TDS - Parex Group

Transkript

TDS - Parex Group
Teknik föy 1/1
Parex Epoxy Pool
‹ki Bileflenli, Epoksi Esasl›, Solventsiz Havuz Boyas›
Fiziksel Özellikleri:
Renk
Yanma Noktas›
VOC
Parlakl›k
Su Dayan›m›
Afl›nma Dayan›m›
Solvent Dayan›m›
Kimyasal Dayan›m›
Esneklik
Tan›m›
Solventsiz iki bileflenli, mekanik ve kimyasal dayan›m›
yüksek kaplama malzemesidir. Tatl› su, deniz suyu, petpetrol ve yüksek afl›nma direnci gereken tank, boru ve
yüzeylerin kaplamas›nda kullan›l›r.
Kullan›m Alanlar›
• Tank ve ekipman kaplamalarda korozyonu ve afl›nmalar›
önlemek amac› ile kullan›l›r.
• ‹çme suyu borular›nda ve içme suyu tanklar›nda kullan›l›r.
Teknik Özellikler
Yo¤unluk
Kat› madde kar›fl›m (%)
Uygulama Tineri
Kar›fl›m Oran›
Kar›fl›m Ömrü
Uygulama fiekli
Sertifika
1,30 ± 0,1 gr/ml
A¤›rl›kça 100
Hacimce 100
‹nceltilmez
Hacimce : A/B : 3/1
70 Dakika /23˚C, 200 g.
Airless tabanca ile
WRAS (Water Regulations
Advisor Scheme)-Ürünümüzde
suyun kalitesine kimyasal etkisi
bulunmamaktad›r.
Tüketim Bilgileri:
Tank Kaplama
Kuru film kal›nl›¤› (μ)
Yafl film kal›nl›¤› (μ)
Sarfiyat (m2/lt)
Sarfiyat (m2/kg)
Minimum
150
150
6,65
5,15
Maximum
600
600
1,7
1,30
Kuruma Süresi:
S›cakl›k
Toz kuruma
Dokunma kuruma
Tam kuruma
Minimum kat kabul süresi
Maximum kat kabul süresi
10°C
23°C
15 saat
5 saat
30 saat 11 saat
15 gün
7 gün
32 saat 15 saat
95 saat 48 saat
35°C
2 saat
3,5 saat
4 gün
4 saat
16 saat
K›rm›z›, Beyaz
140°C
5 g/l
Parlak
Çok iyi
Çok iyi
Çok iyi
Çok iyi
‹yi
Uygulama
• 2K sistemlerde kar›fl›m ömrü dikkate al›narak süre içinde
tüketilebilecek kadar ürün haz›rlanmal›d›r.
• Ortam Koflullar›:
En uygun sonuçlar› elde etmek için boya uygulama
yüzey s›cakl›¤› +10°C ila +30°C ve ba¤›l nem maksim
%80 olmal›d›r.
Yüzeyde nem yo¤uflmas› olmamas› için metal yüzey
s›cakl›¤› havan›n çi¤lenme noktas›ndan en az 3°C fazla
olmal›d›r.
Kuruma gerçekleflebilmesi için kapal› ortamlarda
yap›lan uygulamalar için iyi havaland›rma gereklidir.
• Kar›fl›m›n Haz›rlanmas›:
Ürün homojen bir kar›fl›ma ulaflana kadar mekanik bir
kar›flt›r›c› kullan›larak kar›flt›r›lmal›d›r.
Teknik özellikler bölümünde belirtilen kar›fl›m oran›,
kar›fl›m ömrü ve uygulama ekipman› dikkate al›narak
ayarlanmal›d›r.
• Boyan›n Uygulanmas›:
Yüzey haz›rlama ifllemlerinin tamamland›¤› kontrol edildikten sonra tercih edilen uygulama ekipmanlar› dikkat
edilerek istenilen kuru film kal›nl›¤›n› elde edebilmek
için önerilen kal›nl›kta yafl film uygulanarak boyama
ifllemi yap›lmal›d›r.
• Uygulama metodlar›:
20°C en uygun sonuçlar›n al›nmas› için tavsiye edilmektedir.
Uygulama flartlar›, ortam s›cakl›¤›, film kal›nl›klar› ve
ekipman bilgileri dikkate al›narak en uygun uygulama
ayarlar› belirlenmelidir.
Airless sprey : Havas›z tabanca
Nozul tipi
: 0,53mm
Nozul (meme) bas›nc› (bar): 25-35 MPa
Sprey aç›s›
: 40-80°
Rulo-F›rça
: Kestirme ve küçük alanlarda tavsiye
edilir. Ancak yeterli kuru film kal›nl›¤›
elde etmek için azami dikkat edilmelidir.
Tatl›su Mah. fienol Günefl Bulvar› Mira Tower No: 2 K: 5 D: 26 Ümraniye - ‹stanbul
Tel: (0216) 365 55 88 Pbx • Fax : (0216) 365 55 75 • www.parexgroup.com.tr
Teknik föy 1/2
Parex Epoxy Pool
‹ki Bileflenli, Epoksi Esasl›, Solventsiz Havuz Boyas›
Ambalaj
A+B: 12 kg+4 Kg=16 kg. Set.
Depolama Ömrü
Ürün ambalajlar›n›n kapaklar› kapal› ve etiket bilgileri tam
olmal›d›r.
Depolama koflullar› kuru, serin ve iyi havaland›r›lmal›d›r.
Ürün teknik emniyet bilgileri ve yasal yükümlülükler dikkate al›narak depolanmal›d›r.
Ürün orijinal kapal› ambalaj›nda 12 ay raf ömrü vard›r.
Güvenlik Önlemleri / Uyar›lar
• Ambalaj üzerinde belirtilen emniyet iflaret ve uyar›lara
dikkat ediniz.
• Ürün Güvenlik Bilgi Formunda (MSDS) belirtilen sa¤l›k
ve güvenlik bilgilerine uyulmal›d›r. Uygulama s›ras›nda
yeterli havaland›rma sa¤lanmal›d›r.
• Maske, eldiven, gözlük gibi koruyucu malzemeleri giyiniz.
• Do¤rudan temas etmeyiniz ve buhar›n› solumay›n›z.
• Atefl kaynaklar›ndan uzak tutunuz.
• Sa¤l›k ve Güvenlik hakk›nda daha fazla bilgi için güvenlik veri
broflürünü inceleyiniz.
Tatl›su Mah. fienol Günefl Bulvar› Mira Tower No: 2 K: 5 D: 26 Ümraniye - ‹stanbul
Tel: (0216) 365 55 88 Pbx • Fax : (0216) 365 55 75 • www.parexgroup.com.tr

