalar úeklinde yürütülür.
ƔKún yaplan
kontrollerde
Zararlı
Olduğu
Bitkiler5 cm uzunlu÷undaki bir dalda, altnda yumurta bulunan en az 5 ade
görülmesiarmut,
o bahçenin
kúlk
ya÷larla
ilaçlanmasn
gerektirmektedir.
●Elma,
şeftali,
kayısı,
iğde,
ceviz, fındık,
karaağaç,Ancak
söğüt,ilaçlamaya
asma karar v
zararllarn da bulunmasna dikkat edilmelidir.
ve
kavak.
ƔKú ilaçlamas yumuúak çekirdekli meyve a÷açlarnda gözler kabarmadan 2-3 hafta, sert çeki
a÷açlarnda 3-4 hafta evvel yaplmaldr.
Mücadele
Yöntemleri
ƔBirinci ve ikinci
döle karú yaplacak yaz ilaçlamalarna karar vermek için, ilkbaharda ve temm
yumurta açlmndan
önce kontrol yaplr ve 5 cm uzunlu÷unda bir dalda, altnda canl yumurta bu
Kültürel
Önlemler
adet diúi kabu÷u
yumurta
açlmndan
en geç budanarak
7-10 gün sonra bahçeden
en yüksek larva çkú
●Kışın
zararlıbulunuyorsa,
ile fazla
bulaşık
dallar
yaplmaldr.
uzaklaştırılmalıdır.
Kimyasal Mücadelede Kullanlacak ølaçlar ve Dozlar
Doz
Etkili madde ad ve oran Formülasyonu
100 l suya
Petrol ya÷ 650 g/l+DNOC
5 l /95 l su (yumuúak çekirdekliler)
15 g/l
Sv
4.5 l/95 l su (sert çekirdekliler)
Yazlk ya÷ 700 g/l
Yazlk ya÷lar 850 g/l
Sv
Sv
1.5 lt
1.2 lt
Son
hasa
s
23
Virgül
kabuklubiti
• Hortumlarn bitki dokusuna sokup kendilerini tespit ettikten sonra dal, yaprak, meyve sap
ve meyve, hatta gövdeye kadar yerleúip bitki özsuyunu emerek zararl olurlar.
Ɣ Bir taraftanCEVİZ
bitki özsuyu
ile beslenirkenvedi÷er
taraftan da bitki için zehirli madde salglarlar.
HASTALIK
ZARARLILARI
ƔKontrol altna alnmad÷ ve yo÷unlu÷un çok fazla oldu÷u yerlerde a÷açlar ve fidanlar
kurutabilirler.
ƔMeyve üzerine yerleúenler meyvenin geliúmesini engeller, kalitesinin düúmesine neden olur.
Zararl Oldu÷u Bitkiler
Kimyasal
• Elma, armut, Mücadele
úeftali, kays, i÷de, ceviz, fndk, karaa÷aç, sö÷üt, asma ve kavak.
●Kimyasal mücadele kış ve yaz ilaçlamaları şeklinde yürütülür.
Mücadele Yöntemleri
●Kışın yapılan kontrollerde 5 cm uzunluğundaki bir dalda, altında yumurta
bulunan
en az 5 adet dişi kabuğu görülmesi o bahçenin kışlık yağlarla
Kültürel Önlemler
• Kún zararl ile fazlagerektirmektedir.
bulaúk dallar budanarak bahçeden
ilaçlanmasını
Ancakuzaklaútrlmaldr.
ilaçlamaya karar verirken diğer
zararlıların
da
bulunmasına
dikkat
edilmelidir.
Kimyasal Mücadele
●Kış
ilaçlaması
yumuşak
çekirdekli
• Kimyasal
mücadele kú
ve yaz ilaçlamalar
úeklindemeyve
yürütülür.ağaçlarında gözler kabarmadan
ƔKún
yaplansert
kontrollerde
5 cm uzunlu÷undaki
bir dalda, altnda3-4
yumurta
bulunan
en azyapılmalıdır.
5 adet diúi kabu÷u
2-3
hafta,
çekirdekli
meyve ağaçlarında
hafta
evvel
görülmesi ove
bahçenin
ya÷larla
ilaçlanmasn
gerektirmektedir.
Ancak ilaçlamayakarar
karar verirken
di÷er
●Birinci
ikincikúlk
döle
karşı
yapılacak
yaz ilaçlamalarına
vermek
zararllarn da bulunmasna dikkat edilmelidir.
için,
ve çekirdekli
temmuz
başlarında
yumurta
açılımından
önce
kontrol
ƔKú ilkbaharda
ilaçlamas yumuúak
meyve
a÷açlarnda gözler
kabarmadan
2-3 hafta, sert
çekirdekli
meyve
yapılır
ve
5
cm
uzunluğunda
bir
dalda,
altında
canlı
yumurta
bulunan
en
a÷açlarnda 3-4 hafta evvel yaplmaldr.
ƔBirinci
ve ikinci
karú yaplacak
yaz ilaçlamalarna
karar vermek
için, ilkbaharda
temmuz
baúlarnda
az
5 adet
dişi döle
kabuğu
bulunuyorsa,
yumurta
açılımından
en ve
geç
7-10
gün
yumurtaen
açlmndan
öncelarva
kontrolçıkışında
yaplr ve 5 cmilaçlama
uzunlu÷undayapılmalıdır.
bir dalda, altnda canl yumurta bulunan en az 5
sonra
yüksek
adet diúi kabu÷u bulunuyorsa, yumurta açlmndan en geç 7-10 gün sonra en yüksek larva çkúnda ilaçlama
yaplmaldr.
Kimyasal Mücadelede
Kullanılacak
İlaçlarølaçlar
ve Dozları
Kimyasal
Mücadelede Kullanlacak
ve Dozlar
Son ilaçlama ile
Doz
hasat arasndaki
Etkili madde ad ve oran Formülasyonu
100 l suya
süre (gün)
5 l /95 l su (yumuúak çekirdekliler)
Petrol ya÷ 650 g/l+DNOC
15 g/l
Sv
4.5 l/95 l su (sert çekirdekliler)
21
Yazlk ya÷ 700 g/l
Sv
1.5 lt
21
Yazlk ya÷lar 850 g/l
Sv
1.2 lt
21
Methidathion 426 g/l
EC
100 ml
21
AB’ye ihraç edilecek ürünlerde kullanlmamal
Rusya’ya ihraç edilecek ürünlerde kullanlmamal
AB ve Rusya’ya ihraç edilecek ürünlerde kullanlmamal
24
CEVİZ HASTALIK ve ZARARLILARI
YÜZÜKKELEBEĞİ
YÜZÜKKELEBEöø
YÜZÜKKELEBEöø
YÜZÜKKELEBEöø
(Malacosoma
(Malacosomaneustria)
neustria)
(Malacosoma
neustria)
(Malacosoma
neustria)
Tanm
Tanm
ve
Yaúayú
Tanmve
veYaúayú
Yaúayú
Yüzükkelebe÷i
Yüzükkelebe÷i
ergini
Yüzük
kelebeğiergini
ergini
Yüzükkelebe÷i
ergini
Yüzükkelebe÷i
Yüzükkelebe÷i
Yüzük kelebeği
Yüzükkelebe÷i
yumurtas
yumurtas
yumurtas
yumurtası
Yüzükkelebe÷i
larvas
Yüzükkelebe÷i
larvas
Yüzük kelebeği
Yüzükkelebe÷i
larvas
larvası
••• Ergin
üst
Ergin
diúilerin
üst
kanatlar
üçgen
úeklinde
ve
sütlü
kahverengindedir.
Tanımı
ve Yaşayışı
Ergindiúilerin
diúilerin
üstkanatlar
kanatlarüçgen
üçgenúeklinde
úeklindeve
vesütlü
sütlükahverengindedir.
kahverengindedir.
ƔErkek
tüyü
olup,
ön
enine
ƔErkek
kelebekler
deve
tüyü
renginde
olup,
ön
kanatlarnda
enine
iki
adet
ƔErkek kelebekler
kelebekler
deve
tüyü renginde
renginde
olup, şeklinde
ön kanatlarnda
kanatlarnda
enine iki
iki adet
adet
●Ergin
dişilerin deve
üst kanatları
üçgen
ve sütlü
kahverengi
çizgi
bulunur.
kahverengi
çizgi
bulunur.
kahverengi
çizgi
bulunur.
kahverengindedir.
ƔYumurtalar
ƔYumurtalar
kirli
beyaz
renkli
olup,
ince
dallara
birbirine
siyah
renkli
bir
madd
ƔYumurtalar kirli
kirli beyaz
beyaz renkli
renkli olup,
olup, ince
ince dallara
dallara birbirine
birbirine siyah
siyah renkli
renkli bir
bir madd
madd
●Erkek
kelebekler
deve tüyü renginde olup, ön
yüzük
yapútrlr.
yüzük
biçiminde
yapútrlr.
yüzükbiçiminde
biçiminde
yapútrlr.
ƔƔ
kll
ve
Olgun
larvalar
seyrek
kll
ve
baú
mavidir.
kanatlarında
enine
adet
kızıl kahverengi çizgi
ƔOlgun
Olgunlarvalar
larvalarseyrek
seyrek
klliki
vebaú
baúmavidir.
mavidir.
•••Kú
Kú
yumurta
halinde
geçirir.
Nisan
ortalarna
do÷ru
larva
çkúlar
baúlar.
Kúyumurta
yumurtahalinde
halindegeçirir.
geçirir.Nisan
Nisanortalarna
ortalarnado÷ru
do÷rularva
larvaçkúlar
çkúlarbaúlar.
baúlar.
bulunur.
ƔLarvalar
ƔLarvalar
çkúlarndan
itibaren
a÷
örerler.
ƔLarvalarçkúlarndan
çkúlarndanitibaren
itibarena÷
a÷örerler.
örerler.