Benzer belgeler

Parex Floor MST .fh11

Parex Floor MST .fh11 Ürün teknik emniyet bilgileri ve yasal yükümlülükler dikkate al›narak depolanmal›d›r. Güvenlik Önlemleri / Uyar›lar • Ambalaj üzerinde belirtilen emniyet iflaret ve uyar›lara dikkat ediniz. • Ürün G...

Detaylı

TDS - Parex Group

TDS - Parex Group • Yap›flt›rma harc› uygulama yap›lacak yüzeye bast›r›larak sürülmeli ve ard›ndan kal›nl›¤› yap›flt›r›lacak malzemenin boyutuna göre seçilmifl diflli çelik mala ile taraklanmal›d›r. • En geç 20 dakika i...

Detaylı

TDS - Parex Group

TDS - Parex Group • Kar›flt›rma ifllemi sonunda oluflan hava kabarc›klar›n›n kaybolmas› için 5 dakika beklenir. • Elde edilen kar›fl›m nemlendirilerek suya doyurulmufl yüzeye uygun bir f›rça veya rulo yard›m› ile 0,75-1 ...

Detaylı

Parex Optimum Deco föy 2.fh11

Parex Optimum Deco föy 2.fh11 • Haz›rlanan harç içerisine hiçbir yabanc› malzeme ilave edilmemelidir. • Kullan›m süresi geçmifl harç, su veya kuru harç ile kar›flt›r›l›p tekrar kullan›lmamal›d›r. • Uzun süre günefle maruz kalm›fl ç...

Detaylı

TDS - Parex Group

TDS - Parex Group PAREXGROUP YAPI K‹MYASALLARI SAN. ve T‹C. A.fi. ‹stanbul Mermerciler San. Sitesi Köseler Köyü Mevkii 37. Cad. No. 18 Dilovas›-Kocaeli Performans Beyan No: 201

Detaylı