●Yumurtalar
kirli
beyaz
renkli
olup,
ince
dallara
Ɣølk
Ɣølk
dönemlerinde
topluca
bulunan
larvalar,
üçüncü
dönemlerinden
itibaren
da÷
Ɣølkdönemlerinde
dönemlerindetopluca
toplucabulunan
bulunanlarvalar,
larvalar,üçüncü
üçüncüdönemlerinden
dönemlerindenitibaren
itibarenda÷l
da÷
ve
yiyerek
beslenirler.
birbirine
siyahdönemlerinde
renkli bir yapraklar
madde
ile
yüzük
biçiminde
ve
bundan
sonraki
dönemlerinde
yapraklaroburca
oburca
yiyerek
beslenirler.
vebundan
bundansonraki
sonraki
dönemlerinde
yapraklar
oburca
yiyerek
beslenirler.
yapıştırılır.
Zarar
ùekli
Zarar
ùekli
Zarar
ùeklilarvalar seyrek kıllı ve baş mavidir.
Olgun
•●
•• Yüzükkelebe÷i
Yüzükkelebe÷i
larvalar
a÷açlarn
önce
tomurcuklarn,
daha sonra
sonra da
da yaprakla
yaprakl
Yüzükkelebe÷i larvalar
larvalar a÷açlarn
a÷açlarn önce
önce tomurcuklarn,
tomurcuklarn, daha
daha
sonra
da
yaprakl
●Kışı
yumurta
halinde
geçirir.
Nisan
ortalarına
doğru
yiyerek
Salgn
yapraksz
brakrlar.
yiyerekzararl
zararlolurlar.
olurlar.
Salgnyllarnda
yllarndaa÷ac
a÷actamamen
tamamen
yapraksz
brakrlar.
yiyerek
zararl
olurlar.
Salgn
yllarnda
a÷ac
tamamen
yapraksz
brakrlar.
larva çıkışları başlar.
Zararl
Bitkiler
ZararlOldu÷u
Oldu÷u
Bitkiler
Zararl
Oldu÷u
Bitkiler
●Larvalar
çıkışlarından
itibaren ağ örerler.
•••Elma,
Elma,armut,
armut,úeftali,
úeftali,kays,
kays,i÷de,
i÷de,ceviz,
ceviz,fndk,
fndk,karaa÷aç,
karaa÷aç,sö÷üt,
sö÷üt,asma
asmave
vekavak.
kavak.
Elma,
armut,
úeftali,
kays,
i÷de,
ceviz,
fndk,
karaa÷aç,
sö÷üt,
asma
ve
kavak.
●İlk dönemlerinde
topluca
bulunan
larvalar,
üçüncü
Mücadele
Yöntemleri
Mücadele
Yöntemleri
Mücadele Yöntemleri
dönemlerinden
itibaren dağılırlar ve bundan sonraki
dönemlerinde
yaprakları
oburca yiyerek beslenirler.
Mekanik
MekanikMücadele
Mücadele
Mekanik Mücadele
••• Kún
Kún ince
ince dalcklar
dalcklar üzerinde
üzerinde bulunan
bulunan yumurta
yumurta kümelerinin,
kümelerinin, ilkbaharda
ilkbaharda ise
is
Kún
ince
dalcklar
üzerinde
bulunan
yumurta
kümelerinin,
ilkbaharda
is
dönemlerindeki
dönemlerindeki
larva kümelerinin
kümelerinin bulundu÷u
bulundu÷u dalcklarla
dalcklarla birlikte
birlikte kesilerek
kesilerek bahçe
bahç
Zarar
Şekli larva
dönemlerindeki
larva
kümelerinin
bulundu÷u
dalcklarla
birlikte
kesilerek
bahç
uzaklaútrlmas
uzaklaútrlmas biçiminde
biçiminde uygulanr.
uygulanr. Bu
Bu yönteme
yönteme salgn
salgn yllar
yllar dúnda
dúnda önce
önce
uzaklaútrlmas
biçiminde
uygulanr.
Bu
yönteme
salgn
yllar
dúnda
önce
●Yüzükkelebeği
larvaları
ağaçların
önce
baúvurulmaldr.
baúvurulmaldr.
baúvurulmaldr.
tomurcuklarını,
Biyolojik
BiyolojikMücadele
Mücadele daha sonra da yapraklarını yiyerek
Biyolojik
Mücadele
zararlı olurlar. Salgın yıllarında ağacı tamamen
••• Yüzükkelebe÷i,
Yüzükkelebe÷i, çok
çok sayda
sayda bulunan
bulunan yararl
yararl türleri
türleri tarafndan
tarafndan genellikle
genellikle bask
bask aaa
Yüzükkelebe÷i,
çok
sayda
bulunan
yararl
türleri
tarafndan
genellikle
bask
yapraksız
bırakırlar.
alnabilmektedir.
Bu
alnabilmektedir.
Bu türler
türler do÷ada
do÷ada korunarak,
korunarak, etkinlikleri
etkinlikleri arttrlarak
arttrlarak ve
ve bulunma
bulunm
alnabilmektedir.
Bu
türler
do÷ada
korunarak,
etkinlikleri
arttrlarak
ve
bulunm
yerlere
yerlere bulaútrlarak
bulaútrlarak biyolojik
biyolojik mücadelede
mücadelede kullanlabilir.
kullanlabilir. Bu
Bu nedenle
nedenle kimy
kim
yerlere
bulaútrlarak
biyolojik
mücadelede
kullanlabilir.
Bu
nedenle
kim
mücadeleden
mücadeleden olabildi÷ince
olabildi÷ince kaçnlmaldr.
kaçnlmaldr. Mutlaka
Mutlaka ilaçlama
ilaçlama yapmak
yapmak gerek
gere
mücadeleden
olabildi÷ince
kaçnlmaldr.
Mutlaka
ilaçlama
yapmak
gere
Zararlı Olduğu Bitkiler
biyopreparatlarn
biyopreparatlarnkullanlmasna
kullanlmasnaöncelik
öncelikverilmelidir.
verilmelidir.
biyopreparatlarn
öncelik
verilmelidir.
●Elma,
armut,
şeftali,
kayısı, iğde,kullanlmasna
ceviz, fındık,
karaağaç,
söğüt, asma
Kimyasal
KimyasalMücadele
Mücadele
Kimyasal
Mücadele
ve
kavak.
•Kú
aylarnda
kontrol
edilen
bahçelerde
a÷açlarn
%30’dan
fazlas
bulaúk
ve
bulaúk
•Kú
aylarnda
kontrol
edilen
bahçelerde
a÷açlarn
%30’dan
fazlas
bulaúk
ve
bulaúk
a÷açlarnda
da%10’unda
%10’unda
•Kú aylarnda kontrol edilen bahçelerde a÷açlarn %30’dan fazlas bulaúk ve bulaúka÷açlarn
a÷açlarn
da
%10’unda
a÷aç
a÷açbaúna
baúnaortalama
ortalama15-20
15-20veya
veyadaha
dahafazla
fazlayumurta
yumurtakümesi
kümesivarsa,
varsa,ilkbaharda
ilkbahardailaçl
ilaçlmücadele
mücadelegereklidir.
gereklidir.Dah
Da
a÷aç
baúna
ortalama
15-20
veya
daha
fazla
yumurta
kümesi
varsa,
ilkbaharda
ilaçl
mücadele
gereklidir.
Da
düúük
ise
düúükpopülasyonlarda
popülasyonlarda
isemekanik
mekanikmücadele
mücadeleuygulanmaldr.
uygulanmaldr.
düúük
popülasyonlarda
ise
mekanik
mücadele
uygulanmaldr.
Mücadele
Yöntemleri
•ølkbaharda
•ølkbahardakimyasal
kimyasalmücadele,
mücadele,larvalar
larvalaryumurta
yumurtakümelerini
kümelerinitamamen
tamamenterk
terkettikleri
ettiklerizaman
zamanyaplmaldr.
yaplmaldr.Tek
Tek
•ølkbaharda
kimyasal
mücadele,
larvalar
yumurta
kümelerini
tamamen
terk
ettikleri
zaman
yaplmaldr.
Tek
Mekanik
Mücadele
ilaçlama
yeterlidir.
ilaçlama
yeterlidir.
ilaçlama yeterlidir.
●Kışın ince dalcıklar üzerinde bulunan yumurta kümelerinin, ilkbaharda
ise ilk dönemlerindeki larva kümelerinin bulunduğu dalcıklarla birlikte
kesilerek bahçeden uzaklaştırılması ELMA
biçiminde uygulanır. Bu yönteme
ELMAøÇKURDU
øÇKURDU
ELMA
øÇKURDU
salgın yıllar dışında öncelikle başvurulmalıdır.
(Cydia
(Cydiapomonella)
pomonella)
(Cydia pomonella)
25
CEVİZ HASTALIK ve ZARARLILARI
Biyolojik Mücadele
●Yüzükkelebeği, çok sayıda bulunan yararlı türleri tarafından genellikle
baskı altına alınabilmektedir. Bu türler doğada korunarak, etkinlikleri
arttırılarak ve bulunmayan yerlere bulaştırılarak biyolojik mücadelede
kullanılabilir. Bu nedenle kimyasal mücadeleden olabildiğince
kaçınılmalıdır. Mutlaka ilaçlama yapmak gerekirse biyopreparatların
kullanılmasına öncelik verilmelidir.
Kimyasal Mücadele
●Kış aylarında kontrol edilen bahçelerde ağaçların %30’dan fazlası bulaşık
ve bulaşık ağaçların da %10’unda ağaç başına ortalama 15-20 veya daha
fazla yumurta kümesi varsa, ilkbaharda ilaçlı mücadele gereklidir. Daha
düşük popülasyonlarda ise mekanik mücadele uygulanmalıdır.
●İlkbaharda kimyasal mücadele, larvalar yumurta kümelerini tamamen
terk ettikleri zaman yapılmalıdır.
● Tek ilaçlama yeterlidir.
26
nik mücadele uygulanmaldr.
larvalar yumurta kümelerini tamamen terk ettikleri zaman yaplmaldr. Tek
CEVİZ HASTALIK ve ZARARLILARI
ELMA İÇKURDU
ELMA øÇKURDU(Cydia pomonella)
(Cydia pomonella)
Tanımı ve Yaşayışı
•Ergin gri renkli yaklaşık 10mm
uzunluğunda, her iki kanat ucunda
üçgen şeklinde çikolata renginde
leke bulunur.
•Yumurta 1–1,2 mm çapında
oval şekilde, başlangıçta süt
beyazı renginde ve mumumsu
görünümdedir. Yumurta geliştikçe
m uzunlu÷unda,
iki kanatkırmızımsı
ucunda üçgen
çikolata renginde
lekehemen
bulunur.önce ise
ortaher
kısmında
birúeklinde
halka görülür,
açılmadan
val úekilde,gelişmiş
baúlangçta
süt açıklıkla
beyaz renginde
ve mumumsu görünümdedir. Yumurta geliútikçe
larva
izlenebilir.
alka görülür,
açlmadan hemen
önce ise geliúmiú
• Gelişimini
tamamlayıp
elmayı larva
terk açklkla
eden izlenebilir.
olgun larva 15–20mm
terk eden olgun
larva 15–20mm
uzunlu÷unda
pembe görünümündedir.
uzunluğunda
beyazımsı
pembebeyazms
görünümündedir.
n akúam•alacakaranlk
scakl÷nn
üst üsteiçin
iki gün
15°C'nin
üzerinde olmas
gerekmektedir.
Erginin yumurta
bırakması
akşam
alacakaranlık
sıcaklığının
üst üste
iki gün 15°C’nin üzerinde olması gerekmektedir.
Zarar Şekli
• Doğrudan meyvede zarar yapan larvalar, meyveleri delerek içlerinde
galeriler açmakta, etli kısmını ve çekirdek evini yiyerek pislikler
bırakmaktadır.
Zararlı Olduğu Bitkiler:
• Elma, armut, ayva, ceviz, erik, kayısı ve şeftali.
Mücadele Yöntemleri
Kültürel Önlemler
• Öncelikle elma bahçelerinin, elma iç kurdunun diğer konukçusu olan
armut, ayva ve ceviz gibi meyve ağaçları ile karışık olarak kurulmamasına
özen gösterilmelidir.
• Elma ağaçlarının altına dökülen meyveler toplanıp uzaklaştırılmalı,
ambalaj ve depolama yerleri elma bahçelerinin kenarına kurulmamalıdır.
• Bahçenin sürümüne özen gösterilmeli ve ağaç gövdelerine haziran ayı
başlarında oluklu mukavvadan tuzak bantlar sarılmalı, bunlara gelen
larvalar haftalık kontrollerle imha edilmelidir.
27
yiyerek pislikler brakmaktadr.
Zararl Oldu÷u Bitkiler:
CEVİZ
x Elma, armut, ayva, ceviz, erik, kays
ve úeftali.HASTALIK ve ZARARLILARI
Mücadele Yöntemleri
Kültürel Önlemler
x Öncelikle elma bahçelerinin, elma iç kurdunun di÷er konukçusu olan armut, ayva ve ceviz gibi meyve a÷açlar ile karúk
olarak kurulmamasna
özen gösterilmelidir.
Biyoteknik
Mücadele
x
Elma
a÷açlarnn
altna
dökülen
meyveler düzenli
toplanp uzaklaútrlmal,
ve depolama
yerleri ile
elmapopülasyonun
bahçelerinin kenarna
• Kitle yakalama
yöntemi,
ve izoleambalaj
edilen
bahçeler
kurulmamaldr.
düşük olduğu (2–3 diyapoz larva / ağaç) bahçelerde etkilidir. Ergin uçuş
x Bahçenin
sürümüne
özen gösterilmeli
ve a÷aç 1gövdelerine
haziran ay
baúlarnda
oluklurüzgâr
mukavvadan
tuzak bantlar
periyodu
boyunca
her ağaca
adet cinsel
çekici
tuzak
yönünde
ve
sarlmal,
bunlara
gelen
larvalar
haftalk
kontrollerle
imha
edilmelidir.
yerden 1,5–2 m yüksekliğe asılır ve kapsüller 4–6 haftada bir değiştirilir.
Biyoteknik Mücadele
Kimyasal
Mücadele
yakalama
yöntemi,mücadelesinde
düzenli ve izole edilen bahçeler
ile popülasyonun
diyapozsüresince
larva / a÷aç)
•x Kitle
Elma
içkurdu
hedef,
her döledüúük
ait oldu÷u
larva(2–3
çıkışı
bahçelerde
etkilidir.
Ergin
uçuú
periyodu
boyunca
her
a÷aca
1
adet
cinsel
çekici
tuzak
rüzgâr
yönünde
ve
yerden
m
ağaçları ilaçlı bulundurarak yumurtadan çıkan larvaları meyve1,5–2
içine
yüksekli÷e
aslr
ve
kapsüller
4–6
haftada
bir
de÷iútirilir.
girmeden önce öldürmektir. Bunun için kışlayan ve yazlık döllerin ergin
çıkışMücadele
ve uçuş süresi ile yumurtaların bırakılması ve açılışlarının izlenmesi
Kimyasal
gerekir.
Bunlarınhedef,
kesin
saptanması
içinbulundurarak
cinselyumurtadan
çekici çkan
tuzaklar,
x Elma
içkurdu mücadelesinde
her döleolarak
ait larva çkú
süresince a÷açlar ilaçl
larvalar
etkiliiçinesıcaklıklar
toplamı,
500
(25x20)
kontrolü
bant
meyve
girmeden önce öldürmektir.
Bunun
için kúlayan
ve yazlkmeyve
döllerin ergin
çkú ve uçuúve
süresituzak
ile yumurtalarn
yöntemlerinden
yararlanılır.
Bu kesin
yöntemlerden
edilen
veriler
esas
braklmas
ve açlúlarnn izlenmesi
gerekir. Bunlarn
olarak saptanmas içinelde
cinsel çekici
tuzaklar,
etkili scaklklar
toplam,
500 (25x20)
meyveiçkurduna
kontrolü ve tuzakkarşı
bant yöntemlerinden
yararlanlr.
Bu yöntemlerden
verilerdöle
esas
alınarak,
Elma
birinci döle
20 gün
aralıklaelde2,edilen
ikinci
alnarak,
karú üzere
birinci döletoplam
20 gün aralkla
2, ikinci döleyapılmakta
karú ise 1 olmak ve
üzeregenellikle
toplam 3 ilaçlama
karşı Elma
ise içkurduna
1 olmak
3 ilaçlama
bu
yaplmakta
ve genellikle
bu uygulama
yeterli olmaktadr.
uygulama
yeterli
olmaktadır.
Kimyasal Mücadelede Kullanılacak İlaçlar ve Dozları
Kimyasal Mücadelede Kullanlacak ølaçlar ve Dozlar
Doz
Son ilaçlama ile hasat arasndaki süre
Etkili madde ad ve oran Formülasyonu
(gün)
100 l suya
Chlorpyrifos Ethyl 480 g/l
EC
150 ml
14
Cypermethrin 200 g/l
EC
25 ml
7
Cypermethrin 250 g/l
EC
20 ml
7
Deltamethrin 25 g/l
EC
10 ml
3
Fenthion, 525 g/l
EC
150 ml
21
AB’ye ihraç edilecek ürünlerde kullanlmamal
Rusya’ya ihraç edilecek ürünlerde kullanlmamal
AB ve Rusya’ya ihraç edilecek ürünlerde kullanlmamal
28
CEVİZ HASTALIK ve ZARARLILARI
Ceviz Hastalık ve Zararlıları Ruhsatlı Bitki Koruma Ürünlerinin
Ticari İsim Listesi
‘‘FENTHION
Sv Formülasyonlar (EC)
Lebaycid EC 50
Korfen 50 EM
Dragon EC 50
Fentex 50 EM
Prestij 50 EM
Finest 52 EC
Cantane EC 50
Fenacid
525 g/l
525 g/l
525 g/l
525 g/l
525 g/l
525 g/l
525 g/l
525 g/l
YAG (MINERAL OIL)+DNOC
Sv Formülasyonlar (SL)
Hektavaú
650+15 g/I
Koruma Kúlk Ya÷
650+15 g/I
Evrensel DNOC VinterVaú
650+15 g/I
Dinokoil-Kúlavaj
650+15 g/I
Poliport Kúlk Ya÷
650+15 g/I
Polivaú
650+15 g/I
Winter Wash
650+15 g/I
Takimsan Kúlk Ya÷
650+15 g/I
Agro-San Kúlk Ya÷
650+15 g/I
Biovaú Kúlk Ya÷
650+15 g/I
Wash Oil
650+15 g/I
Agro Vaú
650+15 g/I
Agrofarm Kúlk Ya÷
650+15 g/I
YAZLIK YAGLAR (MINERAL OIL)
Sv Formülasyonlar (SL)
Hektolineum
700 g/l
Porkan
700 g/l
Koruma V-92
700 g/l
Polisan Yazlk Ya÷
700 g/l
Triona- 2
700 g/l
Triona- 2
700 g/l
Spinol
700 g/l
Saf- T –Side
700 g/l
Tri nol 2
700 g/l
Agapol M
700 g/l
çukonez Yazlk Ya÷
700 g/l
Turoil
Anatalya Yazlk Ya÷
Opron
Koruma Yazlk Ya÷
Hektaú Yazlk Ya÷
Naron
Bayer Summer Oil
Safa Yazlk Ya÷
700 g/l
700 g/l
850 g/I
850 g/I
850 g/I
850 g/I
850 g/I
850 g/I
‘‘‘‘DELTAMETHRIN
Sv Formülasyonlar (EC)
Decis EC 2.5
Deltharin 2.5 EC
Deltaplan EC 2.5
Delta 2.5 EC
Delpaz
Dedel 2.5 EC
Impamethrin 25 EC
Grandthrin 2.5 EC
Topraxdel 2.5 EC
Deltis 25 EC
Dekagard EC 25
Depar 2.5 EC
Deúarj 2.5 EC
Deltagurcis 2.5 EC
Ödül Deltamethrin 2.5 EC
Keshet 2.5 EC
Demond EC 2.5
Delete 2.5 Ec
Caracole 25 EC
Akdeniz Deltamethrin
KuIderin 2.5 EC
Deltado÷ 25 EC
Fixmethrin 2.5 EC
Deltabiol 2.5 EC
Nikriz 2.5 EC
Declare
Deltasis
Jetsis 2.5 EC
Serdesiz 25 EC
Lenadectina 2.5 EC
Decan 2.5 EC
Atacis 2.5 EC
25 g/l
25 g/l
25 g/l
25 g/l
25 g/l
25 g/l
25 g/l
25 g/l
25 g/l
25 g/l
25 g/l
25 g/l
25 g/l
25 g/l
25 g/l
25 g/l
25 g/l
25 g/l
25 g/l
25 g/l
25 g/l
25 g/l
25 g/l
25 g/l
25 g/l
25 g/l
25 g/l
25 g/l
25 g/l
25 g/l
25 g/l
25 g/l
29
CEVİZ HASTALIK ve ZARARLILARI
Agmetrin 2.5 EC
25 g/l
‘‘‘‘CHLORPYRIFOS-ETHYL
IslanabiIir Toz Formülasyonlar (WP)
Pyrinex 25 WP
25%
Pyrinex 25 WP
25%
Korban 25 WP
25%
Terpan 25 WP
25%
Priban 25 WP
25%
Agrosban 25 WP
25%
Dursban 25 W
25%
Dursban 25 W
25%
Jokker 25 WP
25%
Cansa joker 25 WP
25%
Megaban 25 WP
25%
Florban 25 WP
25%
Istban 25 WP
25%
Massban 25 WP
25%
Megaban 25 W
25%
Fullban 25 WP
25%
Dekban 25 WP
25%
Devran 25 WP
25%
Megan 25 WP
25%
Goldban 25 W
25%
Pestban 25 WP
25%
Killban 25 WP
25%
Makpan 25 WP
25%
Asterpan 25 WP
25%
Alban 25 WP
25%
Saveban 25 WP
25%
ømpan 25 WP
25%
øzolban 25 WP
25%
Sv Formülasyonlar (EC)/SC
Pyrimicro 25 CS
250 g/l
Korban 4
480 g/l
Pyrinex 48 EC
480 g/l
Pyrinex 48 EC
480 g/l
Agrosban 4
480 g/l
Dursban 4
480 g/l
Dursban 4 EC
480 g/l
Priban 48 EC
480 g/l
Terpan 4 EC
480 g/l
30
Istban 48 EC
Fullban 4 EC
Jokker 4
Cansa joker 4
Megaban 4
Bullet 48 EC
Hilban 4 EC
Dorpan 48 EC
Rochlop 48 EC
Cyren 4 Ec
Cyren 4 Ec
Prifos 48 Ec
Ödül Cloroban 4 EC
Pestban 4 E
Cpyrifos 48 EC
Massban 4 EC
Falcon 4 EC
Robust 4
Sulban
Ferban 4
Chlorfet 48 EC
Pyrical 480 EC
Alkazar 480 EC
Devran 48 EC
Bestban 4 EC
Cloban 4
Kimpan 4
Trambo 4 EC
Tafaban 48 EC
Alban 4 EC
Dekban 4 EC
Phosban 480 EC
Serfos 48 EC
Polmetban 48 EC
Tricel 48 EC
Killban 4 EC
Baron
Taros 48 EC
Lenaban 4
Napoleon
ømpan 4 EC
Topraxban 4 EC
Kulfos 48 EC
Mensban 4
480 g/l
480 g/l
480 g/l
480 g/l
480 g/l
480 g/l
480 g/l
480 g/l
480 g/l
480 g/l
480 g/l
480 g/l
480 g/l
480 g/l
480 g/l
480 g/l
480 g/l
480 g/l
480 g/l
480 g/l
480 g/l
480 g/l
480 g/l
480 g/l
480 g/l
480 g/l
480 g/l
480 g/l
480 g/l
480 g/l
480 g/l
480 g/l
480 g/l
480 g/l
480 g/l
480 g/l
480 g/l
480 g/l
480 g/l
480 g/l
480 g/l
480 g/l
480 g/l
480 g/l
CEVİZ HASTALIK ve ZARARLILARI
Shardaban 4
Saveban 4 EC
Ferban 48 EC
Akban 4 EC
øzolban 4
480 g/l
480 g/l
480 g/l
480 g/l
480 g/l
‘‘‘‘CYPERMETHRIN
Sv Formülasyonlar (EC)
Agro-Cypethrin 20 EC
Nurelle 200 EC
Polytrin 200 EC
Ripcord 20 EC
Intrarin
Prima 20 EC
Nova 20 EC
Matador 200 EC
Impa Cypermethrin 20 EC
Cyperin 200 EC
Ödül Cyperator 200 EC
Çutamethrin 20 EC
Siperkor 20
Cythrin 20 EC
Itermethrin 20 EC
Arrivo 20 EC
Rivomethrin 20 EC
Atamethrin 20 EC
Sherpa EC 200
Kimetrin 20 EC
Rocyper 20 EC
Cyperkiller 20 EC
Impor 200 EC
Dictatore 200 EC
Kinetik 20 EC
Canmethrin 20 EC
Cyber 20 EC
Cyperhard 20 EC
Teknometrin 200 EC
Cypertoks 20 EC
Komsan Cypermethrin 20 EC
Do÷methrin 20 EC
Fersiper 20 EC
Sword 20 EC
200 g/I
200 g/I
200 g/I
200 g/I
200 g/I
200 g/I
200 g/I
200 g/I
200 g/I
200 g/I
200 g/I
200 g/I
200 g/I
200 g/I
200 g/I
200 g/I
200 g/I
200 g/I
200 g/I
200 g/I
200 g/I
200 g/I
200 g/I
200 g/I
200 g/I
200 g/I
200 g/I
200 g/I
200 g/I
200 g/I
200 g/I
200 g/I
200 g/I
200 g/I
Bestsiper 20 EC
Serkim 20 EC
Sharcyper
Megacyper 20 EC
Imperator
Imperator 25 EC
Arrivo 25 EC
Siperkor
Agromethrin
Rivomethrin 25 EC
Sherpa EC 250
Sipermet 250 EC
Nova 25 EC
Agro-Cyperthrin 25 EC
Nurelle 250 EC
Cyperin 250 EC
Impor 25 EC
Canmethrin 25 EC
Lance 25 EC
Matador 250 EC
Ripcord 25 EC
Akethrin 25 EC
Kral 250 EC
Ödül Cyperator
Spil 250
Escort 25 EC
Sipretor
Cymbaz 25 EC
Massmethrin
Sword 25 EC
Kulcyperin 25 EC
Sparkill 25 EC
Komodo 25 EC
Teknomethrin 25 EC
Cyperking 25 EC
Atletic 25 EC
Serimparator 25 EC
Bestsiper 25 EC
Jupiter 25 Ec
Lenamethrin
Cyperkiller 250 EC
Aycyper 25 EC
Cypra Plus
Topraximetrin 250 EC
200 g/I
200 g/I
200 g/I
200 g/I
250 g/I
250 g/I
250 g/I
250 g/I
250 g/I
250 g/I
250 g/l
250 g/I
250 g/I
250 g/I
250 g/I
250 g/l
250 g/l
250 g/l
250 g/l
250 g/l
250 g/l
250 g/l
250 g/l
250 g/l
250 g/l
250 g/l
250 g/l
250 g/l
250 g/l
250 g/l
250 g/l
250 g/l
250 g/l
250 g/l
250 g/l
250 g/l
250 g/l
250 g/l
250 g/l
250 g/l
250 g/l
250 g/l
250 g/l
250 g/l
31
CEVİZ HASTALIK ve ZARARLILARI
Cypermen 25 EC
Fersper 25 EC
Dante 25 EC
øzolmethrin 25 EC
Cyper-Ex 250 EC
Tendon
250 g/l
250 g/l
250 g/l
250 g/l
250 g/l
250 g/l
‘‘OMETHOATE
Sv Formülasyonlar (SL)
Folimat SL 50
565 g/l
BAKIR SÜLFAT (COPPER SULFATE)
Kristal Toz Formülasyonlar (Crystal dast)
Hektaú Göztaú
Copper Sulphate Valles N500
Supercup 99
Ak Göztaú
Lances Link Göztaú
Polimet Göztaú
Telka-Rabak Göztaú
Koruma Göztaú
Polimex
Nova Göztaú
Do÷a Göztaú
Safa Göztaú
Cupro-D
Kimyagerler Göztaú
Takimsan Göztaú
Hak Göztaú
Super Göztaú
Active Copper Göztaú
Gebze Rabak Göztaú
Ekmekçio÷ullar Göztaú
R-Bio Göztaú
25%
25%
25%
25%
25%
25%
25%
25%
25%
25%
25%
25%
25%
25%
25%
25%
25%
25%
25%
25%
25%
‘Rusya’ya ihracat edilecek ürünlerde
kullanlmamal
‘‘AB’ye ihracat edilecek ürünlerde
kullanlmamal
32
‘DIMETHOATE
Sv Formülasyonlar (EC)
Poligor
Mitigor 40 EC
Heligor
Dimeton 40 EC
Taror 40 EC
lzgor 40 EC
Kemidon 40 EC
Trigon 400 EC
Afidrex 40 EC
Romethoate 40 EC
Cansagor 40 EC
Demethion 40 EM
Safagor 40 EC
Dumble 40 EC
Dimegor 40 EC
Kimgor 40 EC
Mesagor 40 EC
Ferskor 40 EC
Alpgor 40 EC
Alpgor 40 EC
Agrogor 40 EC
Zipper 40 EC
Hater 40 EC
Impagor 40 EC
Kortigor 40 EC
Killgor 40 EC
Carex 40 EC
Agregor
Dicentra
400 g/I
400 g/I
400 g/I
400 g/l
400 g/l
400 g/l
400 g/l
400 g/l
400 g/l
400 g/l
400 g/l
400 g/l
400 g/l
400 g/l
400 g/l
400 g/l
400 g/l
400 g/l
400 g/l
400 g/l
400 g/l
400 g/l
400 g/l
400 g/l
400 g/l
400 g/l
400 g/l
400 g/l
400 g/l
‘‘‘AB ve Rusya’ya ihracat edilecek
ürünlerde kullanlmamal
‘‘‘‘Rusya Maksimum Kalnt Limiti çok
düúük, dikkatli kullanlmal

Benzer belgeler